Skip to main content

Full text of "Commentaria in Aristotelem graeca. Edita consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae borussicae"

See other formats


mm - ^m>^i 4, r/ 

V/ .!:^: ^ hrr- y^ 
:V^v.:.v „i.'!: ; COMMENTARIA 

IN ARISTOTELEM 

GRAECA 

EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE 1 §S 2 

ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAp^^^ ' ^' VOLUMINIS II 

PARS II ALEXANDRI IN TOPICA BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXXI ALEXANDRI APHRODISIENSIS) IN ARISTOTELIS TOPICORUM 

LIBROS OCTO COMMENTARIA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE EDIDIT I^q9^^ MAXIMILIANUS WALLIES » S^ | * | ^^ BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MDCCCLXXXXI PRAEFATIO 

Topicorum commentaria Alexandrea non iutegra nobis servata esse^) 
viri docti cum iamdudum perspexerint, de gradu integritatis non ita con- 
sentiimt. iieqiie euim defuerunt qui propter mentionem Quinque vocura 
et angelorum initio libri quiuti (p. 371,1.4) factam omnes libros aliquauto 
recentiori aetati temere tribuerent')- multo prudentius Chr. Brandis in 
commentatione De Organi interpretibus graecis') longe raaximam horum 
commentariorum partem, posterioribus quattuor libris non exceptis, 
Alexandri esse argumentis quibusdam evincere couatus est. sed buius 
quoque indicium, cuius auctoritas adhuc valuit, a vero aliquantum vide- 
tur abesse. nam ut librorum I— IV incorruptam integritatem suspicio- 
sius addubitavit, ita de posteriorum condicione confidentius iudicavit, id 
quod dissertatione, quam nuperrime de Topicorum commentatoribus 
graecis"*) conscripsi, demonstravisse mibi videor satis certis argumentis, 
non excogitatis illis sed ex ipsa codicum memoria depromptis. cuius 
quidem si viro illi doctissimo plenior fuisset notitia, ei mecum couveu- 
turum fuisse confido. nunc autem quidquid de libris V— VIII disseruit, 
Aldinae editionis fide nititur, de qua nisi libris manuscriptis adhibitis 
iudicium fieri nequit. 1) Arabibus pars libri 1 et libri IV— YIII noti eiant; posteviores libros Ishiu] ibn 
Honein arabice vertit (librum VIII usque ad duodecimum locum); sed de hac versione 
adhuc non plus exploratum habemus quam de Ammonii in libros I— IV et Themistii in 
extremam libri VIII partem (inde a duodecimo loco) commentariis quae apud Arabes fere- 
bantur. cf. A. Miiller Die griech. Philos. in der arab. Ueberlie/erung. Halle 1873 p. 15. 
IG (249,15-25). cf. etiam Fabric.' bibl. gr. ed. Ilarles 1. IV c. 28 (vol. V p. 656). 

-) cf. Fabric. 1. c. 

3) Abhandl. d. Berl. Acad. 1833 p. 297. 298.. 

*) Die griechischen Ausleger der Aristotelischen Topik. Wissenscb. Beilage zum Progr. 
des Sophien-Gymnasiums zu Berlin. Ostern 1891 (Nr. 65) p. 5 sqq. VI PRAEFATIO 

Exstant autem hi praeter eos'), quibus uou continua interpretatio 
sed singula tautum excerpta coutinentur, quantum 8cio, undecim, saecu- 
lorum XIII— XVI, quos omues infra in uno conspectu positos descvibam 
atque, quatenus non iam in ipso apparatu notavi, exemplis illustrabo. 
ex hoc numero vetustissimi codices saeculi XIII, Parisini 1843 (A) et 
1874 (P) et Vaticanus 270 (D), toti excussi sunt, itemque, qui aetate 
paulo inferior videtur, Parisinus 1917 (B), quocum aequali Laurentiauo 
LXXXV 1 (F) tanta intercedit similitudo, ut alterutro uti sufficere vi- 
sum sit. Recentiores vero codices, Vaticanum 1361 (C), Urbinatem 52 
(E), Laurentianum LXXII 9 (G), Oxoniensem Collegii Novi 231 (H''), 
totos a Parisino P pendere') tam evidenter apparet, ut hos neglegere 
liceret. Etiam Aldina editio (a), cuius et ipsius discrepautia omuis sub- 
notata est, huius consimile exemplum in libris I- IV et in libro VIII 
sequitur. reliqui duo recentiorum codicum, Parisinus 1832 (H) et Neapoli- 
tanus 321 (N), ut inter se plane concinunt, ita a ceterorum omnium me- 
moria discrepant, primum euim ex amplo quod infra (p. XXVI — XXXV) 
proponam specimine cognoscitur, id quod ipso titulo quo inscribuntur: 
e?Y,'r^at? stc la xoTiixa 'ApisioxEXou? q-oi ttjv SiaXsxxtxTiV sx xoiv xo-j 'Acppooiaiso)? 
'AXsEa'vopou, indicatur, eos iam in prioribus quattuor libris non plenam 
servavisse ceterorum codicum memoriam, sed saepius in excerpta decli- 
nare. deinde etiam ubi non minus reliquis pleni sunt, tam multa habent 
ad libidinem aperte mutata, ut nostro iure dubitemus, utrum ea quae 

') Parisinos 1845 (Ha) et 1972 eiusque geminum Coisl. 157 (Z). de Laur. LXXII 18 
cf. p. XIV n. 2. etiam in Waitzii codd. f et u inter Aristotelea irrepserunt singula Alexan- 
drea: in f post p. 110a22 iaxpos p. 148,21—25 oFov — Ipvise, post p. 116a22 xm p. 22G, 
30 — 227,2 ofov — TE-/.xovt7.Tiv; in u post p. 126^31 oripriov p. 348,29 xov — yprj[j.aTtCEa»oct, 
27 Tov — cpi'Xou;. 

2) velut p. 362,11 \j:l]iz au-6 — 363,28 ixsiv&'j eIoo;, quae desunt in P, etiam in his 
omittuntur; p. 367,10 CE (G hie non est inspectus) corrupte ut P' praebent r; ^Tttosowxet, 
Hb = p2 'f^ iTiulr^ U ooxeT; nam o(, quod pro co subnotavi, in P non satis liquet; etiam 
multis aliis locis quid P' exaraverit, his demum recentioribus codd. adhibitis cognosces, 
quorum tamen Hb plerasque iam manus alterius (P-) correctiones recepit: p. 364,9 tj 8e 
CEG: fjOTj Ilbp2 II 3G5,4 iizzwr^ iooxEt CEGHb 1| 6.7 /coptOTri uXtj CGRb; ;;f(op[aTTj uAtj; 
E 11 11 Ei'oT) 0£ '1^0X1 alCEG: eiSt) 8e eiot] alHbp2 || 13 aixa CG: aixdsEHbP^ || 366,8 
o'jx laxi CEGHb || 20 post XsyEtv add. xo CEHb (G non coll.) || 21 dTro xo'jxo-j CE (G 

non coll.): dTTci xoO HbP- || 22 auvsax-/] C: auvsa- E: a'jvEcixrjxEv G: -taxouxai HbP- || 
367,20 oi' Evo? CEHb (G non coll.) j] 368,2 otd xo'jxo dv o'jx C: 8 av oh-/. EG: ot' 8 
(ante ras. P) oix Hb. cf. praeterea CEHb ad p. 366,18. 19. 20, CEG ad p. 519,4, E ad 
p. 523,18. quam arta autem inter hos recentiores codices necessitudo intercedat, quam 
luculentissime ex hisce exemplis patebit: p. 384,12 cpOasi om. in lac. CE || 518,18 Ttoaa/w;] 
aa/di; om. in exitu versus E: -o ante lac. G: -oto; C jj 20 ccjxov om. in lac. CEG || 
519,1 6;:oxepovoOv ovxa] o'jv 6'vxa om. iu lac. CEG H 2 o'JvctpiEvo;] ;j.f/ov post lac. CEG. PRAEFATIO VII 

soli exbibere videntur emeudata, e libroiiim memoria traxerint an felici 
licentia novaveriut. ([uare iu pvioiibus libris Paiisino H, qui paulo aute 
finem libri quavti (p. 366,17) deficit, passim uti satis babiiimus. Neapo- 
litauus autem, cui iu libris I — IV mirus est cum illo couseiisus, etiam 
posteriores libros continet et eos omnibus qui adhuc innotuerunt codi- 
cibus multo pleniores. atque librorum V — VII ea capita omnia, quae in 
ceteris desunt, buic cum Aldina sunt commuuia; etiam iu ultimi libri parti- 
bus quibusdam eadem intercedit ratio, multo tamen saepius Neapolita- 
nus in boc libro et ab Aldina et a ceteris codicibus longissime abborret. 
et haec quidem capita ut ab Alexandro prorsus aliena in Programmate 
quod supra dixi edidi (p. 10— 23). quae autem Neapolitano cum Aldina sola 
sunt commuuia, ne in unius principis editionis fide posita essent, omnis 
varietas lectionum in apparatu notata est. ceterarum partium exempla 
praeter ea quae interdum subnotata sunt, in appendicem buius praefa- 
tionis (p. XXXVII— XXXIX) relegavimus. 

Topicorum igitur commeutaria, qualia princeps editor Aldus Manu- 
tius Musuri opera recognita praebet, duabus constant partibus fide me- 
moriae valde disparibus, quarum una libros quattuor priores et longe 
plurima libri octavi complexa Parisini P, altera reliqua continens Nea- 
politani exemplar consimile sequitur, quas partes utrum Musurus sic 
iam coniunctas in codice aliquo invenerit an ipse demum e diversis co- 
dicibus composuerit, uon magni interest; ad antiquius quidem exemplar 
baec compositio propterea referri non potest, quod in librum quintum e 
Leouis Magenteni commentario pavticulae nonnullae invaserunt. 

Accedit quod banc Neapolitani in libris posterioribus memoriam, 
quam in Aldino exemplo expressam videmus, si excipimus, reliquos co- 
dices omnes ex uuo arcbetypo origiuem duxisse multis locis iam depra- 
vato plurima et certissima sunt indicia, an casu accidisse putabimus 
ut iisdem tarn saepe turbis libri manuscripti laborent? e magna exem- 
plorum copia baec eligo: lacunosi sunt omnes p. 47,6 66,1 105,11.12 
183,14 205,9 243,23.24 251,29.30 252,2.3 262,19 264,19 276,15.16.27 
277,25.26 287,25; contra eicienda erant verba perperam illata p. 6,9 
72,10 99,22 101,28 151,28 208,18 213,5 228,18.29 242,11 257,23 275, 
17-20 282,1.5.16 296,27 308,22 339,18.20; alia menda commuuia depren- 
dimus p. 2,6 10,17 14,26 22,11 38,16 49,29 56,17 57,24 65,26 66,1 70, 
10 73,15 75,9.10 76,9 78,7.8 (cf. 179,22) 81,4.5.16 etc. 171,6 179,10.22 
181,28 212,26 222,25 223,14.16 227,14 235,11.14 252,13.14.15 271,15 
274,3 276,17 283,17 289,20.21.23 290,27 300,14-18 310,8 337,9 344,21 viii ^ PRAEFATIO 

359,10. quae turbae uum omues opera nostra sublatae sint, dubites, 
turbas ipsas concedes, sumpsi autem haec exempla omnia e libris I — 
IV; nam e posterioribus singula aflterre non opus est, quorum tota con- 
dicio yel maximo argumento sit liorum commeutariorum memoriam ex 
archetypo quodam propagatam esse priores tautum libros integros, 
posteriorum autem non continuam interpretatiouem sed exllia saepe 
excerpta continente. atque librorum V— VII omnes codices, excepto sci- 
licet Neapolitauo, eadem servaverunt capita; in ultimo tameu libro P 
eiusque asseclae ita ab ABD(F) dissident, ut non minus quindecim ca- 
pita praebeant quae in his desiderantur. quae capita utrum ex eodem 
arcbetypo petita an extriusecus ad reliquorum memoriam supplendam 
assumpta videautur, dubium bic interim relinquo. 

Quanto post Alexandri aetatem bic arcbetypus nunc deperditus 
exaratus sit, nescimus. vetustissimis autem qui exstant codicibus eius 
memoriam aliquanto fuisse superiorem testis est loannes Italus, quem 
post Michaelem Psellum ad dignitatem G-aTou twv cpiXocjocptov ascendisse 
constat^), bic enim Topicorum libros II — IV ita interpretari instituit, ut 
Alexandrea misere compilaret et ad verbum pleraque transscriberet ^). 
quod interpretandi genus ut illustrarem, initia librorum in Progr. quod 
supra commemoravi (p. 24 — 27) e cod. Vindobouensi phil. gr. 203^) 
edidi. quanta autem fide aut stupiditate iste princeps pbilosopborum 
boc scribae potius quam interpretis munere functus sit, inde luculenter 
apparet, quod etiam menda exemplaris sui non iutellecta religiose trans- 
tulit. an qui factum esse existimabimus ut multi loci in buius com- 
mentario pariter mendosi inveniantur atque in nostris exemplaribus? 
velut p, 145,21 TTpayfxa, 148,21 Xa-joaivou -ou xsiij-svou, 153,16 ttXsiovwv ov- 
T(uv, 155,14 ujc idv '(E (cf. Add. et Corr.), 165,11 (o, 169,8.9 s-aYwyY], 
171,15 SI i'vot, 172,19 ixsv on, 174,9 tsfliv, 227,14 u-o xo yevoc 
eivai, ibid. 23 ov auxou, 246,18 -Xoixoc [i-vr^fx/jC xiixTjC xcti ta/uoc — si- 
Xr^-xsi xott, ibid. 20.21 xa ok — aiV/ — ■(«[>, 266,21 TrposxiUsji-Evou si. 296,27 
YjV xotl avaaxsua^siv Tta'Xiv, si jj,-/)osvi uTrr,p/sv, 301,17 xo xt, ,308,22 
7^x01 7SV0?, 338,16 x«>v urr' auxa, 361,11 6' av. apparet haec omnia ex 
eodem fonte fluxisse. quae praeterea notabiiia iudicavi, appendici buius ■ ') Cf. Krumbacher Gesch. der Byz. Lit. Miiacben 1881 p. 181. 
^) ipse cominentarium suuin civo-kv dicit f. IT'Jr; 6.)JA -epl xo'jxtov Jiyeiv laxiov ryij-iv 
iv Toj rapdvTi (b; ■z~f^i S'jvoicco? (iAAoxpi'tuv (d>AoTpioi V.). ^v hi xot; xoO W'fpooiatsw; j-o- 
[Av/jjjiaai /iXexxai -t[A auxuiv dxptiSeaxefjov. eiiisdem eommentaria similiter respicit f. ITtiv, 
hS'K, 19rjv. 

") ex quo desciipsit S. ilekler \'indoboneusis. PRAEFATIO IX 

piaefationis (p.XLYII— L) adieci. posteriores libros Italus, siquidem e co- 
dicum sileutio coucludere licet (cf.Prog-r. ]>. 23), uou iuterpretatus esse vide- 
tur, id quod eo minus mirabimur, si iam huic integrum Alexandri commen- 
taiiorum exemi)lar in manibus non fuisse statuemus. nam quod librura 
])i-imum simili ratione non explauavit, exstat eiusdem methodus ciuaedam 
dialectica, qua iam res ab Aristotele in hoc libro traetatas videtur attigisse^). 
Accedit alter testis Suidas, cuius in lexico permulta ex his commen- 
tariis excerpta inveniuutur, plura quam editores agnoveruut, plura etiam 
quam ipse subnotavi"). atqui compluribus locis apud Suidam easdem ^) specimen Wait/, Organ. 1 18. 19 e cod. Laurentiano LXXI 32 dedit; in Vaticanis 
316 et 1457 sequitur haec methodus commentarium iu libros II— IV of. Progr. p. 23. 

'-) cf. Add. et Corrig. sunt autem haec litterarum ordine disposita (asterisco signata 
sunt quae non subnotavi): sub voc. *o[yvoia cf. 472,3 sq. *dYpoi-/iCio 324,10— 12 '*i'(uijt] 

423.19 — 424,2 *a5tvctct 173,27 — 29, 186,4 — 6 *dc5oia 548,5.6 *riaccvaTOs 353,12— 15 
(cf. TTct&oO 472,9.10 atpcTov 271,5 — 8 *atp£Tw-£pov p. 220,14— 20 *dxoXouaov 93,9.10 
d-xpttB/j? 157,1 — 17 a^t-o.Tixia-rri 425,19.20 (dvayxotiov cf. iv. -eptouat'a;) dwiyxri (cf. eliam 
y.upt'io?) 177,19—27 dvaXoyov 545,15 — 18 *dvc(X'jat? 42,27 — 43,1 dv&poj-o; 114,8.9 
dvTcrt/EipETv 558,16—23 *dvTixaTrjY0p£rc9at cf. 45,15sq. dvTi7.Et|j.£va 190,27—191,7 dvxt- 
aTpocpo-Js'3,25— 28 dTtXw Xoytij 214,12—18 d-o-/.7]p'jx-o; 179,23—27 *dp£TiQ 144,26.27 
139,19—21 *a'jTo' 573,7.8 cf. 572,12. 13 *Yvo)pi|j.wT£pov 435,21.22 Y'->|J-^«5ta 27,7— 28,2 
*8^ov 148,25— 30 otaXEy-TtxTJ 3,6— 9 8u^o8ixo6? 5,7— 16 or/aioaivrj 116,5— 10 §'jva(j.ts 348, 
24—32 349,18.19 ouaxoXottveiv 558,11. 12 559,5.6 ly/pd-sia 121,27. 28 157,17— 158,7 

176.20 — 27 lyy-paTTj; 345,12 — 14 Ix -epto-JOia; 257,22 — 258,11 '-evavxia 544, 15— 20 
cf. etiam 181,10. 11 evoo;a 18,26— 19,27 549,22 — 550,5 iv&u[j.Tj|j.a 9,9— 18 gvxe'jSt; 28,2— 
22 I? oTTofteacOj? 344,24— 345,5 ^-ayoiYrj 85,26— 86,19 sziTioXaia 20,8— 17 'H-bzoL^^ai 
380,5 — 7 " i-ia-Jiitri 28,25.26 116,10 — 26 ETtiTiVrjai; 567,8 — 568,25 ^^ztyEtpsIv 541, 
10.11 Ipoj; 139,21—26 143,30 — 144,3 Ipwrrjai? 69,13 — 29 £u5a[(j.ovi'a xai E-joaifxtov 
175,15—21 176,10—15 £U£|(a 20,21— 21,4 £!ivouc 176,27— 177,6 264,12-18 e-Vf ma 584, 
14—24 £.:i'J;uyos 176,2— 10 r^oovr] 164,14— 17 * 77,13—18 (cf. 143,23— 26) 265,20 Udn 
78,21—79,7 82,15—22 &£U)prj(xa 74,2— 33 ft£(upta 236,21— 26 *iaTpd; 561,12.13 ho-Atalow 
477,27—478,1 *{ax6c 236,13. 14 -/ctXXos 236,14— 21 * v.axaaxEudCetv 150,1 — 3 7.£-ya?.iajj.oc 
586,3—8 *xo'jcp7j Y^ 275,4— 12 -/pu-l't; 526,1. 2. 14— 18 x-jpico? cf. dvdY7.T;. Xeuxov 106, 
16—20 *XTjaa 23,21 36,18. 19 574,12— 15 *p.eaov 328,3— 16 [i.i?[; 315,27— 316,1 fi.v%7] 
586,10— 16 v£,a£C!rjXixo? 142,11— 18 *vrj[j.o,' 144,22. 23 vi^ 466,17— 20 tiioXo-^ia VoO, 
24—151,8 6|j.wv'jp.a 152,7 — 17 *6'7r£p 227,7—12 6prh *492,8-10 345,20—26 Tidaos 
353,12—21 -apdoEtyfJia 532,23—533,11 7i£pto'jata 257,23-27 ttioxi; 346,5—19 351,12— 
17 *-oXXc(/w; 96,28.29 97,5—7 -(iX'j-pc(Y(i.oa'jvr) 156,26—157,1 7:pa;t; 264,3—7.20.21 
TrpaoxTj; 345,5 — 8 zpoatpEii; 176,15 — 20 Trpoxaot; 37,15—20 40,18—22 *7rpwxa cpuost 
541,21—28 542,5—7 -xwact; 103,30—104,2 104,13—28 *7c6ajj.axa 539,17—24 sxXeyt^'c 
455,22—26 a'JY7.pi5t; * 52,4—17 220,23 — 25 suXXoYtajw; 9,17 — 10, 1 18,8.9 *c'jv£7£? 
305,9—11 a'jvo/r; 315,23— 27 a'iaxoi/a 104,1—13 ^awfpoajvrj cf. 324,9— 15 xauxov 58,7 
—59,5 *x£»£vxcov 7,26 *xt 301,20— 25 xti)r)vo'; 425,21— 23 xd-os 5,18— 6,1 * 135,6— 11 
xptYxd? 1,14.15 uYt£ia 104,29-105,2 -236,11.12 *u7:dXvk; 158,18. 19 *u-(up£tcc cf. 324,8 
*cp&dvo; 141,31—142,2 *cftXo; 229,2— IS -cpiXoaocfElv 149,11 — 15 - ffliyixoL cf. 430,15— 23 
tpdpos 351,8— 11 *cpopd 316,1 — 9 cp'jpa(j.a 318,18.19 *yaX£7:cbxaxov 131,20 — 23 yotpd 
181,1—9 *xtu)v 50,21 (cf. etiam 9— 11)— 51,4 xp^saaftat 257,18. 17 yp^ais 263,26 — 
264,l /poi|J.a 113,7—15. cf. Ind. G. Bernhardy append. Ill edit. Suid. vol.11 p. 1920 X PRAEFATIO 

tuibas depreudimus quibus nostri codices inquinati sunt, velut sub yoc. 
xoTTO?: sviOTE OS osa ava-f/cxTa (p, 5,28), sub v. Ucwpr^txa: twv Trpoxstjxsvtov 
Ttva dcpopiC[x6v (p. 74,1-1), sub v. Qoaxo\.ya\ exsTva (p. 104,11), sub v. irxo)- 
aei?: xa tot'o); (ibid. 13), sub v. sx Tispioucjia?: ouscx, quod ex iusequenti o'ja-(| 
ortum videtur (p. 257,23 cf. vs. 26), ad jxsv (p. 258,2), hoc quidem 
si uon item, at certe depravatum et ipsum, sub v, TJx^dZtv{\ia.\ xs/p/jxcci 
(p. 533,4); denique sub v. dxpipV]? verba ou Tiaaot 6s uttoXtj'J'i? xou aTrouoatou 
dxpip-)]? etr^ (p. 157,17) eodem defectu laborant iam ab I. Bekker notato. 
neque desunt indicia unde colligas haec Alexandrea de exemplari ex- 
cerpta esse posteriores libros non integros aut uou multo integrioves 
exbibente iis qui adbuc supersuut codicibus. vix enim tibi persuadebis 
fortuito omnia quae e libris VI et VIII iu Suidae lexicon recepta sunt 
— nam e libio V praeter p. 380,5-7 (sub v. eTriaxocaOai) nihil, e libro 
VII omnino nihil receptum est — in his codicibus, quorum memoria 
plena non est, reperiri, alia autem, quae indidem petita esse possint, 
perpauca inveuiri^). inter locos autem ex ultimo libro sumptos complures 
(p. 541,10.11 sub V. iTiiyz\.[jziv , 21-28 et 542,5-7 sub v. TrpaJxct cpuasi, 
549,22—550,5 sub v. s'voo^a, 558,11.12 et 559,5.6 sub v. ouaxoXaivsiv, 
558,16-23 sub v. dvxsTtt/sipsiv, 567,8—568,25 sub v. sTuxi'iJ-rjat?, 573,7.8 
sub V. auxo cf. etiam 572,12. 13, 584,14 sq. sub v. eucpuict, 586,10-16 
sub V. [J-v/)]j.-/i) ad eas huius libri partes pertinent, quae in reliquis codi- 
cibus omissae Parisini P eiusque cognatorum exemplarium propriae sunt, 
quin etiam sub v. lm\i\).r^<ji.: et sub v. auio Alexandri verba iisdem mendis 
deformata videmus quae a P p. 567,12. 19 568,14 573,8 exhibent. 

Sed etiamsi horum testimoniis careremus, codices ipsos locupletis- 
simos testes haberemus aliquantum temjjoris inter ipsorum raemoriam et 
commuuem ilium archetypum interiectum esse, qui ut permultis mendis 
ac turbis pariter depravati sunt, ita etiam saepius adeo inter se discre- 
pant, ut alios codices et ipsos nunc deperditos medios intercessisse ne- 
cesse sit. atque maxime inter vetustissimos codices ABDP, ([uibus ar- 
chetypi communis memoria plerumque exhausta videtur, hoc diftert, quod P 
multas libri octavi partes servavit, quae desunt in ABD (cf. p. VIII). nam 

Alexandri uomeii seinel excerptis praepositum est, sub v. oi£;oo[xo'j;; saepius (Hiae huius 
sunt, Aristoteli tribuuutur, velut sub vv. £'j'|i'jy_o;, Trpoaipeat;. 

') velut quae sub v. hi[j-^z\.'x apud Suidam leguntur, quae iam editores viderunt ad 
Topicorum 1. VI pertinere, ex Alexandrea interpretatione lemuiatis p. 14(5 1* \o sumpta esse 
suspicor, quibuscum conferas quae a N praebent p. 465,20 — 46G,4; ad eundem librum 
pertinere videntur quae sub v. ofvtaov excerpta sunt, atque liaee quidem rettulerim ad 
Alexandri interpretationein lemuiatis p. 147b4 cf. p. 470,2 sq. PRAEFATIO XI 

ipsius Alexaudn eas esse excepto alterutro prooemio (j). 518,3 — 519,5) cum 
Suidae testinionio tura toto et diceiidi et iutevpretandi geneie compvo- 
batur. sed uuni liae (luoque partes ad communem ilium arclietvpum 
referendae sint, valde dubito. sic euim duplex geuus codicum ex eo ori- 
ginem duxisse ponendum esset, quorum unum in libro octavo memoriam 
eius pleuam retinuisset, alterum e commuui iterum foute derivatum de- 
curtatam praeberet. (juocum saue bene cong-rueret, quod etiam praeterea 
codices ABD, ut inter se artiore quadam cognatioue couiuncti sunt, ita 
a Parisino P saepissime pariter abhorrent, at tarn saepe P etiam cum 
A aut D, imprimis autem cum B contra reliquos facit, ut vix tibi per- 
suadeas haec duo genera codicum recte distingui. quare probabilius 
videtur has partes ex alio exemplari translatas esse, fortasse ex eodem 
cuius discrepautiam saepius in libro VIII notatam videmus addito xo 
dvTif (avtt[56Xiv) cf. ad p. 548,18 550,5 555,7 572,18 573,1. 

Haec si recte disseruimus, tres partes in horum commentariorum 
memoria distinguendae sunt, quarum una libros I — IV et ea librorum 
posteriorum capita, quae omnibus codicibus tradita sunt, altera ea libri 
ultimi, quae Parisino P eiusque propagiue servata sunt, tertia denique 
reliqua librorum V — VIII Aldinae cum uno Neapolitano communia com- 
plectitur. iam quam in unaquaque harum partium recensenda rationem 
inierimus, exponendum est. 

Igitur codicum ABDP, in quibus longe maxima huius editionis pars 
est posita, c^uamquam fide inter se pares non sunt, tameu nullus reliquis 
tantum excellit, ut etiamsi nullum aut sermo aut sententia discrimen 
faciat, semper praeferendus videatur, praestantiorem sane reliquis Va- 
ticanum D iudico, ut qui multo saepius reliquis solus veram memoriam 
conservaverit, sed totidem fere locis idem solus a vero aberravit. post 
hunc plurima receusio nostra debet Parisino P, atque etiam paulo plura 
deberet, nisi alterius manus^) correctionibus primae scripturae saepe 
evanuisseut. nam quae emendavit haec mauus, etiam reliquorum codi- 
cum auxilio emendare licebat; quae autem in deteriora mutavit, ea uon- 
uunquam mauus prima sola incorrupta videtur exhibuisse: velut p. 256, 
26 et 280,27 duae litterae, quas P' solus servaverat, erasae sunt, ut 
coniectura to et -m restituenda essent, itemque p. 309,11.15 conicienda 
erant quae perperani P^ delevit. sed rara sane talia sunt; si plura 
occurrerent, ad recentiores Parisini P asseclas decurrendum erat, quorum ^) de ceteris conectoribvis cf. p. XXXIX. PRAEFATIO CEG illius principalem, H'' plerumque coriectam iam altera manu me- 
moriam sequi videtur '). a Vaticano D Parisinus A proxime abest, 
cuius tamen praestantiae aliquantum iam remisit; idem tam mendose 
scriptus est, ut omnia subnotare saepius paene taederet. sed inter multa 
menda sunt etiam quae solus emendata praebeat cf. p. 106,6 109,29 162,14 
192,2 204,9.10 243,14 263,28 264,10.18 265,26 278,8 361,2. Parisinus 
B denique aetate paulo inferior, quamquam a codd. AD propius abest 
quam a Parisino P, saepe tamen ad buius memoriam declinavit; quo in 
genere praeter cetera notabilis videtur magna ilia lacuna sub finem libri 
quarti, quae in illo a p. 362,11 ixr^ts auxo, in hoc iam a vs. 5 Tiapaosotuxsv 
incipiens in utroque usque ad p. 363,28 Ixsivou eloo^- pertinet. baud pauca 
pecuHaria babet, e quibus sunt quae interpolatori tribueuda videantur: 
velut p. 243,23 asyndeton, defectus indicium, interpolate o5v tollit; simi- 
liter p. 281,29 turbatis transposita voce <\izoorjq verbis suo Marte mederi 
studet; luculentissime vero p. 336,17.18 interpolatoris vestigium apparet. 
his et similibus etsi suspecta reliqua buius codicis memoria peculiaris 
fit, iuterdum ceteris tam aperte praestat, ut eam praeferre uon dubita- 
verimus cf. p. 141,1 169,33 170,29 179,18 189,1 219,18.19 227,21 261,15 
332,24. sed non tam quod passim reliquis minus corrupti sunt, codd. 
A B dignos iudicavimus, quorum discrepautia omnis subnotaretur, quam 
quod sic demum in Vaticano D examinando certam quaudam normam 
sequi licet, multis enim locis, ubi neque sermo ueque sententia ad dis- 
ceptandum momentum aff'eruut, baesitaremus utrum liunc, qui ut vera 
ita falsa multa unicus praebet, an Parisinum P sequeremur, si bi soli 
nobis praesto essent. nunc autem banc ratiouem iniimus, ut ubicuu(iue 
codicis D memoriae ant sermone aut sententia aliquid commendationis 
succresceret, bunc praeferremus, ubi talibus indiciis careremus, non nisi 
alio codice accedente aut reliquis et ipsis inter se discordantibus seque- 
remur. in ortbograpbicis eundem ducem elegimus, ut qui in bis quoque 
minutiis et diligentia et constantia ceteris praestet. 

Exemplaribus, e quibus Suidae et loannis Itali excerpta sumpta 
sunt, iam supra vidimus (p. VIII. X) tam multas cum nostris turbas fuisse 
communes, ut et baec et ilia ex eodem arcbetypo fluxisse necesse sit. sed 
neutri cum uUo uostrorum codicum propior intercedit cognatio, immo et 
vera et falsa modo cum ABD aut uno ex bis, modo cum P communicant, 
ubi ab his recedunt, difficile saepe est diiudicatu quae excerptoris libi- 

') Cf. ]). VI 11. 2. PRAEFATIO XIII 

dini, quae memoriae librorum tribuenda sint. atque e Suidae lexico vix 
quicquam ad eavum paitium receusiouem redimdavit^), quae communi 
Dostrorum codicum memoria nituntur. plura ex loannis commentario 
luciati sumus (cf. etiam Add. et Corr.), ac liceat fortasse etiam plura ex- 
piscari ex iis quae appendici praefationis adiecimus (p. XLVII— L). 

Similiter exeerpta Parisiui 1972 et Coisliniaui 157 (Z), quorum dis- 
crepautiam, uonnunquam praeferendam (p. 135,11 283,27 286,26 292,31 
297,10 309,22 359,22.24), passim notavimus, quamquam plerasque et 
veras et falsas nostrorum codicum lectiones exhibent, cum nullo eorum 
artius cobaerent. 

Aldinae editionis in libris I — IV discrepantia omnis raagis subnotata 
est, ut vulgaris et nostrae reeensionis ubique discrimen appareret, quam 
quod per se semper notabilis videretur. etenim plerumque cum Pari- 
sino P stat, cuius propaginem saeculis XV et XVI regnavisse supra vi- 
dimus (p. VI), non qualera manus prima exaravit, sed, ut recentissimus 
codicum nostrorum Oxouiensis H'', Aldinae fere aequalis, qualem correxit 
altera, qui quoniam multis et magnis lacunis laborat in cognatis quoque 
exemplaribus obviis sed in Aldina suppletis, non est cur dubitemus quin 
Musurus,quem Aldus praedicat (cf. p. XLV) ' antiqua contulisse exemplaria', 
etiam in prioribus libris alios codices adhibuerit, praesertim cum etiam 
praeterea baud ita raro aut codices ABD sequatur aut peculiaria praebeat. 
et haec quidem quae ab omnibus codicibus discrepantia exbibet, sive Mu- 
surus ipse praeivit sive ab aliis novata iam in exemplaribus suis invenit, 
suspecta semper babuimus, cum multa interpolatoris inscitiam prae se 
ferant: velut p. 301,17 illato to inter -(svo? et xi sivai sententia turbatur; 
quid iste interpolator? non to sustulit, sed tjv inepte addidit, cum triti 
illius Aristotelei to ti 7;v sTvai ei intempestive in mentem veniret. simi- 
liter p. 325,4 usitatissimo librariorum mendo si'/j pro fj scribentium non 
intellecto ad fortius remedium confugit. non omnia tamen eadem inscitia 
novata sunt, immo leviora complura tam evidenter emeudata sunt, ut 
etiam nobis probarentur; sed etiam leviora nonnunquam ipse corrigere 
quam quae alii praeiverunt sequi malui, velut p. 63,17 a non accepi, 
sed (5v, quod a codicum scriptura w; propius abest, praetuli. graviora ') sed potuit aliquid redundare- ex his quae praeteimisi excerptis (cf. p. IX n. 2): 
sub V. l7itaTrj(j.rj Suidas kxd'j-o'J rf(; — -Aod ini fjiv tt); at3&i^ac(o; — -/.ara oe xd? ^TttCT/jiAa; 
rds £^£t; Old (= p. 116,18— "23) exhibet, sub v. -07:0;: svavTicov xal dizb (= p. 135,7), sub 
V. xo'JcpT; 17]-. ydp, quod p. 275,8 conieci, et paulo infra rijj EuPaaxaxTOTepa slvat xott p5ov 
dvotptPaCecJi^oci (== vs. 10), quae omnia codicum scripturis praeferenda videntur. PRAEFATIO yero omnia aut intacta reliqui aut ipse periclitatus sum cf. p. 320,22 
337,8 352,11—13. 

Hac ratione libvos I— IV et eas libri VIII partes, quae etiam in 
ABD servatae sunt, receusui; uamque in hoe libro Aldinae editor, ubi 
ab Neapolitani memoria vecedit, ad idem exemplar, quo in prioribus 
libris potissimum usus est, videtur rediisse (cf. Progr. p. 9.10). in libris 
autem V— VII, in quibus a N diversam ab reliquis codicibus memoriam 
sequuntur, intra tarn angustos fines me nou continui, sed si quae aut 
emendatiora aut pleniora a N exhibere videbantur, recipere uon dubitavi^). 
quamquam et hie, quoad licebat, autiquiorum codicum memoriam semper 
exprimere studui. 

Libri oetavi recensioni praeterea magno usui fuit appendix Vaticani 
D littera A notata, quae excerpta continet e p. 522,20 sqq. haec enim 
non modo singula saepius praestantiora ceteris praebet, velut p. 523,24 
524,17 526,20 528,1.11.18 529,2 530,14 531,1-3.9 534,10, sed etiam 
capitula nonnulla sola servavit: p. 522,20-22 526,13-18 529,9-13 532, 
17-21. Nam quin haec quoque Alexandrea sint, eo minus dubitabimus, 
quod p. 526,14-18 in Suidae lexico sub v. xp6<];i? reperiuutur verbis 
p. 526,1.2 xp6'}t? — irpoxsifisvov continuata. neque omnino verisimile est 
haec non indidem unde reliqua excerpta petita esse, etiam p. 522,27— 
523,5 A reliquis praeferendus videtur. 

lam ad ea libri VIII capita venimus, quae Aldinae neque cum N 
neque cum ABD sed cum P eiusque cognatis exemplaribus sunt commu- 
nia. atque apparet hie iterum sicut in prioribus libris tanta inter Aldi- 
nam et Parisinum similitude, ut vix dubium esse possit quin Aldina 
eandem hie atque illic memoriam sequatur. leviora editor iterum aut 
ipse correxit aut correcta iam accepit, velut p. 518,5 519,2 550,32 
557,4.6 565,19.24 575,27; alia nobis emendanda reliquit. sed p. 558, 
32.33 defectum Parisiui homoeoteleuto quod dicitur ortum ita supplevit, 
ut integriorem memoriam sequi videatur. peropportune autem cadit quod 
partim quidem etiam aliis subsidiis uti licet; nam p. 518,3—520,8-') 540, 
15—542,20 545,1-21 547,28—548,19 549,16—550,5 550,14-25 etiam in 
Z (i. e. Parisino 1972 et Coisliniano 157) servata sunt, p. 545,7-21 549, 
22—550,5 558,29-32 in A (cf. etiam 586,11), p. 568,29— 569,8 in B ') sicubi ad Aldinae discrepantiam fulciendam N non adaotavi, de hoc nihil com- 
pertum habui. 

■-') Piooemium p. .318,3 — 519,5 etiam in Laurent. LXXII 18 reperitur, de quo v. 
p. VI n. 1 et p. XLIV. PRAEFATIO XV 

mrg.; complura denique, quae supra p. X enumeraviraus, in Suidae 
lexicon recepta sunt, quae omnia multa ad emendanda liaec capita 
contulerunt ^). 

Reliqua sunt ea e libris V— VIII quae in Aldinae tantum et Neapo- 
litani memoria persimili sunt posita. atque fide Musuri codex Neapolitano 
suppar fuisse videtur, ut alter ex altero saepius corrigi possit. quantum 
tamen aut per grammaticae leges aut per senteutiam licebat, NeapoHta- 
num praetuli. coramunia menda nonnuUa sustulisse mihi videor, alia 
consulto intacta reliqui, cum hie maxime cavendum putarem ne scripto- 
rem potius quam scribam castigaremus. distinguenda enim sunt in ho- 
rum capitum recensione ea quae ab Alexandro prorsus alien a esse ap- 
paret et ea quae, si non tota Alexandrea sunt, at certe propius ab 
illius commentariis abesse videntur. quod sicubi in his reieci quae in 
illis admisi, vix vereor ne inconstantiae mihi vertatur. Alexandro autem 
me non ea modo abiudicare quae uncinis 1 1[ ] circumclusi i. e. quae 
e Leonis Magenteni commentario ') irrepserunt et quae Alexandreis in- 
super inculcata sunt scholia '), pluribus exposui Progr. p. 6—10. immo 
quae praeterea dicendi genere Alexandri non esse indicantur, cancellis 
circumscribere nolui non tam, quod indiciis') diffiderem, quam quod 
universam banc Aldinae et Neapolitani memoriam tam suspectam habe- 
bam, ut nisi Hermannus Diels dissuasisset, cuius consilio semper parato 
me et in his et in Analyticorum commentariis multa debere grato animo 
profiteor, a reliquorum codicum memoria saepe sane perexili omnino 
disiunxissem. 1) e Suidae lexico sub v. Trpwra 'fiset praeterea haec emendare licet: to, quod 
p. 541,24 addidi, S. habet; vs. 25 post TrpwTwv addit p.)] elvat xt TrpdJxov, quibus verbis 
defectus, quern vs. 26 indicavi, aptissime suppletur; vs. 27 irpuixov -r^v indidem recipere 
quam T/jv [-pwTfjv] scribere praestat. ad p. 572,12. 13 denique conferas sub v. ocjto: abxo 
IXsyov ot cftXoso'f ot x6 -/.upt'u)? AeydfAEvov. xai X7]v tosav Sri xoO auxo SorjAouv a'jxoctv&pwrro; 
Xsyovxe;. 

2) praesto mihi erat hie commentarius e Coisliniano 170 a Guil. Schmidtio Bruns- 
vicensi descriptus et ab E. Richtero Anhaltino cum Parisino 1972, partira etiam a P. 
Wendlandio Berolinensi cum Coisl. 157 collatus. 

3) in octavo libro Aldini exempli haec omnia praeposito dtXXu); aut sxEpou aut eJ? x6 
cfixo significata sunt. cf. etiam e libro VI p. 438,6 456,7 477,5 et e 1. Vll p. 512,17. 18 n. 

*") quae sint, ex Indice verborum patebit, ubi cancellis usus sum, saepius etiam 
a N addidi. 

Scr. Berolini 
Idibus Martiis MDCCCLXXXXI. M. Wallies. CONSPECTUS LIBPvORUM MANU SCRIPTORUM ET 
IMPRESSORUM A Parisinus 1843 [H. Omont Invent, somm. des mayiuscr. grecs de la 

hihl. nat. II p. 151] bombyciniis, quadratus, saeculi XIII [secundum 
Catal. XIV], in Aualyticorum comraeutario litteva G notatus (p. XI), f. 
209 — 334 Topicorum libros VIII continet cum comraentario A'exandri. 
cuius in fine insei'untur r^ptot\z'(zioi. aoXwvo? -poc Trspi'sTocaiv xwv tjXixhov. Tr7.T* 
|j.ev avr;[3o? Iwv .... [xoTp^v l/oi Oavaxou; a Bergkio* Poet. lyr. Gr. II 51 
littera C signatus est. post Solonis fragmentum liabet haec: '0 (rubr.) 
[J.SV r;5v coXtov oG'rto;. 'nrTroxpotxy]? 8e YjXixia? eirxa clvai '.priai- iraioiou' irotioo?" 
asioaxiou* vsctviaxou* dvSpo?' Tipsapuxou rjxoi Yspovxoc. xcti TiaiSiov u.iv saxiv ay pi 
STTTxa sxcov oo6vxo>v ixpoXv]?. TraTc: o' aypi "(ovr^s £x cpuScto; stc xa 31; sirxa. 
jjicipaxiov 3' a/pi -j'svsiorj Xayvtoaso)? eic xa xpU sTixa'. vsaviaxo; os aypic au^Tj- 
tjco); oXou xoij aojjxaxo? e? xa xsxpaxig ETixa. dvTjp 5e d'ypi? £v6c osovxoc Ttsvxrj- 
xovxa s? xa ETixa'xi? Iirxd. irpctjp'jxr^? 3£ d'ypi vc £s xd sTixaxic: ■/;. xo o' 
IvxsuOsv Y^p^yv. rispt (11 rubro) xo5 dvi)p(07:ivou axoixaxo; &au[Aaato o irXa'xcov 
direcpT^vaxo. Icpyj "(dp ouxwc [cf. Tim. p. 75D]' oi' ou -(I'vExai &vr^xo)V sraoSo; 

T T |J.T 

l^o8oc dcpOdpxtov iTTSisspysxai jxsv -(dp au atxo? xat ttoxov cp&ap ao> cpUapxixov. 
■ziyyai (?) xai Aoyoi 3' s^idaiv dOavdxou '}uy//; di>dvaxoi vo[xoi 3i' tov 6 Xo^ixo? 
|3io; xu^spvaxai. contulerunt M. Rothstein et P. Miiller. 

B Parisinus 1917 [H. Omont p. 162], olim Mediceus, bombycinus, 

forma minore, saeculi XIII secundum Catalogum et H. Omont, XIV 
Torstrikii iudicio. cf. Waitz Organ. I 24. 25. f. 324^ — 475^ Alexandri 
commentarium in Topicorum libros VIII continet cum scholiis libris I. II 
in margine passim adscriptis, velut 

f. 32f)i' ad p. 5,20 sq. ofov tottos Igtiv zl to Ivavxt'ov tuT Ivavx^ti) uTrapyet, v.od tijj evavTiu) 
TO IvavTtov. O'JTO? Y^p ^ Xoyo; xai if) 7:p({Ta3ts auxyj to! fjiev xa&dXo'j (.optaTctr oti yotp nepi 
IvavTi'iuv 7.ai}o/.r/j AEyExai, StjXoT. O'j/^Ti (jt^vTot c[ TTEpl Tu)v0£ r^ twvBe tojv £vavTiiov XeyExai, 
k'sTtv (iiptaijivov h a'JTw. e^s ttjv ap/Tjv xtjc £;rjY'''i^£w? tou SeuTEpo'J pipXt'o'j ToviTO aotcpearepov 

ElpTjTat. — TO -£pl -aVTOS el'pYjXEV dvTtOWaT^XXcoV TTjV 5taX£XTlX/;V duO TTy? Trap' aOToO IXTE- 

ftcfarj; ^r^Toptz//;" ou yip '-'''^'^ "£ T^'j] Toia'jxrj ^rjTOpixr] E;:tyEiprj[j.c(Ttxu); sxaxEptoi^.v TiEpi ttkv- 
t6; To-i :rpOT£&^no; -pojJXi^jxaTo; auXXoYiC^^Scti, ciXXd r£pi tiov roXixixcuv ;j.'-/XXov xai Vj&ixuiv. CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xvii 

■XT] 6^ ye oiotXexTix-jj l^^'^Tt TiEpi Ttavro? too TipoxEiS'EVTo? 7:popXi]fj.aTo; auXXoy(C£a9at, cfjoixou, 
T,i}ixo'J xal XoYf/.oO. — x(xi auTol ^/Jy^"^ utt^/ovts;. v.aX to eivai lp(OTU)[A£vo'j; u|/.0(; i[j.-OL- 
pacJxE'JOU? a>aT£ fjLTjSev ti aTioxpiveaOai evavTt'ov tw TTpOTii^sij-Evw Trap' ^jfxwv -po,3XTj[j.att. 

ad p. 5,28 Tuiv to'ttiov : oioTt £v to'jtco otodax&i Tioact Tot TTpopXi^piaTa. eicl ol o' • ye- 
vixd, 6pixd, sioixa xctt xaTd a'J[i.p£flrjx6; XeYSTat. cpo((jiv oi»v oTt Ittei to'j; totiou; ydptv TuJv 
■i:popXrj[j.otT(uv TTotpaoiSwa:, to'jtoo /dpiv xat to rrapov Pi,3Xiov tottixov sziyeyP^^'^'^'i o^ evexev 
xai oi TOTTOt TiapESodrjaav. 

f. 330v ad p. 21,1) o'jto; Y'^P "'^'^^•^ ^ I-"-^"^ °'J''' irpoTEpo; twv prji)^vTujv 6 £)(a)v to (corr. 
e TO'J) eIoo; tou ay-qixaioi uydi laz TTpoTotceti; os if)|i.apTT|[j.Evac. 

f. 332 V ad p. 28,2: t^c xotvd? cuvTu/iot; xai 6[i.iXia? Tctc Tipo? tou; -oXXou; xcd ^ottoTot;. 

ad p. 29,3 opa Tt cpTjat flXaTtuv iv tw llap[j.£v(07]. 

f. SSS"" ad p. 29,17: TSTapTOv TrpoaTi^Tjat Tipo? 6 Xeyei ttjv otaX£XTr/.>;v shai -/p/jatiAov. 
TouTO 0£ MTi TO TOL? (iTTasdiv ^-taTir]jj.u)V dpyd? oi' dvoo?{ov a'JTTjV OEtxv'jEiv Ota TO (jLTj elvat 

OUVaTOV (XTTO TWV (J-ETO: Tds «PX°^* dTTOOElXV'JVCtt TC(? «zp-;^G(C, iva [i.Tj duo Td)V UOTEpcOV TTiaTlO- 

[XE&a Td TipoTEpa. Xeyei Se to Td; dpyds OEixvivat t'otov ttj? oiaXEXTtXT); 'q [j.dXXov otxEtov, 
^TTEtS^ TTOTE xc(i 6 TTpuJTO? cpiXooocpo? Td? TWV £-[aTTj[j.uJv OEi'xvuaiv dpyd? 01^ iv5o';iov xa'i 
ouTO?, (u? Etvai d|xcpotv [xev I'oiov, to5 oe otaXEXTtxo'j |j.d?.Xov oixetov cb; ot' ^voo^iov. xat oti 
d^ETaaTixTj TrdvTcov. £t OE TidvTtov, xat TuJv dp/wv or,XaOTj • xat auTat yip "dv-tov ev. xstaDw 
OE xai 7rapdoEiY[Aa. Tid; 6 otaXsxTtxo? OEt'xvuat Td; apx^? '^'J'^"' drutSTrjp.uiv. 6 [jiv o-Jv y£(u- 
(j.ETpTj? oiJLoXoyo'jiJiEvov E/Et TO afjjj.Etov d'j.EpE?. 6 OE oiaXEXTtxo? Xa^cov xaTd od;av TOiJ ycio- 
fXETpou OTt TO arum (I. a/jp-Eiov) TTEpas ypa[j.|j.rj? sOTtv (b? Iv dyouarj? SidoTr^fAa outo) suXXoyt'CETat. 
(schema.) TrdXtv oti r/ p.ovds Iv dpt&|j.ots ouaa o5x k'aTtv dpt9[J.6s Xapwv dTTO tou dpi&[j.7]Ttxo'J 
ayXXoytCETat outoj; (schema). 

f. 333 V ad p. 30,25: Ix [jiev ydp twv otxEt'ojv. otd oe twv Ivoo^tov. Ta'jTOV o' eitteIv 
Ttov otaXEXTtxuiv TTpoTdSEiov ot' lov otOEv 6 TTpoGOtaXEyofj-Evo? otaXEXTixd)? £7rty_£tpd)v (corr. 
ex — Etv) SEtxv'JEtv Td? TTEpt ExdaTTjv Eziar^iATjV dp-EGou? dpyd? dvd TiEpt a'JTuiv T(ov dpywv 
Tt otaXapEtv. 

f. 334'" ad p. 32,15: 6uvdfj.£t? TauTa; XEysi /y cb? h o'jvd(AEi Ttvi xai uTiEpoy^ Tiotoiia; 
Touc E/ovTa? auTct;, v^ OTt itdvTa Td opyavtxd Trpdyp-aTa, of; SuvaTat Tt? ypTjaSat xai Iki 
xaXov Tt xai i~\ xaxov, ouvdijiEt; XsyovTat tb? iTiap-cpoTEpfCovxa. TOtaiiTa oe xai auTat Etatv. 

ad p. 32,18: TO teXew; xaTd Tr]v TOtauT/jV 8iaXEXTtx)]v [jtE&oSo'v iazi to 7rot£ta9at r;ad? 
Td 7rpopX^[j.aTa, d Tipoatpo'j[J.£i)a dvaaxEudsat 1^ xaTaaxEudaat, ix tujv IvOEyop-EVwv xai ofxEt'iuv. 

f. 335 r ad p. 35,30: £i7Ttbv to teXo? tt]; otaXEXTtxYJ?, OTt (j-tjoev twv £v8£yo[J.EVu>v Tiapa- 
XtTTEtv, BeT, cpyjGi, TipoXapEtv fjp.d? xai EtTTEtv Tt'at -/_pib[i.£vot £aotj.£i}a otaXcXTtxoi. xai EtYj dv to 
(j.EV Trpo? TToaa dpti)p.oij orjXtoTtxov, to oe -ota dvTi to'j Tiva, TOUTECJTt Td TrpopX'/jp.axa. to 
oe Ix Tt'viov dvTi tou Ttbv TtpoTdaetov IE wv ot otaXEXTtxoi ytvovTat Xoyoi. dv ojv e[o(Ju[j.ev 
OTt TESaapa Td ylvr] tujv TTpo,3XTjp.dT(.ov, £[od)[j.£V oe xai Td? TrpoTdaets 16 «bv ot Tipo? Td TotauTa 
7LpopXTj[xaTa yt'vovTat cuXXoyia;j.oi, oj; Xdyou? IxdXECc, xai Td? liraytoyd? oe, af? xai a'JTat? 
yprjTat 6 otaXEXTtxd;, £yu)|J.cV oe xai TptTov to Etolvai iru)? EUTTOprjaofj-Ev tujv TotouTU)v auXXo- 
yta[J.a)v xai Ttuv iTiaycuyiov, £trj(jLev av TE&EcupYjxoTE; Ix Tt'vtov fj [j.£&o6o; t] StaXEXTtxrj. 
ot' wv [J.EV o'jv opydvojv twv otaXEXTixwv EUTropTJaop-EV Xdycuv, uSTEpov IpEt. vuv 0£ Xlysi oti 
TEasapd Tivd Eiat 7rpdy[J.aTa xa&' d TrotoiJp.Ev TipopXTj[j.aTa xat 15 <«v 7rpoTda£t? £'jpi3xo[j.Ev 
Ttoio'joa? a'jXXoytci[JO'JS otaXEXTtxoo?, yevo;, opov, i'otov, auix^z^-q-AOZ- i^va oe [x-q Tts EiTirj OTt 
Td 5' dTTapt9[J.rjad|j.cvo? ttjv otacpopdv TrapaXeXotTTE -£[j.7TTr)v ouaav, xa& tjv xai dcp rjz Ttvo; 
(an Ttva?) 7cpopXrj[j.aTd te xai TrpoTaOEt? yivovTat, Xlyst 6 "AptaTOTsXr;; OTt rj otacpopd xaTd 
TiXctdviov xat otacpEpdvTtov toj Eiost xai auTrj xaTrjyopo'j[XEvir] Tiu ylvEt cu(A7:EptXaij.pdvETat. 

f. 365v ad p. 149,19 sq.: Idv ydp ini -dvTUiv cpat'vTjTat otai'pEat?. Idv otatpEStv -otY]3a- 
(jilvois i^jfj-Tv T(Lv dvTtxEt;i.£V(i)v OEtyi}V) e^ ayr?]? Ira TidvTtov tujv otatpEftlvTcov, tujv te Ivav- 
Ttujv, Tuiv (b? Trpo'? Tt, T(JL)V xaTd aTEprjGtv xai I^tv xai twv xaTd dvTtcpaotv, outw? £X£'''' 'h 
tIu)? Itti tujv TiXEtdvujv, d^toiTEOV Tov TcpoaotaX£yo'iJ.EVov Ttdlvai xai 6p.oXoyElv oxt TidvTwv 
Ttuv dvTtx£tjj.Evu)v Tj auT'^ laxtv iT.nx-fiixr^ 'q Evaxastv xiva siadyetv ini xt'vuiv ou)r outuj; s'/,^'-'^ 

Coiuiueut. Arist. 11 2 Alex, iu Tup. L> XVIII CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

(1. £'y_cO- ^'^^ Y'ip f^'J'^s 6[j.oXoy^ Im Travxeov o'jtwc eysiv O'jte Ivataatv eiaayeiv (1. eicofyYi) 
dTtl Ti'vo? o'jy ouTtos I'yEtv (1. s/cOi '^tozio? YjToi cpiXovEtxo? Ti? c<v xal O'JGcpi; cpai'voiTo. 

f. oGSi" ad p. 151,9: tioIov ToijTo; xaraaxeuauei (an (to) xaTaaxeuaCstv?) Std xtov [^.£pt- 

■/dlV TOt 7.C(9dXo'J, TyXOl OlOt TOU TlVt TO TTaVTl Xai Old lo'j GU TtaVTt TO OUOcVt, i'A TTjC TTpOOtO- 

[j-oXoyta; toO TrpoaStotXeyoiJ.svo'j oux dst TTOtr^Teov, aXX' oiroTOiv [j-y) sOropuJtj.Ev xotvfj? y.cti v.ol^o- 
XtzTj? c(-o6ct;£U); £cpapp.oCo'jaTj; Traai toi; utto to --cxSoXou. xaftd-sp ot yeioiJ-ETpcd E'jruopo'jvTE? 

XOtVT;; XOtt -/.ailoXtXT]; ftTTOOEt'iEOJS OUX ItTI TtVOC TWV [J.EptX(OV, ofov E^TTEtV TOU (aOTtXEUpO'J, TTjV 

diroSEt^iv TTETEOf/jxafJi Toij slvat Tie TpEl; ytovict; Toij A ouaiv op&od? 'foot;, xai ourio? 'ud too 
fAspixoii £5 6[J.oXoyta; xai to xa&oXou auyxcfTEaxE'Jaaav, dXX' ^zi to'j xoivoO xat xc(i}dAo'j, 
(pT][j.i or) TO'J A, oj TrptoToj; xat xal}' auTO to toioutov aup.pEpTjXS a'jp.:TT(u[j.a. 

f. 370 r ad p. 158,8: zpos oe to TcapaOTriccn TdvavTi'oc toj auTiij xai evi Tipoxcifjivit) -oo- 
{■iXrilxoLTi brcdpyovTa -/pr,ai[Jio; tj dm tou yEvou? auxoij Toii :TpoxEt(j.£vou -popArKxaTO? d^ETaai?. 
6-otov ctv xai Etr] to 7^^*05 ucp'' 3 to 7TpoxEi[j.Evov teXec TTpdpXrjjxa. xat zi tj.iv E'jpi'axovTat 
d'lj/fco Td IvavTt'a uTta'pyovTcc Ttvt y^'^s', '^'^Q''' "^'Q "'^p'O^' "i^ tv]' UTroX^ti'^'i TaOTov 0' e^tieiv tt, 
liyyi} (xaTa/pdTat ydp dvTaO&a T(Jj tt); ^vrtaT/j ;j.r)c ovdpiaTt), 'JTia'p^ouat TrdvTtu; xat Tot? wjiih'^ 
EtOEat. Td [j.bi ydp dvacpavEvTa ivavzioi au[/.:rT(0[xaTa Trposetvat t^ xpt'set w; ysvEi tt]; aia^ri- 
GEw;, aTtvd E^at to 6p8uJc drrocpatvEai^at xat [j/^, bjoiyeTai r.poa'jndpytiv xat Tqj TauTrj; Ei'§Et, 
fyyo'jv T-^ aiaft/jaet oiao-^Ttvt 0'j3-(] tiov xaTd ivEpystav -evte aiaiWfltio^/. to. oe TtdXtv zpoa- 
o'vTa EvavTta a'j(x::T(i)[j.aTa r^ u-oX'/iJ^Et to; ^(ivzi, d'Tivd dOTt to 'Leuoo? xat vj dXiqi^Eia, npos- 
UTtdp^o'jat xat Tw EtOEt aiTTJ;, tt] ooSyj. xat au&i? Td rrpoadvTa EvavTt'a C'j[A7rT(u[j.aTa ti^ ota- 
OsCEt (Ij; E^Et aTE or) 0'j5-(j ysvat ttj? te^vyj?, d'Tivd daTt to cpaOXov xat to STrouoatov, u^dp- 

60'jat xat TW Ta'JTTyC EtOEt, TTj £7tiaTr][J.rj , TaUTOV 0' steEtV T^ "^b/y^l' EGOVTCt ydp Td TOiaUTK 

au[j.7tTto(jLaTa, to te cpaOXov xat to aTtouoatov, xaT/jyopoufXEva xat xa-d toO e'ioou; ttj; Sta- 
^EGECoc oj; §;£(«?, o'-Ep IgtIv £T:iaT-rj[j.rj -J^TOt te^vt; • AEyftrjCETat ydp xat £T:taTTj(j.rj cpauXrj, tij; 
Yj [xayixTj, xat CTro'Joat'a, w; r^ yEoj[j.ETptxrj. 

f, 475^ dTtoar^fjisiojasic etc; xou; ao^iaiixouc sXlyyouc (et mauu paulo re- 
centiore) ^p. ot txev oxi xou s'^esiou, ot Be xoiji tjjsXXoS. "Oxi asv 6 ttsoI (ztto- 
ostcstoc Xo-ps xeXo? £3x1 x/j? Xo^ixTjC aTTotarj? TrpaYjJtaxsibtc, vjov] (pi)aaavx£? cI'tto- 
[jLsv ... f. 538" Anonymi paraplirasis Soph, eleuch. 'EttsI /.al xwv so^i- 
axtx»ov STuaxouofai ttoUcT^ svo/Xr^cso)? . . . f . 550'" — 553" ayoha zk xa xoTrtxct, 
(quorum A. Torstrik iuitium descripsit: 

Tdv axo-ov TTjC Twv TOTTtxwv 7:pay[xaTEt'a? auTos 6 'AptGTOTEXrjC e'jH'j; dpyo'p.Evo? XsyEt, 

OTt TXpOXEtTai [J-EiboOV EUpEtV, TOUTEGTt XoytXYJV OEOUpiaV Xai E-tdTTjiXTjV Yj TE/VYjV DE(OpYjTtXY]V 

xat oooTiotTjTtXYjv Tujv 'JTi' auTYjV [xETd Xo'you, dcp' YJ? (j.£9doo'J O'jvaix' dv Tt? auTo'; te spioxuiv 
cuXXoyiCEG'^ai oux I? dXrjSoJv aXX' e^ evoo'^wv, ot' wv av ix t?;? Epwr/jastu; TrdvTio? Xd^rj 

Trap' aUTOO TOij dTTOXptVOiXEVOU, TTEpl TiravTOS TOii TTpOpESXYjlXEVOU U7:6 TO'J d-OXptVOj-lEVO'J ETTl- 

/EiptTiv Et? Td dvTtx£t'[j.£va (touto ydp a'JVETiivoetTat otd tou E7rayo[j.EVO'j), xat oTav Otte-/-/] Xo'yov, 
TO'JTEGTtv o'jx EpioTa dXX' aTioxptvYjTat, [i.Y] sis dvTi'cpaGtv dysaiJat utto tou dpwTwvTo;. io-q- 

XtoGE otd TOJ EtTTEtV xat a'JTOt XdyOV 'J1I^](0VTEC P-TjUev £poij[X£V OTIEVaVTt'oV, 'JTTEVaVTtOV X^ytov 
TO dvTtXEtfXEVOV TY] TTpOTEpOV 8^SEt. OlOV (U? £711 7TapaO£t'y,aaTO;, zi [i.£V XsyEt Tt? TY)-> YyOOVYjV 

dya&dv, i; spto-^GEO)? a'Jvdyo[X£v o'jtcu;. e? oe to d';Ttx£t[j.£vov, raXtv e; evooIo'j EpojTYjaEto; 
C'Jvdyo|j.Ev ouTio; (supra utrumque ajvdyoixEv signa, quibiis in inrg. respondent diagram- 
mata). 

Contulit Alexaudii commentarium E. Trampe Berolinensis. 
Vaticanus 1361 [Braudis Abliaudl. der Berl. Akad. 1831 p. 62 nr. 68]. 
cliartaceus, in fol., saeciili XV, libros I — VIII continet. suppeditaverunt 
(|uae liic i)roi)Ouo A. Torstrik et A. Man: 

p. 1,!) Ta'jTov II 11 ToO E'j Xdysiv 6pi^ovTat, oniisso to oe E'j XsyEiv || 12 ante elvat 
add. TO II 13 6 '^tXoGO'fo; j| 14 post oe add. xai || 15 !)piyxdv ]| IG dv eI't] || p. 2,1 Tajxa jj CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xix 

3 aunTJ II B dTcoO£r/.Tt7.0'j; || 19 post autuiv add. T£-/vr,v || 23 to'Jtwv || 25 ^-c om. || 26 
ol om. II 27 -/ioovr) ci-£>.T]s || xoti] // || p. 3,5 tojtcuv || 9 post toj add. 7:pox£i|j.£vo'j xal || 
10 av] yap || post dpiuTTjSEw; add. irap' auwj || 14 etiam post altenim xal add. rAhw \\ 
15 post dactvaTos add. i^ <\>'r/ri \\ W] ydp || 19 te] ti || o-j Trdvtu)? ydp xal xa Evooia vcj- 
pt'co; II 20 oiv II 27 te] V/ || 30 auxo || 31 a5TT) || Tt] to || p. 4,1 kvAax-q add. corr. || 
TOiouvtat Tjv Old II 2. 3 dXX' cjte pr., dXX' r|T£ yp- «>^^' oi^' corr. supra lineam || 3 post 
Tzpay^ioLTda add. r^ || 7 -div] xol? || tyjv om. || 14 post TiEpt add. xuJv || p. 5,7 dXXirjXwv 
om. li 23 T-^] T) pr. || wptsij.£vcos ex toptap-evrj corr. || 24 Suvaxai ys] oi»vd[j.£i. 

p. 124,33 7:pox£XEyvrjXoyr,[j.£va i| p. 125,7 xal alterum om. || 7.8 dTOXEiv || 11 ar.o- 
pElv II 13 £v om. II xauxd || 14. 15 xat to — cu[A7i:Epaa|xa in mrg. rec. man. || 14 rpo- 
xaat; 11 20 otoxr,? pr. || 22 optaxf/.ol?. 

p. 362,2 oxe] OTtEp II 3 post Ttpo; add. xo-j? || 5 xoo tertium om. || 6 -^cd dvo(3-/.£'jc<- 
OTixou; om. || 8. 9 o'jtw — Tictpaoioiuaiv om. || 9 Et [j.ev |1 dvaaxEUoiaTUto; ex dvaaTCE'jacxt- 
yos corr. II 10 x6 (ante rjxxov) om. || 11 ir/jxs aoxo — p. 363,28 iv.tiwj eToo; om.^ || 
p. 364,2 oaot'io; £1 II 3 x6 prius om. || 4 zaxaaxsuV || 8 Itii |1 9 ■?] oe 1| 11 x^i -q] ri || 
13 dv?( li 'l6 dv Se dpEx)] II 18 7) om. II 22 Ixt] ^7rEt_|| 23. 24 y^voue — v-axaa-/£urjv om^. || 
25 dTrooiod[j..Evov cb? |i oiatpEpdvxiov xuiv e^owv || 28 = aABP || 30 xaxrjyopEiTO || p. 365,1 
d'AXio II 2 dTOodST] II 3 dv ydp li 4 etteio)) Iooxec H 6. 7 ^topiaxr] -jXtj H 7 oiacpopd? |i 9 
dciot'io;] dv 11 11 vuv om. || 11. 12 ouos eiotj Se i'firi ai ycopU H 12. 13 suva-j.-foxEpot. ai 
auxai OS ev h.zvm x<L Pi^Xfio ou3ai || 13 auxd 1 1 14 o' om. || 17 -/wptaxrj? i| 18 jj-t] 
8i' II 19 d'XXo XI — 20o'jx£ om. |i 20 auxrj -/j xou H 21 Xdyou || 25 q om. || 27 xe] ysvct 
compend. || 28 xe et 29 iv habet || p. 366,3 xa\ zi \\ 4 eMI 8 %a\ prius om.Ji ^o'j-a 
Isxt II 9 x6 om. li 12 uoidxrjxi || 15 xal om. || 19 dXXio omisso 8 |1 20-22 d-f o-j x6 
itpoxEipiEvov Trapu)vo>aaxat XsyEiv x6 ysvo? slvat x6 dcp' ou Trapwvdacccftat xouxo-j zapwvjp.w? 
dTio xouxou Xsyop-Evou ysvouc || 22 e/eiv omisso oxt 1| auvESxrj |i 23 h xv] (j.o'jaixYi^ |i 26 
p-ouaixo-j. a Itiei i| p. 367,2 pouXop-Eba || e^eI i| 3 dTi'' a6xu>v — Etpr^.u-Evov || 5 yEVO'j; j| 
6 po'jXoi>£&a II ■iTiaxriv |i 7 x6 om. H 9 dv loxiv 1| 10 f^ iTrtosowxEt i| 12. 13 |-t3xrj;j.dv 
Eaxtv om. 11 20 Se ysvo;] Si' svo? H 23 auxo? |i 24. 25 xr^v xo5 — ypiuxo om. || 28 y£vo- 
[jivoj li yiyvd(j.£Vov || 29 x6 om. || p. 368,2 oi' o xt] Std xouxo dv. 

p. 369, 1. 2 titulum eundem praebet atque B; sequitur ut in ceteris codd. periocha 
TTwc - oic(cpopd II 3 -p. 370,11 om. || 24.25 iXki-o'joh om. H 27 -p. 372,8 om. |! 
10 oxt — ttXeiooi om. || post yi'vExat add. -q dp£x-/j cf. Add. et Corr. \\ 11 -/-oci xw Xoyixw i| 
^ 0£ - Xoyiaxixu) om. i| 12-20 om. |i 22 - p. 373,31 om. || 34 - p. 374,4 x6 vuv om. || 
6 Xoytxov ydp cprjOi — 8 xaXsl post lemma 372,21 collocat || 11 xai ydp 'q] // ydp II 12 x6 
TToXu II 16 — p. 375,3 om. \\ 4 /j yv(opiiJ.ojTEpwv om. i| 6 xw ou || xooe xujoe] to Se xo |i 
8 xiLSe] xd y£ || yviopt|j.toxEpov — 9 twSe 'judpyu om. H 10 — p. 376,30 om. i| 31 xtvETxai || 

33. 34 sxd-Epov xpd-ov i| 34 xvjv om. H xo xou aixoO |i p. 377,1 xt? i| 7 -avxi || e/ei H 
8-19 om. II 22. 23 7:ap^-/ov dXEy/a |i p. 378,1— 7 om. i| 8 oe om. || 9 xtvas d. 1| 
10 -/.axd om. ii 11 d-o || 14 — 22'om. i| 25 -XEt'oatv || -/.at om. || 27 TtEpl 7roaax<"' II 
ydp om. II 28 d'vxo; y.ai}' a-jxd om. |1 p. 379,1 xcl xdv otwva xat xdv i| . . . . .^ . 383, 

19. 20 lemma ante 384,10 collocat || 384,12 ccuaEi om. spat. rel. ut E \\ 15 -obEv 

oOv] u7Tdȣaiv ii 19 p.iv om. || 21 dTrooiSwat \\ p. 385,1 Se] Icxi || .... 20 ydp |i 21. 22 o'j- 
xos — o'6 om. II 23 - p. 386,19 om. |i 22 ti om. H p. 387,2 d om. || 4 ei'xe] d || 5 eI'te] 'q \\ 
ti S' 11 [j-iv xo 11 OYiXov om. H 7 dEt dTiESdl}-^ u7idp-/Etv || 8 xojxo om. H 10 r; Et, quod con- 
ieci 11 ';) ii .... 16 — p. 388, 16 om. \\ .... 20 Tipibxtu? H 22 T:po3»£Tvat i| ... p. 389,16 
XEtxat om. 11 20 o-jSev — dTOOEtxvuvat opo. |i 21 ouxto? ydp xo i| 25 ouv om. H h dTioSi- 

ocoai ii p. 390, 1 Icp' Exaaxov om. i| 2 d7roS(S(uctv H diiootodjj.EVOV |i 3 xov om. || 

p. 413,15 uzoilEaEwv II ... 24 yTJ] ydp i| ... p. 414,20. 21 [^.ev dTio xou om. |i 22 xo alte- 
rum om. 11 23 ototcpEpovxa || 25 xrjv auyxptatv £7:otTj3axo ||- . . . p. 415,6 lemma om. |i 7 rocpa- 
oioco0tv post xd-ov collocat |i 10 lemma om. |i 11. 12 uapaSou? — uTiapxdvTcov om. || ... 
20 aaXXov. Eva 1| 21 "/.at xaxaaxEuccaxixdv om. || 22.23 SsiTEpov — urdpyEt om. || 24 ou- 

B* XX CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

Tto? II p. 416,1 ouTw; II 3 — 9 = ABDP (l-et ouxtu; iotov -Vj/tj?) j] 13 ou om. || 14 

iaxlv ora. II 15 avapaxo;. oxt |j 21 a-ooou? x6 iTTtcxTjjjLTj? osxxr/ov cf. Add. et Corr. || 
22 xal om. || 23 iv xw || p. 417,1 oiowat || 2. 3 ovxos — xoT (j.rj om. || 7 ofov xdx£ || . . . 
IG— 418,4 cp'jXctaast post 418,16 collocat || . . . p. 418,1 Cww R sti- || Sv om. || 3 auxw. 
p. 518,7 post r£pt add. xtj? || 7tapaAa[xpavd[jL£va j| 8 irAfoi || 9 iaxt om. || x6 || 10 o xe 
TiEpi] 6tox£ II xuiv om. II 11 TTspi XT]? xuiv offl. || 14 x6 alterum om. || I'j xoivui; j| IG 
xal om. II Xeysi post 17 d7:oy.pi'a£to; transposuit || 18 roio; ^oxi || oxt xpiyws om. || 19 ccjxo 
II xdiv oiaXcyofjLEvwv xov Exepov || 20 auxov om. in lac. || auxr^v || p. 519,1 ouv ovxa om. 
in lac. II 2 ouva[j.£Vos] [jl6;ov post lac. || Trepl || 3 ^}dx£pov || 'k7.xrjv || 4 £[? xr^v ow'Ae^iv] 
XTJs oiaXoyio'j \\ 6 dX?^' w; (sic etiam P Z). 

D Vaticanus 270 [Brandis 1. c. nr. 67] bombycinus saeculi XIII, fo- 

liornm 220, una manu et exavatus et correctus; eatlem passim variae 
lectiones aduotatae sunt, accentus et spiritus diligeoter observati sunt; 
eadem diligentia in v IcpsXxucjtixov ponendo apparet, saepius etiam in 
distinguendo ouxo) et oG'twc, quatenus non siglis sunt expressa. littera- 
rum ductus autiquioris formae est. primum folium (— -xouvaTov p. 3,15), 

d quod periit, saeculo XVI suppletum est (d). excideruut piaeterea sin- 
gula folia post f. 19 (i. e. p. 21,17 xal at — 38,15 outs Tiavxt), post 
f. 32 (i. e. p. 64,10 Icti ok — 66,9 xo TrpopXr^ixa), post f. 51 (i. e. p. 107,12 
axoTTsTv — 109,9 czuxojv), octo folia post f. 134 (i. e. p. 285,16 r^ oia — 
303,3 [Aovov Tu)y). glutiuatoris culpa trauslata f. 95—102 (i. e. (luaternio 
la.) post f. 78, f. 160 post f. 161, f. 164 post f. 165 reponenda sunt, 
f. 214' eadem manu subsciiptioni haec addita sunt: 

2^'/p aot yapi; u6i&oo>x£ c/yac, x}lz xot'potvs Tta'vTojv: 
Tcau a u'|ii[jL£&a)V dy.iyr^xB voto. aiisvo? oux £-i£ixtov: 
accUiTE. ou xpotToc ctisv aioiov aatucp£AixTov : 
aol -/Xioc E'jooxtVp. xai aol 7rp£7r£t uavo; aXr^xTOc: 
ouvExa TovoE a£i}Xov £iiYP^?'''i' -EpatoJaai • 
TTopauva? r^voplr^v [xoi a7aai)£V£r is/ui asio: ~ 
dXXa [xaxap xal ETrsixct xoti £ia£~i ?Xaoc si'v];: 
Txaaav £c £p-j'0(3''r^v aYaOvjv [xoi xapxo? oTxa'Cwv j 
A f. 215'' — 220'' se(iuuntui- xop-txa-a -iva oiaXsx-ixTp ■n;p7.-([ic(-£'''a? (A): 

-/^youv xoij d-o5£i7.xt-/,ou : — Idv dXrjSr/ [i.£v r^ -/.at y'l'iup',"-" = — O'J Y'^^P ^p"*"^ "'^'^^ ^^l-^' 
pdvEt 6 d-00£ixv'jtuv : — x6 oov.oOv auxiL dXT|i}£;: — oid x6 auvsyY^* ^^"^^^ '^^^ ^'' ^P'/V "" 
Old ydp xoo cpavEpuJ; a'jxd slvat auvaxxixd xou -pox£[[j.£vrju o-j ot'oiuaiv ct'jxd xrjv -EpixpOTiTjv 
xal xov l).z'c/0'i 'j'.popiojxEvo;: — O'jyi £pwx«)vxo; oe. xo^ oe d7:oo£txx[x&0. y.ai o'jtio ttei- 
pu)|j.£vos CjAXoyiCECJilat £t-£ x6 fxyj 9t) o' ciuxd 6 d7:oxptvdfj.£vos. dXX' (b; oi'otxo. £t /.at -po- 
OTjXov EiTj x6 Ipojxrjdevxd xiva [at] oioOctv [xr^ Se aovycopf^aat xdj •/ipu)xu)[j.£vto 5id x6 lyylf? 
Etvat xou I; «?"/.'']? xeiiaevou, o'joev EXaxxov XiQ'kxat auxo xai o£t'?ci ot' auxoO x6 -pox£t[i.£vciv : 
— xo\j? [J.EV c-.jv xdro'j; oSev oeI: xd; djA^aou; TtpoxdaEts: — x£03apE; E^at: — xouxEaxt xaxd 
xEajapa; xpd-o'j? : — // -p6; 7.p'jJ>iv xoO au|X7i£pd5;j.axo; : a'l eis — Ipuixdv (p. 522.27 — 523,.5). 
TiEpi OE xa'Jxa; - - orjXioxixdv (p. 522,20—25). xd? [jlev o'jv dvayxai'a? 6t' wv 6 a'jXXoyi3|j.d; : 
iTEpl x^s xuiv dvayxaitov Ttpo? xov auXXoyiafj-ov irpoxdaEiov Xi^'hziaz: — dXX' drroaxaxEOv dvui- 
xctxu): — xouxdaxtv — XapipdvEtv (523,8 — 524,18; om. spatiis relictis 523,13 spywo^axspov 
ydp et xuiv dXaxxdvui;, 14 ot' — ot], 15 ot' ^itaYwyri;, sed spatium ante yprj relictum est, 
15. 16 Eivai— OY] xat, 1 7 dpi8ij:T^xixrj ydp- xat, 18. 19 ydp- xai— -optaxixr^ ydp, sed multo spatium CONSPECTUS LIBRORUM MANT SCRIPTORni xxi 

angiistius est, 21.22 l7rt3rr;fj.r,v. v^ yxp; 22.23 v^ — X/j-x^ov om. nullo relicto spatio). -rote 
0£ TTCtpi TocjTa; £iprj[jL£vot?: efTKov — Trpoxct'iJievov (p. 525,10 — 52(),2) : — Ixi tci a'j;j.r£pc(3[;.aTa 

(J.-)) Xi'(£iv, TO'jTEaxt Xapov tot? zpoTctaci; £cp£;r;; aXX/jXaic, !;aT£pov ri 1::' ccjxctt; aoiJ-rEpoii- 
[i-axa >.£-j'£[v: — ctXX' 'jax£pov ctSpoa a'jX>vOYi^£ai}at — X<5yo'j (p. 526,3 — 23): — -/prjat|j.ov — 
aixto; yt'vsxoti (p. 527,23 — 53G,3): — at £7Ti xt |j.£v 'ii£'jO£t;, im. xl ok oiXri^ziz: — vj Trpo- 
xaat? if) — TipayfAaxos (p. 537,4.5): — saxt oe xotaOxa xa x£ cp'J3£[ TTpwxa xa\ xi ET^axot: 

— a'ja£t TTpiuxoc X^yEt xo!? '^pX'Jt;, 'iayara ok xd iroXij xiuv dpyiijv o(£Gxciixa (cf. p. 541,21.22): 

— -/oti oxi Vj ~£pl XTjv zXs'jpdv — ywpi'ov (p. 545,7 — 21): — xal v^xoi r^ d-Xcb; /| Ivoo^ov 
/j doo^ov -fj cuptaij-Evtos: — dTrXdJ; Evoo^a xd xaxd xyjv Tidvxiov oo^av -q xwv ttoAXwv — [atj 
Elvai (p. 549,22 — 550,5): — izzi S' avdyxY] — [irj otoo'vat (p. 553,G— 12): — -/.ctUdTTEp xov 
^TjVtovo? oxt oux ^voEyExat xtvEtaBai: — 6 f^ViVtuv dvaipuiv xr]v xivtjjiv IXEyE oeiv — oieX- 
i^eTv (p. 558,29 — 32): — ou oeI Se Trdvxiov — o'jSe ydp — Tidvxw; o(i.ota (p. 569,9 -13): — 
£v 0£ xoi? auv(«v'!)(j.ot? 7.0U Iv oaot;: — dvxi xoiJ TToXucovifAOis, eco^ wv xd xe ov xott 6 Xdyos 
x6 a'jxo Sfjrj.atvEt (cf. p. 577,16 — 20): — irpdixov (j.ev o'jv dvxiaxpi'JEtv ii}i^EaOo(t oeT xo-j; Xd- 

T 

you?: — dvxtaxp^'fEtv lt}tCEa&ot[ oeI xob? Xdyou? cpT|aiv dvxi xo'j; aoXXoytajAO'!);" xo'j ydp Eyys- 
yufji.va(Jfj.£Vot rpd? xe x6 -poxEijjiEvov 7:pdpXTjij.a EUTropcoxEpot Eao'ij.Eila vest ev dXt'yoi? -oXXd 
E(ao'(j.EOa. xat UTro[j.t[j.v/ja-/£[ •/][J.d? xt); xuiv C'jXXoytSpLdJv dvxiGTpocprjs, TiEpl yj? eIttev hi xui 
OEuxEpto xwv TTpoxEpcov (cf. p. 582,26 — 583,3): — xai [j,dXtaxa TiEpi xwv itpcbxwv dECiEtuv. 

t' 
Ev xciu ydp d7:oo'j37TExouat: — -pioxa; OsaEt; XEyEt xd? dp/ds* aOxat ydp Trpwroti ilEaEU- oeiv 

Se xo'j; 6pt3[i.O'j; cpy]at xouxtov ETrt'staaSar otd ydp xo'ixtov o'l piExd xd? dpyd? cuXXoyta|j.o[. 

xoijxo 0£ xai xib y£U)[j.£xprj dvayxceiov EtOEvai. -puiiov xt ypa(A[j.)j xat xt ytuvt'a (cf. p. 585, 

3sq.): — xotildTrEp — tioXXwv (p. 586,9 — 12). xai i] ovEtpozptxixrj xaijxa 6t£;EtCi. -Epl 

xouxwv dptaxoxdXTj? ccT,ai: — xtbv xal^o'Xo'j 7rpopXrju.dx(uv oxt xuiv dvxtxEt[j.^viov (inc. f. 220 v) 

ir; auxr) iT:taxrjfj.r]. xott auvdyEt ouxio?' xoJv [/.)] Buvap^Evtuv auvu-dp/Eiv dXXrjXot; fj a'jxr) (^Trt- 

ax^pirj)- xd oe dvxtxEtpiEva -oiol'j-oc. oxt Be (xuiv) p.r; 0'jvaij.EV(uv oovundpyEtv dXX-^Xot? y] hutt) 

ETTtax-i^pLT], OEtxv'jotv o'jxw?- ^Trtax'/jp-r^ ^axtv toi'w? xo uTidpy^ovxt (sic) xtvi. xrj? auxv]? Ss (x)d jat) 

UTidpyEtv xdJ auxTjv Etosvat. o'jxio ydp EiSExai xo ijTrdpyov. xaOxa cjv syEtv 7:c(pEaxE'jaaii.Eva 

otSdaxEt (cf. p. 691,1 — 5): — 

oydXta e(? x6 oyooov xiuv xoTtwv dptaxoxsXou?. 

T 

Atd xoO G'JVEyyu? slvat xoij ^| «PX^*' — O'JvEyyy? xouxsatt ,a->) yp'/j^ov [j-egou opo'J xo'j 
dTroOEt^r&Yjvat: — TTEpt xd?Eio? xott xovi lp(oxr]|j.ctxtac(t: — ytvEXCtt x6 £pioxrj[J.O(Xiaat xai xd^at. 
otov TrpdxEtxai auvd^at* o dvt^ptoTio? O'JCJt'a : — XsyEt o'jv xaJF Eccjtdv 6 dv9pto:T0? C<wov xo 
CuJov ouat'a* 6 d'vDpwTio? dpa ouaia* Etxa otEXujv d[j.cpox£pa? xd? TrpoxdaEt? xoO auXXoyta[j.o'J 
e{? O'jo auXXoytapi.o'j? XEyEt x/jv piv iXaxxovot ouxio?- 6 d'v9pa)7ro? Xoytxov x6 Xoytxov Cwov 
6 d'v&pto-o? d'pa C<bov foou dTiEOEtyftrj .otd xoij auXXoytafi-ou r^ iXdxxwv dXir)&Tj?. -dXtv oieXe 
x")jV [j.EtCova o'jxw;- xo ^cLov £ij.'L'jyov x6 Ifj.'l/uyov ouat'ct" x6 ^wov dpct ouat'ct. toou xat r^ 
[AEi'Ccov dXrji)-^?. EiTOt Epcoxdv fAEXXwv [ATj xd 5up.7iEpdap.axa XsyE pi.TjO£ xax'' E'ji}Etav xd? zpo- 
xdoEt? Epwxa dXX^ dvdTraXtv otov xoO [j.ev Eaydxo'j auXXoytaaoii Epcbxa x/jV (XEt'Cova- orov ~o- 
XEpov ooyt xo IfA'j^Uy^ov o'JGia ; xo'j oe dXXou GuXXoytap-oO xyjv ^Xdxxovct • ofov ouyi 6 dv&pto7:o? 
Xoytxov; xo'jxwv ooi^^vxwv E-t'cpEpE xo ayp-TiEpaajJ-a xoO a auXXoytapoij * orov 6 d'vSpwTto? d'pa 
ouata- Etxa ipioxwvxo? ^/ceivoo xo otd xt X£y£ oxt ixpouTr^&o'j oxt 6 dv&ptoTio? ?;Oytxdv xo Be Xo- 
ytxov Ctbov xo Be C'JJov IfjuLuYOV xo Be lp.(Luyov ouata* o d'vi)ptoTro? dpa ouata. xai EXEpov 
xov xpOTTOv xpudiEf EtTtcbv o'jyi Tj O'JGta xaxrjyopEtxat Tidvxtov xuJv ucp Eauxrjv ovxwv; 
Etxa £-tcp£pEt? dv&pcoTTO? oOGt'cf Etxa xo'Jxou Xsyovto? Old xt; £y(b xo'jxo o6 OEOwxa, XsyE 
ouyt xo C<bov ouat'a; ouyl 6 dvOpwTro? Cwov; 6 dvi}puj7ro? dpa ouat'a: — OEt Be xat auxov 
7T0XE sauxw EVJxactv cDEpEtv. ofov ouyt 6 ■/]Xto? xtuv xax' oopavov daxpwv xo <pavoxaxov; 
p.aXXov Be xo u'iiT|XdxEpov'- xo p(£v) 7:pdxEpov dXrji^E?, xo Be BE'jxEpov iLeuBe?- xpdvo? ydp xat 
dpr)? u'l^TjX . . . . (evan. 3 — 5 lit.) ypTjOtfAov Be xat x-i iTitXEyEtv oxt auvrj^E?: — ouyl aivrjiJE? 
xouxo XEyouit xov T|Xiov XT]? yr^? OTrdpyEiv (jiEt'Cova. — XXII CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

Totum codicem excussit A. Mau. 
E Uebinas 52 [Bvaudis 1. c. nr. 69] cbartaceus, in fol., saeculi XV. 

fol. 1 excidit; fol. 2 et 3 aliena manus exaravit (p. 3,21 d-^a.'(tvj — 8,27 
ososi/tai). deficit f. 251 in verbis osutspa vj £Tritia-/]aic (p. 568,11). exemplo 
sint haec ab A. Mau et J. Tschiedel (p. 362,11 — 368,4) collata: 

p. 3j25 xivTiOTpocpov II post cpTjatv add. 6 || oO ccjto || p. 4}! kvAax-q \\ post tioiojv- 
Tat add. '/jV || 2 cJ osixvjo'jaiv om. || 3 post npa-jix.'XTda add. q \\ 7 toi? (ante xatd) || 'ctjv 
om. II 11 Tcuv 0(0(X£vcTt7ojv II 14 T<bv TioXiTtxuiv omisso 7T£pl II 15 7Tpa-/.Ti7.oT; II Xeyoi || 19 
post iJ.Tj add. otxaiov || 23 taxpixoO || 28 6 alterura om. || 29 £);(oatv av || 30 post -AoCkzl- 
oDcti add. --cat || 34 xol; dyaSoT? || p. 5,1 ye |1 3 xotoutov || 4 o-jv || 5 to i^ || 6 slvai om. 1| 
7 dXXTjXu)v om. || 12 ots^ooixu); || 13 yp^aSat xiu ?;dyo,) om. || xotdexaaxov || 14 te om. || 
18 T:pay[jiaT£ij£Tat || 22 xtc] Xc || 23 xr]] f; || rf] xt || 24 o-jvaxai y£] xaf ys periit |] 28 xo-i- 
x(ov II dXXa — 29 Iv5o?ujv om. || p. 6,1 waiiEp Eipi^xajj-Ev || 2 oxt 0£ [j.t) || 3 oxt om. || 
rdv x6 II 4 iaxiv dyotSov || 8 oxi, 6] to oti jl 9. 10 xouxo (j.dXtaxa — atpEitai initio folii 
repetit || 10 oxt om. |i 13 o£ habet |j 13. 14 auXXoyiC£xo(t || .... p. 8,27 ov om. || x6 ouv 
yv(upt'|j.tov II 28 ouy)[p(jj[A£vot || xwv — cpavspuiv || 29 xe&evxoc] ye ovxoe || 30 yt'yveaDat || 
p, 9,2 yiyv£Tat || 4 0£t-<cv6o'jatv || 5. G auXXoytsxtxw || 7 xat oxt || 10 yt'yvEa&at || 16 oix 
E3xt II ^Tit om. II 17 yt'yvEaOat || 6 om. || 22 otd] o-q \\ 26 slvai xt om. |1 tj] oi || 27 xou 
om. II 29 post Xo'yot? add. ouoe || 31 oy om. || p. 10,3 i-tXEyiov xot? auxo'i 6vd(i.o(3i |j 6 6 
Xdyo; II TO alter, om. j| 7 oloy \\ 8 otacpo'ptoe. 

p. 125,14. 15 xai to — a'j,a7i£paa[j.a, quae in mig. add. rec. C, om. 

p. 362,11 ij-'q-zt — 363,28 eISo? om. || p. 364,2 6[j.otw? (post tou) || ou-ottu? om. || 3 

TO prius om. ]| 4 xaTaaxE'JYjv || 9 -q oe || 10 rj] rj j| 11 xat -q] vj \\ 13 drf\ -q |j 16 civ 

— •fj] dv 5td II 17 OE superscr. || 18 q om. || 22 eti] imi \\ 23. 24 ysvou; — -/.aTotc/E'JTjv 

om. II 24 ante £t add. tw || 25 d7:ootoo'[j.£vov w; || sioEt] tu>v Etodiv || 28 ^STt'v — ypTjatao;] 

ofov Et TO Cwov tTCTTOU xat dvou . TO OE otuxo toOto )(prjStfj.ov II p. 365,1 ct'XXto II 2 d-z- 

5d&Y] II 4 iTTEtOY) iodxEt || ytoptJTT] omisso ttj? || 7 Stacpopd? || 9 (otto? om. || 7]6rj pro altero 

Eior] OE II 11. 12 tSt'a vcai om. || 12 at om. || auvajjicodxepot || 13 ccj-at] at auxat || h iv.. 

xui p. habet || ouaat || 14 o' om. || 17 ywptarrjs || 18 xaxr|yopEtaDai pr. || (j-yj oi (sic) || 19. 

20 dXXo— o'jxE om. || 20 auxTj Vj || 21 oXou] Xdyou || o)j] oe || 25 tj om. || 26 auxY] || 27 xs] 

ysvo; compend. || 28.29 xe et iv habet || p. 366,3 xai £{ || 4 e{ || 5 app-oxxot || 8 xat prius 

om. II o'jx saxt II 15 xat om. || 19 aXXto || 6 om. || 20.21 dcp'' o3 — x6 7ipoxEt,a£vov Ttapto- 

vd[xaaxat] dtp' oj to -poxEi[j.£vov Tcaptuvdtj.aCTai AEyEtv to yevo; Etvat to dcp' o'j -apwvdjAaaTai 

'; 
TO'Jxou II 21. 22 [] habet || 21 xoO] to'jto'j \\ 22 oxt om. || e/^eiv || suveot || 23 xa&6 || 

£v XT] ij-ouatxTj II 26 TiaXtv] a || p. 367,2 pouXd(j.E&a || Ittei || 3 auxuiv || £^p-ir][j.Evov || 6 ^ou- 

Xo(|j.E&a II 7 6 om. || 9 dv ia-ci \\ ataSdvEO^at pr. || U) q pro altero q \\ im os Stoxet || r^ 

|j.o'jatx6v om. || 12 q \\ 12. 13 ( ) om. || 20 oe y£vo;] ot' evo? |i 23 a'jxo? || 25 aXXto; || 

28 yevoiJ-Evw || ytyvdjxEVov || p. 368,2 8t' o xt] o dv. 

p. 413,11 inclp. f. 201 || xEyprjxat tuj Tcapa6E^|'(J.aTt to auToCwov || 12 jj.ev ydp law; om. || 

15 (jTroDEGEiov II post Toij altcrum om. te || 16 ouTtos et STtt om. || 18 xoTiot om. || 20 ouo- 

TEptuSev xat dvaaxEuaaTtxd; || 6 alter, om. || '22 ooxet || 23 UTtd || 24 d£t papu, ou — papy, 

xat ydp II p. 414,1 < ) om. || 2 tw aTiXdis || 4 TouTot? habet || 9 twv om. || 11 oaovj ib; || 

ouTos] Touxo II 13 daxiv auxiu || 14 u)v iSt'ujv || xou om. || 15 auxdi || 16 ante Et add. to 

y 

[AdXXov aw|j.a || -^jv om. || xoO — x6 || 17 Xajji^a || 18 xaxdj xat || post dXXd add. xat || 
19 ^/.Et'vo'j totov II u) II 20. 21 uT.b xou om. || 22 xo alterum om. || 23 oiacpEpovxa XaixpdvEtv || 
25 -po; Eva xtjv auyxptatv Ezotrjoaxo || p. 415,1 660 (ante Tipo;) || dvar/E'jaaxtxov || 2 iszh 
om. II 3 fjTTOv om. || 5 ouo' 6 corn ex o'joe || 6 om. || 7 TrapaBt'dtoat post Tdiiov coUocat || 
10—12 uTrapydvTtuv om. || 12 xal oTt oux Et'atv ouxot ot xdrrot o'u; || 14 outw; ubiquc ut P 
cf. ad. p. 411,15 II 15 a'jT/jv t/jv || 16 TETapxot || 19 te ora. || 20 (i.dXXov. sva |i 21 xat CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxni 

xaxaaxe-jacsTixov om. || 22.23 osu-epov — uTra'pZ" 0^- II p« 418,3 — 9 ut P, nisi quod £5tiv 
ora. II ^OTi II 13 o'j om. || 15 reliquorum defectus || 21 -/.a-cd o6vaij.tv Se la-i om. iit P 
(cf. Add. et CoiT.) || cp^ps eiTTsTv om. || 22 xoii om. || ou om. || 23 iv Toi || p^ 4-17,1 Stoujoi || 
2.3 ovTo; — T(T) y.T) om. II 7 ctisI — ia-i om. || olov xoxe' || 8 to om. || 9 8] orov st || d oe 
om. 11 11 ToO om. Ij (jiev om. || 12 to oi avotTivEUSTov o'r/.izi om. || auxov || 13 ext xou || 

15 xoujl 16 — 418,4 cpuXc('33£t eodem quo ABDP transposuit; ante 16 add. e{; xov 7:p6 a-j- 
xoii. "Ext !| 17 ao'jCi')Tat, quod conieci || 18 fAsvet pr. || p. 418,1 Cww [J-t] stj. || 4 oOv om. || 
7rp6; ov TTpoaovTo; -/.ctxd |j 5 -/od prius om. |] |j.rj rpo; || 6 ovxo? |j uzdpy^st || Xsysi jj 8 dzo- 

Siod[j.£vov li 9 — 16 om. || 17 dvaaxs'ja'C'Jvxai |j u-£ppo xeB'^jxe || 18 'j-epXcSctxaj; ei'oei || 19 a\j- 
t6 dvatpo'jijivou || Se om. || 20 post lyovxt add- xal || 21 dvctipc&svxo; oo. d)>).d '(ivzxai \\ 
exclvov, omisso ov [j p. 419,1 -/]-ot x6 Kiov habet || 2 o'jxw? om. || 3 — 9 om. || p. 420,3 — 
421,13 om. II p. 421,13 quae ante [j-dXtsxa add. codd., om. || cpv]3t om. || 14 ircfpot^^appotvo- 
[AEVdJv om. jj 17 TtaaoJv xiov otacpopuiv || 18 d;£pyotatoti? || 20 ccjxo ex a'jxuj rorr. ra. 1 || 
ci — -/(opia&Ei'r]] T:p6 || 21 o zot£l — 34 om. || p. 422, 1 oiv p.7] et zai om. 1| 2 axETtxd'JV || 
3 — 9 ut B, nisi (|uod xol; alterum om. || 10 to undpyoy \\ r^z (sic) || 7.71 to — 11 cjjj.- 
J3£^r^x6s x6 ora. || 12 owv — 27 xaTaax£'jc(ao[j.£v om. |j 28 [j.£v xotxd xouto jj p. 423,2 post 

xaXui? add. sc (•/• P) || 3 ante §60 add. oxi || 5 xocAui? j| 6 post oxt add. xoci [j post ocjj.. 
add. q II 7 ante rrXeiou? add. x6 || ccmpdaai || 8. 9 Yj7r£p — wp[(j[j.£vov om. jj 13 xw OT|XoOvxt 
Xo'yco 11 15 xoO (ut videtur) — x6 j] 16 ^sxiv om. || 18 6jj.ojvu[j.ov j| 19 (X£v om. jj cpopdv xtvd || 

20 T; om. jj p. 424, 1 6 ora. || ouxo; || 4 x6 utrumque om. || 4. 5 xaxd roioxTjxa. 

p. 492,3 post 0£r/.v'j3t add. hi \\ Suvafitv || 6 o-joe (post xccoe) jj 7 xd ix || oid] xod || 
8.9 [j.£v ouoev a/jfj.aiv£tv || 9 xoaa'JXTjV || 10 post pou^Exat add. ixb/ ayjiJ-aivEtv jj xo'jto jj 
11 ti-ootou>3tv, omisso xov opov jj 12 lemma om. || 13 oxt [j 6 om. |j 15 vrota] r.oi om. 
spat. rel. jj ofov — 18 om. |j 25 r; ante (ttSv) |j ixEi'vwv habet j| zhai om. jj p. 493,1 ydp 
habet j| to — suyxEifAEvov || 3 ov om. [j 7 ottoiouv jj 9 Seixxixov || 12 o'joev ydp Eixi toO 
6pta,aou' IsTat optaij-o? jj 14 om. |j 15 ante Sel add. (o)aot oe daccfEl; twv opiuv ouvoia- 
liptoaavxa || auxov om. || oiapt^ouvxa jj 16 auxou; om. jj 17 £i jj auyy^cupouat [j opi^ofj-Evot 
om. spat. rel. |j 18 opt'Covxat |j 19 y£y£vrj(ji£vcov || Arj-iiv |j OTtujxEpcus jj 19.20 yEvotxo || 

21 — p. 494,26 om. jj 30 opou; jj p. 495,1 xavova? jj 2 -/pibiJ-Evot] ypco om. spat. rel. |j 3 iX- 
Xei-io? dTTcoiooxai jj 7rpoxEtiJ.Evov jj 4 olov — 8 om. 

p. 496,4 Et om. jj 6 Trpo? xd xoaaiixa xo'ttou; 
xov jj p. 497,1 xax' d?^Ao arj[jtaivop.Evov xoO a'jxcij 
om. spat. rel. jj 8 dXXip] d'AAou || 9 ydp oxav || d[A'f oxspoc slvat 8Eij(i}7i || 10 Eaxiv dAA/jAot? jj 
xaTd TO Ij 11 Et|7] iv Tols Tipo? Tt j|'to[xd j| 14 TTOiEtai^at 11 14.15 xai — exTt'ilrjatv om. jj 15. 

16 dvGtaxE'jdCExai — xaxctaxEudCExcd ex xe || 18 xd? alter, om. || 21— 498,3 om. j| . • • p. 498, 
15 E/T], quod non liquet in P, om. spat. rel. j| .... p. 509,2 d/X cjoe — 4 op-ot'to? post 
8 op-ot'to; collocat || 2.3 (o'j)oe — ouo, quae om. in initio folii P, om. [| 3 xuj — xw jj 
ccjxov il 4 Yj b\j.oiu}c, habet || £i om. |j 7 xov superscr. |j 10 vj dp.cpoIv — 'jrA^y/zi om. jj 
13 post Be add. Xoittov j| 15 xov xottov xov jj 16 ante opov add. xov jj 17 — p. 510, 5 om. || 
.... p. 514,23.24 dvaazEudCEt rj xaxaaxE'jdCsi jj 24 6 [aev ydp — 515,36 om. jj p. 516,1 — 11 
= P, nisi quod ouo' e{ |j.)] y6;o? e.\hibet jj 12 — 22 = P, ,sed u-dp'/ov j^ 24.25 oec — -oiEtv] 
xouxEOxtv jj 26 TTEptxxw; ij 27 oid xe — p. 517,21 om. 

p. 518,1. 2 tit. om. jj 5 |j.ev om. jj 7 post zspt add. xr^; jj 8 £-dyot jj 9 isri om. || 
x6 ij 10 XE -Epl] otto'te jl xujv om. jj 11 ZEpl x7js xdJv om. jj oioTZEp Ij 12 ^-t II 15 xoi- 
v(b; jj 16 xat om. jj XsyEi om. j| 18 Tioaa/ws] aay_d)? om. in tine vs. |j oxt xpt/u); om. j| 
19 auxo ij xdjv 6tC(XEyo|J.Eva)v xov EXEpov |j 20 auxov om. in lac. jj p. 519, 1 ouv ovxa om. 
in lac. 11 av)x6 jj 2 ouvd;j.Evo;] ij.£vov post lac. jj izzpl || 3 OdxEpov jj <\izxx''q \\ 4 npiv xtj; 
StciXoyto'j ji 6 d}X Mi II 9 Tipo'sJ to? iJ 11 auxapxE; || 14 xouxo'j, oxt] xo'j |1 6 om. || 
15 Xaij-pdvEtv jj 19 ooy/tuprjaEtE jj 21 to;] rj || 22 duxots jj 23 x'/j alter, om. || 24.25 xov 
o-7jp.ov vi TTpos xo flscixpov 7^ -po; xov jj 26 r,xovo,ata; jj 28 d'S tuv E^Et^E to -poxEi;-i.£vov |j 8—12 ora. iJ 13—18 ut 1 


' Ij 18 xa'j- 


4 O'JTE ydp 1 5 Tvj om. 


jj 6 e'x'.] e' XXIV CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

ov ov 

31 r'r\z SiaAey-TtxTJ? m. 1 || 32 post yip add. t'va |j p. 520, 1 \j:rfjvt — |j.ovtj? oiri. 1| 3 rpo; 

om. II 9 — p. 521, 24 om. || 25 — p. 522,19 = P, sed -otpa taijia, at alter, om., ava- 
ytoy^?) o'yxou II ... p. 523,16 \t\<]j6ixz%o. — gvtwv om. || 17 inizirnxy^ — [i.ou5ixY] yotp om. || 
18 --tat Izt IxTtxoj II 21 sTvai om. , 

p. 563,13 [J.EV ydp — 566,30 ouy. laxtv dya&o'v om. || 30 dvaaxeuaaa? || p. 567,1 Tispt || 
2 fjLTj om. II 3 dvTf/£tp.£votc II 3. 4 Xafxpa'vo'j (sic) || 4 ei&'j; aiToufXEvoi? || 8 |X7] auxai at || 
10 £ipTja£V(ov II 11 TOUT^axiv Offl. || 12 dsuAXoytaTov || doo;ai || 14 suvdycxat || 16 ISei^e] rflii 
Tov II 17 |j.£Xtao'j II Tov 7uap[jL£vtoou om. in lac. || 18 TotoOxov j| TiEpi || 19 oux et Iv om. || 
outw; 11 ouv ora. || 20 iW om. || 21 TiEpt || ovom. in lac. || o oe XEyei || 22 to \).-r\ — 
dpy_7)v s'y^Et om. || 23 Tipo; to (sic) xaTaXa[Jtpavo[j.Eva || p. 568,1 [xev] [j.t] || 1. 2 tojv oe 
7rpo3T£&£VT(ov om. II 2 O'JvaTat || auXXoytaTf/.d); G'jvdyEO&at || 3 aXoyo; omisso 6 || TauTTjv || 

X 
6 (5£'j)T^oav Tt&r;atv periit || 8 iy. toio'jtwv te] xal oid toutcov to dvTt'jilo dXX' OTt -po; Ext 

Old TO'JTwv II 11 ztX] iTrtTipLTjat?, in quo verbo deficit. 

F Laurentianus LXXXV 1, qui Oceauus dicitur, [Baudiiii III 237 — 

247. H. Diels praef. Simpl. in Phys. p. XII: ''maxima forma bomby- 
cinus s. XIV, scriptni-a miniita sed pei-s])icua scriptus"] f. 269 — 320 
Alexandri Topica contiuet. praesto mihi eiaut baec ab A. Torstrik notata: 

p. 1 'AXE^a'vopo'J zlz T7)v 6taXc7,TtXTjv 11 6 supra zpoTjyo'J.uEvw? scriptum d7To5£i7.Tt7.(I)i; || 
10 post otaXEXTtxTj add. cpaatv rec. || 11 TdXT;97j || 13 6 cptXdao'fos || 14 ante oiaX. add. 6 || 
15 supra Optyxov scriptum TispipoXov \\ p. 2, 3 auT(L pr. || 6 dTrooEtxxtxo'js || 10. 11 o'j- 
oEv — d'vftpiuTTO? yEXaaxtxov om. || 22 raXatuiv || 23 tov oe — 25 suXXoyta-txTiV om. jj p. 3,14 

XVQUOC 

post xat alter, add. irdXtv || 15 ydp || 19 ydp || teXeiwc || 30 auTo i| p. 4,1 ExdaTrj jj 4 
te om. II 6 TE om. || 15 TtpaxTixotc || XsyEt omisso dv || 23 faTptxou || 33 y^pTiaiJat a'jTats || 
p. 5,3 suXXoyiCEoftat ; coll. usque ad vs. 16. 

p. 124 (coll. inde a 23 Tia'Xiv) 33 :TpoT£/voXoyTj(j.^;a || p. 125,1. 2 to5 auxoO £(; to 
OE'JTEpov Twv TOTTtxuiv || 5 Tt TE omisso xat II 8 xai prius om. || 12 twv ait. om. [| 21 
Old om. 

p. 216,3. 4 otot'aEt || 8 ouxs-t — xaTrjyopEtTott om. || p. 217,13 rj om. || IG xuJv om. || 
post O'JTE prius add. ydp || 18 Tto auTui || 18. 19 riWoz d'XXov || 19 d'X^o'j d'XXo || 21 et 
22 dpETtov II 23 §E om. 

p. 294,5 T£ om. || 13 oyoE ora. j| 14 ante oiaX. add. o'j || 15 ti Eixtv || 16 at prius 
habet || 18 dvTt'f daEco? || 18. 19 avTicpaTixot Xo'yoi || 19 dvaaxcud; te xat xaTaaxEud; || 
20 post TTpos add. e^c || p. 295,4 [j.£v om. ut B || 5 opo? || 8 u-a'p)(Etv om. 

p. 367,25 a'jTiT) om. || 29 rjOT) ^stiv || p. 368,1 ysvoptEvou || 2 hC o. 

p. 369,3 — 370,11 om. || 14 tou d£t to || 15 diSiov || 16. 17 irqXXd — uTrdp/et om. || 
21.22 TO OE — ycupi'CEt om. || 22. 23 uTrdp/Eiv || 27 — p. 372,8 om. || 9 dpETT) || 10 6'ti — 
TrXE^oai om. || post yi'vETat add. ifj dpETr; cf. Add. et Corr. || 11 Xoytxd) utrobique || 12 — 
20 om. II 22 — p. 373,31 om. 

p. 492 (coll. a vs. 23) 25 ixsivcov habet || p. 493,1 ydp habet j] to (sed auyxEijjLsviov) || 
3 ov om. II 7 d'v om. || 12 O'joev ydp ^axt tou optOfj.o'J- laTat 6ptaij.6; || 14 om. || 15 oeiv || 
a'jTuiv II 16 auTov || 17 zi ydp || exeIvo || 6ptaa'p.£vot || 18 b^i^o\TOii \\ 19 yEvofJiEVtov || 
XYJ'kv II 21 —p. 494, 26 om. || 27 et 30 opo'j? || 31 xaXdi; om. ||| p. 495,4 Eiroprjaw- 
|j.Ev II owv — 8 om. II p. 496,4 e! om. || 5 optaTtxot;. 

p. 590,9 ante Xoyo'j? add. tou; || 10 otj || 12 izTi om. || 13 [xdXiaTa] xotvd xat || 14 d'-av- 
Ta II 0'jvdjj.Eva || 15 il om. || 16 Xo'yous e (J'jXXoyta|j.o'j? corr. || 17 Ix tou om. || EupEiv || 
18 8td TO xaSoXtxov || 20 irapeaxsuaajji^vouc; Xdyous || 21.22 auXXoyiaS^vTos — auToii || 24 u-' 
autd II X^yet || p. 519,1 7rap£3x£uaa(j.^va || 2.3 Td o"' — i7:iaTi^[j.T) om. || 4 x^; a^Tfj?] 
xoi'JTT) II 5 po.st a[xa add. iiz' \\ EOxat. CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRlPTORUiM xxv 

Laurentianus LXXII 9 [Bandini III 31. 32] merabraneus, in fol., G 
saeculi XV. specimen debetur A. Torstrik et H. Vitelli (p 3G2,1 — 366,13 
et 367,28 — 368,4): 

p. 1,8 latt add. covr. || 9 to'jtov 1| 10 post oiotX. add. 'jaalv |1 13 6 delevit || 14 ante 
otctX. add. 6 corr. || 15 xpiy/ov] ireptPoAov || 1!) xa'J-Yjv iterat |j p. 2,(5 dtTroSetxxtxo'j; |1 10. 11 
ouosv — i'vHpojTTCic yEXaaxr/.ov oin. || 22 TiaXatuiv || 23 tov 0£ — 25 ayXXoyiSTtx^jV om. || 

27 T£ om. II p. 3,5 toutcov || 8 to oe hictXiyza^ai inrg. || 11 ayXXoYtCofXEvos || 14 post v.i\ 
alter, add. TiaXtv |i 15 ydp || 17 i/. toiv om. || 19 ydp || xat alter, om. || xcXeiw?. 

p. 124 (coll. inde a 23 -ciXtv) 31 £9' || TrpoxexsyvTjXoyrjijiva || p. 125, 3 ctvc(Y7.r, || 
14. 15 xai xo — a'j[j.-^paa[j.a om. 

p. 216,8 sXeu&Epov || p. 217,11 -poa-/.£tc!9(u || 13 ij om. || 15 xw 5s fjxxov om. |j 
19 diXXo'J (i'XXo I! ye] o'jxe || 21 r.zfi xa otlpexwxepa || 23 cp'iaewv. 

p. 294,3 Old] 0£ II 9.10 xai xi d-6 xoO (o(ou om. j] 10 Tctvxa om. [j 15 x( egxiv || 
18. 19 dvxicpaxixoi Xoyot. 

p. 362,3 post -p6; add. xo'j? || post xott add. xou || 5 TiapEOtuxEv || xou tertiura om. || 
fi y.cti dvaaxEuaaxixcu; om. || 9 £^ [/.sv || to'j alt. om. || 10 x6 tevtium ora. || 11 [xtjXS — 
p. 363,28 £too? om. || p. 364,3 x6 prius om. || 4 xccxaaxs'jYjv || 9 q Be ota xou x6 || 10 -/j] 
•;^ II 11 xal ^;] -?j II 13 fi II IG dv o£ dp£Tr; || 18 tj om. || 22 gxt] ir.et \\ 23.24 yEvou; 

— -/.axaaxEUTjv om. || 24 ante ei add. xw || 25 d7rooioojj.£vov (hi \\ otacpEprJvxtuv xuiv siSuiv || 

28 yEvoc otov xxX. ut aABP || p. 365,1 otXlui \\ 4 ETiEtor) eooxei || 6. 7 y^wpiaxr) uXtj || 
7 oia'fopd? II 9 d; non liquet || toiw? ora. || 11. 12 o-joe eIotj oe rjOT| at /lopi? || 12. 13 
xat auvatj-cpoxspot. at autai Be Iv ixEtvu) xui ^tpXt'co ousat || auxd || 14 6^ om. || 17 y_<o- 
pisxfjs II 18 — 20 jj.Tf)0£ — T^] [IT] 8t' auxTjV (sic) T) II 21 oXou] Xoyou || Be || 26 aiixTj || 27 xe] 
y^vEi compend. || Btacpopujv (sic) || 28. 29 xe et h habet || p. 366,3 xai d \\ 4 st || 
5 dppioxxoi II 8 xai prius om. || oux eoxi || 9 x6 om. || 12 (j-ExapatvExai || .... 22 oxt — 
e/Etv II .... p. 367,25 i'XXu); || 28 yEvo[Ji£V(« || yiyvop.Evov || p. 368,2 01' oxt] dv || 4 sub- 
scr. rubr. dXs;dvopo'j dcppoBtasco? e{; x6 e xoTitxuiv dpiaxoxEXo'J?: - — 

p. 369,3 ante Trapotoo'j; add. periocham 7id>; — xo6xu)v Btaccopd || 3 — p, 370,11 om. || 
17 |i.ovov II 6,u.oiio; om. || 22 /ojpi'CEt || 22. 23 uudpyEtv 1| 24. 25 dXXd - ouBev om. || 27 

— p. 372,8 om. || 9 dpExr) || 10 oxt — TrXsioat om. || post yi'vExctt add. fj dpsx/j cf. Add. et 
Corr. II 11 Xoytxu) utrobique || 12 — 20 om. 

p. 416, 13 o'j om. II 14 laxiv om. || 15 d'vSpaxo?, oxt || 21 xaxd B'jva[j.tv os saxt om. 
(cf. Add. et Corr.) || cc^pE eitteIv om. || 22 xai om. || ou om. || 23 h xui || p. 417, 1 Bi- 
6(oai II 2.3 ovxo? — xoj (xyj om. || 7 < > om. || otov xo'xe || 8 xo om. || 9 0] otov sf || d 
Be om. II 11 xou om. || [aev om. || 12 xo Be d. ouxsxt om. || 13 k'xt xou ddpo? || 15 sf xou 1| 

16 — 418,4 ^uXdaoEt post 419,2 transposuit || ante oxav add. Et? xov upo auxou. "Ext || 

17 awCTjxat, quod conieci || 18 xat om.|| [j.£VEt || p. 418,1 C">«" |J-^ £i^i- || 3 auxto || 4 ouv 
om. 11 post ov add. irpoao'vxo? || 5 xat prius om. || fj.rj Tipo? || 6 ov-os || UTidpyEt || XsyEt || 
7 ivEpysta] evo? y^vou? || 8 dTtootBo'p.tvov || 9—16 om. |j 17 dvacxsudCovxat || UTiEppoXfj? 
x£&TjXE II 18 uTTEpxET^Etxoj? eI'oei xo || 19 auxo dvatpou[J.£vou II Be om. II 20 post auvavatpEtxat 
add. xu) II post lyovxt add. xai || 21 dvaipESEvxo; ou. dXXd ytvExat || x^ om. || ov om. || 
p. 419, 1 [ ] habet || 2 ouxto? om. || 3— 9 om. 

p. 496,4 zi om. || 6 Tipo? xd xoaauxa xojtous || 8—12 om. 

p. 518,6 (j.£v om. II 7 post 7:£pi add. xfj? || 8 £-dyot || 9 daxt om. || xo pr. || 10 6 
TTspi XE corr. ex otto'xe || xwv om. || 11 uspi xrj? xuiv om. || dfjicptpoXas pr. || 14 xo alter, 
om. il 15 xotvws II 16 xai om. || XdyEt post 17 dTToxptOEws transpos. || 18 7rosa-/(]ue] aayuj? 
om. in lac. || oxt xptyui; om. || 19 auxo || xiov BtaXEyoj/Eviuv xov k'xEpov || 20 auxov om. in 
lac. II p. 519, 1 ouv ovxa om. in lac. || 2 ouvd[j.Evo;] (aevov post lac. || 3 iLexxt; || 4 Ttpiv 
xfjS BtaXoyt'a; || 6 post dXXio; add. tbc 

p. 590,11 ante Xdyou; add. xous || 12 eoxi om. || 13 [j.dXta-a] xotvd xat || 14 aTravxa || 
6uvd[j.£va II 15 II om. || 16 auXXoyous 1| 17 h. xou om. || 18 xo xax^oXtxov || 19 post d^toT XXVI CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

add. Te || 21. 22 auXXoytaDsvio? — ocjtoO || 24 oTr' ah-ci \\ Xsyciv || p. 591,1 -OLpsr/.vjo.'j- 
[j.£va II 2. 3 Tct 5' — iTTtar/jij-T] om. || 4 Trj? ccjtt];] Ta'jrr; || 5 post a[j.a add. £?:' jj l^roct. 

H Parisinus 1832 [H. Oraont ]). 150], olim Mediceus, chartaceus, forma 

maioie, saeculi XV [XIII secundum Catal., XV — XVI sec. H. Omoat], 
foliorum 374. f. 135'' titulum fert scrj^r/Ciic si? xa tottixoc otptJTo-sXou? rjioi 

TTjV SlOtXsXXlXTjV, £X TtOV toO 7.Cpp00tCfl£a)C OtXs^avOpOU : ~ £IC TO TTpOJTOV TU)V 

xoTrtxwv: - deficit f. 253^' ))Ost verba z^-qah o'jv osiv (p. 366,17). sequitur 
Alexandri quod fertur iu Sophisticos elenchos commeutavium. ecce 
specimeu, quod [traebueruut cum A. Torstrik tum E. Maass: 

p. IjO rrpd&satv ttj? twv TOTif/oJv TcpctYtj.otTstctc || 7. 8 oia/.EXTr/vrj, TjTi; saxiv yj toiv to- 
TTtxtov 7:pay[j.c(T£ta" auvTsAel yip autoi? Ttpo; xr^v s'jpcatv ttj; aXTjOsicfc, o -cAo? jj 1(J — 12 

6pi'CoVT0:t Xa'JTTjV, ^7tiaTi^[J.TjV XsyOVTE? £tV7t TO'J E'j X£y£lV T'>jV OtC(X£XTtXrjV, XO OE £'J X£y£tV 

dvTt xoij xaX7]87) xat rrpoarjxovxa XEysiv exoEyovxar xouxo o' || 14 -ap' a'!)xoic || ante otaX. 
delevit 6 m. 1 jj 14. 15 xat 9piyyov — Xifvii\ larg. m. 2 || 15 xott xaut/j; y£p.cVo; jj IG I'aov 
£iVj av II 17 SivaaSat om. || 18. 19 ouvdyEW auxfi, xtjv aux/jv xaix/jV otaAExxtxrjv jj p. 2,1 
O'J xauxd TTEpt xrjv ototXExxr/.rjV — dXXd mrg- m. 2 || 2. 3 r;yo'!»u.£vot — oiotcpopdv] etteioy] 6 
(3uXXoyia,ao;, xaHo [j.vj a'jXXoyia;xd;, dXXo; d'XXou o'j ototcpspEf oia'^opdv oe eIvcxi a'JxtLv || G 
d/TOOEixxf/.ou; II post ous add. xoti || 8 ayfuj.'xxi post OEUxEpiu collocat || 9 ib; — OEtxvuxat 
om. II 17 xa86 liyyai [i.rfih dXX-/jXojv, omisso Et'ai || 20 dXrj&ivwv || 21 x£ om. || 22 utio 
X. TtaXottaJv om. || 23 xoixcov || x6 oe || 24. 25 x/jV otd xouxcov G'jXXciyiaxiXTjv jj.£8ooov j| 
28 dya9&u? prius] dya&d || p. 3,2 Etvai om. || 4 ttoieI || oe] o'jv || 6 Ttspt om. || 8 £i ydp 
fj StczXsxxtxYj m. 1: r^ ydp StaXexxix/) novavit m. 2 || 10. 11 tovxim; Xd^ot cuXXoyiCd[i.£voc || 
12 post oux add. del || 12. 13 ouxco ydp dv eI'-^ Trdv x6 7TpoxiO£[JiEvov dXri^ii;' dXXd [atjv 
TTpoxt'dexai II 14 fj pro altero xat || IG ofov xe Sr dXyj^uiv a'jXXoyiCEO&at || 18 ot' om. jj 
xal om. II 19 — 21 ob — dvxt'cpactv] ■zoi.l.rii^fi XEyExat auXXoyi'C^'J&ai, Sto ou Tidvxa xd Ev6o|a 
x'jpt'io? a.Xr^%fi II 23 IvSo'^ou || 24 /pwvxat || 25 pY)xoptx-}| dvxbxpo'fo; mrg. m. 2 || 27 lao'- 
axpocpov XEyEi cb? TiEpi xd auxd dxEt'vrj xouxEaxi xd £voo;a xat Tri&avd xai xa'jxrjv. xaxa- 
yivofAEVTjV II 30. 31 xa&' auxo .'j7rdp)^ovxa XaajBdvEt xe xal oid xouxwv OEixvuaiv ouxcu; || 
p. 4-, 1 £xdax7] II 3 auxai? xoiv)] -epl Tidvxujv || 3.4 oij-ot'co; 7r:pi xe (j.ougixujv laxpr/.wv || 5 xal_ 
Xoytxdiv om. || 7 xd xaxd || xt om. || 9. 10 a'jX^.oyt'CEailai oi' Evodiwv || 10 dXt'yw || 11 xal alter, 
om. II 12. 13 da>opia[J.£vov xaxayi'vExai* xal ydp xal auxd; -. i. XeyEi || 13 ZEpl alter, om. || 
14 post TTEpl add. xujv || 15 TtoXtxtxoi; xal Trpaxxixols || Trdvxcov tov dv XEyot i| 16 :iot£t |j 
17 £1? om. II 19 oEtxv'j? post 18 [ay] transposuit || xal om. || 20 xaT? [j.£!}d6ci; || '2'2 6 xaxd 
X. i. om. II 23. d'li. OEixv'jEiv, olov taxpixoO [j.h xd || 24 Tioteiv, dXXo'j || 25 xtov prius om. || 
Trpay|j.ax£U£a&at pi., corr. m. 2 || 25. 26 xal ydp t; xiov xcjxois dvxixEtij.£vcuv yvoJat; aOxots 
oij zpoYjyoupivtu; II 27 aute -paxx. add. TiEpl || 28 xe om. |j 30 xi om. || 32 i^aufxaCouoiv || 
33 post dXXd expunxit (AdXXov otxEidxEpov Xeyea^at xauxa? ouvd}^.£[; et add. xal m. 2 || 
p. 5,1 El oiv, omisso dXX' || ys] Xsyovxai || 2. 3 oiSev — p-^xtop om. || 4 ouv || dcpojpia.aEviov || 
6 post TTpox. add. oeixvueiv || Eivai] xaxayivsa^ai || 8 ou^ooixwc || xe om. || 9 xal oXov in 
contextu m. 1, ,udXXov mrg. m. 2 || aux/j? || 9. 10 xal xw xaHoXixibxEpov xal xoivo'xEpov || 
10 fj-fj II 13 /prjxai — XiyEi || 14 xal xd -pdy[j.axa ante xal xd add. || 18 dTiiypdcpEi || 21 a'j- 
xds cpYjoi II ante 0. add. o \\ 23 ibptajjiEvu); /^ — 2G doptaxios mrg. m. 2 || 26 TrpoxdcEwv £v- 
Sd|u)v recte II 27. 28 d?ioviai — EmypdcpEaDai non om., ut subnolavi, sed 28 xoTiixd exliibet \\ 
28.29 Ivi'oxE — ou ydp] i; ivod^tov Se Eip-^xe ouXXoyi^EaSat, oxi ouy || p. 6, 2 xd Xeydp-Evov || 
4 auxd II 5 Sxi i^ \\ G oxi om. || d[j.o[(i)? om. || 7 — 9 xd oe — cpuaiv om. m. 1 : xd ds xoiouxov xaxd 
cpuaiv xEXixcbxaxov xal a. d'xi Txdvxa — xaxd cpuctv ^qxi zc («ic) mrg. m. 2, sed ipsa omnia postea 
delevit || 9 post ripocjXdptoji.ev add. d(j.o(ios || |10. 11 xd auxd -dXiv || 13 'kuofj || 14 xd xoiauxa 
7:popXi^[i.axa || 18 Oia)(topi^£i || 22 -spl primutn et alterum nra. || 24. 25 OTjXovdxt y^ oiaXExxixrj 
oux ^pEt II 2G dXX' o'!)o' — 28 xrjv dp-/rjv mrg. in. 2 || 27 Xsyiov supra inductum EpEt m. 2 j| 
p. 7,3—9 om. II 10 xwv auXXoytap.tI)v || 11 — 13 dTcopoup-eviuv Eipr^xai oe Trpor^youfjiEvtos xdv xots CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxvii 

TTpOTspov, iv ot? TTOfp^ocoxcv || 18 xal oiTjYTja-w; || orjiAEyopfaj, ut videtur, pr. , corr. m. 2 || 
18—20 d'XAojv roXXwv X^/sxat <3'Jviov6;j.t«? "'^''' ^"^ T'i' i^' ^^^'^ ^^ Xoyo?- Totl; 5e || 22 cprjaiv post 
Tst)EVTiov collocat II 22. 23 e? av. xuJv -/stpiviov auvaye-ai oid || 25—27 oto; iatt- utto too] to 
ok TEaivTtuv dvTi ToQ XricpdsvTwv £tpT|Tai, TGUT£C!Ttv 6[J.oXoYTja£vT(ov xott a'JY/wprjdsvTUJv r; Tipo; TOO !| 
p. 8,1 £t U9 II Tt; om. || 2 post yip add. vcoil |1 3 osi^at dXAo xi || "» vj'Sr^ixrkzpov || 6 post xaxa- 
cpot-f/cd add. dXXd xal dro-faxixd || xt9£xat — 8 xax-rjYoptxov oin. || d ri'^zxai bi x-jpuo; xd h xol; 
OTTctp/ouatv •?) [j.rj 'JTrdp/o-jst || 10 xOevxai— u7iox(&£VTat || 11 ante auXX. add. ot xaxrjyoptxoi || 
(OS— 12 xaxyjYopr/.ot om. || 12 post br.o%. add. a'jXXoYt3jj.ot || 13. 14 o-jtuj; — d7tootoo6; om. || 
16. O'jvaxat 0£t-/vua9at 1| 20 cpw? iaxi otd xo'jxo || SEixvjvxai || 21 x6 C-^jv a; || 22. 23 Sid 
x6 rjp.£pav Elvott tpio? — 5td x6 dva7:v£lv x6 Ct]V || 25 to (j.tj Eivat 1| p. 9, 1 rjjj.dpc(v slvat |1 

3 Tipo? xr,v xo'j auTou osl^tv 7ipoaxt8£[J.£vov || 4 OEixvuouaiv |j 10 post ooxeI add. xt? || 
15 dXXd — auXXoYtai^ot mrg. m. 2 || ^ou^] bi \\ 1(j im. xuiv xotO'Jxcuv || 22 6 W. om. j| 
24 Yvci)pt[Jiov Elvat |1 25.26 woxe- ypEia mrg. m. 2 || 25 dcpave; in spatio vacuo relicto 
add. ra. 2 sive 3 || 28 Xoyo; post 27 T:ap£yo'[i.£vo? collocat || oi ]| 30 — p. 10,1 ou- 
xot — o'jvaxai (sic) mrg. m. 2 |1 dMatpo'i[j.£va ex dvaipo"j[j.£v corr. m. 2 |1 3 imXEYwv || 

4 post «jc add. (pEp£ eJtieIv || 5 av eiy] || e/wv || xr;v alter, om. H 6 x6 a'j[j.7rEpaarj.a to 
ajTO loTt Tivi II 7 dTio XT]? cxoas e oxwtxob? corr. m. 2 |1 7 et 8 oicpopo'j(XEVoi ex doictcpo- 
poufAEvot corr. m. 2 j] 8 et 10 aoiacpopw? e otacpopu)? corr. m. 2 || 8 yP- Ti£po(ivEiv — Xsyoij-Evot 
mrg. m. 2: TOpotivov (sic) xrj? -tap' auxoT? m. 1, delevit m. 2 || 8. 9 yxp — ccuTrM mrg. m. 2 || 
11 riTOi om. m. I, tj m. 2 || 12 sf ex yj corr. m. 2 || oe || 14 EvoEtxwaSai || 15 Xoi[j.pd- 
vovxat II 15. 16 TipooEtxvuaais auxd || 17 E^pTjp-Evwv j] 24 xov dv i| post axri^-ot add. e/ovxoc || 
29 dotai:popo6[j.£voi || p. 11,1 xauxd || 2 ante otd delevit to || 5 Xeyojxev || 7 a'jXXoYta[J.o"j 
pr., corr. m. 1 || tw ETsptu || [) (i-rjoE corr. e [j/^te m. 1 || TotuToii dvTtxEi(j.£vo'j 1| 12 Xoyov 
e TpoTtov corr. m. 1 || 13 xaft' auTo H 18 to] tw || 20 Tauxov || TctuTd || 21 -/.oti)' oro- 
TEpov II 22 Se II 25 xou Xoyou H 27 waxE, omisso ydp || 29 dvxtxEtp.£vo'j || p. 12,2 auvoE- 
opap-^xEt II 3 dvxix£t(j.£va) || 4 ou || 4.5 to TTpoci£iXT]p.p.£vov corr. e xot? 7ipoCEtXrj[j.|j.Evoi? 
m. 1 II 5 £v xoi; om. || G vj i| 9 x6 pro altero tw || U tccjtov auTcL || 12 dai \\ 14 if) toi- 
auTrj II 15 post orjXo'jTat add. -q auT"-] danv [j 17 toI — iCTiv om. |1 18 eyi'vovto || oux iaTi v-j; 

— rjfj^Epa £iTt II 23 to eIvoh vuxxa || 24 to] iiii xoO || 26 Iv tuj T:poYjYOup.Evu) || 27 TotuTd H 
29 oxi SEOuylxai^ xauTOTTj? || 30 ttoieT 1| 31 otjXov om. || 33 to i^ixipav Elvat || TrpoaXafj.- 
pdvExat II tu;' Toij om. || p. 13,1 dracpEpETat || 2 obx om. || 5 dvatpEtv || to] tw || 17 o'j 
T(I) II 19. 20 Esxt — lvo£xo>£vov om. II 22. 23 8 — dtvayxr]? om. || 24 xoii || 25 [xev om. |i 
26 Xeyojaevou? Xoyou; xtov auXXoYtap-wv dTOxpTvov || oi y^P~28 T:c(paXEtTtoij.Evov om. || 31 
i-A. xo'j II p. 14,1 xrjv aux-rjv [j 2 sauxo, k supra scr. |1 £v of; om. || 4 o'j— xuaEvwv om. |i 
6.7 eJ— auvaYO|j.Evw om. || 7 Xoyo; om. || 9 to om. || 10 tb; auTo; -/jY^^'^' ^"P''a s"'- '»• 2 || 
ouSe Ttpo? II 11 dXX'-/) II 11 — 15 oux — dvata&TjTEtv -/.at otdXuaiv YtvEaDai — dTioDv/jaxEtv dvat- 
a&^TiM?— otTTo'j ovTOc TOO ^avccTOU m. 2: dXX' ouoe itpo; rumz i^ dvdYXTj;- oitto; y^P « ^''^'"^- 
xos m. 1, delevit m. 2 || 15 r; y^^P o T'^&F^^? 'q o Y^pvw; m. 2: -?j yivo^'^o; /; Y'Y°^*"? ™- ^ H 
xat 6 (J.EV, omisso y«P II 16 toutov — cpopou|JL£&a om. || 17 EiX7]T:Tai om. || 19 TiapaX£X£t[j.- 
(AEVYjv II 20 o't Twv duo GTod; XeyoV-EVot ol || 21 tw p i'aov || to p tw y |i 2^ 8'(i 'ro^-co om., 
xat — I'aov post auXXoYiaTtxtii; transposuit || 24 to alter, om. || t'aa civat [1 26.27 xat y i'aa 
£3X1 Tw p (JuvdyETat || 28 w;] oti || p. 15,1. 2 auvEXot Tt; dv Et; [J-tav Tip. xd XEt^-Eva || 2. 3 xr]v 

— dXr,l)£UEic mrg. m. 2 || 7 xo'JTtu ydp || 9 -/j ixEpa -ipoxaat; || 11. 12 xaxov xat x6 dvo-j-ta 
xaxdv 00 ydp ix xtuv up. || 13 xo dXTj^Tj Elvat xov vdjj.ov dyaildv dXX' ex — otatpoujjivrj; || 
15—25 a'jXXoyta,u.d; om. || 25.26 d7rdoEt;{v cp7]at tov d7itaxTj[->.ovix6v %0'jv xov aTnooEtxTixov | 
(f. 142 v) GuXXoytap-ov tov i| dXT|9(uv TipoTdsEcov xat TtptoTtuv rj TotO'JTtuv || 28 — p. 16,1 tout- 
^GTtv — rptuTa om. || 2 zpo; to || 4 Td — aiTta om. || 6 OEtai^at 0£i;£U); || 7 Td l^autuivjl 
8 a-jTdiv II 10. 11 dTiooEtxvuatv — IxXEtTCt] dTtoOEtxTtxdv TtotEt auXXoytajj-dv II 12 post tj add. xr^; 
T^« II T-{i yV] TY]v a£X-/|VY|V || 14 5td too Tiptuxou xat aixto-j OEixvuai to (JixEpov xat || 15 post 
TtpwTOv add. xat atTtov xat im tujv dXXtuv 6;j.oito; || uCT^pov — p, 17, 16 aoj[J.aTo; om. || 16. 17 
dXXd xat El [A/j Old rpwxiov xat djjiawv OEixvuatv 6 dTioOEixvu; dXX^ ix TOtO'Jxwv d Old xivojv xxviiT rONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

zpwTcuv 7,0(1 d[Jii3u)v ci'it YV(upt[i.a, -Aoii outo; d7:oO£i7.v'jatv 6 yip !| 19 o'joe oi' d. || 20 dXX^ 
a-oo£txvj|j.£vov (o; sfpTjXOiij.EV || 21 xai oii toj i-iay.oxsla&at mrg. m. 2 |1 21. 22 -pwTcuv 
xe xai d|j.E5(jov || 22 — y, 18j9 oeoety^Sai xpoTiov xtva ■/dt-zeivo oirtziv.rcin. x'jpitoc [x£v O'jv duo- 
Scty.Tiy.o? ayXXoyiffiJo; siTtv 6 oid -pw-tov v.ai dfjiaujv "poxdacojv Stt/cvjatvo;. y.otvoTspov 
ij-EVTOi y.cti TTCtvTa Tov I'q dAr^Dcov zpoTdaccuv ayXXoyiafAov d-oo£t;iv Xeyct. dXXci -zrA jjiv toO 
x'jpuo; d;TO | (f. 143 f) SetxTty.o'j a'jXXoyta[j.oy 7rporjyo'j;j.EV(o; xai ini -Xiov £v 701; uaxepot; 
dvaX'jTixoI; ttjv 5tBa5zo(Xic(v s-of^aato. vijv 8' iTtt -oaoOxov Trept auxoO £ipTj7.£v, i'^' oaov 
a'jxw ypT^aiij.ov 7jV -p6; xo ycupt'aai xwv dXXtov aoXXoytaij-uiv xov otootsxaXtxov (I. oiaXcXTtxov). 
10 — p. 19,27 oiaX£XTtx6v 0£ cpTjat C'jXXoy(a[j.6v eTvoi xov ot' lvoo;cov y£voij.£vov. xal -poiibv 
£xxti)rjat xt'vct £iai xd k'voo^cf. x'jpuoxaxot (jiv xctl -pcJuxa £v5o;ct xd ifJcitv /^ xol; -/.eiaxoi; 00- 
xoiivxa, Tidai |j.£v (b; x6 dyot&ov a'tpExov Elvat, x6 8e alp£x6v by£i'av Etvat, ttXouxov, C<w7]v. 01 
ydp dXXtu; XEyovxES cuy w? ouxw; 3tax£i[j.£vot Xeyousiv d?vXd %iszi iraptaxavxat — xoi; 0£ ttXei- 
sxoi; x6 xTjV cppdvTjaiv zXcuxo'j ottpExtoxspav Eivat /y xr^v 'iiuyrjv acbjj.otxo; xtatiuxEpotv, x6 ftEOus 

EtVOtl. (2) £t (J.EV (5UV — 6 Xdyo; [J.dvOV XW OtCfXEXXtXOJ, jJ.dvOV OCJXOl? TTpO? x6 a. •/pTjGtfi.OV d-Et 

5)) 7]§7] 01) -Epl xo'jxiov fjidviov, dXXd xai -Ept dXXtuv TitaxEuo'jat [xaXXov xol; aocpol; xat Tispi 
xaOxa syouot. xai oid xoOxo TTspt Trdvxiov saxai auXXoytafioc SiaXsxxixo?. I'axt oe xai ev xot? 
socpol? EvSo^ov, TTpuJTOv [J.EV — dyot&d clvoti. xot; -Act'axot; oe w? — yivECiOctr oaouo; Oc xcd x6 
(xr) — dTTEt'po'j;. x6 oe xoi? (j-dXiaxa yvioptaot? f^xot ivooSoTdxot;, (b? x6 xtjV 'i''-'/.'V^ i^i'^oL-ov, 
d El's xov irXdxojva dvacpspexczt, /^ 7:£[ji7:tov xi a(L|Aa elvat xotxd xov dptaxoxsXTjV. zl ydp xxX. || 
16 Ttbv om. 11 20 — 22 Trapaowaei — XaiA^dvEtv om. || 22 x6 et xou om. || 2o — 2G saxi — 
uitoX/j'i'Etov] dXrjSr) [jlev ydp eiaiv d-"" a'JxoO xoO rpdyijicixos' t) Se ayxoJv drdxpiat; diio xuJv 
dxo'jdvxiov TTEpt auxcbv xai xdiv uTToX/jdiEtov. 

p. 19,28 — 21,4 TiEpi Tou ^pitjxtxou auXXoyiSjjiou TTpc-/]yo'jp.£v(u? ev xoT; aocpiaxixot; siprjXEv 
^Xsy/oi?. opi'^Exat oe xdvxau&a xai otxxov cpTjatv slvat xouxov xo ijiv — (20,5) C'jXXoyiapids' 
ou ydp -dv !p7]ai x6 cpatvd(j.£vov evoo^ov xat Evoo?dv Eaxi xai x6 e^tj;. £ri-dXatov oe £axi to 
£x ppa/ei'a? sriaxdaEiu? eXsyyofAEvov • oiov cpatvo'[AEVov evSo^o'v iaxi xo xov 6pd»vxa d'^SaXo-ovj? 
£/_£iv of o'j a'jvdyExat xo xov £T£pdcpi^aX[i.ov 6cp})aX[jL0u; e/eiv xai xd k'xEpa 01? oi aocpt^d<j.Evoi 
ypiuvxai • xa'jxa ydp E'jcpojpaxov syEt xo 'I^E'joo?. xd oe xupt'iu; Evooca ou paoiav TipoiayExai 
xr/v xoO '^E'joo'j? xaxdXrjdiiv xo ydp xo'jc ^eo'j; — ouxiu; (20 — 22)- xr) ydp EUE^ta [aei'^ovi ovxi 
dya9oj xfys uyEi'as Evavxiov laxiv /^ xayE^ia, dXX' o'jx s'axi [aeT^ov xai xr;s voao'j, r^xis saxiv 
^vavxtov Ti^ uyEi'a. 

p. 21,5 — 22,6 xo'j; -apd xtjv uXr^v o-jv spisxixouc auXXoyiaj-iO'!); cpTjCi xai auXXoyiafj-oli; 
Eivai, OTi oyTjfJ-a lyouai auXXoyiaxixTj; xivo; O'jC'jyi'ac ot 6e xaxd xo Eioos a'jxo 7][j.apx/j[Ji£voi 
ouoE diiXu); £(ai auXXoyiaixoi, dXX' auxo xouxo ipiaxixoi auXXoyiap-ot, o'xi or dauXXoyt'cxiov a\>- 
Cuyiiuv TTEpai'vo'jai xo 7ipoxEi,u£vov. otov El C'jvaydyoi xi; iv OE'JXEpw ayrjfiaxi oxi rd; — i'tc-ov 
Co)ov da'jXXdytaxo; saxai ij xotauxT] — ayi^p.axi (16 — 19). xai e'xi 6 dvi^piono? Cwov — 6 dv- 
ilp(o-o; dpa ysvo; — xaddXou (24 — 26). Oei ouv TiEpi xwv £vod;iov xouxo tipoEiXr^'-pEvai, oxi xd 
£voo?a, xaDdaov saxiv £v5o;a, o'jxe dXrj9fj daxiv O'jxe <hz'J0i] • xai ydp xiva svoola Eiaiv dXTjOrj, 
<bs TO Eivoi r^EO'!);, xivd OE xai 'iiE'Joi^, tb? xo to'js tlEou? rdvxa oovaaftai* oi ydp xai xd xaxd, 
a i<3~i xai a'jxd xibv Tzdvxwv (d — -dvxiov add. in. 2)* ibaTTEpoOv xai doo|d xtvd e^'Jiv dXTj&rj, 

lb; |1TJ — XO'JTO) (xOTId) ID. 2) — xXtjOI? ElpTjXai. 

p. 22j7 — 23,19 Tiapd xoyxous xous xpEi? auXXoytOfAou;, xov xe d;rooEixxixdv, xov otaXEx- 
Tixov xai TOV Iptaxixo'v, a.XKo cpTjoiv elvai eIoo; auXXoyiapiuiv tujv xaS' exdaxTjv ima-zri\x7]^ oux 
ir. TiLv o{xEi(ov dpyu}^ xf- £riGxrj(j.7j yivo[j.£v(ov 7:apaXoyiap.d)V, 6-oid cfap.Ev Eivai ev yEiofXE- 
xpta xd 'J^£'JooypacpTj[j.axa. auyyEVEi; oe tt^ ystujAETpia Xsyst xtjv xe dpiftjj-TjXixTjv (xai ydp xai 
auTT) TTEpi TToadv, dXX doitopiari.£vov mvg. in. 2), ttjv daTpovojj.iav, xtjv irrTTixi^v (ottxixi^v 
m. 2), T/jv [ATjjjavtxT^v. rpoaypdivxai — d'XXo laxi Trapd xou; TcpoEtpTj[i.Evo'j; — xibv aTrooEOoix^vwv 
XiJycuv lcpap[x(5Cetv auxois — Xdyip £; — d^£'Jooypa'fT;,u.axa (22 — 27). at ydp -poxdaEt; d; 
Xa[j.pdv£i 6 (|;E'JOoypatp(Lv 'I/euSei; E{ai oid xo u-Tj iv. xdiv ofxEi'iov ip/Hi'j Xa(Apdv£3i}at. 

p. 23,20—25,12 -apdoEiyii-a 6E'jooypa'fta? sxxii^/jat xd xe pirj tb? oeT xd rjij.tx'JxXta 
ypdtp£ai)3t xai xo {ay; xd; cOi^Eia; d'yctv tb; dyovxat. 6 ydp 'J;EuooypatptI»v jSouXdjAEVo; OEt;ai xd; CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxix 

Sio TrAc'jpd; toO TrxYidvou i'aas elvai ttj Xotj (cf. 144^) --jj^ to'jtou [j.t) o'jtco; eyeiv aTiooeSety- 
ij.£vo'j TT) dXrj&ci'a, exxei'g&co '.prjatv s-jSeta ifj a^ xal T£T|j.Tjg&io oi'yct xaxa to y- '^-'^'- ~^P^ ^"-^o- 
TEpav Tuiv ay ap rj[j.ix'jxXta YcYpc«''f 8(o oi:7:Topi.£va |j.^v oXXtiXiov xctTct to y, xeavovTa os aXXrjXa 
xaTd TO »}. xat Eaxwaotv ti a&Y ^^^i '^•'^'- ^TTt^E'J'/'^e-tsuJv xuJv o^ })e aovtaTaxai xpiYw/ov to 
oSe. xai ir.zi cpr,c!tv ix toO xevtoou eiatv at oD oy ^v toI aOy y]|j.t7,'JxXuij, i-jai dXXrjXat? eiat. 
Old TOE auTd ovj xcct at ti^ sy ' '''-^'^ avitat Y'^P ^''- ~oO xevTpo'j ciai too Y"*!^ rj[j.ixuxXtoij. ai 
dpa O'jo TrXeupctt toO TpiYtovo'j ai 59 De wai EtVi -^ iSdast t'/^' oe- r^ y^P ^^' '^'' ^Y T^ ''''• 
a'jfApi'iSrjxev ouv evTaiiSa to ij^eOoo; oid to -sptYpd-Lai to. /j[i.ix'JxXia o'jy_ co; 0£i, to'jteiti 
xal dzTOfj-Eva dXXi^Xujv xat T^[j.vovTa. aXXr^Xa, oTiep daxlv doivaxov • d7rT0,u£va Y'^tp dXX-^Xwv xatd 
TO Y o'J S'jvavxai T£[j.v£tv dXXrjXa xaTd to I}. opLOttos oe (1. o'joe) tccc E'jiJct'a; d'YEt to? d'YOVTaf 
O'j Y^p ^^'^'^ ■^s '^"J"' r^atxuxXt'iuv xa!)' Sv aTj|j.£Tov d7rT0[i.£vu)v dcp' Exspou xotvo'j CTjp-Eto'j E'JDEt'a? 
^-t^Eugat xai ouaTrjaaaftat TptYwvov. zdXtv oe 6 jj.£iC(u tt^v [Jitav -AE'jpdv twv XotTruiv O'jo 
Old ']/£'J00Ypacptas OEtxvjvai TTEipcujJiEvo; XajjipdvEt Eu^Eiav ty]v a^ xal i-' a'jxrj; srjuEta Td y^ 
a'jvEYY'J; dXXi^Xtov, xal Trspt ExdxEpov tcLv ay op sudEtuiv rjpux'jxXta TtEptYpdcfEt d-TojAEva dXXr,- 
?,uiv xaxd TO £ arj(j.Elov, xal d7:o t?j; xaxd to b arjfxEtov iTracpfj? Eu^Eia; iTitCE'JY'^'JW i~i Td 
Ct) a'jviaTct (sic) Tpt'Ycovov to eCtj. xat cprjatv I-eI ix too xEVTpO'j at C^ Cy, i'^at aXXr^Xat; 
Et5i, otd TO Td (sic) auTd oy) xal at •»)£" 7)5. wctte oX"^ v) yj^ pLEt'Cwv egtI tujv C,z e^. rzdXtv o'jv 
TO 'LeOoo? a'j[j.TiE7:xu)X£ Trapd rr^v twv •)f][j.tx'jxXt(ov — EptYpacpTjV • o'j y^p "^fov te Ta O'jTto; ze- 
ptYpa'^o'fj.Eva rj[i.ty.'JxXia TE,av£tv aXXr^Xa yj dXI (f. 145 >") ^X(uv Ecpd-TEatJaf xal Tiapd ty^v twv 
Ypa[j.[j.(JLiv ^Tit'^E'jgtv O'J Y^p OEovTw; rj/9rj3av w; d-o tt^? tujv r]|j.tx'jzXt'(ov Top.rj;. 

p. 205I3 — 26,2 tout' EtpTjXEv 7; (uj [J,/] dxptpcu; Tov 6pta[j.ov auxuiv dTiooEOtoxw; ■?) (o? 
[xr^ d;£tpYaa[j.£vo; auTd Otd to p-rj -epl toutiov a^Tw Eivat ttjv Trpo^EOtv, v] OTt Ttpo; to'jtoi; 
daxt xat 6 -EtpaaTtxo; XEyop-Evo? auXXoytSp-o?, TXEpl oO h-a\i\)(x. oi [jip-vr^Tat. 

p. 26,3 — 2o xa&oXo'j '.prpl UEpt to-jtcov odov EfcEtv, /jyouv oioptaaai^at, oTt TTEpt [atjOEvo; 
TOV dxptpT] TE xal ^7ctaTTjji.ovtx6v Xo'yov drcooouvai rrpoatpoupiESa, dXXd xotvoTspov te xal otov 
(ov add. m. 2) uTioTUTKuffEi Ttvt — •('^u}piC,i.a%a.i twv XEyofAEvtov ExadTov Td y^p — ~^p' y^p 
auXXoytaptLv — ayjuxaza xal xtvE; — xal ti've? TsXEtot — xal ti'ves dauXXdytaTOi aufA7:Xoxaf, 
tive; Se C'jXXoytaTtxal ev toI? 7:poT£poi? dvaX'Jxtxoi; Eip'/jXEv dxptpuj;. T^spl oe d-oo£i;E(o; xal 
optov Iv Toi? uaxEpot;. xal Iv xo'JTOt; O'jv [jLvrj[j.ovE'jEt xal rspl toutouv, dXX' Ivrt-oXatoT^puj; 
xtX., sed 22 ptETacpEpEt || 23 ayXXoytaTixr); om. 

p. 26,24 — ^2.7,4 dvxau&a OEtxvust Tiepl Troaa te xal Tt'va yp/jitp-o; tj otaXcXTtxr^. ~po 
ydp xtX. Jl 29 TrapaooOvat || 30 auTd || ap.a — 27,4 om. 

p. 27,5 — 31 '.prjclv O'JV Ttpos Tpt'a Elvat ttjv otaXExxtxrjV TTpaypaTEiav yp/jatpov, zpo; te 
xtX. II 10 y\j[xvaCoix£voi om. || Td? add. m. 2 || 12 ydp || xal — 31 om. 

p. 28,1 — 22. 1 -poaTi^rjSt || 2 oe XsyEt || 3 — 5 xotviovtxot; te oijot xal cptXav9pto-oi;, 
dXX' ouy ofo'v TE ot^ d~oo£txTtxo5 xotvoXoyEla&at || 5 to'jt(dv || 6 dXX' ouSs — 10 Tt^sp-Evot 
om. II 11 Ta'JTTjv ij 13 dyaDrjV || 14. 15 dTEXsc dyaSov ttjv rjOOv)]v (x/j slvat dyai}6v etti- 
ysipEt OEtxv'jvai, o'joev ttXeov TiotEi II 16 TTOTE om. II 17 EpTjTat II 18 TO'jTO'j OE, omisso xat II 
18. 19 rdXtv EpTjTat a'JTOv e{ || 19 ou |1 20 xal om. || oe to [1.1] slvat ttjv rjoovrjv dyaSov 
ix ToJv Jl 21 oto xtX. om. 

p. 28,23 — 29,16. 23 a-jTo; || post zpo; add. tt^v || 24—26 -r^v £7:taTY][i.ovtxr/v Yvwatv. 
ECJTt OE a'jTTj -q TE cp'jatxv^ , Yj YjfttxYj xai Yj XoytxYj xal |j.ETd td cf-'jatxd- o't ydp || 27 Td toj 
dvTixEipi^np II 29 a»a-£p — 29,2 E^tyEtp-^aavTa om. || 5 d om. || 6 ETt] d'XXto? te || post 
(u? add. 8^&EV || 7 TipoxptvEt TauTd (sic) dXrjiff) tujv [xyj dXYjftuiv || 8 — 16 om. 

p. 29,17 — 32,10.18 — 21 -poaTt^rjOt toT; xptal xal xETapTov -p6; yp/y^tuo; y/ otaXEXTtxYj, 
ur.o otat'pEatv ToOTpt'xo'j- sf ydp xxX. || 22 TrpoaTi'&Yjatv j| 23 — p. 30,2 TotouTov av eiy) ib; 
0'!)OEp.ta T(i)V £;:tCiTYj|J.wv TiEpl TuJv otXEtojv dp/tov ol'a te esti XEyEtv ExdiTrj; '[a[j ETitSTYJpiYjs dpyal 
dvanoOEtxTot. TOt; o'Jv OEopivot; d-oo£t;Eui; Ttvo; Ttbv xaTd Td? E-tiT/jp-as dpydt'^ O'jvaTOv 
St' dvoo?u)v Seixv'jeiv. to oe 11 6 xal pro altero 6 ||.a'JTiov || 7 Td; dpyd; Td? x. e. i. \\ 
8 TE om. II 9 TO Ea'JTYj? yp/pttjiov, omisso xal xa'jro || 9—12 O'jvatxo 7:p6? tiu (Tipo? toj m. 
alia, sed vetusta add.) rcpo? cp. yp. xat to -sxapTOv touto 'JTrdyESl^ai Tipo? ypi^at[i.o? q ota- XXX CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM aTTO- Xs-zxr/.Tj. sequitur p. 32,5—10. 5 post 'lap add. cprjcitv 1| 7 U-(zi -/.ai x. t. ]| 9 
Xapwv II deinde sic perg'it: oxt os 6 oiaAsy-xr/.o? xat rpo; rctaa? X'i; xu)v dTTtaxTjfAiov ap/a; 
£;riy_eipei ostxvuvai, cpavEpov £-/. xcJxo'j s-jxctf 6 (j.ev ydp ysw.'J-e'P'^]? ^jti T/ axtyp.rj ap.sp/,? ^axi 
%ai doiaaxaxo; xal ■/) YpaiJ-F*] waaixio? p-vizcic aTiXaxTjs, oi 6'jvaxat a-ooelgar Aaij.pc('v£t fap 
xauxa w; 6[J.oXoYO'j[J.£va | (f. 146v) xai ap/d;. 6 5s StaXsxxtxo; droocixvjaf AEyet Y^p w? 
yj YP*^."-F'i (^J axiYlJ/j m- '•^) rcepas xtj; yP'^i"-!^^) ? i '^^'^ ^^ Tiepa? xou •rr£paxo'j(j.ivou aX?.o saxt'v 
xal £t i'AXo, A£t7L£xc(i ^/CEi'vo'J [Ata OKzsxctaEi- -av Y^p T^^pot? xoO Trspaxo'jrjivou Act'-cxat [jm. 
oiaaxdaet- l-£i O'jv xo ar|[j.£tov rEpa; iaxi xtj; yP^P-'-'-^^i ''l ^^ Tr"'''''-.'-'!-'-'''/ [-'•V''-^J? l/o-j'^y. ij.ovov, 
Icp' £v icxi oictaxaxov X£t7:£xa( d'pa x6 otjueIov xtjC YP'^'-'-I-'-^i? P'? oiaaxc<3£f ctcidaxaxov ofpa 
x6 otjij-eIov. ofj-oio)? OEixvuGt 7.0(1 x/jV Yp^P-I-'-V'' ^^ oidaxr][j.a Ep'jflav oid x6 Xsi'-EaDcd x'/]? 
iTitcpavEi'a; oiy/j otctaxoXrj? o'jarj? evl otaaxTj[jLaxf xat sxt xrjv ETTitpctvEtav 060 e/eiv ctctaxrj'j.axct 
otd x6 XEtTtetv xoo acii[J.axo? xptyrj ovxo? otaaxccxoiJ evi otc(axi^[i.axt. 

p. 32, 11 — 34, .5. 11 — 15 [j.eI}oSov oin. || 15 oe om. || 15.16 xr^v xe iaxptxrjv -/.ocl X7]v 
pr)xopi-/.Y]v xal xY]v || 17 ou/, omisso 7-axd || 18 oixdoic. om. || 19.20 wcjxe— Y£VEa8ai om. || 
20 -/otvdxEpov] -/.upitoxEpot? II post xr/vot? add. cprjilv || 22 cprjOt oy) om. || s/siv x/jv fAS&o- 
oov II 23 dvSd^iov II xaxaAEtTiofJLEV || 24 rocvxoc || TipoaYaYEtv || 25 xouxou om. || 27 xoOxo 
Y^p II p. 33)2 — fi ti Y«p xovJxo, p-q'dd-q civ y.cti 6 [r>j totxpo? taxpo; -/oci 6 lotxpo; oux taxprj;- 
GioCo'jai Y'ip ~rj}JA-Ai; xivd; xdjAvovxcz; -/.at xtvs? ar; ovxe? t'axpoi, l-i | (f. 147 O xu/ws TTpoa- 
EVEYxdvxE? auxoT? cfC(p(j.a7.ov uYtciCov daxo/ojai 6^ waauxtu? oi laxpot. y.c.i etti xuJv aXXeov 
6jj.oiu)c x£)(vuiv TO a'jxo aufi-Pai'vEt. seqiientia om. 

p. 34-,6 — 37,5. 5—11 x^asapd xtvd cpr^ai oxotteTv e^ tuv x6 slvai xt] ototXEXxt7.-(j TiEptYtVExctt, 
TO XE Iv xtctv xxX. II 10 post Elvai add. iaxt 1| 12 sudfj-Evov || 12. 13 xt zoieIv eioo'xe; xe y.at 
^uvdfjLEVot II 13 7-XT,aiv || 14 t; alter, om. || 16—19 — |ji£&o5o? om. 1| 19 XtjcdDeiV; xd i"- \\ 
20 ai)ToT;, aixTj? m. 2 || post 21 GCTiEtpa sic pergit: -/at Etot xct dcpEt'Xovxct Xrj'f&T;vo(t xot'jxa- 
x6 fj.£v -p6; TTo'sa xat mia EtpTjxai auxtu TTEpt xwv TrpopXr^fj-dxiov, ibs Trpouov ^pEi, xouxEaxi Ttdca 
T£ xat xtva ^axt xd y^'''') "^"^^ TrpopX/jij-dxiov iTEpi d r) oiaXE7.xtxTj xaxaYi'vExat. x6 oe ex xt'vojv, 
OTj/^aoT] TipoxdaEiov, auvu7rcitxouo[j.£vou 7.al lvxaui}a to5 xe ex Tidaiov xal Tiot'iov 06 y*^? ^"'^ 
TcdcTj? TrpoxdaEio? 6 oiaXE7,xiy.6? auXXoYta[J.dc. xd ds ttuj? xo'Jxcov £UT:opT|CjO[j.Ev, OTjXaor; xiov 
upoxdaEduv Iv Y'ip f^T '^^'^ 7rpoxda£(ov EUTiopia xd rUlov xou guXXoyiCe^iIczi Tj xwv oiaA£7.xi- 
y.div XoYiuv, xo'JXEaxi xwv cjXXoYtaawv y.ai xwv l7TC(Yf"T<w'^ reliqua om. 

p. 37,6 — 38,21 xocauxcf? ds cprjoiv Eivott xd; TtpoxdaEt?, d'aa xal xd Trpo^X/jp-axa, rpoxd- 
GEi; Xeyiov ou xdc i? a>v 6 auXXoYtsp-d; dXXd xd? ix xtj? diroxptaEios xou :TpoaotaX£YO[J.EVO'J" 
ccjxat Y'=<P ^i^'"'' d7Todt5d[j.Evai Trpd? xd TipopX-i^p-ocxa y]Y°'^'^ '^^^ Iptox^SEt?* xal did xouxd EJatv 
tacd x(i) dptt}rj.w TTpdxaat? xai 7:pdpX7][j.a xw xporrtp xrjC xctxd Xdgiv Tipocpopd? dtacpEpo'jai. xd 
a'jxd OE Eiat xw 'J7rox£i[j.£vo) • xd Y^p auxd Ipioxr^ixa [XExd jj.ev xoO 7:pdxEpov (-dxEpov m. 2) 
rpd|'iXr|U.d £3X1, (j.£xd | (f. 147^) oe xoj dpd Y' TTpdxccat;. dicttpwv oe xd '(hr^ twv diaXExxixoiv 
-po[:iXrjjj.dx(ov -pwxov [aev e(s xpi'a diaipEi:, ei; y^'''°'^ '^•~^- II ^^ eTtcc || 24 post te[aviov add. 
e{; d'jo II d[j.iov'j[jL(o; — 25 7:po[3XTj(j.ciTa] xo-jxegxi xd xotvd)? I'dtov XsYOfj-Evov, xEoaapot d'vxa xo7 
YEVEt OEi;£t xd TrpopXi^piaxa. xcd vOv (jlev || 26 oe et x£ om. || viiv [j.£v] -poy_£tpdx£pov || 29 post 
xoacfOxa add. xd || 30 ov — 38,21 om. 

p. 38,22 — 39,10 xr]v oe d[C('.popdv ou a'jv£xa;E xolc X£5ac(p3t xouxot; xax' ^dt'av, dXX' diJ-ou 
■ZM '(ivti '((ff] ~o^p(x\an).[i'-hzo^on, oxt £v xr] ouaia ^5x1 — or/.Eia (27 — 29). ■ao.i oxt £zi -Xeov ^axt 
xat auTT) waTTEp xd y^'^o? "''■'''''' y-O'i-x TiXEtovtov vtat ototaEpovxcov xti) EiOEt xaxrjYOpEtxott, (j.dv(i) 
Tip fj.rj Iv xqj xt ^oxt 7.axr|Y0pEtai)at ototcpEpouaa • £v Y^p x(j> o-otov xt laxt y.ax-^Y^P''''^''"- "^^ 
OE eToo? oboa[jMZ auvExct^E xo'jxot?, oxt xd Eld-/) xdiv dxd|j.tov xaxrjYopErxcti, dXX h xot; ~po- 
jiXi^iAaai xd 'J7:07.£i;;.cva oux staiv d'xo;j.a* xtBv Y^p dxdiJ.(uv o'jxe dpta;j.d? saxtv ovixE diatpopd. 

p. 39,1 1 —40,11 [xTjOEt? OE, tfTjatv, u-oXap^xio X^Y^tv ri\).dii sxasxov (Exdoxou m. 2) xo-jxcdv 
xwv ptj9evxu)v dvojJ-dxwv, t^yo'JV ihoui, 6'pou, idt'o'j xcci cu[j.p£pT|Xdxo?, -pd|3Xrj[Aa xcti Trpdxaatv 
Elvott oiaXEXXix/jV del Yap auxoi; rota; (2) — djxoito; os xat 6 ei'-wv d d'vDpioTTo; Iw'j'j eoxiv 
7^ Y^^-'^'"'"''-^"' ■'^i p-O'jatxd; daxtv dX/f d7:d— xd TTpo,3XTrj[a.axa Y^'vovxai — auxd optijxd; — auxo; d-i- 
cf.£pu)v OTjXot did TTj; ota'.50pa; xou 7:po,3X-/j[J.aTO; xai x7j; 7:poxd3Eto;. CONSPECTUS TJBRORUM MAND SCRIPTORUM xxxi 

p. 121,r.l v.at -rt'va oiu. II 22 at; — 5ia'f epet om. || 23 oxi xoT; ^rjTopixots 1| 25 t/jv 
otacsopav || 2G lo; Tccjttov oin. || e'lrjijiev o'j xauxa elvai jj CTiTO-JtAEv || 27 etoorec o-jv on || 
28 Trjv fjLEv II 29 oTt om. || Ct^jtoOixev || 30 ante eupdvxEc add. xal || \j.h postea add. in. 

I II 30. 31 T] dxoXaaict om. || 31 [j.}j Tccj-ct || 32 o'xt ou || p. 122,4 post otccfopiov add. 
loTiv II 5 Stota/Epo'jat || G post y'^wptC''''' add. iXKa ot] ]| 7 0£ om. || TOjj.riv] oiai'pESiv || w; 
rrpoEi-ov om. || 8 xal eti Tipo? te xd;, omisso dXXa || 8. 9 xiva dfXXct || 9. 10 /p/jaiiAct iov 
xai -pwTjV i(j.v7]iJ.ovE'jaa,a£v || 11 — 14 X7]v oe xovi 6[j.oio'j ^Eiopiav Ttpo; xe xo'j? l-axxtxo'j; 
/.oyoo; cfY^atv Elvat ^/pi^atpLOv || Ifi ante /iyEt add. o'js || auXXoYia,ao'j; alter, om. j| 19 ytvE- 
xat, omisso OEixvuxai || 22 iz xou Evavxi'ou jj 24 too xotOExasxov x6 || OEt'xvjxat || 2.3 a(i.- 
cpoSouv II 2(i yi'vExat] saxai || 28 OEiyi^EtTj || 29 post dXXd add. zai || 30 TTEpl o\) vOv Xiyzi \\ 
32 satctt 5EO£tY[j.Evov || p. 123,2 auxcjov om. || oziy%dri jj 2. 3 OEOEiyi^at* etiI yip xwv dvav- 
xt'tov cpspE Ei-Eiv o£t;ovxE; (sic) || 4 Old x6 || 5 post do'jvaxov add. daxtv || 6. 7 x/^v 7:po- 
y£vo[i.£vry>; 6a. || 7 o -av Icp' || 8 auyyiopYjaEtEv || 9 TidXtv 6e — 0£c;at Et Xc(,3ot(j.Ev || 10 'I'y/'q 
dSavaxo; || oxt prius om. || Ttdsot 'i^'jyYj dOdvctxo; OEr/t)-^CExa[ or' ojj.otoxTjXo; jj OEt?ai;/EV || 

II post dildvaxo? add. saxat e; 'jroSESEto; || dXXd — 13 xouxo om. jj 13 7:p6s oe, omisso 
-dXtv II 14 ^Eiopta, oxt 8'jvdij.Evoi auvopav || 15 post v.ou add. xt jj 15. K! Xotij.^ctvEtv ctuxuiv jj 
16 x(I)v y.oiviuv] xotvTJ || a'jxwv om. || 17 i/dXtatct om. jj ante yEvo; add. x6 jj 18 d'v&ptu-ov 
xc(l I'-TTOv jj 19 EXO!3xov xuiv dXXtov II xT)v 6[j.oiorrjxa — xr)v jj 21 dXXd primum om. |j dXXd 
y.ai aicJ»}-/jX[xo( daxtv om. || 23. 24 x6 xotvov ysvo?. x6 xoivw? ydp xtatv Iv xoT xt daxtv o'J 
xdiv y.axrjyopouij.EVwv r^ yEvos laxtv -q eIoo; || 25 post xo> add. ydp || 26 otacpspstv akkq- 
Xojv jj xot'jxd xiu- eI'oei yivwsxovxctf oto OEovxat || 28 x6 iv xo'ixot? o[j.oiov || 29 ante prius 
quoque y£vo; add. x6 jj o' ^v xifi xt daxtv eItte jj 30 at om. |j p. 124,1 post saxt add. y.ctt 
aOxat II 2 o'jxu)? om. || auxuiv XEyoi || 3 a'jxiuv post '/.azq-^. trausposuit jj 5 ante o'jxw; 
add. yat || 11 o'j ttoX'j jj 12 auxwv om. || 14 Exdaxou x6 t'otov [j 15 6ptCo[j.Evot || 16. 17 xr)v 
xccjxoxTjxa y.at 6[j.otdx7]xa jj 17 post ysvo; add. xott j| xo'jxui om. || 21 r^auyta corr. ex 
y^auyta; m. 2 jj 23 iaxt axty(j.7], tj in 9] corr. m. 2 ]| 24 dp[9|j.ot; |j 25 d[j.cpoxEp(uv jj Ezct- 

01! 

XEpa II 30 — 33 om. |j xeXo? xoO a xuiv xoTiixtov rubro subscr. |j p, 125,1. 2 Et; xo oe'j- 
XEpov xojv xoTTtywv 1 1 4 •/] Tcpd&ECJi; Eaxiv auxio rj jj 5 y.at xi'J xt xe |[ 8 yp^at[j.a jj 9 sxt xe || 
h xotatv II 15 xpo'TTov corr. e rrpoxEpov m. 1 jj 16 Trpocpopd; |j 17 E(at 19 6(j.oto'xrjXo; j| 
20 xd om. II 21 8td om. |j 22 optaxtxot; |j p. 126,5 ante jjiExd add. yai || yat oaa iaxt jj 
8 post xo'jxoiv add. O'Jv || 10 xo'ttwv prius om. jj xoiv alter, om. [| 11 dcfopixrj y.at dpyrj || 
11. 12 iTTtyEtp/jp-axo; corr. ex ETttyEtp-^iEw; m. 1 j| 13 w; — Eiprjxat om. || 16 UTidpyEt post 
zi transposuit j| 16. 17 x6 ivavxt'ov xdi Ivavxt'ov (sic) || 18 oxt] xat jj hqkol om. |[ 19 Et 
om. II 19. 20 laxtv — auxdi] iva f; (bpta[jLdvoc || 21 C'IteIxo jj 22 Xo'you || 23. 24 xoO; 7tp. 
xo'tto'j; II 25 o'Le(o; ^sxi || 26 xo'jxw x(|)] oOxoj (sic) jj 28.29 dXXd xat TTEpl Tjoovr); st CtjXoIxo 
(CTjXEtxo pr.) oxt 1 1 p. 127,3 Evavxtou jj 4 post ixaXXov add. -q xtvt rjxxov || 6 xdiv xoO [j.dXXov 

xat II 7 (bpta[ji.Evo'j pr. j| 10. 11 xuiv 7rpoy£t|j.Evujv j| 13 TrpoaXTjCpOrjarj pr., corr., ut videtur, 
m. 1 II 13 post xt? add. Exspa || 14 yt'vEa&at |j 15 yt'vEa&at atxtov || 17 xuiv alter, om. j| 
18 y.axd] oxt jj 19 xe] ydp jj yt'vsxat post otaxE/p. transposuit || 21 ysvo; opo; laxl || 23 opov 
— lotov 1 1 auxot? jj 25 post auvavatpEtxat add. yal jj 26 waxE xaxd xoijxov xov Xo'yov x6 a. 
TTpdixov X. 'z>. j| 27 a'jxclj om. || dpyo[j.£vrj; j| 28 xExayuEv/jc, c delevit m. 1 jj xe om. || 
34 — p. 128,1 dvayxatw; xibv xoO UTidpyovxo; dvacxE'jotaxtxuiv -q v-axaaxEuaaxtyibv xottu^v cb; 
opixcov II 3 oixEtot zidi |j 4 dvxiy.axrjyopo'jvxat || 5 ouxo; || 7 X^ywv e Xsyo'jat corr. || civ 
om. II 8 (b; om. || xou; dXXous || 9 xe om. || 10 -q [j-y] uTidpyEtv om. jj 12 TTEpt x6 u-a'pyov 
TTEpixEUOuaiv (sic) II 13 duo§tou)Si || TCEpi II 13. 14 xtji tot'w o{y.Etou; jj 14 TiEpt xoijxo || 15 oid 
xauxa O'JV — xo'-u)v d'pyExat || 16 oe om. || xtvo; || 21 £v Ea'jxio || 22 ^Ttt om. || Xsyexat || 
23 'Acd xuiv jj 29 xt om. || 29.30 (j.o'j5tx6v jj 30 post o'j add. ouxe ydp Tidatv o-jxe ou5£vt || 
32 xtvd; om. jj p. 129,3. 4 o£t?a; xd yai}d?.o'j xotvd Etvat dvaaxsuacjxtyd xe xott y.axaaxeua- 
cxtzd II 7 £7rci ex im coir. m. 2 || 8 dvaaxEuaaxiyot — xaxaay.Euotaxtxot || ix xuiv |j 12 etvai 
post ypi^a. colloc. II 13 d'pyExai || 16 post zpo^X. add. oe || 21 at (ante evo.) om. jj oyy xxxii CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

at Ttpoxaaeis || 23 post rpo^aXX. add. ote xai xvjv dvxtcpaaiv mpiiyo^j'Si || lo? om. || post 
■fiori add. ote to Sv (i.^po; ttj; dvTicpcta8U); Tiapa tou TToaotaXeyopivo'j ot'Sotai |[ 25 Xiyotto 
in. 2: eXeyeto in. 1 || 26 post toioutov add. Toii || 26 et 27 Exaata || 29 post xd add. 
O'jv II 30 Ttapct xa j| 31 we to] oFov || 32 [j.ouc!i7.o'; laxtv || p. 130,1. 2 om. || 3 touteoti 
yprjaifj.d Etat xat Tipoe ttjv tujv -/caSdXo'j xai ettI pipou? || 4 o'j hzX om. || Ttvd; ^dvTioe || 

5 TidXtv] dsi II 6 xaTaaxEudC'^fAEv — dvaaxEudCofJ-^'' II "^ ^^ P''0 altero xcbv || 10 post TipopX. 
add. yj || 11 auTuiv. ^pEl || touto om. || 12 xai alter, om. || 15 [aovov || 16 post twv add. 
TO II 'jTidp^ov II to'ticuv om. || 16. 17 8tr/.vuvTat || 23 oute 6 ou Ttvi eSsi^e xat [j.tjOe-vI || 
24 ypriaiixd tiai Tipo; || 25 ou Ta twv || 26 oti om. || to om. ]| post Tiva add. rjOovrjv || 
27 xatTOt xai touto xa&dXou dvasxEuaOTixdv || 28 post Tiva add. rjoovrjv dya&ov || 30 tjoovyjv 
p.7) Elvai II p. 131,1 TTocaiv || 2 ante xotvd del. Tivd m. 1 || 2 post ydp add. xoii \\ 3 twv] 
Ta II 4. 5 xaTaax. twv Tipayii-dTtov E(al Ta oe dvaax. TidXiv || 7 i[j.vrj(jidvc'jaEv || 14 oixEtOTa- 
Tov II 15 £uorjp.i'iov II ^TTtypdcpETai — 16 dvaXuTtxtov om., deinde outuj; ouv Xifzxai || 17 post 

6 add. f^iv || 18 auxui || t( ora. || 20. 21 om. || 22 post [j.ev add. ouv dvTtaxpEcpEiv m. 2 || 
yaXETTov II 25 TE om. j| 26 os Xsyst vuv || toj om. || 27 6vo'[j.aTos || ad xaXsIv in mrg. 
notavit (j.Exa,3aXEtv m. 2 || 28 post dvi^pwTtt;) add. 8 || 29 uTioxEt'fXEvov m. 1: xatrjopo'^aEvov 
mrg. m. 2 || p. 132,1 TrpoaDrjxr]? tivoc || 4 tw om. || 5 ttjv om. 

p. 212,20 6 OS TptTos TOTco? (ex Tpo'710? corr. m. 1) || 23 auTTJ || 25. 26 /^ f^xxdv Isti 
TOOE yXux'j, xat auxo yhjxb satat d-Xui; || 26 otTrXw; || 26. 27 fiaXXov tivo; yX'jxeo; 'q 
TyTTov eX^yETo II 27 ouSev — p. 213,6 auTo om. || 6 — 9 SoxeI 5e 6 to'tios I'vcTaatv e^eiv. y^ 
(corr. ex t^ m. 2) ydp xo'jcpoTepa XsyETa'. [jLoXt'jiioo'j , dXX' ouoaij-TJ ioTtv rxhxr] to xoo'fiov. 
diEu5T]S OE iaxiv ■/] svaTaat?" to ydp xoucpoxEpov ivxaofta dvxt tou t^ttov [Bapu -apEtXTjTiTai. 
dXX' o'jSe II 10 xaiTOi] zl xat || 7j^l7 d'vilptu-o?] to ydp atpETtuTEpov Iv-auSa dvTt tou 

^TTOV CpEUXTOV XrjTITEOV || 18 — 23 -pOaTt'&Tjat TOl? TOtO'JTOt? To'TIOt? Xat TOVOE aTto TOO XaTCJ 

Tt xat TioTE xai izo'j XapL^avofAEvov. tb; ydp || 24 u-a'pyov pro primo et tertio uTidpyEi || 
ixEt'v(ij om. 11 29 aTiXuJ? Efat, xat 6 (Tt del. m. 1) xaxd to iHspo? uytatvtov 1| 29 xat to h 
— 30 uytat'vEt om. || p. 214,3 ^pY)a&at post 2 auxot; coUoc. || (b? dvayxat'ot; yjyqa'Hai |j ttjs 

ft 
xaxaoxEu^e auTuiv || 4 clXtu? TouTEaxtv om. || uTrdpy in exitu versus || 6 d'Xoyov in. 1: e'j- 

Xoyov mrg. m. 2 || 9 uTidpyov Tivt || 10 post xat add. to || uTtdpyEtv, o supra scr. m. 1 || 
36vaTat || 11 post dTtXoJ; add. otiXw? (sic) || ydp om. || post BtjXov add. ouv || 12 te 
om. II 14. 15 X£yd(j.Evov — Trpos&Vixrj? om. || 16 oux sOTtv dTiXd); || 16. 17 to A{. Xeuxos 
ioTtv OUX ESTtv dXrji^Es II 18 yiv£ai}at || dXXd xat — p. 215, 5 ei'te fATj om. || 7 iJueiv tov 
TtaTEpa j| 7. 8 e^tjxe (aev ex ^&Tjxajj.£v corr. || 8 — 10 Ezrjvtop&waaTO — xaXdv] dvTi oe 
ToiJ TTou EiprjXEvat TuJ Ttatv iyp/jaaTO jj 11 ote ydp voaoiiatv om. |j 12 ib; om. || tw ttote, 
dXXd Ttb 71(1)? otaxEi(j.£vtu II 13 post d£t add. o'x/ \\ ou om. j| 14 oe om. || 16 — 26 iypr]- 
aaTo] d EtTTwv ioT^XtoaE otd TOUTOu tb; dp&d); at TOtauxat Euprjvxat dvoTdsEt? || p. 216, 
1 — 9 ^cp' ou — Ttpoa^T^xrj? om. j| p. 217, 1. 2 zU to Tptxov twv Tomxiuv || 3 post OEUT^pio 
add. Tibv TOTitxtuv || 5 xat om. || OEtxvuvat om. || 6 tozou; om. || 6. 7 ev toTs ouyxptTtxots 
zpopXTjii-aotv II 7 8taXa[Ai3dvovT£; om. || -}[] zi corr. || 8 dXXo om. || 9 y£ om. || 12 xptSEt? || 
13 xat d'XXto; oiiXov] dXXtu; te || tj om. || 14 post ydp add. to a^tix^z^rj-AOi \\ ouvaTai 
u-dp/Etv II 14. 15 Ttat TO auiJLpEpTjxd; om. || 17 ouata; post ttj; colloc. || 18 xat primum 
om. II 19 oTiou — Tt om. || 20 post xat add. r) || 21 xaxd] TTEpl || atpExtoTEptov || p. 218,1 
CTjT/jaai II 2 -dxEpov || 3 et:' Euilua; (sic) || eti om. || auyxptTtxd || 4 otov TroTspa ^3Tt -taxtxtu- 
TEpa d-doEt^t; t] dTraytuyrj rj 6 auXXoytajj.d; || 5 post nolo? add. xat || 7. 8 (xouatxd ydp Tipo- 

^KrilXOLTOL II 9 — 11 Tlbv fAETplOV TTOTEpOV TO TjplbOV xdXXtOV Vj TtJJV d'XXojV Tt ETtt TT); TIOtTjTtXTjS. 

^Jit OE TTjS taTptx7j; TiOTEpa PeXticuv OEpaTTEt'a ii otd Tou.Tjs ri i^ otd cpap[j.axEta;' tj [aev ouv || 
13 post TEyv/jv add. EuptaxTjXat || 14 Soxouaiv EtvatJ Eiai j[ 15 -popXi^piaTa auyxptTtxd || 
post ydp add. to || 17 post oe add. •/) || 20. 21 TioTEpov tooe touSe [xeICov ri sXaxxov. 
xaTd bk II 22 TioT^pa || 23 r^ Ci^TTjats om. || 24. 25 xaTd oe to ttote, o'xav C^jT^iTat tto'te alpE- 
TtoTEpov li 25 dcpo; II 27 suTraD^aTspov to C(Lp.a v; i^ \\ p. 219,1 TtdTEpov || 2 post ouot'a 
add. yjyouv r^ d'TOiji.o; |j 3 past OEutEpa; add. ty); xaTd Td ysvT] xat Ta eiotj || 4 o'tpextoTEpa \\ CONSPECTUS LIBRORUM MAiNU SCRIPTORUM xxxin 

o dta'^OTspwv Jl G ttXeiwv (ante ok) \\ 7 uitcfp/et |1 orotv ^rj-Tjxai om. 1| aipETuitipa j| 9 aip£- 
T(o-£pa yivs-at, sod post ttXo'jto'j || 10 xal aiy"-^?'^'* ^''"'^5 II ^^ r^i^txto-epa j| 12 a-iyxpiai? 
&IJ.OL ?.c([i.po(vo,a£voiv xa-a O'jo xtva a'j[j.|3ci3rj-/cota || 14—17 dUot — &£wp7]Ti7.(UT£pa om. || 18. 
19 G'JYxptTixuJv — xal Tuiv oin. || 20 auvxti}£VTC(t -/.ai aoY-cptvovxat i| 23 a'jyxprjxtxol pr., corr. 
m. 2 II 25-7) prius] xal || 25. 26 XeYetott oeixvj;. A£yo[j.cv o'jv oxi dtiiXuic ou TiposxEixo || 26 post 
xoixti) add. xoj ^1^X19 || xd;r(ov] xouxwv || TT£pt alter, om. || p. 220,1 uTT'ipyEiv yj (at) UTza'p- 
vEiv II 2 x6 auyxptxixov Ehcii xo 8Etxv6p.£vov Tispt xoixcov o'jv Xey^i || 4- e|j.£XX£v || 4. 5 au- 
xuiv Tcapctoouis II 6 im TiXEtlxa xa xaxa xyjv cptXoaocptav repl xo'jxo-j CTjXo6[X£va || G. 7 -/prj- 
attAcoxaxTj II 11 xpoTTot II T:po|3XTj[j.axo? || 12 xa crf-ptxixd TtporiAYJixaxa || 13 om. !| 1.5 rlel- 
oxov II 17 ante cpuatxoi? add. ^/|| rj xou psXxiovo? C'fjtriai? jj 18 -o-spov || 1!) -jz om. i| 
PeXxi'iov 7) |! 20 ante auXA. add. 6 jj ouoiv || Ittei om. !| 21 post Ttposip. add. oxt || xy)v om. || 
ytvExai post 22 a'jyxp. transpos. || 22 ante TiXEtovtuv add. iiEpt || 23 xaxi izltio^a recta || 
24 otov om. II TioxE || 28 xe om. 1| p. 221,1 xal ttw? Tipoe xd || 3 ttoXXoI?, supra scr. m. 2. 

p. 285, 12 — 17 vOv 0£ 7ip05X£l[X£V0V x6 Xt; dTtl fAEpO'j; aiJXO TTOtet. £-t jJ.£pO'J? 0£ ovxos 

xoii TTpopXTjp.a-o; oid xou xa&dXou dvaaxEDa'Csr ouoEfj.ta oe l7Ttax^[j.T) dya^^ov XEywv, oxi ^-t 
O'JO [j.£pi.xa>v dT:ocpaxtx(I>v o{))( oto'v x£ auWoy laixo'^ -(hza^oa- Eflxt 5e || 17 6tacpo'p(uv || 18 
-pouov om. II 19 Xctijipdviuv xts x6 [j-dXiaxa xoioOxov 5oxovJv || 20 dvEaxE'JOtss || post sTvoct 
add. 00/.0UV II oiov — p, 286, 1 XEysi om. || 2 5e] o'jv || 3 xe om. || 4—7 xat xots d-o xoij 
Tyxxov, ttXtjv Old [Ji£V xwv diio xou 6u.o{(oc Tipo; dvaaxE'jyjV xai xaxaaxEU^v , otd oe xtov d7i6 
xou Tjxxov 7:p6; xaxaaxE'jrjv [j-o'vov, wa-Ep xotl 6 duo xou [xdXXov dvasxEuaaxtxo; YjV (j.ovov || 
7 OE om. ll 10 xaxd [AEpos || 14 post dT:t3x-i^[j.Y] add. dya&dv |1 idv || 15 o'joe i-Mrrjixr^ \\ tl 

— p, 287,2 om. II 3 xd xaxd |j.£po? || 4—8 xat Trpuixov— Im^EtpEiv om. || 8 uzo&EaEwv || 11 
IS^XwCEV om. II post TTpoa&Eic add. x6 || 12 post yap add. xai || 13 6 xotto; 6 i^ br.odi- 
OEw; II 16 post dv5}p. add. 'b'r/;q di^dvaxos || 18 xou om. || 22 post xt? add. W/jq \\ xai 

— d&dvaxo? om. || 23 xtvo; || slvai d&dvaxov || 24 x6 et Eivat om. 1| 24. 25 8 — dvxtxst- 
(xsvov om. [j post d%'-h. defectus reliquorura || 27 post dv. add. xat || 28 yvtopip-ov] upd- 
OYjXov II p. 288,2 oxE || 7. 8 i^ b. \\ 8 xai o-JjXov, om. oe || i)7rE&E[j.E9a || 10 OEixvijvat || 
post xrpox. add. xou || 12 om. || 13 xat xauxa om. || post Kpo^X. add. cprjat || 15 l-l (jipou? 
dotdpiaxa || 17 [j.dXXov — f^xxov || 20 [j.dXicxa om. || iaii xd iid [xipo'Ji \\ 21 k'sxt — TipopX'/j- 
{xaxa om. || 22 effxiv om. || 23 jxev om. |j ydp] U || 24 inl [).. om. || 24. 25 ouvd[i.£[ xo 
fjSovT] dyaSov xijl xi? 7j5ovrj dyaSov xupfios doidpiaxov XsyExai || 26 xts post TtdXtv add. || oux 
Eaxiv om. II 26. 27 ouxw? auxot; yprjxat m. 1: o'jxo? w; xots X9W-^'- ™- '^ li ^'^' '^^ 5td— 86vav- 
xat om. II oio^i om. || p. 289,1 Tioovrjv e^tjOev || 2 x<L — xo || 3 y/00vt]v dyaSov xui || 5 post ouv 
add. 0.1 II xai — 6 p-Epet om. || 7 xe om. || 9 ouawv ouv || TiEpt] ItiI || 14 dvEaxEuaOE || post 
xtvd add. -/jOovTjv || 19 [j.dvTjs om. || 20—25 oux £711- xaxacpaxtxfjs] 8id xo^to xat p.ova-/ws 
EtTTE xa-jxrjv dvatpEtaiJat || 25 xaxaaxE'jdrEci}at || 26 o-jxtos om. || 27 post dyaf}6v prius 
add. Elvai || 28 xaxacpaxtxdv m. 1: d7:ocpaxtxdv m. 2 || post xaxacp. add. xat Iv djj.cpo- 
xEpats xats irpoxdaEaiv || post dTiocp. exhibet haec: xo xt; t^oovy] o'jx dyaSov OEtxt}-(]aExat [jiv 
8t7U)S, 3td xo xo'i xaOdXou dTTO'faxtxoO xoO oxt o'jo£[j.tc( t^oov)] dya86v xat otd xoO [j.£ptxo'j 
ditocpaxtxou, oxt xts TiOOv)] oux dya9o'v. dvatpES-^asxat oe [j-ova/ws otd xoiJ xai)dXou xaxa'fa- 
xtxou xou Tcdaa -/jSovy] dya&dv. ottuptsp.Evrjs oe xf^s SECJEa); ousrjs (otwp. — o'jsyjs m. 2) ti 
otioptcij.£vov EtVj XO TTpopX-zjij-a, 3 i^EGiv eItte. otopta[j.ov OE Xsyst o'j xo TTpoaxEtcjSat xr; TTpOXaSEt 
xov xt's -poiotoptauov dXXd xo ojpi3[ji£vrjV slvat xyjv xtvd ifj8ov^v, cpsps EtTtEtv xr^v xoii xivatoo'j 
TjV opt 

vr]v -/]youv x/jv xou cptXapyupou dyaOov .stvat, xtvd oe (xy) Etvat, 5t/ui; cprjatv Isxat dvatpstv, 
ouy ^"-caxEpav otydis, tv' fi °(^-°^ xExpayuis, dXX" b\).o~j otydis, xouxEaxtv Exaxspav arta;- xo 
|i.£v ydp xou cptXapyupou rjOOVTjv dyai^ov Et^at dvatpsSi^CExat otd xou xa&dXou drocpaxtxou xou 
ouOEfxta y]?ov>) dya&o'v xo oe xyjv auxr]v -/joovrjv r; d'XXr|V [j.EptX7]v oux dyaSov Etvat avatpE- 
■Sriasxat otd xou xa&dXou xaxa'paxt/.ou xou -daa -ffi^q dyal>dv. xat xaxaaxEudCat 5s svECixtv 

f" 

Comment. Arist. 11 "2 Alex, in Tnp. V-- XXXIV CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

CfUxd? £7.aT£pC(V (ZTIOl^, rjXX' ob Or/UJ? (US Ta? dtVtOTEpOU (sic) £0£l?£ TTjV [X£V XaTCtCpOCTtXYjV Ota T05 

v.a8o?,0'J xaxa'^aTf/.ou, tyjv 5' dTTO'^axtxTjv oii-oij v.aftoXo'J dTTOcpaTr/.oij. £( 0£ outio? -^t^v. p.290jl3 || 
15 ou3a om. || dvatpETrai — 18 dya&ov elvczi] r; ttXeiou; (xtocs 7^ ojOEfJitct, ticcvtcus <xvatp£i}rja£Tai || 
18 TiXzUxi \\ post otop. add. si'r] || 19 y^votto om. || ef om. j| aip£-oiv || 20 on om. || 21 ssTt om. || 
xav oTt ouO£fJifa — 29 Xoyov] 7^ o6oe|J.ia v^ uXet'ouc (J-ta? E(3tv I7:iat7^[i.ai ofov xat ■/; otxaioa'jvrj xat 
■/; dvopi'ot xoti ot'i aXXat, xav on if; cppovrjCts oux estiv £7rtaTrj|j.rj, oviXov on dvaipE&r^acTat to 
7:popXTj[j.a* Idv oe 8'JO (j.dva; ^ xpEi; X^yfj to zpo'pXrjfxa, -EVTa/ui; otct t£ auxiov twv prjiJEisuiv 
xai £Tt To'j eXctxTOUc thai \\ p. 291; 1 ^ — 3 om. j| 4 xaDdTiEp 7r£pl Tuiv xaDdXou 7cpopXr;p.of- 
xojv T|;io'j to; h xol BeuxEptij xe&evxos || 5 post vj a^ld. iizi j| 6 x6 xaftdXou xi9£;ji£vov || 7 
TToXXd — xaftdXo'j om. || 8 (j:rap^/£tv || post Evaxaaiv add. oxt || 9 toOto pro altero o'jTtu; || 
OEc 11 10. II Touxo ydp lo/jXtoac 8id toj eitteIv, Et'prjTat xctOctTTEp h toi? xai}dXo'J TipopXi^- 
p.occtv. Edv ij 13 EzijiAE'Li'. om. jl 15 Eupt'sxT^Tat, to xctSdXo'j ora. || outw; — 16 dvEaxE'jaxdxE? 
om. 11 18. 19 om. || 20 TiEpi xuiv || 23 post dxo'[/.cov add. xai |! 24.25 ■/) cxoxyj £;Ttaxrj[j.-/j xwv 
dvxixEifJiEViov Iffxt om. q o'j || 25 tj^i'ou om. || 26 lOtov xal || 27. 28 xoiixo ydp -/prjatfjiov 
eSei^e 7:p6; dvaaxs'jrjv te xat xaxaaxEuVjv. to 6[ao{u)s ouv cprjSt oeiv |j 29 ev om. j| 30 £i 
om. II 31 6|j.oi(os om. || xai Exaixov auxd)v dTitpX^TTEtv xal || p. 292^2 UTidp^ov to tivI 
a'jxuiv b-dpyti xeijaevov || 4 oxt om. [| 7 -dXtv xcd xauxa; i'oia || xd? — auxds om. || 8 dEt om. || 
9 post Ttvd add. dpExrjv || laxt oe — 14 om. || 15. 16 om. || 17 oe om. || Sei || 18 xol; primum 
om. II 18. 19 iv xoT; etiI [j.Epou; || 19 xal — dto'(j.(uv om. || 20 eItee 5e xal xouxo ItzX \\ 
21 ydp om. || iui ji-spou; ouv cc'/jstv, ^cc' tuv otdv xe esxcv, xal xouxtov 5eI piaipElv xal 6(opi- 
Cstv II 23 UTrdpyr; Tj [x-q bizdpy^q \\ dv — 25 dvEaxEuaajj-Evov] xal o'jxio; v] xaxaaxEuaaxEov /; 
dvacxE'jasxEOv x6 -pdpXrjjAa jj 26 C'l^ettat || 27 ItteI — 29 Xt^tixeov om. || 30 — p. 293, 2 £t cpai- 
voixo (a)) xaxd xt eioo; x?]; xiv'^acw; xtv&'j[j.Evo;, dvaaxs'jd^otxo dv |j 3 xal Et o' tbcrauxu); 
CtjXoTxo £{ 6 )(po'vo; xivrjat; || ysvoixo || 4 oxt o ](po'vo; oux saxt xtvTjat; o-jxe xoTrtxv) o'jte dXXotto- 
TixY] i-'-T^xE II 5 Ttav] TidXiv II 6 post opiotw; add. 8' saxat |j 7 -o'xEpov prius] oxt || 8 post 
d'pxto; add. laxtv || 8. 9 dv 8Et/i)-/j p.^x£ -Epixxo; dpti)p.6; p-tjte d'pxio; r^ 4"^X^i '^'^^°' II 9- 10 xal 
— £17], e{ om. II 11 post otatpoijvxE; add. oe || 12 post 0£txvuot[j.£v add. dv to; || ydp om. || 

12. 13 dxxtb 7^ Ssxa] d'XXo; xt; xuiv dpxt'tov || 13 1^ Tpt'a r; ETiTd -q d'XXo; Tt; xtuv TiEpixxdiv || 

13. 14 Tiva TTjV <{"JxV ^'■'^*^' XsyEtv || 14. 15 dpt&[J.o'; doTtv r^ 'i^U"/7] O'jxe dpTto; || 15 oiixs 
o'Xto; dptftjj.d; || 15. 16 auxo; Iv tO'Jtoi; otd twv xoto'JXCDv ~apaOEty|AdTtov TtEpl xuiv xaftd- 
Xou II p. 294jl. 2 Et; xo xExapxov xtBv xoTTtxciiv || 3 xwv xoTrtxuJv, om. -payiJiaxEta; || 4 to'j 
om. II 5 TTpo'xEpov pr. || 13. 14 ekist. — otaXExx. om. || 15 xi loxt 'Vj/^ ^ Tt; -q 9'jai; xuiv || 
16 o'j ydp [| at xotauxai IptuxTjast; || 17 otaXExxtxrj Iptoxr^at; || 18 dvxtcpaxtxo; || 19 ouv || 
20 TO\j; om. || p. 295)2 xotvoTEpov [j.£v xal || 3 to'jtcov || 4 iv — 7:dvTa om. || 5 orrdpyov 
aiUTTEp II 7 xtva om. || 9 ydp ttXeio'vujv || x6 ysvo; om. || 10 7rpo3£/_ui; || 12 IxEt'vujv] xtov 
tS^tov II 14. 15 iv xTj xo-j 7:pdy(j.axo; ouGt'a oucav || 19. 20 om. || 21 fj.cxd — xorou;] -ptoxov j| 
23 TTEpl om. II post TrpoasQ. add. oe || 26 ETTf/EtpTjaEUjv || 27 iv sauxui || 29 et 30 xal alter, 
om. II 31 ante op. add. 6 || d;:oo£OEt/to; || p. 296,3 xal alter, om. || 4 optaxtxd || 5 ind \\ 
6 post dv add. O'jv || 8. 9 [ ] habet || 9 post ysv/] prius add. xal xd tota || ndXtv xo'jxwv || 
Ittei II 11 ante yivoy;, (ot'ou, 6pia[j,ou add. xoii || 13 xtvl || 15 tj om. || xe om. || 18 om. || 
19 TiapaoEOopiEvo; || 21 xd ouyyEVT] TidvTa || 22 xal om. i| d7roo£00[i.EVOv ,|| 23 dTio Tiiiv iitl || 
25 Tou 7:pdyp.aTo; || 26 EupEtv om. || o-dp/Etv || [j.t; om. || 27 [ ] habet || 28. 29 dTrootSopiE-- 
vov II 29. 30 Ocixviotxo o' dv || 30 rcdatv uTidpyEt xot; ofAOstOEat xto 7:poxEt[AEV«j x6 djioSE- 
8o(j.f^ov y£vo;- oi || p. 297,2 [j.ev om. || 5 ysvo; ev || 6 dv 8£ixvuotxo || 7 ante dio. add. 
xuiv II 8 XT)v OE owxipoa'JvTjv II 10 oxav ydp || 1 1 post Etvat add. £t [jltj u;:dp](7] Trdat, pt/j 
0£ yivo; auxo Elvat || xouxot; || 13 ora. || 15 UTidpyrj m. 1 : bizapyza va. 2 || dTtiotoxsv || 
18 dTc^otoxE II 22. 23 xtj; -/tovo; ov yivo; || 24 to Xe'jxov h xui t{ laxt || 28 tj /twv k'aTat 
Sttep -otdxT); add. m. 2 || 30 xosauxa om. || XsyBrjaExat || p. 298,1 xtvo; om. || 2 auxoxi- 
vrjOta Se, om. ij \\ 5 to; om. || 6 post (j.7jv add. xal || post ysvo; add. xtj; J^'J/r^; || 7 
d'XXo; — xd-o; ora. || 9 om. || 10 ouaia || 11 s^] oxt || 13 uti' aox?;; || post S'iv. add. ydp || 
14 Et'p/jX'Vat l-l Toii xtvo'jpiivo'j || 14. 15 to; tou xtv. om. || 17 ante aOTOx. add. i] || 18 <j.r) CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxxv 

TO ■ ();ro-/iifji£vov || 21 a-jTo || 23 ante f/oovrj add. r) || 25 otctcpepEt (non om. av) || oti IxeT 
fjLEv II 28 — p. 299, 1 Tovi ora. || 2 optajjiov Xiyzi to || te alter, om. jj 3 auxoxivi^^Ei, oTcep ttj 'I'jyy] 
brApytv^ IxetTO, 6 roii <JU(jL(3£pTjxo'-co? dpfirjCot ^vo'yoc || 5 ccj-iuv oio^Tspov || i;ri^TjTTrjC£tE || 6 te 
alter, om. || 7 t) ou to'jtoi? om., signum appinxit et in mrgf. add. ttojc to auToxivr^xov cjjx- 
|3£pr;-/E TTj ^'^X^ 1^- 2 II 8 TE prius om. || -cisiv OTrapyEiv || 10 Ictiv om. || te alter, om. || 
11 IxEtvcov ovTcuv II 13 post xat add. i^ \\ xtvoOvToct || 14 (jlt^Sevi || ofov m. 1, covr. m. 2 i| 
TE alter, om. || 15 u-oEp/stv o'jvasilat eIvkc || 16 ou] ov || 19 post alter, quoque toioOtov 
add. 7.at || 20 Sti — 22 a'j[j.,3E|3rj-/0T0? om. || 24 EauTo || 26 auToT; || tocutov to] to auTO || 
27 TO om. II 28 om., to afa&avEa&at oux slvai -(iyo^ ccjtou mvg. m. 2 jj 29 ^; ty) toi- 
a'jTTj II 30 slvat prius post eISo; transposuit || te om. || post (p'JaEto; add. -/.oii (| slvcti 
alter, om. || p. 300,1 d7Tooi5o(j.Evov || 2 ovi — dTTEOoftrj om. |[ eoti || (ZT:ooioop.Evov || post 
Y^vo; add. Ttvoe || 3 o'JCt'a? || 4 ysvo; Etvai || 5 si'ir) av || 6 te y.cCi \\ 7 eit) 5v || 8 — 10 
|-tCT;T/j3G(t — TroioTTjTES om., E^ TT]? iTTiaT/jp-T]; ysvoc TttyaSov mrg. m. 2 || 12. 13 avopiot; || 

14 IvOEJ^ETai [JLOVOV TOijTO II Tivd II 16 TCt TTpO? Tt XCtTCt TO'JTO || To] Ta || 18 a'JToiv || tOV 

yip II Tipo; ETEpov || 20 vj to xaXov ij-o ttjv -irotoTr^Ta || 21 xott auTTj oin. || 22 xat prius 
om. II 23 'AoiTOL Td II post ^ivo^ add. -/.oit || 25 ysvo; auTcTjv !| 29 oti om. || 31 ctixoTTj; ex 
ofj-otoTTjC corr. m. 2 || 32 oti om. (cf. Add. et Corr.) || p. 301,2 ccjTd || 3 [xovo; || 7. 8 
om. II IG ri prius om. || 19. 20 OEWVjots] oo^ct'Cwv || 20 ysvo; m. 2: to'j ysvou? m. 1; to 
Tt TOO ovTo; v.ccl £v6? yEvo? -AOLZOL Touc 0.-6 TT^c STod? mrg. m. 2 II 21 dv i-.ioiyoixo \\ 22 

a 

v.ocTd Td aoj[;.aTC(, om. [xovcov || 23 post ydp add. cp-^al || 24 cpaaiv om. || xaTTjyopO'jp.Evov 
Etvat II y.aT' daujij.dTwv || 25 ItteI oe || 30 post Eiat add. xal || 32 post aotw add. xal 
lui II p. 302,2 TotuTa || 3. 4 om. || 5 toO oixEtoo e'ioo'j? to ysvo; || 6 touto || 7 tujv p.£pujv 
Se II 8 fXEprj h-i II Tt auToiv w? ysvo; d-o8tod[i.£vov || 10 -/a-d -dvttov [j.yj || 11 saTt || 
ToijTO II 12 [j.TjTE prius om. || [j./jO£ pro altero [j-tjte || piv ora. || 14. 15 w; — ouvc egtiv om. || 
16 SEtxv'jotTo — 21 om. || 22 om. |i 24 — 26 ouoev — otaipoiji-Evov om. || 26. 27 xat etc TaOTa 
TidXtv II 27 Etc T^d OfJ.ota || TidvTa om. || p. 303,1 Tt tcov] ttjV || 1.2 Ttvo; tJjv £(o(Jjv. 

p. 366,2 Tt Toij] Ttvo; || post OE'jTEpov add. 8e || 3 -/.ott £t || 4 zi ydp || xott ai] at 
OE II post 6pta;j.(j) add. ^v tiu Tt isTtv av xaTrjyopotvTo || 5 ys to yEvos om. || TiEpt toO 
Ei'Sou; IpioTTji^EVTa; || 14. 15 om. || 17 cprjOtv ouv SeTv, post quae verba deficit. 

Paeisinus 1845 [H. Omont p. 152], olim Mediceus, bombycinus, forma H" 
maiore, saeculi XIV, initio et fine mutilus, f. 113'' — 177"" Aristotelis Topico- 
rum libros VIII coutiuet cum scholiis miscellis, inter quae sunt Alexaudrea. 
Complura notaveruut Brandis et A. Torstrik; ipse quoque codicem iuspexi 
satis difficilem ad legeudum, sed nibi) inveni quod accuratioris colla- 
tiouis opera dignum videretur. 

f. 114v initium scholion Alexandri est p. 20,9 sq.: l7rt7to>watov os iari to ix Ppa/Et'a; 
lT:t:;TdaEa>; — TrpoTdSEtov iptSTixuiv auTat ydp dpyod twv IptSTtxuiv auXXoytap-uiv • oiov cpatvd- 
(J.EVOV — 8t' o'j Tt? C'jva'yst OTt 6 £TEpd'^i}aXij.o? — • ois'py^ES&at toj XaXouvTOC — s/^'S? ^^'~' '^'^"'^ 
aTTOpEpXrjxa; x^paTa — TitSavdv. to 0£ -dvTa ouvaaDat — ou paotov ^XEyySr^vat. 

f. 140 r, ubi incipit liber V, in margine titulum fert dTio TtuvTou dcppoStstEoj? dX£?dvopo'j 
a-/oXt'cov Tiuv zig TOV TEaaapa (sic) Tuiv TOTrtzuiv. cui titulo circumscripta sunt (p. 369,8 
— 370,11): Et/oTcu; -pOETa'yrjaav Td Tipo; Td yEvtxd 7:poj3X^;AaTa -/.at fotxd twv Trpo; Ta opixd, 

OtOTt Ot' (Lv TOTTtOV OEtXV'JOaEV OTt TOOE ToOoE ysVOS |3t(, 8td TtliV aUTlOV TO'JTWV OEt/CV'JO[J.EV 

OTt xtxl TO ysvoc TO rrapaXTjcp&Ev cv tco 6pt5[j.(I) iazi yhoi; tou optaTOo, ddv dvaazE'jdC". 
6[j.ot'(.o; TE TO'j? TOTTO'j; TO'J? TTpo? Ta " ysvtxd 7rpoj3X-^p.aTa TrpoETa^E Tcpos Td iotxct, otoTt Td 
yEvtxd 7rpopXT([i.aTa xtX. || 21 8Etxv'jo(j.Ev || 5' om. || p. 370,2 post ;j.dXXov add. ydp || 3 s/Et || 
4 TYjv om. II 7. 8 7.at — dv9poj7:o; om. || 8 te om. || 8 et 9 post ydp add. xat || 11 £/£t. 
in contextn seholiorum babet: a-/co:r6s toO e" Tuiv TOrtxtov :rapaooiJvat to-ou; 7.at dcpopij-d; 
71(5; OEt Td -p6; to i'Stov Irt/itpEtv xat izosoLyibg to t'Stov, OTt TETpa/ioj, y.ai Tt; rj rpo; d'X- XXXVI CONSPECTUS LIRRORUM MANU SCRIPTORUM 

?i7]Xc( TO'JTwv oiacpopa cf. ad 369, 3. deinde p. 370,12 — 26, sed 14 dd ttj? xa&' || 22 Tict'vxwc || 
22. 23 u-c<'px£iv II 24 zrfi 'xtvo? || to om. || 27 — 30 -poaxeiToii x6 (quod conieci) cpiaet — xti)^- 
(je«)S* xal ToT? opvtcJt — Ivij7rc(p-/£iv ultimis verbis Aristoteleis libri IV adscripta sunt, quae 
seqnuntur, Leonis Magenteni sunt: ot' '/}v otmctv rrpoetaYrj'jav -d y^'^t"''-^ 7tpo|5XiQ[j.aT0( rwv 
loixuJv xal xaOxot xwv optxuiv dpxojvTw? ci'-fj&ev £i'pr,Tat. axETrteov os v.cd £7ri-/£iprjT£ov oid 

TOUOE Ttiiv pT|9Tj30[J.^VUiV TOTKUV £tT£ lOtOV ISTt TO d~000\ib/ SITE XGCl [J-Tj. T£TpC(-/co; Oc TO tOtOV 

XiyExat, Tj "/cti}' a'jxo xctl xopi'co? toaxs [j-ovio xat Travxt v.ai iii unip'/zi., yj czei (j.iV u-ct'pyei jj.tj 
[J.OVCO 0£, to? Tou &coO lotov x6 ^diov dftixvaxov • a£'i ydp U7rc(py£t cc'jt(7j toOto, ou [j.ovw oe, i'lZzl 
xoLi ot aYY£?vOt 7tat ot vo£s di^dvaTot. r; zpo? £T£pov d-ooiooTat xo totov, wc z'i xt; £p£l I'oiov 

dv&pwTTO'J x6 omo'jv post 372,8 TtoTot oe ou exhibet: Kot9c(7rEp dtpExv) Tipoc l7:iax^[j.T;v. 

"Oxt x6 (AEv, if] imaz-qij-ri, iv fj.o'vio xdj Xoytaxixw xrjs 'i''-'//)^ ytvcxat, ^ 8' dpEXYj iv TrXeioat* 
7ai ydp h xw -aSrjxixd) xai xoj Xoytaxf/.d). sequentia iterum Leonis sunt, post huius verba 
Et youv dcacpss x6 d7LOO£5o[j.EVOv I'Siov, tiiL? yvioptaop-ev x6 eISoc oh loxtv iStov oiov q '\>'~>'/ri dtjot.- 
cpESXEpo'v ^3X1 xoij TTupo';* [j.SAXov yocp yv(opi'^op.EV XY]V cp'joiv xoO -upo; r^apd xrjv xfj? ^'J^tt];' 6 youv 
ditoSiSou; TO iotov toj Tr'jpo; x6 6jj.oidTaTov 'h'jyrj daotcoE? totov d-£0(ox£ (374,28 — 375,3) habet 
TO §£ ~p6; Tov vuv X£yd[j.£vov ^pdvov i7rtay.07:ou[J.£v. "po; ydp toutov — uzctpyst — tou evo; 
xivoc ytvopivT) ^pdvo'J (373,32 et 374,4 — 6): x6 [jiv oiv -po; EXEpov lotov prjJ^EV xxA. 375, 
9 — 15 II 11 TOO dt\ Tiavxo; || 13 post xtal add. oe || 14 yt'vExat || 15 upd; xt om. sequitur 
Magenteni interpretatio lemmatis p. r29bl3; deinde ws §v jj-ev zi [j-rj §td yv(opt[j.(ux£piuv /; 
yva)pt[AOJT£ptov. -/.at touto otyuJ; .... i.e. 375,4 sq. post iiaec iterum Magenteni commen- 
tarius ad p. 1291117. reliqua collata non sunt. — extremnm Topicorum scholion est f. 177 r 
OEi §E E^^tv Xdyo'J? xai -poxdaEt? -E7iotTj[J.£va? y.ai |j.£[j.EXETr|(j.£va; Tipo; Td TotaOxa TrpopX^- 
fAKTa Iv of; iXayt'aTOiv Xdytov Europ-^aavTE? rpo? x6 dcTcooEtyJiyivai e?o[-«.£V auTd y[jifi\.[).oi rpo; 
TiXeiova fTEpa. TauTa .... xal E^t? Ivavxt'a, quod nee Alexandri nee Leonis est. idem 
est ultimum Topicorum scholion in cod. Neapolitano 321 (N), cuius ad librum VIII scholia 
et ab Alexandre et a Leone aliena edidi Progr. p. 10—23. 

H'' OxoNiENSis CoLLECiii Novi 231 [Coxe p. 85] chartaceus, iu fol., 
s. XVI secundum Torstrikium , XV secundum Coxeum, foliorum 337, 
f. 1 — 265 'AXs^avopou 'AcppoSiasoj; sic irjv -OTTi/Tiv uTrofjivr^txa continet. subscv. 
cl)v fJsu) xojv £t? xa 'ApiaxoTsXous xoTtixa zm 'AXsEocvSpou u-o[xv/](i.axa>v xsXo;. 
sequitur f. 266 eiusdem qui feitur in Soph, eleuch. commentarius. muitas 
et iu contextu et iu mavgine correctioues expertus est, eadem manu 
Torstiikii sententia, qui ex iuiliis libvorum I, II, V, VI nonnuUa notaverat; 
p. 362,1 — 368,4 Ingram Bywater i)ro perpetua sua in nostra studia bene- 
voleutia contulit. 

p. 1,4 Tuj] TO II 6 xat om. || cpiXosocpouatv — 7 t/j? mrg. |j 9 xauxov, yp. xo auxo 
mrg. II 11 post Xsystv add. opt'^ovxat || 13 xEXEioxa'xv]? || avjxot, yp. auxo mrg. || 6 aocpo? 
in contextu, 6 cpiXdaocpos in mrg. || 14 post oe expunxit xat || 15 ilptyxov j| p. 2, 1 xaO- 
xa II 3 dXXov mrg. || 6 dTroOEtxxtxob; || 10. 11 ouoev — d'v&pwTio; ysXaaxixo'v om. || 13 6 
a'jxo? II 17 Etat om. || p* 3, 1 aTrootoofJiEvou. 

p. 125,14. 15 xat xo Xrj[j.[j.a — supnr^paopta mrg. — p. 332,2G xat xoO — 333,1 iiJxooo'XTjX^vat 
mrg. II 20 otxooojArjx^vat itemque 333,1 || EVEpyrjxEvat ]| Et] sxt || 27 xo dvE[ji.vrjX£vat. 

p. 362,3 post TTpo; add. xoi»s || post xat add. dTio || 5 Trap^ocoxEv || xou alterum om. || 

o 

9 Eis] oO Ij xoij alterum om. || 10 xo -^xxov — p. 363,28 jj.dXXov om. : xat -^xxov xo oi eIooc xoii 
7rpox£t(j.Evou yEvo'j;* otov si (xaXXov mrg. || p. 364,3 xo prius om. || 4 xaxaaxEurjv || 9 xo [jtdXXov 
— Xe'jxoO mrg. || 10 ;?J /; m. 1 || 11 xat ^'] v; ra. 1 : xat m. 2 || 13 tj || 14 i] alterum om. m. 1 || 
IG dv Se dpEx>j 11 18 fy om. || 23 xovj xiov || 24 ante ei add. xo m. 2 || 25 d7rooiod(j.£vov ib? jj 
xiTjv Etoiuv II 28 y^vo;* otov ei to CuJov tTtrrou xat dvflpcoTio'j. xo os auxo xoOxo /_p/,at|j.ov dv jj CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxxvii 

30 xaTriyoper-o m. 1 j| p. 365, 1 ctXXoj || 3 civ yip || 4 s-eiotj jj doo'-/ii m. 1, ooxel m. 2 || 
6.7 /iopt3TTj uXt, jl 7 oiczcpopa; j| 9 cJ; non liquet || ioicu? orn. {j oiatpopa; m. 1 || 11 H om. 
ui. 1 jj dot] Si £107] at 1| 12 ott om. || auvafAcp^Tspot m. 1 || 13 a.\ autal os Iv Ix. fui p. || 20 auxr) || 
21 Xoyou II Se II 25 // om. || 26 ocjttj j| 27 xe m.. 2: y^vst m. 1 j| 28. 29 te et iv habet || 

xal 

p. 366,3 sf ij Etoo'j; mrg'.. -^hio'jc, in contextu |i 3. 4 oov.cl — io-i inig. || 8 xoti prius om. jj ou/. 
I'axt I' 10. 11 TToTov ^.oyov arjUCffvei — Xoytxo-; mrg. I| 14 rj [j.ouatxov nirg. jj 17 ^-t oin. m. 1 || V.) 

aro.i 
(i'XXu) u) 1 1 20 — 22 TO Trpox. Trapiuvo'ixaaTai X^ystv to ysvo? eivctt to <zcp' o'j Trapcovo',ac(aifai to'jtou 

7L0(piov'jy.u)? (coiT. ex d-ap.) — yevou? || 22 oTt om. || l/etv || TttaTouTat || 23 Iv tt^ [j.o'JGftxrj || 
p. 367,2 ^TTEt II 3 a'jTuiv || cipr^fjievov || 6 po'jXoi'[j.£9a || 7 6 om. [| TitaTc'jEiv in. 1 || 9 d'v iaxt || 10 
|-£tor] II r^ (j.ouaixov om. || 12 ^ (j-ouatxo'v mrg. || 12. 13 ir... ioTtv oin. || 18. 19 [j.Tjx^ti— saEaHctt 
mrg. II 20 0£ ysvo?] oi' svoc || 25 otXXcus m. 1 || 28 ysvofAEvw m. 1 || yiyvofxEvov || 29 to 
om. ra. 1 II p. 368,2 ot' o j| 4 aTEprjcir,(o; m. 1 || dXE^ctvopoo dcppooWEcu; to5 (too postea vi- 
detur additum) zlc, to xstapTOv xwv totuxwv dpiaTOTeXo'j; u-op-vYjucTo? teXo? rubro siibscr. || 
p. 369 ante 3 add. periocham ut reliqui codd. || 3 — p, 370, 1 1 om. ij 17 6[;.otto; om. || 
22. 23 u7:dp)(Eiv || 24. 25 dXXa — ouoev om. || 27 — p. 372,8 om. Ij 10 oxt ~7:X£tcat om. || ydp 
om. II 11 Xoytxw utrobiqiie || 12 — 20 om. || 22 — p. 373,31 om. || 34 — p, 374,4 ora. || 6—8 Xo- 
yixov — xaXsI post 372,21 collocat j| 6 ydp || finem libri V cum P concinere testatur Tor- 
strikius, itemque quae ex initio libri VI ( — p. 421,21) notavit, omnia cum P plane congruiiut. 

Neapolitanus III D 37 (321) [Cyrilli Codd. gr. B. Borb. 11428-430], N 
chartaceus, forma quadrata, saeculi XIV — XV, foliis coustans 285, exceptis 
f.38'' — 43'' una mauu sciiptus, baec coutinet: f. 1 71^0X270 [xsva xr^c, imv z cpwvuiv 
oioaaxaXi'o!? otTto xr^ xotj dji.[j.(ovtorj £c-/)y^/<3£oj; — 15^ xott xtj? xoivcdvio!? Trapaatacriv. 
Ix Twv ToS cpiXoTTovoL) a/oXiu)v TcapsxpoXai': — pi'o? dpicjtoxsXou? — 16 sc'/jxovTa 
Tpttov. 17 dpia-oTsXou? xaTy)7(jpiai cum commentario, qui iam f. 16 incipit: 
pLsXXfov xy]v £1^ oixa oiatpsaiv. 36^ sx xou £i? xo -ir£pl z[j\):qvtiaz xo5 dptaxo- 
xlXou^ UTTOji-Vrjixa xou c?.ijL[xojvtotj xiva osi TCpo{)£u)p£ry Tipo xauxy^; xr^s Tzoa'i^xo.- 
x£iac. TToXu jji£v £v cocpoic ... 50^ TTpoXcYOfj-cva xojv xpiwv a)^y]ij.ocxojv dpiaxo- 
xikooz £x x«>v xou cpiXoTTOVou. -/jOTj ;j.£v Tjij-iv £v xoic TipoXotpouaiv . . . 52 
dpicixoxiXou^ dvotXuxixtov 7rpox£p(ov Trpox£p7. cum commeutaiio: a. xaxa s&o; dx- 
xixov xh yjAi TiOtpsXci'j/E ... 116 iwdvvou dXc^avopio); xoij cpiXoTrovou I^Vj-f/jats 
etc xo Ttpojxov xtov udxspcov dvixXuxixwv: Y^xcii xrp dTrooEixiixr^c. xouxo xo 
pipXtov, Xe^o) oy] 6 7r£pi ctTroosi'^Eoj? Xoyo-j . . . 173 l?r|Y"/i3i; aic xd xo-ixd 
dpisxoxiXo'JC, Tj-oi X7)v oiaXExxixTjV, EX xu)v xou d'fpooisiEOj; dXscdvopou: — ei; 
xo TTpojxov xojv xoTTixtov: 249 £cr|"|'rjai; eu tou; aocpisxixou; eX£-,'"/ouc. oxi [j-ev 
6 TTEpi dTtooEtcEuj; Xo^oc . . . 285 xoT^ 6' Eupr;}jL£vo'.? TroXXr,v /dpiv E/Eiv: — 
xeXoc xciv socpiaxixwy EX£-fy((ov, xotl d'aa Trdsr^c xrjC XoY'-xr^c TrpctYfi-otxEidc dpicjxo- 
xeXouc -I- Ou xo owpov. icfotdx [j-Evxot TTovoc: H- coUata suut ab A. IMau et I. 
Bruus e priovibus libris Topicorum p. 1 — 5,21 et 124,18 — 133,26, e poste- 
rioribus eae partes quae iu reliquis codicibus desiderantur ; libri VIII iidem 
ea capita descripserunt, (juae nee iu ceteris codicibus uec iu Aldiua exstaut, 
quae quidem omnia iu Progr. p. 10—23 edidi. iisdem exempla debentur 
earum iibrorum V — Vlll partium, quae huic codici cum ceteris et Aldiua 
sunt communes, atque in libris I— IV mirum quantum bic cum Pari- 
sino 1832 (H) uoudum mauu altera correcto cougruit, a quo baec tautum 
discrepant: XXXVIII CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

^ a 

p. 2,2. 3 ir.t\. hi 6 v.tX. H 23 xov hi \\ 21 dxEXss d-ca&ov || p. 3,3 ot'] i^ j] 14 v.al ott || 
23 evod?(uv || p. 4,25 7ipaYjj.aT£6£Tai || p. 5,9.10 -/.at to xa&oXf/cwTEpov jj p. 126,10 t(I)v alter, 
habet || 15 dcpopfj-ct; H 16 'JTiapysi non transposiiit |j 16. 17 tw Ivavxi'co to I. ji 25 £5tiv 
o<];£«u? II 26 TO'JTO) t(o II p. 127,7 lhp[^.r^^J.ivo'Jz \\ 17 Tuiv altei'. non om. || 19 yivErat non 
transposiiit ]] 21 -/evo; fj.T]T£ opo? ^STt || p. 128,8 tou; auTOu; |; 20 xax cc'jto || 29.30 [j.o'j- 
sr/d; ]| p. 129,8 jjlev -/.otTaax., diva supra scr. m. 1 j| 22 post auA/.. add. yivexat || 25 U- 
yoiTO il 26 To5 om. |i toT; x. £. || p. 130, 10 post -pd^L non add. rj j] 11 touto non 
om. i| 21 uTtdpyetv || p. 131,2 post yip add. -/.at ;' 18 aixoO i 29 u-otpyov ij p. 132,4 auTou. 

5— p. 133,26, ubi 11 non est collatus || 7 toOto] to etvat |j 8 post TO'jvo[j.a add. tw 

s' 
lj.i'^ o'jv w; Y£VT) u-dp/ovTi Ttatv r^ w; 6pia[j.ot v) (b; lota avTiaxp ,; 11 post toOto add. to || 
12 u-dpyov II 12. 13 avTiSTpecpsi jj 13 o-cteSyj || 14 >J7ra'p/ot iJ 15 -/^ot; TidvTio; jj Istiv 
EtTtelv II 17 dvaaxE'jdSctv || 18. 19 uTidp/Etv — ovd^-att cm. I; 20 o-j] to || 22 uTra'pyov || 
23.24 to xupi'w; ^EydjAEvov i'Stov jj 24 ofdv te || 25 fJ.dvio om. || -jTidpyov || (j-tjOe j| 26 oldv 
te] totov II 27 dsi om. || eti om. || 28 Efaslv Eivai |j ante ttt) add. to jj 29 ti om. || 
auvavTtOTp^cpstv || 30 dvTtaTpecpot || 33 auTuiv habet || p. 133, 1 post TipwTov add. [j.dvov || 
Ev om. II 3 o'JTOj] ovTO? ;i 10 Etpr^xE jj auTui j| 11 auToj om. ,; 14 *|i.vi;rj|j.ovE'j£i, ut couieci jj 

V 

15 |jiv TU) d-Xoj? Ij 17 Ttva om. || 17—19 xaxd — lyot] xov (sic) oe oixatoa xaTd -i 'j-a'p- 
ystv el-EV lb? rpo? tov Ix '^'jaEio? E-tTTjOEiw; syovxa Tipd; tt^v e^iv xa^T/jv O'jvaxai ydp 
Tis il E&ous (j.dvou xal xaTa ttoXXt^v d'axTjacv t7]v ot-/,aio:j'jvfjV xTrjOaaOat. oio xal ^TrtppETiw; 
E/Et II 21—23 om. jj 24 i^riirizai \\ -m] xd. 

p. 546, 19 EiTtEv om. n 20 yaXcTnbxaxov || 20.21 TouTsaTt ouax. om. ,j 23 ei; om. || 
TYjv habet || 24 ib; om. jj 26 E,a-oiEiv tw TrpoxsiijiEvui || p. 547,1 auTr^v auTO? jj 2 to 
TrpdiSX-fjp-a ya/.ETiujTEpov |j 3 tb? om. || 7 iau om. || 8 Tal? oiaXslEGi |j 9 ^TuyEipTjasai om. i| 

r 
10. 11 O'J ydp — a'jX/.oyi'Cs^&at om. \\ 11 ouoe |j 12 aj , oe(?eojv Ji 13 oid te rptuTwv Ij 
14 — 19 6 d' — dvEjJi-ddtaTO?] 6 ds diaXEXxixd? ot' Ivddiwv l-tyEipEt TxpoTdaEwv dstxvuEtv to 
■7rpox£t|AEvov TipoxEiixEvou ydp OTi -aaa r^dov)] xaxd cp'jaiv d ;jev dtaXEXxr/.ds yprjaatx dv 
TO'Jxto (bs dvSdcu) -poxdaEi. y] xat -poaXi^'l/ETat tbs Evdo;ov -poxasiv, d'xt 7:dv xd xaxd '.p'Jaiv 
dya&dv Elvat. dXX' d-ooEtxvj; f^r^xTflzi tmz tAoo. rfio'^ri xaxd cpuaiv. xat oei'^ei oti Ivspysta 
TTJ? xaTd cpuatv d'jvdfjLEu)? dvEfj-TrdotaTos iaivj q f,dovT^ || 20 6£la9at Sd^st || 22 dTrooEt'xTO'j? jj 
24 xai om. || Eivai] Epyov || r^v || 25 eoti — p. 548,19 om. || 20.21 om. || 22 ItteI oe cpr^atv 
O'J SiibptaTat bv.6 Ttvo; || ou] otmk jj 24 6 abxhg 5xo7:d; [| 27 EtVt 6e ouxot || p. 549,2 zi 
om. II 2.3 d. dXrjrHi Elvat tj (j.a9-^5Exai xd dXrj&E;, ei d'XXw? 'iyti \\ 3 — 6 xol; oe — ^ptoxTjaEwv] 
o't OE dyd)vo; ydpiv xoivoXoyoipLEvot. o'jxoi Etalv oi [j.yj oiaXEXxtxdc xd; auvo-JCiia? TroiO'ijxEvoi. 
TOtoijTOi OS 01 socpisxai, ots xd cpat'vEaDai axo-d; [7 d aocptcxixd; Epiuxdv || r^ ora. || 
11 — 14 2v£xa. iizzl ouv o'joettoxe utto xtvo? dXXou TiEpi o'j oeI Gxoyd^£ai)ai xdv dTTOxpivo- 
fj.Evov. xal -Ota [j.h auy/iopEtv. -ota oe [atj |j 14 post Qsatv add. o'jx cTpTixat xt xujv oe- 
dvxtov II 15 otoptaaa&at. 

p. 551,26 d diaXExxixd; \\ p. 552, 1 ydp] O'jv || xtj auxYJ || 3 ^tti || 4 xd |j.£v ydp au- 
xujv dTtXco? /j Ev5. r; dS. doi \\ 5 xd>v habet || rj xtvt d'XXoj svdo^a ooxEt O'jtws || 7 aTrXui; ah. 
ry ^vo. T] II 9 TE om. || 9. 10 £vSd|ou imi to || 11 Td IvdoioTEpa || oOotj? — 13 auyycopstv ora. 1| 
13 Td fjTTov Evooia II 14 cto. Tj Evo. II 16 Yj Tui MTi. ooxoOv || 17 avjTw II 18 ai)XXoyia|j.ou || 
19 ^f w 7iEpit5TaTat II 20 c!] d || 21 ci apvelTat om. || 24 Td ^vavTta [xrj 6'ivaa8ai |1 p. 553, 1 rpo- 
TEivovTai o'JTw; II 3 Tiapd Tovi || 5 svd. eI't; Td 7ipoxEt[A£vov II 6. 7 om. II 10 xw Xsystv ex xo6- 
xiov II 11 pAETTOvxa; || 13. 14 Ip. om. || 14 tb? xdv ^Edv yprj oe^eiv |1 15 oud^xspov || 16 xaxd] 
xal II 17 Yj om. || 18 a-jxdv || 20 [ayj || 22 r; prius om. |t 25 ^tp' ExdaxY^? || 27 yj £p. y; || 
p. 554,1 dxt Evdo^ov o'jTws ydp outos || 4. 5 xoj — ^pioxYjaavxa om. || 5. 6 r^Xtdto; Eivai C'jyyto- 
puiv II 6 |-taYj[A^vavTa || 7 a-bTO om. || zoie om. || 13 d[;.oidxaTov auTd || 14 Trpds to zpoxEi- 
[jiEvov II 15 — 20 OTi — d7:oxpivd[j.Evov om. ut A || 22.23 ou — auTuJv -dayEiv ouo^v || 23 touto CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM xxxix 

om. II 24 0T£ II cjuXXoyfaotaiJat || p. 555, 1 — ?> ir.iyzi.po~jr:i cstjiI rs-j'/.'/.riyi^t'jti'xi, of,Xov «>; o-I) 
xaXui; a'j>J.oYi'CovTat clxt [xr] || 3 Toei? doci;oT£pai; tou Trpoj^A/jij.aTo; TrpoTctasat || 4 o£i;a; — 
StjXov om. II o'jos II 6 of; — 9 ora. || 11 daa^pui; || 14 ydp (ante efcwv) || 15 ::po£i'prjX£v || 
17 o'jvc II 19 o'JT O'jv Ij o'j7. om. || 22 7V || d om, || 23 0U(jnr£p7ivTj || 25 ti] <) || 27 oiai- 
po6[ji£vov II p. 556,1 zavra om. || 2 -/.at alter, om. || 3 bn a'jxoij toO || 5 6£'J0£; || G ti om. j| 
6.7 T(i>v arj[i.. O'jt. e. || 10 'i^ ora. || 11 w; xat -o || 11 — 15 £av 0£ [r>| -potorj (p/jai to 
oiTTOv Tou AcyciuEvo'J* «XX' (b; aXr^^e; auyycoprjaot; £i; to [| 18^21 O'.ci'fopa ou xoi dpii}[j.d» 
dXXa TTj 'f ja£t, potot'a i^ dp-'ftaiS/jTrjii; tt^; XeIeios, oxt [at] xcttd tooto SuvEyiopr/OEv, dXXd Trpo; 
cXeTvo xalio y^v d/>Tji)£; to ?,£yo(j.£vov ofov to tov T'J',pXov opdv. /^ tov aqdivxoL ).'x).zlv. £dv 
ok aacsfj? xal drrAfj TravTctTraaiv yj sptoTT^si? r^. d^toi val || 22 cz'jto. 

p. 559,12 post 0£t add. os || xtvo? 7:pO|3Xr((j.aTo? || 13 — l.j /, opra[j.oi3 diroxpi'vcaSat, 
-pojTov ^-iy£tp£[V xoti axETTTES^at xcdT ECZ'JTOV -pootaXc<j5o'vTC( , 0'.' wv otov TE ot'JTOv dvatpElv 
xo(i Td?at roi; oeT d-o/pi&TjVczf poiov || 16 7rpOEax£[j.[j.^vov || 17 — 19 e; wv oi iouizGyntz 
ir.r/tipo'j'ji xccTCfaxE'jdCEiv rj dvotc/E'jdCEtv to -poT£i}ev to o' ccjto eI-s oeiv tcoieTv xat tov 

iJ.EX?vOVTa EpOJTOtV TTEpt TIVO; || 20 Om. || 21 ETt ZO(pC(tV£T Xal d'00?OV 'JTrdSESlV II 22 0£ c3TlV 

'JK. ot/di?. TjTE 01 II 23 TO ydp II 24 tw auTuJ j| p. 560,1 to'Jtcov tivo? || xctTd alter, om. || 
post TTOtov add. saTt || 3 Iti ei] d ydp || post to add. Td || 4 'Ji:o[j.eveT. dXXd |.>.Exa,3aXEt 
xat £3X1 TO XsyEiv Td TidvTa xExwp&at tccjtov tw XEystv [j.r,OEv xE/.ivTj^Ocd, e-eit^ ij.r] j| 

5 TtEpi II post ivapyrj add. tw; oux d'-orov, d'|AO( oe xat -otpdoo^ov || '10 ora. i| 11 -Leuos; || 
12 7] habet || 13.14 to aio[J.a rrotov to ttoiov -otOTrj;* to awp.a dpa -oioTTp* toO ydp || 
15 Ty TO 3. roiov Xc(po'j3a 7:poTaat? atTta dsTtv || 16 Se] ouv || Tivd om. || 17 ante exeIvo 
add. X'JovTa || 19 post atxi'a add. yi'vETOtt tou || 19.20 i-z\ — S'JvdyETat om. || 21 post -e- 
TtoiVjXEv add. xat rjiJ.£i; otd x6 Atav ETvat aotccl; -api^xafj-EV ws (j.tj dp[j.ovta? oeo[j.£vov jj 

6 ydp — p. 561,4 om. || 5 cpr^st post ouv transposuit || 6 Tzavxa)? om. || 7 post ■;rpoTa3tv 
intulit e seq. tyjv atxt'civ — 5'j|j.7rEpc(a[.>.a (8 — 10) || Trap' '/jv to t. om. || |j.ovov (sed paulo 
ante jjiovtjv), dXX' oby tij; s/ousav iv aiT?) ttjv at. Toii || aurrj || 10 XuEt || 11. 12 rj i-t- 
5x^p.rj isxi'v II 12 dX}.d xat || 13 post xou; add. nrfi || 14 xaif r^v 'J;e'jo£; ytvExai x6 i| 

15 |j.ovrjv II 19 oEt om. || ydp om. || 20 post oxt add. 6 || 22 om. || 23 tkLs oeI X'jeiv jj 
p. 562, 2 Trpos x6 7:Epai'v£3i}at || 5.6 t^otj xou 5. EVExa toOto || 7 IpioT/jsavTa || 9 post evot. 
add. jj-eXXoustj? || 13. 14 auva-To'|XEvov || 14 w; om. || IG r:po3dy£tv || 17 ovTa oj || post 
Xo'yov add. tpavspov oTt xcoXoETat 6 Xo'yo; || 19. 20 XsyExat tj EvsTast? iTtdyEsSai. dv oe || 
20 to? om. Jl 21 auvdy/jTat || ov om. || [j.£TaXa}j.pdv£t || 23 dv] o'jv || 24 post EtVj add. dv || 
25 O'JOE S'Jv/^yayE || post tet. add. o' || 26 ydp r^ 1. ttX. §EtTat yrpovo'J || 27 5'j[j.-Epatv£3i)ai {) 
Pi 563, 1 X'JEtv TrpuJTOv II 1.2 /povo'j xa^ || o -/.axoTEyvov ydp to (aev tov || 4.5 xal £t; 

/aXETTcijTEpOV TtS^EVat TO -pojjXry[J.a. siztJUV II 6 3UfJ.-Epat'v£3»}at , [AOV/yV TTjV -ptOTTjV £V3Ta3tV 

cf)r;3t II 7 xTjV -ptoT/jv om. II post Tyv add. r/ || toO rap" ov || 9 ante toO add. Eivat || 10. 11 om. j| 
12 Xoyo'j II 12. 13 i?£TaCo;jivou || 13 to-; ora. || 14 6 Xoyo; I^ETa^o'[j.evo; || 15 0£txv6r|Tat || 

16 auTov II 20 post ir.v/. add. -po; ttjv iSsstv || 21 |j.o^ov || 22 6 om. || p. 564,1 ydp om. || 
2 £a'jToO II oTav || 3 outio; rdXtv || 4 ante 3'jyytopEtv delevit o:tv || 6.7 cb? — otodvai om. jj 
9 — 11 0?) — StaTptpd? ora. || 12 -EptErrstv || 17 -[j.ev o'jv ora. || Embv || 18 ytv£3&at Trpo'; te 
tov Xdyov xaS' auxov xcti rpo; xov lptoxib[j.£vov || oe om. || 19 ante Xdyot add. o't || 'Iie'joeI; 

O'ix ETt II 20 TTOtoOvTt || 2 1 ivTaU&a O'JV 0£t [AY] [i-OVOV TdXr| if 7j 5. II 22 TO'JTIOV II Tt&£|J.EVOV 

inter scrib. ex xt&Evat coir. || ot' om. || evoo^ov ex lvod;oic, ut videtur, corr. || 23 xaTa- 
szE'jdCEtv II post oxav add. (j.£v || 24 a'^Tco H oio] o || 'LeOoo; || 2G or|3tv om. || 29 iau \\ 
p. 565,1.2 om. || 3. 4 ti aizb d.— £(; 'I^ejoo; [AExacpEpot Tt; tov Xdyov || 5 tov to\jto rotouvTa 
oiaXExxixdii; || 8 SiaXEXTtxdis, om. otd || al ora. || 9 ibeuoii;. 

Paeisinus 1874 [H. Oraont p. 156], olira Colbertinus, bombycinus, forma P 
quartanaria minore, saeculi XIII, foliorum 163, f. 5^ — 119'^' Alexandri in 
Topica commentaiia contiuet. f. 5 et 6 (—p. 8,30 tou suv/^ij,-) saeculo XV 
scripta simt(p=P^). i saepius aclscriptum est, etiam alieno loco, velut C"/)- p XL CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

TTjiTcti, aXr^OsuTjiTott p. 218,1 357,6. — multas et maiores lacunas habet signis 
notatas of. ad p. 18,3 24,16 55,13 63,2 68,26 73,14 79,26 87,4 97,14 134,9 
143,4 191,10 201,19 218,2 313,15 351,13 362,11. manus correctiices 
E. Trampe, qui codicem contulit, distinxit quinque. manus altera (P'^) scrip- 
tura primae cousimilis est, sed atrameuti colore plerumque internosci potest, 
ubi ' superscr., in ras. P' subnotavi, haec distinctio fieri non potest, saepe 
P'^ manus primae compendia dilucidiora fecit, mauus tertia (P'^) f, 5 et 6 
supplevit et ea, quae a glutinatore papyro inducta sunt, plerumque in 
margine, rarius iu contextu restituit. lacunae signis sae])ius quantum 
interciderit adscribit cf. ad p. 24,16 191,10 218,2 313,15; in margine infe- 
riore folii 116^ (p. 576,21), post quod folia quinque excisa sunt, adnotat 
ouosv XsiTTsi. manus quarta (P*) complura manu prima omissa iu margine 
addidit et locos numerorum ordine uotavit, nonnunquam etiam argu- 
meuta in mrg. inf. adiecit, velut f. 41^ q' o Ix tyjc dvaipiazm; xSiV 
axoXouOtov rxTzo xoG ypovou. (zvaaxsuaciTtxoc [j-ovov (i. e. p. 167,3 sq.), f. 42'' 
to' 6 sx {xsTotcpopoc? ov xoti (3o<piaTixov sxotXeasv dvaaxeuacsxixoc xotl x7.t7.axcU'x- 
axixoc (i. e. p. 167,23 sq.), f. 43'' is' 6 auxhq xtp sS c?.xoXou})i'o(c ototcpepwv auxou 
x(o x/jV supsaiv xojv sTrop-svojv uTroYpa'cpeiv (i. e. ]). 172,24sq.). de P^ cf. 
n. p. 195,26.27 217,21 244,19.30 248,19 530,16.- subscript] sunt f. 119^ 
hi versus: 

ydrjxr^c \xi\av xe vr^v ptpXov rjYpsucji [jloi* 

£[ xod '|"jyr(S ok Suxuov xotux/jv Xa^oi 

t[j.£pxov axpov xal yapi? x(o 0£aTt0X(j. 

Parisinus 1972 [H. Omont p. 173], olim Mediceus, bombycinus, forma 
maiore, saeculi XIV [secundum Catal. XIII] et qui plane cum eo cougruit 
CoisLiNiANUs 157 [H. Omont III p. 145 cf. etiam Praef. Alex, in Anal. p. XIII 
et Porpbyr. Isag. p. XIX], membranous, forma maxima, eiusdem saeculi, ille 
f. 437^ — 654'", bic f. 362' — 524^ Aristotelis Topica continent cum Leouis 
Mageuteui commentario, cui inserta sunt complura ex Alexaudri com- 
mentario. Initia librorum I — IV in Coisliniano contulit P. Wendland, 
alia eorundem librorum et posteriorum Alexandrea omnia in Parisino ipse 
excussi, quorum discrepantia in libro VIII, ubi ABD deficiuut (cf. p. XIV), 
plena subnotata est. 

f. 438 V Paris., f. 3631" Coisl. post Magenteni prooemium haec leguntur: 'Ex -rT]? 
£;rjY/j3eco? too OE'JT^poy t(ov TOTTtxiov dXs^avopou dcppooiat^to;. dtp' ouTiep c5v£X£;G([J.rjV tc( 
Ttpos aacpTjvEiav auvTEivovTot xai Tols TTpdrepov ayoXt'ot; -poas&rjxoc zlz r.dvzct. ri xontxcc. 
OU|j.paXX£Tat Ss to uapov T£p.p.c«')(iov xoti ets to TrpuJTOV Tuiv xoTTixuiv to; oiScz'axov xott civa- 
fj.i|j.vTiaxov (OS dv auvo'iei ocTiEp 6 dpiaTOT^XTj? dTTE^EpyaaTixcoTEpov ^v Tu> TTpioTO) £6(6(3i|ev: se- 
(|uitur alterius libii prooemium (p. 125 — 127,16), cuius diserepantiaui infra notavi. 

p. 14,28 Xsystv — 15,1 (xkrfiz'jEi ]| post Xsytov add. oTi || w?] oTt || 29 [jiev oin. || 29. 30 xav 
xa'A}ci. TO dXrj9E? otot tt^v 7rapEipif,)7jv xot&o'Xou ty)v Tia; || p. 15, 1 post X^yEi add. X^yo-joav. 

p. 18,19 — 21 II 19 TotoiJTOi] ofov II 20 dXXdt om. || 21 zhi || post d?t(0[jLaTa add. ofov 
OTt 6 Oeos (iya9(Js. 

p. 19,22 — 27 II 23 xat evoo^a || xih |jiv yip, omisso esti || 2-i /^ iTTixptit? post aXr;&£T 
tran.^posuit || 24. 25 auTo || 25 touteotiv. CONSPECTUS LIBRORUM MA.NU SCRIPTORUM xu 

p. 29, '2— 11 II 2 TO'JTi;)] 0£ rj'jTM || 7 i)la rpoxpi'vot av] Trpo/ptviov || cfaivjp.sva om. || 
8 — 10 a'JTtov — -r.apdyoi-o om. || 10 ifj.otiov. 

p. 32,22. 23 t<:5t£ teXeiw; ttjv (i.d8ooov ^?0[j.£v, orctv — -ctpaXEtTrofASv. 
p. 44,28 o'j — 4r),7 auTwv j| 29 te om. || SO.ou^j opo? rctvTou; || yap] S^ IT -51 ^f^^o- 
va/w; ante w; transposuit || xoti — p. 45,2 opiap-oii] oio ou taurov daxtv tj te Tiepl ocuxou -/.-/i 
Yj TOO 6pia|j.ou C^jXTjOi; || 5 opi'CovTs;. 

p. 125,o post £v add. [j.£v || 4 ^attv om. || 5 xi xe ^axt || 7 xal prius om. \\ 8 xat 
pviiis om. II x£ om. || 9 xt om. || 11 im xo'jxto |t 12 xwv iitrumque om. || 20 xdc om. || 
22 xoO xci'jxoo 11 opiaxixot; || p. 126,8 post xouxwv add. o"Jv || 9 avxy-icoirov || 10. 11 xuiv 
T,poi — ypr^d.\j.io^ om. || 11 6 om. || 13 y]OT) — itpiuxot? om. || 16 xoTto; iterat || 17 x6 [j.ev jj 
21 ante dyaOoo add. xoO || 23.24 xouc 7Tpo-/C£t[AEvo'j; xotto-j? || 25.26 waa-jxco? -/.at £{ x6 
Xeu-aov xpuJp.a oiaxptxtxov o'ktdc ^csxi Crjxolto, XT/j;d[j.£}}a || 26—30 drco xoo xoto'j xo si x6 
fji^Xav TOiovoE, xal xo Xeuxov xoiovoe. dXXd xal TiEpt -/|3rjVTj? £f dya&o'v, xo zi q Xurtrj y.oixov. 
Trdvxa || 32 ;j.£v om. || ooxoiiv xtvt || post 'jrJpyzi add. ctuxw || p. 127,2 xo [ih |[ 5 xe 
om. II 6 post fj^^vxot add. xaX \\ te om. || 10.11 xuiv upoxEijAEvwv || 11 post ei ras. || 
15 xdv. 

p. 129,16— 32 II 16 EotxE v'jv \\ 20 oiscd pipos |1 21 oi/l || 26 -/.c(I}oXo'j prius om. |i 
xay k'xaoxa || 26 — 30 otov — X^yEi] olov d'vOpwTtos xai xaXXia?. Ivxaufta os xo Tia? xctl 
ouBeic xat xo xi; xal o'j Tiac- a^tEp ouxu) vOv drcXws X£Yo'[j.£va xaSdXou XqExat. 

p. 130,23-131,3 XEysiv || 24 cprjoiv Eivai] eici || 25 xou] xoJv || 26 dyaddv om. in 
lac. II 27 xai xoOxo || 27.28 eTvki dyaOov y|OovYjv || p. 131, 1 Tiaaav || 3 xa&dXou om. 

p. 182, 16 t65x£ — 133,20 || 16 post ^(pwjXEvou? add. xa&d xt? ^ouXExat || 17 post aof^.- 
P£p-/jxo's add. ou ydip £t 0£t;Ei xi; xo Xeuxov bTrdp/Eiv xtvt, xoiixo Tcdvxius— auxuJ ut vv. 
15.16 II xo'jTO'j] xoij [AT] dvaax£'jdCEa9at || 20—25 ou y^^p — [J-dviu om. || 25 [j-tjOe || 27 exi] 
I'axt II 28 laxat] aixw || 29 Be || xi om. || 33 auxtBv habet || p. 133,1 wv ev [j-ev -^v om. || 
15 ydp om. || 17 uTtdpyjrj. 

p. 133,24—29 ETTiyEtpEl || 28 w Tiaptaxaxat. 

p. 134,2— 28 II 3 Ei-^ dv] EOxat || 5 [j-ev ydp om. || 7 'j^suoExai om. || 8.9 dXXd- 
Tt9£|/.Evo; om. || 10 xd om. || 13 ctixdJv || 14 [aovov alteram om. 1| 14—16 ou — Xe|iv] 
TOpapai'vouat ydp x/jv -/Et[j.Evrjv Xe^iv [at] dyvoo'jvxE? xd u7idp-/ovxa xw aocpdJ || 19 xo om. || 
20 auxo? 0£ om. || 22 xai ydp Et oXo)? xt? aoyytupriOEi xtvt || 24 ws — Ovr^xov om. || 25 xo] to?. 
p. 135,3 ©Edcppaaxo; — 22 Tioadx/jxa || ante 9. add. 6 || 7 olov om. || 8 xo dvavxt'ov 
Tui ivavxt'to II 9 uTrdp/Et utrumque om. || 11 *X^yco om. || 12 Trptoxto? || 13 *post ydp add. 
XiyEtv II 14. 15 El- dTcooE5a)7.E] xat xd E^fjs || 18 r; prius] -/.at || 19 /; habet || 20 TrocpayyEX- 
[Adxojv 1 1 21 ob [jiaXXov ov. 

p. 136,3—8: aupL^ai'vEt xouxo TiEpt xd ysvyj, ind xd yEvrj [a^XXov xwv d'XXwv ooxeI 
optoto'xr.xot E^Etv Tpo? xo cu|jLpEpr,xd;, 8td xo xott d-j/fOXEpa ^-tTiXsov Elvat xiov wv xaxTjyo- 
po'jvxai. xat otd xouxo [atjo' dvTtaxpEcpEtv [t-rio dvxtxctxrjyopEtai'}at. 6 [j.£v o'Jv xxX. 1| 9 av 
cm. II 10 auxuiv prius om. || sequentia habet usque ad 11 Xs^tv. 

p. 136,32 — 137,4 H 32 Tiaptovupio; — yivExat] ar,[j.Eiioaat oxt Tiapiovuij-o? t; xaxr^yopta 
yt'vExat q d-o xwv yEvibv || 33 U)V || p. 137,1 xtvo? ysvo'j;. 

p. 137,7 — 18 II 8 XEyEt || xoO a'j(A[3£pTixdxo; om. |1 8.9 dXX' oxt || 9 OEtxvjoi xa-jxo 
d. II 13. 14 xat Tj Tiotdxrj?- yEvwv] xat xd d'XXa yEvrj || 15 tj om. || 17 auvxaaadfAEVov || 
18 dTTo ovo[j.dxtov. 

25—29 II 25 ^vxeuOev] dro oe xwv pTjIiEvxtov r(u otBaaxaXto xo'j xe zapayyEXjj.axo; xat 
xo'j 8r)Xu)&^vxo; xotto-j || 26 vj] xat || 28 l'];'j-/«J5Q«' il 29 xatxot — saxtv om. 

p. 139,13—26 EpouxE? II 15 tteSov — TTxrjvdv II 21 post daxstos add. giossema fjxot 
Xaij-irpo? Yj ^Trai'vExo; || 23 post xe add. x/;v. 

p. 140,4—14 II 4 Trpo'axES §£ on e^ttcov xo ^Jtv || post aixv] add. ir.iaTq[iri w; im xovi 
dTTEtpo'j xat TTE7:£paC[j.Evou, oi xat dvxi'xEtxat to? dvavxta -?; w? sx£pr]-3tc xat site, xat (bs inl 
xoij ovxo; xat [j.tj ovxo; xwv xat avxtxEtu-Evtov w? xaxdcpaai? xat dTtdcpaai? xat w; im xo'j XLii CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

yvioaToii xcd ayvwaro'J twv xot-d k'^tv 7.c(i arepriaiv ctvrtv.etijivtov xoti w; Itii 7.7"/.. (0) || 
10 oij-oi'o'j Jl 14 e'jpe}}^. 

p. 141,8— 17 TTspniaTEl j] 9. 10 av — po'jA(o[j.3t)a || 16 y^P om. 

p. 142, 18— 143,2 II r^i}tx6v || 21 oei/^ ai (sic) 1| 26 ok om. || Xrj9i)£VTtov. 

p. 143, 17 — 144,27 || 17.18 TTocpEyY'jS — dXXd] oet y'^P || 19 w; || 22 post zhz add. 
7.71 11 24 TO II 29 y_p7jai'[j.u)s om. || 81 czito — XT/J;o'[j.e8ct] e'l-oj.asv 6pta-i7.d)? || 32. o3 77.1 
— Ac(p(ou£v] slta Ota TO (j.y; yvioptfj-ov £?.3iop.£v ini to tov spwTCt opt'Cea&ai 7.011 £t Xc([3ojij.£v 
6ptCop-£'''0' «u'^^''' II p.l44, 1 Br| om. II 5 tov babet || 10 to'jtu) tw 7cpoppy]&^vTi -pt'-uj Tporto 
I'aTt 0£r;at oti || 13 to alterum om. || 14 'j-o>.c([j.pccv£t || 19 cit'JTOxtvrjTov a-brrj; || 20 dq- 
(j.£v auTTjv 0£0£iy_0T£; dOavotTOv || 26 u'f'. 

p. 217,19— 218,15 TTpof^Av^aaTa || 20 eotiv yj %aTri Tioiaav cpiXoaocpt'otv j| 21 xctTd] 7:£pt j| 
oiip£TioT£pov II 22 -avTa om. || p. 218,3 'izi] oi \\ auyxptTr/.w;] o'jtw |i 4 -taTi7.(UT£pov || 
9 uAtjC post 'QtfLTiozizv traiisposuit j| 10 to[j.^'; || 11 -popXr^j-ot om. jj 12 twv a. zp.] to'j- 
T(ov II 13 T£ cm. 

p. 218,16 — 219,17 II 21 rj TotauT/j C^Tr^ais i| otov Ct;T7)tc(i om. j] 23 tj Cwjai? om. || 
24 -/jy£[j.ovt7o'v om. || ^r^izl 6 C^jTiov om. || 25 71ot£ || 27 EUTradEOTcpov || k'pv || 
p. 219, 1 oe] ydp II 2 ante auyxp. add. yj |j ante OTav add. ib? || CTjTTjTcti || 2.3 p-aXXov 
TT]; 0£UTEpc(? ouaiae || wv oe] dvaXa(j.pdvovT£? oe >iyo|J.EV oTt u)v || 4. 5 (b? tj uyEt'a r; 6 
TiXouTO? a'tpETojTEpov xaOd Eip-fjTat II 5 /; a. da'.poT£pot? II 6 ttXeiuj Tipo? tiXeiu) auyxptvovTcti || 
9 aipsTcoTEpov om. || 12.13 oFov — tu] w? ev to-jtw || 14.15 dXXd— &Ea)pTjTt7.(UT£pa om. || 

15. 16 aV ^YjXT] Ti;] ofov || 16. 17 TipaXTlXCOTEpOV — SEOjpTjTtXOJTEpOV. 

p. 219,20—220,12 || 20. 21 aStov— dr/jprjac] oux sT^pr^aEv £v tw TptTcu i^tpXiw ravTas || 
22 £ts — TOUTO om. II 23 auyxptTixol — 26 X^yetv] oFov tous dTio toO |j.dXXov tou; dTio b\j.oLo\i 
7.0.1 Tou; diio T^; TupoaDEaEous oeixvuvthc xat Ttva? sTEpou? oid to i\).'jjiaht<3%(xi (j-yj rpoxel- 
odat auTw X^ysiv evTaO&ct TiEpi a. t. || 30 auyxptTixoI; om. || p. 220,2 wv |! 4 £;j.eXX£v || 
6. 7 /_p7jat[j.u)TdTTj II 8 tivo? toioutou. 

p. 222,7 — 223,26 |] 7—11 aiaDavofXE^a] oto ouoe ex TiapotXXrjXo'j xEiTott to 7:oXu/po- 
vtioTEpov r; pEpaioTEpov EOTi ydp E'f' (i)V 5iacpu)V£lv 8d?£[ (b? £7:1 Twv £[pT||j.£viov cd'aHrjaEtos 
xal iTTiaT-^fATj?- ESTt ydp atpETWTEpa d'XX?) d'XXrjs xoit d'XXo xod dXXo- TroXu/povtwTEpa fxev 
ai'sSrjOt; |j 13 Tjfj.tv om. || tov to'tiov \).zxoLyzi[A^^z<s%m \\ 13. 14 tozio O'JvaTat tc; oEtxvJvat |i 

14 EuxXstav ttXo'jtou || 19 r^ \\ 21 ttjv om. |j 25 ydp yj suE^ta o'jte || p. 223, 1 r; om. || 
1 et 2 Tj om. II 10 dpEpato'Tepov || 12 i%i\tM \\ 13 [j.apTup£t £v j| 14 C^^jXai a' sTottpE || 

15 OE II 16 E^Et TCEpa;. 

p. 294,3 — 295,18 || 3 ttj? t. Tip. om. || 6 xal] to j| 13 i7rtaTrj[j.ovtxibT£pov ydp estiv 
•/) li 15 Ti loTiv rj cp'jsts 11 17 EOTiv dpwT/jai; || 18. 19 dvTi'faTixoi Xo'yot Ij 19 ojv || 
p. 295,4 |j.dv(os II 10 TTpoa£5(£l i| 12 to'tous om. j| 16 Se omisso dv || 17 eI' Tiva di] om. 

p. 296, 19 — 298,8 || 19 to om. || 7rapa8t6o'[ji.£vos et ^gtiv om. || 20 osiv cpTjtJiv || 21 ti 
om. II 22 post 9'JCEios add. ovTa || 22.23 w; xai Itti toO a. dTrotoup.£v || 23.24 xat ydp — 
ovTa om. II 26 p^Yj om. || 27 xat— U7nip/Ev habet || p. 297,3 0' dv || 14 w; || 18 d7i£6wx£ || 
22 o'jTioe— 27 ^^u^Tj? om. j| 28 eoti (sic) |j p. 298,6 ou fxEv ,1 7 post o'jto; add. 6 || 
8 post dv add. ouv. 

p. 298,10— 27 II 10 ouata || 11 £{ habet || 13 Ttda/Eiv — EauTi];, TTOtEtv || 14 ti post 
Trdayov transposuit || 19 *to om. || 22 ante Tida/ov add. Tt || 24 xaTr/yopElTat oc'jtovj. 

p. 299,5 — 27 II 5 d7ttCTjTT|aot tc? d'v || % t-jJ- 6 ai)Tox(vY]Tov post 6 xal [j.r; trans- 
posuit II 6 T£ alterum om. || 7 ou toutoi? o-jv, om. /j || auTd— 8 |j.t^ om. || 8 'jTidp/Eiv || 
15 UTTctp/oi ouTU)S II 16 ou ysvos II 19 post to toioutov add. ydp xal || 24 a-jTO xt- 
velv II 25 xal prius om. || 26 auToJ || to auTo omisso to. 

p. 299,29 — 304,6 1| p. 300,1 hi \\ tivo? om. || 2 00 ws y. dTTEodUr; 0111. || eotc || 
7 -oiOTrj; || 8 0' om. || 8.9 eaTot y^vos ^j L rpos Tt O'joa yEW[j.£Tpia;, |j.ouatxrj? || 9.10 ei 
yE- — /;] 7:o!OTrjTU)v ouawv. xal XsyEi OTt || 11 e^iv ouaav] xa&6 S^iv || 11.12 xai}6 Tt. i. 
post Trpo£ipr|[i.^vu)v transposuit \\ 12 post 6|j.oiios add. 8e i| ttjv dpeTTjv || 12. 13 dvopi'a; CONSPECTUS LIBRORUM JIANU SCRIPTORDM xuii 

ydvo; v.a}}o v.'/t a'jTr, mi'kr,; i-M \\ 14 to to / IG ijiv xa 1| 22 y.od piius oin. || p. 301,7.8 
lo'j — ihrjz om. 11 10 [j.cTE/ojxevo'j, omisso Aeyoijivo'j jj 17 to habet i| 19 ev xctt ov !; 
22 a-jToIs 11 22. 23 XeycaDai |j.dvtov || 23 Sia-fE'jyot H 24 o'j-dXXot om. i| 31 ri \\ p. 302,2 av 
eiV; xai Tauxa |1 2.3 om. |1 8 tivwv <i7ro5tod,u£vov 1| 11 to'jtiov || 12 iTieior) |1 17 tt); om. i] 
18 7) prius om. jj 21 laTi — auxo? om. || 22 om. || p. 303,4 eiowv || 9 [i-zxiyr^ \\ 11 rj 
om. 11 12 otatpciTai — 18 -^J o'jol ydp (JLET^yet xtvo? twv Trpoaexwv siouiv ty]; xiv/jaeio;, o'jte 

TOO Xaxd TO-OV O'JTE TOJ AOLXa T.OWt O'JTS TOU 7.0!Td -OtOTTjTCt O'JXE TO'J 7.aT' O-JSlCtV 0UT£ 

ToO -/ctxd yeviatv rj cpftopcc'v x£iaf)coa7.v -("ip ■/■<»i "^'-^ '■>'^''-> ■r<*'j"'^ /-tv/^aEi; clvctt Tavuv (sic). ^tteI 
O'jv <b; eipTjTat O'jte p-cXEyst xtvo? .xo'Jtuiv o-jte biz ouoev xo'Jxwv daxtv || 18 utto tertium 
om. 11 19 Tj ii vOv post av transposuit |1 27.28 tt]; '\>'r/jr^<; U ri -qo. || 31 ante [AExa^^. add. 
7) 11 p. 304,4. 5 dU' rj xoexd Tict^o? ifio^q -q r^xicJo^v. 

f. 5611- med. Parisin. incipit liber V Topicorum. ante Mageuteui prooemium haec 
leo-untur: ctTto twv to5 dcppooiaiEO)? dXsgdvopo'j ayoXtcov xiov zU xd xsaaapa xdiv xoTrtxwv. 
6 axo-o; xoO e twv Torr/aov TcapaooOvat — toutcov otacfopd, eadem quae exhibet H* cl. 
p. XXXV. deinde 

p. 370,12— 26 II 24 (b; Tipo; to. 

p. 372,9 — 11 vca&otTrep dpsTYj T:poc imrSTrnj.riV. oti to piv ev -/.Etoatv, -/j Be im'jTiiixri 
h [J.0VCO TuJ Xoyixw TTj; iu/Tj; y^''^*'''- '^i '' ^P^"^^ ^'^ TiXEioaf xcit ydp ev xw Trctyrjitzw 
xc(i xw XoytOTf/.u). 

p. 373,32. 33 1| 34 — p. 374,4 vuv om. |1 4-6 rpo? — /povou, sed 6 dTro xou evo;. 
p. 374,9— 15 11 14 -(VJi-caf. \\ 15 Tipd? xt om. 

p. 376,31—377,7 || 34 xuj] x6 H p. 377,2 laxat oe |1 3 Trpoa^i^xTj? oe xa'Jxrjv |1 
3.4 xov ydp ■/cctxctaxEuaOTixov xo'ttov H 5 post osi'las add. p.rj. 

post Magenteni interpretationem lemraatis p. 139 b8 sic pergitur: EuxoXwxEpov yarj 
oxtoOv izovqS'xi -q xaAco? TTOtYjOat. oriXov ouv oxi fj dp.apxia irspiaaox^pa TiEpi xouxo to xa?vw; 
TtoiT^aat, oioTt xotl IpytoOEaTEpov xai SuayspESTEpov. wSte xal -/j iTcr/Eiprjat? xal r; dvaaxEuv] 
Tispt xouto x6 -/aXibc 6ptai}£v otd t/^v o'jayspEiav auToii £'!)xo>^u)T£'pa v^ ixEpi ^-t£tvo to xaxws 
opia^Ev. IxElvo ydp xai aui^ts 6piai}r|a£xat ouxw;. xai TtoXXdxi; xov auxov xpoTiov -/.axuis optoSv 
SExaf xouxo OE xd xaXuJs 6pta&£v lij? ouayEpw? 6p'.a&£v Etxdxio; dvaaxEuctaSlTjaExai otd x6 [i-rj 
otdv XE aui}t; y.axaaxE'jaallTivat outoj -/aXw; tov opov a'jToO. cf. p. 423, 5 9. 

p. 521,25 — 522,19 at Be Ttapd TauTa; — Elvat tov Xdyov ut ABDP, sed ante ETOywy?;; 
add. it 

p, 522,26 — 523,6 e^I Be at Trpo; xp'i'{;tv dywvtaTtxwTEpat. r^yoov cocptaTtxwTEpat — 
Xdyco xdJv £ptuxw[j.£vcov x£ xat xt»}£[j.EV(ov ypTj3t|j.ov Eaxat — Tipo; TO xaxd xatpdv — -aaa 
•/) 7rpay[j.ax£ta. reliqua cum Aldina concinunt. sequitur p. 522,23—25 H 23 cdX 'q. 

p, 523,7 — 524,8 || 9 xwv dvayxatojv om. || 12 dvcoxspw 1| 13 xo xoivov in ras. 1| 
lAaxxdvwv xoivwv ov Be |1 14—18 exeIvo o xat Bt' i. Be! Xapslv. saxt Be xouxo x6 xuJy 
£vavTiojv [j.tav Etvat ^Tt. Xrj'Ldp.£,'}a Be xat TiEptTTOu xat dpTtou ivavTtcov [j.iav dTrtaf/jij.Tjv. -q 
auxr) xat inl e'jextixo'j xat xayEXTtxoO i| 20 d^twfj.a H 25 vuv om. |1 p. 524, 1 a'JTai au- 
xd&i 11 2 Ttvos ytvo[i.Evou 1| 3 auTtbv om. H 4 cpaat || 6. 7 7t£ptxxds daxtv EuXa^oOvxat ydp 
dvtaxaa&at rpo; xd Boxouvxa ivapyr;. 

p. 525,8—23 11 8.9 Atjttxeov — ydptv om. i| 11 xat om. |1 oux om. l| xEoaapa? om. H 
12 auxat Itti || 22 xtva om. || 22. 23 xwv atai}^a£U)v xo Bt\ 

p. 526,3— 12 II 6 xat? om. Ij 8 dTiayopivtov || 9 xo [jiv |i 11 auxat; om. Jl 12 au- 
Gxaxtxd. 

p. 526,19-23 II 20 dv om. 

p. 527,23—529,5 i| 27. 28 7:pos to auTo auiJ-TCEpaap-a aovxEXouawv 7:poTda£(ov auiJ.7:£- 
paSfj.a II 29 post xotvuJs add. xat xaTaypTjCSTtxws || 30 dvTt t. -p. om. || 33 Xap^dvEtv |1 
p. 528,1 xEtp-Evov II aiTO-j II Xa^dvxE; || 7 Xap.pdv£tv || 9. 10 xo - optCdfxEvov || 11 w; oi H 
15 IptuTiV^^ot il 17 TiotEtv doTjXov o.u. 1| 18 TO alter, om. || 20 Sv || 22. 23 6etxv'ja9at tw XLTV CONSPECTUS LIBRORUM MANU SCRIPTORUM 

dvTtzetpivco Xeyeiv, to? orjXov || '23 y^ij.Tv ^irtv si || p. 529,1 defectus yeliquonim jj 2 ouxw;] 

OTt II 3 aoi 7) '1^. OOXil. 

p. 529,19 — 530,2 || 19 et 21 eccjtov || 21 gcjtoI om. 

p. 530, 13 — 21 II 14 npo? TTjv (}£3[v cp/jalv on to || 1(1 a'jrto || rpo; — 18 auTct ora. || 
19 ipwT(Jjfj.£v II Tijj om. II 

p. 530,22 — 531,5 || 22. 23 Trpoxci'vctv — 7:apc(|5ioX-?j' om. || p. 531,1 — 3 paov — o'jtoj;] 
otov £t II 4 OTt (uOTiEp 5o-/.£T || 5 £lvat om. 

p. 531, 6 — 532,16 || 8 £-£( om. || 9 tw oioaxTov || post -/.puzx. add. o'Jv || 10 post 
£iT£TO!i add. i^ dvayxT]; || t£ om. || 12 ])Ost xai add. d)? || auxcb ooft£VTo; || 14 o y.-X. 
om. II 17 -pwTc< II 20 OcT || tw Tp. to'jtco || 23 post £ivai add. Iv Tib d7:o7,piv£i&at || 24 
OK om. II p. 532,4 0£l || 6 om, || 9 fpaixij.a; ctyovtEs. 

p. 532, 22 — 534,22 II p. 533,1 6oo; || 4 "/E^^prjTat || 8 -/.cci -czpcti^oAv}; || 13 -/.otl prius 
om. II post i- add. Xi'i^i \\ 14 post /. add. %ai d^' tov too? otaAEyoijivou; || 17 Trpibxioe 1| 
21 Tivd II ante dtv&p. add. 6 || p. 534,3 ot [jlsv om. || 5 toio'jtoj t(;j om. || 7 ouv om. || 9 cJ] 
Tot II 10 dfxcptuSovTa II 15 0T£ || 16 post £uX. add. £3Ttv || 21 Aaa[3c(vr| to v.. 

p. 535,3 — 538,19 || 3 to7 -axX. om. || 5 TrstpAvxat om, || to alterum om. || 11. 12 
^711 touto'J* Tictv iyei £v otuTOj r; w? [J.£po; /; wc ^'^iv || 12 post 7.TTi;j.a add. £;£i || 15 
Titos i^i Ttvos zi ivaxaai; [xtj ofAtuvujxou yv/oi-o \\ 23 touto ](p7j || 24 tyjv om. || p. 536,3 
aiTiov II 5 post dya&w add. [j-eiCov dvxtxsiTai xaxov || 7 l7tr,p£p£iv || 7. 8 to eXctTTov to 

£T£p0V II 8 7; || 10 TOUTO, Om. TO || 10. 11 ivOtVTl'o'J '/.Oi'Ac/j to? a'JV£jr[CC£pO|J.£VOU || 12x7) £U. 

om. II 14 \j.b) om. || 22 cp^piiv || p. 537, 1 ai] to; || 3 TrpoaTt9£,a£vo'j; d'^EXovxa || xd i};. 
E-/ovxa II 8 cpspTj II 9 avxtXEyrj || 11 Eaxt om. || rpo; /^v o'jtoj; irX TjikhUi^ £/o'J3av p.y) «p£- 
pTjTat II 13 auTO xai dvEU xou d. || 14 auXXoyt'CECiSai || 15 [xev ytvExai || 22 Eu^.oytuTepd 
T£ II p. 538, 1 0£ II 2 OcixvuToct XI xotouxov oxi II 3 o'jvaxo'j II 6 £!.' XI lotoxav dv II 7 post 
auxoj add. elvoct ji post \xbi add. ouv || 10 oid om. || 11 xd) xo || 12 touto om. || to 
alterum om. || 15 cpav£pd; -/.at 6fxoXoyo'jjj.£vas || 16 EUAoyov. 

p. 539,9 — 540,14 II 10 /; || 11 vj liabet || oiaX. rp. £lvat post £pujx. transposuit || 12 
ZTA xoj et Elvai ora. |1 oxt || 13 xoutiuv || 14 d'XXtu; || 15 ototXexTixrj] xa&oXo'j || 16 osu- 
xspiu II 24 otaX. Tp. II 25 dTioxpiaEis || p. 540,1 dv |1 2 auxw om. || 5 XqEt || 7 xtbv ip. 
om. II dTToxpivac&ai || 11 o'l^ om. || 12 ep. xt taxt xdo£ xt || 13 oic<X£yo[j.£vtov. 

p. 542,21 — 544,23 || 21 p-dXtaxa xxX. om. || 26 ante [j-tj add. xat || 28 sl'pr^xat || 
p. 543,2 rj] hx\ II 3 El] /; II 4 et 5 < ) om. || 4 eI'xe 6. post d'or^Xa transposuit || 5 post 
xotouxos add. oe || 16 xd om. || 17 ydp om. || 18 post ryjOETi. add. ^io \\ 20. 21 v] Sid x6 
E^Etv XI h sauxol? xuJv tt. X. t] Std x6 lyyu? x. 7:p. slvat /j otd xo thai dm xtbv x. [j.. Xsyo- 
(jivwv II 23 XT]V alterum om. || p. 544,1 6;j.tovop.ov || 8 d7iooEOO[x£vo'j || 11 T;pox£i[j.£vo'j || 
14 Evia Ivavxi'a || 17 TcoXXd dXX-/]X(uv zoX-j d^>. \\ 19 Su'axaxat i| 21 51 om. || 22 defectus 
reliquorum-|| 23 ev. 

p. 546,2— 15 II 2 xtb So'^avxi || 5 eTev to; ot || 7. 8 dnopiav || 12 6[j.otto; xoOxo. se- 
quitur p xauxov 'i%rf/.z xo d^tto(j.a xott xrjv Trpoxaatv ix TrapaXX/jXoy. ay^jXEttoxEov — dsatv 
p. 547,15— 26. deinde y p. 546,16 — 547,15 || 16. 17 [aeICov e. 8. om. || 19 Tto(paXa,a,3a- 
vop.^[j.(ov II 20. 21 -/aXsTrtoxaxov — o'jaxoXtoxaxov H 23 x/jv alterum habet || 24 to; om. || 
26 xtb 7rpox£t|j.£vti) || dittoast || p. 547, 3 to; om. || 8 otaXoytxot; jj 9 xatj xat; || 10 ot' 
6[j.oitov II 11 daxi II 13 x£ alterum om. | 16 xo alterum om. j| 17 Tip. xat aixrjv. 

p. 548,20- 549,15 || 20. 21 xot; xxX. om. || 22 xtvtov || 23 x£ om. || 25 xott] at || 
26 xTJs compend. || p. 649,1 post Tipoa/jxEi add. xal || 2 auxtb || (j.ExaxE^'i^aExat |j 3 oiod- 
axEtv 11 5 0^ eIoiv oi II 6 *[j.£v, quod cet. codd. post tpatvEaSat prave add., om. || 8 xal 
(ante ooX.) || 9 xo om. jj 10 at om. || 11 yt'vExat j| 11. 12 Evsxa. o jxtjOe-oxe utto xtvoe 
ot/|p9ptoxai II 14 rjp.£tc om. 

Laurentianus LXXH 18 [liaudiui III 30 cf. etiam Waitz Organ. 1 7], 
membraueus, saeculi XV, f. 102^ libro Vll Topicorum initium commen- CONSPECTUS LIBRORUM IMPRESSORUM xlv 

tarii cuiusdam in libvum VIII adnectit, idem (luod aCEG(H'')PZ exhibent 
p. 518,3— 519,5. collatum est ab H. Vitelli: 

p. 518,3 TcyvoXoYEirat j| 7:06; tyjv \\ 4 iTziif/ydkoyti || 5 [asv om. || 7 zctpaXa^ajBavo- 

[jLEVot II 8 Tov <i-oxptvojj.£vov om. || 9 ^Ttst'-cp || abrfic. \\ 10 6 Trept || Xoyo; roiv om. || 11 
xott TT£pi TTj? Twv om. || post d[i.cpipoXta; add. Xoyo; || oXos || oioTrsp j| 13 cp'jXcz^at — iij-i 

cm. II 14 TO alter, oin. jj If) xoivdj; jj IG xczt om. || t'/j-ou jj Xeyst post 17 ccTioxp. col- 

locat II 19 Ttepi tcov 3iaX£Y0[j.£vu)v xov Etspov || p. 519, 1 toutov o-oxEpov o'jv j| 2 xdvotv- 

Ti'a II xaXco; om. |j 3 5s to om. || 4 Se om. || 4. 5 Tiplv ap^aa&at zU to'j; oiaXdyous sXiJstv || 
.5 7T0(paa-/.£'jrj. 

Ai.DiNUM exempliim, forma maxima, supra ancoram Aldinam inscri- a 
bitur AylE^ANJPOY A0POJi:^IEn2 EI^ TA TOTIIKA APl- 
2T0TEA0Y2, YnOMNHMATA. Alea:andri Aphrodhei in Topica 
Aristotelis, Commentarli. f. 1^' — 2^ ei)istula est: Aldus Plus Manutius 
Alberto Pio Carpomm Prmcipi, ac Caesareae Maiestatis Apud Pont. Max. 
Oratori. S. P. D., data Ven. XV. Fehr. M.D.XIIIJ. subscribitur p. 181 
'ExuTTtoi)"/] 0' Evetr(j(3i Ttapa toT? irspi xov "AXoov yikiotsxm ■KSVTtzxooiiocrKo tpicr- 
xaiSsxaKo aizh xr^c: Bsoyovi'-xc Iviauxto, I? uiv 6 Mouaoupoc suXajBuis xod or/j- 
xpipojuivco; sTT/jVojpOdjasv 7.vxr|'pacpaiv. Venetiis In Aedt'bus Aldi, et Andreae 
Soceri. Mense Septembri. M.D.XIII. duabus deuique pagiuis vacuis post 
ancora Aldina. ex Aldi epistula haec memoria sunt digua: 

(f. 1 '^■) Differreham (!) edere Alexnndri Aphrodisiei in topica Aristotelis commentarios, 
superiore anno excuses cura nostra, expectans, quos in ea ipsa topica graece scripserat com- 
mentarios Franciscus Viclorius Bergon\ds philosophus et medians quam doctissimus, in quibus 
et sli/lo , et doctrina certare videbatur cum eo ipso Alexandra, et caeteris graecis, qui vel 
Platonem, vel Arislotelem doctissime interpretati sunt, ut una cum Alexandri commentariis 
publicarentur , quod opus ad circiter quinquaginta quaterniones excreverat , sed fortuna tot 
labores , et tarn doctas lucubrationes invidit nobis, nam paucis ante diebus , quam haec ad te 
scriberem, domus, quam ille habitabat, tarn repentino, celerique incendio, tota absumpta est, ut 
et ii, quos dixi, connnentarii , et tota eius bibliotheca optimorum plena librorum utriusque lin- 
guae miserabiliter urserint. in quibus erant et in totum Platonem tot annotaliones , ut iam 
pro iustis haberi commentariis possent. erant et in Galenum, et caeteros medicos aliae, ex 
quibus non unum, sed multa conjici volumina potuissent .... sed brevi in ilia ipsa Topica 
commentarios vel cum usura, hoc est non solum graece, sed et laiine se daturum conjidit, et 

pollicetur (f. 2v) Interea hosce Alexandri commentarios cam ipsorum doctrina, 

et excellentia studiose leges, tum eliam, quia Musurus noster eos cum antiquis conferens exem.- 
pluribus acciiratissime recognovit. 

. Versiones cjuas iiispexi Aldiuam latiiie reddunt: 

Alexandri Aphrodi&iei siimmi Peripatetici , in octo libros Topicorum, 
vel de locis sedeque argumentorum Aristotelis Commentatio lucidissima, nunc 
primiim e Graeco versa, et diliyenti studio ifi lucem edita. Giiilehno Do- 
rotlieo Veneto interprete. Parisiis Apud loannem Roygni . . . M.D.XIAI. 
forma maxima, dedicata est darissimio Marco Antonio Venereo, Doctor/, 
ac Senatori gravissimo. lemmata eontextum Topicorum plenum exhibent. XLvr CONSPECTUS LIBRORUM IMPRESSORUM 

Sj)ecimen rersionis uotarumque passim margini adscriptarum evit initium 
prooemii: 

Proposilum Indus tractationis de locis sedeque aryumenloruia: et quot quibnxque Pliilo- 

sopho pi-aesertim haec via conferat , ac quis ems sit Jinis, initio mox ipse dicit, qui etiam 

paulo procedens quUmsdam compertum facit, quod ars disserendi dicdecticesque his praesertim 

qui philosophari cupiunt, studio digna est, cum conferat ad ipsius veritatis inventionem ^ quae 

est finis contemplationis philosophi. Sed recte se habet nos prius scire, quod nomen dialectices 

cuncti phiiosophi ad idem significntionem non reftrunt: sed Stoici definientes dialecticen esse Vide in 

scientiam henedicendi, definiunt quoque benedicere, ipsum ponentes consistere in dicendo vera Platinum 

et convenientia. Equidem hoc esse philosopho proprium existimantes, idipsum perfectissme phi- '^^ prima 

' etieade et 

losophiae iradunt, et ob id secundu?n ipsos solus philosophus dialectivus est. Plato autem ad- ■ pp. 

niodum laudans dividendi methodum , et ipsam esse philosophiae fasligium et ctdmen, inquit, nem deque 

cuius opus cum jjonat esse hoc, ut possit unum plura facere, et multa in unum colligere: quod opinione 

idem est posse genera in species dividere, et quae sub eodem sunt, et contra individua com- stoicorum 

J . • . 7- , • . ,. 'e^s -^"'- 

ponere, et in unum genus reducere, et in summam et caput rediqere, hnnc insnm etiam dia- ■ 

' ' ^ \ I J ■> ! monium tn 

lecticen vocat. At Aristoteles et eius sectatores haec non ferunt de ipsa diulectica , sed po- praefa- 

nunt ipsam esse quandam methodum syllogisticam , existimantes unum syllogismum , qua syllo- tione prae- 

gismum ah alio non differre, sed eorum esse differentiam, partim secundum species propositionum, dicamen- 

partimque secundum modos et figuras, et partim secundum materiam circa quam sunt. Quarum p> 

prima differentia facit syllogismorum alios dialecticos , quos categoricos vocamus , alios hypo- phedone 

theticos. Et secunda est qua alios perfevtos , et alios imperfectos: ac alios in prima figura, partemfthi- 

alios in secunda, et alios in tertia, ut in prioribus resolutoriis ostensum est. Nam sylloqismi, losoplnae, 

ceu is, omnis homo risibilis , nulluin risibile equus. Item omne risibile homo, nullum risibile , , ;' 

' _ ' • ... 'fi"" donum 

equus, qui habent eandem materiam, non sunt iidem inter se ob differentem propositionum as- Jgl gam 

sumptionem et positionem. Nam ipsorum alter est in prima, alter vera in secunda , et alter vocat , ei 

in tertia figura. Item tertia differentia secundum materiam alios facit demonstraiivos , alios dialecti- 

,. , . ,T ^ ^ , ; •; ;• J ■ 7- ClUU, Ui de- 

vero dialecticos. jSam ut artes quutenus artes, ob ml aliud inter se discrepant, quam propter , 

ipsam differentiam mater iae, circa quam sunt, et modum usus accipiunt differentiam, perinde dmn g( 

ac alia ipsarum est ars fabricandi, alia aedificandi, et aliqua alia: sic etiam syllogismi, Olympio- 

alius ex veris ac propr-iis , proposito , ac primis et notioribus ostendens et concludens pro- dorus prin- 

positum, qui syllogismus demonslraiivus , ab horninibus appellatur , et demonstrationevi dicunt -' , 

ipsam methodum, quae per haec ruliocinatur. Sed ratiocinium per opinabilia vocant syllo- didt Pla- 

gismum dialecticum, et consequenter dialecticen facultatem eam, quae per haec ratiocinatur. toncm in 

Vocant praeterea illud ex apparentibus opinabilibus sophisticum, et illam facultatem quae his '"-^ locis 

utitur sophisticam. Nam hi si/lloqismi secundum formam inter se non differunt, voluptas ^ "^ 

imperfectum , nullum bonuni imperfectum, et iste dicens bonum bonos facit, sed voluptas non tanhvsicen 

facit bonos. Nam ambo sunt in secunda figura, et secundum materiam habent differentiam . inlelliyere. 

M. Antonii Miireti Presbyteri Aristotelis Topicontm libri septimi, et in 
eundem Alexandri Ajjhrodisiensis commentarii interpretatio. Anno M.DCII. 
Ingolstadii, Excudehat Adam Sartorius una cum eiusdem in Arisfotelis X 
libros Ethicorum ad Nicomachum, et in Oeconomica et in lib. I. et II. 
Platonis De republica commentariis atque notis in Cyropaediam et d\>d- 
paaiv Xenophontis ex sparsis, ut ait iu e[>istula dedicatoria, scliedismatis, 
quorum multa ipsius Mureti manu cxarata erant. specimiuis causa elegi 
haec: 

p. 498,2. o Quae autem ipsius velul interimendae vim habent, sunt, ut cibus , ut prava 
i-ictus ratio ( pravitas Dorotlieus_) 

ibid. 22 — 25 Itaque ostendens cuius modi esse debeant ea, quae in comparationem de- 
ducaiitur, mt ulroquc eorum da quibus, an eadem .sini , qnaerilur , unum aliquid numero, nun lOANNES ITALUS XLvii 

autem compositum ex pluribus signijicari oportere , si quis ex hoc, quern modo diximus , loco 
nrguniontationem conformare weditetur. 

p. 499,9. 10 nam ita demum erunl endem vumero, si turn re aliqua ceteris omnibus prae- 
stare dicantur. 

p 501,9 — 12 . . . noH tanlum iyitur ex its de quilius amhigitur , veru7n elinmsi quid 
praeterea ponatur, seu verum, seu J'alsum, sed quod nan queat (mulla eniiii, quae revera esse 
non possunl, ex hypothesi tamen nonnun<juam recipi nihil vetal) •^ num ex eo quoque ipso, 
aliqnid, quod esse non possit, consequatur + Textus in Graeco depraijalus. 

p. 502,8 — 10 Quia Iribus modis idem dicilur, ut in superioribus dixit, admonet nunc, 
quae alio quopiam modo eadem sunt, non nuniero quoque eadem esse. 

p. 505, 14. 15 T'otam igitur Jinilionem hoc modo ex conlrariis conjirmari npor/ef. 

p. 511,10. 11 Qui enim ita definit , minus probe definit. ut neque is, qni de rei ali- 
cuius Jinilione interrogalus, illud ipsum quod dejiniendum est, in definitione suhiungit. 

Ad p. 513,2 — 514,2 (Aldinae p. 246, 12 — 29) adnotat: Expositio quaedam in haec 
ipsa Aristotelis verba, quam non eiusdem inter pretis esse, sed a studioso aliquo adscriptam, 
et postea commentario insertam puto. 

p. 513,7 — 13 Haec tamen reciprocatio non per negantiam fieri videtur , imo vero idem 
sursuni versus retroque did. Idem enim est, de quibus nomen dicitur, de eorum nulla did 
orationem, et did nomen de iis, de quibus non dicitur oratio. Quod et ex partium collatione 
perspici potest (17) Forte etiam hoc ait . . . 

p. 515, 24. 25 Etenim cum tam multa in definiendo ohservanda sint, pene dixerim, ne- 
cessariitm est, ut aliquid fugerit oblutum illius, a quo composita finitio est. 

p. 516,6.7 Neque si candor hominis naturam non constituit. 

ibid. 20 — 22 Similiterque etiam si adiunctum neque est ex ipsa rei natura , ut genus, 
neque reciprocatur, ut proprium, non ex eo consequitur, ut adiunctum ne sit. Ex loaunis Itali in Topicorum libros II — IV commentario, quern 
S. Mekler e cod. Vindoboi]. phil. gr. 203 descripsit, praeter ea, quae iam 
supra p. VIII proposui, liaec memoratu digna duxi, uude cognoscas e 
quali exemplari Alexandrea excerpta sint'): 

p. 13t),29 7roXtT£'j£-ai, om. ou || 30 tw aocpcu habet 

p. 142,18 vMi (B) 

p. 145,1 post fxETaXapdvTot add. v.oci |[ 19 ante ib? add. veal || 27 -/.at slvat EaoxaTs || 31 
ucp^ a'jxr^v 

p. 14(i,3 — 5 oti — svaxaatv om. || 5 *£upo(j.£v |j 19 y^ip (aP) || 22 w? (aP) j| 24 q om. 
(ABD) II 25 aOxo || 27 fx£xpov (A B P) 

p. 147,11 post TzoWol add. *X£YO'ja[ || 14 xoOxo 

p. 148,12 c(6x6v II 15 'J::ap/_£tv om. || 21 Acyo;j.£vo'j xou y.ti'ihoo (a A B D) || 33 post 
arj(j.aivovxo; add. (xovou (fort, addendum jj.ova) 

p. 14!), 3 dvxotxoXo'jDcTv om. || 3.4 xd; czpexa? Trap' — xdt? -z cpucjf/.ds vcai xac 

p. 151,21 xat ouxco yjj-q Ttoifiiv, ccv xaOxa xd TroXXa^^w? X£70[ji£va Xotv&avrj 

p. 152,14 x6 (BD) II -f] (D) || 15 ante oh. add. q \\ 16 cuaauxco? -/.at r) (Suid.) || 17 
TTCtXtv om. (P) II 18 (u? oxav XEycoj^-EV ||'28 TtotXtv (AD) || 32 post yviuaxr/.-^ add. x£ xal 

TTOtTjXlXT^ ') of. etiam Progr. p. 24—27. xLvm lOANNES ITALUS 

p. 153,1 ante xij]' add. zal 

p. 155,3 TiiJ afA'-ptPoXiii II 8 >h om. (A) || 10 post -^ add. ocXXo || 12 o'jtu>; om. 

p. 156,7 OTt yj] 7] yap || 11 I'otov xivo; afa&rjCisu)? || 24 Trpo? om. (a D P) || 29 t£ (D) 

p.'l58il2 dXTj^^? (A) II 13. 14 TotrrkcDc (P^?) || 26 to (D) || 27 ociT.f (A B D) 1| 
28 TE-/V7] (om. TTJ? a DP) || 29 to primum om. (a A B P) 

p! 160,30 koiu-i (D) 

p. 161,1 e-/£t add. aute to slvat (a A B D) || 3 C^o'J om. 

p. 162,9 to'jto'j (aP) j] 10 *post im[iU<b'x^^TOL add. iTtiyetpsTv || 12. 13 *d d-6 — oKv 
T£ -/.(XTOL XT]; 11 13. 14 Tiofi^aac&ai (a B P) || 14 yap om. (a B I) P) 

p. 163,22 aUu)? (D) II 24 ^^t'o-j || 25 tioieIv, ivxau&a Se |1 26 xai (a A P) |j 28 optxi^ 

p. 164,1 ovTtov Toij auToO opiov II 2 TO (B) II 10 ^o\iloii).z%oi, hi UyjixE-^ Trx j| 11 *l'/e[v 
ooxsT, om. xat || 12.13 *Ttov ttAeio'vwv dzoXwTEpa (1. euxoXwTEpa) vj — STir/Etprjat? || 14 opta- 
[j.0'j; II 17. 18 paSi'ios dvasxE'jdsopiEV te -/ai ■/aTaaxEUctSOjJ.EV 

p. 166, 14 TO OEl^ai II 23 ante £7ro(j.£vov add. to (B) || 24 post dvaipcup-Ev add. xal 

(a B P) 

p. 168,6 *oTav U II 9 (j-ETctpotau (a A P) || 15 [xh yap \\ 23 auyxcup-i^cai 1| 28.29 zi 

TO £V. T(iJ Iv., Xai TltJ dv TO £V. 

p. 16!), 15 (D) II 21 0£ II 24 -/.at xaTa cpiaiv dUd [ao'vov 

p. 172,6 zk ovT(u; dvayxalov || 22 ante oo&Etaiv add. toT; || 23 xprjaDai [j.rj 0'jvdij.evoi, 
om. [XTjOcvi 

p. 173,1 oiacpEpEt, om. dv || 3 IzEt (a P) H 5 toO X£yo[j.£vo'J om. (rarg. D) || 6 auTOo 
alterum om. || 17 yEvsaftat || te om. (D) 

p. 174,9 uTtdp-^Etv 11 12 6'Tt urcdpyEi 

p. 175,3 Im p.ov(ov twv || 9 -p6; xoixaaxE'jrjv xott dv. (cf. A P) || 10 [j.ovov (D) || 29 
[jLEv om. (a A B P) 

p. 176,7 TE 0. xai 6 a. II 18 [WAzi^ai (B D) 

p. 180,25 ?rf£i TTjv ij.. 

p, 181,12. 13 TO 8e too X. X. toioOtov iaTtv || 21 uTro'XTj'k; (B) 

p. 1S5,21. 22 -xal ydp etii fx£v Toiv d;j.£au)v IvavTt'tov Tipoc x. xcti d. xpv^^tl-io? o totio; 

p. 187,11 Tt ante Ttvi collocat || 11.12 *e{ eoti ti h. toj a. 

p. 11)0,3 TO alterum om. (B D) || 13 Cw"?]; oextixov (A) 

p. 15)2,1 ytvo[j.£vov (a B) || 3 dp/r]v (A) || 17 to om. (D) 

]i. 193,12. 13 ivavTitoaEiuv toI? [J.opiot; EZEToti tt^; XotTirj? la ttj? ETEpct; [J-optcf, otov 

p. 196,14 yo-jv (a A P) 

p. 198,11 et 12 T] (ut D et AD) 

p 202,21 Tj i. utroque loco || 22 fki om. (A) 

p. 203,25 Tt om. (A) 

p. 206,17 uTidp^Etv *oox£t aoTcbv 

p. 208,23 uTtdpyEi auToiv, uTidpyEtv || 26 rj om. 1| 

|l, 209,5 urdp'/ot II 7 IxdxEpov (A B D) 

p. 210,7 /; ydp oyxt'a Tat; 'i 6. 7rpoCTE}}£Tcia XtTpav ttetioitjxev oux o'j^cv toiojtov 

p. 211,7 toOto 

p. 213,5. () £t ydp CtjtoIto TioTEpov ij.a^J.ov byEta dpETfj? ct'tpETo'v, xotl e( — ytovo;, xal /; 
uyEtot d'pct atpETOV, xctl to t(j.dTiov Xe'jxov 

p. 227,14 AEyEi (D) || 22 ytvExai (P>) 

p. 229,12. 13 o'JTio Totv'jv xal 6 cpi'Xo; y_prjij.dTiov atpEToixEpov 6 piv ydp 8i' a'JTOv, Td 

5e Ot' k'TcpOV 

p. 231,24 'L'j/rj; (fort. P i) 

p. 234,13 *Toii (ttj; Brandis) 

1». 237,15 zpo; Tt t^Xo; eyovTa || iyyjTc'pw (a B P) 

p. 239,2 obx EiTt II 5 atpETtuT^pa || 15 o'jo tiviov (B) lOANNES ITALUS XLix 

p. 248,15 o'jacpopcoTdrrjv || 16 ttjv ^Tti'xpiaiv auTtuv (a A B P) zot;^aaa8at 

p. 24(),20 dlV oin. 11 OE habet !| 21 zhi \\ iizl 6e || 22 oux dd d. || 24 xota'j-a 

p. 24!>,20 o£t-/.vjvat 

p. 250,7 ToO O'j (cf. P) II To'jTO ccjTO at. (cf. P) !| 13 r^-ic (ul)P) sotiv -jyEia? ^axl 'f ». 

p. 254,1 1 eiVj om. 

p. 250, ''> d Ti aTrXtl);, oiov si fi'^oz -i \\ (» yevo; om. 

p. 257,4 aipcTioTspov (a B) 

p. 25!>,23 rJ'vTiov om. (a A P) 

p. 2(i'5,I) v-aTa T/jV X£?tv ouTto; £a}(rj[i.c(TiaTai 

p. 204,24 IOC TO Toii II 25 tou hir.riio'Jz p-siCov, om. ea-t 

p. 265,19 ydp [j 23 sa-Jtoj || 23. 24 to'j of dXXo || 24 £a-j-«.ov || 2G aipETty-spov 

p. 206,15 0^-0? om. (ABDP^) || 16 y^voiTo || 19 tt^s utrumque om. 

p. 207,29 xo'j oXou om. 

p. 20S,1. 2 TO ok w; [xetCov I. || 5 xat ^TTct, om. oyv || tt;; e'j. || 15 et 16 iv. ttj; 

p. 209,10 To'j II 21 sq. atpeTtoTepov — [j,ovtjV ofov tiov i'TTTTtuv xtX. cf. 270,3 

p. 270, 1() xal -t'fxiov om. 

p. 271,7 Old xao-d Isttv 

p. 272,18 v,al tertium oin. || 27. 28 ■/.'■A aipsTov ^attv 6;j.otio; xcit 'fsuxxov, to [jlev Std 
TO locpEXsTadat, tol (sic) oe oid tccc 

p. 273,8 a'tpETWTEpov (a A D P) 

p. 279,14 [jiEv om. || 17 o, xt (a A B P) j| 19 to'j om. (cf. P) 

p. 282,23 xai alteram om. (a B P) 

p. 284,6 ot om. (BP^) || dTio too 6[j.ouo; (aABP) || 8 o'joe to ^. 5v eIVj || 
9. 10 6 £■/. Tovi 6[j.ot(i); 

p. 280,21 'Etj II 26 TIC (Z) 

p. 287,4 xal alteram om. || 6 ofov (a A) || II. 12 ditwaavTot (a P) || 15 TpoTiu) (P) 
p. 288, 12 dopi'aTO'j (A P^) || 13 ^stiv (aBP') ^Ttt tov Td jxev, om. ydp (cf. B P') 1| 
15 ouv om. (P') 

p. 291,9 o'jTw? alteram om. (a A P) 

p. 296,19 7:apa5ioo[AEvo; om. (Z) || 20 ofxotoEiouiv (A) || 21 ti om. (aBP) || 22 Td 
TTJs auTwv cp'jSEw;, bI '/.olI utio to a'JTO dzoo£8o[j.EVTjv (sic) doTtv -^i^oz II 25 ^xeivujv II 28 
6,aoio£tO£at 

p. 297,24 o'jSe (ante alteram ydp) || 30 TotuTa (a A P) 
p. 299,2 hi TO Aeuxov (B) 
p. 300,1 0£ (cf. P) 
p. 301,12 TOV om. (superscr. B) 

p. 302,5 post Eioo'j? add. cbc || 12 Itteiotj (a P) || 23 ote (cf. P') || 24 ante alteram 
£iOTj add. Tivd 

p. 303,3 |i.ovov (a P) II 4 pio'vov (aBP) 
p. 305,21 o'JTOc om. (P) 

p. 306,5 6 TOTToc om. || 6 £{ habet || 10 dXArjXot;] ETrtarj? 
p. 308,25 YEvr^ om. 
p. 309,19. 20 £-tO£X£Tai 

p. 312,11 d7:o5o9£VT(ov (aABP) || 15 h om. (A) 
p. 313,20 * lemma habet quo reposui 

p. 315,1 i)e1; (AD) || tj om. || 26 Tidv ydp to ayvaTTTopiEvov auvdrTSTai || 27. 28 X^ycov 
Y£vo; (D) 

p. 316,1 xal prius om. (a P Suid.) || 23 post ydp add. a'JTuJ i| 24 ante yEvet add. tuj || 
26 post hi add. xat 

p. 317,1 *t6 5uva(j.cpoT£pov 
p. 318,8 post auTou add. Eivat 

Comment. Arist. II '2 Alex, in Top. U L lOANNES ITALUS 

p. 320,4 ri Tt T(I)v daTspojv 

p. 321,10 *o£rv, quod addidi || post, iroooSs'Vj add. -tvo; || 11 ^vjzo'j^ quod conieci 

p. 324,2fi £v alterum om. (A B P ') 

p. 326,17 sari ri 

p. 327,5 sp-fjieaa jl 7 v.a-d xa-a'cpaaiv , om. orjAoufj-svcov |1 17 — 11) zir.iby — 7:po3Ti&r,atv 
OTi II 17 *[j.iQ, ozi IJ 

p. 331,5 post avopeta add. xal || H ot'pot c(p£TV] 

p. 332,14. 15 cpSoptuv. <pTjalv si 

p. 334, '22 — 24 -/at TrpdJ-ov, ccTjat, ei tijT T£&£VTt ei'oei dvTixei(i.£v6v xi dr^ w; atEprjaic, 
U7:6 yevo; iartv ucp^ o -/at •/) £?is auTo'j w; T:poa£-/£; yi\oi \\ 26 tj alterum. om. 

p. 335,10. II ciTj Tt; dvTf/ct[j.£VTj axsprjat;, (baot'Jxw? 0£ -/at tuj cioEt, [j.T| t; oe [, 11 
*£v om. 

p. 336,18 ante alterum dp£x»] add. dpa 

p. 337,2 iaxt T:po; xt -/at aurrjv ouaav |! 28 — p. 338, 1 Xiyz-ai opaxou 0'jva[i.t;. dXX' 
c/paxo\> opaai; 

p. 338,7 [lEi'Crjvo; II — y. om. || 12 ante -/otxd add. -/at |l 17 £t om. (AP') 

p. 339,16 TTa'Xtv] d[Acpox£po'j 

p. 340,19 £v xt 

p. 341,12 post o'jxo; add. 6 xotio? 

p. 344,27 7:apa-/oXo'j9£t yj ouvajxt; £; 'j. otov xo O'jvaailat 

p. 345,5 o£ (ABD Suid.) 

p. 348,28 >.d}}pa om. 

p. 34!), 5 post ouv. add. ijiv (a B) || 17 'j£'j-/.xd || 18 *av om. 

p. 350,11 et 12 £v babet 

p. 351,10 *6k ot L om. 

p. 354,5 xoO — d&ous ""J'J £5xt -., £X£ivo ycvo? tcaaiv 

p. 361,3 0£ (A) II 10 £t om. (A) || post 6|j.oiios add. to; rorpi (cf. P) |! 12 iv rw ^zl- 
Tt'ovt auxtov [j.aXXov /; Iv xio ■/. auxo xt&£vat 

p. 362,26 ouxos 6 xo'tio; (a A) || 27 oo-/0'jvx(uv xtvo; yEvtbv jivat 

p. 363,1 y£vo; {Arj 75, ouoi to f^x-ov SoxoOv laxat 

p. 364, 1.2 o'JOE Yj 71. dpa II 2 ofAOito; *o'jx(u; || 18 £t -/; (D) || tj om. H 19 iaxtv 
aijxTjs (B) 

p. 365,5. 6 d (j.£v (b? auvapicpoxEpov xaxr|yopo'j(j.£vov || 9 as] xd; oe || post ix£t add. 
dXXd TtotoxYjxa; zeptouata; || 11 alterum eIot] oe om. jj 12 ).Eyo'pt£vai xwv y^vtov l| 13 h L 
Ttij p. babet || xd d'xo[ia xouxtov 

p. 366,23 -aptuvufAOV £x xr]; [j.o'jaf/?j;. ALEXANDRI APHRODISIENSIS 

IN ARISTOTELIS TOPICORUM 

LIBROS OCTO COMMENTARIA AAEEANAPOr AcpPOAIl'IEQI EI^ TO riPQTON TH2 TOOIKHS P;J 
APISTOTEAOT^ OPArMATEIAS T->,V IX£V Tj/A)z'Ji.V TrjV VSX-Jj. -TjV TO-l/Y]V T.Orx"^\xrXXt\.r/y ^ Xal KpOC 71037. 5 
T5 X7.t TlVCt Vprj3l|X0C SStl TOJ (plXoSOCpOUVTl TJOi T^ [XSl>'jOOC, Xal Tt XO T£- 

5 ).o; auTrjC, auto; Xr.st, to jilv dp/Ofxsvoc £Ut}6c, to 0£ i^jXqov TrposXtJfov, 
ot' (Lv "j'vwpiaov TtoisiTOd oxt xal xot? irpo-zj^outisvoi; cpiXoao'foiiaiv acta 
a-ouor^c r^ oiaKz'AV.xr^, Tipo? xyjv £up£3tv xy^c aXr^ilcta; auxot; auvxEAouaa, 
xiXoc £3x1 xYp oiXoaocpou {}£(«pt''xc. -?j;jiot; OE x7.X(Ls s/st TipoEioivai oxt 10 
XO xYj? oi^XexxixYjC ovojjLa oux iixl x6 auxo s/jaaivofi-ivov Travxs; oi cpiXo- 

10 aO'iOl CiZpO'JGlV, aXX' Ol ukv 7.7tO XY^C ^X07.; orjlZniLZVOl XYJV OiaXEXXlXYjV 

£-t5x.YjUY^v xou so Xr,'£iv, XO 0£ £u Xe^eiv £v xiu xoc (zXy^Oy^ xczl xa TipOSY^- 
X0VX7. Xi-j'Eiv £iV7i xii)£a£voi, xouixo 0£ loiov Y)-j'o6;x£VOi xo'j (piXoso^oo xaxa 
xy: XiXEioxaxYp cpiXoaocpia? cpipouatv auxo* xal oia xouxo [xovo? 6 ao^po^ 15 
X7x' ocuxo'j;: oiaXsxxixoc. OXaxtoy 0£ xyjv oiaip£xixT]y ;x£i}ooov i^uaviov xal 
15 xprf/ov aoxYjv cptXo3o'f '.ac X£-,'(ov, xaux/jc ok i)£[x£vo; i'pyov Eivat xo o6va- 
ai)at XO X£ £v roXXa rouiv xal xa -oXXa etc h ava-E-.v, o-£p £1'/] av isov 
x(5 xa 7£VYj o'jvaoilai otaipEiv ei; x£ xa £i'6y| xal xa utto xaijxa xal iraX-.v 
xa axotxa auvxiUEva-. x£ xal £i? £v yivo; avocYoiv xs xal 3UYX£'faXaio'jai)ai, 
XYiv auxYjv xajXY^v xal oiaXoxx^xY^v xaXsi. 'Ap'.sxoxeXy^? oe x7l 01 d- 20 1. 2 luscripsi e librorutn 11— IV in AD titulis: dXe^a'vSpou d'^pootatewe u7:oavT,aa £(; xrjv 
TO-ixr^v dptiTOTEXo'j; rpayiJaTEiciv A: uzojj.vtjIJ.'X dXe^avopeo); d'^pooi:i£(o; si; ttjv xtX. B: 

AAEHANAPOT AOPOAlilEQ^ EIS TO flPQ'rON TQN TOniKliN AFirrOTEAOr^: 
ITIUMNHMA a: oin. dp 'd tt]v xotxd] te xat d tt]v alteium ora. A 4 cptXo- 

aocpm ap 5 (JXiyov -po£X5)(ov] p. 101^25 sq. G xal om. p supra 7iporjyo'j;jiv(o; 

scriptum d7:oo£i-/.Ttx(L; K 7 aoxrj; a 9 to auto Ap: tccjto d: xaOxov aB 

11 post xoj £'j Xeyeiv add. opiCovxai a et mrg. p x6 0^ £u /iy£tv iterat A 

xdATj^lfj ap xa alterum om. ap 13 xsXEwxdxf,; ap aocpo? ABd: 'fiXoao'fo; ap 

14 ri/.dxH Respubl. VII 14 p. 534 E X7]v 5ta[p£Ti7.r,v - X^ytov (15) Suidas sub v. 

xpty/o; 15 xpiY/ov B, sed TiEpipcXov superscr. maims rec: xpty/ov A: apiyyov dp: 

Jlptyxov a Plato xaoTT^v Bp 15. 1(5 x6 o'jvaailai om. d IG dvctyEiv AB: covd- 

YEiv ap: dyEiv d civ eiy) ap 17 x£ xd om. ap post xcd prius add. eu ap 

18 Y'~'^? dvdyEiv te] xeXo; dyEiv d aoyx coir, ex xo . . B ' 

Commeiit. Arist. II 2 Alex, in Top. ■»■ 2 ALEXANDRI IN TOPICORUJI I Prooemium 

czuTOu ou rauT7. irspi -r^; oiahtv-v/.r^; ciipoocriv, 7.AX7. t''i>svt7.'. ;x£v ^utt^v 
[xsDooov Tiva clv7.t auA/vOYiaiixrjV, r,-(ou|j.£vo'. os tov 3'j/.Xo7'.C([xov, 7.7.1^' 8 auX- 
XoYiaaoc sOTt, txr^osv dc'XXov aXXoo otacpepsiv, slvai ok aoxiav tyjv oiacpopav 
TTiv [x£v zata toc siotj xwv TipOTaasouv, Trjv oe xoixa -ou? xpo-ouc xal xa 

5 0)^r^lX7T7, XTjV OS X7X7 X/iV UA'/^V TTopl Y]V ElCJlV, (OV T^ IXSV TtptOXYj SiaCiOpOC 25 

TTOisi xuiv suXXo-'iaaojv xouc [xsv osixxixouc, ou; x7xr|-|'Opixou? x7Aoij[xsv, 

XOU; 0£ U-oUsXtXOtjC, fj 6e OcUxipa X7l>' y,V XO-JC [JLSV XsXsIO'J; XO'J? os 

axcXsu, X7.1 xo'jc akv iv -ptoxm -w; oh. iv osuxspfo -^too; oz iv xpi'xto 3//]- 

a7X'., u)c £v xr>T; npoxspoi? ctvaXux'.xoic OEtxvuxar oi -(ap oyj auXXo'j'iajj.ot, 

10 x£ Xs-j'oiv '-7? avi>pWKO? -•sXaax'./.ov, ouoev -j'sXastixov ur-oc ' xac 6 Xi- 

"I'tOV 'r:7.C 7Vl)p»0-OC 7£X7aXtX0V, O'JOeU i'-kOC . 7£X7SX'.X0V ' £X'. X£ 6 Xr,'tuv 

'irav ^cXasxixov 7'vi)p(o-oc, ouoev -(sXaixr/.ov itt-oc', xyjv 7UTr,v uXr^v £/ov- 3o 
X£c oux £i3lv 7.XXr,Xoic Cit auxr^l -7pa xr^v otacpopov xajv -poxaSEwv Xr,'|/''y 

X£ X7l llisiV £3X1 *|'7.p 7'JX(OV 6 U£V £V XtO 7CpU)X(0, 6 0£ £V Xm 0£'JX£pU), 

15 o£ £V xto xpt'xto a/rj|Ji7.xu 7) 0£ xpix-/) ■?] xaxa zr^v oKr^v xou; [X£v -oicT 
a7:oo£ixxtxouc xooc oc 0'.7X£xxixo'jc xouc o£ ipicrxixou;. oj; yip ai xiyyoa 
{jLy)0£v dXXr^Xojv, X7iy' o -iyyj.i ziai, oi7cp£pouc;7i -apa X7]v xtjC uX'/jc 7:£pi 
^v £151 Oiacpopav X7.1 xov xt;; -/yf^atoi^ xpo-ov xtjv oi7C5op7v X7|x[!i7voua'v, sr. 
toe eTv^i xy]V ix£v auxaiv x£xxovixr,v xr^v o£ oixoooaixrjv xr,v 0£ aXXr^v xiva', 

20 O'JXO) X7l o't auXXo-j't^lXOt'. [J.£V -j'dp £q 7Xrji}a)V X£ X7l OlXEcVoV X(f) KpO- 

x£ia£vto xal Tcpwxwv x£ xai -(V(jupt[j.a)xipu)V o£txv'jc xal auvd-^tov xo "po- 
x£ta£VOV auXXoY'-Saoc ot-ooEixxixo; OTTO xtov TraXauov y.aKzi~m, xal 7.Troo£'c'.v 

X£",'OUai XYjV IX£l)000V XV]V Old X0106XU)V auXXo-j'tSXlXr^V, xov 0£ Ol' £V00;tOV 

auXXo7iC'"V-''*^^ oiaXiXxixov x7.1 oiaXExxixYjy dxoXo'jUwc xr,v oid xoiouxojv 4o 

25 a'jXX0",'l3XlX-^V , xov ok £X 'iaiVOUEVtOV IvSocOJV SOCpiCXlXOV X7.1 aOCSl3XlXYjV 

xr,v xouxoic /pfotxEV/jv. xaxd *j'dp xo £i6o? ouokv aXXr^Xtov oi7.cp£povx£C of 
cuXXo-;i3aoi, x£ Xs-jtov ' r^ TjOovy] dx£Xsc, ouosv d^ailov dxsXsc' x7i o Xs- 

^(OV 'xo 7.Y7iJoV 7.771)00? TtOlEl, Tj VjOOVY) 0£ 01) TTOlEl 7771)06;' (dfJLCpOtEpOt 

7dp £V o£ux£poi a//^[x7Xi), xaxd xrjv oK■f^v iyooai xyjv oiacpopa'v. 6 [j.£v 7dp 1 Tauta ap 2 yi'*^'^I-^^'''^i S^] excipit p. 3,4 cpspo'^f^' 0£ a-jX^oyiaaov d 3 ian, [atjOev] 

spatium vacuum reliquit d ccj-ui B 5 'j/.tjv -zrA r^v] sv post spatium vacuum d 

6 OitxTixo'j; scripsi cf. Ind.: dTtooctxtiv.o'j? ABd: oic(A£-/.Tiy,o'j? ap post o'j; add. xal d p>' 7 xa>>' T)v (tjV .superscr. p) delendura videtur 9 Oct/.vjTctt] ys X d 10 o'joev (sa-ri to 

oXov add. d) yeXasxtxciv— avi}pto-o; yeXohti/.o'v (11) Ad: o'Josv yeXaaTixov i'-zo; a: om. P)p 
11 O'jOci; irzo; Y'Xasxixdv om. a 11. 12 k'xt Xc 6 Asycov zav] r/ovTc? arotv d 

12. 13 ^-/ovTa A 13 oux om. d ?Tj'kv] 'kv post spatium vacuum d 14 ileaiv e3ti 

yip] a'jv9£3tv d 16 xou; os spiiTixoo; om. a 17 xaDo xr/voti, |Ar,oiv aXXr^Xajv omisso 

eial ap Tzoepd] TTEpi A 18 Xc(ij.,3avo'jaa d 19 post ocjxcuv add. x^/vr^v ap 

20 Y'^P om. ap oi-/,£iujv te dArjilaJv d 20. 21 -poxsiij.jvdjv B 21 auva- 

Yttv B 21. 22 Tov -poxcijJLEvov a-jAAoYi^p-ov p 22 -ctXcfuuv B: dvopuiv a.Ad]) 

23 post 'fl-(ryj'3i'i add. auxrjv ap xr^v tj-silooov iteral 1j xoiou-tov adp: xo'jxwv A: 

xoio'j-o'j B 25 cx om. A 2G (xt;Oev ap ow^p^po'jaiv d 28 xdYa- 
tJov p pr. ALKXANDRI IX TOPICORLiM I Prooeiniuui . 3 

-pw-^c 7.7:oo3'.XT'.zoc civat [WAzT'-n- ix 77.0 tou 7.-oo£^o;xsvo'j tYjC YjOovrp 45 

6pttJ|X0lj T/jV ap/YjV i'/cf /i70U3lV 77.0 TTjV foOVTjV sTv7.l 73VcatV SIC 'i'JCJ'.V 

atai)r,r/-y, r, os 7£vsaic axeXr,?. | oe os-jtcpoc ot' evooJojv Trposiar to 4 
7ap 7.77. i)6v a7ai)ou> -oistv oux ov 7Ar^i)£c i'voo^ov ssti. 'fspovtcc os to 

5 TYp 017X£XTIXT|; OVOflCt EkI TY)? OUTOJ X7.t 0'.7. TOIOUTCOV CuX/.07'.C^;U£VYp a£- 
l}000U, 7/oXo6l)(0? OpiCoV-at aU-TjV [X£l}000V 01' SVOO^OJV TTSpl 7r7.VT0; TO'J 
T:pOX£'.a£VO'J (3(jXX07l3TtXY^V. XCCl £lX0-tOC Y] TOIOCUTY^ [X£l)000C OiaXEXTtXYj X7.- 

Xsirai. £1 70'.p yj oiaXsxxixYj airo tou oiaX£7£3f}a'. , to o£ oiaXri'ssUai sv 5 

£0(OTY,5£l T£ X7.1 a-OXplSSl, 6 OS EpWTtOV ioOJTa TIEpl 7r7yT0C TO!J TTpO^JE- 

10 pXYjuivo'J uiro Tou a-oxpivo|X£Vou, 01' wv av ix tYjC £p(OTr|a£toc XapYi Tiav- 
T(u; auXKo7io6[j,£voc, xaO' oaov [xb rspl -7vt6c tou kPote&svto? uEipaxat 
auXXo7iCsaiJc('., oux iz c/.Xyj|)iov £cjt7i auXXo7iC''j[J-2voc. o'jts 77.P k7.v to 

':rOOTli>£a£VOV 6Xr^\}k (7:pOTtl}£Tai 70!JV X7l T7. aVTlX£l'iJ.£V7, Otov 0X1 Yj YjOOVY] 10 

a77.*)ov, X7.1 -aXtv oti oux dyx^iov, xal ot'. ■f^ t}iu/Y) ai)7v7Toc, xal -aXiy 
15 OTi OUX 7.i)7!v7To;' ctouvaTov 0£ Ta avTixsijj-Eva dXXYjXot^ a'lxooj aXYjtJY^ 

£lv7l), OUT£ TO [XY] 7.XY|i}£; oC 7.XY|i}u)V oFoV T£ auXX07i'C£ai)7l ' 717.7 77.p TO 

0'.' 7.XyjI>ojv o£'-xvu[xsvov oXr^Hc. xai^' ocjov o' ao oia twv ex tojv eow- 
TYj3£(ov au7/(opou|xEva>v. 6i' Evooqcov Ta 77.p svooEa xal TriUava oioo7.ai 
T£ xal au7/cupou3iv oi 7-oxpivo[X£voi. ou TiavTa os t7. Evooca X7t xupuo: !•> 

'20 7.).Yii)Yi' Ep70V 7OUV Toiv EptOTtOVTOJV £3x1 XOtl Et? 7rap7.00cOU? 7.T:0Xpt3St; 
7.-'7.7£rv TOU? (ZTIOXplVOJXEVOU?, waTTSp X7.1 TO tl; dvTl'ciaaiV. WSTS oux £V 

T(u S'.' aX'/jOaJy auXXo7iC£3i)ai y) oiaXEXTtxYj to Eivat dv e/oi dXX' £v tio 
01' £voo?(ov, 010 ot £-' dXXo Ti av^aaivou-svoy aETa'^spovTEc aurr^y oux 

OtXElOJC X7T7/pa)yT7.'. T(j) TYjC O'-^XeXTIXY^? 0y0[X7.T'.. 
25 ToiaUTY^y OE 0U37V 7UTY,V EIXOTU)? X7t dyTlSTpO^OV '■fYjClV 'AptaTOTsXYjC 20 

Eiyai T(( pY^Topix-^, ETTEiOY] xdxEi'yYj TTEpl Ttt TiiUayd, 7. Toj £VOO?a Eiyai xal 
auTCt EGTi ToiauTOC" TO 77p ctyTtaxpocpoy d.yTi tou laosTpocpoy te X7i TtEpl 
Ta auTa aTpE'fOjxsyY^y xal xaTa7iyou.EV/jy Xrj'Et. ou 77.P w; tojv e-istyi- 
utov ExdaTYj TTEpi Ti 7£yo? dcpu)pia[x£yov ouaa Ta oixEia ExEt'yoj -lu 7£yE'. 
30 xal xai>' auTa ui:dp-/oyxa ostxvuai te xal Xau-PdvEi oid xwy oixeuov dp- 
■/(oy EXEi'yto T(o 7EyEi, ouTto? xal auTai. oute 7dp i'y xi 7£voc to u-oxei- 25 2 'tj^z,] lyo'jat B Y^'^^'^^ P^^t ata&TjTTjv (3) transposuit B 3 -pociai om. aj) 

4 roiouv B G ccjtyjv ABd: BtotXexxixTjv thou ap pi&ooov — dTTOXpbst (9) Suiclas 

sub V. otcfXexxtxTj 8 si yip r) ABd: tj y-ip ap 9 6 oe ^ptoxwv] ^2v IpiotrjOiv d 

10 01' d)V av ill inrf>-., ipioxTj^iv civ in contextu d post epwxYjCieio; add. -ap' c/.-j- 

Toij aB 10. 11 Idlir^ -avxw; transposui: inv. ord. libri 11 xaHoaov] gov su- 

perscr. p :r£pl oin. d 12 dXr,d(I)v] wv p eaxcti aAB: ^axt p: elvat d 

13 Tipocpepexcti d youv ABd: y^^P ap 14 post v.al altenim add. -aXiv B 

15 " dto'jvaxov] hinc incipit D oe] ydp B 17 dlrfii-, ABD: dl-f^^^cc aj) y.i>uno. 19 T:dvx(o; ap 0^ ap: ydp ABD xotl alteruin ap: om. ABD teXeicu? B 

20 ouv ap ^pw-toaEvwv B pr. 25 a'jxrjv ouaotv B -/.ai dvxtsxpocpov — Xey^t (28) 
Suidas sub v. dvTi'atpo'fo; cprjaiv] Rhetor. I 1 p. 1354 a 1 post cpr^aiv add. aBp 
27 xoia-jxct] xo a'jxo p 28 post axpscpousvrjv add. xe B X^ycxat D 29 xt super- 
scr. p d'fwpiaaiviov aAB 30 auxot sciipsi: auxo libri oiaAap.j'idvEi D 

1* 4 ALRXANDRI IN TOPJGORtJM I Piooeunmil 

[icvov atjTfov Exaripa, o-jts' TTEpi ou av tqv Xo-j'ov TTOifovxcft, oia t(ov oi- 
xst'ojv S/tst'vdj X7.1 £v XY] ouCta ovT(ov atjTOu Oiixvuo'jGtv a os'.xvuo'jciiv, ak)^ 

Yj To TT:pCC,'[XC(tSt'ot OtUTOcTc TTSpl XOlVOt ('5lOtXsXTtXOU Y«p 6[X'>''u)^ [XSV Kopt |J.OU- 

aixoJv, 6[i.ot'a)C ok Tispi tatpixoiv, £Ti Ss -(eojfxsxpixuiv, cpDOixibv is xctl r|i}i- 
5 xtov x'zl Xoytxtov xo(i Trspl TravTojv xoiv TrpoTcOsv-ajv STi/cipsrv), ai it 
ost'cct^ Ota xoivu)v T£ xal evoocwv xal oux oixsuov xoT? Tipoxstfievoic* ou 3o 
yxfj fjia lotTpixfov dpyCov 6 3ic/.XsxTtxo-; touv xaxa xrjV laxpixr^v xi osixvuaiv 
(taxoou 77.0 xo'jxo), ouos oia Y-f";-'--"pi''^'Ji>''' ~^- 7£«>|-i.3tpixa (r^v -,'7.p av y-'ju- 
a£Tp-/]c), dXX' laxtv loiov auxw xo Tcspl Tcavx(ov xolv TrpoxsUsvxtov 61' sv- 
10 oocujv auXXo-jt'CsoDai. xtva os saxi xa Ivooqa, oXqov uaxspov laxai 7va)- 
oiixov. xal 6 pr^xtop oi, £i xai ij-rj ~3pl Travxojv Ojxoitoc xro oiaXsxTixol, 
dXX' ouv ouO£ auxoc irspi i'v xi ■(^^''•'^ d/p"jpt3a3vov xal ",'ap iiipt laxpi- 35 
xojv 6 p7]xajp Xs-|'£t xal Tr£pl cptXociocpwv xal K£pl laouaixwv, ;xdXi3xa 0£ 

TTopl TXoXtXlXuiv OOXcl ^'^-p '^''''^ pT^XOpO? OlXcia UA"/j £Tvat Yj £V xou 

15 TToXixixoi? x£ xal TTpaxxoic. xal -£pl dTra'vxouv, TiEpl oiv av Xs-jTi, xal ao- 

XOC £X TTlBaVoJV XIV(UV xal EVOO^OJV Xa^ £T:i)i^£!,p7^a£!.C TIOtT^SiXat fj\irjlUi; X(0 

oiaXEXXixtu' xal "/ap xal auxoc ei? xd dvx'.x£t'u.£va £7:i)^£ip£r, xo auxo tcoxe 
[x£v xaXov ttoxe 0£ ou xaXov, xal ttoxs [xev au[x'i£pov ttoxe o£ [iTp xal w 
Tioxs [X£v oixaiov TTOXE OE JJL7] OEixvuc. oSgxe xoivov auxaic xal xo'JTO, xo 
20 6[i.oi'(Os TTpo? dficpoxEpa xd dvxixEi'aEva xai? ouva'[x£ai ypr^a\}ai. 01 [xev -,'dp 
xaxd xd? ETttaxr^fxac, zi xal ^voiatv £}(ouat xwv dvxixEiaEvwv, dXXd cixo- 

TTO; Y- (^OTOX^ 6 xaxd XYJV ETriSXTjIXTyV OdxEpOV [JLEpOC XtOV dvXtXEllXEVOJV 

d/f(opiajj.EV(oc, xo piXxiov laxpou jxev "(dp xo uYidC£iv, dXEurxou 0£ xo 
£U£;tav TTEpiTcotETv, dXXo) OE dXXo xt dcpu)pt3;j.£V(o?, xo [BeXxiov xd)V dvXtXEt[X£- 45 

25 V(ov X(ov TTEpl a TrpaYiJ-axE'JETat. xal "I'dp ■/) -j'vtjucii? auxoTc r, xcuv xouxoic dvri- 
xE'.'XEvtJov ou irpo-/j-j'OU[x£vrj dXX' etlOixevti x"(i| xoux(ov ^vtucJEr £u£xai -'dp ~q 
xojv 'j-,'£ta; TTOtr^xixwv £7:ia"7^[x-Cj xal r, xoiv voaoTrotEiv ouvaaEVtov ^(vibaic. 
6 0£ oiaXEXxixo? xe xal 6 pr|Xa)p 6[xou»? X7]v xaiv dvxtjxEi[x£va>v OEi^iv axo- 5 
TTov E"/ouau oto xal ouva'txEic auxdc xaXouar xo -j'dp xupt'(JD>; ouva';x£vov 

:30 XI xd dvxixEt'ixEva ouvaxai. X£"(ooai [xev ydp xive.; auxd; ouvdaEic xaXEi- 
Gi)ai Old xo Ev 6uvd[x£i xivl xal uTrEpo/"(j TTOtEiv xou; /pwtxEvouc auxatc 
01 "I'dp TToXXol xouc xotouxou? x£i)au[xdxaaiv (o; ttXeov xojv dXXojv ouvaixE- 
vouc" dXXd xal otd xo ouvasUai xal zo xal xaxaic auxaT? /pY)cJi}ai xou? 5 
E^ovxa?" Old xouxo "j'dp xal x(ov dy/dinv xd op",'avixd oovdasic xaXsisUai. 1 auToti; B i»r. r/.atEfja ap: ezaaTrj ABI) 4 post Ixt oe aikl. Trepl a xe om. B 

5 post TE add. yotp ap G ota ABI): ix ap post ota add. xoiv I) re 0111. B 

7 TTjv Dp: om. aAB 9 auT(7)v D 11 xal ct [xrj A -avtrj? ap lo Xey^i 

6 p/jTtijp A -£[Jt (ante [xcjaixiuv) om. D post oi add. v.i'i I) I-l post r.sfi add. 
Twv aABP 15 -paxxtxol? A Tidvxiov I) /iysi oinisso av B 18 ante ou 
add. xal B [).■(] coit. ex ou B 1!) o£tx-/'j; post [j.y] (18) transposuit A 20 oi] tj B 

23 iaxpoO ap: iaxpixou ABI) {aTpiij — dAEi'-XTj sc rib end urn videtur ydp oin. ap 

24 rottiv A 25 -iwv piius om. A xouxoi? ora. ap 27 ante TTOtrjXixuJv add. 
TTEoi A cf. V. 24 28 6 alteriim om. B 30 xivas, ut videtur, B pr. 6'jvap.ei? 
aOxd; I) 33 iii om. D xal ej xal inig. p 34 xi; opYavixd; B ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100a 10] g 

dW ouv ci X7.1 -mxa a!!»t7.r^ -apaxoXo'ji>sr, dlhu xur>t'co; -j-s O'jva'xzi; oia 
TO 6uLoC(o-j -a c/.vTr/.st'[Xcva ouvaaUar ouosv 77.0 [xctAXov ot7A3xtuo;, xai}' S 

tOlOUtOC, -003 Tj TO 7.VtlXSl'[X£V0V C(UT(iI auXXo^t'CsTOtr OtJLOUO^ 02 XCtt f//]- 

T(op. xoivov -j'otjv auTais to t£ |j.vj Trspl Iv Tt 'j'svoc a'ftopiifxsvov -^7.7- 
5 {j-aTcustjOott xal to 01' £v5o;o)V xai TriOavwv xal utj 01' or/£t(uv 7p/(ov 10 
T(o rpox£i[X£V(i) X7i TO ofjLOito^ TTspt T7. avTixct'ijicva ctXXr^Xoi? civa-., 
oia<p3'pouai 6e otXXr^Xtov -0) ttjv jasv oia>,sxTr/.r]v -spt Tiacrav uX-/jv t(j ouvaasi 
/pr,ai}ai xat [jlyj Sis^ooixou; •jroisiaii'zi tou^ Xo-ou; 7.XX' Iv ipojTV^asi ts 
X7i aTTOxptasi (dizo Y7.p toutou xal oXov to ovoua auT"^) x7.1 x7&oXix«>- 

10 Ts'pa? xat xo'.voTspoi; Ta? dr.ry^dvazi^ TroisraUai, Tr|V os pyjTopixr,v ar^TS 15 
Kept -7.(J7V 3X-/)v ou-ot'o); sivai r^ otaXsxTU-irj (rspt -^do t/jV -KO/.iTi/.rjV 
a7.X/.ov 6 pr|T(op, u>c TTpostprjToti) xal oiscooixfo -(z (i>; etcI to TrXsiciTOv 
/py;cji}at tw Xoyoi xal Tcepl ToJv xai}' IxaofTa |j.7.aXov Xsysiv. Trpo; -j-dtp T7.c 
■Kzpiaxdati: xal -a? zoya: iz xal tou^ xaipouc xal Ta -pooftuTra xal touc 

15 TOTTou? xal Ta ToiauTa tou? Xo-jOu; a/rjixaTt'Cst, aTisp sv toI? xai)' sxaSTa 
£3Ti • 7r£pl TOiouTtov '((zp 71* T£ oixai xal ai a'jix,3ouXal xal Ta iYxwu'.a. -20 

UzrA ok T7;C O'JTto; X£"jO[i.iV7jc otaX£XTr/r,c 'xApiaTOTsXr^ ;j.£v xal iv 
aXXoi; p^pXioi^ ~£7rpaYtj.a'T£UTai, [xaXiaTa 6£ £v to'jtoic, a £~iYpaci£T7i To- 
TCixa aTTO TO'j To-ou; Ttva? iv auTOi? Trapaoioo3i)a'., a/f' wv 6ptxa)a£voi 

20 ouvr|aojx£Ua Tr£pl TravTo? tou TipOTiUivTo; oi' ivoocwv auXXo- 
"[■I'Css&ai, oj? cp/jaiv auToc. za-i '(do 6 tottoc, ojs X£Y£i ©socppaOTo;, ap/vj 
Ti; Tj axrAyzifiv ^ dcp' ou Xa[xpa'vo[x£v Tac itcpl IxaaTov d[j'/dz £i:i.aT/|!3av- 25 
T£? TT^v O'.a'voiav, T^ TTcpiYparp-^ a£V (up'3tjL£vo; (r^ ^ap 7r£piXa[jipav£i Ta 
xoiva xal xa&oXou, a £5ti xd xiipia tuJv cuXXo-,'i3;i(ov, r^ mvaxox -^z ic, 

25 auTwv Ta ToiauTa OEt'xvuaBai ts xal Xap.pa'v£ai>ai), toi; o£ xai)' i'xacJTa 

aOplSTO?* cItTO TO'JTCUV yap EGTIV 6ptJLa)[X£V0V £U~Op£rV TtpOTOtaEOJ^ EVOOqO'J 
TtpOs TO TrpOX£l[X£VOV TOIJTO ■yap ■/) apyr]. [dclOUai 0£ TtV£-; to 7rp(OT0V pi- 

pXt'ov [JLY] Toatxov dXXd npo Toiv TOTTojv £7rr|'pa'cp£ai>ai.] -j- £viot£ oaa dvay- 
xaia TO £c Evooctov ou ydp oiov t£ TTcpl TravTo; tou TrpoTi&ivTO? iz dkr^- so 1 Y' f: TE B: zh\ ap: om. A 2 ouoe ap ^ s-jAXoyiCeaaat B 4 d'-popt- 

Gfj-svov ap 7 otacf-Epo'jat — ^YX(0[j.ta (16) Suidas sub v. otciootxo'J? 9 xal oXov 

ABD Suid.: ixaXXov ap 10 diiocpaaEi; Suid., compeudio D \}.t(zz superscr. B 

12 zpoE^pTjxai] p. 4,14 8ie?oSixd> AD: St£;ootx(Ls aBp Suidas te A 13 ypfj- 

xat ap ypTjaDcd tw Aoyco ante w; Itti (12) transposuit D Xsyei ap 16 post Tiepl 

add. xuiv ap 17 dpiaxox, D, ei postea add. D' xai e coir. D' 18 d ETrtypa'ccETat — 

auXXoyt'CeaOat (p. 6,1) Suidas sub v. totto; 19 a'j~^ ap 21 auto; cp/jaiv A 

eaxt yap — apx^ (27) fr. LXVIH apud Wimmerum; cf. Alex. Top. p. 68,2. 3 Aldinae 
23 TTapaypa'f^ p (xev om. p tbpti(j.£vov A: (optausvcu; a Suid. supra wpt:;- 

[XEvo; scriptum f;Tot (?) xarJo'Xou B 24 post xotvd add. te B -d om. ap 

at 

X pta D 26 dopta-ujc ap Suid. 6patorj.£vov saxtv ap 27 d^iouat — ^-typd- 

cfEO&at (28) om. a Paris. 1832, post auXXoyiCsaliai (p. 6,1) habet Suid. 28 Tipi-'jxtuv p 

28. 29 Ivt'oxE (oE add. Suid.) oaa dvayxata x6 (xd A) ^? lvSo;iov (-po superscr. B)* ou ydp 
corrupte libri: i; ivoocwv oe Ei'prjXE, oxt oh-^ Paris. 1832 6 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100a 19] 

f)a)v cfuX).07i'C£CJi)7,t, IOC TcpozipYiTa:. xo y'>P oti r^ t^oovyj d7ai>ov xsXo; Si' 

7.X-/ji}(0V IISV 0U/_ oToV T£ OitCOd, OTl [J-r^OS 7.Xr/l)i? £3tl TO Ocr/tv6[X£VOV, Ol' 
SVOOCOJV [XSVTOl oToV -£• OCV yap AC/'PojUSV OTl TTOtV, (XlpiTOV OV [XT] Ol' 

aXXo Tt aXXa oi' auxo tmouiov saxi, -ccXtxov a"|'ai}ov sati, xoti icpoaXa- 
5 ptoasv TO ' -Jj OS Yjoovy] toioutov ' evoocov ov, a'jva'cofxsv to Trpox£t[j.£vov. 
-oiXiv av Xc(Pu)jx3v oTi, -avTa toc C'I^^ aipsltai Ojxoiu):, Xoyixoc ts xal 35 
aXo'i'7., TotJTo [xa/aOTa xocTa cpuaiv, to os [xaXiOTa xoctoc cpuaiv xsXtxwTaTov, 
xal cuXXo-i'iaa'jxsvoi oti, o ir-avTot Ta C<'ja oixot'u)?, Xo'j'ixa xs xai aXo-j'ot, 7.1- 
psiTai, ToijTo [[xaXiSTa xaxa cpuatv] iazi xsXixtoxaxov , sixa 7rpoaXaj3(o;xEv 

10 oxi x/jV 0£ TjOOvrjV Tiavta 6;x'n'a»c, Xo"j'ix7' xe xat aXo'|'7., aipsTxai, TiotXiv x6 
auxo £c6fx£i)a suXXEXo^iajxivoi. sttcI ^ap irspl Ttavxoc [isv irpoxcixoti xoj 
8iaX£xxix(o auXXo7t'C£3i)7.t, £v 0£ xoic -aat'v saxi xal xa '}£uoy^, ou/_ oiov 40 
x£ o£ 01' aXr|0(Juv '];£!joo; a'jXXo7i'C£3i)ai, or^Xov tbc 01' aXr^i}(ov [xsv ou auX- 
Xo-j'isrxai X7. xoiauxa xojv 7rpo[:iX/i;xa'ta)v, 01' £Voo;a>v Si* ou '[7.p aouvaxov 

15 -/at '{^cuoTj xiva ovxa. i'vooca civau £t ^ap itaXiv [xrj 01' Ivooctov otXXa cpai- 
vojx£V(juv ivoocujv, oux £5X7', o'.aXsxxixoc aXXa ao^fia-ri^, vj^ oiozc/tv sv 
xoIc ^iiocptGixixorc skiy/oi;' r^ os T:pox£ijxsvyj TrpaYtxaxoia oiaX£xxixv^. 45 
irpoax£i'jxcVov Oo xo 7r£pi Travxo? /topiCsi Trwc xyjc p-/jxopixTjC: x"}jv oiaXsxxi- 
XTjV ou "(ap ojxoicos irEpl Travxo? Trp0|3Xr| [xaxo; r) p/jxopu")] suXXo^iaxr/rj* 

20 uX"/j "j-ap [xaXXov xij) pr|XOpi xa i^\ii7.d x£ X7l TtoXixixa irpopXr^jxaxa, u)? 

TTpos'-p/^xaixev, a oi' £v6o?ajv Trsipaxai xai | auxr] os'.xvuvai. xoiv6x£pov o£ x6 6 

7C£pi ir7vx6c: zItzz, xai>' o'aov xai 7r£pt (puatxtov xai 7r£pl 7)i}ix(ov xal 7r£pl 

Xo-^'uojv T:popXr||xaxojv 6 oiaX£xxixo? oiaXajxpa'vsi. s'jxi [xevxoi xiva £v xou- 

•xoi^ ou oiaXcXXixa TrpopXr^aaTa, iripl wv or^Xov oxi ouxsxi 6 oiaXExxixo; 

25 spEi", (SaxE ou/_ 7.7tX(ijc "spl Ttaivxajv ou *j'ap Tispl xwv "aiai}/ja£(o; Tj xo- 
Xa3£toc 0£0[X£va)v", aXX' ouo' " tSv auvE^Yo.; r^ aTiooEigtc, ouo' (uv Xiav 5 
TTOppu)", tij; auxo? [X£x' oXrj'Ov Xe^wv iiEpi xou oiaXExxixou TrpopXr^ixaxo? 
spEi. Tj TTEpl xwv xotouxo)V OU Xe^ei, 0X1 [x'/jOE TTpopXr^'xaxa xauxa x-/)v dp- 1 (jJaTiEp El'prjxai B jTpoa'pTjTai] p. 3, 11 — 17 tsXo; ccyaiJov D 2 |xrjO£ ccX/jDe? 

laxt] dXT)i)£; o'r/. ez-i B 'l.zyj\).z-irj\ A 3 o ABD: to ap 4 auxo libri 

TOIOUTOV laxt ABD: to toioOto a: to toioutov p 5 to r^ oe aD: to Be r^ p: to Se B: 

OTi Tj A a'jvd|w[x£v Bp 6 6|xoi(os om. A 7 aXXoya A toOto — oEXoya 

(8) oin. B TOIOUTOV pro altero [xctXtSTa p 8 te superscr. p 8. 9 aipEi- 

Tat post fi,wa transposuit D 9 [xc«XtaTa xocTot cpoaiv e vs. 7 illatum delevi 10 oti 

cm. a 11 cfuXXoynaixEvot ap piv om. ap 12 eiai D 13 oe A, postea add. 

1)': om. al!p 14 twv om. A o'joe -fo.^ B 15 £v5o;a slvai] saea^ai evBo^ov B 

yap] OE I) IG E^jTt ap aocptOTrj? I): aocpiaTt/.o; aABp 17 post oict/.EXTtxTj 

add. ex Arist. r; jxev ouv 7:poi}Eat; tt]? 7rpaY|xaTEio(; eotI p.Ei}ooov EupEiv, acp' fj; ouvr|ao[j.Ei)a 

-£pi -avTo? auXXoyt'^EaHat ap 18 TiEpi supra (xyj scriptum p oict/iupijct A 

20 [X'xXXov oin. D 21 7:po£tp-/jxa|x£v] p. 5, 1 1 21 d-ooEixvjvctt ap oe itc- 
rat A 24 7ipopXTj|j.c(To; A: om. B post TTEpl add. oi' A 2() (Lv — wv] 
av — av A 27 post ws add. 6 ap oXi'ya A * 28 i^tl post oXi'yov (27) trans- 
posuit a Ipsl] c. 11 p. 10oa4— 8 Xsycov I) ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 1 [Arist. p. 100a21. 25] 

/r^V eTtTS 0£ TTSpl 7T7.VT05 XOU Tip T£ i) i V TO ? TTp j3 X"/^ ;X7.1: C , O^/jV OXt 
OtOtXc/TlXo5. p. 100a21 OpoiTOV OUV pTjTSOV Xt' ECTl auXXo^l 5 [x6?. 

EtTKJuv OTi satlv 7j Trpoi}=ai; Trspl iravt^j? xoG TCpo-sflEV-o? TTpopXr^aa- 
5 toe oi' ivoo^ojv au XXoYtCsa 1)7.1 , eixottoc Trpottov, ~i icrti cuXXoYia|i.oc, lo 
Xc-j'Ei. £Tr3iT7 xr/^ o[7/iop7.c Tojv auXXo"|icjaa»v spsi , I'va fjizfjUj^ !''? sativ 
6 oiaXsxTixo? auXXo-|'icrix6; 6 6i' Ivoocojv *|'tvo[xsvoc, Trspi ou vov 7rp7."j'- 
[j.7T£'jrj[x£i)7, xal Tivi tuJv aXXa»y otacpEpsi, cpav£pov "^Evr^tai. p. lnUa25 E^Tl OT] a'jXXo'/KJJXO;; Xo'^OC, £V (6 T£l}£Vt(JUV TIVWV. 
10 riEpl ~0U OpOD TOij auXXoYlOfXOL) /7t Xoiv 7TpO.J 7.UX0V UTTO XIVCOV 15 

7:pocja7topou;x£vu>v £tp-/;xa'. [jlev Tjjxrv xat ev xoi? £ic xa flpoxEpa 7.v7.Xux'.xa utto- 
[xvy)ij.a3iv X7.1 Y'^'p irpoyj'oujj.Evoc 6 Trspl cfuXXoY'.aixfov Xoyoc ev Exstvoic, 
£V oU 7:ap70t0(o3iv 6 'Api(5xox£X"/jc Tiaaav xtjv [xeUooov x-)]v auXXoyiaTr/.r^v 
xal vuv o£, oaa Trpoc aacpr^vsiav xou opou '-piozi, xouxtov [xv/]ixov£6co[xev. 

15 £v "(EVEi jxEv ouv xw Xo^o) xov auXXoyiaixov eOexo, szeI 6 Xo"j'o; x^x'/jyo- 20 
potSfXEvo; xou auXXo'j'iaixoij auvojv^ixoj;; ou xaxa xo'jxou ixovou xotxr^Yopsrxai 
dXXa x7i xax' aXXojv xax' eTooc xou auXXoYiafxou oia'iEpovxdjv xal "j'ap 
xal xaxa tx6i}ou xal xaxa or/]"|'r^3£a)C xal xaxa o/,;x-/;70p''a>j xal xaxa aXXoov 
[xupiojv xax Eioo? aXXr^Xajv o'.acpspovxojv 6 Xoyoc auvtovu'xa); xe xal ev x(p 

20 xi' £5X1 y.aTriYjpzi-ai. xaT? oe -poaxiiJEaE'vaij xto Xo-j'oi otacpopal? •/topt'Csi 
xoiv aXXojv Xoyajv xov auXXoyiap-ov, xal ev xivi eixIv auxtp xo sTvai, or^Xoi. 2.> 

£V OJ '[ttp Xoym X£&EVX(OV XlVtOV IxEpOV, '-p"/;5t, XtOV XElfXEVCOV £? 

dvaYX'/js GUjxpaivEi oid xoiv xEifXEvojv, xouxov ETvai xov auXXoYiC'xov,- 
Old [x£v xoij xEi^Evxwv y^ojpt'CoDV xov CtuXXo-i'iciixov xwv dXXcuv Xoytov, EV 
25 oU ouoEV xii}£xat, oto? saxi xal 6 oir|Yr^[xaxixo?. ar^ixatvEi oe aux(o xo 
xeOevxcov 'X-/i'^{}£vx(ov x£ xal OjxoXoYriilEvxtov xal au-j')((up-/)i>£vx(ov ', suy- 
/u)p'/)v)Evxojv Oi rjxoi utto xou TrpoaoiaXsyoixEvou, Et irpo? dXXov 6 auXXo- wv 1 post 7:popXT]|xaTos add. xat Trp&pX-^fxaTos aAB 4 eTttev p Oeat; aBp 

8 T(iJv a'XXojv] [xoiXXov B otacp£p-{] ap 9 laxtSTi (sic) B os aJJp Aoyo; 

oin. AB Tivtuv om. A post xtvuiv add. ex Arist. Exepov xt xwv y.Eiijiviuv ajp.- 

Pat'vEi x(jj xaijxa Etvai. Xsyu) oe xuI xaOxa thai Sta to xctuxa eIv/i aBp 11 aTiopo'j- 

|x£V(ov A |x£v om. A i\ xol; di xd Ilpoxspa avaXuxixd U7:0[xvrjij.a3iv] p. 16,21 — 

23,13 12 zpor;YO'j[x£vo; ABD: -poriyouixEvo)? xcti ap 13 ttjv C'jAXoYtaTr/.Yjv 

[j.£)}ooov a 14 ij.vT|p.ov£'jau)[j.£v D 15 ouv om. B 16 6[xwv'!)[x(u? D 

17 xax' eIoos — dXXwv (18) om. B 18 xal primum D: om. aAp xal (post jxiOou 

et post oiTjy.) AD: om. ap 22 Xo'yojv A cpTjai om. a 22. 23 e; dvayxTj; 

xujv x£t[X£V(uv B 23 post Etvai add. cpr^al aBp 24 xeSevto? A Xoyiov 

om. ap 25 auxoO A: om. p 2G ojxoXoyriiiEv-ujv xe xal A: om. a 27 Ozo 

aDp: Tipos A: Sx B dXXo'j p 8 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100^25] 

•j'taaoc -'t'voiTO, r, u'f' ctuioQ, £i i'f' sotuToO iic 03ixvuc ti auXXo-j't'CoiTO • M 
xc(t 7ao Tov ouT(u? os'.xv6vT7. Oct Xapsrv tivot xal ai)-f/ojf*Y,aai xiaiv w? 
O'jtojc r/ouaiv, eTCEiTa oia touTtov w; 6[jloXo70u|X£vu>v aXXo xi osiccci. oxt 
03 xaXmc x-(^ x£i)£VX(ov cpojv^ x£/[>-/]-o[i, StjXov £X xotj [xTj oiov X£ cTvott 
5 «ux7)v ek euar^iioxipav [xExaXapETv. au-ycupr^aai 6s xcd Xct^Erv ou rcivxo); 
Y.a-a/saTiv.'y.- xi9£xai ^ip xal au-f/ajp£rxat ouokv r^xxov xoJv xaxa'f7.xr/(ov 
xai xa ot-i'/iaxixa, X7.i r/u ttocvxoj? o S'jXXo-,'iaao^ xax^cpax'.xoiv irv'vxtDV osi- 35 

X7l XOjV XlO£[Jl£V(UV. 0UVaX7.l XO X£U£Vt(OV £[X'f7.tV£lV XOCl XO X^Xrfi'OplXOV 

Xu)£VX7.l "|'7p X'jpt'oK X7ijX7 £V X(r) U7rap/£IV r, [J.r| U-7p/£lV X7lX|37V0tX£V7- 

10 X7. -'7.p UK0l)£Xr/7. 00 Tl'l}£X7l 7.XX' ij-OXll}£Xai. OOXOUSl yj.fj X<0 'AplCJXO- 

TsXsi auXuj? xal xupuoc £/£'.v a'jXXo7ta;jLOi, toe ev xoic ripoxipoic avaXuxi- 
xoT? OEixvuaiv, ot xax-/j70pixor oi oe u7ro!>£xixol ou/^ 7.-X0K sisi auXXo- 40 
^tajxol 7.XXa [jLExa TrpoaUriX'/jr. oG'xcuc 0' av £i'/j xo5 auXoK xal xupuuc; 

X£70[JL£V0U auXXo^'iaji-OU XOV X07OV 7.-061606;. X£l>£VX(UV OE EITCEV 7.XX ou 
15 'X£1>£VX0C', ok XIV£C 7;lOUaiV aiXllOUEVOl XOV X07OV, OTt ULTjiJEV a'jXXo'j'lSXt- 

xoic 61' £vo? Xr/i{}£Vxo; OEtxvuxai, 7.XX' ex 660 xouXa/iaxov. ouc 77p 01 
Tt£pl 'AvxiTraxpov jj-ovoXr^ufiaxou; cuXXo7ta[jL0uc X£70ua'.v, o-jx zhl auXXo- 
7tC[iO(,', dXX' svoctoc £pu)-0)vxai, u>? 01 xoiouxoi ' "fllJ-^p^ £3xt, <pu)> apa c3xiv • 
'dvaTrvEt?, C"(i|s dp7'. 610x1 7otp 7i[x£p7; oucf/jC 'fw; saxiv, VjU-ipa oi esti, 45 

20 Old xouio (xo) 'rpoj: ssxi' auXXo7iaxixu)? osixvuxat, xal oxi 6 dva-vstov 
C"^, dva-vEi? 6e a6, 6id xoiixo xo 'Cfi?' auvd7Exoii, r^ 016x1 iid? 6 dvot- 
■kVeojv C'ifi? ou 6£ dv7T:v£rc, dXX' ouy drXaic; oid xou 'Tjijipa eaxi" xo 'ccoi? 
ECixiv', dXX' ouoE 6td xou 'dvairvEu' xo 'C'(i?'- ^cp' div 70UV ar| £3xi xo 
auvr^p-txEvov 7va)pi[xov, oux dpxEi Trpo? xo suu-TTspaaixa Xr^'fOETaa [xov/] fj 

'25 rp6aXrj'|;u. xio 70'jv ' •/.vnpi; iaxiv ' ou 6ox£r i'-EaiJai xo ' oux eaxt xeJvov ' , 7 
oxi ;j.Y] 7V(i')p'.[x6v £3X1 xo aovr^ujAEvov xo ' st xiv/jaic saxiv, oux £Sxi xevov • 
xaixoi xal xouxo 6£6£ixxa' tj-o 'ApiaxoxEXou? dXr^iJEC ov. x(o o'Jv 7V(opi|i.(t) 
xoG auvrjix[j.£vou xal Evap7£r '/poiixEVOi r^ X(p xr^c xaUoXo'j TrpoxasEojc cpa- 
v£0(o Yi'oijvxai 61' Evo; xei)£vxo; auXXo7t'C£3ilai xt. S'/jixErov oe xouxo'j cpa- 

30 vEotijxaxov xo |j.7j 7''v£ai}ai rrapiXxovxa xov X670V xov <x£xd xo'j auvr^jxixEVOu 
Xa[x[Jav6[x£VOV xov ' ei r^jxEpa ssxi, cpojc saxiv, dXXd |xrjv Tjixipa saxt, cpcb; 5 1 -(if^rAxo ap auToOBD: socuto'j aAp i(f' ea'jxou oui. li xt? om. A ti 

om. ap 3 £7i£iTa] inti 81 A 4 eIvoci om. ap 5 e'joTjXXotipav p: £uSr|[j.o- 

T^pav a: c^jor^Xoxepav Schol. p. 252i'2 7.8 post otlzcti repetit rdvTtov B 8 twv] 

tuv a post O'jvaxctt add. 0£ D ti pro altero xo aB 9 iv xoT; — Xaa^avo- 

[x^votc A 11 £v xoTs ripox. dvctX'jT.j I c. 44 p. 50al6 sq. 12. 13 Xo-/ic;,aoi I) 

13 post eh; add. ccttAu)? B 14 >.Eyo(XEvou post ayXXoYiap-oO transposuit B: om. ap 

15 aixia[xEvoi p [j.TjO£v aAp IG Xtj^&evxo; ABD: xeS^vto; ap xo iXi)[i- 

axov aABp 18 ot xotoOxoi ABD: ouxot ap r^pipa — apa saxt'v om. a 20 8ia 

xoOxo (xo addidi) cpuic ^oxi aABp: tpui; i'pa iaxl oii xoOxo D 21 ivanvEt; 0£ — ret; 6 

dvctrvEiov ^t] (22) om. a C^j; p: Ctjv ABD 23 yoOv Dp: ouv aAB 24 auvr^prj- 

[xevov a 25 xo] x(L p oux k'axi] (xy] elvat A 26 0x1 — -/.evov om. ap xui 

(aute eO D 27 o^Siixxat uto 'Apiax.] Phys. ausc. IV 8 p. 214b 28 sq. 28 x?,? -poxc<- 

OEco; XTj; xailoXo'j A 29. 30 ctavEpibxepov D 30 a'Jvr|U(X£vo'jJ hinc 1' ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Aiist. p. 100a25] 9 

•(iwixai TO 3uvTj|j.aEvov to yjip Toi? au/./v07ia-u«)? osixvuousiv e^ojilov 
-ooarii)£'j.Evov itoo: tyjv to'j 7.tjTou osiciv irapi^^xov. oux ov Oi TrapiXxov sv 
to6t(o tw Xo7<o osr/vucriv, oti iv ix3iv(0 Xs-'-st it r^ ho^r^q b X070C X7.1 
5 CJUXX071GU.0C. ou -|Otp TTCtvTtoc, ci' Ti STSTOit Tivi EQ avot^xr^c, Y-o/j xal auXXo- 
•i'laTtxw; STTcTar ou 7ap, i-sl to auXXo^iGTixoi; sTro[x£vov ic dva^xr^c s-re- 10 
TC(i, TJo/i xccl kz 6yd-{-Arfi sitSTai tivi, aoXXoYiGTixai? Ir^tzar ou 77.P dv- 
TiaTps'fSTar £-1 ttXeov '.ap to dva7xarov tt^ h a'jXXo7icTjior? dvd7xr]c. 
ToiouToi 0£ £i3i xal 01 pr^TOpixot ciuXXo7ia[xoi.', oGc £Vv>u[i.r^!i.ctTa X£70|j,£V 
10 xal 7dp £v £X£ivotc oox£i 7iv£ai>a'. oia [xioc; TrpoTaasio; auXXo7iati.o^ t<o 
-TV kxioav 7vtypiixov ouaav u-o twv otxacjT<ov 7^ twv dxpoaxuiv TrpoaTti>£- 
aikf oiov 'ouToc d^io; ecjti xoXda£(u:- irpoooT/p 77'p'- -rrpoaTtU-zja'. 7dp k> 
oixacJTTj? oj? £V7.p7£^ TO ira'vTa tov 7rpoooT-/)v xoXda£(o; d'c'.ov £iv7i- £/£i 

77.P TO UkO TO'J VO[J.OU X£70[X£v6v T£ Xal Tll)£[J.£VOV. 010 0U0£ 01 TOIOUTOI 

16 xupuoc G(uXXo7iciao!', 7.XX7. TO oXov p/jTopr/.ol suXXo7ia]xO''. Ecp' (ov 7oijv [xrj 
7vu)piaov £3Ti TO TrapaXEiTTOii-svov, oux£Ti i-l TouTojv otov T£ TOV 01' £V- 
Ou[irj[jL7.Toc 7''v330ai a'jXXo-,i(3[iOV xal 7dp xal d:r' auTOu tou ovojxaToc 6 
auXXo7ia(JLo? auviysjiv Tiva Xo7(ov £oix3 syjaaivciv, wazsp xal 6 autx-j^r/i'.- 20 
Caoc '!;r]c5a)V. 

'20 To OS ?T£pov Tt Ta)v x£i;jL3ya>v o'i£iX£iv to auva7o;x£VOv Elvai TTpo3- 

x£iu.-vov TO'J /psiwoou? x£ xal )(prj3i[j.oi) twv auXXo7ia[x(Tjv £3ti oeixtixov. 
xal cj/£o6v Old tt^ toutou ^:poa^r^xr^z hzixmaiv 6 'iVp'-STOTsX/p oti op- 
7avoy ssTiv 6 S'jXXo7i(5[i.o?. laxi 7dp irpo? to cpavEpov ti -oiTjSa' \xr^ 00- 
xoCv civa'. 7va>piuov ota' tivwv 7V(opitjLa>v t£ xal cpavEpuiv yj tou auXXo7i- 

25 3[xo'j /pita* w3T£ £1 [i-Tj oKv T£ TauTov ajxa '■^avEpov te xal d/^av£? 25 
£Tva'' Ti, ouo' dv -?i Tou 3uXXo7iaao5 swCoito Xpsta, £v m; i).-q £T£pov sSTi 

T(OV 0£tXV'JVT(OV TO 0£'.XVUJJL£VOV. 6 0£ [XT] TTap£/_0[X£VO; TYjV TO'J a'jXXo7l- 

oixou /p£''av X070C ouOE cuXXo7ia[xoc. ei 7dp 6 3uXXo7ia;xo: op7avov, Tzdv 
0£ op7avov -/prjS'.ixov, 6 auXXo7ia[xo? yprj3i[xo;- £v otc Oi X0701; TauTO 
:jO Tiv. T(uv xciixEvojv i-icpspETai, ouToi ou ypr^ci'ixor £v of; dpa X0701; to auTO 
xivi Tu)v x£i[x£vojv ETtt'iJEpETai , ouToi OU auXXo7ia;xou OTI 0£ TO op7avov 30 
)(prjai[xov, OTjXov £v Trdai 7dp xoi? 6p7dvoi? 6pa>[x£v, OTav jxyj ttjv oix£iav 2 YT'"'=" P^ ^ -poaxtSEacvov post oei^tv transposuit A rapeXxov alteram 

om. B iv om. B 4 o£i7.v6o'jatv P h h b Id-zi ti corr. ex XetTrexai 

A: Itimi a 6 altemm superscr. B 6 ItteI — o'j ■/'^P C^) om. B 7 AD: 

0-1 aP 7. 8 dvTiaxp^cpsi conicio cf. p. 44,28 8 oi ydp iiri ttXeov B 9 xoiouxot Ss— 

OTjixai'vetv (18) Suidas sub v. iva'j[XTj[xa xal mrg. P' 10 yp^i^ai aABP Sid 

fjLia? 7:p. 0. y. coUocat B 12 ouxo? post -/.oXdaeios transposuit D 15 dXXd — auXXo- 

Yt(5[xoi om. B Y^^^ om. A: ouv a Sui.d. 16 ouvixi ABP: o6x I'axiD: o'V/. saxtv a 

£7:1 om. P pr. xo'jxiov corr. ex -d-.xtov B 17 YT'EsSa' aAP X7i alterum 

om. B dr.' a-jxou — a6xd (p. 10,1) cf. Suidas sub v. C'jXX&yiS'jo; 6 om. aP 

21 x£] spatium vacuum reliquit P 25 (iaxc— -/psta (26) om. A d'jxa om. B 26 xt 

superscr. P 27 6 oz supra lac. P'* xoO om. aP 28 b om. B 29 yp-^ai|xos 

D Suid.: XP^«iI^^^ aABP 30 xotuxo B 31 o'j] &i A o2 oxotv] xt dv a 10 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100a 25] 

/psiav Tcap£)j£(39ai O'jvrjTai, c/.va'.po'jaivz ^.uxa. oots '(c/.p )v6pav av tt; ci'- 
TTOi "^ ou)( oiov To [j-ousixui^ /pTjCfi^ai, O'jTS a/STiapvov to [i.y] TExxovixa*;' 
6 yap xal xa IxTrirtriVTot tr^? ypsi'a^ sti Xeywv t(o c(ut(5 ovoixan. 6|xtov'j- 
[xtos XsYSi, fo? '<^-'t "Lfz 7£7po(«x|j.£va r^ K3KXaa[xiv7. . wc /crpa t/jV Xii)tvr|V. 
5 ouO£ ■ auXXo'j'icJii.o; o'Jv Itt £irj av o ^r^ xy]v /psf^ctv cjoul^tov T/^y tou auXXo- 35 
Yisixou. Toiouto? o£ 6 auXXo-j'icaoc £v (o to auTo (to) aua-ipoca|X7' xivi TtOV X£lJX£Va)V oToi £131 X7.T7. TO'JC 7.-0 T7]C 21't07.C 01 OlCpOpo6;X£VOl T£ X7l 01 7.oi7cpopa); TTspaiVciv uir' auttov X£Y''j[J-£vo'., 6i'fopo6jx£voi [xsv "j'7'p £iai 

X7t' 7'JTO'JC 01 TOloijTOl ' £t TjI-lSpa E3TIV, 7j;X£pa £3T''v 7.XX7. tXYjV r,[Xip7. 
10 icJTtV ViIJ-Ep7. ap7 ESTl'v'* doia^OpfU? 0£ 7:Sp7l.V0VT3; £V oTc TO aU[XK£p7.- 

a[xa TauTov £3t'.v ivl twv X'/iaix7!Tujv, w? £-1 T(ov toioutcov 'r|TOi yj[X£pa 40 
£STiv ■?! (pa»; ESTiv • dXXa txTjV Yju-Epa EtjTi'v 7iu.£pa ap7. ectiv'. £i otj ti? 
Xlyoi X7i Tou; toioutou; Xoyooc auXXo-j'tafxouc, 6ij.a)v6[xa>c av Xl^oi. Trui; 
•|'7p oux aTO-ov TO r/yr^ xcijxsvov auvaYi^Uai xal OEr/vutj&ai Xi-^Eiv; itu)? 

15 0' 0L» T7 £V 7.p/'(j Xa'XpaVOVTOJV ; 6 '(ap to 0£lXVUU.£VOV £V T7.T? TipOOElXVU- 

o'jaaic auTo -poT73£ai X7[x[!i7!vojv to iv apy/j X7[x[37'y£i. (xto-ov o£ xal 
TO £717.7 a)"j'7jV I-'--'' I'-^i X£-j'£iv £V ■(! TO cJujxrEpaafxa T»ov £(X"/)ixu.£vojv Tivl el; 45 

OEIC'.V T7Ut6v ESTIV, £T:£t [XTj 7r7p£/£'. TO 017 TT^C £-7.-j'(UYTj? /pT^ailXOV, 5uX- 

Xo",'i3ixov 0£ X£Y£iv Tov txr^OiV 0£ixvuvr7. o'j "j'ap ixavov to T/jiixy. T7|? 
20 Xicctoc TtoiTjaai auXXo7tcj[xov, dXX' Eivai oei -pwTov to a"/]ix7'vo;x£vov otd 

TTi? XscEtOC 0£~Ea[ Tl 0UV7'iX£V0V. 0U0£ "(dp £kI TU)V dXXcUV Op-j'dvu>V 1X7- 

vov TO <3yjt\i'''-f. T/jV ToO op'/dvoij o/^Xwcfai cpuaiv, dXXd oei xal tt^c otxEi'ac 8 
uXr^?, auv -^ to oixsiov i'pYOV d7:oo(ij3£r Tto "j'oGv -pt'ovL Oii xal Toidao£ 
u'Xr^c* ouoci? "(dp IpEt Tiptova to £v xr^poj a'/r^lla toioutov. oei ouv xai 
25 TOV TO'j a'jXXoY'.aixou opov oo^dvou ovtoc ev auTO) £/£tv xat TrjV or/.Etav 

uX/jV. OT'. 0£ dyp"/j3T0; 6 T(TjV XStJXSVtUV Tl ETTlCpEpOJV , OY^XoV £X TOU 
[XT^TE TvpO? dlLOOElClV fXT^TE TCpo^ TOV OiaXEXTlXOV OuXXo-j-lSfXOV [X7)T£ ZpOC TOV 5 

(jocptSTtxov 7pTj3i}7t Tiva o6va3i}ai toutw" TauTa oe tPyq aoXXoYicJjxo'j. eti 
ot oi'iopo'juEvo'. dauXXo-i'icjToi, xa{)' ojov Tj dfxcpoTEpa T:poaXa[xpdvouaiv r^ 

30 TO E-0]X£VOV zi "I'dp JxdXXoV TO TiYO'JUEVOV 7^ TO EkOJXEVOV ; 01 OE E; dvT'.- 1 8'jvrjTai Tiap^ysaSai B dvaipvjaeva DP : dvatpoijjjiEv AB : avepo-Jixev a /.'Jpav -(""^p L) 

2 ay.TjTTCtpvov a 3 ex'. Aeyiov scripsi: ettiXeycov libri xoT; otuTol; 6voij.c(aiv aP 5 ouv 
ora. A av EiVj B awCwv supra eytov scnptum B: r/wv A ■ tt]v alteram aP : om. 
AP.l) cf. An. Pr. p. :.'0, 13 (i ^'jAAoyiaixo; ABD: Xoyo; aP 6 to addidi auix- 
-Epoet (supra scripto v) I) 7 ot'.popo'j(j.£vot' aBP: ototcpopoiaivot AD cf. An. Pr. p. 18,17 

8 et 10 czoia'.pop(«? PrantI Geschichle der Loyik im Abendlande 1 p. 476, 185: Otacpopio; 
libri 8 rrccp' aixoJv 7t£p7tv£tv A 5iacpopoufi.Evot D p.ev om. A 11 r]xoi inrg. P-' 

12 icjxiv Yy corr. ex eaxi B-': iaxlv d A ^sxi'v (post apa) mrg-. P'^ orj DP Schol. 

p. 252 1> 47: oEa.'V: non liquet B 13 o'-io; (sic) B 14 xo] xt B post ixorov add. 

nescio quid A oer/.vu'jBat BD: svoci'xvuaHczt aAP 15 Aaixpccvovxiuv DP: Aa[xi3c(vovxat 

aAB xo om. B 15. 16 ocf/.vjo'jaat? ccjxdt B 1(3 ap"/^ add. P'' Xaij.[3G(V£t] 

?.o([j.[jc<v£iv corr. e.x. Xajj-jiavuiv B 17 iTraycoYov A £tXrjfAp.^vcuv scrips! cf. An. Pr. p. 20, 28: 
£ipT,;jivtov lihri 18.19 auXXoytsp-ou B 19 Xeysi A [xtjOEv— ©uaiv (22), uude incipit 

fol. v.. add. 1' ' 20 8ia superscr. 15 24 xoiovoe D 25 ol'j-vJ jibri 2(; post 6 

add. xol; aP post orjAov add. v-wl aP 28. 2t) £x' £t3t P 2"' 7:poaXa[j.,37.v£'. A ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100a2:)] 11 

':>d:sz(n: oiaiosiixol ou xauto T(ov xcttxEvajv xivl eiticpspouaiv afXc/. to dyxi- 
zcCusvov to'j XoiTCOu X6-(0u, (jji au[xpaiv£i oia xo £x xoiouxwv eivai x6 oiai- lo 
osxi/ov xo 7.UX0 Yi'vcCfUcd x-(i 7rpoaXV)'];sr stti-j-ouv xwv jxtj ex xoiouxtuv oicti- 
poxixmv aauXXo-jiaxo; 6 jj-tj xo avxr/siixsvov xou Xoitcou STricpEpajv. aX>v 
5 ou8e X£70[j.£v auXXo7icJ[j,ov sivat xov ix oiaipsxixou xal svo? xaiv iv xm 6i7.t- 
pcxixco xo Xot-ov £-rj5£povxot. eirsl yap xto ETCicpspoixsvo) Iv x(o oia xoiou- 
xou oiotipsxtxo'j au/vXo^tcitxto auiJ-psp'/ixsv ovxi dvxr/.£t[X£V(o xou Exipou X(ov 
£v x(o oi7.io£X!.x(o XO o-.uxo xax7. XTjV Xi^iv £Tvai x(jj 7rpoa£iXrj;x[jL£V(o, o \xr^ 15 

X7.Ux6v £3X1 tX7]0£ XOCXa XaUXOV , dvXlX£t[X£VOV X£ X<l) SXEptO Xol X7.XC(X£l-0- 
10 [i.£VO) £X XOtJ 6l7tp£XlX0U X7l X7UX0V X(0 7rpO!j£lXrj|J.[J.£VtO, OEl C^/XT(57.l X7X7. XO 

TTOXspov X7}x[3av6tx£vov xtov auap£p-/ixox(ov 7.ux(o x7[ £1? xauxo a'JVO£Opa[Xrj- 
xox(ov TTOiEi auXXo-jiaxixov xov Xo-j'ov. oxi "|'7.p [xrj xauxov iaxiv djx'foi jxr^os 
xaxa X7IJX0V otuxro oTia'p/Ei, OT,Xoy £x xoi p-r^ £v 7:7.31 xoi; oiaipsxixoi; xo) 
aux(o da'iuj u-doyziv. xat'xoi £i xa 7.5x7. r^v laXXr^Xoi? xal r^v x7uxov 7.v- 20 

15 XlX£l'X£V(i) X£ £lV7l XtO £X£p(0 XOJV £V X"^ Ol7'.p£a£l Xai XO aUXO XOJ £X£p(0 
X(OV £V 7UX(i), £V (.p XO £X£pOV , UTTTjP/E Xal l)dx£pOV. £1 o' ESXIV Oiq XO 
IX£V 7VXIX£'.[X£V01C £IV71 XoTc £X£pOi; UTTa'p'/Et , XO 0£ XoTc aUXoT? £iV7l XOlC 

TCpoa£tXrj[x|x£voi? ou/ u-otp/_£'., oux 7.V ELY] £v xoT? oiaipExixoi? xatjxov xo 

dvXlX£l[X£V(p X£ Elvai Xtij EXEpOJ XtOV £X XT]? Oia'.pESEOJ? X7.1 X<j) £X£p(p X(5 
20 TTpOa£lX-/i[X|X£V(i) X7UX0. (UGXE 0L>0£ ECf' oiv SUVUTOp'/Et, OJC X7. atJXOC 7.XX-/i- L»r> 

Xou 0VX7 cuvu7:dp-/Ei. £1 0£ [XT] xauxd, C'/j'^tv ^£1 xaxd TroxEpov auxwv 
Tfc £-riOp7C -'ivo|XEv-/]c 6 auXXo-^j-icJixo?. xouxo OT] Xd^oi xic; dv ex XT]? TX£- 
{j^oyjt: xoij eioouc xou auXXoYiaaou. laxi oe Tj 7:Epio/rj auzt] xou xoiou- 

XOU C'jXX07l3|X0U ' 6 EX Ol7lp£-lXO!J XHl EVO? XfOV £V X-(j OiaipEOEl XO CtVXl- 

25 xEi'iXiVov Eiri'fEpujv xoIj Xontoa'. dXX si xouxo, or^Xov oxt wc dvxix£t[X£vov 

X7.|Xp7v6tX£V0V UOCEl XOV auXXo-^lOlXOV , dXX' OU/ (iJs X7UX0V X(t) KpOOElXr^lX- 3» 

ixEVdj* ou -(dp xoijxo T] TTEpio/Tj ^ouXExai, tij? 77p Ev 01? dXXo XO avxi- 

XEl'XSVOV X7l dXXo xo irpOaX7[XpaVOJX£VOV, 6 p.£V xo dvXlX£l|XEVOV XtO £XEp(p 

E-icsEOuiv £;x[X£VEi xi^ TTEpio/-/] x"]^ xou suXXo",'i.a[xou xo'j xE'.txEvo'j xal ouXXo- 
30 Yi'Csxai xax' auxr^v, 6 oe xo Trp0!3£iXr^tx|xEV0v E-tcpsptov, oxi [xt] x7uxov ev 1 xauTa A: xauxov aP 2 o B ante otd add. xo A xoao'Jxujv P 

3 x6 a'jxci corr. ut videtiir ex xdJi auxti) P- Y'"'^^'^*' P "^ P^**' Xot-oi) add. 

Xdyo'j B 5 Xeyofxev A: AEyEtEDP: /Eyii xi? a 7 a>jAXoYia[j.o'j P: noii liquet D 

OV OU > 1> ^ 

O'jxt B T(o £X£puj A 8 Tw a'jTw aP -/otxd AD, B corr.: 7-oti B pr.: -/ai 

-xaxd aP T:po£iA-/][x|X£vto P post [j.t] ras. D 9 xax' auxov P 10 xcov 

TTpo£t>.T,fx(X£vu)v P xaxd] xal B xo BD: oin. aAP 11 xa'jxov aAP 

12 auXXoyiaixov D 13 xaxd xaoxov a: xax' auxov P: xa&' auxo ABD £v oio. D 

Tidai aP 13. 14 xw auxoj D 15 xo aixo ABD: xuj^ aixw aP 16 UTr^ip/s 

AD: U7idp-/£t aBP ois] oto? B x6 alteram corr. ex xe B 17 uTtdpxet, xo oe xoT; 

auxoi? ElvatAD: cm. aBP 18 rpo£iXTj[x[j.£vot? A: 7rpo£tpr,[XEvot? B 'j-dp-/£iv A 

xo a: xu) ABDP 19 te om. aP xa> alterum ABDP: x6 a 2U xauxd ABD: 

xauxo) aP xauxd a ABP 21 or) P xauxa AP /fr] CtjxeIv aP 22 0£ D 

26 ixoiEi XaiJ.pavd(jL£vov B 27 ws] ou P 28 TrpoaXai3d|x£VQv A 29 x-/] alterum 

om. D 30 ox£ a 12 ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 -1 [Aiist. p. 100a25] 

auTotc TO TTpoasiXr^txixlvov xai to dvTixsijXcVOv , outs sjjlijlsvsi 0'jt£ auXXo- 
•>j'tCsT7.i, ouTouc xal £cp' (ov a'lxcpto auvosopajxr^xsv, 6 auXXo-(i(5[jLO? av ^svoito 35 
(jL)c: cxvTtxsifxivou to) sTspm Xrzfxpavoixlvoo to5 STricpspofXEvou, dXX ou/ 
(o; Totj 0.0-00 T(o TupossiXTrjittxsvm. oti ok ouos tccutov sv auTotc; im 
5 irpocrciXrjixfxsvfo to STiicpspoixsvov, Ix toutojv av ti^ [xaOot. (offTisp £V toi? oux 

£C dvTlX£l[X£Va)V (7.VTl<paTlX«); OlOtip£TlXOrc, OlOV iOTl TO ' 7]T0l Yjjxlpa isTiv, 
y, VUC SOTl', TO dvTlX£[[X£VOV T(i) ' v6^ IciTtV ' , 07r£p SCTIV ' OUX £3Tl VUC , 
a-/j[XOn'v£l [J.£V TO -/^[XSpCtV £lvat, dXX' £-£l ou TTpOrj-yOUfXSVOJ^ TO Yj[X£pC(V civcd 40 

0-/iai7.tv£'., ou TauTov £Tvai /v£"(£Tat T(o 7Lpocj£iXrj}X[X£voi T(o 'rjixspa estiv ' 

10 (ou -j'Cfp, OlOTl STcpOV TT^j XsqEl TO ' OUX lOTl VU^ TOU ' TjtiSpa SSTt" , 017. 
TOUTO oux SCTTIV 7UTt5 TaUTOV £V oF? ^OCp Ol7'f£pOVTC( TIV7. XCtTOC TrjV XsclV 

TOU auTOU Tivo? 6[xot(oc xal Trporj-j'ouixivtD?; estI orjXtoTua', TauTa Ty;v auTrjv 
irpoTaaiv TTOisi, £i xal cpajvyjy £/£i ota'cpopov to 7ap ' outo? zho; £/£i 
T(o ' ouToc \idya'.[jyy £/£i', d ird tou auTOU Xs-j'oito, t) auTVj rpoTaaic, 45 
15 OTi uTTO TOU cicpou; xal TTj? [xa;(a['pa? to auTO irporj^ouixEvo); or^XouTa-.. 
ouTtoc ouv, £1 xal TO 'oux laTi vuc' TO -?)ix£pay stvai oixoiVo: £ar,;xaiv£v 

T(i) 'vi[J-£pa £C>Tlv', ou Old TO £T£paV ElVai TT^V XiclV £T£pai dv at TTpOTd- 

a£i? i^EvovTo, ^ T£ 'kiyjOGO. 'rj[J-£po: ssti" xai t] Xr,'ouaa 'oux Isti vuE , 
dXX' £7r£l TauTov Trpoyj|Youa£V(o; £xdT£pov ou a-/)<xat'v=i, to ts 'rjuspa Istl 9 
20 xal 'oux loTi vu?', 5id touto i'T£pa xal ou TauTa dXXr|Xoic. to tx£v ^dp 
'fjfXEpa ECJTi" -irporjouixsvo); txkv -zlih^ai to 7]}X£pav £ivat, xaTd autxpEpr^xo? 
Oa dvaipEi TO £ivai vuxTa* to 0£ [XTj Eivai vuxTa irpor^YOUfxsvto: 'xev dvaipsi 
TTjV vuxTa, xaTd au[xp£p-/ixo? 0£ tiU/jCJi t-/;v r^ixspav toj [xy] oucf/ic vuxto? 
£c dvd'i'xrjs 7iix£pav sTvai), w; ouv £-1 toutojv, outw? l/si xal to 5 

25'rjixipa EOTl", tout' i'ciTl TO T£ TTpoaXa[XpaVOtX£VOV xal TO £7riCp£pojx3VOV, 

iv Tto TrpoEip'/jasvco oiaipETixru • ou -('dp to? TauTov Tipor^YOUtxivw; ar^fiai- 
vovTa Xa|xpdv£Tai. £i 0£ touto, ou/ oti r^ Xscst eotI Td auTd, y>/j 
xal dirXw? Td auTd dv siVj, dXX' oti [xyj tou auTOu Trpo'/jYoufxEvw^- o/jXoj- 
Tixd, £T£pa. OTI ^dp ouy txavr; r^ TauTOTr^ tT|? X£c£u>; tyjv auTv^v ~po- 
30 Taaiv Troisrv, wcjirsp ouo£ v] sTEpor/]? oiacpEpouaav, ovjXouSiv at oacovu- 10 
ixiai. OTI 0£ [XT] (ij; TOU auTou or|X(oTr/d dacpoTEpa Xaix^dvETat, or/ov £x 

TOU TO UEV £V T^j TrpOaXv)'J;Et XaiX^aVOIXEVOV ' YjlXEpa £(3Ttv' 6i: TTpOr^YOUiXE- 

v(u? TOU Eivai ■f^iiip'-jy or^XiuTixov TrpoaXatxpdvsa&ai, to oe sTri'^EpoixEvov to; 1 T(il -po£iXT|[x[jivu) P xal TO dvTixet'(j.evov om. P 4 et 5 -poEiXif^ixpivto P 4 o'M BD: 
01) A: [XT] Zk aP ' 5 dv ToT; om. A 6 f^Toi om. A 7 rj supeivscr. B ante o'jx add. 
TO L) o'j7. £371] ou P 8 aK): om. P oy ABD: [ay] aP 9 xio alterum aB: to ADP 
10 oux] ouv A 1 1 TGtuTOv auTui AB h 01? add. P^ 13 Trpoxaaiv — Xeyoixo -/j (14), uiide 

incipit fol. r., add. P'' 14 post I/ei add. xauTov. xai aP'' d om. B auxYj] xotau- 
TTj A 15 xauTov aP 16 ouv om. P zi post vu; transponunt al5 oixotw; ea^ixatvev 
cm. P 17 -^jixepav A post STEpal add. ys aP 18 ey'-^ovTO A ou/ saxtv vu;- -/.at /; ?,£- 
youaa i^pApa daxfv collocat A 19 ou post ir.ii transponunt aP ^O post xat prius add. 
TO aP '26 7Tpo£tpT|jX£vuj aP: 7:por;You;;.£V(o ABD post Trpoi'.prjpivii) add. i^ avTicpaaEw; a 
oiatf.£ti/.-7j; B -JT TauTC< AB 28 toc auxa P,l): xauta a.\P ;!()ouo£om. B Slor^Xio- 
Ttxov dij.'.fOT£p(i); a o2 r,[X£pa coir, ex vu; ut videtur B '62. o'6 TTporjYOU[xdvo'j A ALKXANDRI in TOPICORUM I 1 [Arist. p. l()()ai>:,J ;[g 

oux sartv Tjaspcf'. (oc ouv xriuto ou 7:porj",'Ou;j.£V(uc to Yj[j.sfj7V sTvcti ti- 
Or^aiv, (xXa.' lavctpEi to 'oux sctiv rjuispa', oG'tioc xai to 'dXXot [xrjv r,ii.£[i7. 15 

laTl TO 0(Vt' aUTO'J X7[JL[!iO(VO(X£VOV Xo!UpaV£T7.l '''^tp EV T7] £:TtCpOp7. (0? 

,') avaifiotjv Exsivo, ou Tauxov 03 to r^ <oc av^tpSTixtj) to'j [xt] slv^i Yj[x3p7.v 
ypr^aBai 7uto) T| ojc ■/)}jip7v sivai Tif^EVTi. 6 [jlsv yio uttcO to'j ctvsXcrv 
TO r^fxEpav [j.7j £lv7i yptytxcvoc auT(o, si a/Xn xi r^v to ocvaipouv 70TO xal 

[XYi TO r^'lifjOiV £IV71, £X3lV(i) av X7l OU TOUTW £/p/ja7T0* Oo pO'jXou£VO>; 
TO 7)li,£pO(V £iv7t Ci'/jaYjV7l OUX 7V (zXXd) Tivl r^ TdJ TOUTOU O/jXcOTlXeO /pV 20 

10 a7iT' av. 

To o' £C 7.Va'YXryC TrpOGiX£!'[J,£VOV £V T(i) Op(0 TrjC £7:7.YOJYrjC //OptC£l 

Tov auXXo*,'i3aov. £3Ti [jL£y -jap xal 7] £~7.7a)*i'y] /vO*,'o? £v m tsUevtojv 

TlVOiV £T£pOV Tl T (Tj V X£t;j.£V(OV G U [X [5 7 t'v £ '. , 7.XX' OUX ZQ 7V7"j'XrjC' 
OU ^ap 7.V7."i'X7.r0V TO 0£lXVUiX£VOV £V T7r? i-aYWj'^ti; TtO ;XTjT£ ~7'vT7, Ol' 
16 <0V 7) OSICIC TO'J TrpOX£l[JL£VOU, 6uV7ai}7l X-/j'fl)rjV7l [XTjIc, £1 [xr] TravT7 X/jCp- 
Osi'rj, £C ava'^XTjC 0UV7(Jl)7! Xs-SlV OUTtO^ £/£lV, (iJC £X75T0V r^v Tuiv £[X-/jiX- 25 

[xEvmv, X7l TO x7i}oXou. laTi 77.p TO EC. ava'^x"/)? au[xpai'v£iv OtJ ToGi 
ava^xaiov -'tv£C»i}7i to au[xTr£p7Cj[x7 £v toi.; auXXoYiG(;xorc or^XwTixov (ou '(ap 
£v 777(31 Tou tJuXXoYicrixoic dvayxarov to C'jfx-spacifxa* sgti yap sv ttoXXoT? 

20 X7.[ £VO£yo;X£VOV aU[XK£p7aiX7* TO -j'ap £^ £V0£/_0IJ.£V(OV -pOT7'a£U)V £V0£y6- 

ixsvov), otXXa Tou sz dva'YXT]? £7:£ai>7'. TaTc TrpoT7'3£ai to osixvujxevov ot' 
7UT(ov, 7:017? dv si'/] ayiatto^ t(ov T£i>ivT(ov Tipoc to au[X7ripaC(a7, 0"/jXa)- 30 
Tixov TO £c dvrj.vy.r^:. ei -'ouv txy] ettoito Tor>; x£i[x£V0ic iz dva'^x'/j? to 

l7riCp£pO[X£VOV, X7V 7.V7YX7i'ov Tj, OU auXXoYl3[XOC TOUTO. 
25 To 03 017 Ta)V X£l[X£VtOV TTpoaxStaSVOV eUi [X£V dv OU fXOVOV TOUC 

fxovoX-/]ixtx7TOU? Xoyjuq X£",'0[xivou? dTioxpivov Twv cuXXo'i'iajxtov (ou ydp Old 
Tuiv x£i;x£V(ov to £7ricp£po[x£vov 7UToT? 0£i'xvuT7i* Xsi'ttei -j'dp £v 7UTorc 

7rpOC TYjV auXXo'i'taTlXTjV OEI^IV to 7r7p7X£'.7r0|X£V0V, a)C £lprjX7;X£v), dXXd X7t 35 
TOU? 7r7p£XxOVT7;" £V OU "j'dp Xo'i'OtC TCpOT73U TIC £t.'X-/)7TT7l 7:7p£XxOUa;7, 
30 OUTOl OU Old T(OV X£i;XEVtOV a'Jvd-'Ouai to (3U|X7iip7aa7, £(.' '(Z X7l 7/f7l- 
p£l}£''(3'/]; £X£lVr^C £Tl OlOV T£ TO 7UT0 (jUV7Y£(3i}71. £t *,'dp £X TU)V ' TT^V 

oixaiov xaXov, Tidv xaXov dyaOov' auvd^sxai xo ^Tzdv §t'xaiov dyailov', 1 xoO] TO A rj[x£pav B civ] av 1j 1. 2 o'jx laxiv O'V/. a'pa rjxspa (corr. e 

v'j;) coUocat B 2 oux om. P 4 ty] om. B 5 dvatpav A IxeTvo, ou] xal 

fj.7) P TO mutavit in xuj B 7 [xrj Tj(xE'pav aB 8 o'j .superscr. P 1 1 Txpoixet- 

|jL£vov D: Ttpo7,£tix£vov aABP 12 jjiv oiD. I) 7] om. aP 16 S'jvaaSat e? dvayxTji; 

Xsyeiv collocat B o'jvaailcft Xeyetv oin. a 19 ante tcoXXoT; add. toi; A 20 ante 

au[x:t^paa(xa add. to B to] o'j B post TrpoTctasojv add. OcIxv'j[j.£vov aBP 

20. 21 £vo£yoix£vov om. B 21 oi' oip. B 22 8 Ttotd; sciipsi cf. An. Pr. p. 21,5: 

bnoh.z libii £i.Vj D: -q aABP pest T£d£VT(ov eras. 1 — 2 lit. P 23 post xeiixevoi; add. 
TO P TO lr:t'.p£po[j.£vov, xctv dvayxalov f^ mrg. P-: O'j tuT £7iicp£poi.».£vov y.cn [xr] dvay/auf) 

ovTt in contextu P 24 post toOto add. daxt a 25 7rpox£i'|j.£vov A ou fxovov BD: 

•/at aAP 27 post otuToT; add. [xovov P XeiTTExai AD 28 E{pigxa[x£v] p. 8, IGsq. 

32 post Tiav prius aild. ydp B dya&o'v prius supra lineam et in margine B 14 ALEXANDKI IN TOPICORUM I 1 [Arist. ]). 100^25] 

-£f>l"OV TO KpOC T7)V TOui OtUTOU OZiQlV TTpOatlijIvV.l TO TTV.V C<77.i)oV 0'.' 
OtUTO aipSTOV ' rj Sl' TI aXXo. a/.X' 0U0£ £V oF? IXT] to OlXclOV aL)|i.-Ep7.3[X7. 40 

STTicpspsTat, aXXo os ti sttoixcvov ixcivo) Tj au|j.p£p-/)xoc, ouo' ouToi aoWo- 

"■j'toixor ou Yap oia twv x£t]j.£v(ov. oTov ei X7.,3a)v ti? ttjv 7joovr|V xaTOc 

5 CDusiv xal TO x7Ta <puc3iv 7.ipSTov auuKcpatvoiTo T/jV TjOOVTjV a-|'ai)ov sTvai' 

ou "(ap TO'JTO 0SIXVUT71 £x Twv Xcitxsvoiv, £1 X7.t £-£Tat £? avayxr^? T(0 

auVaY0lJL£V(O. TOIOUTOC X7l 6 TTSoI TOU i}7V7T0'J UTTO 'Er.tXOUpOU AO-j-OC £1- 

p"/;ijL£vo;' ou '(ap ex twv AcYouaojy KpoTa'astov 'to oi7.Xui}£v 7.v7iai}/]T£r, to 45 
7.vaiai}-/)T0uv ouo£v TTpocvjaa;' auva'^STai to '6 i>7'vaTo; ouoev -poc Yjua;', 
10 a)C auToc yj''£rTai, aXX' oti to oi7X'ji)£v ouosv ttooc r|[X7.c. 7XX' ouok 6 
OavaTO? TO oiaXu&sv estiv 7.XXa oi7!Xucit?- oux ioroxs os oouc to 017.- 

XuflEV 7V7'.at)"/]T£rv TO XOLi Tr]V Ol7X'J(jtV -j'tVEClJai 7.V7l3l}rjTU)C * OU ^ap Y] 

oiaXu3ic T(o C<;'>"J^ ■^i"'-^ ^S'l ~^^-i 7.K0iJvrjax£iv, 7.v7''al)/;Tor. 016 ttooc Tjjxac 10 

TO (/."iTOyv/jCiXSlV X7t TO aVj TEi)vr,X£V7.l, £1 X7.t UYj TO 7.7:0l}yr,T/.SlV 7.£L O'.O 

15 X7t OiTToc oavaTOC* T( -j'ap o -,'£70vnjc ■r^ o -'.voasvoc, o uev -j-ap ",£70- 
V(juc oux av Ei'yj —po; y]iJL7.c, 6 oe Y'.voixevoc ttooc 7^1x7.;' toutov o£ xai cpo- 

B0U[X£l)7. 7.XX' OUOE £V OU X07OU [X'/JOEIXia 7:pOT7Ci'.; EChr—.a.'. x7i)oXou, 

ouo£ ouTOi suXXoY'.aixor xai 'fap £v xoutoic to oeixvujxevov ou oia twv 5 

XElJXEVtOV 0£r/.VUT7l 7.XXa 017 TY]V X7l}oXoU TTpOTaaiV TTjV -7p£ttX£VrjV. 

20 TOIO'JTOI 0£ £[31 X07OI X7I 01 UTTO TOJV 7.710 TYp 2lT0aC XoYOaEVOl 7.[X£f)oO(o; 

TTEpaiVOVTcC. ou Y7!p, £1 TO A IJOV T(IJ B, OIXOIO)? OS X7.1 XtO B TO F I'aOV, 

OlOC TOUTO X7.t TO A T(0 F I'cjOV 7.V £'.'/] OEOEiyaEVOV C>uXXo"j'l'3TlXOj;' OU "j'OIp 

017 Tojv xEi'XEvcDV TO o.yj:[ysj7s)V ir^E-'-jx ^otp toT; x£i|X£voic touto ota to 
dXr^OE; Eivai to xaHoXou to t7. toj 7utoj I'sa xal aXXr^Xoi? sivat I'aa. o'.o lo 

25 EXEIVOU T£ XEllXEVOU X7l TOU Oir,p-/j]X£VOU TOUTOU OUVTEiIeVTO, X7.1 (SWJ.'/- 

Oevto? ei? jxtav TrpoTaaiv tt^v ' to oe A X7t V ~6i 7ut(o, toj B, i'cja iaxi'v ' 
auvocYsxat auXXo7tc5Tixu>? fjo-/] x7l to A tw F i'cjov civai. toioutov x7.1 to 
Xe'ceiv ^TjU-Epa iaTi'v aXXa X7i au Xe'/eic (juc "^ilxEpa isTiv 7.X-/;i)£UE'.; cxpa'* 

ETTETai [XEV "((Xp X7l £VT7Ul)7 TOlc XEIJXEVOIC TO ETTEVE/UeV, OU [xr^V 017. 
30 T7UT7 TO 7.V7.7X7.tOV 7.XXa 017. TO TO XaiJoXoU 7.X"/;i)iC ElVai TO '7:7c 6 YjiXE- 15 1 ToO ctixou aDP: a'!)ToiS B: a'JxvjvA 1. 2 ot' aoxo] 5ta xoA 2 o'joe — auvayoijiviu (7)] Usener 
Epicurea p. 277,4 |xt) Iv oT; B 3 xt] x6 B ^/sivto aP: Ixei'vwv AD: ixsrvo B 3. 4 auX- 
Xoyia[j.o( add. P'^ 4 Xapwv xt; AB Usener: Xctpovxcs 1) : Xcf^Tj ti; aP 5 xui — a'tfjExuJ D 3'jij.- 

TTEfjotv P': atvoix add. P^ 6 zl om. A 7 6 om. B post Davaxou add. xal A utto 'Eti'.- 

xo'jpo'j] cf. Usener Epic. p. 71,6 Xoyo; om. A 9 et 10 ouoev] cjoe A 12 dvaisi)rjxoi5v, ut 
videtur, 1) xo ABD: x£ aP Y'''^^'**' ^^ ^'^ V-^i \>v\m oin. B [xt] to aP: xo [xr] ABD 

15 v.cd oixxoO ovxo; xou//// i^JavdxoyP (o'j corr. ex P-') 15 et IG yty'^'-'IJ'"''^? •'^ ^-^ V^P altcrum 
oin.al' 19 OEixvuvxa? (sic) aP 7:ap£ipT^u.£vr,v A 2Uu7:oO)n.A ij^ o\w.\) post Xsyo- 
fXEvot add. 01 ABD 21 tw a B xw p laov A: xo p I'aov \\ 6,u.ota);— I'aov om. B x(;T p 
xo -7 scrips!: xo p xw f AD: xijJ 7 xo (xo corr. P^) p aP 22 oti— i'aov om. A ■/.'A om. 1) 
xto a xo Y B 26 x<!) auxw scripsi (cf. An. Pr. p. 344,19): xa ocjto! libri ^axlv laa aP 
27 ante a superscr. i'pa P-' sivai laov aP 28 post Xeyeiv add. oxi aAP a'j X^Y''' <"» 
om. P; oxi signo appicto mrg. P- aXTji)£? I) 30 xct'jTo: A xo xo aBP: xo .\\) 
post xaSoXo'j add. xo B 6 — X£Y(ov (f». 15,1) ABD: 0; — Xeyei aP ALKXANIiltl IN TOl'K'OlU'il I 1 [Arist. p. 100 "-25. 27] 15 

ooic r-'jcj-/;; r^aspav sTvai Xr.'fov dlr^\)z'jzi\ -r/jxvj yj_[j /.r/f iIsvto;, av 
auvi/v/, t'.c -A ■/3''[j.sv'7 etc ;j.'>yv TTooTaaiv t/jV ' cu ok rjjxspcf; o-ja/jC X3"(£ic 
YUEoav civoti', au/.Xo-i'iaTr/.oJc a-jvacoi to'gu apa aX-/ii)£'jsic'. iv iraai ^ap 
ToT; Toio'jTMC Xo'iOic TO U3V xaUoXo'j rzAr^Hs; ov ■7:7.p7.>iA£i--7.', y) ok kiioo. 
Ttpotaaic £tc o6o fji'-nozX-ax r^ •/.7i -rXsuo, wc irX toOos tou >/j-,'0'j o vo[j.oc •-*() 
rhr>w.rj. EV7.VT10V 7.XX7. x^l 6 voaoc ou /sxyJi'j' rjjXh. xal Y( 7V0]xi'a ysj:/.'t^' 

7.-7!>0V 707 6 VOfXO^'. £V 77.p TOUTtO 7:7^31-7'. (J-SV TO X7l)oXoU OV TOIOUTOV 

'o ar, ov 7.7y.ov iv7vt''ov istl ■/.7/(r), ct^ailov saTi', orif,prjt7i ok su -pi7 

f, '7:pOT7aiC Tj kT£p7 I/0U37 0'JT(UC ' ok VO|XO; O'JX OV X7X0V 7.7y.0J O'ja'o 
10 T-Tj 7.V0;JL''7. £V7VT10C i^Tt"' T76trp 77.p »J.Sp-/j -0 tS 'O VOaOC 7V0ai7. SV7V- 
-tOV ' y.7l TO ' 7./vX7. X7l VOa'-y? OU y.7X0V ' X7l £Tl TO ' atjjj. X7'. f, 7V0|J.l7 2.-> 
X7X0V'. ix ^Ofp Td)V -p03lp"/iU.£V(OV O'JO -pOT7'3£OJV (j'j/J.07iaTlXa»; a'JV7*j'£- 
X7l TO a-7l}0V £Tv7l TOV VOaOV, 7/Jv' OU X7t £X TTp [JL17C T"?^? £tC Tpl7 Ol'(|- 

p-/);a£v-/jc. 

15 p. lOOa'27 'AlTOOilClC ;J.kv OOV iSTlV, 0T7V Iz 7.X-/]UuJv X7l -pWTWV. 

'Opta7''i.£vo? TOV auXXoYtaixov ec7)c t7. eIo'/j xou auXXoyioaou X7a^:ia'v£i 

Ta X7T7 TTjV TTj^ uX'/j? 6l7(p0p7.V 0£lXv6li.£V7, X7l IxaCfTOV 7ijT(»V, Tl TTOT 
£GtI X7l £V TlVl TO sTvai |-/£t , OEtXVUG'' T£ X7l 6pU£T7r O'JTOJ? "("Zp T7; 50 
TOJV a'jXXo-'l3[X(OV 0'.7/iOp7: T7C X7T7 TO £100? X7tJLp7V(JUV, (O 0l79£p£l TWV 

20 aXXoiv cruXXoYiajjLoJv 6 oraXsxTixoc, oei'cei. ectti 77.0 £io-/j auXXo-j'taixou Trapa 

TTjV TTp uXTi? Ol7/iOp7.V ■j'lV0jxSV7 'iiTOOElCtC, 0'.7X£XT'.X0C auXXoYlCiJXOC, aOCpi- 

(3a7. 6 77.0 C'jXXo7iCo;x£VOC \ ig ctXr^UaJv OEixvucJiv r^ ic Ivooctov Tj ex 

C57lV0'X£VajV ivOOCWV OUOEIC 77p £X '{;£'JOa)V X7t aOOCOJV 7tX7 fjuXX07lC£~7l. 
X7l irOOJTOV 7£ -301 7.-003i'^3«J? Xrj'El* OUTOC 7ap TtOV CuXX07!.C[X(0V xupiw- 3"» 
25 T7T0C. £(jTl ok Tj 7.kOO£'.CIC i-'.TTriiiOV'.XOC GiuXXo7t3|XOC. '-pVjCil 0"/] T/jV 7.-0- 
03l;lV £lv7l £C 7.X-/)l}u)V aoXXo7lCf jXOV Xal TTpOJTOJV, Tj EX TOlO'JTtOV 7. 
017 TIVOJV Kpa)T(OV X7l CtXf^tkoV TTiC TEpl 7UT7. 7Va)C(£a)? sTXyiE Tr,v 
7.0yrjV, tout' SSTIV EI Ot7 TOIOUTWV 3lV/ 031XV6|X£V0V T3 X7.1 auXX07tC0[X3V0V 

TO 7rpox£i[x3vov, oi; ^•p"/'^-i' "- "'^'^•'^ 7t.'T'.7 TTj? 7V(i)Cts(o; T7 a}:r^\~r^ T3 X7t 3 G'jv7;£i; Bpr., A 4 toT; Xoyot; toT; toio'jtoi; D 5 6 om. aP voj^o; aDP: 

XoYO? AB 7 Tctpa/iXci-Tat omisso [jiv B 9 r/ouda o-jtuj; om. D ou xoty.ov 

Sv B u)v in ras. P xctxov om. A 10 ivav-t'ov B 11 xai eti — xcc/ov 

(12) om. A 12 i-t. ydtp aB : oh (fortasse e vs. 13 translatum) yap £/. ADP zl[y(f 

(XEviov p 13 aXX' o6 scripsi: aXXa libri 13. 14 oicttpo'jfAEVTj? A 15 post 

Trpco-tov ex Arist. add. 6 a'jX/.0Yia[j.6; \ aP 17 ttot' aP: -sp ADB 18 t£ ex Tt 

corr. A 19 ante xdiv prius add. xaTi A xi; om. B to om. D 

20 cuXXoyiaixou aBDP: auXXoYiap-wv A " 21 yitv^Vs^^ AB 23 svoo^tov auXXoYiC^ai 

d'fj-a A 24 Y^ om- K ante xupiwiaTo; add. 6 AD 25 ante C'jXXoYiap.6? 

add. 6 A cpaal A oy) aP: o^ Iv. AB: oslv D 26 cuXXoYt^J-ov D: cjXXo- 

Yi^fxtov aABP 27 tivwv ABD Arist.: twv aP xal dXrjiiiLv om. B 

27. 28 TTJV dp-/->jv eiXT|cp£ B Arist. 28 toutwv aP 29 dp/rj B ts prius 

om. aP oXzKox P IQ ALEXANDRI IN 'rOPICOlimi I 1 [Arist. p. lOOa^TJ 

ToCoxa. 00 -,'7.p -7.; o zz ocXr/Jojv suXXo-j-itJixoc xotl /upiVo? 7.-0031$'.-:, ilV 40 
£1 7:00; to") dX-/)i)T, slvai T7. ot' wv 6 -oiouTOc osixvuTOti auXXo-i'iaixoc, xctl 
irpfuxa elVj. ouxu)? "jip laxoti xal aixia- 6 -(ap 01' 7itiu)v auXXo-j'iSjio? 7.Trrj- 
Sstfi?' xa yj.rj Trptoxa xaiv txsxa xvuxot £3xiv aiTia. ou [xovciv 0£ 3sT xa 
5 Xa[j.pavojx£V7. rpoix-x zhai tq cpussi xcov Si' auxwv 0£ixvu[i.£V(uv, aXXot 
xai Trpuixa xto a;x£37 £Tv7.t X7.t txTj ozizzui: osiiilai. xoia-jxa -(ap o'vxa 

£3X71 7Va>p'.[i.7 £Q £70X(OV X"^ o633f CZp/^l 0£ 77:00£[C£(OC Xa £q WUXtOV 45 

"j-vuip'-ua- xa o£ au.£3'z £? 7uxaiv -jVojpiua- 7.v7-oosixx7 770. oia xooxo 

6 [X£V 0£lXVU? OXl £xX£r-£l Tj aZKr^VTi 017. XO 7.VXl-f pCCXXclV ^UX'^ XTjV 7YjV 

10 ot'iTOO£ixvu3iv olov f, ScXr^vTi avxi'fpaxxsxai r^ 3-'.3xox£Tx7i u-o xr^c 77^, 

XO 7.VXlC5p7XX0a£V0V r, £-l3X0X0U]X£V0V £xXEt-£l' a'.'xiOV 77.0 ' XTp £/,Xs'''l;i<OC 11 
r. 7.VX''cip7cU. 7.V 0£ XIC XO 7.VXlCpp7XX£lV XT^V ';r^V TTJ 3£XrjV-(| OilXVUTj 0'.7. 
XOU £XX£1-£!.V 7Ux/jV, OUXSXl 7.r00£lXVU3'. X'JpltOC, X7t'xOl X7Jx[:i7V(OV dXr^WU' 
OU "7.0 017. -OWXO'J 0U0£ Ol' 7lt!.'orj 0£tXV'J3l X'jp'''JUC XO U3X£pOV X£ Xal 71- 
15 X'.7X0V. OtXXa 017 XOij U3X£pOU XO TTpWXOV G'3X£pOV 7ap Yj £zX£t'];'.C XT^C 

avxic5pa'c£a)C xal oi' ixEiv/jv 7ivoix£vr^. oGxoj; 0£txvu3i oi' u3X£pou o 0£i- 5 

XVUC XO '7UTr^ X£XOX£' 0'.7 XOO 77X7 £/£tV O'J 77.0 XO 77X7 ai'xiOV XO'J 

X£X0X£V7l, 7XX7 XO X£X0X£V7l XOL> 77X7 £/£'.V 7o5v 017 XO'J XcXO- 

X£Vai OEIXVUC XO 77X7. £"/£lV 61' 71X10U X£ X7l TTpdjXO'J 0£tXVUaiV. OaOUOC 

20 xal 6 OEIXVUC OXl O dtvOpoj-O; 7rV£6lX0V7 £/£l 017 XO'J 7.V77tV£'jaxtX0V 7'JXOV 

£Tv7i 01' 7.X-/;0o!JC [JL3V 3'jXXo7iC£xat, ou ll■r^v oioc itpouxou* oio ouos airo- 

0£lXVUaiV. av 0£ £[i.T:7XlV Sia XO'li 7:V£6[J.0V7 £/£'.V 7UX0V 0£lC-(j OTl £3xlv 
7V7TrV£USXlX0C, aTtOOElXV'JSlV r]rJr^. 7XX7 X7l XO C'f'OV OSIXVUC OXl 7r3i)/)5iv 10 
£y£t 017 XOU 7t3l}-/)XlX0!J OUX 7-00£lXVUaiV OtV tXSVXOl 017 X'.'J 7'3f}-/)3'.V 
25 £/£lV 0£Ur| OXl X7.1 7t3{>r|XlX0V, 7TT:36£IC£V. Z-'.'IyJ^'jZIZ 7V TIC, £t r^ 

77:oo£i^ic 017 Tipwxajv, 6 oi' aXvji}(ov jx£v usxipojv o£ 3'jXXo7i3ao; xi'; av 
zvr^. Tj xal ouxo; 0'.7X£xxixo?- X7 77.0 o-jto): 7X7^1)-?^ ojc e'voo^/ Xaii.|37'v£xai- 

EVOOCOV 7ap XO X£ X->,V 77X7 £/0'J37V X£X0X£V7( X7l XO ixXsiuOV Z-lT/StZlX- 

5t>7t. Yj xupt'foc a£v £X£rvo; 77roo£icic, osuxipto; 0£ X7l ouxoc- (oc 77.P 15 
30 Kpoc Ya7C, £TT£l Yjaiv 7V(opta(oX£p7 X7 X7aj':{7.vou£V7. -ptoxtuc ;xEv ouv 

X7l XDOICO; C?.-00£lCi; 6 017 -pojXWV, UJC £lV/;Xai, 3'jXX0713|X0C. 7:7p70£t7;X7 1 0'!)] 6 A auXXoYtaiJ.aiv Apr. xcti A: tj aBDP 1. 2 aXX ei] dXXd A 2 xa 

oiu. B o xal al'xia ABDP"': 01' atxuov a 5 xuJv cfisEt x"/; A i> O£i?£co; oetsDai 

ABD: ot' i'Ufov OEf/ftEVTCt aP 7 sa-jTwv I): otuToiv aABP ct'JtoJv DP: a'jxiov A: 

eot'jTuJv ali 8 o'P: oiu. B dij.:aa ante Yvcupiaot alterum collocat B aJxoJv D: 

ct'jToJv \V>: a'jxuJv P: eccjtojv a 9 to] fortasse ut in sequentibus xoO, at of. Iml. 

a'JTTjV B 10 0£txvu3iv B q om. aP U ivxixEiVevov A y^P ^^"po'-^^''"- 1^ 

12dvTi>a5i;A 14 o'j] o'joHi oyos] yj B uaxepov ABD: k'xEpov uP Ifi Ytyvo- 

|j.£VTj A ouxco; post 0£t/.v. hab.et B osixvjaiv BD: getxvjst aAP 17 post ydXa 

alterum add. e/siv a 18 -oO — to A 6 — e/eiv (19) om. A 6 yoOv BD: oiov 

6 aP 19 TE om. a 20 6 alterum om. aP 20. 21 elvat ocjtov D 2:!. 24 5td 

To'j abilTjTiv.oO, OTl aiaHTjjiv l/zi collocant aP 24 e/siv B 2.') £7:uT,Ty,a£i£ D: i-i.'',i{zr\- 

aott aP: i-Cr^iiirsr^ A: noil liquet B 28 Ivoo^ot A x/jv te to A te om. B 

29 OE'JTEpto; aB: osJTEpo; P: 'jSXEpio; AD ouxtoj A ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100a 27] 17 

0£ xou 8ia TrpwTwv xal aasacuv suXXo^iSixoo xou to toioutov av oi'/;. s/a- 
CTOU Tuiv .ovtajv slooc san touto xa»)' o isriv a-jiyj ^^-p "''/ "poiaci'.; oi' 

S-a-|'(0"j'T,C ixkv auV['crT7.T7.l , ava-OOS'-XTOC oi 33:'. 7.7.1 •KpWT/^ XoIUZVj'J TO'J 

uSv TO £V£pY£i'a ov kz uXti? xai £!.'ciouc £lvai' £-£T7.i yap toutou x£iu.£vou 20 

5 [t(o] TTOtV-l T(0 £? uX-/j? XCxl £100U; OVXl TO XOCTa TO £Too; £Tvai TOUTO 

EOiTi. TOUTW £1 T:po3X-/jcpi}£iTr] ixpOTasi; r^ XiyjOdT. 'to 0£ C'^'JV sv- toutojv' 
Ivap^Yj? xal auTTf] xal dvaTt68£ixT0?, auva^oiTo av to tou C<i^ou sloo; £rv7'. 
TOUTO x(x&' C'oov iaTiv. • m O'jtx-spasaaTi £t 7rpoaXr/fi>£rrj rAhv ivap- 
77,? Trpoxasic ■/) Xl^ouaa 'aXXa 'xtjV to C<i>ov isTi xaToc tV '^^uy/jV cti'sf)-/]- 
10 Ttxov', xaTa tyjv <|/o/y;v av Cmov dr^' d yj.(j x7.i}' 7iai}-/jTixov, ^(007,25 

XCtTOC 0£ TTjV '];U-/Y]V atai}-/)TlXOV, XaTOC TYjV '{^'jyjjV av CtO'JV il'/j. (Lv X£lJX£VOJV 

auva'-j'oiTO av oux£ti oia TtpcuTojv aXXa oia tojv o£0£iy[j.£vu)v oia twv upw- 
Ta)V TO Tou C<«''ju £100? Eivai T7)V '}u-/rjV. -rraXiv £i upoaXa',3ot;x£v to ' oti 
TO tou C,torju £100? IvuXov, C,(ii-LV/.w Elooc IvuXov £3Tiv' ivap",'!? xal Trpoa- 
15 i}£ir([J.£V auTto to to IvuXov £100? d/wpiSTOV elvai, suva/j-oiTO av yj '\>'y/r^, 
TTt? rv £i5oc TOU ^fsirjo, d/wpiSTO? £lvai TOU aojixaTOC. xal yj-p si ;xy] 
017 TTpwTwv xal dixsawv 0£0£ixTai, aTTOOSixvuTai xal touto. 6 ^ap o£i- 30 
xvu? oTt Tj a£Xr^ vTj £aT£prjTat cpwTO?, o-.d to £xX£1'r£iv auT'/jV, 01' d[X£aou 

U.£V OU 0£lXVUaiV 0U0£ dvaTTOOStXTOU (OU yap dva'ir60£'.XT0V to £xX£lTL£tV 

20 TTjv aehf^vr^^ dXXd o£txvu[X£VOV, m: -po£tpr|Xa[x£v. 8id tou avTicppaTTs-.v au- 
~^ii t^V T^^i^ "'1 ^^^ '''^'^ £Tri(3xoT£rai>ai)- tw [xevtoi touto 01' djxs'stov te xal 

TTpWTOJV 0£0£l/i}ai -,'IV£T71 Xal 6 Old TOUTOU CuXXo^taiXO? dTOOoUl?- TpOTTOV 

vdp Tiva xal auToc -j'iv£T71 oi' djxsatov O£ixvu[i£vo? Toll Td oi' wv osixvu- 35 
Tat Old ToiouTOiV £ivai -poo£0£i7[x£V7. aacpEt? 0£ oi' OU Trapc&iixsOa -£pl 
25 TTis 'l^u/r,? X070U 0? T£ 01' dvaTcoo£txT(ov xal (01) Old t(ov ososiytxEviov 01' 

dva7C00£lXT(UV • Ot '(ap 0£UT£pOl TOIOUTOI. OUTWC xal £V 7£«)|X£TplCf. TO [XSV 

TproTov i)£(()pr|Ua tcov ev toT? EuxXeioou ^TOi/£ioi; 01' dva-oo£ixTajv osi'xvuTai 
(old ^dp Toiv dp/ojv), to 0£ oti ai tou Tpi^wvou Tpst? 7(ovi'ai ouslv op- 
Oai? itJai, ouxsTi 01' dvaTiooEixTtov • oid 7dp tou twv £i; Td? -apaXXr^Xou? 40 1 Ota [XECStuv -/.at Trpu)T(ov B d|X£aou aP 4 eTvoci AD : latt'v aBP 5 xui prius AD, 

Bcorr.: to aP, Bpr.: delevi ruiv (ante i^) A post uXt]? add. elvat A ov Tt A 

6 TO'jTuj in ras. P to oz—H-jowsol (9) iterat A 7 eioo'j; A^ 8. 9 TT[J03T£9£irj (om. 

TTOfXtv) TTpoTotat? ivapYT;? B 9 7:poTC(?i? Aa 10 zi 7^0— ^djov etV, (11) oin. a 12 ante 

TtpwTuiv prius superscr. tojv B otd alteniin om. D 13 T^poiXct^wp-cv BD, oblit. A 

14: TO OID. aP Uo-v/.o^—iazi^ deleverim 15 to alterum corr. e tco B: te aP 

do'piOTOv ut videtur A 16 Cw^'-"] aiujxaTo? D d/iopta-o; aP: d/iootaTOv ABD 

post zi add. xal D 18 cpwTo; laT£pr,Tai B to] toj D 20 Trpociprjxaaev] 

p. 16,9—12 20. 21 a'jTYjv aP 21 -q ABD: xal aP otd ex oto ut videtur 

corr. A tou AD: touto B: to aP 21. 22 otd TrpwTtuv ts xal [jicjwv A: otd [Asawv 

xal TTpwTcov P 22 xal 6 oblit. A . 23 YtvETai] oeixvuTai D otd ixiswv AP 

24 TTpoo-0£Y[X£va A 7:ap£i)£,a£i)a — 0£0£t7[j.EViov (25) in summa pagina add. P^ post 

off 

TTEpl add. TOU B 25 ot te] wste P'^ dva-iooEtxTtxwv A ot otd a: otd AP'': om. 

BD ot' alterum D: oii twv aAB: ot' — ydp (26) om. P 27 aTot/£tojv B 28 tou 

TpiYiovou] Touo£ A Tp£t; post at habet D 29 oux eSTt B 

Comment. Arist, II 2 Alex, in Top. ^ 18 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100^27] 

ixx-KiT^x'-j'jaoiV £ui>ci<ov Tci.z SV7.XX7.C 'j'a)vtc(? 1(37.; ^XXr^Xai; sTvai xott oia Toij 
Toiv £i; lac Tr'Xpo(XX7|Xous SfXTTtTTTouaaJv £'ji)£ia)v -y-jV £XTO; T"^- £VTO; X7l 
«-' ivvvtia? ia'/]v £lv7.i, 7. oux £iaiv dp/al dXXa ot' 7.-iroo£icEOJC £iX"/j[xjx£V7. 

XOlVOToOOV a£VTOl X7.1 tAvZO. TOV £6 dX/iOmV CuXX0"i'ia[X0V 7.Tt63£l^lV Xe^^i. 

5 X£7£l [J.2V OUV 'K£p'. 7.7:00£tE£W? TE X7t ToG 7.~00£IXTlXnU a'jXXo"j't(3[XOij TTpOr^"i'OU- 45 

U£Va)C T£ X7.1 £7:1 TcXioV EV TOl? TSTEpOtC dvaXuTlXOr; ' VUV 0£ £711 TOSO'JTOV 

TtEpl 7UT05 £t,'p(-/)X£y , £(p' OGOV 7tJT(0 /pr^ai[i.OV £3Tl TTpo; TO /COplSai X(OV 

d'XXujv cjuXXo7i(3|j.a)V Tov oiaXExtixov, i'sxi oe a'jXXo",'ia[xoc 71 K:po-:7'ci£t; 

|J.£T7. tO!J afJli-TCEpdajJ-atOC. 
10 I'ilTTtijV OE TTEol 7irOO£lr£U)C E^VJC XrjSt TtEpl TOU 0!,7X£ZttX0'J auXX''r|'l|3jX0U, 12 

xal o'fioX TOV oi' Evooccuv Y^^o;J-£vov auXXo7ta[j.ov oi7X£xtixov £iv7t. o ei- 

TTUJV E'^CE^TjC, TlVa [XEV EOXIV 7.X-/)f}rj X7t Trpa)I7 , Ol' div EITTE "'IVESfJai TOV 

dirooEtxTixov auXXo-,'ta[JLOv, Tiva oe toc Ivooca, 6i' wv xov ow-Xextixov, e^/j- 

-|'£i't71 OEIXVU; aUT(OV TY]V 0l7.90p7'v. rjXr^Wy^ [XEV OUV xal 7Cpa)Ta T7'JT7 
15 CpT/CJlV ElVai 7. JJL7] Ol' ETEpWV 7. XX' EC aUXWV I'/Zl TTjV TTlSTlV * T0l7UT7t 5 

0£ Eiaiv 71 d'lxECoi TipoTa'aEic. T7c: •^'7.p ETTiaTTjuiovixa? dp7_a; £^ auxuiv 
(flxci oeTv £/£tv TO TTiOTOV xat ;xrj C^^TEiatlai xou xoi^uxa; Etvai auxa; xrjv 
7ixiav ou 77.p av I'xi auxd ouxcu; syovxa 7.p/7l eTev, i'/o\>-a dXX7? xivd? 

7.py7.? Xal 71X17?. XOIOUXOI OE Ot OptaiXOr OU -,'7.p Ol' OCTCOOEI^EUJ; X7 EV 
20 tOlC OOiaxtXOl? Xo-,'OlC X7[JLpav6jJ,EVa" 7.XXa X7l 7t CpU3lX7l X7t X01V71 EVV0171 
XE70IXEV71, OTTOra £(3X1 Xfi 7cl(OiX7X7. dXXd X7l OXl XO iJEpaOV i}£pU.7lV£l 10 

xal XO 'hoyjjov 'l^uxsi- '^■PXV ^XXa xal oxi Trav xo -j'ivojxevov ex xivo? "^ive- 

X7l. XO OS OU OEl 77.p EV X7r? E TT I GX 7] [XO V 1X71? dp/^aT? £ IT t Cv] XEl- 

(3&ai TO oioL XI OU"/ (u; voixoiIexwv eIttev, 7XX7. oeixvu? 0X1 E(p' tov av 
25 C,r^xr^xal xo oia xi, oux laxiv 7.7tooEicic xouxo* oeT -j'dp xyjv 7.7roo£i;iv e/eiv 

Old 'I'VOJOl'lXUJV. £V30C7 0£ Xl'v7 EGXl, Ol' (OV 017X£XXIX0C ■j'lVEXai SuXXo- 

Yiaixo;, Ecrj? X£-(Ei, xal cp'/jtslv svooca £iv7i xd ooxouvxa TrdcJtv- r^ xoi? 15 
ttXeisxois t] xoi!; Gocpoic;, xal xouxoi? tj Trdofiv tj xoi? ■7lX£1(3xoi? 
r, xoi>; ixdXicJxa -(vtupiixoi; xe xal evooEoic. xal eiq (xv xupiojxaxa 
30 [x£v xal TTpojxto? hrjfjrrx xd Tidaiv Tj xoT? TiXsi'axoi? ooxouvxa, Tidai [xsv 
XO aipExov d^adov Eivai, xo 0£ aipExov Elvai u^Eiav, ttXouxov, x6 C^^v ot 
-^dp d'XXo); Xe-^ovxec ou/ oj? ouxoj; oiaxEi[x£voi Xe-j'ou3iv, dXXd \\iaei Tiapi- 
axavxar aapxupouai oe auxoT; oj; xoiouxoi? oid xr^^ alpiazuj^ auxuiv. xoi- 
auxa xal x6 x6 d"(a»>ov (hozkziv xal xo OEiv xou; "(oveT? xijxdv xoi; os 20 1 ante £'ji}Etu)v add. Ywviwv B ycovfa? om. a 3 d-evavxfav aP Elvat— eysiv (p. 21,11) 

om. defectus signo posito P tilriij.\j.ivai BD 4 xovoxepov 1) 5 xe om. a G te] 

JJ.SV A 8 loTt— a'J[x7:cpaaac(TOS (9) Suidas sub v. S'jXAoyi^Jfxo? 9 rrepa'afj-aTOS D 10 xoij 
oiaX£-/.tt-/.o"j ABD: aTTooeixTUoij a 11 om. D 12 Y'^es&a'] 5£txvuaf}at A 14 ctu- 

Toy B aXT|!}rj— TTtaxtv (15) lemmatis loco A fxEv om. a 15 et IG a'jxuJv 1): auxdiv 
aAB 18 £xi om. A 'ixo^na^ k xivdi; om. B 19 ht om. AB 20 z(xt alteram 
om. U 22 dfjyai A. 23 xooe a 26 evSo^ov— Trpayixaxcuv (p. 19,27) Suidas sub v. ev- 
5o;a £taiv a 27 £voo;a —aocpole (28) lemmatis loco A 28 xal xoyxois — ivod^oi? (29) 
om. A 29 [xdXtaxa om. B 30 uptoxio? ABD: Travxio; a 32 ouxto; om. a Suid. 
32. 33 7:£pia-avxai aB 34 xo alterum om. ali wtp eXeIv] cpiXslv A xott xou; yovEl; oeTv B ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100-127. b23] 19 

-Xct'ofTOi; to TYjV CppOVTjtJlV TlXoUTOU aifiSTCUTip^V £lv7.l 7, TO ']>U/7)V Gdjact- 
TO? cTvai -llJll(0Tip7.V (xOll) TO xizw; sTvOtl. £1 IJ.SV OUV TTSpl XtOV £V Xai? 
XOIVC.T; OOCCtlC X3l|i.£VtOV TjV Xo"j'OC Tol OlC(/.£XTlX(i) fJLOVOJV, aOVOV TO TZa^f. 

ooxolJv r^ TO TOi; 7rX£['arTou r^v av auTto -rpo^ to au/.XoYi'CECiQai ypy^aiaov 
5 xai TO ouTtoc Ivoocov. iirsl oe r^or^ xctl Trspi toioutcov ot Xo-^oi T(o oia- 25 
X£xTtx(j), -spl oiv o'josv 01 TToXXoi oo^aCoucftv, otXXoc akkon; Trepi auToiv -i- 
CTS^o'jai [xaXXov (toic ^ap cjocpoi; -£ xal ~£pl Ta-jTa i'^ouai), Tispl T:avT(ov 
d'p' £3Tai (JuXXo'i'iaTixo; o oiaXsxTixoc. TraX-.v, (b? cip'/jxai, xal to iv to6- 

TOl^ c'vOOcOV. s'STl OS £V TOUTOl? IvOOcOV TTpOJTOV [XSV TO TTa-Jl OOXOUV TOi;: 

10 ao'ioi?, oiov icJTi TO Ta tt^? ']>ux^i* ''J-Y-"-^^ [xst'Cto sTvai twv tou crojixaTo:, 
TO [j.r^O£v £x TOU [XYj ovTO? '(ivcailai, TO Ta? ap£Ta? a-j'ai^a sTvar Tj to toTc so 
TrXctcfxou auTojv, to? to ttjV apsTYiv oi' auT/^v atpcf/jv sivai, £i xal txr) 
'Eitixoupfo ooxcr, xal TYjv cuoaiiJLOvtav 6-' dpcTTJ? '(I'vsa&ai, Ofjioico; to iirj 
Eivai" Ti aojixa dusps? ;x/^0£ xoOfxou? diTEt'pou?* v^ youv to toT? ivoogOTa'- 

15 tote, (ju; TO T-/]v "liu/yjv diidvaTOV oid OXa'Tajva q tcejxtttov ti sivai awaa 
oi' 'ApiSTOT£Xr^v. £1 ^('dp ot IvooEoi xaTa aocpiav to3 uiro tcjuv ttoXXojv 
eTcaiveisOai t£ xal &au[xdC£(3i)ai toioutoi, si'/j dv xal to utt' ixsivcuv XEyo- a5 
fjLEVoy Tpo-ov Tivd uTio Toiv TToXXoiv TiOsfxsvov. ETTt "j'dp xtX; TOta'Jtai? 
86^ai; auTob? diroos/ovTar oi' d "(dp outoi Ivooqoi, i'vooca xdxciva, oid 

20 0£ 'd? TOiauTac ooca? £voo?oi ot aocpot'. TrapaoojSci os Tjixiy xal tottou? 
£v T(5 Tcspl otaX£XTix(iiv TTpoTacJeojv Xoyto, ot' wv oTot t£ £aoa£i}a Ta Iv- 
Soca Xaix^dvctv. oia'^ipst o£ to Ivoo^ov tou dXr^Oou; ou tuJ 'Lsuosc £ivat io 
(IsTt -('dp Tiva £voo?a xal dXr^f)rJ dXXd xq E^rixptcisi. £C>Tt '/dp th3 ixsv 
dXr^&sT drro tou Trpd^jxato?, Trspl ou sciTiv, ■r^ s-txptai?' OTav ydp touto au- 

25 xto ojxoXo"/-!^, xot£ saTiv dXr^&i?- t(o os Ivoocoj oux d-o Toiv 7rpa*j'[xdTajv 
r^ £-ixpiai? dXX' diro twv dxouovxujv xal t(ov toutcov uttoXt^'J^scuv, d? s/ousi 
TTEpl Ta>v TTpaYjxaTiov. 

p. ]00b23 'Eptaxtxo? 0£ saxt ouXXoykjixo? 6 'sx cpatvoixsywv £v- 

OO^tOV }X7j OVTtOV 0£ xal 6 £^ SVOOQOJV Tj (patVO[X£Va)V £VOO^U)V 

30 cpaivojxsvo?. 

Eipr^xs [XSV TTspl TOU spiGTixou auXXo^taixou sv Tot? ^i^ocptaT'.xoi? iXsy- 45 1 TT]v BD: (XEv a A 2 xal Suid.: om. libri 3 ante Xoyo? add. 6 a tw otaXexxtxui AD: 
TCiO owXsxxtxoiJ B: toT; otaXexxixoI; a post jj.o'vov add. av 75 a 4 ccjioj BD: aixo A: 
auxolc a 6 xo[o\jto A 6 ouoev ora. A oiocv ot ttoXX- add. B''^, evanuitB' 7 [xdXXov] 
fjLovov D T£ BD: XI A: om. a 8 auXXoyiap-o? A 9 post xouxois add. xoi; ao'foT? a: super- 
scr. B post §£ add. xai A 11 dYa9d; a 12 aipsxYjv ante 01' transposuit D aux/jV 
B^D: auxYjv aAB^ atpsxyjv] dpcxrjv B 13 ojxotov il 14 a(jj[j.a] [XEpo; B IG siABD: 
xat a 01 om. D 17 ante xoioOxot add. ot D tiq dv ABD: xotoOxov dv z'irj a 
18 xt\)^[X£vov UTto xtjuv roXXdiv D 20 Trapaowact] c. 10 u'xtv A 21 :itpt om. a Tipoxd- 
aewv] TrpoxEptov a xd om. li 22 'Wuoet? a 24 Tispt om. D oxav — iTitxptst; (26) 
om. A ox£ a 2G xo'Jxcuv aAB : xoto'Jxwv D 28 post cpatvotjiviov add. [X£v D 29 [x/j 
ovxiov— cpatvd[X£vu)v dvoo^tuv om. a 31 dptaxt/.oO auXXoYtsp.o'J ABD: xdiv ^ptaxtxtiiv a 

9* 20 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 100b 23] 

\r,'^r,z. r,fji'ltX'Xl Oo SVTaGUa 0[X0t(OC OJC X7.Xcr TOV iplSTlXOV CiuXXo-'iajJLOV. 

oiTtov 03 'f/jiiv cTvai TOV TOiO'jtov atuXXo^KJaov , TOV ]x£v Trctpa TTjv uXr^v 

Y]a7.0T-/]a3V0V TO £pl3TlX0V 3/0VT7. O'JXETt Oc Tra(>7. TO a/Tjtxa* TOIOUTO? ",'7.p 
5 6 £X C57lV0a£V(l)V £v6o;OJV [JLTj 0VT(OV 0£ | aL)XXoYl3[JLOC. TtV7. 0£ ElTl 13 

Ta cs7'.vo;x£va i'voo^a txYj ovt7. 0£, 7L)t6? X£*j'£r oo Y^^P -av, 'f"/)3'', 

TO <37lV0a£V0V i'vOO^OV xal i'cTTlV IvOOCOV. X7l 01 Tl £7ri'i£p£f 

OtJO£V -'ap TWV X£"|'0[X£VtOV £V06c(OV iTriTToXaiOV £/£l Tr7VT£Xa)C TYiV 

Cp7VT7CJl7V. £7:n:oX7lOV 03 £3Tl TO £X Ppa/SiaC £-iaT7'330JC £A37/0[X£VOV. 

10 TOIoGtOV Oc to £100C T(OV 7:pOT7a£tOV T(T)V £pl3TlX.(0V auXXo^taiXlOV * OlOV Cp7.l- 5 

v6a£v6v ECTiv i'voo^ov TO TOV optovTot ocp&aXtxou^ i'/zvr oi' ou auva-,'£T7'. 

'6 £T£pO'f 1)7X1x0? 0Cp&7.XlX0UC £/£l'. ' V-'^A TO '5 X7X£rc, O'-OC TOij aT0[X7T0C 
COU 6l£p"/3T7l'' X7[5(OV TIC a'JV77Sl TO T7)V 7[X7q7V 017. TOU CrT0U.7.T0C 

S'.3p/£ai}7.i Tou 6c[xacav XaXouvTO?. X7i '7. oux dTro^ipXr^xa?, £"/£i?'' touto 
15 Ya'p T'.; Xa^ajv C'jv7!y£i. oti xIpaTa £/£ic, oux 7.-0i33]'jXr^x7c 77.0 x3p7.T7. 
otxoiojc xal TO TOV o'i;iv iyovxa opav, tov 03 xoi;xa)[X£vov o'];'.v £/£iv. Ta 
7op TOiauTa £T:i7:6Xaiov l/st to Tridavov, X7i, (S? cpr^atv auToc, -apa/pr^aa 10 
TOi? X7i [xixpa auvopav 8uv7tx£voi? xaTaoyjXov £v auTOi; to 'bzooo^ 
7i'v£T7i. 8 OUX £/£i T7. dX"/ji}(u; £voo;7' 01) "ap paoiov 3V 3x3tvoic cptopa- 
20 Or^vai TO 'LeGoo?. to "(ouv to'j; Oeouc -dy-a 0'jv73i}7.i £voo;ov ov oux dkr^- 

OoC Oo OU 67.OIOV IcjTlV £X3"|'"/f}yiV7r OiXoToJC X7l TO 'tW [X3lC0Vl d^ai)"} EV7.V- 

Ti'ov a3r!^ov isTt X7X0V.' £~' oXr^'oiV 77.P dv ti; 3upoi TOUTO ;xrj £/ov outojc* 

(Jj; 00X31 £-1 Tr^C £U£;t7.C 3/31V 7.71 XT^; 'J-j'Sl'aC* TO "('dp TU) ;X31^0V'. 7.77 1}(0 l'> 
£V7.VTtOV (tO'JTO oi ESTIV Y) X7/3cia) i'XaTTOV £Tv7l OOXEl X7X0V Tr^? VOSOU, 

25 r^Ti? £3t1v £V7VTt'a T"^ U7£'4, "'JJ sXdTTOvi 7771)03, T(jo Touc ix£v voaouvT7; 
"7TdvT7c vsj.yt'/.ztlv OU 7:dvT7? 03 TOUC x7y£XT0UVT7.c Vjoyj X7t voa3rv. TO 03 

aiTlOV TOUTOU SGTIV, OTl "/] [X3V 3U3E'r7 ~£p'.3lXrj'i3V 3V a-JT"^ X7l TT|V U7317.V * 

laTi "(do 67317 Yj Eusci'a* oio -3013/0037 sv 7ut-?j d'ltiav ixsT^ov iavy 7u- 

TTi? d77l)6v 7CpOCt3(3Tl 770 OAj-'Q TO 31V71 7UTYJV TtOV Ol' E7UTd atp3T(OV * 7^ 20 1 auXXoYisp-tuv om. a auTw ante TiEpl habet D 2 opi^sTat] Soph. el. c. 2 

p. 1G,j1j7 EvTaufla AD: v.ai evxauDa E: ■/.dvTa'ji)a a 3 etvat om. E: ex corr. 

add. D' 4 opiaxr/.ov (sic) A 5 sir] B 6 post cpaivo[X£va add. [»iv aA 

post 0£ add. Ivoo^a aAE 7 fort, oia -ct 8 Y<ip f™- a Xeyo|j.£vcov ivoo^wv A 

Arist.: cpotivoixf^cov ^voo?iov ED(P): dX/jSuJ; £voo;ov a drtrroXottov— -tSavo'v (17) Suidas 

sub V. i-t-dXaia 10 to om. A 11 01' o\) — e/et (12) om. a 12 ante 6 

add. OTl Suid.; e'xstv malim scribere 12. 13 atdtxato; spyeaOai a 13 a'jv7!;£i D 

14 oiepyeaftat AD Suid.: EpyeaDcct aB too AB Suid.: ty]v aD touti;) a 

15 Xctpwv Tt; 1) Y'^P 003- 1> ante xepaxa alterum add. tgc aB Ifi tov prius 
E Suid.: TT)v aAD 17 E/et om. E w; cpr^aiv ccjto; om. D IS £v autoT; 
om. A 19 YivExat] E-Exai a x6 — £voo;ov a fjaot'tu? E exei'vou a 

ID. 20 cp(opTji)Tjvai A 21 oijotw?— uy^'? (P- 21,4) Suidas sub v. vjz^iol 23 E-jE^fas] 

uYtEt'ae A: b-(doi.<; D uy^^'^^I £'J£?t«? A 24 oe al!D: yotp A xaxov om. A 

25 ^/avxta icxiv B: ijxlv Evavxiov a xo xo-j; a [J.ev om. B 27 et 28 ainfj 

libri 27 xal om. A 28 'i'jxi — i>'(zl.'x'/ om. AB po.st [j.Et>jv add. y'^P AB 

29 Eot'jxd a Suid.: a'jxrjv D: auxYjv AB ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Aiist. p. Iu0b23] 21 

0£ v.n.yzcia r,uv.i-'. iv rt.'j-a^ -spir/si tTjV voaov, aul iaxi txovd) iv ixoivco, 

■ -rjv y.ot-/3;''7.v £-1 -jOip xa/Ecia '^vnxox vosoc. (or x7.i Yj 3U3r'a £-1 r^ 

5 Touc a£V oijv Tuiv irjiaxixdiv au/J.o'j't^txwv -7.07. Tr,v ''}):r^'^ 'fl^'^ ''•'^^ 

auXXo-j-isixouc Eivai. otav -j-ap auXXoytarj-ai tic ti £v a'jCu-j't'a auXXo-'icrtr/.-?; 
O'.a Toio'JTojv TTpoTOtaEwv, £pianxoc cjuXXo-,'iaixoc -,'iv£Tai' <uc 'a. -t -poo'.r//;- 25 
uivoi l/ouai xal 6 toioutoc. '1:7.; 6 avooEroc 7.vop£i7V £/£i* £C(TI 0£ 
yiTwv avSpEioc* 6 /itojv apa avopEtav £/£!■•' ouio; -(ap ipiatixo? 6 au/v/.o- 
10 'I'laaoc ou 7:7.p' aXXo xi r^ irapa to Xr|Cpi)-?|V7i wc Ivooiov to -ra'vTa tov 

rjyrjrjzXoV dv003l7V £/3lV, £Tr£tOY] £V a'JV-»Y''?- CU/J.O-j'lSTlX-/] £V TrpWTIO OUOITj 
S/r^tX7Tl £X OUO X7T7Cp7.TlXWV , TTi? [J.3V £7:1 tJL3pO'JC TYp 02 XaOoAO'J, TTp 

a3Uovoc. E3T'. oi Ti; iptaTixoc auXXoY'.ajxoc X7t 6 xata to eToo? r^jxapT-/)- so 
txivo?" ouToc 0£ otJxETi ouo£ (j'j/J.o-j'isaoc y.-'hiji; iax'.v, 7./,X7. TO oXov toOto 
lo ipiGTixoc GtjXAo;i3|xoc. toioutoi oi eisiv oi iv 7.a'j/J.o-,'tar(o auCu^ia ioto- 

TtOlX3V0'. Xo'i'Ol. oToV £1 SUVa^j'Ol TU Y/TOl TO OTl "7.? aVllpOJuOC ITTTrO; £CiT!, 

O'.a TO'j Xajjiiv 7:7;vT7 avOpwTtov C(oov Eivai X7i -avT7 i'-ttov 'liWr daol- X6"'l3TO; 77.0 Yj TO'.a'JTYj auiXTrXoXYj X7.1T01 ii 7.Xy/l)(Tjv o'jaa TrpOTaa£(OV :(o cTvai 060 y.7.T7/.i7'33ic iv o£UTipu) a"/Yj[X7.Ti. ojxoioj; xal £i Xa'jSoi Tt; Ta 35 
20 V£xp7. Tfoy aojjxa'Ttuv xiViisilai xal dXXoioua&at, c?.XXa xal xa aiai^avoacva 
y.iVEiaOat, xal ix toutou oioito 0£ixvuvai oti t7. VExpd twv aoj|X7'TOJV al- 
a[>7'v£Tai, ojc (O£T0 AYjtxoxpiTo;. 6 TOioJJTO? TrapaXoY'-aixo? -j'tvEcOai [xiv 
o'jvaxai X7.1 i^ dXYjUojv, (!jC)Tt3p ouc irposipY^xauEv. ojxoioi toutoi; xal oi 
ToiouTOi ' 6 dviipcu-oc C'pciv £!jtiv, TO C,iorjv '(i\/rj^ ioTtv, 6 dpa dvi}pa)TCo; -(ivo? 
25 isTi'v'* i'voocoi ]x£v -ip xal 7.Xy^i}£i? ai 7rpoTda£'-c, dduXXoYiaTOc oi y, aujx- -lO 
ttXoxyj, oxt £V TtptoTw rj/Y|aaTi oux i'aT'.v Yj [X£tC(ov irpOTaai? xai>oXou. toi- 
o'jTOC xal 6 TYjv i-f/.pa'T£iav aoj'fpoa'jv/^v otoaEvoc 03ixvuvai, o'.oti du-'iOTEpai 
XOEITTOU? YjOOvaiv T^Oiooavr 7.XYji>£r? [J.£v -'7.p 71 TrpOTdsEi? xal £v6o;oi xai 
siooTiOioi, dXX' £v ocuxipco G/YyixaTi 060 xaTacpa'cJEi? -dXiv Etalv £tXY,;x|x3vai. 
30 oia xauxa os ouoi dvopEioc iTriaTY^jxwv, i-£iOYj ixaTipto auToiv (j-doyEi 
x6 i^aopaXiov. oet'oi 7t£pl x«)V ivoo?(wv xouxo -rrpoEiXY/^ivai, oxi Ta £v- « 1 0U7. eaxivA ctuxfi D: aOxTj AB: ea-jT"^ a h alterum 01a. aB Suitl. 2 a'ix^ 

ABD: sauxfj a TzdXiv om. D Suid. 5 ouv a: ay B: om. AD -ctpi et Ttspl vix ac 

ne vix quidem possunt discerni in A 6 oxav ex oxi ut videtur corr. A eptaxiv.Tj L) 

7 post Ota add. xwv I) auXXoytaixo; om. B 8 6 alterum om. D: post dvopcTo; habet a 
6 tertium om. a '.J civopeiav apa 6 yixuiv B 10 xov om. D 11 post 'iyzv/ add. 

ouor] A iizzi a post l-stor) add. 0^ P h auCuyi? cyXAoyiaTc/.-?;] O'j^^'Xjb. o'Jaa G'jaXo- 
Yia-ixYj?: fort, -q a-jC'JT'a a'jXXoYiG-txrj -pwxrj A o'jtt^ om. L) : fort, ouda 12 ix] 

xal A, B pr. 13 xal add. ex corr. D: om. aABP U or; P o'V/. esti A 

15 TOio'jTos aP 0£ I): yap A: olot.aP: om. B IG st om. a c^jvayoiTO ti; D 

fjxot] respondet 6|j.o((u? (19) 18 aup-rXoxTj] au|x ex corr. add. D' to P 19 xaxa- 

cpdaets 6'jo B 21 xou-tov a (sed cf. p. 28, 14): to6 (superscr. x) D oi'ovxo A 

22. 23 o'jvaxat [xev Yt'vcaSai D 23 o[j.otot oe xo'j (superscr. x) D 24 6 prius om. aP 
6 av&pioTTOc apa B 26 xpixo) aP 30 xauxa scrips! : xauxa aBDP : xd a-jxd A oe 

om. D i-£io>j ABD: izA xat aP bv.d^yoi A 31 OapaaXsov AB 22 ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 1 [Arist. p. 100^23] 

0'-jQ7., xc(f>' oGov egtIv Ivooca, ouT£ rjXr^\)r^ ECJTiv O'JTS ']^£uov xal yj-o 
dlr^^ Tiva sciTiv svSo?a, wc to flsouc sivoti, xal (j^suOTJ, oj? to touc Usou? 
ZomaWoii T.dvm (ou 7ap xal xa xaxoc, a Ian xal auxa xoiv iravxajv), 
(uOTTspouv xal dX-/)i}-?j Tra'Xiv saxt xiva aoob, <«? H ^^^^- '"'^(^ I '^"^'^^^ ^^^ •* 
5 awaa Iv xoTTW sivar airo ^ap xou ooxsiv ■?] toij ivooSou xpi'au, toaTTsp 
siprjxai. 

EiVojv 0£ xauxa xal Tispl xou spiarixo'j auXXo7i(3;xou xal otiza^ xa? 
Tuapa xr^v uXr^v xwv cuXXofioii-aiv 7ivo[x£va; oiacpopac (ouoslc 7ap £x '}su- 
otov xal dooctov auXXo-j'i'Csxai, oj? -posrirov aGxrj -j'a'p scxi irapa xd; £ipr|- 

10 asva? uXa^ xwv Trpoxdasoiv oiacpopd- xal ^dp 6 irsipacixixoc, 8v sv a'XXoi? 5 
xouxoi? TTpoaxtDrjCjiv , sc svooqwv r.ux; xal auxoc iaxi, xouxw oiacplptov xou 
oiaXexxixou, oxi o [jlsv oiaXsxxixoc ix xwv aTrXtoc svooSuiv, 6 os -sipaaxi- 
xo? £x xojv X(i> d-ox&'.vo;x£Vio ooxouvxojv xov X£ sXs'f/ov xai xov auXXo^i- 
cjijLOV TTOisixai xal Ttst'pas ydpiv £X xwv ouv sxsivro svooccov isxiv), sittwv 

15 or; Tispl xouxiov irapd xou^ irposip-zjasvouc cp-/)al -dvxa^ auXXo7i(3[j.ouc, xov 
dTToBsixxixov, 0? £c dX-/ii}(ov TjV xal Tcpwxwv, xov oiaXsxxixov, oc i? iv- lo 
5o;iov, xov ipiaxixov, oc sx cpaivousvojv £voo;(ov auXXo-,'iC£xai, dXXo cp/jcrlv 
eloos eivai auXXo^iatxtov xov xai>' ixdax'/jv Eitiaxrjtxr^v £x xwv otx£t'a)v dp- 
ytov xfi £7:icxrj[x-(| 7ivo|j.£vov irapaXo^iaixov, OTioTd (pajxEV £ivai iv ystoaExpta 

20 xd ^};£uoo7pacprjiJ.axa. au77£V£T? os liyji dv 7£(otj.£xpt'a £7riaxr^|j.a: dpi&[X75- 
xtxrv (xal 7dp aux"/] tteoI Tioaov, dXXd oiujpicjaevov), sxi 0£ dcJxpovo[Atav 
xal oTTX'.xTjV xal (xrj/avix/jV irpotj/poivxai 7dp auxai xai; 7£a)[X£xpixarc dp- 15 
var xouxo 0£ x6 £iooc xtov a'jXXo7tGia«)v oxt xa»v -pOiip'/jijivtov iaxlv 
d'XXo, Octxvuaiv £x xou a'/iosva xojv Xo7tov xtov a-oo£oojj.£V(ov £'faptj.o,£iv 

25 aux(o. 7dp '];£!J007pacpu)v oox£ kc. dXrj{>(uv xal irptoxwv '|£U007pacp£r 
(douvaxov 7dp £^ dXrjUojv '];£(jooc auva/_&r|Vai) ouxs iz ivoo^wv ou 7dp 
uTTOTTi-xEi xtp xu)v £Vo6;a>v X67(o xd Iq (ov 7''v£xat xd ']>£'J007pacpr]]j,axa. 6 7dp 
^J;£uoo7pa9«jiJv O'JXo xd irdcri ooxouvxa Xaapdv£'. o'jxs xd xot; iroXXoTc* xrjv 20 
do/TiV 7do ouo£ ETratoustv -dvx£c r^ 01 tioXXoI -£pl xouxuiv dXX' ouoi xd 

30 Tidai xoi? socpois, dXX' ouoe xd xoX; TrXEtaxoic, ouo£ xd xoU 7vtopi[x(o- 
xdxoi?* xal 7dp, £1 xivo? xaiv aocpuiv o/j-^iia xi xoiouxov iaxiv, dXX' 6 '|/£u- 
5o7pa''^u)v 01) xo xivl ooxouv Xa,3(jbv xt'ilr^siv, dXX' £v tip 'K£pl auxuiv Xo^ia 
TYjv 'i:apa7«)7Yjv TroiETxa'.. dXX' ouo£ 6 xou ip'.axixou auXXo7tC[xoij Xo7og 25 
icpap[x6Coi av xoT; xoiouxoi; 7rapaXo7iGuLor; ' oux£ 7dp oid xo £voo?ov ooxeiv 2 ^3Tiv] 0£ B TOO? om. D 3 uavxa 5'!)vaai)ai B v.ou (ante xa) om. a xwv Travxujv 
xcti auxa D 4 ota ttjv aTtXavY) om. P 5 ^utxptai? a G EtpTjTGd] p. U),25 — 27 
8 TTctpa] TTEpt a 9 TTpostnov] p. 15,23 10 oicxcpopas B £v deXXoi;] Soph. el. c. 2 
11 xouTOt; AD: xonots aBP TrpoaxtOTjSiv scripsi : irpoxid/jaiv libri a-btd; ABD: o5- 

Tos aP 13 d-oy.£y.p[p.^vto A 14 xoti 0111. aP dv5d?iov i'/.zbv) a 15 orjP: 61 aABI) 
otTravxa; D IG tjvADP: r; aP S? altenim superscr. B 18 post xov add. yip aP 
20 0£ om. B ante ciptDjj.. add. ttjv 1) 21 daxpoXoyiav a 23 to eloos superscr. P 
eaxlv] Iv iiiras. P'"' 24 '■j.nrjrjzrjf.fixvnu^ a 27 xa prius D: om. aABP 28 xot alterum 
om. A 29 ante -avxE? add. o'l aP>l)P: om. A xd om. P 31 xtvcts A 32 o'jxe 

TCI B 33 -epio'.YWYV'' f"^' Tcx^Tiwyr^v iit videtiir rorr. li 34 i'.potpjj.'jCrj A oo/eT A ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. lOObSS. 101 a 13] 23 

-£ xal c5ai'v£Cit)ai xo ouko ttcoc T:£prj'p7/i£iv -i -spiYpacpci, outs oi7. to ;xr| 

auX)/r,'['C£3i)ai '^suooYpacpcu ott Se arj toiouxo? 6 tou tlicuoo'cpccpouvTo^ 

. X6"i'oc, ioT^XtoSaV oia lou sittsiv aX/J sx xoiv oixst'tov |X£V xifi i-tsxiQjiX) 

Xr^ixixaxcov oux dXr^&uiv oe xov CjuXXo-jHaixov -oioixar ou ^ap oia 

5 xoiouxtov 6 ipiaxixo? cuXaoyisixo?. aXXo apot xi cioo; xouxo liczpaXo'i'icjij.wv 30 
eaxiv, (0 ouxs 6 otaX&xxixo? ouxs 6 aocpiaxuo? )jpr|Xai, dXX' oi xctxd xa? 
£-taxr^jxot; iiEtpa? /dptv xaiv 7r£pt auxotc xaxa-jivotxiviov xal 7U|JLVac>i7s irpo; 
TO oiopaxtxtoxEpou; auxous' -j'lVEa&ai xojv h auxoi; dXr^Umv. xoii S' £x 
xwv otx£r(ov doyuiv xou; TTapaXo^icra'j'jc xou^ xaxa -,'2<'>l-'-^~p'''5'v 7tv£3i)c(t 
10 T:c(p£t}£xo Ocixxixov xo X(o ^ap xa T^jxixuxXia -£piYpdcp£iv [xtj m>? osi 
■?■ Ypoitxixd; x'.va? d'"|'£iv jxy] (uc av d/iyEr/ja^v xov -apaXo-j'iaixov :io 
'Lsuoo'cpacpojv '7:oi£lxai. ot ok ouxcu;; "(ivotxEvoi 7rapaXo"j'ia[xol yp(0[x£vojv 
X7.r; ■■£(ou.£xoix7.rc 7.p/7i; -(ivovxai* ou "i'ap oj? d'XXoic xist ooxouv Xajxjjdvsi 
XI xo6xa)v 6 Ocixvuc O'.a xouxcov, dXX' ojc £-o;x£vov xalc '(z<j)yiz~pv/.'xU . dp- 

15 /aTc, xal ou -7.pa xo Xe70[x£vov xyjv Trapa^oj-criV 7t0t£ix7i 7.XX7. Ttapa xr,v 
uTj oiousav xaxaypacpriV. xo "(dp iravxl xivxpm xal oi7CiX7]|xaxi x6xXov 
■::£pi7pdcp£ai>7i xal 7.-0 -avxo; S'/jiXitou £ttI Ttdv c>/}ix£iov zoMXay em^z'r;\'6'/a'., 4o 
01? 7rpoa/pr|Xai 6 xd r^jxixuxXia ■7r£prj'pdcpu)V ;x7] oj; oEi xal Ypaixjxdc d'-jojv 
}XTj (w? dv d}(t>£ir^aav, £v xaT? -;Eaj[x£xpuarc daiv d^j'/jxi;. 

20 p. 101^13 'AXX' £x xwv oix£i(uv [X£V X"^ ETC iGX'/] [x-(j X'/j [X ixdx (0 V. 

"Oxi Xv)[X[xaxa at 7rpoxda£ic 7:apd 'Apiaxox£X£i, a-/ijx£iu)X£ov. xw os xio 
"(dp T| xd 7)[xixuxXia 7r£pr,'pdcp£iv [xy; lOs 0£t r^ -(pap-fj-d? xtva? 
d'vsiv [XY) (1); dv d/ilEiTjCav ouvaxai xal dirXoj; /.z'/yr^aDai, xai>oXou 45 
TT£pl xd xoiauxa -(ivo[x£V(ov xoiv t{;£u5o7pa9Vjjxdxa>v, ouvaxai xal w? Trctpd- 

'25 osiyjxa auxo £ip-/)X£vai '^EuooYpacpr^aaxoc. £3xi ydp xi xaxd YEtoasxpiav ^J/£'Joo- 
-(pdcp-/i[xa Tiapd xo [X7JX£ xd TjixixuxXia TTEpripdcpEiv o>? o£i [xr^Xc xa^ TP*!^' 
jxdc dysiv u)C dv dyjiziqaav, xo [xb o£ixv6ov xdc 660 TiX£updc xou xpqoj- 
vou x"^ Xoi7:(] laac, xo 0£ | xal dXdxxous xd? 060 xr^? XoitttjC' x£ixai 0£ 15 
0£S£rj'[X£vov £v -j'cwixExpia oxi iravxo? xpqwvou al 060 -XE'jpal xr^c Xoi-t^c 

30 fxziQ^ju; aial TrdvxTj [x£xaXa[xpav6[Xsvai. haz [X£v ouv xd; 060 x-(j XrjnzQ 6 

1 T£ aABP: xi D to— TrsptYpacpetv xt aP : xw — Treptypct'cpovxi ABD aute -spiypct'^Et 

add. ou A TicpiypacpEtv B [x-q oia xo A 2 [xy] 0£ A 3 post soVjAioasv add. 

OE A dXX'— 7:oi£iTat (4) lemma A 4 xov om. B zotetxat xov a'jX>.OYta[xov 1) 

5 TOUTO om. B 5. 6 7:apaXoYt(J|xu)v daxt xouxo D 6 immo aocpisxrj; 7 auxd; all: 

a-JToc ADP xaxccYtvojx^^wv aAP : xaxaYivo'p-evoi BD 8 aixou; YtvEoaoct] elvat auxou; A 

9 Yi>Ea9cttA 10 Twt supra ras. P: xd B post yap add. rj Arist. (om. 0) xa 

om. B fpd'-fz'y aP 12 6 ic'JOOYpatpwv om. Arist. (sed post TMzlzai habet C) 

7:apo(XoYtG[xoTa (sic) B 14 snofj-svov scripsi: knoixzw-jz D: £7ro'jX£va aABP 1.') xuJv 

X£YO[J£V(uv aP 16 [xri om. A 11 r.zpiypd^i'S^oLi D: YP«''f£3t}ai aBP: cpEpsailat A 

18 -/ai YpGt[j.[J.d; ayiov] rj yP^P-F-^'? "i^'^a? "^Y""*' ^ 19 statv a 21 oxi— 5T,[x£tcoxdov 

repetit mrg. D v-axd dptaxo (superscr. xX) A • xui 0£ Braudis Schol. p. 2.54 a 13: 

TO hk libri 23 y.typir]S%ai xal dnrXdi? B 24. 25 wc TTap'ioEtYixa aP : wCTTsp ouyp-a 

ABU 25 XI om. a 25. 20 is'jooypa'fTjjxaxa B 28 oe alterum om. P n ALEXANDRI IN TOPICORUM I 1 [Arist. p. 101 a 13] '^^s'joo-j'pocfwv 017. xr^; -wv rjixixuxXtcov [jly] osoucrrj? Trspiypacp^? xal ttj?: tojv 
tuiv ",'paijLfj.aiv ETTiCiUQifoj [j-Tj :rpoG'/)xo6a'/)C oG'tto Ooixvuat. X7p(uv suOsTav 5 
X7]V A B oi'/a TsijLVci xa-a to P xai Tispl sxaxspav xojv A f, F B YjIxixu- 
xXia TcaptYpacpsi aTrxofxsva aXXv^Xtuv xT^txa xo sr^txsiov, xsuivovxujv aXX'/jXa 
5 xocxa xoijxo xaiv A F, F B B. X7.1 xa xsvxpa Xa[3(uv xwv Y,aix'JxX['(«v, 
xou [x£v A 9 F xo A xo'j OS F B xo E, aito 100 0, xoti)' o aTiXSxai 
a)vXV]X(ov xa 7j|i.ix6xXia, £Ui>sta? i::! xa xsvrpa xa A, E im^z6^(voai. -(ivs- 
xai or^ xpi'^ajvov xo A E. xal i^rd £x xou x£vxpou sicJtv A 0, A F iv lO 
X(o A F Y)aix'jxXuo, I'aai stalv dXXyjXai?* ota xa auxa os xal ai E 0, 

10 E F* xal -^I'ttp auxat sx xou xsvxpou ziah £v x(o F B r^jiixuxXioj. at 
apa ouo TcXsupal xou xpr,'a)VOU at A 0, E x-{] passt xou xptY^vou, x"^ 
A E st'alv laat. xai ota [jlsv xouxou osixuat xa; ouo xou xpi^wvou TrXsupa? 
t'aac XT] XotTT-(j, ouxs xa y)[j.ixuxXta TrspiYpa'^a? u>? ost (ou yap oiov xs 
auxa aTCXiaUai xaxa xo a-zjii-sTov aXXr^XoiV, dXXa [xovov xaxd xo F, dcp' 15 

15 ou Tip^avxo TTSpt^pa/fsa&at), ouxs xa? yP*^!^'^^-* ^-'i^"^ a>; av dy\}E(r^aa'v. 
ou Y«p ^Ji''JV X£ diTO XT;? d^Tj? xwv Tjjj-ixuxXt'ojv d/flr^vat xiva<; Ypajxadg eirl 
xa xevxpa xcov Y^jxtxuxXt'cov Trotouaa? xpt"i'(uvov at 'I'dp d'j'Ojxsvat diro xt]? 
dcpT^; oux d!XXai xtvi? siatv T| scp' (ov xd xsvxpa* yj ^dp d'^Y] auxojv xaxd 
TO F. TrdXtv o£ 01 [xst'Cfo xyjv [xiav xa»v ouo '];£UOOYpacpouvx£C ouxo) osix- 

20 vuouat otd xYp XOJV Yj[j,ixuxXt(ov Ttipfj'pacpY^; xal xyj; xa>v -j-paixjAoiv £-t- 20 
C£uc£a)?. Xa^ovxEc £Ui)£tav xyjV A B £Tt' auxY^s auv£-,'7Us dXkriXuiv Xap-pd- 
vouai ar^\l^Xa xd F, A, xal 7i£pt sxaxipav xujv A F, A B cui)£t(ov Y^jxixuxXta 
TTSpt'cpdcpouai T£|jLvovxa dkkr^Xa r^ d-xoixEva dXX'/jXojv xaxd xo E a-/j|j.£tov, 
xal diTO xou E a"/)[X£tou, xaU' o a-xsxai aXXir^Xtov xd Y,jj.txuxXta, sttI xd 

25 X£VXpa Xa>V YjjJ-IXUxXioJV xd Z, 1 I £U()£''a; £7Ct^£UYVU0.U3l. -(tVEXai OY] Xpl'-j'tOVOV 25 

xo E Z H. xal iiisl £x xou xsvxpou at E Z, Z F, I'aat dXXY^Xai? sisi'v I'aai 1 post otdt add. xe aP 3 poSt a prius add. x^ P 

TuJv] x/jv I) figiiias rubro appinxit liasce A or/ct X£[xv£t] oic(X£[xvet B 
a Y Y P AB: a p Y P l^'- «• Y P '^P 4 ^ corr. e [i B" xeu.vov P dX?a'iXa)V a £, superscr. aliena manu, B 
7. 8 Y'Y''^'^^" ^1' G post 
8 orj DP: 

£v xd) I) pr., corr. D' 5 xuJv prius] xo P 

xoO i> intulit e v.s. 4 aTj[j.£io'j x£[j.vovt(ov dtXXrjXa A 

OE aAB Y AD: Y 15: a P: }} Y 'i '^ «' oi". 1> !()•£ oin. A 

Y (y om. in tine versus P) ^ p 7ip.ixuxX{to aBDP: £v xfj [idaii xou xpiYiovou A 

1:^ i'aat Etatv B 13 xd Tjfj.tx'jxXta — ou yj- (15) initio paginae perierunt in P 

to; OEi evan. A oloi B 15 TtepiYpdcpeaSat Y]p|avxo A dY«uv cm. P 1(1 xtov — 

Oib;j.axi (p. 27,28) om., defectus signo posito, P, XE^Tiet Tipo'acurcov nirg. P'* 18 w a 

20 xu)v altenun om. B 22 5 prius ex a, ut videtur, corr. B post 6 prius eras. 3 

lit. A post a eras, p D p o collocant aB 24 otTixovxat a ^tteI a 

25 6t] aB : o^ AD 26 xo] xd a C altevum om. a e{a(v om. a ALEXANDIII IN^ TOPICORUM I 1 [Arist. p. 101 "13. 18] 25 

ok xai ai HE, H A* xal yxp oLzox £x tou xc'vTpou sicrl xoij II iv x(j> 

B E A r,aixuxXup* at ouo 6y) TrXsupcd toij -prjwvou ai E Z, E H i'(5c(t siat 

. xau Zl\ A II, a^ sicitv iXaTtou; -r^? Z H Pot(5i(u? tou xpiYwvou. waxs 

ai ouo xoij xpiY(ovoi) TiXsupotl ai Z t], E 11 "civovxctt xt^c Xoitty;; xr|? Z I f 

5 sXaxxouc. TTOtXiv ouv xo '^cuoo-fpct'^ryixa 7r«pa x£ xrjv T:£pr,'pa'-pYiv xwv y^jxixu- 
xXi'tuv (ou "I'otp oTov x£ xa ouxto? TTipri'pccpofiSva Tjixix^xXia rj xsavciv a/.- so 
X/jXa 7^ oXcoc aiiXcaf^ai dXXr^Xwv) xat irotpa xy]v xtov -|'pot[X[X(ov £-tC£u;iv 
ou "j'ao Oiovxooc Tjyi)"/]ac(v ai E Z, E H £ui}£iai w? ot-o xr^c xiov yjixixu- 
xXi'tov xojxYjC* otoxai 0£ tjcjcv 7.1 xo xprj'ojvov 7:01.0037.1. tXr^ o' av, (u? x(o 

10 oiaX£xxix(o 7:apax£ixai 6 ao'^iaxixo^ o sx cp7ivo|jL£V(ov ivoo^tov, ouxoo xal 
ouxoc 6 K7paXo"j'icijxo; xto aTroosixxixdj x(p ix xojv oixsiojv X(p -poxsiaivft) :}5 
dpytov u:ap7.x£t;x£vo-; xou? Xo^ouc; a-j'ojv £"1 '];£'jooc oia xivouv 'j^suotjuv. 

p, lOlalS Ei'or^ |X£v ouv xtuv auXXo"|'iO[JLi~J V wc xuttio TU£piXap£i'y 

SaXtO XO £iprj[X£V7. 

15 'Q? u7:o"(pacf"(] xivi xal oux dxpipoi?. oGxcoc &£ iGcuc eittsv t^xoi oj? 

[XTj 7xpipT^ xov opisjxov diToo£oa)xu)<; Exdaxou, Tj o)? fxTj £c£ipY7a[x£voc auxa 
Old XO [XYj Tcspl xo6xa)V auxcp xtjv 7rp6i)£aiv sTvai, r| £i:£l TtpoaxtO'/jCJi xoi? 
xpiat xoic Kp(i)xou £ip'/j[J.£voi; £v d'XXoi? X7.i xov TTcipaaxtxov (o? d'XXov 40 
ovxa Tuapd xou; vijv Eipr^ixlvous. Tj o auxo? £axiv 6 7r£ip7axixo? xto 7rpO£t- 

20 p7)jx£vip xtp ''sx xouv ■3t£pi xiva? £iTiaxr^[xac oixciojv" "i'lvoixEvqi TcapaXo-j'iSjxti)' 
xal 77p xoG •K£tpaaxixou xov Xo-^ov dTcooioouc £v xoT? ^ocpiaxixoT? zki'i'/rtic, 
ou'x(o? 7~£0U)X£ '' TTSipasxixol ok 01 Ix xtov ooxouvxoov xm diroxpivotxlvo^) xal 
dv77xauov £i6£vai xtp Ttpot5iroi.ou;x£Vip l/Eiv xr^v £Tcicixr^[xr|v", o Taov dv 
£t,r, xoji x£ ''oi £x xa>v 7C£pi' xiva? ETridxr^ixa? oix£i(ov Yivoix£vot TrapaXo- 4.". 

'25 7i5[xoi."' xal xoj "dXX' ix xuJv oix£t'(ov |x£v x"^ ETrisxr^ix-o X-/i[X[xa'x(ov" • 
x(o 'j-dp Trpoa7roiOL)ix£V(p xr^v £-i(3xy][x-/jv £y(£iv osi xal xdc dp/_d? xal xd 
oixETa £X£i.vrj xi^ E7:iaxr^ix-(j Eioivai xal xax' ixEiva d-oxp''vaai}ai. xal 
zvq dv Tietpaaxixo? [xsv diro xr^q xotj ipojxojvxoc Kpoi}£a£(Os Xe^oixevos, 
']^£uooYpdcprjfxa 0£ xal TtapaXoYiSfxo; diro xoii y^voixevou. | dXXd xal 16 

30 XO £vi}tj[xrj[xa, £i xal [xy] drrXw; auXXo-j'tG[i.6?, dXXd p-zjxopixo? "(s. ouoe 
auxou ouv fxvYjixovEuaa; eixoxco; dv Xi-j-oi xo u>s xuTcto £i7i£rv. Tj (i)? 1 post 7] add. oKXrikaic, a 2 orj aB: oe A: om. D C s" collocat a 3 po.st waxE 

add. xat a 4 £ C collocat A ttjs alteruin qm. a 5 Trspt B 7 twv 

om. A ■{pacfih-^'B 8 £u3£lat oblit. A 9 cu;] dv A 12 rapcfxeifxEvo; — d'ycuv 

scripsi : 7roiO'j(X£vo; — deystv libri post iiti add. to D ^'^-jouJv oblit. A 15 ei:ijv f^xot 

oblit. A 16 post -q add. [xSXXov a i^cpyaaixsvoc A 18 h c!.)loi<;] i. e. Soph. el. 

22 aT.oUcxiixt aA Ticipaanxol 7.TX.]-Soph. el. c.2 p. 165 b4 23 dvayzaicov Arist.: 

dvay/.'jtrov libri 24 te] tqO A o't Arist. : xat aB : om. AD iTnaxTjixiov A yevofxe- 

vot a 25 ATj[xjxdTcov oblit. A 26 'ijzi-^ '^''i'' iTitaxT^ixTjv D xat prius om. a 27 xfj l-t- 

s 
aT^[XTj Ixct'vT] A dxeivov B dTLOxptv#a&at D 28 xoii IpcuxdivTo; tt); A 29 oe 

coiT. D' 31 dv] oyv A Xqoi x6 D: ?iYoixo aB: Xey^i x6 A eiiTEtv] cf. p. 58,3 26 ALEXANDRI IN TOPiCORUM I 1. '2 [Arlst. p. 101a 18. 19. 25] 

tiStkd oTtto oia TO xott -/otTa Ta; xoiv a^/yjaaTcov Siarpopac sior^ ",'t'vs3i)ai 

p. 101al9 Kaf>6Xou 0£ eiTterv Trspl ttocvtojv tojv stpr^ii-svujv xotl 
Tfov ixsta taOxa pr^}>-/jGo;x£V(ov. 

5 EtTTOJV TiSfjl TU)V CuXX07ia[i.(OV, oil ElOr^ OtUToiv '' (o; TUTCO) ~zrjika'^siv 5 

eata> xa sip'/ju-sva", s-icpipsi oxi xal xai>6Aou 0£ ypii] TTSpi -avxojv xtov 
T£ £tprj|j,£va>v xal X(ov pr|{}r|ao[X£V«iV 6ia)p''c3i}oti xal [x£[j,vrjai}ai, oxi 
irept [xyjO£Vo; xov ocxpii^T] X670V xal xov £-iaxr^|j.ovix6v x£ xal diro- 
Seixxixov d-Koooovcii Trpoaipoufxsila, aXXa xoivoxspov xal h uTrotuTriosst 

10 xtvl oia xo xaxa xvjv T:pox£i|j.£vr| v [j-eUooov ouaav oiaX£xxixr|V auxapxE; 
Eivai -KavxEXaJ? xo OTctocrouv YV(oprC£iv Exaaxov xoiv Xeyolievojv. xa '(ap 10 
IvooQa xal 01' ivoo^tov 0£txv6ij.£va xs/wpijxat xT|C £TCiax-/)[xovixrj-^ axpi^oXo- 
"(iW* xoiaijxa 0£ xa 7rpo/.£''ix£va. rspl [X£v ","ip auXXo'j'tSfioiv, tto)? xe 
-(['vovxai xal xaxa Tiosa a/r^ixaxa xal Trosoi xai>' i'xaaxov, xal xi've; ijlev 

15 aTTOOEixxrxol xivs? 3' 00, xal xivs? [x£v xiXsioi ayXXoYisp-ol xiv£? oe axE- 
Xei?, xal xi've; [xev auXXo^iaxixal xi've; oe a5uXX6-,'taxoi cuji-TiXoxat', tov 
£u.vr|[xovEU(3E TOO? opiCou-Evo? xov Epiaxixov auXXoyiaaov, xal oXto? xwv £t>; i"> 
XTjV auXXo'i'iaxixTjV npa"|';xaxEtav ypr^cit[j.(ov ev xoi, lipoxspoi? avaXuxixol? 
Erp-/]XEv dxpipoic, TTEpl OE ■(£ d-ooEi'8£u>; xal opojv £V xoi; TcrxEpoi? dvaXuxi- 

20 xor?. Xeyei 0£ TTEpl 6pta[i.(uv xal ev xot? Mexoc xd rpusixd, dXXd xal -spl 
"j'£Viov (, (Lv) diravxtov xal ev xouxoi; [xev ixvTyaovEuE'., ahW. £-n:oXaioxEpov. 
£t "(dp xd EV EXEtvou Etpr^ti-Eva £vxaui)d xi? ij-sxacpEpoi , Ex^atvoi dv xwv 
optov XTjC oiaXExxix^? o'j'arj?, (o; eTttev, e? evooqcov auXXoYisxixr^;. 20 

p. 101^25 'PjirofXEVOV 0' dv zir^ xoT? Eip-/)[XEVOt; ei-eTv Trpoc -Jtoaa 
25 X£ xal xtva /pr^cijxoc v] Tipa"j'[xax£ta. 

EiTCuiV xtc 6 oiaXsxxtxo? cuXXo^iaixo, xal xi'vi xtov dXXtov auXXo-jiaaoiv 
oiacpEpEi, OTi x(j> 01' £voo;(ov auXXoYiC£(3v)ai, dxoXo6i)io? E^scr^; Tupo; ~6aa 
XE xal xiva 5(pT(^ci|i.os t) oiaXExxtxr^, OEtxvuai. Trpo -(dp xou xyjv [isijooov 
aux/jV TapaoiSovat dva-yxaia tj xouxtov oioaaxaXia* 01 -'dp xo j^pr^aiixov 
30 xa»v Xeyoixeviov eiooxe? TTpoUutj-oxEpoi TtEpl xauxa Yivovxat. dtxa oe xal 25 
ItieI xEixai 01' Evoocfov sTvat auXXo-j'icfxur^, ooxsi oe yj cptXoco'f la uEpl xd 1 8ia oblit. A v.al om. a tcis om. A * 2 twv a>jXXoYia,auJv B: xov auXXoyta- 

[JLOV A ;; eTttev B 4 [xexETiEtta D 5 post eJtiujv add. 5e 15 auxov A 

7 TE 0111. 1! Arist. 8 ye D 9 xuTTioaei D 11 eIvoci om. a 1^9'-- 

Ceiv 1) x(Lv XEyoa^viuv sy.aaxov A 14 Tco'oot] TttL; ol A 15 auXXoYitJfxot 

om. B 16 auXXoyiaxixof aA 17 E[i.vY][j.dv£uaE ttcos] p. 100b 25 ax£pr|Xi7.6v a 

1!) £{f//j7.c((j.£v a 20 i\ xol; M£xd xa cp'js.] velut VII 4—12; de genere agilur VII 28 

21 luv addidi 22 ij-ExacpEpoi aD: [XExacpEpEt AB 22.23 xov 6'pov a 23 eIttev] 

c. 1 p. lOOalS— 20 24 Tipo;] Tispl D 25 ^ a 27 xw] xo B rpo; a: TiEpl 

ABD 28 T£ om. aB Tipos a 29 xauxrjv TiapaooOvai a 30 xauxa a ALEXANDRI IN TOPlCOllUM 1 2 [Arist. p. lOh'25. '2(\] -27 

dXrjOrj /cd zr^v oi' dXr^\)tov osic'.v 7Tpa7u.a-£6caf>ai, a xs/ojptcj-oci it;; aspi 
xa Ivoo^a 7rpa'j'|xaTctac, osixvuatv oti xal T:p6? cpiXotJocpiav xal xrjV supsaiv 
Toiv (xXr/i}u)V ypy;ai[j.oc tj oiciXcxtixy) xctl oux l^oj cpiXosocpi'ct; yj irpoxsiu-sv r^ 
'Kpa"|'[xa-£iot. 

5 p. lOlaSG "Eaxf. Ss TTpoc Tpi'a, Trpo? -j'Ufxvaat'av, Tipo? xa? ivxsu- 

?sic, Tipo^ xot; xaxa cpiXoaocpi'av S7:i(jx-/j jxa?. 30 

npoc -pta cpr^atv slvai /prjaiaov xr,v oiotXiXxixr^v -pa-j-pLaxsiav, irpo^ 
xs -j'^i-tvaaiav. Xe'j'si os -j'utjLVotcit'ctv r^xoi xtjv -j'lvoaivriv sv xiui oiotXsYS- 
ai)7.i TTpoc Tivac- o£-/6[X£voi "jOtp xivct TTpopXr^[i,o(X7. ~a[A x(ov -po3oiotXs-(^j- 

10 aivtov -|''j;xva'!l6y.£Vjt TEipuivxoti xouxoi? 7rapraxaat)ai, oi £vo6cu)V xa? st:i- 
yiip-/;cjsu uoiouixcvof r^ -j-uiJ-vaaiav Xrj'oi av xr^v sic ixot'xopov [Jispoc etti- 
ysipTjCJiv. TjV 0£ auv/jOs? xo xotouxov £100? x(ov Xo'j'oiv xoic (zpyacoi;, xal 35 
xa; auvoustac xocs -KKeiaxa^ xouxov ettoiouvxo xov xpoTiov, oux £-1 PipXtojv 
(SaTTSp vuv (ou "(ap 7)v tto) xox£ xoiauxa ^tpXta), aXXa Usastos xivo? xeUei- 

15 ar^? SIC xauxTjV -(uijLvaCovxss auxoiv x6 irpoc xac STCiysiprjSsi? supsxixov etts- 
yst'po'jv, xaxcfSxsuaC^jVxs? xs xal avaaxsuaCovcsc oi' svoocojv x6 xei[jlsvov. 
xal saxi OS pi^Xia xoiauxa 'ApiaxoxsXouc xs xal Osocppa'axou "csYpaiAixsva 
i'/ovxa X7)v Ei'c xa avxixsi'ii-sva oi' svoocwv £Triystp-/icriv. irpos Stj xtjv xoi- 40 
auxr^v *(uii.vaatav ypr^aiij-ov slvai cpr^at xyjv otaXsxxixTjV uiftooov "j'ap xiva 

20 SUpEXlXTiV X(Lv ETCiyElp'/jtiaXtOV lyOVXEC (a'JXTj OS SaXlV 7) Xoiv XOTTtOV Yva)(3tc) 

paov s-iysipEiv ouv/jaoasila. oj; '(ap sv xotc pyjxopixoic ^jUtxvacJfxaaiv oi 
oiaipetv Buvatxsvoi xa irpopXv^iJiaxa xal xyjv xa;iv xaiv xscpaXattov auvopwv- 
xsc paov £7n/£tpotj3'.v, ouxojsl xal sv xoic oiaXExxixoic oi X7]v jxeDooov ei- 
ooxsc paov £7ri-/£ip-/)ii.a'x(juv EUTropouai -poc xa 7rpoxEt'|isva. -/pr^ai[xo? os yj 45 

25 xo'.aux-/) xaxa xouc Xo-jO'jc 'jUij-vaata Tipoc supsaiv xwv C'/iTOU[i£vtov xe xal 
dXr|i)(ov, oj? xai auxo? spsi oi' wv xo iipo? cpiXoaocptav auxr^? ExOr^aExat 
-/pr^(3t[jL0V irpo-KapacxEudCst "(ap xtjv ^u/>^v. wc "(dp xd xou tjwixaxo? 
"('Ufivdciia -|'iv6[x£va xaxd xs/vr^v suEciav TtEpi-O'.Ei x(u | aojjxaxi, ouxcu xal 17 
xd xr|C '}uy7jC £v Xo-jOic 7u;i.vdciia xaxd jxeUooov -jivoijiEva xtjV oixEiav sue- 

30 ^I'av x'(j '\>^xii T^^J^'!'^^J^'^' ^JtXii« Ss suEQi'a '["J/v;? Xoyixric y] ouvaaic xaU' 
Y^v EupsxixTQ XE xou dXr^dou? xal xpixixY] ^t'vsxai. I oi' in ras. D 2 /cat prius om. aB 5 5>j Arist. 7 Tipo? xpta — xct; h- 
T£'j?£i? (p. 28,2) Suidas sub v. Y'jfxvaata xpi'a e xtva ut videtur corr. B xrjv ota- 
XEV.Tixr]v 7tpaY[^<^~^'=''' 7pTj3i[j.ov A 8 xs] respondet oeuxspciv p. 28,1 Xi^m D 

o 

II £(? xd £7.ax£p [Asp A 13 xoi; TzXctaxotc A Itmo'j-^ A 14 to'te om. B 

xoiaiixa om. D 15 xaOxa a auxwv libri et Siiid. 15. IG ir,£jzi[jwy a 16 xs 

om. a Suid. 17 hi om. AB 20 au- in ras. D 21 pTjXoptxwv B 

YU(xvda[j.aatv B Suid.: iYYup.vaa[.'.aatv aA: Y^l^yo^^'O'S ^ '^^ -(^Jix^asia^ B: rpaY[J-a- 

Tsi'a A 27 TrpoxaxatJxaudCei A: TrpoOTrapaaxeuctCei a 28 tiouT a 28. 29 xai 

xd corr. e xaxd P^ ut videtur 29 •(f('j6[j.t'ja B 30 ttj? 'J^'J/tj? B Suid. 
31 post -fjV add. s'je^i'av ABl): om. aP Suid. 28 ALEXANDRI IN TOPIGORUM 12 [Arist. p. 101 a26] 

AsuTspov TpoTTOv zr^; (ji'Sizkzia^ otutrj? TrpocJsxTi&STai xov -poc T7..; 
svTSu^et;, svtsu^si; Xi-j'^^v -a;: irpoc -cou? ttoXXoijc cr'Jvouci''a?, or? 021 [xsv 5 
ivTUYyotvatv xoivwvixouc: xs ovxa; xotl cpiXocviipoi-KOUc, xotl ivxu-f/avsiv (ucps- 
Xr|j.a)c. 6ia [JL£V ouv dXr^i}u>v xs xal c/.ttoSsixxixwv ou)^ oiov xs xoivoXo-jsr- 
5 abai irpo? otuxouc* ouos ■yap xtjv ocpyriv auvisvai xwv xoiouxwv ouvavxar 
aXX' ouo£ txavilavEiv u~o\iiwuai. 010 ouos tiy^cXsrsUat ouvatvx' av 017! 
xivo? xwv xotouxtov, (uv "j'£ xr]v drjyr^v ixy^os G'jvtsvai ouvavtcti. si 0£ 'oia 
xoiv evooccuv x£ xal ooxouvxojv xoti auxot; sxetvoi* xa? "po; ctuxou; 10 
auvouaia? Troiouasi^a, 7rapaxoXou»)oi=v xe av xoi? X£'>(0[J.£VOic xal paoicu? jx£xa- 

10 fiiSaC'^tvxo 61a xu)V xoiouxtov Xo-|'(ov, ei xi [i-Yj eTsv 6p{}a)? xii}£;i.£VOi. xw 
-(tip XTjV TjOOVYjV a*,'ai)ov Yj'ou;x£V(o xai oouXsuovxi xauxTj av [xsv xic ota 
xou Xs^Eiv XTjV y;oovy]V 7£V£aiv £t? cpuaiv aiaO/jXTjV £iv7i, XTjV 0£ xoiauxr^v " 
cpuofiv |j.Yj ouvaaUai d^aOov £lvai xw xy]V "j'svsaiv c/.xsXti £Tvat jxtjOev oe 
dvaiiov dxEXs?, av oyj oia xouxou xi; osixvuvai OsX'Cj X(o xoioutw oxi [x"/j is 

15 EOxiv r YjOOVY) d-,'ai)ov, otjO£V av ttXeov itoioi xio u.rfii xy]v d[j'/r^v zloivai 

XI TTOXS ECJXl XO Xe'j'OjJLEVOV. OCV 0£ 7710 Xoiv XOIVWV X£ Xal SVOOCWV OpiXO)- 

[x£Vo^ £Q£xa'C"(] auxov £t [JL7] ooxsT auxoi xo dyaUov d-,'aUou? kOieiv, wauEp 
xal xo Xeuxov Xeux'-ju? xal xo Ospjiov Ospjxouc, xal xouxou xsUlvxo? Tipos- 
av£pr|Xai si yj tjoovyj ooxsi auxoji dyaOou^ ttoisiv, Xr/];sxai ixsv oxi [xyj 

20 Tcoisi (svap-,'£? -j'ap xal xouxo), auvdcsi os oxi jxyj ct^aDov r^ rjoovv] sx xo)v 
Exei'vou oocujv xs xal d-oxpiasu>v. 6i6 xal [xExaTiEiasisv dv auxov ei'xsi 20 
•(dp 71(0? Tid? xtp utt' auxou xsUivxi. 

Tpixov xr|C (JucpsXsia; auxT^; £xxti}£xai xpoTrov xov Tipo? cpiXoaocptav 
xal X7)v xax' ^TdSxr^\l^f^v -j'vuiatv, xoux' ssxi Tipo? xrjV xou dXr^ i>ouc Eupsstv 

25 x£ xal -j'vajatv. xaxd cpiXoaocpiav os S7ci3xr|[ia? sitte x7)v cpusixr^v, 
XTjV -/)i)ixr^v, xYjv Xo-,ixr^v, xyjv [xsxd xd cpuatxd. 01 ",'dp ouvdfxsvoi xd tti- 
Davd Tipo? xd dvxixsijxEva auvxsXouvxa oiopdv xal zi; dacporspa ETTi/stpEiv 25 
paov dv supidxoiEV £V TroxEpu) auxuiv ij.£pEi '^r^c. dvticpdasu), xo dXr^iis; 
iaxiv, wOTTsp dvxioixojv dij,cpoxEpa>v xu>v [xspoJv dx"/jxoox£c. (uc -j'«p ^-' ^'■- 

30 xaaxYjC Old xou da'^oxipcDV dxouciai xo oixaiov "j'V(opiC£i, ouxto? xal £V xaf; 1 TV]? om. D d);peX£(as post 7:po3£XTi&£Tat transposuit D auTT|C om. D 

Suid. TxpoaexTOexai I): T:poexTt{}£XOi aAB: ^>CTi{}£Tat Suid. 2 ivxEu^Ei; Uyuyy — 

teDev-i (22) Suidas sub v. evteu^i; ivxEu^Et; alterum om. D, superscr. P 

4 T£ D: om. aABP Suid. xai oui. A (5 ouvatx' P ota ADP Suid.: 

U7i(5 aB 7 [xtjoe] oe superser. P: ouoe B 8 te D Suid.: tojv A: om. 

aBP 8. i) Td; auvouata; xd; Tipo; I) 8 auxo'j; ADP Suid.: xo'j; tioXXous aB 

9 TTCcpaxoAoulkiEV aP) 11 xauxr^v BD 12 post rjOovTjv add. dyailov B 

14 6y] AliL) Suid.: ouv aP xouxou] xou A tim xoiouxoj] xoioOxov B lo if) om. A 

Ttotet B: T.rA-'q D 17 007./] aB 18. 19 TipoaavEprjXai D: TipooavEp^xai a: -po3- 

av-^pTTjxat P (•/] iu ras.): -poactvaipstxat AB d om. BP rj om. AD 20 ok 

superser. P-, ut \idetur oxt] xo A 21 (j.£xa::of^Ocuv A 22 a'Jxtb A 

23 XTjs om. D cfiXoaocptav ABDP: xd; xaxd cptXoaocptav iTriaxTjua; a, superser. P- 

24 xoO dXrjiloijs Al): dXr^Slou; P>: xaXTjOouc aP 2G ydp] |j.ev B 28 ev super- 
ser, B dtTiocpdaEtDs P xo superser. 15 29 av oixcuv P oO xoo BDP: 
TO aA TOi; aP ALEXANDRI IN TOPICORl'M I 2 [Arisl. p. lOla-26. Sfi] 99 

X7.-7. cpiXoaocpictv C^tr,asatv i-\ TrciAAaJv wy otov -£ to otXrjOs? suf/srv 

p7.0UIJC fJLTj TipOTSprjV £1? £X0tT£[>OV £7riyclpr|aC(VTC(. aUVaOSl XOUXd) XC(1 TO 

u-0 llAaTojvo;: eiryqixivo^ sv t(o rio(p;x3Vior^ -to "£f)taov 37.0TOV xctt "j-uava- 
(jov fj.aX).ov Ota tt^? ooxouar^^ a/pr^axoi) £ivot(, xal xc(/.ou[x£vrp uro xtuv 30 

5 TToXXoiv CZOoXsa/lOtC, Iw? STI V£0? £t* £1 Oo [XTj, Sl7/f £6c£Tai (3£ Y) aXr^Bcia". 

£Tt 6 £iO(b% xrjv TO'j -ii}avou cp'jsiv oux c?v utt' auTotj -apcc/dsi/j 7:ot£ oj; 
aXr^BoUs OVTO;, dlXa -poxpi'voi av Ta 9Gt'.v6ii.£va (zXtjUtj xaiv [x.-/) ocX'/jOuiv 
TT^ TrotpapoX-(] auxuiv x"^ up^c aXXr^Xot* 01' ruv -^ap to aXr^Oi; tivcc a'^a- 
vt'C£tv -cipojvxat, xouxoi? xic £"pj'£-j'utxvaa;x£vo? oux av u-' auTojv iiapa- 

10 *j'OlTO. TTpO; 0£ TOUTOIC 6 TOjy OllOUOC (pC(lV0|X£V(OV T(0 aXriUcl £Up£XlXO; 35 

(xoiauxa oe xa -ii)7.va) X7.1 -poc xyjy xoGi 7.Xr|i)o!Jc £'jp£Siv Exoiixoxspoc. 
£xt OS £1 osi xov rspi xivoc u'l'tto? x£ x7l opi}(Os kiyj'^xa xoiouxou; xou; 
TTSpl auxou TrotsTadai Xoyouc: u)c; o6v7ai}7.!. 6i' auxwv Xusoilai xat xa arco- 
poufxsva TTspl auxoS, otjXov ojc ypr^criu-ov xo 7£-j'tj[xva'a»>ai £v xols ~po; 
15 auTO 7.-op£rai}7(, ouvausvoic* ouxfo -j-ap auvopav ouvaix' av x7.1 xac Kuati: 
xaiv aTTOpouasvcuv. p. 10]a3G "Exi OS 7:poc xa rpojxa X(ov ~£pl £xa'(3x-/)V STCiaxrj[xir]V. 

OposiTTojv -poc xpta ypTjaijxov sivat xyjv otaXsxTixY)v xotl sxfii'xsvo; w 
xiva xa'jixa, T:po3XLi)-/j(5t xoT? xpial xat xsxapxov, rjxot uTcootatpEStv xtva xou 

20 xptxou 'n:otoua£vo; (r^v 0£ xouxo xo '^Tipos xa? xaxa cptXotJocetav |-tsx7}[xa?"' 
£t yap TTpoc X7. TTpoixa xaiv -Espi Ixaaxyjv £Trtsxrj[xrjy, sr/j av xat 
TTpOs xa xaxa <ptXo30'^['av irpuixa) t^ Tcposxidsic; o)? aXXo xo'jxo Trapot xa 
Trpostp'/jusva. saxi os o irpoaxiOrjCif ypVjattxov cp-/jsiv slvat xtjv oiaXsxxtxYjv 
xat TTpo? xa% xai)' sxa'ax/jv STriaxr^jxr^v apya?* Trspt ^ap xwv oixsttov c?.p- 45 

•25 /a>v ouosixt'a xoiv STTtaxyjjxojv ota x£ X£Y£tv ota xo ostv [xsv, £t STriaxyjixo- 
vtxoj; Xi'j'ot TTspt auxuiv xat osixvuot xauxa, sx Tipwxojv auxa ostxvuvat 
(xoiauxat "(ap at siriaxr^ixovixat ts- xat aTTOOsixxtxat ost'^st?), [xr^osv ok s/stv 
x«)v dpyuiv TTpoixov. xa? o3v 6so[X£vac xo>v drjymv xwv xaxa xa? STiiax"/^- 1 TO ciXtj&e; oin.aP -2 Trpotepov ABD: Trpuixov aP to'jtujiP: toutiuv a 3 h tw napij.£- 
viOT]] c. VII 135 D post Dapp-Evt'oY] add. xaX A E^iaov libri: sXy-uaov Plato 5 -ce- oia- 

cpsu^EToti B: ai oiacpE'jjexai Plato (i uti' auxou om. B -apctyiJctr) BD: xapa^tJiiVy 

aAP 7 TipoxptvTj A 8 tive? superscr. D^ 8. 9 ifj-ccaviCetv D 9 a'j-oii A 

10 6 superscr. P 1 1 y.ai in ras. P'-* tt^v superscr. P xdXrjdo'JC P, x add. P^ . 

ETOiij-dxEpo;] iTTtTT^OEto? B 12 TE add. P^ 13 otaX'JEO&at A 15 auvopav Sivotix' av] 

av dvatpEtv o'jvatTo P, dv add. P'* 17 oe cm. aP 18 Eteojv P^ xai om. A 

ExftsfAEvov B': corr. B- 19 xi'va nescio uude corr., ut videtur, B^ xaiiTa, quod 

post xpt'a (18) habent libri, hue transposui 20 to BD: om. aAP 21 -rrpo; Arist.: 

TiEpi libri Ta TipuJ-a — TTpwTa (22) (inc. f.r) — -/.a!}' sxa- (24) evanuerunt in P 

22. 23 T(Lv 7rpoEiprj[i.£vcuv A: Ta EfpTjUEva B 25 post e{ add. xat I) 26 oEf/.vjoi 

aP: Ssixv'jEt AD: -xvjetv B, ' in quo spi auToiv xai oei perierunt auTa ABD: a'JTwv 

aP 27 oe om. B 28 TiptuTwv B 0c0[7.eva;] eo in ras. P- 30 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 2 [Aiist. p. 101a36] 

[xas auazofssa); tivoc t(o jxtj 8'jvasi}a'. ostjxvusOat oi' dXr^Uwv ts xal Trpo)- 18 
Tojv 6t' Evooctov Tivoiv (osi) 0£r/vu(3i}ai -£ X7.1 TTiSTOuadar TO ok oia toi- 
ouTcov auXXo^t'C^sfiat oictXsxTixrj? toiov. ioiov 6s aozr^z xal t] oi' i-a-ia)- 
•j'Tj? Tou Tpoxsijj-svou aucxacju, u)? Trpoiobv ipET* fxaXiaza os to ttiotov 
5 Toti? ^zp/otu oi' e-a'i'ai-j'rjC T:spr|'ivcT7i. w; oiotXexTixoc o'3v -spl twv ap- 
ya)V Twv t'otwv 6 l-iSTT^jxajv Ipsi, r^ o oiaXsxTixo^ UTisp auTOU. st 0£ 5 
TTpo? xa 7rpu)Ta xat Ta? xail' ixaar/iv £-i(3Tr^;x-/jv dp/a; i^Ti -/prjCJi'xoc, 
EiVj av, oj? elTTE, xal rrpo; cpiXococpiav xs xal xdc xauxr^; dp/dc, 7:apE/o- 
u-lv/j xal TauT-(j xo ypv;ai[i.ov. xal ouxto; dv ouvaixo xal xo xsxaptov 

10 xotixo (j~d^(za\)'x>. x(o TTpo; ':jiLrjnri'z,i<yy /pr^Ji'ixo), TrpoaxsTsOai 6s auxijjl xo 
oil otxotto; ciiXosocpta xaxd xoSxo xal 7:po; d/J.a; sTciaxr^txa? icrxl ypTQai;xo; 
Yj oiaXsxxixv^. xal auxo? 6s -oX>.dxi? 6sixvu; xiva xwv xaxd cpiXosocptav lo 
7:pocxi'i>-/jai xo "aoyixwc" Xs^cuv oiaXsxxixu);, (o; 6so[ji£va)V xtvtov xiov xaxd 
cotXocJO'Jtav xal xoiouxtov 6£t?;a)v. oid scxl xal vj xoiauxr^' 'ttSv ad>[i.a STti- 

15 TTSoo) wpiaxai', saxiv svoo^ov oid to xsTa&ai atotxaxo; iripac sTvai xy]v 
cTri'-idvs'.av, m s/pv^aaxo sv Ouiixoic; 6£ixvuc oxi [xt] S3xiv d-E'.pov xi. 
ato'xa* to k003i}sU xo 'ou6£v os (upiapisvov dirstpov' 'ouosv d'pa coitxa 
dirsipov' a-JVYj'a-j'sv. ox'. 63 oiaXsxxixou saxt xo Tispl dpytov Xs^siv, svxsuilsv 15 
5rjXov dv 'j-svoixo. 6 ^izm\iizrjr^z xi&sxai [xsv sv xai? dpyaT? xal xo STricpd- 

20 vsiav slvai jxTjXo; xal TiXdxo; [xovov s'/st, xi'&sxat 6s xal YpajxaTjv jxTiXo; 
dTiXaxs?, xal ar^asiov o5 [xspo; ouosv. svt'sxavxai 6s zoo; xaGxd xivs; XsyovxEc 
[xv)X£ XI [xs-,'si)oc 6'jva!ji)ai 6'.aaxVj|xaxa 660 s/siv ]x6va, sxi 6s r^xxov sv. 
dXXd jxr(6s a-/;u,sTov xi oXw; sTvai* ixr^6sv -(dp sivai [xr,xs dcpatpouixsvov 
[xsioi Tt jxTjTS Tpoaxitisixsvov a'JcS'-. o>? 6 'EXsdxr^? iXs-j'S Z/^vcov d5ia!3xd- 20 

25 xou '(dp ix-/)6s cpavxasiav xivd o'jvaaiiai Xapsiv. -'S(u[xsxpixu)c ;xsv o6v ouy 
otov xs X'. xo'jxa>v w; ov 6sr?ai. 6 6s 6taXsxxixo? oux d-opr^isi 61' sv- 
6o$(ov auxd auaxTjCrai. Xa^tov -j'dp svoo^ov xo xr^v s-icpdvsiav Trspac sivai 
xou awjxaxo; xal xo xo TTspa? sivai dXXo xou ou scjxi :rspa?, xal xo'jxo 
xifj sTraYto-f^ auaxr^sa; auvd-csi xtjV sTuicpavsiav dXXr^v sTvat aa>[xaxoc, xo'jx' 1 auffxaaeu)? tivo?] toe et 0; corr. P- O'jvai&at (a in ras.) Ssixvieiv D 1. 2 xal 

-pu)T(ov xal 01' iv5o;(uv aA : xal ivSo^cov xal TTf^wTtov P 2 oei a: ora. AF)DP 

oEixvuoi et TxiOTOuxai corr. P" 3 otaXsxTtxot; A a-jtoT? B 4 £p£T] c. 12 

'J TO prius om. A 10 tw — /prjaijxcu ante xal to (9) collocat A to aBDP : 

xal A 12 OE periisse videtur in L) 14 xal] twv A 16 w BD: lu? aP: 

A iv <I)>jar/.ot;] III 5 p. 204b5. 6 17 oiu)pi5[x£vov, omisso oe, A 17. 18 aiiEt- 

pov 5di|xa AD 18 post oe superscr. tujv P- to om. aP ante apydiv add. ruiv A 

19 av ofjXov D xal om. D 19. 20 post i-tcpavEtav add. |X£V aP 20 e/ei jxo- 

vov a TtilExai OE xal om. aP post YpafJi[XTjv add. os aP 21 arj(X£Tov os, omisso 

xal, aP 22 v/zvi] v postea, ut videtur, superscr. B uovov ]5 : om. A sv ex 

o'jS^v corr. B 23 (xtjOe yap A 24 6 om. A iXaTr;; V> C/iViov eXe'/ev aP 

26 xe ETt (iaxi corr. P^ ut videtur) touto aP OET?ai (b; ov B 27 cusTTjvat B 

28 TO alteruin om. aP toO alterum ora. a 29 a'jvayEi corr. c o-jvaxai B 

aXXo a ante C(up.aTo; add. xoO B, superscr. P^ ALEXANDRI IX TOPICORIJM I 2 [Aiist. p. 101 "36] 31 

os'.c Tp£u* T(V 1'ap av o5~(o; tj ocutt] T(o aojjxaTi' iv touto) -^ap sxsi'vd) 
TO slvai* c/AXoL avjv opaxai [xr^xoc xal -Xaxo; syoucfa* ao'jv7.Tov apa au- 
TYjv pai>o^ iytvr ~o.z 060 a[ia [jlovoc; s'/ii oiaataaci?, {ir^xo; xctl -Xato,. 
5 T(o 5' auT(p Xo'j'd) )^pa»[jLSVOC 03t?ci xai r})v Yf^^IJ-^i-V I^^^j"'^'^^ aTrXati^* 
Tiioocc -'oto ouaa i-icpavsia; iirriavsia oux IcJTiv dXXa }jlt)v opatai [xTjXri; 
lyjiuan.- aTrXci-ck; apa [iTjXO? Istai. xctl y) aTr,'[xrj os, sttsi tt^; -,'ryc(a<xrp so 
[XTJxo? iyriuar^z ^v |xovov i:£pa? laitv Ixspov auxrj? ov, ouSs taur/jv av 
£/oi 17] V Sia'cJtasiv 8e [jlt] zyzi [ir^xo?, xouxo dota'cfxaxov Tcotaa ^dp 

10 Sidsxaai^ jxsxd ixv^xouc. Ivsaxi xal oSxoj? Txspl xou ar^fXiioo Xs^siv iv- 
oo;(uc- xo arjiisioy, si oiiax'/ixsv, fjxot Icp' Sv Sisaxr^xsv t] i-t 060 tj stci xpi'a* 
dXX' £1 u-cv sttI xpi'a, aoiixa £3xar £i 6' ItzX 060, £Tiicidv£ia' £i o£ icp' 
£V, 7p7.ii;j.r^ • a).V ciuo£v e3xi xouxojv xo ar^fj-Eiov dpa doidsxaxov. ecsxi »•» 
xotl oG'toj:* rdv Trepa? [X£"|'£i}o'j; xivoc ivl oiotaxv^ijLaxi sXaxxouxoti auxou, 

15 (Sa-£p Y) £-'.cpdv£tc( [x£v awfi-axo; (xouxoo "(dp aZ-q Tispac), tj -,'p7.tx[xyj 6s 
XT,? E-'/^-xvEiac • £(3xi OS xat xo (Jr^[X£rov TTspa? x^? Ypa[xjx7;;' sXctxxooxGti 
d'pa X7.1 xo'jxo xTp 7pa|jLtj-r,c oiasx/yjxaxi' dXXd fxrjV sv si/sv t^ -,'pa<j.[j,Yj 
oidsx'/itxa* ou xo Trspac auxr^; d-oXsiTiofxsvov doid^xocxov dv sirj. xal oux(o;* 
vj do/7] ouosmo £3X1 xouxo ou saxiv dpyrj* d/J.d |X7)v xo a7][xsTov 

20 dp/7j xou TTptoxou 6iac>X7][j.axo;' xouxo 6s saxi xo jxr^xo?* doia'axaxov d'pa 40 
xo ar^'xsiov. oxi 6s xal laxt, xt xo a7][X£roy, ouxa>; dv oeixvjoixo 6iaX£xxi- 
xoj," 7l7.vx6; Tc-spastj-svou Trspa? xt saxr xo os Trspa^ d'XXo £3x1 xoui 
ou £3X1 TCSpa^' ou -jdp xauxov xo TC£pac xs xal xo ou Tispa;* xal xr^; 
Ypatj-ar,? 6s xt;? -S7rspa3[j.svrj; £3xt xt irspa? xal d'/Ao xt^ ",'pa[xtxrj;- dXXd 

25 jj.r,v £t [JLYj i'p(^!J'!J''''^i7 S"/i[i.£rov ou ydp 67] S7ri7rs6ov 7] sojjxa oiov xs Xs^siv 
xo xTjC Ypa'AtxT]? TC£pa;' [xova 6s sv 6ia3X7][xaxt xauxa. oaoiojc dv 617.- « 
Xsxxixoc xal Tcspl [jiovd6o?, oxi ssxlv djj,sp7]c, osixvuor w xaxaixsxpsixai 
Trd? dpo^[xoc, £X£rt'o £Xd/i3xov ssxiv sv dpii>ix(o' jxovdoi 6s ird? dpii>[x6? 
xaxafjtsxpEixar iXd/wxov d'pa sv dpiSixw tj ixovd;* xal dasps? d'pa. xal 

30 ouxcu^- £v dpiiJixoj ov \i.r^ £3xiv dpii}[xo?, xouxo doiaipsxov i^xv \ xoiou- 19 
xov 5s 7j [iovds. 1. 2 xpsl; otaaTct'CEi? B 3 to e xoi ut videtur corr. B l/ojaa — rXctTOS (4) 

om. B dS'jvaxov e O'jvaTov corr. P* 6 ^Titcpavta (sic) oux'mrg. P^ 7 ttj? om. P 

8 fATixo;] in ras. D Sv om. aP 9 eyet] e/r; A 10 him aAP, corr. B: 

laxiv B pr.: laxl D (of. vs. 13) Xsyet A 10. 11 dvoo'Su>s aP: Ivoo^ov ABD 

11 Ev superscr. P (sequens 8t in ras.) 12 au)p.aT' aP ucp' A 13 •|'p<z[A- 

|i.r]v D TOUTO A saxt om. aP 14 ovtoj; aB 15 ante aw- 

jxaxo; add. xou B 16 ante iTrtcpavei'as add. xt]; aP Ypa,a(j.^? supra spatium 

vacuum P^ sAaxxouxo A 18 a'jxfjs om. D 19 xouxo laxtv D 

eaxiv] 7j B 20 aoiaaxTj(jiaxo; (i. e. -a 8.), omisso jrpiuxo'j, B 21 xt superscr. B: 

om. a ostxvuotxo av o'jxw; B 24 post in-zi add. os A post d'XXo add. 

xo AB, superscr. P'^ 25 \).-q superscr. B post p.)] add. -/j aABP 27 oxt] 

>i 
D OctzvuEt A 28 I/.eTvo; f/.dya-zoc, P dv om. D dpil}(A'>T; Bpr. 

post dtpt&[jLiu add. vj A 32 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 2. 3 [Arist. p. 101 a36. b3. 5] 

To 0£ TOtjTO 0£ i'oiov v^ [xa^isxa or/.siov xr^c oiaXiXXixy); 
£51 1, TO £? Ivoocwv auAXoYt'Csailai, eTttcV r]-oi oia ttjV pr^TOptxr^v, sticiot) 
xai autr^ ota xo6-(ov, r^ Sxt xal 6 <piXoaiocpo; ttots oia xoiouxcuv Oiixvuii 
xivo:, u)? KpoEtp'/jxai. 

5 p. lOlbo 'Ec£xaaxixrj "('ap ousa Tipo^ xa; rj,-aaui'^ xwv [xsUoocov 

dpyac 000 V £/£i. 

Oxi [j-sv tiiOooou; xcl xa? £T:icixr^[xac xai xac ziyy-j.; K&^zi, -j'V(i)pt[xov 5 
£KOi'r^(j£v auxoc* eitkjuv yap " Ixi os Trpoc xa -pwxa xwv -zrA Ixaaxr^v 
£7riat7;[x-/jv" xac i-taxr^ua; ixsxa/.apwv [ieOooouc £l-£v. iccxaSTixv] o£ 
10 dvxl xou ' Cvix/jxixr) xotl iri/ctpryixaxixT^'. 

p. lOlljy 'EcOjXSV 0£ X£A£(OC XY)V [X£l}oOOV, 0X7V OlXOlOi^ £/_U)[X£V. 

Liuojv -(:; £3xiv 6 Ivoo^o;; ciuXXoYiaaoc, xal oxt /] 017.A£xt'.x7) -spl 
xov xotoijxov auXXoYtajxov, o£ica? oe xal irpo? Trosa xal xtva /prj3i;xoc i^ti, 
vGv Xe'i'ei xt Ipyov laxl xt]; otaXoxxixr^c, xal ttoxe xal tm; l/ovxa? x£- lo 

15 Xei'coc £^o<x£v X7]v jxeDooov. ouv7'|x£i? 0£ EiTTE XYjv taxpi/Tjv xal xy)v 
xupEpvrjxtxTjV x£ xal oiaXsxx'.xr^v, fjxo!. oxi Ivsaxiv auxaic xal £'j xal xaxcoc 
/pTjaBai, Tj [xaXXov oxt ato/asxixal ou3ai ou xaxa woisixsva xiva -poiaaiv, 
aXXa osi xal otXit'ac auviastuc a-jtai; ~po^ xo apixoiajDat x£ xa 
TrpoSTTorxovxa xal xa';ai xa "j'ivoix£va X£ xal XEYoixsva waxs xa/iUvxa 

20 yp'/jSiixa '(zvia\)ai. r^ [xaXXov ouvaixsic xoivoxspov xac x£/va?. (bsavcl £c£i? 15 
sXc'i'sv auxa'c, xal £iV^ av 'xoiv xoiouxtov ~zyyu)v\ xoux' Isn xojv OTO/a- 
axr/fov. 'fv-^sl 07] xoxe r^fxa; XoXei'u)? i'cciv auxv^v, oxav xwv ivo3/o|x£v«)V 
£1? xo •::pox£i'a£vov £voo;u)c: £-'.y£ip"/)i}r|Va'. [xt^oev TrapaXiTrujixcV ouos 77.0x0 
•jravxo? £tc avxicpasiv TrepiaYaYEiv xov 6iaX£"j'o[x£vov £p-,'ov xo5 oiaXcxx'./.o'j, 

25 wSTTcp ouo£ xoti pTjXOpoc x6 TTSitjai, dXXd xal xouxou TO \i-riohv xu>v £t? 
m'axiy xou irpoxciuEvoo TiiOavtov TrapaXiTCEiv. oux(o? 0£ I/ei xal sirl laxpi- 20 
xT^i; x£ xal xupEpvTjxixTJ? xal raaaiv xwv axoyaaxixSv x£yvo>v. xou x£ -(dp 1 TO 5e] ras. P 3 to'jtojv ABP: Toto'jxojv aP 7] ABD: xat aP post r.ozt 

add. xal AB Toto'Jxtov aABP: to-Jtwv D 4 TrpoEt'prjxat] p. 30, 13 5. 6 dpywv 

[j.£3ooo'j; B 6 k'/eiv a 7 zi/yac, — ^-t5TTj;j.as collocaut aP 8 Ixt oe om. D 

9 aTToXoiPujv A ^^EXocaxTjTtXY] P' 11 5e om. aP oxav ofxoiio? ey(u,a£v 

om. aP 12. 13 Trcpi xoio'jxtov auXXoyioixdiv A 14 tyj; supeiscr. B 15 post 

£-/o(X£v add. xT^voE aP -xai om. I) 16 xuPEpvTjxix^v xe] Or^pEuxtxTjv, ad quod in 

rarg. aliquid imtatura erat, P 18 Sec post auxai; siiperscr. D post xe add. 

TTpo; aP 1!) '(\.'i^6\).f^(x k\^ 20 yEVEaDat I): om. aABP [j.aXXov om. aP 

xoivdxepov aP: x'jpubxEpov BD: x'jptojxEpa; A 21 xEyvuiv om. B 24 rEpiayayElv 

aP: -poayayEiv ABD otaXEyojXEvov corr. e oiaAExxtxov B 25 a>a-£p O'joe xoO ^;^xo- 

po; xxA.] cf. Rhet. I 1 p. 1355'>10. 11 xoy ex x6 ut videtur corn D xo'ixwv B 

x6 alterum D: om. aABP xiuv] xr^; A 26 oe om. B 27 xwv om. aP 

XE alteri respondet 6|xo{(os p. 33,6 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 3 [Arist. p. 101^5] 33 

totTpoij IpY'jv TO Ttavca ta ivos/oixsva -oiTjCJcti Trpo? to aoicia'., aXX' ou to 
au)3ar si "(otp touto ti^ Xiyoi sp-j-ov slvcc. to'j ic<Tpoui, X7.i o dvi'v-po; 
ta-po; saxai xat 6 toiTpo^ oux laTpo^* atu^o-jofi yap -oXXax'.;: xai ot 
avtaxpoi xiva; xotavovTOts, ebxoyvi^ Tiva TrpoasviYxavTc? auTolc, x7.1 ou coV 
5 C'^u^tv 01 taxpot, oxav txsiCov fj to irailo; Tr,^ taTpixTj? po-zjileta? Yj \i--q 25 
a"/j;iStojc5£i uTroTTsasTv paoiov 6[jLOtio; X7.1 i-l xu[5epv/)T[xrjC. 6 auTo; orj 

Xo-jOC X7l £~l pr^TOplXTj? TS XOtl OlCtXcXTlXT^^ • kOAX7XIC -,'ap XO [JLYj iUTTOpeiV 

STTi/stpr^uaTo; r^ rrpo? to abXXo*j'iC£(3i)at to 7:pox3i;j.ovov Tj Tipo; to -£ic»7.t 

TOU; 7.X0'J0VT7.C TT^pOC TY]V To5 -popXr^li.7TO; '[(vtxai Cp^JlV, 7AX' OU Tr7p7. 

10 ~ov oi7X£XTr/.ov "?! Tov pT^T0p7. £~i ^ap Tuiv TOiO'jTojv ~f/ymv oux 7.7:0 
Twv E7:r,'ivoa£vtov t£Xu)V y; xptsic, o)^ Y'^'''^"^^ iiri oixoooixixTi^ ts X7l 6cp7v- 30 

TlXTjC Xal TOJV aXX(OV TWV TlOf/jTlXoiv T£)^V(I»V, £15' (OV XKTa T'.V7s WplSlXE- 

V7? T£ xai TETa^lJ-sva; ooou? -f^ xaT' auTa; ivspY^t'^t 7i.v£T7i -73t, X7t ou/ 
okjv t£ xai 7.7ro xdyr^z auTuiv to 1[j^{ov '^Z'/id'yi'y.i' £V *j'<zp TauTai; tsXo;; 

15 to 7rpox£i';x£vov Ipyov xtp £-£(3i}at to Ip^ov toT; /a'piv auTou •(^^'^I-'-^^'^^^* 
010 ToG xaXw? X7i ztyyv/MZ "|'o70V£V7i Ta Trpo auToij a-/)[X£iov to Ipyov 
7tV£T7l. £V OS Xai? CTOJ^acJTtXat? TCOV TEy^VWV ou -a'vTO)? £-1 Yi^^fJ-^"-"^^^ ^ 
Toig x7Ta Tsyyriv dcTravTa xa aiv X7'piv IxEiva yivsTai. ai'xiov os to iv 
xauxai^ X7.1 7.7:0 Toyr^z xiva -[ivsaOai xal [xy) u)pici[X£va £lvai St' (ov xa 

20 iJT:' 7.ux<jiiv -|'ivo[j,£va -(ivsxai. 010 oux i'sxi xo 'j'tvoixsvov 67:0 xtov xs/vojv 
xtov xoiouxfov xeXo? xoiv x£j(voiv, aiar7:£p sv aU 01' wpiaij-svcuv xtvoiv 71VS- 
-<xi XI xal "/(opk xouxcov oux av ^svoixo* ev xauxai? ifap x6 spyov xsXo; xs 
xal a"/jixsiov [ov], (oc £T7:ov, tou Travxa xaxa XYiv xs/v/jv YST^vsvar ou yap av 40 
aXXto? £",'£V£xo. Yj Ipyov [xsv £v Tcaaai? xat; xi/vat^ y] xaxa xy]v i'c'.v xs 

25 xal x£)^VYjV xaxa xa oixsta sv£pY£i(3C 7tvop.£vyj oia xtov oixstcov o[jyjywr 
xeXo? OS, £v af? xal 7:017? uay^? aXX' ou XTJc xu)^ou3r^i; xivo? Xpsic, ou x6 
sp'i'ov txovov aXXa xo [xsxa xou Ipyou xal xauxa s/ov. xou y<^P taxpou 
IpYov [x£v xo 7:oi.Yj(37i 7:avxa xa svosyofxsva -j'sviaDai xaxa xyjv xiyyry 7:po? xo 
ato&Y^vai xov xa'p-vovxa, xsXo? 3s xo awaai, ou x^P^^ ^^'^ xauxa 7:oi£t, 45 1 cuiaat ABD : acop-a aP 3 estai AB : ^axt D : i'pa aP oi oin. A 4 Trpoaevey- 

xovte; aP 5 fj [aeICov aP: (jleI^ov post porj&ei'aj transponit B tj oin. P: xal P-' 

6 6 auTo; — prjxopixrjc (7) om. B 7 te om. D y'^P ^^' ^^^ ABD 8 i-t/Etprj- 

[j.a'TU)v D: im^EipTjixaTa A 11 iTTiYiYvop.f.'cov A 12 •zzyyGiw om. B 13 te 

in ras. D xaxd xauxa? aP 14 '(i•^^G%7.l aA teXo? om. P': au P^ 

15 T:pox£{(j.£vov] Tcpo eras. P toj — spYOV om. B xiij AD: to aP '(rcjrjihiNOK A 

16 816] 5ta P YEvsa&at P, vscj&ai add. P^ post •(Z'(o-^hai add. xai a 
Tipo] TTEpl A auTT]? D arj[x£la P 17 ^T:t y'^'^P-evoi; aA : inX yi om. in lac. P: 
iTTiYEvouievoti; D: IrrtYiY'^ofj-Evot B 18 xot; xaTa— Y^''Eal}a[ (19) om. initio paginae P 
ante TiyyT^'^ add. ttjv A drcavTa xd] dj:' a'jTa A /apt A Y'T''^'^*' ^ ^^ ^'''^' — 
TE-/VUJV (20) om. A elvat wpiaixsva aP 20 yiyw^zwoL et yq^oixzw^ B 21 6ttopta,a£- 
vwv aABP 22 te om. aB 23 ov delevi: ante xal habent aB: ouv P slrcov xou 
in ras. P- post Tia'vTa add. xd P xrjv om. a 24 dTrdaat; omisso h B te 
om. B 2G dXX' ABD: xal aP 27 xal xauxa] xaxd auxd P Jaxpc/u aD: 
iaxptxoij ABP 28 [aev IpYov A ttoieTv a xrjv om. aP 

Comment. Arist. II 2 Alex, in Top. O 34 ALEXANDRI IN TOPICORUM 13 [Arist. p. 101 b5. 11] 

Ocrrai y.a\ oDmv tivwv Trpoc toT? "(ivojasvoi? x7.-a xyjv larpixTjV. Itti 
[j.£v "j'ap Toiv (jopiaixsvcov O[xoi(u; xal to tI^^oc Itt' auxoi? waTrsp xal xo 
TTOir^sai xaxa xyjv xs/v/jv sttI os xojv axo/jxcixixuJv ouxsxi xo xeXo? sttI 
xou x£/vtxaic, (L; ouos xo EuoaiaovsTv £7:1 xoi? a-ouoaioi,, £i ixyj ^ovov 
5 xo xaXov xa\ aya&ov sivai. | 

p. lOli'li npojxov o5v &£top-/jX£ov Ix xivu)V 7j [jleOoooc. 20 

EiTTujv Tcpuixov xa TiEpl X7p oiocXexxixt;; (xaijxa oe tjv t] Trpo^ESi; 
XY); [xeOooou, 7) TTpo^ xoc? oXka^ xac GuXXo^taxr/ca? txEtJooouc auxr|C oia- 
'■forjd^ xo '/[/(fjiyyjv xo d-' auxvic, v] xou xsXou? STCixpiat?) dxoXo'jUoi; 

10 XoiTTOV Xe^EI TTEpl XOUXCUV ZC, (Lv 7.UX'^ XO sTvOtl, XCtl £Tcl TOV TTEpl XOUXtOV 

[XEXEisi Xoyov C'i'i'^'ov £v xt'aiv aux"^ xo Eivai, xal ex xi'vouv guveoxa^xe, xal 
TCEpl xiva /pv] GTCOuSa'Cstv xov saofASvov oiaAExxixov, xal xifva eiooxe^ xe 5 
xal iroiErv ouvdjAEVGi £3otxEi)a oiaXEXXixoi'. xtjV |jl£V ^ap xxTJsiv xaiv yprj- 
ai'[j.a)V 7] -j-vtoGi? rjfxiv TrapscEi y] xou ev xiaiv aux-(j xo Eivai, xyjV oe "/pr^C'-v 
15 XOUXCUV ■?; Trapa'oost? X(i)V xo-(ov, Tipoixov ouv cpTjGi oeTv OEwpr^aai £x xi- 

VU)V EGxlv fj [XsdoOOC. TTpoai^sk EulcpEpEt El 07] Xa[3oiiJ,£V "po? 

Tiosa xal TToIa xal ex xivtov oi Xoyoi, xal ttwc xouxtov EUTropTJ- 
GojxcV, E/oiuLEv av ixavw? xo irpoxEi [j-evov, xo {)E(op7]3ai ex xi- lo 
vojy ■/; ixe{)oooc. ei y^-p I-"-''! "EpiXrjCpOEi'yj xiGiv eioegi xa s^ (uv xal iv 

20 ot; fj [jleUooo^, o'jx' av ij.dt}"/]Gi; auxaiv ouxe Y'-'"^^^? "|'£V£Ci)ai Suvaixo • 
xa "j'ap xai)-' E'xaGxa aTtEipa. ei'-/] o' av xo Xe^ojaevov 'ei eioei-/]ij,ev ex 
xiva)V 7] oiaXsxxixTj (X£i)ooos, xal ev xtGtv atjxi^ xo Eivai, xal [la'BoiaEV 
TTpo; TTOGa XE xal xi'va oi xaxa xauxr^v cuXXo^iGaol '[[^^^-'■jx xal ex xivtov'. 
EGxi OE xo p.£V Kpoc TTOGa XE xal -oia ^Eipr^p-Evov TTEpl xaiv 7:pO|3Xr^[jLa'- i'> 

25 TO)v, oj; EpEi' TiEpl ^a'p xivo? TipoxEtjXEvou 7:po,3X7]ij,axo? 6 oiaXExxixo? xov 
Xo"^ov xivEi xal xov GuXXo'i-iGixov iroiEixai. OEi ouv EiOEvai iroGa xe xal 
xiva EGxl xa ~[brr^ xaiv KpopX-/][jLdxajv xuiv SiaXExxixoiv. xo o' £/ xi'vwv 
TTspl xoiv 'Kpoxa!GEa>v. my^ aTiXoi? 0£ G/jixaivoi av xo ex xivujv xo oxi ex 
TrpoxdGEu)V, dXXa Xsyoi av xal ettI xouxaiv xo ' ex ttogwv xal xtvwv' • ou 1 YtyvoixEvoii; AB post Yi'-'op-^'^^jt; add. slvat B (non om. post {axp.) 3 tyjv om. aP 

O'JX EGxt aP 5 7.ai superscr. P^ elvott, quod post (axptxrjv (1) habent libri, hue trans- 
posui 7 rpio-ov corr. ex Trpuixa A (7:)epi -poDest; add.P^ 8 a'jxrjs [ae&(^3ous col- 
locat B 8. 9 ototcpo A 9 toO] ou A 10 xal i-Ri — to slvat (11) cm. a 11 Xd- 

ywv A a'jT(Lv B b/. Ttvwv oe omisso xal A 12 cioox Apr. 13 xttjSiv corr. 

ex ypT^aiv B 14 rj utrumque om. B ei pro altero ^^ A post etvai add. ^axiv aP 
15 OEi a IG dailv -^j] laxl P TrpoSels P 18 £yo[j.ev A diwp-^aai to zpoxtt'iAEvov 
B: TO 7LpoxEi[x£vov &£U)pTj5ai a TO alterum corr. ex tw D 19 Tiepl Ttal XrjcpOc^Tj A: 

-apotXrjtpSefTj Ttalv a xd i; wv corr. P' 20 auT^s P, utt]? add. P^ oute aAP: o'jt' 

civ BIJ O'jvcttTO corr. D 21 xa^Exaaxov D: non liquet compendium B 23 xt'va] 

-olct a cf. vs. 17 XHTd xa'jTTjV BD: v.ctTcl xauToc A: xht' h'jttjv aP 28 aT)[Aa{v£t 

«v B TO prius om. D 29 xivouv aBDP': ttoiiuv A, expuucto xt'vtov superscr. P' ALEXANDRl IN TOPICORUM I 3 [Aiist. p. 101 Ml] 35 

■("ap sx rAar^z •Kpot'x'arEU); o oiaAsx-r/.o; auW.oyiJjxor. av ouv sioatasv Ta ts -•<> 
TtpopX/juaia Ta oi7.X£x-ixa -oaa satl xoti -ota (Tiocfa [xsv -(5 '[hti or^Xov 
01'., ToTa OS avTt xoy 'ri'va'" ou6s-a> Y<ip oTos Ti'va laii ta "j'svy] -aiv 
TipopXr^aaTtuv 6 [xovov siowc oTi Tsacrcfpa), eioojixsv os X7.1 la; TtpoTaast; 
5 sc fov 01 Tpo; Ta -oiauia -popXT^actTa Yivovtat auXXoYij[ji,ot (Xoyou? ^ap 
Xi-jOi otv Tou? cuXXoYiSfjLOu?, t^ xal xa? ^jraYfoYa?* xal 7ap 6 ira- 

XTIXOC Xo-j'OC OlCtXsXTtXO?, O)? IpcT), irpo? OS T06~0l? £1 £l03ir|JJ.iV XCtl tCt'JTa 25 
Ol' (yy oFoV TS £(3TIV EUTTOpstv TOUXdJV (Xs^Ot o' OCV tOUtO T^TOl XOtt TTcpl 

Toiv TTpoJBXirjtxaTtov xal xuiv irpoxasswv, irrsl jjit] Ttav 7cpopXviij.a oiaXsxxixov, 
10 dXXa xo xoioOxov ofov £p£r TrposXrltov r^ Trspl xoiv Trooxa'icojv. oi' (Sv oi 
cuXXoYiSfiOi', fxovov Xsysi xo tt oi ? x o 6 x to v £ u ~ o p r^ a o ix s v iv "(^•''^ ~'^ "wv 
■iTpoxa3£a)V su-opia xo TrXsiaxov xou cuXXoYi^sailar r^ Xs-pi av xo xal Tiajgso 
xouxojv £U'K0p7^30[j.sv TTipl x«iv oiaXsxxixwv Xo-j'tov, xo'jx' £3X1 xaiy X£ 
auXXoYtJ'xaJv xal xa»v iiraY«>"j'u)y), ei'/jasv av xs&swpr^xoxc; ix xt'vwv v; 
15 [i.£i)ooo? isxiv 7] oiaXsxxix"/]. oxi '(ap xouxo X£-|'£tv oox£T oia xoD xal tcw? 
xouxtov £u KOpr^C(0[j.£V (xtov *j'ap Xoyajv Ttspl (Lv -postpr^xcy, dXX' ou 
xoiv 7rpopXr^[xdxtt)v xs xal xwv 'Kpoxa!a£a)v) , or^Xoixo av Ix xou uExd xo 
£iTt£rv auxov ir£p[ X£ xoov T:po[:JXrj[j.dxa)V xtov oiaXsxx'.xujv xal xa>v Trpoxa'- 
ostov xal xi' iaxiv Ixaxspov auxtov iTriOiTgai, oxi -av xo oiaXsxxixov Ttpo- 35 
20 pXyjixa, oiJLOuo? Oi xal Trpoxaatc, tj izzrA xivo? xcov ''icpoc a.rpoatv r^ cpuy/jv" 
XTjV dva'fopdv £)^6vxa>v laxlv tj TTSpT tivo? xoiv ''~po«; dX-/)i>£iav xal YVo>3tv" 
Tj Ticpi xivo? x(ov sovspYtov TTpo? xt xouxoDV, XsYS^v auxov ''xd OE opY^sfva, 
Ol' (Lv £U7rop7^3ou.£v xfbv auXXoYia[j,a)v, laxl xixxapa". xouxo y<^P ^^P'i' 

X£Vai OOXSL d-OOlOOUC Zpo; xo xal 7:01; TOUXOJV SUTTOpr^aOfAEV Old 

25 Y°'p ~<"v opYavcov xal xojv xottojv tj xouxojv su-opid. t^ xal y^ xoiv Trpoxd- 40 
GEtov x£ xal xuiv -pOjSXYjadxtov suTropta £i? xyjv xoiy auXXoYiSfxciiy £U7toptav 
guvxeXei, tjic, £p£i xal auxo? irpoEXUfjuv. ouvaxat oe to Trp&xov ouv Oeoj- 
pvjxsov £x xtviov eaxlv yj [jleSooo? Tgov xto 'Trpcoxov o5v Ostopr^xEov 
£x xivtov d'y xic oiaXsxxixo? '^ivrnxn • y^P ^^'^<^-'? ^'^ ~'-^^ "^'"^ 3ia- 

30 X£xxtx"(j TO stvai oiOE xal otd xt'vojv dv xi; oiaXsxxixo; y^'-"^^"'"^* "pwxov 
Yap OEt OEixvuvai Ix xi'vwjv oiov xe Y^VEaUai oiaXExxixov, I'zEixa ji-ExiEvai 45 
xauxa iz^hc. xo Y^vsaOai oiaXExxixov ou '{a.[j auxapxs? xo stoivai Iv xiGtv 3 -Ota A xd •(hr^ iaxlv I) 5 xa om. A 6 av Xeyot a 7 ^psT] c. 18 

p. 108i>7sq. 8 7.at oni. D 10 post dXXd add. xal A to om. A £p£t:] c. 10 

11 [Aoviuv A 12 TO prius aDP: xoij AB toO add. P" -/.ai to A 13 te 

evan. P 14. 15 IstIv rj otaXexTtxyj fj.ei}o5o? B Xsyci aP 16 ydp] rasura in P 

rpoct'prjxev aAP: EipTjxev B: £(p-^xa}A£v D 17 te om. A twv alterum D cf. vs. 2G: 

om. aABP orjXoI to B 18 te om. D twv (post te) aP: om. ABD post 

TrpopXTjtj.aT(ov ras. in P 20 7^ (post atpesiv) ABD: xal aP Arist. c. 11 p. 1041)2 

22 IvEpyuiv D: a'jvEpayuJv A "Ta oe — xecrsapa" (23) c. 13 p. 105'i21 23 twv 

cuXXoytaiJiuiv corr. ex tov auX^-oytaiAov P^ Tsacapa aBP 26 tujv prius D cf. 

p. 36,22 sq.: om. aABP Xoyiajj.(uv A 27 ipsT] c. 13 p. 105a23sq. zpuj-ov 

corr. ex TrpioTwv P 27. 28 Owpr^TEOV A: Ssioprjaat P 30 oiaXcX-r/.o; ti; aP 

32 Ta'ka; P post Tt'atv add. dpa a, .superscr. P^ 

3* BG ALEXANDRI IN TOPICORUM 13 [Arist. p. lOlbll] 

y, oiaXs/.Ti/.Ty 7:00c TO oiaXsxTixou; sTvcti. 7^ to Trpojxov o5v OswpTjTlov 
iz Tt'vcDV sSTiv r^ [xsOoooc I'sov cGtI xtp 'Iv xi'siv istl tq [xsfjooto (uc 
G'/.Tj T3 -mi opYotvo'.; TO slvcti'* j [xExa -cap tyjv toutu)v -j'vcosiv r, Toiv to- 21 

-OJV TtOfpofoOCJlC, X7.l}' Ou; Y) "/pYjSl? CtUTCUV. OUVGtXa' Xal TO El 07] Xa'^oi- 

5 jJisv TTpos TToaa T£ xal TTOia xal ex tivwv 01 Xoyoi jjlyj Trspi Toiv 
cJuXXoYi(j,atov X£-j'£iv [xovov c/.XXa xal xoivoTSpov Tuspl tojv Xo-j'OiV Toiv oiaXsxTi- 
xaiv. Y^'v'^^"^' M-^^ 7'^P ^J[J-''j/^'>Y0U[X£va); Trspl tcov Trpo^X'/jixaTtov 01 suXXo- 
YKJfJLol T«)V SiaXsxTixaiv Y] Y'^P oiaXsxTixY) TTpOTOtcic "iowT/jCii? eativ aVTt- 5 
cpassojc"' zz spojT7]!3c(u? OS ouosk Yivsxai suXXoYiapio;, dXX' sx tt^; ~poc 
]0 TYjv TotaoTT^y IpwT/^aiv aTiOxpi^su)?* touto ^ap r^orj TrpoTastc s-jti cuXXo- 

-(■ISXtXTJ' XeYSI 8s vijV OU TiSpl TCOV TOlOUTUiV TTpOTOCasaJV 7.XXa TTSpl TOJV 

otaXsxTixuiy, ca stciv spuiTT^sst;* Sia touto -jotjiv ki'^zi laa xal -a auTa 
sTvoti xa ::po[3Xr^[X7.Ta xal Ta; TipoTa'ssic xal T(o Tpozo) [xovto oiacps- 
psiv TTjv TTpoTaS'.v xal TO TTpopXr^'xa. cl'"/] av ouv to Xs^oixsvov 'si Xa'pot- 10 

15 [J-sv TTpo? TToaa Ts xal irora xal sx xtvtov ot oiaXsxTixol yivovTat 
Xoyoi'. Tj £1 xal ;xrj Ic, auTU)v twv oiaXsxTtxoiv TipOTaascuv auvTi&sixsvcov 
ot auXXoYiS[i.oi, aXX' d-o toutojv 7s xal al itpoc tov -|'iv6[j,£vov auXXo- 
7i5[xov ■KpoTa'asi? Xatx[3a'vovTar r, "(ap ipwxTjCi'.c aixia tt^; d~oxp''(5£toc. i^Tt; 
sstIv £; Tp auXXo-i'iSaoc, r^v xal Xr^aaa X£-'ouaiv. Tj to si or; Xa'^oi- 

20 [J-sv TTpo? -oaa ts xal 7:017. xal sx tivwv 01 Xoyoi. siTrtov, o'j 7:£pl 15 
TOJV o'.aXsxTixaiv Xo^tov to scjti 0£ dpi&[j.oji I'cia xal xd auTa Xs'i'si 
dXXd xoivai? xal xa&oXou. d7:Xu)? ixsv ^dp I'cja xal Ta auTa at TpoTdasic 
xal Td 7:popXrj;iata Ta TOiaCiTa, (jTzoXd siTi Ta ev dvTf^dcisi 7:pOT£'.v6[i,£vd 
xs xal 7:pOj37.XXoti,£va* ouxEXi oe xd oiaXsxTixd 7:popX7;|xaTa Td auxd xat; 

'25 SiaXsxTixau 7:poT7'3saiv , wc 7rpoEXi)(Lv oeuei. osi'ca? -(a[j toDto xaOoXou, 
7:03a 'i^'^'i] xu)v 7:poTdasa)V ts xal twv Trpo^Xr^jxaxtoy, xal xtvi O'.a- 20 
©spsi xd 7:pO|5X7^[xaxd xs xal at 7:poxd!j£tc, uaxspov d7:o xouxtoy d7:oxpi'v£i 
xd oiaXsxTtxd 7:po[3Xr^(jLaxa xal xd? oiaXExxixd? 7:poxa!t5Ei?. dXXd xal r^ 
Tupoxaat; Ttspl r^? vOv XsyEi, ■^v cpr^at ttjv auxTjv slvai xui 7:popXrj|j.axi, r^ 

30 ou oiaXsxxtxV) saxiv (rj "(dp otaXsxxtxr; 7:p6xaai? "spiux-zjar.? dvxtcpa'ssco;"), Tj 
ou/ otTrXo)?, dXX' £v xaux'fl [xsv saxiv t) StaXsxxixv^, Ytvsxat Oo ota- 
XsxxixT^, oxav xo s'yoo^oc slyat 7:pO(3Xdprj. xal si.'rj dv Tidv jxev x6 ouxtoc l>5 1 iSewpTjaoei P 2 xw] to B 4 o.'j-o'j P 5 oia P G y.ai D: om. aABP 

Twv oiaX£7.Tiy,(Bv — a'jXXoy[a[J.ot (7. 8) om. B 7 Y^'^'^xat a 8 i^ yip] zl ydp fj P 

^pib-Tjat;] An. Pr. I 1 p. ■24^25 9 dXX" i-/.] Ix oe B 10 ttjv om. B 11 post dXXti 

add. -/at D Ttept alterum om. B 12 td aura AD: auxd B: Taiixa aP 14 el' (sic) 

ouv av A 14. 15 XG(|3o|i.£v A 16 aovTiDsixsvot Bpr. 17 ot postea add. B 

post o\ add. otaXexTtxol A toOtov iit videtur Apr. xoci ai — ouxe zavti (p. 38, 1.")) 

om. I), in quo deest folium unum 19. 20 post Xdpot(j.£v add. x6 B 20 i/. super- 

scr. B 21 (ipt&fA<i)t P: dptSfxuiv aB TaauxdAB: xauxa aP Xi'/zi — xd aixd (22) 

om. B 22 post d^^Xd add. xal P [jiv iterat P xa-jxa a 23 xd (ante xoiaOxa) 

om. aP 24 xauxd aP 25 ozi^ti] p. 1011^29 S([. post 7.ai)oXo'j add. (xsv aP 

26 xwv alterum om. aP 27 xe om. aP to'jxo'j A 28 xal alterum om. aP 

29 Ty P: ifj aAB 30 ou superscr. P'-: om. aAB 32 evoo^ov a, mrg. P^: ev- 

80V P' ^^'^^''^ ^ '^0 alterum om. B ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 3 [Arist. p. 101 bH] 37 

Tipopa/J.ousvov ~po[5XrjtjLa to; Zir/Xtv.zv/.h'^ -poJ^/./jij-v. 7:poPotXXo|X3yov y.vX tAm. 

7j 0UT(O 7:pOT3lVO[JLSV/j TTpOTCtai? (1)? OiaXsXTlXT) TTpOTc'.VOjXSV/j ■Rpfjiaai;* 

xupt'coc OS £17) av O'aXsxT'.xov 7rpo[5)//)ji.a -/.7.I xuptwc otaXsxTixYj Tipoxaaic, 
OTctv i'/yj TO }X£v TO 7.uL<p''oocov X7.1 xa 77.Xa 7. £pcT, r, OS TO sTvai sv- 
5 oo;o;. 

Et7:u>V OS TO OSIV StOSV7.l TOV saojXSVOV OiaXsXTlXOV Kpo; T''V7. X7.'. 

iro3a 01 oi7AsxT'.xol Xoyoi Y^'V'»v~'^-t' '^^'^ St7. Ti'vtov, 7~sp S(3Ti Tot TcpopXr^- ■'50 
ij.o(Ta xal oti irpoTa'cJsic, Tispl otuxajv -oisiTai tov Xoyov xaUoXou, xal ^-/jalv 
i'aa x7.t' 7.p'.i)jj.ov xal Ta auTa sTvai t7. 7:po[5^|x7Ta, a s3ti ttsoi wv 01 

10 a'jXXo-|'ii3[J-0'', x7t T7.C Tzooxdati:^ ai staiv s? wv 01 Xoyoi, 7? oXz'.oli xal -wv 
a'jAXo"(iSTrxa)v irpoTa'ssouv sx to'jtojv yap oi auXXoYia[i.oi. dizihv os xal 
TauTa I'cia slvai, t7' ts -spl wv 01 Xo-,'oi xal Ta sc u)v 01 Xo^oi, xal orjXoj- 
ca; Ttva Ttspl (ov ol Xo-|'oi, oti toc -pO|3Xr^ijLaTa, xi'va 6s s; (oy 01 Xo^oi, 35 
OTi ai •irpoTa'sstc, oti TauTa I'sa ts xal t7. auToc ian, osixvucfi Xsytov 717. a a 

15 OS trpoxaat? xal Trav TrpopXvjfjLa. st yap xoiv auxoiv o-/)X(OTixa xal sv 
Tot; auTOi? ri ts TrpoTaaic xal to ~popX-/j[xa, sn oi, oj; -poaBr^cjsi, xo) 
TpoTTO) T7p sx'fopa; TTp xaTa r/)v XsE'-v txovov auToic 7j oiacpopa (xo yap 
auxo sptoxr^fxa jj-sxa [xsv xoti ^Tioxspov' X£-c6}x£vov 7:po'fiX-/j»xa saxt, [xsxa os 
Tou ' apa "cs' Trpoxacjic), cpavspov oxi I'aa xs xal xa atjTa s3Tt xa xs irpo- 40 

20 pXr^jxaxa Ta oiaXsxTtxa xal at TrpoTaasi; at oiaXsxTtxat* -spl yap toutojv 
6 Xo'j'O? auT(o. otatpst os toc '(ivq Ttov otaXsxTtxuiv TrpojBXr^ixa'TODV xal 
osixvust Ttva, St? [xsiiooov avr^m-^ rmxd. xal 7rpa»T0V ixsv st; Tpta 7) oiat- 
psat? auTa»v "I'lvsTat, st? "j'svoc, stc loiov, si? cru[xpsp-/jxo?* s'-siTa to loiov 
Tsavcov £1'; TS TOV opiaixov xal to -apa tov opttjixov toiov 6[xo)Vij[X(u? toj 45 

25 xotvtp loup Xs^oasvov xsaaapa ovTa tu) ysvsi osi?si Ta TrpopXv^jxaTa. tou 
8e xoaauxa xs xal TotatjTa sivai Ta SiaXsxxtxa TrpopXi^^aaTa v5v ixsv tti'sxiv 
Xaix[5avsi TT^v s? STiaYwYTp, OTt, st Trav T:popX"/]ua xal -asa Trpoxaai? xo'j- 
xu)v XI crjjxatvst xal ;x-/)6sv 7:apa xauxa u-o -popXv^txaxo; xivo; o-/)Xotixat, 
Ei'yj j av xauxa' xs xal xoaauxa ysvyj xtov -popXr^jxaxojv. -sipa'jSTat 6s 22 

30 auTo 7rposXi)a>v osTqai xal oia auXXo-,'ti3[xo!j. ov [xsv ouv aOTo? TtUf^-Jtv, 
spouixsv. OTav xal auTo; auTou u.vrj]xovs6-(,. svscti os xal ouTa>; auX- 
Xo^tciaa&at. -av -po^jXyjixa otaXsxxtxov opov xiva s/si xaxr^Y''^pou[X£vov, 
8? xax'/j^opsixai xaxa xivog opou uTCOXstfxsvou auxm* ra? 6s opo? 
xax"/)Y^po6|xsvo; xaxa' xtvo? opou uiroxstjxsvou auxoT t) sv x-(j ousta xax-/]- 5 2 (b? — Trpdxaat; ora. a rpoxeivojjivT] ex rpo(BaAXo[x£vy] corr. P"' 4 x6 (ante 

(X£v) om. A a|j.cpt3o?£To&oct P Se — otaXsx-r/.ol (7) initio paginae om. P 

7 ytvovTai Xoyoi a: Xoyoi P 8 xal prius om. P 9 xauxd aP 11 ix TO'Jxtuv 

yip] ii, wv B 12 te om. P -/.at — Xoyot cm. P 14 xd a'jxa AB: xauxa aP 

laxt om. B 15 et ydp— otaXexttxat (20) cf. Suidas sub v. rpoxaai; 16 7:poa!}-/ji£t] 

cf. p. 36,25 17 auTOI;] ot? P- 19 post cpavspov add. 0)5 A xauxa aP 

20 xa superscr. P 23 yivsxat om. A 25 oo;£i A 27 Xa(j.[3av£tv B £t su- 

perscr. P 30 rpocXSuiv] c. <8 p. 103b 6 sq. ^v AB: aP 32 xtva opov A 

34 opo'j AB, superscr. P^: om. aP^ 38 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 3 [Arist. p. 101b 11] 

'(orjzXzrj.i au-rjij Tj o'j- T.c/y d[jy. -popXr^ixa oiaXsxtr/.ov opov xiva s/3i xa- 
T-/)7opoujjLcVov, 8; r^ sv x-jfj ouaia xaT-ziYopsiiai auxou rj ou. aXXa to [xsv 
£v r?j ouci'a Tj w? opo; r^ (b? -j'ivo^ x7.r/]70p3rTai xal oux oc^vXto?' o os 
txvj iv r^ ouai,'7. y^ ojc loiov 7| tb^ (j'jjjip£p-/j/t6s xal oux aXXo)?* wciT£ -av 
5 TO £v x-^ oucta Tivoc x7.T-/i",'opou[j.£vov X7t TO fxTj r| <b? opo? xaT-/]",'op£iTai 
Yj (b? -,'svos r^ (bs lO'.ov 7] oK'au;xp£p/jXo; xal oux aWm^. zav apa Tpo- 
pXrjixa oiaXsxTixov opov tivoc syov xaT/j-'opouixcVov Tivo? t^ «)? opov yj (b; lo 
'(Evo? Yj (bs loiov T] (be cuii-iBspY^xoc l/si xal oux aXXo)?. TO [ih 7ap ev 
T"^ ouai'a xaT7j7opou[j,£vov, £i £-' isyjc, [6] 6pi(3[jLOc ectiv mutou, £i o sttI 
10 ttXsov, y^^^^?' "'^'^'^ T'^P "^i Sifi'.cpopa ToiouTOV ouosv -j'ap stt' iXaTTOV ov 
Tivo? xaTYfi'opElTai auTou xaTa <puatv. oiaTS eit] av xal Ta £v xq ouai'a 
xaTY^70pou[x£va tou uttoxsijxevou, (b? iXs^ov, 7] (b? opiajxol xaT7]-(opouji8va 

7] (b? 7£Vy] xaTY|YOpOU]i.£Va. £l 0£ [J-Yj £V T"^ OUaia TO xaTTj'i'OpOUiXiVOV £r/j 15 

TOU uiroxEiu-ivou, Yj [jLOvto xal -avxl U7ra'p/£i auTto xal avTixaTYj^opEiTai 

15 auTou, xal IsTiv lOiov, y; otjTo [j.ov(o ouT£ TravTt', xal £3-1 auix^EpY^xoc. xal 

Trapa Tauxa ou/ oiov t£ aXXov xaxY^^opia; Tpo-ov ■■EVEaOai xaTa cpuatv 

EOIXE 7ap TO lOtOV TOU autxpE^Y^XOTO? SiacOEpElV [JLOVtJ) T(l) ■naVTl xal [XOVOi 

uTzdpyziv. tboTE Ttav Trpoj^AY^txa ay];xaiv£iv oia tou xaTY^^opouixEVOU dva-f/vV] 

Yj -(SVOC Yj opov 7] lOlOV t) aulJ.p£pY|x6e. Xal ESTIV 6 auXXo-j-lSjJLO? EV Itpa)T(l) 20 

20 avY^[i.aTi. dXXa TiEpl [jlev toutou eti [xaXXov TtpoiovTEc EiaotxEiJa- xal yoco 
auToc auTo oeicei oia (3uXXo-|'ia[j.ou dXXou Trap' ov vuv Yijist; EipY^xaixEv. 

EiTtwv 0£ irav TtpopXY^jxa xal Tiaaav irpoTasiv oy^Xouv Yj -(evo; y^ opov 
Yj lOiov 7^ tJuti-PEpY^xoc. EkeI ouvaTai xal oiacpopa? Eivai to xaTY^7opou[j.EVov 

0/|X(JUT'.x6v, IVa \iq Tl? OlY^&fj £?a> Ttl-TEIV TYjV SiacpOpOtV Ttbv EipY^- 

25 aEVtov xal [xy] -j'^T'^VEVai auTqj t/jv twv 7rpo[3XYj[xa'-ojv otat'pEaiv oXoxXyjOov, 25 
kOOCje&YiXE xal -ap ty^v oia'-popdv (be ouaav -'evixyjV ojxou t(o "j'evei 
TaxTsov. Old Ti o£ 7] oiacpopd /(evixy^; oti ev r^ ouaia estI toutou ou 
xaTYjYOpEiTai, (jj3~Ep xal to -(evoc, xal laxtv d'[X''f(o cu[xrXY|p(0Tixd tou Eivat 
szdcjTou (OV E3TIV otxEta. £Ti TE ETcl ttXeov e3t1 xal auTT] xal xaxd 

30 TtXeIOVOJV xal Oia/iiEpOVTtUV T(0 eIoEI XaT/j-COpElTai. [XOVtO "(dp TCO p,7j ev T(ij 30 

Ti ECJTi xaTY^-j-opEtsilai Yj oiacpopd tou 7£vous oiacpEpEi, EkeI xal Yj oiaoopd 
ooxEi xal xai>' auTTjV Xa[Xj3avo[X£vr| tou ei'oou^ sivat, [xdXXov dXX' ou tou 1 Tcav— o'j ("2) om. a 3 post ysvo? add. autoo A o Se— dlXXw; (4) om. A 4 post 

au[j.[i£pfjx6i; add. e'^et B 5 opo;] y^vo; B 6 tj (b; yevo? aP: om. AB 7 opos (post 

lo;) a 8 (i'XXou; A 9 ei utrumque in ras. P- 6 delevi: superscr. B 

10 txXeTov P yip alteram AB: oe aP post -/.aT/jYopelxai add. Be A 11 xa 

om. A 12 -/,a-rjYopo'jf^.£vov (aute toO) A 13 xaxrjYopo'jixcva] ib; Spot -/caxriYopou- 

jxsvot P 7j B 14 xal Tiavxi AB: om. aP 15 xal eativ B- (non liquet B') 

eaxiaAP: laxai B 16 xpo'rov xaxvjYopi'a; B 7.axd cciatv scripsi of. vs. 11: ^v xaxa- 

cpaasiaABl'i £v xaxacp'jaEiD 19oposB 21 Sei'^ei] cf. p. 37,30 2G TtpoaxH in fine 

versus A 27 (Ta)vix£ov— a'j|X7rXTj(puixi-/.a) (28), infimi versus verba, partim perierunt in 

P; iv xa'jTrj- oia xs (sic) oe q otacpopa xxX. in mrg. inferiore P^ xo'jxou aABP^: tou D 

29 EzaaTio conicio oxt xe xal ^ttI -Xeiov a auxr) aP 30 xal om. 1.) xaxa 

x6 eIoo; ota'fEpovxtov aP '(a.p om. I) 31 xal om. aP ALEXANDRI IN TOPIGORUM 13.4 [Arist. p. 101 bU. ID] 39 

auV7.[XOOTipOU O'/iXaJTlXT], SV oU £3TI to UTTOXSIJXSVjV TOIOU-OV, TO 03 "(svo; 
TOO aUVa,UCpOT£fX^U. TO OS £100? OUXSTl aUVET7.;£ TOUTOIC, £-£l "/j TTSpt T(UV 

Ysvujv X7.t oia^opfov Cr^T/jaic rspt toioutojv -.'ivet^i u-oxst'j-svojy mv zhi 
xat ot opiaij-or sx ^ap tolJ -/svouc; xal twv oiacpopoiv 6 opiajxo;- ToiaijTa 35 
5 OS Ta siovj. osi ouv Ta 67Tox£i[xsva ToiauTOt sivai. ei os sr/j to sioo- ziq 
y.aTrjYj[ju)v, a'-oixov av to uTcoxstfxsvov Xau-pavoi, ou outs oiacpopa scjtiv 
OUTS opiSjxo?. £1 OS xat irspl sioou? tivo; TrpopXr^jxa sitj ttjv C>^^t-/]C3iv s/ov, 
TcpoSyjXov OTi Tfsvixov TO ToioijTov xai 7ap xaTa TiXsiovtov xai to sIooc, 

xat EV T(p Tl' SSTIV XC(l aUTO XaTT^YOpErTat, (ScJTtSp xal TO "j'SVO?, '(ivr^ -£ 

10 xal £107] i-aXXa'aastv auToT-; sUo? d>; xaTa twv auTwv cpspoiv auTa. 40 

p. lOlbig 'EtteI OS Tou iSiou TO [isv TO Tl Tj V sTvai S'/jaaivsi. 

Tyjv oiaipssiv TToisiTai tou t'Stou xal ostxvuat 060 eIo/j TrpopX-zju-aTtov to 
loiov 7r£pi£/_ov. STTsl ^ap Tou toiou TO [j.£v TO Tt fj V slvai cir^[i.aivsi xal 
TY-^v ouaiav orjXot tou Trpa/j-jxaTo; o5 sotiv I'oiov, to 0' w ay][iaiv£i, xal 

15 sGTi TO Tl' Tjv sivai opiafjLo;, TO loiov Qi-Qp-qa\}(ii £i'; ts opiaixov xal £u to 
totov TO [XT] a-/iji.aivov tyjv ouoiiav ou scjtiv lOiov, t(o xoivto o[j,ajvu|xo); « 
xaXsi'aQd) iSiov. uoXXa os Tzpo^ Ta xoiva xal Ta Ysvr/ Ofxtovup-iav £/£i, 
a>S TO [jLsXav (p YP^?'^P'2v TTpo? TO xoivov [xiXav, «>? "Av^ptoTro? 'OXufiTcio- 
vtxr^? Tipo; Tov xoivov av&pa>7rov, (u; xal Sixaiocuvvj 7] xoivT^ ts xal rj sv 

20 ijispsi. £17] av ouv dtirXois (xsv to loiov to [jlovw ts xal iiavTl uira'p/ov 
Staipsais OS auToS xaTa to SYjIfAaivsiv tyjv ousi'av tou uTroxEi[X£vou 8ia tou 23 
Xo-^ou 7] [X7]. oisXobv OS TO TSiov £1? ouo o^Xov cp-/]aiv sTvai OTI xaTa ttjv 
v5v Siaipsaiv Tsaaapa Ta uavTa IstI ^svv] tojv TrpopXr^jxa'TOiv. si-oby os 
Ta ovofjiaTa Ttuv •irpopX7][xaT(uv siricpspsi [xtjOsU S' r^iia^ uTToXa'p-^j Xs- 

25 7SIV (bs ixacJTOv TOUTwv xa{}' auTo Xsyojxsvov npOj3X-/j[xa t] irpo- 

Taai? SGTIV, 7]T0l ToijTO Xl^tOV, OTl [X/jOeIs UTroXaii.paVST(0 X£",'£IV fjJJtaj 5 

oTi auTa Ta ovofxa-a toc p-/]i>EVTa -rrpopX-z^ixaTa' ssti (d-si, si si'ttojxsv ou- 
Tto?, TESaapa Ta -a'vTa au[x[3ai'vsi Yi'v^^i^ai Trpo[3X"/]uaTa, t] opov t] y^^'^? ''1 
loiov Tj au[x[3£p/]xo;- ou yap of-ov ts ovoixa ■/] TrpopXr^ixa ■/) irpo-aaiv sivai)* 1 orjXwxtXYj BD: OTjXtuTizov A: OTjXoTtxY] aP 3 otacpopwv] xuiv eJoujv B toio'jtojv 

aP: TOio'JTOu A: toutujv BD uTroxEipivo'j A 4 xat prius om. A (! ou postea 

add. P 7 £t oe] eI'tj, ut videtur, pi (corr. P-) x/jv oin. D 8 post yEvixov add. 

xal aP xaxd om. a xat alterum om. aP 9 xat iv xw x( Eaxt xat auxo xaxTj- 

YopEtxat collocant aP 10 iinmo auxw l&o; cpepEt A 11 x6 xt] oxt aP 

12 xrjv — cr|[xat'v£i (13) om. A 14 post xat add. o'jx D 15 tjv om. aP 16 [xt] 

cm. D 17 6[xu)v6[j,(i)s, ut videtur, A: t'av in ras. D 18 8 A 'Av&pcoTros] cf. 

p. 61,22 Aldinae 19 xovABD: to aP xal prius AD: om. aBP 20 ouv om. P 

{XEV x6 scripsi: inv. ord. libri 21 xaxa x6] xaxo A 24. 25 Xsyiuv B 25 ws] 

0X1 aP(f) Tipdxaci? rj Trpo'pXrjjxa Arist. libri praeter C 27 stAD: om. aBP eI'-o- 

|xEv aP: cfctufXEv ABD 27. 28_post ouxws add. oxt B 28 yi'vEa&at aute Gurj.paiv£t 

transposuit A: ysvEatJat a 28. 29 yho^ yj I'otov D cf. p. 40,2: inv. ord. a ABP 

29 Tipdxaatv AB Brandis Schol. p. 255 b 47: Tipdxaat; aDP 10 40 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 4 [Arist. p. 101 b 19. 28] 

^f^ isTi TO Xs^oiJ-svov oxi fAT^osk uTToXaaJ^avsTfo tov 0pi3[JL0V aTrXo)C pTj- 
xiiv-'j. 7j to 7£vo; Tj TO loiov T; TO QV)\x^jt[ir^y}jz r^ -rrpopXr^jxa v^ TTfvOTaciiv 
£Tv7.i oi7.AiXtr/.r^v oei ",'ap wutoT? x7.1 -oiac cuv-dcEoj; ts xai TpO'^opac, 
Tva -j'sv/jTOLi 7Tpo[5Xrjixa r^ -po-acii?. 6 -(ip sittwv 'avOpojTro? Isti C^pov 

5 TTSC'^V OLTTOUV' OUTS TTpopXrjIJ.a OUTS TTpOTOCSlV Sipr^XS OiaXsXTlXTjV 6;i.0l(O? 

ouos 6 £[-«)V 'avOp(o-o; [xouai/oc s3tiv' r^ '6 avi>pu>Tro? Ctpov saxiv' r^ 
'6 avOpoDTioc -j'sXastixoc sativ'. aXX' dizo toutwv tto)? a/r|[i.aTiai)svT(ov 

-;ivsTa' m TS irpopXr^ijLaTa xal cti -poTa'ssi?' to -fap rpopXrjtxa to ' TcoTSpov 6 

avOpCO-O; C«JOV TTS^OV OtTTOUV S3TIV Tj OU;' 7.-0 TO'J OpiSUOU TOU dvUptOTTOU 15 

10 7S70VSV, oux ov 7UT0U 6pt3iJ.oc. oji-ouoc xal SkI twv aXXtov, u); auTo; oi 

uiv SulCfSpSl 0"/]Xoi. 

p. lUlb28 Aia'fspsi OS to Ttpo^Xr^aa xai vj -poTacii; toj TpoTim. 

Eiirojv TO auto (jr^[J.7[Vciv to ts TrpoJBXr^aa xal tr^v -poTasiv (s/73tov 
-(■ap auTwv Twv Tsssocpcov -popXr^txa'-tov ti az/p-aivsi) vuv Xs"j'st ttjv oia- 

15 CP007.V auTojv, xaU' r^v to [xsv auTwv -po[:iXr(]j,a to os TTpOTaai; X7.- 
XslTai. atx7. OS xal tm: d-h xihv Kposipr;|j.svu)v tsaaa'oojv t7. TtpopXr^aaTa 20 
-j'lvsTai, osuvuai. Xs"jSi os -spl TtpoTocastoc tt^; o'.aXsxTtxrjC- auT'/j ■j'ap 
ipuiTTfi'.q iaxu Tw ov] TpoTrw Tip xr^c sx'fopac cpr^aiv autoi? sivai Tr|V oia- 
coopa'v TYj? "('ocp avTicpa'ssojc av [jlsv to 'zoTSpov' TrpoTaccojxsv, TipopXr^ixa, 

20 otov 'TTOTSpov xosuoc cJcpatposiOTjC sGTiv Tj ou ;' , av OS TO 'apa', irpOTatJi?, 
otov 'apa -jc 6 xoajxo? ocpaiposior^c sstiv r^ ou;\ ou TrpoasOr^xsv sXXitts- 25 
GTspov siTKov. saTi OS T^v scsfhxo oia'fopav -popXrjfxaTo; ts xal irpoTa'- 
asw; xaT7' tiv7 "/pVtv xal cjuvr^i)siav xal ^ap Tip 7rpopXrj[xaTi scpapixo^si 
6 TT^; TTpoTa'sso)? TYj; £v spwTTjasi XoYo?' sptoT/^aic Y^^'p ^STi TT(? avT'.cpa!- 

25 ascoc xal spwTTjai?, sc T|; o-'ooTai tw dTtoxpivojxsv(p sXsaOai o-otspov 
PouXsTai [xspo; ttj? dvTicpdasoj;- toioutov os xal to TrpopXr^jxa. T| oiacpspot 
av, OTi 7) jxsv TrpoxaGi? dTroxpisso); scfTiv aixr^aiz xoo sTspou [xopi'ou Tr^c 30 
dvTicca'asfu;:, to oe 'irp6[5X7j<xa oux dTroxpiasm; dXXdc ostcsu)? tou sTspou jxo- 
piou TTj? dvTicpdaso)?; alxr^ciU Isxtv. 810 xal ooxsi 7:ucj[xaTix-(] [xsv spo)- 

30 TTjOst TO 7rp6pX7j[xa soixsvai (atV/jcri? yap xaTaaxsuT^; scti xal osi'csto^ xal 
oiaXcXTixou Xo-j'ou), o'.aXsxTr/-?! os spcoTr^asi tj TTpoTaaic. dv 5s ti; toutuj 1 T] A 2 I'otov— Y^''^^? ^P 'i (post Y^'-'f's) om. A 3 auxo B xai priusD: 

om. aABP 4 /j] tj a 6 ouoe aP : oe AB : oe xott D post efTtwv add. 6 A 

6 6 alterum om. ai' 7 6 om. aP yzlaaxi-Aog D et, ut videtur, A: ftlacxi-AO-j 

aBP 8 T£ aP cf. vs. 13,22 et p. 41,11: om. ABD om. aP 12 to om. A 

13 TO auto arj[j.atvciv ABD: tccjtd aP 15 autujv alterum om. D 17 post oe 

add. xal B 18 tu;i 0)] tpo7:o) — EtTtwv (22) cf. Suidas sub v. irpdtaais 2U icfttv 

om. D ctv o£ — o'j (21) iteiat P 21 apa B 8 om. P ou om. B 

21. 22 iXAEiiiEatspov a, Ppr. 22 immo oiatpopa 27 -po-aai; BD: ^pwxrjai; 

aAP 28 dXXa Seicecus om. D 29 £3ttv al'trjais D post [xev add. tf, P 

30 Y'ip om. P xal alterum om. I) 31 oiaXextixou U ^pojtrjOts P toutio 

post pouXrjxat (p. 41,1) transposuit i>: touto A ALEXANDRI IN TOPICORUM I 4. 5 [Arist. p. 101 b28. 38. 39] 41 

PouXr^xai Siaxptvsiv, t(o to [x=v TupopXrjtict r/jv aviicpajiv iooj-av Tr|V os 
KpoTotaiv TO ETcpov [jiipo? T/p (zvTicpacicUJ?, STTcl xotl aui6> ou"(o; siTzev 35 
(skI ;x£v "j'ap Toij 7:po[dX7)ij.a-o^ zl-t to r'jTSpov xo Ctuov tueCov oiirouv 
opitjtxo? icttv czvi)p(u-ou Tj ou; TupoaUsls xal -o r^ o-j, s-l ok tt^ 
5 Kpoxaaswc r^pxiaOr^ ixovo) xw ixipoj, si-wv apa ys xo ^(oov ysvo; xou 
ocvUpto-ou; eXXi-o); si'-wv), oJv ovj xaux'/jv xi; auxuiv oiacpopav X£7-(j, 
7:5)? £xi ea-rxi opoc xr^? oiaXsxxixr,? 'itpoxaasu)? ''sptoxr^ai; dvxicpaaeu);" , 
ov 7.-ooioouaiv auxTj^ opov auxo?; ctXX' ouos xto xpomo [xovov Ixi Y^'vsxai 40 
auxoiv 7) oiacpopa, £i' ys xo [jlsv Trpo^XTjixa xai dvxicp«aiv TTcpis/ci, ■/) os 

10 TTpoxocai? xo exepov p.£po? xr^ avxicpaasojc. osi'Ea; 0£ i-i 6picr[xo0 xai 
"j'Evous XTjV xaxa xov xpoirov xr^s sxcpopa? oiacpopdv Trpo^XTjixaxo? xe X7i 
7:poxacJ£(u; T:poa£i)"/jX£V 6[xoia); 8s xal sirl xwv aXXcuv, Xsycuv xo'j X£ 
toiou xal xou a'jfjii3£[3-/)x6xo?, otjXov oxt fisiv auxa xa; oia'^opac. sittwv 
OS [ji.6vo> xiiji xpoTTCj) xTj? Ixcpopi? XT)v otacpopav auxaiv etvai, £uX6"^(o? 45 

15 £7t7]V£"j'X£y (uax£ sixoxoj? Taa -m 7.pii}[X(o xa 7rpopX7^[j.axa xal at 
7:poxa'a£is Etat. xal xv]v aixiav auxou -aXiv TrpoasO'/jxsv. 

p. 101b38 Aexxeov oh xi opoc, xi Totov, xi' ^evo?, xi (3u[i.p£p-/jxoc. 

A£''cac xiaaapa slo/j ovxa xwv TcpopXr^fxaxajv xal eittcuv xtva, vGv Tispl 
Exa'ofxou auxuiv xi ttoxe ssxi 7:poxiDcxai £i|tc£Tv, xal Xrj'Er 24 

20 p. lUlt>39 "Eaxt OE opo? [XEv Xoyo; 6 xo xi r^v Eivai a"/)ixaivco v. 

npuixov TTEpl xou opistxo'j XOV X070V ~ot£rxar XsXElOXEpOV *j'ap 6 
opiSjxo^ xal rravxa xa aXXa ev sauxco e^i^ujv • xal yap xo -jEvo; ev xoj opio 
xal xo Toiov xal xo uTra'p/ov, xoux' laxi xo au|xp£[3r^xoc. xaTiEixa opiCsxai 
xal xauxa. xal xi ttoxe ar^jj-aivEt xo ovojxa xou optaj-tou, d~ooio(u3u [xexev/j- 5 
25 VEXxat 0£ xo xou opou xal xou opisixou ovo[-ta d-o xa>v opcov xoiv etzI xuiv 
yioptouv, ot? 7:Epr,'pd'fou3iv auxd xal xoiv dXXojv /(opt'Couaiv. oux £i optSfiou 
OE opiajxov aTcooioojai, oid xouxo si^ aTTEtpov ~poEXEu3Exai' 'Kavto; ydp 
opicijxou, xai)' Esxiv opiafxo;, ouxo? saxai Xoyog, xal oux dXXo; dXXou. 
Xo'j'ov OS (pr^ciiv sivai xov 6piS[j.ov xov xo xi r^v Elvai a"/i]xaivovxa, o ixovto 1 po'jXrjiTai -/.pi'vctv P (saepius praebet rjt-at) 3 xopriusD: om. aABP 5 post yevos 

add. dad Arist. (om. Cou) 6 iXXeiTid)? a cf. p. 40,21 oyj om. in fine versus P 

8 dSoot'owcji] cf. p. 36,8 exi ytvsxat (•[iy/zzai B)ABD: ^TttYt'yv'''^^' I^ = ir.vjhziai. a 10 post 
xal add. zo'j ABD 11 post yevou? add. zai B xov om. A, superscr. B totiov, 

ut videtur, Bpr. 12 post aXXtuv add. £-/£i aP lij rcdXtv ABD: -aaav aP 

17 post ysvo? add. -/.at B 18 ovxa siotj B 19 t{ zoxe laxt om. D 22 d'XXa 

om. a (koirA addebat Waitz Organ. II p. X) say-ru) D: aitoj aABP 23 xaTictxa 

D: xoiJTo ydp AB: toutw ydp aP 24 xoO optajj-ovi D: 6 (om. P) opi-jixo; aABP 

25 Tou opou 7.al xou o^i'jij.o'j D: toj optOfiou xal opou. aABP 25. 26 l-tyiopicov D 

26 auxai P 27 ydp om. B 28 o'jto; s^xai Xoyo? ante xai}' transposuit A d'XXoj] 
dXX' ou P 29 07) P xov alterum om. A 8] vj B 42 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 101 b39] 

T([) Xoyo) uTzdpyzi To6to). TO 0£ Ti TjV Etvat u)? ovojxaxixov [X£V csoWa- 10 
P(juv icsvr^voys, sr^txottvsi os ' 6 to ti boti to slvai cir][xaiva>v xm 6ptGit(f!', 
tout' Igti Xoyo; o-/]XfjoTixo? tou ti ttotI eCTt to sivrzi sxEi'vto ou saTiv 
opo^. TO) "I'tip v)V ouy (oc Tou 7:ap£X'/]XtJi)oTO? yj/jvou or^Xwtixm v.iyryr^xai 
5 vi5v, dXX' avTi tou 'Istiv'. auvv^&T]? 3s t] toiocuttj Xpr|(3i?* 6 -(ocp Xr((yv 

'tOUTO T|V' lijOV Xs-^'Sl TOJ ' TOUTO SSTl' , T(l> ' Tj V ' aVTl TOU ' ISTl' /pa)|X£VO?:, 
XOtl XsYtOV 'ti; TjV 6 XOTTTOJV TY]V l)6pav;' dvTt TOU ' Tt? SOTIV 6 XOTTtOJV TY)V 15 

i>upav;' Xsysi. 6 '(ocp opo? ttjv ouatav xai sv oi Igtiv sxota-qj to sivat, 
TOUTO or^XoT, ou cu[xp£^rjx6? Tt ouos 7rap£7r6pLSVOv d'XXwc;. ■n:X£i6v(ov ^ap 
]0 ovTojv Tuiv UTTapj^ovTfov IxdciTtp 6 opo; diroxpt'vcuv Ta dXX7. [xova or^Xoi 
TKUTa Toov uTTotpyovTwv 01? opi'Csxai, xal £v oU ssTiv auTO) TO etvat, 
xal xai}' a oiacplpov twv dXXojv eaTi touto o elvai Xl-csTai. ou jiaTr^v os 
ouoe £x TTspiTToij T«) r| V TO sivat Trpoax£iTat dXX' dva-f/ato)?. £i "j'dp to 20 
r^v TO 'IsTi' a"/]aatv£i, £i'"/] dv 6 Xo-yo? 6 to ti tjV av^jxaivtov 6 auToc 

15 TOJ 'X6-j'0? 6 TO TI ESTl a7jixaiva>v', OTjXoV OTl TO TrpOX£l[JL£VOV TTpdYjJLa ou 

dTTOoiooTai. dXX' £i toIjto, ird? 6 tu)v £v t(o ti eOTt xaT-/]-|'opou[x£vu)V 

TOU 7rpOX£ip.£VOU £/0>V TI Xo^Os 6pia|X0? aUTOU ISTat.' £V T(j) TI SOTl 0£ 

xaTrj"(op£TTai, tcov eiowv Ta ylv/j, suv(ovuijl(o; -,'dp' 6 £V Tto -,'£V£i dpa to 
eloo; T'i>£k X6-(o; sirj dv 6pia[i.o? tou £1000?, or|Xa)v to ti estiv, 
20 07i:£p oux dXr^i^EC. oux dpa aoTapxs? to tjv, &; tiv£? y]YOLivTai, (Lv coxsi 25 
TrptoTOc [X£v 'AvTiai}£v/j; sivat, £iTa 0£ xal twv dub tyj? -Tod? Tivsg, 
dXXd £uX6y(jo? to £lvai 7rp6ax£iTai. 6 ^dp ti ssti to sivai auTtS or^Xoiv 

XOTO? oux £(3TtV 6 TO 'j'ivo? Tj dXXo TI TCOV £V T(0 TI £STl XaTr/j'OptOV aUTOU ' 

ou ^dp tout' ecJTi to £Tvai xto £io£i to to ysvo? auTou xar/j-^'op£Tai}ai, oti 

25 iXTj TaUTOV iOTl TO £100? TCO Y£V£l TU) aUTOU. Xal , ISTIV i'aOV TO Etpr^- 

ixlvov Tio ' Xo-p? 6 TTjs Tou KpdY|xaTO? oucrta? o"/jX(otixo? xal xaD' so 
saTiv auTti) TO £ivai' . 01 0£ Xeyovte? opov Eivai Xo^ov xaTd dvdXuaiv dTrap- 

TlCoVTtO? £XCp£p6[X£V0V, dvdXuOlV [X£V XsyOVTE? TYjV Ecd^XwaiV TOU OpiaTOU 1 uTTcipyei Tw Xoyw D uTtap/ov B touto. to oe B: toQto o£ to aP (ivo[xc(aTi- 

xov A 2 ante 6 to ex Arist. 6 to ti -/jv eTvat arj[xatvtov addendum videtur 

6 T(L A 6rjiap.tj> P 3 post Xoy''-'? add. lati aABP dxei'vou B 4 rjv] vuv B 

irapeXOovTOS aP otjAwti-aou A 5 post TOiauTV) add. yjV AP, eoti a post xprjCi; 

add. a'jTiL D 6 post I'aov add. hxh A post Tip priiis add. 6 B 8 Xeyet y^^P 

opov a xal om. AP kxaazou A to elvat om. P 8. 9 an thai touto, inter- 

pungendum? 10 post opos add. to elvat a: defectus signum inter lineas appiuxit P, 

quod nescio an ad superiorem versum (8. 9) pertineat, ubi legitur k-Aaazm touto 
12 S. scrips! : 8 libri otacpspov D: oici^opov aABP twv aXXtuv iazi aP: hxl twv 

aXXiov ABD touto BD: toutojv A: toutoj aP o) aP 13 tcL corr. ex to D' 

14 xav aP post -^v alterum add. elvat B 6 (ante auTo;) iterat B 15 6 

Tip a OTjXoJv B ou ora. A 17 Isrtv auTOu A: iuv. ord. P 19. 20 to 

eIoo; om. B 20 cov] ^ in ras. P- 21 -jiv om. D 'AvrtaDevr,?] fr. XIV, IV 

p. 38 Winckelm. 22 t{ corr. ex to A thou auiii')] fortasse thai to) sive thai 

exdaiip 23 Tt om.D 24 to to A: tw to B: to aD : Tuit P o'te P 25 auTOu 

Xuoiv 
scripsi: auTou aBP: auTui A: compend. D 27 dvaXoYi'av B 28 6ptaTixou A ALEXANDRI LN TOPICORUM 15 [Arist. p. 1011-39. 102al] 43 

xott y.z'fyla.uorjo); , aTrapxiCovtoj; os to [xtjts uirspPaXXsiv [j-r^xz ivosiv, 
ouSsv av y^'^isv Tov opov oiacpspstv tt^? tou toiou diroooasw?. Xo-p? ^ap 
xai TO ' C<i>'5v YcXotcJTixov', xoti a-cpiTT(oc x£ xal dvsXXiTro); a-/jjxaivsi xov 
dv&pcoTCov ouTo '(ap eirl Tzkiov outs etc' sXaTTOV ean tou ctvilptoTcou. dXXa 35 
5 irXeTsTOV 6pi(3|xou"6 oid tou toiou Xo'j'Os dirootSojxsvo? oiacpspsi, oti |j-7j ar^- 
uai'vci £v Ti'vi £(5tI to sTvai Ttp dv{)pa>7r(0. oti -"/ap [xr] ev tw 'j'sXaaTixto 
T(o dvOpw-to TO eivat, otjXov sx tou Ta^ xa»}' zaziv sxaaTOV svsp-j'cta? 
TocuTa? TsXsiouv auTO* oux I'aTi oe tsXsiottj? dviJpwTiou to -(sXdv. 

p. 102al 'ATTOoi'ooTai 0£ q X670? ocvt' ovojxaTO? 7] Xoyo? dvTi 
10 Xoyou. 

'Opiad[X£voc: tov opiGfxov, ttoj; -q dc-oooGi? auTOu -i-ivsTai, xal dvTi 40 
Ttvo^ xal £x Ti'vo^ jxETaXajj-PdvoTOci, Xl-j'si. r| "('otp dvT' ovofxaTo; opo^ 
otTiooiooToti (to -ydp aTtooiooxai (os) tj Xo^o? dvx' ovofxaTo; si'pTjXSV d); 
i'aov T(n ' d-ooiooTai o£ 6 toiouto; Xo^^'?? ottoTov sipv^xa^xsv tov optatxov, tj 

15 dvx' OVOJXCCtOc', OJ? OTOLV tov d'vOpO)TIOV 6piC0IJ.3V0t £l7r(JU|X£V ' 6 d'vOpaiTiO? 

C(o6v £3X1 TTsCov oiTcouv' • dvxi "^ap TOU ov6[xaxo? xou 'd'vDpfoTtos' xov Xoyov, 

XOUx' £3T'. TOV OpOV, dTTOOsStOXaiXSV, TO ' C«JOV TTsCoV OITCOUV ), Tj X "(■ ? 

dvTL Xo-j-ou, tout' laxtv 6 opiSjxo; dvxl X070U. xouxo 6e yivsTai [xsv xal 45 
eirl xouTOJV icp' wv [xt] Icjti to opiaxov yevo? svl ovotxaxi TrspiXapsiv, to? 

20 XO (i^^OV TZeCoV T; Cfp'^V TTTTjVOV Tj C<50V EVUOpOV E'xaSTOV "(dp TOUTCUV Opl- 

Co[X£voi. X670U £1? Xo-j'ov xal OpOV xr^v {xsTaXr/liv Tro'.ou[x£i}a* xou -ydp C^^ou 
7:£Cou Xo^ou ovTO? TOV 6pia[xov dTTOOiooixsv Xe^ovte; aUTO obaioLV £[X- I 
(]>u^ov aiai)-/jTiX7|V £tcI "(t^? Ta? oiaTpipd? izoizTadai Trscpuxo?. ouvaTai oh 25 
xal £X T(ov Xo"j'ojv Twv Old tou toiou dirooioousvcov, o'l oux £talv 6pl(3p.Ol, 
25 £1? TOV 6pi(j[xov ix£TdX-/]<]/is ^(ivza'dai, oiov Cti>'^tj -(-^^^^■^''•''^^'^ ^^^ C^oov Xo- 

7ix6v OvTjTOV T] CtpOU £7:i':iTr|!X7js OSXTIXOU- xal -J-dp TO ETtlCTTilXTj; OSXTIXOV 

loiov dv&ptoTcou* ou "I'dp osxtixoI ot {}£or ou ^dp estiv £v auTot; 
TO ouvd[x£i. ouvaxai os xal Xoyo; dvxl Xoyou Xa[xpdv£Ci&ai, oxav Exaxspou 5 
7] exdsxou £g (Lv 6 Xo-j-o; isxlv opia'xov tl<; dTrooiom. £i "(dp £xdx£pov 
30 xaiv £v xti) Xo^ip 6pica3i)ai Icixiv, £3xi xal xou Xoyou opov dTiooouvai* 
xou "(dp 'dv{>p(o::o? -KEpiTtaxEi' Xo",'ou opiSfxos dv £['/] 'C<pov tteCov oi'ttouv, 
Old axsXfiiv xivsTxai [X£TaPaTix(o;'. ou "(dp otj X£"(£i dvTl 6pta;|xou 
opicjixov d7rooioo(Ji)ai. ettsI 0£ dTiooiooTai TioXXdxi? uusp aa<p"/;v£ia? xivo? 1 7.at om. B [xat] xecpccXoct'ouorj Diels 2 X£yio(ji£v A 3 dvsXXsiTiw? P 5 (xyj om. D 
6 Tw alteram om. B 7 to om. B Tas om. D 8 xauta a 11 opov P 12 Xeysi 
post 6pia|j.ov (11) transposuit D 13 a-aohi^OTai (aute to) BP duoSEOoTat (ante ok) aB 
OS addidi 14 oe om. A 17 oitiou a 18 6 deleverim cf. p. 38,9 19 to om. A 
opiaTtxov D 20 post tcCov add. otTiouv B 21 Xoyou scripsi: Xoyw libri 22 post auxo 
add. elvai aP 24 -^at om. AB eJaiv] dal [xdvot P 25 yevEaOai P 27 ouoe (post %s.oi) 
AB 28 0£ om. AP kxaiipou corr. P^ 29 post r/cdtEpov add. teXo? P 30 iaxiv opi- 
aaffSai aP dTiooiodvai B 32 cj ydp 5)]] ouos ydp B post dvTi add. toO a 32. 33 opi- 
cp-ov optajxou B 33 r.okldvAg, quod post oxav (p. 44,1) habent libri, hue trausposui 44 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102a 1] 

X7.1 avTt ovoaato: ovoijia, w; orav ei'tt'o ti; dya&ov sivai to to'fl- lo 
XiijLOV 7^ ouaiov TO i'aov, 00 cpr^si xa? xot^uxa? airooossig opiSji-ou 77:0- 
ooasis stvai' 6 yap 6picf|j.o; xsixai fjii-iv oxi Xo-,'o; isxt. or^Xov Ss oxi 
ouo', av dvxl X6-j'oo xic ovoij.' aTTOOto, 6pi!3[j.ov d-oosotoxs. ','i'vex7.i Yap 
5 xat dvxl Xo^ou ovojjia drooEoofxsvov 6 '(dp elizdiv 'xo STtaivsxov d-j'^i^ov 
zaXov saxi' Xo^'^u £is ovo;xa xr^v ;j,3xdXrj'};'.v TCSTroir^xat. opov [x;v o5v ou/ 
oiov x£ x6 ovo[j,7. sivai. opr/dc jxsvxoi cpr^alv slvat xal xdc xoiauxa; d-o- is 
00(331^ xd; £i; ov^Xtuaiv ovoixaxck xtvo? daacfsaxspou ovo[xa jisxaXajj-Pavousa; 
"j'vcupijxojxspov tosxs X7t xd xoiotuxa UTrd"'(oixo av xoTc 6pi/ot? TtpopXr^fxaaiv. 

10 rjpixd OS Xiysi TrpopXvjjjLaxa shai xal sv ot; C"']'^^'^^-!- £t "^oos xojos xau- 
xov daxiv, orov si xauxov aiaii'/jat; s-iaxr^jjLTj r^ ixooov, x^l Troxapov x7.uxov 
dxoXaaiot xal dxpaat'a, tj £-|'xpdx£i7. xal awcppoauvr^, r^ ou. xal xou xal 20 
xauxa opixd sTvai X7]v aixi'av d-£0(ox£, oioxt ^(ap xal sv xoi? Trspl xuiv 
6picrp.(ov TrpopXy^jj-aai, Tcoxspoy xo auxo 6 d-oootjsk opiajj-o; C"/j[i.atVci xal 

15 xo dvD' ou aTTSOoOr^ ovoijiaxo^ r^ Xo-j'ou r^ sxspov, tj TrXsi'axvj "j'lvsxai C"/]- 
x-/]afi;' xov -j'dp opiaixov Trpuixov 0£t xo xauxov i/tiv. xal x7.i}oXou 
(pr^alv opixd irpopXVjfjLaxa Tidvxa Xsysadai xd u-o xyjv auxyjv usOooov 
TciTTXOvxa xoi? opoi?. xd ^dp 67:0 xrjv Trspl opia'xojv [xs&ooov TrtTixovxa 6pix(5f* ^^ 
Tidvxa OS xd sv of? -fj Cv^xriSi; Troxspov xauxd r^ ou xauxd saxiv dXXr^Xoic, 

20 UTTO xr^v TTSpl 6pici[xa)V [xsOooov saxiv. xal ttwc 6-0 xaux"/)V, sor^XoiSs* x"{] 
■ydp [xeOoooj, xa&' f^v SuvdfxsDa oxi xauxov r^ oxi i'xspov d'XXo dXXou 
osixvuvai, xal Trpo? xou? opicrjxou? ^pa)[i,si)a. xal Traig j^pwp-sUa, Trpocjs- 
Oyjxs" osi'cavxs? -(•dp xov diroooDivxa Xo-j'ov o)? opi3[x6v, ox'. txT) 6 auxo; 
sdxiv sxsi'vco ou aTtsooiV/j, 0£0£ij(ox£? dv £iV^[i.£v 0X1 [irj 6pi3[i.os 6 Xoyo? so 

25 ouxo;. ou [x'/^v, dv osi'ctoixsv 0x1 xauxov a/jixarvsi 6 Xoyoc xol ou r^v 
ditoosoofxsvoc, -J^orj dv sr/jusv Ssosi^oxs? 0x1 opiafxo;- xal yj.rj sv dXXoi? 
xo xauxov. osi jxsv "I'dp xov opov xo xauxov h/ziv ou [xr^v, si' xi xauxov, 
yjOY] xal opoc" ou -(dp dvx'.axpsipsi ouos stc' I'a'/j? saxlv ouos dvxixax"/)- 
^opsTxai xs opo; xal xo xauxov. 816, si ixsv [xt] xauxov, 0Uy( opo?, el os 

yo xauxov, ou Ttdvxd)^ xal opo;' Xsysxai -j-dp xo xauxov, tbc oXqov irposXiiajv 
6si?ci, TiXcOva'^u)?, xal ouxs xo X(o •^'svsi xauxov ouxs xo x(o siosi 6pici[xo;, 35 
dXX' ouos xo xcp dpti>[xoj -dvxa>;. 0x1 xs ouv xo xauxov }(pr^ai[xov -po^ 2 ccTcoooaEtc aT:oooa£t; optap.oO collocat B 4 av AD: oin. aBP ovo[xa A: ovo D 

dTiooiod)— d7:£ou)7,£ D 5 veal om. D 6 ouv om. P 7 optaxtxas aP -/.at om. D 

8 xtvo; 6vo|xaTo; D post (xexaX. add. £(s aP 9 'uTZ>x-(oir' av P: inoifoi xov a 

optzoi; D: 6piaxi-/.oT; aAP: p-rjiopixol; B 10 optaxf/.a aP 11 iaxtv D: om. 

aABP lo opiaxtxa aP dnooioiuxs. aAP 15 v) alterum om. B sxepov 

scrips!: ex^pou libri 17 6ptcjTr/.d aP y'"''^"^*^ ^^ 1^ optafxoij a TttTr-ovxa 

optxot— p-eOoodv (20) iteiat B optaxtxd P 11) q Ciixriais— ^SVjXwai (20), siuumum 

versum, add. P'' 20 post xrjv add. xujv iu iteratis B xal -lij? utto xauxTjv ABD: 

sTxa xal ttjv afxfav aP 22 ypiu|j.£t)a alterum om. D 24 ia-tv oin. A post 

6pt3(j/j; add. ^axiv aP 27 eI' ti ABD: £7:£t aP 28 o'joev pro altero ouo£ A 

29 x£ om. 1) [j.£v om. A i)0 xal D: om. aAlU' ydp om. P ol o£t;£i] 

C. 7 o2 T£J jJ.£V B ALEXANDRI IN TOPICORUM 15 [Arist. p. 102a 1. 18] 45 

t"). oor/.a -popXrjaotTa, oiozv/.-ai, x^l oti ixyj -avr(j -otutov saiiv r| ~z izzrA 
-aoT'-i'j Cr^Tr^ai; X7.t y, irsr/i tou ooia[xoLi. otj '(drj, ztiZi toiutov S3tiv ofj^- 
Tov x£ X7.i>' 7.UT0 X7.1 /ptoijLoc, xal dx^uaiov xal '|ocpoc, xc(t /U[a.o? oixoiu); 
xat "j'oUCTOV, 017. TouTO r| Tou /pa);j.aTOC opo; sgtI to xai}' 7.uto 
5 op7Tov rj, w^ Tivs; opi'Covxat, to loiov o'|^3o>? ata&vjTOV ou y^zp xa!) o 40 
yp(otx7 xat xai>' o 'y/fo^ T0i7UTa isTiv, otXXa x7T7. t'/jv ayzaiv tyjv :rpo; 
Tov atcilavoasvov auToiv. xr/Lxa sittoiv TiSpl tou opiaaotj w? Tipoc ttjv Trpo- 
X3'.;i.svy^v ji-sOoSov 7.iJT7'pxy], sTrsl TTSpt 73 opiSfxou X7l £v Ts ToT; ToTspot^ 

dvaXuTtXOl? Xai iv TOIC MsTOC TOC CSUSlxa 7rpaY[J.7.T36£T7l [J.£T7. 7Xpt[53l7? 
10 X7.1 {}£fop['7; TtXstOVOC, [XSTSlGtV ETTl TOV TTcpl TOU lOlOU Xo^OV. OsT OS [J.Tj 45 

ctYvociv OTt BoOcpp7a;TO? Ta irspl tou 7UToui TrpopXr^a^Ta ur^n-dn'jzi toi? ys- 
vtxoic, (oaTisp X7t Ta airo Tuiv otacpoptov X£*(ei ydp "x7i tyjv ot7/iopav 

X7l TTjV T7UT0TyjT7. '[SVlXa OojjJ-Sv" . X7l TOUTO tlcV £qa)l}3V 7rpoataTOp7)ai}a). 

b^iC,z~ai 0£ -a'Xiv to i'oiov outco;' 

15 p. 102al8 "lotOV 0£ ESTIV [X"}] OTjXoi JJISV TO Tt TjV £Tv7l, JX0V(O 

5' uTvd^yzi xat avTixaTTjIyopEtTat to 5 -pd^ixaTO^. 26 

Kotvov jx£V ouv iyzi 'K[jhz tov 6pisp.ov to lOiov to ts txovo) u~dp)(£tv 
xat TO 7.VTixaTrjYop£t(3&at, tout' Isti to TravTt U7ra'p/_£iv to -,'ap ixovro xat 
TravTt u-a'p'/ov avTixa-r^YopsTTai. tj o£ oiacpopot auToiv, xaO-' o 6 ;x£v 6pt3[x6; 
20 TO Ti 7)v £lvat xat T7]v 0U317.V oriXoi Totj Trpa'Y[X7.T0i; xat sGTt Tia'vTuj; Xo-^o?, 
TO 8s toiov OUTS dcva'^xTj Xo-j'ov slvat outs tyjv ouaiav orjXouv tou TrpdYuia- 5 
TO? ou ECJTtv totov, dXXoc r^ oia'Usatv Ttva auTou ar^jj-at'vct, oj? sitl tou dv- 
Opw-ou TO TrXaTutovu'/ov xat to op&iov, rj ouva[xiv, oj? to STrtaTrjir/); 
osxTtxov xat "j'EXaaTtxov, r^ £V£p7£iav, (o; tou {)£tou aojaaTO? to dstxivr^Tov. 

25 Old TOUTO Toia [XcV oKv ts tou aUTOU TtXsIU) SlVat, OptGiJ-OU; 0£ OUXSTt, £l.' 
TIC dxplPoXoYOtTO, El' 7£ [JLia ExdCTOU Vj OUSta, 7)s OptOU-Os 6'/jX(OTtX0?. 
OTt OS TO totov ou SvjXot TTjV OUGiaV TOUTOU OU ESTtV tOtOV, OlOV TO ^EXa- 10 

CTtxov T7]v TOU dvi)pa)TLOO Tj TO YpajifxaTixTj? osxTtxov, or^Xov, (b? r^OTJ 
TrpoEtpr^Tat, oTt xai)' r^v ouvajxiv sxdaTco Toiv C^j^ojv ECJTt to Eivat, oTav 1 6pw(i D: optaxixd aABP Travxtu? B 2 Tauxou aABP-: auxou DP' Tispl in 

ras. P- £-ctOY] L) 2. 3 ante opa-ro'v add. to a: ras. P 3 7.a&' auxo om. D: 

xaD' cc'jTa; omisso y.al A '/'^P-^J?] Xo[[j.6? A 4 et 5 v] om. A 1 ccjto AP Waitz 

Org. II p. X: auTov aB : corapend. I) 5 post ccJa&yjxov excidisse videtur 1^ tou iLo'cpou 

TO xai}' auTO dxouaxov v^ to I'oiov dxofj? abilrjTo'v 6 xoiotuxa om. A ttjv priiis 

om. I) 7 auToO aP tou superscr. P 8. 9 £v te toc? 'Tat. dvaX. xai Iv toI? Metgc 

Ta tp'jc] ef. p. 26,19. 20 9 Iv om. A 10 ante -/.at add. te aAP tou super- 

scr. B 11 post OTt add. 6 D Seo'^pctaTo;] fr. LXXi) Wimmer. tou auxou D: 

aoxou A: TauTou aBP 11. 12 '^vivr^zolQ A 13 Trpootatop-^aDoj D : 7rpoataTop£ta9(u 

aABP 18 TOUTEOTt om. D 19 6 om. A 20 ti om. A 22 ctuxou Ttva A 

23 7:XaTuu)vu-y(ov AP, Dpr.: TrXaxuo'vu^^ov aB, Dcorr. 24 post \ add. zai A to?] 

xal A dei xivoufXEvov aP 25 TcXst'io tou auxou aP 26 fjiiou A i\ ExctaTou aP 

28 lu; — xwv (29) om. P, sed in mrg. signo ' appicto fjOr] 7:po£i-ojj.Ev oxi xa9' xxX. add., ut 
videtur, P^ 29 TrpoEi'prjxai] p. 43,6—8 ouvap.ts A 46 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102a 18] 

x7.Ta xaur/jv avcfXTrooi'dajc Ivsp'c-^, tots tyjV TsXcioT'/jTa (r)jv) auToGI ooxsT 
aTTSiXTjcpsvai. TsXeio? "(ap nnroc; 6 xai)' r^v ouvaixiv ijTiv auToT to slvoti nr-fo, 
xaTa TauTTjV svspYuiv ct-apifxiroStciTa)^ • waxs xal si r|V yj tou av&pwirou 
ouata sv i-^ tou -(sXav ouva[xsi, tsXsio^ av{}pa)7ro? sr/] av o avsjiiroSiaTcos 15 
5 TS xal s5 -I'sXtov. aXX' a'-OTiov to tou dvUpwrrou tsXoc sv T(o avsixTTOoi'- 
(JTO)? -j'sXav xr'&sa&czi. Tt' ouv ettI to5 ttsCou xal Stirooo; Xsyoi ti; av, 
ot? 6 av&pcDiro? opt'CsTai; jxr^TroTS o5v r^ oux aX-/)i)s; to xaTa touto otat- 
psTv TO toiov TS xal tov opiSfiov, Yj ot JJ.EV TOiouTOt Xo'yoi opoi ooxouaiv 
sTvai Tw )^a)piCsiv oia twv uT:ap)^ovTU)V t(5 TrpoxsijjLSvcp aTio TtavTwv auTo 

10 T«)V d'XXtov. xupi'o)? o' av sTsv opoi ot s^ovts^ Trpo? toutu) xal xa!>' o 20 
fiOcXiCTa san to3 opiGTq) to slva'., to? T(o dvi}pa)~to xa-d to Xoyixov 010 
xal sF; 6 x'jpuo; 6piS[xoc sxdoTou sstiv. tov "(dp opov osi sx oia/ioptov 
slvai' auTai ydp to y^^''^? -^^ "^"^ ^^-'^^ oiaipousiv ou xaTd au[j.psPr|XO-a Tivd 
dXXd xa-d r/jv ouct'av to os loiov ou oia/^opd. oti os osi dvTixaT-/)-,'o- 

15 psTa&ai TO Toiov to5 Trpa'YjxaToc, auvs5Tr|(3s oid tou sitcsTv ouosU ^dp 
Xsyst rSiov TO sv6s;(6[xsvov dXXco uirdp/siv, oTov to xai)s6osiv 
dvDpw-to, ouo' dv t6-/-(j xaTa Tiva ypovov aovw urdp/ov. irpoc*- 25 

Ttl^yjai OS TOUTO, OTI, xdv Xs-f/JTai TTOTS TWV [XOVtO T(p T.pd'di.'y.Tl UiTap-/OV- 

Toov jxYj dvTixaTy]Y'^p''-*^[J'^'''^'^v Ss auTou loiov Tt, oTt jjLTj d-X(u; TOUTO Xs^s- 

20 Tat lOiov dXXd tcots, to? to sx os^tds Ttva sivat tivo? ttots loiov ouxto? 

xal TO xaOsCss&at ouvaTai ttots toiov tivo? sTvat* ou -('dp dv siVj Trpo? 

Tt. TO -j'ap oiTTOUv Tou avuptoTTOU Tipoc; Ta [J-Yj oiTTOoa totov, akk ouy 

aTrXw?" TTpoc; ^dp fTT-ov xal xuva xal ocfa [xv] otirooa lOiov, ou [xyjv xal 30 

TTpo? opvsov. dsl [xsv ouv TOUTO, dXX' ou/ dTiXtoc, dXX' dsl Tipo? TauTa 

25 lOtov. ouvaTai os Ttva xai [xov(p [xsv uTcap/stv, ou [xyjv os to? iota, 

to? at diro Tuiv ouvd;j-stov tojv tottov svsp-j'stai, to dpiili-tsiv, to Xo-j-to 

/pr^aBai, to ysXdv, to Taptj^oitotstv • TauTa -[dp oux iota, oti av] 

TravTt' at [xsv ydp ouvd[-isi? iravTt' ts xal dst', at os svsp-fstat ou 

Travxl dij-a ouos dst. or^Xov os oTt ouos twv svos/ojxsvtuv xal d'XXfo 35 

30 uudpystv oui5sv dvTtxar/i70pst(3i>at ouvaxat* to [jlsv "(dp dvTtxaTr^Yopou- 1 xaxA Ta6Tr]V scripsi cf. "VS. 3: -mz' a'jxrjv ABDP : xai}' ai)Tr]v a TeXeiOTaxrjV A tt]v 

auTou scripsi cf. p. 42,25: auxoii libri 2 ante ititto? add. 6 aP auxo AB 

3 xax' a'jX7]v aP aTrapEp-Trooiaxw; D: dvcfj.7:o5iaxu)s aABP zi -/.at aP i^y] iv 

xTj B 4 av om. aP 6 ysXtovxi SsaDat A 7 ol? D: to? aABP 6 oin. AP 

9 auxd) A 10 ante opot add. ol AD ot om. D: to? a xouxo A, Bpr. U £5xt 

ante [j.aXtoxa transposuit D : in ras. P 12 6 om. B ydp om. P 13 xd siiperscr. P 
14 ou om. A post ok alterum add. ou B 16 toiov X^yet Arist. libri praeter 

post lv54-/_o[j.£vov add. postea xai D' oiov] lij? a 17 ou 01' a 18 oxi] x6 A fJT post xwv add. |j.y] aP urpdy (sic) D 19 [j.y] oe dvxixaxrjYopoufjiviov aP post [x-q 

alterum add. 0£ P 20 dXXd ttox^ om. D 21 slvai post ouvaxat transposuit B 

d 
22 dXX' — loiov (23) om. A 2;) totov om. aP 24 ouv] ras. P dXX' det AD : dXX 

e{ P: dXX' if] a: dXXd, post loiov (25) transposito del, B 25 U alterum om. aP 27 xapt- 

yoTTOiEtvB: xappiyoTTOiETv I) : xapayiTioteTv A: xapi/OTTioXsTv aP |J.tj om. A 28 Tidvxoxe A 

29 ou TTcpl pro altero ouo^ B d'XXiu? A 30 ouo^ B [lev D: om. aABP ALEXANDRT IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102a 18. 31] 47 

ixsvov z~ i's/yC 'yyJ.y/.q sivai* to 0£ Toiov XiT-oii "/)!J-iv ott 7.VTix7.r/)Y'^P^^" 
xai toij Trpa'-j'jxctToc. 

p. 102aol FsVOC; 0£ iCTt TO X7.Ta TrXsiOVOiV XOCl Ota'^pSpO VTWV T»i) 
El'Ool EV T([) Tl SGTl X aTY] ^ ^PO "J [^S V V. 

5 Kal TOV TOU "I'SVOUC OpiSlXOV OtTTOOEOfOXo 3l' OU Xo/COplXSV aUTO TWV 

7'XX(ov, fjiq xat auToi"; uizdry/ti to xctTa -Xsiovtov xaT'/iYOpEiaiJar :■;• ^^f * dlXa 
xal TaT? oiacpopotTc. tojv asy ouv siowv yuiiA^zi to ^^vOs t";^ Trpoa^r^x^j 40 
Toiji oiacpspovTcov toj srost. oTav ^ap xa uti' sxstvo xa"' sToo^ dWr^- 
Xtuv otiaosp"(], (1)? avOpui-o;, f-Tio?, xucov, totc ysvos to sv T(o ti ssti 
10 TO'JTODV xaTTjYopoujj-svov. ou "y^.p xal to eToo; xaTa oiv/^EpovTojv T(o 
EioEi x7.T"/)-j'opEtTc<t, dtXXoc xaTot rXsiovtov xal oiacpspovTcov T(i) apii}[X(o xa- 

T/jYOpSlTCd EV T(U Tl ESTt, XCtl)' EGTtV ElOO?. OU "J'ap xaTrjYOpOD[XEVOU 
TtXsIOVCUV EV TW Tl ICTl TOC U7rOXEt|JL£Va XaT' £100? aXX-qXoiV Ol7Cp£p£tV 56- ^5 
V7.T7t, TOUTO dv7'7XY] "(EVO; ElVai. Yj OE ^^ OiaCpOpa xaTOt TTAElOVfOV [i£V 

15 xal oiacpEpovTtov Ttu eIoei xaTTj^opEiTai xal auTV], ou [xr^v sv tw ti estiv, 
ETTEt ouTojc av 6 auTOs Xoyo? Eoj -j'Evou? TE xal oia<popag, dXX', «)? sv 
aXXoi? Xe-i'ei, 7j oiacpopa Iv tco ttoiov ti [laXXov xaT'/jYopsiTai (Lv | av oj? 27 
otacpopa xaTyj^opTjTaf ttoTov ya'p ti to irpa-j'txa sciTt, Sr^XoT. oOev oby 
■fj-j'YjTEov TO SV Kax-zj^optaic E'!prj[X£vov, TO oTi. al oiacpopal xai}' 6ttoxei[j.£vou 

20 xaTr^'j'opouvTat, rspl iSyv xupi(o? Xeyojjlsvwv Eip9)ai)ai oiacpopwv, dXXdc twv 
TjOT) (5UVElX7]M.iX£Va)V T'^ uXlfj * TO '['(Zp Xa{}' U-OXEl[i.£VOU xar/jYopouij-£vov 
(XTiaV EV TtO Tt ECTTIV SXEl'vOU X7,Tr|Y0p£lTai' XaTTJ^OpOUflEVai OS £V Tm Tl 5 

EOTiv ai oiacpopal yEv/j av eTev, dXX' ou oiacpopaf. xal ei to aon^z^rfAo^ 
OS tuXeiovojv xa.TyjYopstTai xal oiacpEpovTouv Ttp eioei, zaoTq toS -^evou? Sia- 

25 '-pspoi dv, OTl [XYj £V TW Tl EGTl. TO 0£ £V TO) Tt ECJTl XaTTJYOpEia&ai aUTO? 

Ecr^-^EiTai • oaa "(^P dpiJioTTEi spcoxrj&EVTa? aTrooouvai ti eoti to 
TTpoxEifXEvov, xauxa £v Ttf) Tl EGTi xaTr^^opEiTai. OTl OS xal fj Stacpopd 
xal Ta d-o tmv oiacpopSv TrpopXr^ixaxa -jEvixd, cpi)dvEi Eipvjxsvai* oTov esti lo 
xal TO 'TTOTEpov 6 xutov Xo"|'ixos ESTiv Tj ou;'. laxi OS oiacpopd xupttog xav>' 
30 V ^Evo? Tl El? siov] TsjxvsTai* OU '(dp irdv to oiacpspov tivo? rq xupiu)? 
XeYO[i.£V(j oiacpopa SiacpEpst, sirsi toT? irXsiaTOi? '(z xaTa au[i.pEp-/jxoTa Tivd 5 TOV om. B 8t' ou corn ex oio/// P^ 6 defectum indicavi; supple xal yip toT; 

eiSeii uTTccpyet to v-otxa uXetoviov xaTr^YOpsIcJ^cd 8 toO] twv B post xoii add. ex Arist. 
xal a ToO otacpepdvTwv corr. nescio unde P^ IxEiva aP 9 otacpepr] ABP: Siacpepovxa 

D: Stacp^pouciv a xucov, "tttios a tote] to B 11 dXXa — xatYiyopslTai (15) om. A 
12 8 yikp ■/aTrjYOpo6[j.£vov P 13. 14 otacpEpstv S'jvaxat BD: inv. ord. aP 15 auxr) D 

16 eI't) om. D 16. 17 h aXXoic] i. e. IV 2 p. 122b 16 cf. Rose Arist. Pseudep. p. 127 

17 post -q add. oe B ottoTov AB . 18 xaxTjYoprjxai D: xaxTjyopETxat aABP 19 iv 
KaxTjYopt'ai?] c. 5 p. 3a23 post E(pTj[jivov add. dvayxaioxaxov aP 20 ante Trspl add. 
o'j B post dXXa add. -Epl aP 23 ysvos B dXX' om. B x6 om. aP 24 xaxr]- 
yopolxo aP Siacpo'puiv aP 26 Ip(ux7]&£vxa; dzooouvat ABD (f): inv. ord. aP (CP): dno- 
ooijvai ipioxTj^ivxa Arist. 28 cpSdvEi E^prjXEvat] c.4 p. 101^18 29 Xoyixoi; BD: Xo- 
yixo'v aAP 30 eI'Stj scripsi: eIoo; libri xivos] xupt'to? B 31 ys om. B 48 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102a31. b4] 

r, 3i7/i0p7. y; Ttpoc aXXr|X7., aXXa zoivoxspov xa -oiaS-ct xaXouvrai oi7.cpopa''. 
Tsvua 0£ cpr^cjiv sTvai 7z^o^'kr^\i'x~a xat £V ofc CviTcitai -oxepov xoos xwSs 
Iv xto auxoiJ 7SVSI itjxlv 7) ou, &cS7zep yjv opixov zal xo L,r^TzXv zi xoos 15 
xolos xauxov. X7.i osixvuat' 73 Tiaic eaxi -j-svixoc. ost -j-ap xov [xiXXovxa 
5 ostxvuvai oxi £V x(o 7.uxo> ysvci. xaos xiva, otov itttto; xai avi)p(o-o?, osi- 
^ai oxt xo CoJ'Ov -j-svoc laxl xal xou fTTTrou xal xou 7.vi>pojTrou' xaSxa 0£ 
"(svtxa 7:popX7)[JL7-a. X7.i xo 0£ixvjV7i OS oxt xoos XI [x-q h xcil auxdj -/ivsi 
"(svtxov, oTov oxi xo opav oux laxiv ui:6 xauxov -j'svo? xtp ^oav xouxo \ihv 

770 67:0 xo TTOIEIV, XOU So 0077 OUX 6(5X1 "j'SVOC XO TTOlcl'v * WtJ/SlV 77'p 20 
10 Xt SSXl XO 0p7.V. 0X1 77.P ]JL-}j £V X(0 atJX(0 -|'£V£l XO 6p7.V XUJ P07.V, X7t- 
XOl X(0 S/TjixaXl XTjC X£C£U); OfJLOlOV OV, O'JXOJ? 0£!'xVUX7r X7. OS X017'JX7 017. 

xoiv 7:00c xo "j'svo? xortov ost'xvuxat. 

p. 102^4 ^u[JLps[5-/ixoc OS scjxtv o iir^ohv [xsv xouxojv zazl, [xr^xs 
opo? ;xr|X£ I'oiov ijLr,xs ysvoc, uTra'p/si os xm -pa-j-fxaxt, tj o sv- 
15 os/sxat uTidijyziy 6xtoo5v svt xal x(o auxtu xai [jlyj uTra'pysiv, 

A60 Xo"(ou; xou c3Da[3sj3-/jxoxoc aTTOOsofoxs, xov ix£V sx xr^; xwv 'iTpo£i- 25 
p-/;ix£V(ov a-ocpa3£(o; osixvuvxa xo aoixpEJ^r^xoc (o -(ap u-drjyov x(o TCpayaaxt 
X7X7. [XTjOEva xwv TipoEipTjixsvojv xpoTTojv U7ta'p)^st, xoSxo £3X1 afu;xps[37jxo?), 
xov oh 7.7r' auxTjC xt); xou auixj^spr^xoxo; cpucfsu>?- o -yap oG'xoj; u-ap/si 

20 «)? £v5Ey£Ci>ai auxto xouxto xal uira'p/Eiv X7.i [xt] uTia'p/siv, au[X|3s[3r]xo; 
ssxi. X7.1 TTOoxpivsi ^3 xouxov XOV X6"j'ov oi' xal Xsyst. [x£v yap oi 
7.-o'facsa)C xivcuv [xsXXcuv xt "/vtopt'Csiv Trpcoxov dva'-j-x/jV £/£t 'i-vtopt'Citv IxETva 80 
(OV X-?] 77:o'^7'a£i xouxo OTjXouxaf 6 0£ octt' auxou xou -pa'Yjxaxo? ouo£vo? 
aXXou y_p£t7.v si; ^vcoaiv I'/st xo5 -poxsttxsvou • xr^v ^otp auxou xou -pa'^jxa- 

25 xo? ouaiav xs xal cpustv 6 xoiouxo? arjjxatvsi X070C, stcsi 6pti3[x6; saxt "a6-;o? 
6 xo XI 7jV sTvai a-/)uaiv(ov", (b? -irpoEt'pr^xat, xo 6s sTvat sxaaxto sv uTtapSst 
xivi xal sv xaxacpaost. oux av ouv 6 sc dirotpa'asu)? xtvtov Xoyoc xupt'to; 

OpiaaO? EtYj. XI OTjTrOXS ouv diXCpOXSpOU? £l>r^XS Xat ou tXOVOV OV TIpOEXpt- 35 1 i, Ttpo? aXX7]Xa otacpopa aP xoivdrepa A -/aXElxai Stacpopa (t erasura vide- 

tur) A 2 TuJOE oin. B 3 optaxivcov aP 4 xov] x« A 6 dv&pco- 

TO'j — i-7:rj'j aP 7 on B: ora. aADP 8 to a'jxo aP xw ABD: xoO aP 

Poav] |xr] opav A 9 post ok add. [xrj A 10 xt om. A xdJ alteruui ABD: 

To'j aP 11 OV D: om. aABP 12 xo om. A 13 (xev superscr. P 

14 uTTctpyEi — [XT] brApyzi^ (15) om. A r^] xat Arist. om. D IG tzTTE- 

otoxs A Tipo ex corr. add. D' 18 |xtjO£v A u-a'pyet, xouxo' laxi oujx- 

^t[i-q-/!.6i initio paginae periernnt in P; xotixo a'jptpEpYjxo? ^axt in mrg. P-''; eadem ma- 
nus 19 xov 0£ — £vo£-/_Eci)at (20) maiorc ex parte restituit 19 d-6 omisso 

aux^s B 20 7-at prius om. aP 21 Tipoxpivot A 22 aTTO-fdaeio; B: aTiocpa'- 

aeiov aADP cf. vs. 27 dvayx-rj omisso r/et B 23 xi^; drcocpdsetus A xoOxo] 

dxEtvo A 26 (jjaTTEp EiprjTat a Trpoet'prjxat] p. 101 ''38 27 (XTrocpa'aEUiv AD 

cf. vs. 22 Xo'yos xtvwv a 28 Ttoxe superscr. B xsDcf/.s A ov superscr. 

P*: u)v A ALEXANDRl IX TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102 b4] 49 

V£v; (j-ho TO'j ivZz<'za:si)oLi oti xal -oi7.6~rj ti; a-ooosu ",'iv3tai Xo^cov. 
Yj i-ol yryf^ai-a'. -f>oc t7. £;y)^ tw Toio'jt(i) /,o-,'(o tou au[xPo[:5-/]xoTo;- oia 
7af/ Tou Xo-ou ToD autxpsl^'/ixoToc v.y.-^'y.TAZud'lt-ai to -coactuxa sTvcti tojv rpo- 
pX/j'jLOCTwv 7iv-/). ta/ct o^ xoit xotiloX^'j jxkv ctixsivojv ixsTvo; o -po~o; irjc 
5 To>v oo(ov c'.TT'jOo^Jswc. Itt' £vi(ov OS oyj.y/.yXn: ouioc, io5~sr> c~t "ou siuo'j. 
xctt -,'7.0 i-\ Totj au[x[':i£i3-/]xotOs o osuTspo;: 7.7toooi}£U ou ■:iav ooxoi to ao'x- 40 
p£p-/)xoc -ep'A7psrv, OS -OfoTOc Tiav. s-iCr^T/^aai yap av ti^ si o Xs-j'tov 
X070C a'ja|3sp-/)xoc sivai otov ts G-ap/s'.v 6t(oo'jv svl xal Tto 7u- 
T(i") X7l jjLYj u-apysiv, itaaav ty)v to'j aujXj'iJsp'/jxoTo; -spisiXyjcps cpuciiv. 

10 SI 77.P ToGtO S3Tt, TOE auU.|3s[:ir,X0Ta Ta 7./(0p!.'c3T(0C [XSV U-7'p/0VT7' Tiai [XTjTS 

0' sv r^ o'j^i'c/. jxr^TS m; iota uTto Ti 7.y si'vj "j'svoc; oTov •/) cit|X0T"/jC tyj 
pivt. SI 'j'ap [xYj a'ju.ps,3r|X0T7, 7] ysv/j s'arai 7^ oia'fopal Tj loia r^ 6pi3;xor -JS 
7T07:ov Oi TO'jTdjv T'. Xs^siv auTot slv7r aXXr^ ocpa cp'jaic uTtapyovTojv -ap7. 
Totc sip-/j;x£v7.c Ti337p7c 7) Tot7'jTr^ 7.V siVj. SI OS TO'jTO, otjo' av apii)- 

1-, ixo; Twv Kpo[iXrju.dT(Juv ts X7t -poTaascuv outoc av siVp dXXa xal irsjxTTTov 
av SIT) 7SVOC Ti TTpopXr^jxaTCDV, sv ([> Ta outojc u-7'p/ovTa xar/i^opsTTai. 010 
xaT7. TO'JTO 6 7rpu)|Toc duOOoHsl; X070C dastyrov. r^ d/toptaTOv pivo; to ai- 2<S 
ixov, ou"/ OT'. |xyj pic r^ auTV] xal G'.fx")] xal 7p'J~/j 7tvsT7!. (oid touto 77.0 
otjos oiaciopd pivoc to a'.jxov), dXX' oti ooxsT to at'xov sv a'jT(o aovz'Xr^- 

•20 z^ivai xal tt^v piva* si 7dp xoiXot'/jc tj ai[xoTr|C sv pivi, to aovaixcpotspov 
ouaa sixoToj? ixsTa tyj; ptvoc xal auv Taur^j sotI xal d/wpicJTOc auTr^ 
wcizEp xal TTp xoiXoT/jTo?* TO 7dp auvaixcioTspov aiitov. outojc Oc ouxst' 5 
dv si'/j au;x[':l£['i-/]-/.o? y; siixot-/;?, dXXd to (ju;x[3sp/;xo; txsTa to5 to gu[x[^s- 
3/j/sv 7) OS xoiXoTTjc c>'j;x^:ispy]xoc o-jaa oi'a ts xal -apstvai t"^ pivl xal 

■2b \i.'n. ouvaTai os to svos/STai uitdpysiv otioo'jv svl xal tw auToj 
xal [xYj uTidp/siv ou tou TrdvTtoc xal uTidp/siv ouva3i}ai xal [xtj uTrdp- 
ysiv Tto auTUi o'/jX(utixov sTvai to -poTspov G-dpcav, dXXd to'j [xvjOiV to 
7:p7.7[xa TTpoc TO sivai' ti t^ ixt] sivai osiaOai tt^ to5 aL)[xps[lAjXOTo^ -apou- 10 
aia;* xal 7dp X<«pU toutou TauTo dv r^v 7; 7dp pi; (pic) r^v dv xal /topi; 1 Xoyo) coinpend. I) o ydp om. A to D: om. aABP 4 xot/a] Ta\JTa A 

y.at om. a, add. P' 4. 5 sxelvo; — ctnoooacio?] 6 Tpo7:o? ty]? i/st'vwv droooasco; A 

G Itii Toii a'jfj.p£^Tjxoxo? 0111. a 6 Ocixcpo; — auixpep/jy-os om. P 6. 7 d-o5oi)£t; 

ou TTOtv 007.iI -0 ayapEJir^xo; ABD: opiaao; ;jipo; Tt too a'J[xp£flrj-/.o'TO; a 7 zEpiActa- 

jtldvei aP ante -dv add. to B 8 om. P: evan. A: 6 a o-ojoijv om. a 

£vi 7,c(l om. P 10 TauTa P 11 post olov add. ziV 12 vj ota'fopd, sed post 

I'oicf, a 13 /iy^^"'' to'jtcov xt A d'XXrj] dA>.' eJ A 14. 15 6 dpi})[xo;] 6pia[x6; B 

15 T£ 7.ai] xczt Tojv B: fort. t£ 7.at Tuiv cf. p. 35,26 10 ti y£vo; dv £tVj A: dv eIVj 

Ti Y£v&; B -poC^X/jixaTo; A 17 yj BD: -q aAP 18 pi; initio versus om. P 

xc(t YP'-''^"'] '-^oct 3'.;j.rj B y^Y''^"^' ^ ^^^ ^'^"'1' a.^BP 20 eJ] -/j A post ydp 

add. ■/.oCi aP to] tcov A 21 c'jv TccjTr]] 'v t ex coir. B dywptaTo; D: dyio- 

piSTov aABP 22 ((i)a)-£p in ras. D' obv.i-'] o'J7. A 23 to C'j[xp£prjx6s] tou 

a'jfj.p£prj7.0To; P 24 xocl priiis om. A 25 bMyza^ai ex lvor/£TC(t, ut videtur, 

corr. D 26 -avTo; \ 27 to auTO A or,XtoTix6v Elvat post UTidpiav trans- 

posuerunt aP zpiotov Bpr. 2'J tc4'jto scrips! : TauTa libri pU alteram 

addidi tjv dv BD : inv. ord. aAP 

Comment. Arist. II 2 Alex, in Top. 4 50 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Aiist. p. 102i«4] 

ClIXOTXTOC. O'JV 7.7.1 [XTj urAri/UV OUX 7.V7.irjcl TO TTf/a^JXa. XO'JTO. 7.V 7/(0- 

ptato)? U7r7!f> ;;(■(], oiov xs u-7'p-/S'.v X7i [xtj u-ap-/3'.v to ^ap ixTo; ts £iv7i 

TTjC 0Uai7; X7l Cpuasto; -oD ir(17'",'[JL7T0C, XaV tXVj 0'JV7T0V fj flYj 'J-7'p/£lV 

auT(u, OTjtxai'vsi to ivo5/£ai}7i G-a'p/civ T(p 7'jtoj X7.i ;i.rj uTr7'p/£iv. xal sirj 
5 av cufjpsprjxoc toDto o5 uirotp/ovTO? Tto -pa-|'[i7Tt V; ctvaipsai; oux 7.v7ip£r ir> 

TO (O 'J7r7'p/£l. STCtCT'/XT^atolE 6' OCV Ti; £1 OUTtO^ X7l rifj /lOVl X7l T(0 
x6xV(0 TO KZ'jyjjV X7l T-^ TTtTTTj TO [XsXaV OOXSl "OCp T7. T0170T7 TTjC OU- 
017; -(OC ilvai TOU 7rp7'-,'|J.7.T0C. r; Got X£-|'£tV aUji-JiEp/^XOTa Xat T7ijTa TU) 
",'£ [XTj £V Tfj OUaia EIV71 TOOTOJV of? G7T7p/£l" OU -,'7.p Tj OUOia TT^C /lOVOC 
10 £V T(5 X£fJXrjV £TV71 Ti TTjC TTlTT/jC £V T(j) fl£X7lV7V, CtXX' £!jTlV £k7XoXoU- 

i)ouvT7 TYJ ouat7. auT(ov, x7l 7/wptaT7 au[j.p£[3-/]xoTa sOTi'v. £Tt Xiynx ay 20 

OT'., £t Xal JlTj TO'JTOIC 017 T£ 6-a'py£lV X7t JJL7p 7.XX' 7'XXoiC ",'£ o6vaT7t' 
TISIV X7l U-7'p/£lV X7.t fJ-Tj ' 7. OS 0UT(Os £"/£l TTpO;: TlVa T(TjV OVTWV, (3U^- 

8E3r^xoT7 ia-rj.i. r^ ouos touto ot^Us';- to 70UV Ospijiov ij-drjyy^ Tivt 
15 ouTfo? ojc: o6va3t)7'. X7i jjltj {irArjyziv oux IcfTi T(o Trupi cu^pspr^xo*. to 
0£ Xsuxov £V T-^ '/y'^''^^ '^i 72VOC aoxr^; r^ opiajj-o; r, io'.ov av £i"/j' ouoev os 
TOUTojv oTov TS Xs-j'Siv £-' auxr^z. ahK ouo£ oia'iopa av £r/]' ou ^ap 25 

OOXEl £tOOT:OlOC 0'.7CpOp7. CW[J.7T0; SlVai TO ypU)[J.7. ttAsov tXSV OUV Tl 7] 

x7.Ta Ta aXXa suapspr^xoTa t7. TOiaoTa av s'/oi -m tq ol'fi xal Tat; Tau- 
20 TfiZ -oiOT/jai.' TS X7i raiJsaiv, ic »ov toutoic to £iv7i, eq dva^xr^c irapaxo- 
XouOeTv. T-ifj ^ap TO'j TOioGos aojfxaToc, oCov r?) vs'fouc, isTt /lovoc uX-/j, 
TOiaos Ttrjcsi, r^ 01' u-spJiioXrjV '];u/poT/jToc ■j'lvop.svrj [xsTa £va7:oXsi'|iS(o; 
TTvauaaTo; tivoc, kz '■hd'ixr^: Yj XsuxoTr^ s-STai. Tj 77.P tou 7£poc to5 so 
ivovTOC £v T(o vs'isi ivaTToXsi'j/i'c TS X7l ra^z'-^ xal Tpr'!;ic sv xr^ to-j vscpouc 
25 TTv^csi, yJTic 01' 'jTTSppoXyjv 'Vj/poT/^TOc 7ivo|j.£V-/j 'f ila'vct Tviv sxxptaiv aUTOU, 
TO'J ToiO'jTO'j ypftjaaTOc oxx'.n.' Tp'.poasvov ■,'7.p xal x'.vo'jij.svov to -vstjij-a 
Xsuxai'vsTar 017. to'jto yj.rj xal acppo; Asuxoc. Tpi'l^c os Ti^ xal xi'v/^atc 
"/rvsTai £V T"^ K/j^st Tou vs'.po'jc Tou SV auTiu -vsuixaTo; auaTSAAoasvou xal 

£1? TO SaOoC 7.kOxXsIO|J.SVO'J xal TYjV SXXpt3lV SJJLTTOOtCoaSVO'J. xal SGTIV ".5 

30 sxsTva asv tt^c ouatV/c ty,; /lOvoc, to os Xs'jxov siraxoXouHoGv sxsivoic xal 
Tra&o? T'. xal au}ip£p-/jxoc- xal t/^ /lovt 7.v si,'-/) aua|3£i3r|XO? tijj txrj slvai 1 6 aABP 2 'JT-ctp/'^/] 'JTTcip/ot A T) rr,; '.fjcrew; xccl ttjj r/baiotc B -/.av] xat P 

') post -jTra'p-zovTOC eras. 9— 10 lit. P '! i-i'^tfJfxi n.\W yum -/.at t(o restitiiit P- 
8 Yj SeI ADP: oeT oe aB 10 Trt-t/jC a II a'j;j.,3EpTjX0TOTa A I'i d om. A Oif TO'JTOi; (sic) P post 'j-ap-/£tv adil. te aP te o^jvaxot; .A K! ante 'j-ap-/£tv add. 

p.>j B 14 Ttvi om. a Ifi r; loiov yj opiiao; D: /^ slo-fj /j ioiov A 17 tootov A 

18 oiacpopd e{oozoi6; A aw[j.aTos cm. D elvai oin. P. ti 0111. D 19 Ta 

TOtauxa AP.I): xauxa aP xtjjj to A 19. -'O Ta'JTrj; aABP: Tota-Jxat; I) 

20 post xo'jxou add. -[z aP 21 xr^v yap xo'j xotryjio-j 15 xy] alterum aDP: xoiJ AB 

^axt ytdvo? om. I) 22 '^jyprjx/jXt YEvo;j.Evrj A Eva-o>.£i'J;E(o; B: EvaTro?>.7ji£coc 

aDP: avazoXvkw; .\ 23 -/j Ae'jzox/j; e; avay/.Ti; a 2-1 Eva-oXEi'Lt; B: ^va-oXYj- 

'k's aADP 26 a(xta] £'j»Elav A IIXipo;j.cvov D 27 XsoxEvExat aAP ydp 

om. .\ OE xi;] Yoio B 29 Exptatv Dpr. .'SO i-a-/.oXouDov aAPi ''A v.rn 

prius 0111. D x/i; ytovo; .\ 'j'japE^^YiXOTO); (ante xcT) corr. P ALEXANDRI IN TOPICORUM I 5 [Arist. p. 102M. 14] 51 

TY,c '/yiy'iZ Ct'jijLTrXrjptoTtxov t7)c ouai7.c* £1 ^otp ij-r^T£ uXr^ Trp /lovo; TO 
Xs'j/ov arjT3 clooc, ou/ sar'-V sv t"^ ouata it;? yiovor. ko os auixTriwa^-i 
TTj? uXr^c s-rj'ivoijLcVOv iv xfj £i? to toiouitov siooc ixsTapoX-^,, to'jtio a/_(o- 

fitaTOV £(JTIV 7.'JTr,C. Otj [XYjV £Tl I'gtIV £"[ TOUTOU ctTCSlV OTl £VO£"/£Ta'. 40 

5 xott uLTi 'j-dijyti'j c.'jTo t(o 7rf>a7[X7.Ti. outoj xotl to DyjX'j -a'Qoc ov X7.t 

aulJ-i^ciS/^XOC 0£r/.VUTat. SlO loiXSV £X TT^C T«)V aXXoJV 7.7C0''i7'(3£(OC 6 0/|Xa)V 

TO 3U[Jip£,8rjXo; X070? |x7.XXov 7:£piX7a[':i7'v£'.v iravTa t7. a'j;j.[js[:i-/;xoTa xou 

0£UT£OOU X£lU.£VOU' 010 X7.1 V/[Afl'J-U r/.Uzd). 7;JL£'.V0V IJ.EV ','7!p, (OC clTTEV, 

ixEt'vu)? 6o{C£si)ar i'f' wv 0£ ur] oiov ts isTi xoiooTtp Xoyoi TTcpiXapEiv 
10 ~7.v TO op'.STOV, a-j'^u'/jTov X7t oi' 7.-0'i7'3:a); 7'JTO 0'/jXa>i7'.. T:£-oyi)£ os ■<"» 

TO'JTO TO aU|J.p£[5r|X0C, OtOTl [Xr^ £3Tl |JLt7.: '^'J3£(IK* T7. "jip ivV£7 "(EV/J Ta 
-7^07. T/,V 0'j3i'7V 3'J[J.|':i£|3rjX0T7. OtO 0003: OIOV TS £V7 TIV7. X07OV aTtOOOU- 
V7t aUToGi. toiOV 0£ 7.V £l.'-/j CtUTOtJ TO £V U7T0X£ia£V(O. £!,' ",'£ 71737 0'J3t7 
[XYj £V U-OXS';X£V(0, 7.XX7 X7l Ta £ioyj X7.l 71 Ol7'fOp7l (71) £V 7UTY] aTiOXplVOV- 
15 T71 T(0 £V UTTOXc'-lxivd). 7UT0C ulvTO'. TTjV T0l7.'jrY/ 7Xpl|3oXo-jl7V 7r7p7l- 29 
TOUUiVO? OJC; OUX OlXStaV TYj 'KpOX£lJX£V"(j T:p7-,'a7T3''7. 7p/,£rT7l TOU 7-OOi- 

oo{i.evoi; Xo'j'oic xoui aujjipijBrjXOTOc. 

p. 10-2>'14 rip03X£l3l}u)3,7V 0£ T(0 3U [J-jSePt^XO Tl X7t 71 TTOO; 7X- 

Xr^X7 au7xpi3£ic, o~(u3ouv 7-0 tou 3'j;x[5£[3-/)x6to; XsyoixEv 71. 
20 '£ic TOi? 7.7:0 TOu opou 7:popXTja75iv uTcrjYE xal TOC 7r£pl TaUToS X7.l 5 

TOl? 7710 Toy YEVOU^ T7. 7710 T(UV 0l7/^0p«T)V X7l TOl"? 77:6 ToS tOt'oU T7. 

7:ote xal 7:00; ti i.017, outojc x7l Toic 77:6 tou 3u;xps|3rjXOTOC t7. ao'^v.piTivA 
Tz6y-o.' xaToc "j'7.p la 3L)jj.[5isp-/jxoT7 [xova r^ od'^xrA^siz-, fj X7l to [x7.XXov te 

X7l YiTTOV S3T'' TIVOC (ouTe) "(EVOC OUTE Opl3[x6>; OUTE [t6] lOlOV, 7.XXa TOOV 

25 3oix|3eP-/)xotojv [xov(juv to toio'jtov 7:7'i)oc. to'jtcov yj.rj tcote ;x£v C'//TEit7i 
El (jTzdrr/zi r^ jxyj u-drjyzi ti Ttvi, tbc 0T7v ""/jtwixev ei 6 tiXoGtoc 7.Y7f}6y to 

7^ O'J, £1 Tj £7Xp7'TEl7 7pETr| ?( O'J, T7 0£ 7:0TEpCO ]X7XXoV U7:7'p/£l TtOVOE 

Tivojv, OIOV TO d77i>6v u-,'£ta 7^ 7:Xo6t(o, X7l TO YjOEU); C^ ^'^"^p'p [xaXXov, 2 Ttjjj TO A 3 Itti in ras. P- to oin. aBP to'jtw] touto A 4 ^STtv 

T 

eti a TO'j-oi; A : to'j D 5 auTwi P -/.at (post ov) 0111. B 7 TapaXaa- 

Paveiv D xd au,ap£p7]7.0Ta om. A 8 cIttev B: sfaelv aADP 9 i/.£tvio; aP, 

Dcon-.: i/.thoi AB, D|)r. 6p(aaa8ai A Totouxtu om. D 10 rrav to ccopt- 

CTOV A: TO OpWTOV Ttdv B OC'JTIO B 11 ToiJTO ABD: O'JTO) aP 13 CCJTUJ 

(ante I'oiov) a i'oiov] St' ov A el' ye — W.ov.zuxivm (14) om. A: si' -[t — uTioxst- 

(x^vtu (15) om. D Y£ B: om. aP post rotia a<]d. -q B 14 at alteium 

addidi 15 tw] to A IG apxctxto B d-o5too[jivot; AB 20 ir.'q'iz D 

xd Tispt] xot; d7:o D xauTa A • 20. 21 zai toT; djio xoO yevous om. D 

21 post YEVO'j? add. /at B 23 [xdvcu? snperscr. B -^ scrips! : ri libri 24 o'jxe 

priraum add. Brandis Schol. p. 257 1) 35 yevou;— optaixoO — Jotoo P', corr. P- 

x6 ABD et in ras. P-: om. a 2G xi snperscr. P' aut P"': om. aABD post xtvt 

add. 0£ I) CtjT(L[j.£v] to in ras. D 27 ti ri — o'j om. D Td 0£ in 

ras. P^ 

4* 52 ALEXANDRI IN TOPICORUM 15 [Arist. p. 102b 14] 

T(o xai' apsxTjV {-i'.fo r^ xw 7.-oXauaTi/.(u ' iv ^oip -(3 toiouko, iroxepq) 
tx5XXov ur.doyti -h T:poxsi|j.£vov, o sixi a'j;x[":ispr^xoc, Yj ;r|X-/j3'.c -'ivixai. xo 
0£ 6-aj30!jv TTpoT/iixat -J^xoi dvxi xo(j 'xai}' o av r^ au",'xpiaic -(iv/jxai , 
(be xal auxo; oia xaiv 7rap7.0£r,'[JLax(ov ivosixvuxai , t^ sttsI -/) auppisic 15 
y xotxa -Xst'o'j; -('ivsxai xpoTxouc, r^ -(ap -oxlp(o aaUov xuiv G:xoxsiasv«>v xo 
xotx-zjY^^P^^'^!-^-^^^^'' '"^ ^^'^ '^'^'■' ' ''^^^"-P^^''' ^^ T^AoGxoc Tj Yi u-(Eta atpsxwxspov;', 
Yi TTOXspov [xaXXov X(u uTTOXSMjivo) u7ta'p/si, oiov x'^ u'l'sia xo YjSu Yj xo 

ypY^atlXOV, TTOXS OS TlOXSpOV XmOS XOOS Yj X(UO£ XOOE, OIOV TTOXSpOV xf^ U7£ta 

a5AXov uTToip/si xo d^otUov v^ XYJ vocjw xo X7xrjv OTToj? 7ap ay cti au-f/pi- 

10 331? -ivtovxat, ocTCo xotj autxpcpr^xoxo; Xr^ovxcd. xai xaxa xo ixaXXov 0£ 20 
7iv£xc(i xotl xctxa xo y^xxov xat X7.xa xo ojj-ot'ooc y^ au-f/pisic* au^xptxixa 
Tap xai xa xoiauxv.- £i yj u^eicc jiaXXov irXouxou ouaa aipsxY, [xYj ecjxi 01' 

OtUXYjV OttpEXYp 0U0£ TlXoCixO?- xal £1 Y) Y^OOVY, ixSXXoV o63C( 7.77.i}oV Y, X£- 

Xoc uYj £3xiy 7.77i)6v, ouo' av xeXoc £r/)* xat Tra'Xiv si 6 ttXoSxoc yjXxov 

15 U7£i7.? Siv d'(a\)w 7.7af>6v laxi, xal yj iJ7£ta- xal si Yj 07317 y^xxov ouaa 
a-aOov xoic sv sip'V-'Yj ouaiv y^ xoTc TtoAsaouatv a7a)>ov saxi xouxoic:, xa- 2i 
XEivoic. xoiauxai 03 ai xaxa xo ojxoiov cu7xpt3£u-, y, svo; Trspi ouo Y| ouo 
TTspl svoc Tj 060 uspl 060 X£7o;x£V(ov, ojc auxoc £v XOIC au7xpixixoTc xo-oi; 
txvY,aov£U£i. ouvaxat xo OTTtoaouv xal xaxa xouxo 7:poax£Taf)ai, oxi xal xa 

•20 auixpouXYjC £/6u£va TTpopXY^txaxa xal auxa au7xpixix7' tm; s3xr 010 xal 
67101701x0 av xoic 7.7:0 xou suapspYjXOXo;. xo 7ap ' Troxspov 7afx/(X30v 7^ o-j;' 
xal xo 'TTOxspov 7:7.107? 7:otY^X3ov Y, ou;' au7xpixix7. X7.1 7uxa- Cr^xsTxai 7ap so 
Iv auxoT? 7:ox£pov aipsxiuxEpov xaJv £v xw 7:po[:IXY,;xaxi. y^ 7ap xouxo £axi 
CrjXOU[X£Vov, (Y(> £1 aipsxov £3xi xo 7au£iv Y| xo 7:ai6a? l/siv r^ xi av Yj 

25 £v X(o 7:popXYj;j.axi x£ia£vov. xo 0£ xoiouxov 7:av 5uap3;3YjXOC- C'/jtsTxai 7ap 
£1 auixPs[^r(X£ x(o Gt:ox£1^3V(o xo aipsxov (oaxs U7:a70tx' av xal xa xoi- 
auxa x(o autxpspr^xoxi. £ial os o'l Xrj'ouai xa xoiauxa TxpopXir^aaxa aTxo 7I- 
vouc £ivar CrjXETaDai 77.P £V auxoT? si xo aipsxov 7£voc. xaixoi ou C'/jxeT- 35 
xai £1 iv xio XI 33X1 xaxrfj'opsixai auxmv xo atp£Xov, aXX' £t tj-ovov U7:a'p/£i 

30 auxot;* xal 01 dva3X£uaC^vx3c ou/ oxi ;j.Y( 7SV0C S3xl osixvuou3i, xo d7ai)ov 
cssps £i7:£Tv XYjc YjOovYp, dXX' oxi jj.Y, U7:a'p/,£i c(ux-(i. Oil 03 iv XOlC dTXO 
TOU 7£V0U? 7:pOpXY^[J.a3l 7:p05X3r3l}at xo 73VOC, OlOV 7:OX3pOV X00£ XOUO£ 7£vo; 

1 Tdl (post Yotp) 0111. D r.oripw corr. ex roxspov P' ant ?-' 2 O-a'p/eiv P ;^> rEvrjxai aP 
4 ry.'j'-rri A OKi] i-A a fi ^i uysia v; tiXoOtos I) rj ora. A 7 7:o-£pov om. B br.ripyEiv P 
8 T.fjoe T00£ (ante 'q) aP,P: -Mz twSe L): toos A yj twos toSe P: v^ toos t.^oe aA : om. BD 
;i Y^p om. B 10 'ji-jrj^iTOiiB too superscr. P 1 1 Yiv^xat] XdyExctt D -/.a-o pro altero 
-/.at^i TO A 12 -ii om. aA: superscr. 1^, oyact] la-iv B ]'■'> d ft scripsi: v; AD: d aBP 
14 fj A vxwv A IT) wv dtYC<»ov aP: d^aU^ ibv A: cov dyoitlo; P.D post dY«*^^^ ^dd. 
71 aB y-ct £( /j 'JYEi'a om. AP w^a post ocYaDov (If.) transposnit B : aute ^ttov D 
K; y|] £v A 16. 17 xaxeivou a 18 fort. (Lv cf. p. (i.'!. 17 h xoT; c-jYxpiTixoi; xdTroi;] 

11 10 p. 115»r)sq., cf. Rose Arist. Pseud, p. 127 11» to] xa A 21 rpOTepov A 

22 TO D: om. aA]5P 23 xoT om. B /j scripsi: d lilui 24 y^ ad.lidi atpsTov P: 
atps-wTEpov aABI) hxi om. D to alteium om. aP 24. 25 fj h evau. D 20 x£t|x^ 
vi.H !• ' 27 T<.T nin. 1! 21) fort. ciXXv. ,o.ovov st cf. p. 51, C ."il T'i; y^ovo:; A ?>2 tooe 
APil): toOto aP y-"''"-'» ^"'''"""i '■'"''• '" Y-"''^'-'» -^ 1"^***^ V^"'"^' altenim add. sotiv aP ALEXANDRl IN TOPICORUM 15. H [Arist. p. lO'JbU. 20. 27] 53 

py^xoTa TTpOTctViXOti. C'i'/TEtT'ai 3s xal Trspl xwv -oiouxwv TTpO|3X-/)[jiax(ov 40 

'J-O XI Oil XaaCiclV OttJXCt, St QoOl £i3lV, SI 'r"J/r^ S(JXt. X7.l XIVSC JJ.EV Xs- 

■,'ouai Y^vixot sivat tAv-ol xa xoictuxa* Ci'jtsi'aDai ",'7.p iv aoxoic si xo Trpo- 

5 xsijjLSvov sv 7SVEI x(i) ovxi saxiv. Ti siVj av o-b xo a'japsp-/)xo^ xal xauxa* 

xccl "j'afi oi; ou ooxsi ysvo^ xo ov sTvcd, o|j.(i>c C^^xoCaiv oi xa xoiauxa C^^- 

xotjvxs; SI ciu<j.[5sp-/;xsv ^uxoi; sivai t^ xo sv xoTc ouaiv sivat. ixspl *cap 

UTXapcSCOC (ZzXTjC YJ C^^'^/OtC: X7.t STtI XOUXOJV, OU TUSpl XpOrOU U~7pCS(«C* y-j 15 

OS -spt a-ATJc u-a'pcso)? C^^x"/jaic oia xou au[xpsp-/)xoxoc. x7.l ooos -poaxst- 
10 xat Tip TrpopXyjti-axi xo si (i)? sv ",'svsi ot ilsot x(5 ovxt. 

p. 102h20 Ar,Aov OS s? auxajv oxt xo Cfujx[3s[3r^xoc o'josv xojXusi 
xal Ttoxs X7t TTpoc XI i'oiov -j'lvsai)^'. 

'El? 7.ux(ov X(ov CJapsjiir^xoxtyv xai xoS opisjioij auxwv or^Xov j cpr^siv 30 
sivcct xo sipr^fxsvov. si yap a'j[i.[:iS|3"/)xo; saxiv o oTov xs uTuapysiv svi x(o 

15 aux(p xal ixyj u-ap/siv, or^Xov (o; ivos^sxai xo -Xsioaiv oiov xs ov uTiap- 
ysiv svl jxovo) otuxoiv uTrapcai ttoxs* xo yap x^ilsCsaUai, C'j|xpsj5'/)xoc ov 
xouoi, -oxs o6v7X7i 7.uxoij loiov Ysvssilat, 0X7.V [xr^oslc aXXoc y] x7i}sCo;xsvoc, 
T^ TTpoc TV -poc Yocp xo'jc ixYj x7f}s^O[i.svouc. 7.-Xa»c jxs'vxo'. ouosv xuiv 5 
oux(u 3'j[j,[3sj5rjxoxtov loiov. -posiTrs os xal uspl xouxoo xoti X7xa aufxps- 

20 JBt/Xoc I'otou Xs^wv oxi " ouoslc loiov Xs'j'si xo svos/_0|xsvov aXX(p 6-7p/_stv" 
St -jOp xal Xsyoixo xi xojv xoiouxwv loiov, ou)^ a-Xu); aXXa ttoxs r^ Txpoj 
XI I'oiov pr^Ur^asxat. 

p. I()2b27 Mvj Xaviiavsxo) os r/[i-7.; oxi xa T:poc xo ysvoc xal xo 
I'oiov zal xo a'jtxpspr^xoc 7:a'vxa xal Tipoc xou^ 6pi3[i.ouc ap;ji.oasi 
25 Xs"|'ssi)at. 

Aiat'psaiv TTOir^crafxsvoc x(bv TrpoflXr^;x7'xu)V xal osiia? oxt saxlv auxouv lo 

"j'svr^ xsasapa. xal xi ssxtv sxaaxov auxoJv Sr^Xwaac, xal xi;; isxiv auxibv 

•/) Trpo? aXXr^Xa oia'ipopa', utj Xavi>avsxoj, '■pv;cii'v, T/lxa? oxt xa T:poc 

xo Y^vo; xal xa Trpo; xo I'o'.ov xal xa Tipo; xo cjujxPsPtjxo^ Xsyoixsva, 

30 xoux' s(3xt oi' (OV otov xs supiaxsiv xs xal Ssixvjvai oxi [xyj loiov xo ocTto- 1 Tetvo[j.£va eorr. ex Y£vofj.£va B 2 toio'jtojv om. P o ayv-aiaetv ccj-a a: xa tot- 

aijia xdojetv A -/^ pro altero ei A 4 rA'txt elvcd B £v auxcit; om. D 

.5 r; superscr. P'-' H etvoti xo ov A 8 ante C^jxrjai; add. 'i-AY] aP 9 ouos] 

01) A 10 xo om. A 12 xt] xo A 14 elvai om. D ivi om. B post 

£vi add. xai aP, sed cf. p. 61,8 15 oiov x£ om. D 16 post [j-ovco delevit xui B 

:iox£] a'j D ov superscr. P- aut P^ 17 xoviot -ox£ aBP: o/j-o'j A: o/jTioxe D 

o'jo£i? aP 18 jj.rj xous B 19 -po£i7:£] p. 102^22 xouxou om. aP 20 ante aX/.io 

postea inseruit xal D' 21 xi? B 23 xo prius om. A 24 xal alterum om. D 

28 r) cm. a post oxt add. xal aP 30 xe alterum om. BD xal superscr. B 54 ALEXANDRl IN TOPICORUil I G [Arist. p. 102b27] 

otoo[jL£vov, ouoto)^ oh. xal on utj "jIvo? r^ oxi [xrj GU'xPsPrjX^jc, TuavTa /7.t 
TTOo? tou^ of>ia|ji.ou<; 7. pjxoasi A3",'£(3i>af 01' mv ^ap szaarov lou-ujv 15 
dvatpoiTai, 01' auTwv toutojv lati x7.1 tov 6pia[xov ctvcXsiv. dv^ipsixai ^ap 
-0 fx£V aujxpspr^xoc , ocv osi/i)-^ [J-t; u7:ap/ov xti) 7:paY[J,7Ti- to -/ap [xy] 
5 uTra'p/ov xivl ou/ oiov xs auxto aij[xp£[:i-/]X£vai. x6 os ^svo? dvaipsixat txsv, 
£1 xal [j-Yj u7:dp-/£i, aXXa otx£ia xou -[ivou? dvaipcai?, Sv [jlt] £v -fi ouat'a 
X7.1 £v xto XI £3X1 xax-zj-jOpTiXoti. xo 0£ lotov , xav [jLTj UTrdp/jj [j.£v, dvai- 
pcTxat, dXXd oix£i(oc -,'£, dv ixt] [xov(o xat Ttcivxl uTrdp/r," xo ^dp [xy] ouxoo? 20 
uTidpyov oux i-'oiov. 61' £xdaxou os xouxtov dva(3x£udC£iv oiov x£ xal xov 

10 opiSfxov d'y x£ -(dp [xtj u-dp/rj X(i) -pd-,'[J.axt 6 d7rooio6;x£Vo? ctuxoS X670;, 
oux dv £r/j auxoii opia'xoc, d'y x£ u-dp^-(j |x£y, [xr; iy x"^ oust'a ok auxou 
U7tdp}("fj [XTjOc *i^ 7£vos xo'j Kpd^txaxo; xo Ey xto optaixw dTrooiootxcVoy r^ 
oiacpopd, oux laxai 6p'.3[xo?* dXXd xdv -j'iyoc ;x£y auxoi xo £y xw opia[X(|i 
dTTOotoouEvov ^ X7.1 oiacpopd, [XT] ixovo) 0£ aux(u xal Tiavxl 6 X070? u-dp/"(j, 25 

15 oux £3X71 opisjxo?. o£r "(dp xoy 6pi5|xov xal £vuTCdp/£iv xoj Trpdyixaxi ou 
aTTOotooxai, xal xo ojc -iyoc £y x(o 6pia|xto dirooiooixEvoy xal xdc oiacpopds 
"j-ivo^ x£ Etvai xou Ttpd'jixaxo; xal oiacpopdc: xal [xovip xal Travxl u-dp/civ 
auxw xouxco ou aTiooiooxai, xal irapd xauxa ixi xo xi yjv £ivai xal xy]v 
ouaiay ayjjxatyEiv auxou* xouxo ^dp loioy xi £axiv auxou xal £ca[p£"ov Tiapd 

20 xd d'XXa. xouxou 0' ouxcuc i'/ovxo? airavxa dv si'yj xd xaxr;pti>[xrj|x£va so 
"(Evv] xpoTiov xivd opixd xaxd xov ItxirpoaDoV d7roooi)£vxa \rj^(ov' 
epprj{>y] ydp izpo oXr,'ou oxi "dtrXuic opixd vravxa A£-|'£ai)to xd utto xr^v 
auxTjv [x£i>ooov ovxa xoi? opisixoi?". a>; ^dp yj irspl xauxou !^r^Tr^alZ ofAxq r^v 
xaxd xouxo (6£uavx£s ydp oxt jxyj xauxov, 6£0£i/ox£s dv £tYjfX£y 6x1 ouos 

25 opo?), oux(o; xal Trdvxa xd -poj^Xr^aaxa opixd dv ^ir^' r() 7dp ixdaxou au- 35 
ToJv dvaip£a£i dvatp£ixai xal 6 6picf;xo;, wax£ xaxd xouxo utco x-/)y auxYjv 
dv EiYj xal xauxa [xiUooov xoi? opiajxoic. 

Touxo 6' £i7rwy xal 0£U7; "(Be xpo-ov xivd Ecrxi XiyEiy Trdvxa xd 
Trpo^Xr^lxaxa opixd, iTr/jVo'/xEy dXX' ou oid xouxo [xi'av iiil Travxcuv 

30 xaUoXou [xeUooov ^-r^xr^xio-^. ou ydp, £i ypr^cJiixa xd £x£iyajv dvaaxEu- 
aaxtxd xal ttooc XYiv xuiv opicjixujv dvaaxEur^v, r^or^ -/[j-(\ xdx£rya auvxdsisiv 
xoT? opixoTs opixd Xrj'ovxa^ auxd* oux£ "I'dp paotov £up£iv xoux' laxiv, w 1 xat alterum om. B 2 apyiaet A 4 ;xy)] [x£v A 6 fort, xal £t cf. vs. 7 et ad p. 52,29 

dXXd] T«XXa P dvaipsois aAB: avaip D: dvatpTjact? &£ P £v oin. A 1 h BD: om. 
aAP edv P u-dp/v;— [xrj (b) om. P 9 otdv it dvctjxe'jdCeiv B 10 d7ioSe5o}X£vos D 
a'jxdi Xeyeiv A 11 otuxoij optau.d? 0111. B ccjtoO alterum om. aP: fort. a-ixiiT 12 et 14 7] 
scrips! : e'lVj libii 13 eaxiv B post laxai ras. P ccj-^wv Apr. post ev add. 

auTciji a 14 d7:ootod|X£vov D: driOosoojj.Evov. aABP xal prius BD : xdv aAP 1.0 post 

ydp add. xal a, erasit P xal 0111. a 10 d7ioBcOO[X£v'jv B 17 xe] xoj A 10 (iif 

p.aiv£i B 20 xdXXa P xax' dpiV^' A 21 ct 22 opiatixd P 22 vrpo dXiyou] c. 5 
p. 102a9 X£Y£a&(u] yt'^'xat a 23 ovxa post opiajj.ols traiisposuerunt aB: po.st auTYjv 
Arist. (sed post |X£{}o3ov GPoii) autoO aP 27 xal xauxa om. A 30 Cy]X£ov A 

post yap add. av D 31 x(Lv om. B 32 optxot? ABD: opiaixoi; aP post opixd add. 
ydp A Xr/ovxa; scripsi : XEyovxai ABD : XsyovxE; aP post pdoiov add. auxoiv B ALEXANDK! IN TOIMCOIU'M 1 (i [Aiist. p. \02^^21] 55 

si' 0' supcDcir^, -otVTsXcoc aacc^r]? X7t o'jtj/ r>r^3toc av er/j 7rr>o- 
Tr|V -pox3'[jLiv/)v -f>c(YixaT3iav. Icjti os o Xs-jc^ oxi |j,y] os? ar'^v T'.va 
z7.i)o),orj tjLstlooov "sr/i TCotvTtov C7;t£^^, «>^ Xiyiiv -av:7 xa -p'jpXrjtxaTa 
opixa xal to; 6r>r/.(ov 7.UTu)y tkc ts c?.V7.(5X£'j(z? X7l x7T73XiOac 71013131)71, 

5 (i>C t(UV TTpOC tOV OpiauOV TOTTWV 0UV7a£V(i>V ~[VOC ~7!vt7. (ZpaO^clV O'JTS 

-j'ap paoiov ToOzo O'Jrs 0'jv7-ov. o'jos --'^•p- -^' '^■^ 7.v7axiU7t xoiv oc'XXcov 45 
dvaaxcuaCouct xov opi^txov, -;-^or^ X7l 71 x7T73X3'J71 7UT(ov -po; tyjv 
Toij opisaou x7t7axcur|V ypr^aiaoi. y«P X7T73XcU7Cwv a'j;xj":i£J5y]xo; £iv7'. 

to 7~00'00a£V0V 017. TOU 0ctXv6v7t ofoV T£ ^'JtO 'J-7p/£'.V X7l [XYj U~apy£lV 
10 T(0 7:p7'YIJL7.tt ItJtl U£V 67:0 TO CJUUpEpr^XOC, OU JJ.0VOV 03 01) auV-£X£T ~l 

TTpO; I TYjV TOU OpiaaOU OilCtV , OlXXa xal aV7'.p£ItX0C £3T'.V 7U"0Gi' O'J -,'7.0 31 

6 auTo? xpoTTo; XTi? x£ xou au|x[:i£pr(XOxo; u7:a'p;£(or X7t xr^ xotj opta|j/j'j. 

i'xi 0£ 0U0£ 11737 3'JJJt.|3£,3r(XOXOC 7.y73X£U7i 7V7'.p£r XOV OpOV -'7.p 03^7; 
(o: lOlOV XO UrAlZ/riV Xivl 7.VTjpr|X£ ukv XO 3U|x3£p"AjX0C, O'jX aV(jp-/jX£ 0£ XOV 

15 opov. (o3X£ oux 7.X"/jt)£c tAvzi X7l TTpoc xo'jc opi3aouc apao^stv. 7./.X7 5 

X7t 6 0£IC7C OXl £V XtO Xt £3Xt ;J.£V X7l £V zT^^ 0U3l'7. X7X/j70p3rxai XoO 
7rp7'Y[Jl7tOC, £7t' TsTp 0£ OcXX' OU X7X7. TtXeIOVOJV, 7.'/-/jp-/jXE |J.£V XO yivOC, OUX 
7V"(]pr^/3 0£ XOV 6pt3[J.OV 7AX7. X7l 6 0£l?7? XO £7r' i's/^C X7Xr^70pO'J|i.£VOV 

xr^j m'ji'jy 3rjij.7i'v£'.v 7vaip£r jx£v xo loiov, xax7ax£'J7'Cs'- os xov ootaaov. 

20 0J3t£ OU tXOVOV X7. TtpOC X7X73X£U/'|V XtOV 7AAUJV ■/pr]3lJX7. TTpOC XO'JC OpOUC, 

aXX' ouo£ X7. 7:po? 7V75x£uyiV xouxojv pr^f>£vx7 y_p-/'3i[j.7 rAv-a irpo; xr;v 
xou 6pi3[i.o'j 7V73X£u-/]v. 017 [XiV ouv xaux7 oux£ oTov x3 6pix7. rAvzr/. Kz- 
-j'£iv X7. T:po[iXrj[X7X7. 0'jx3 [xt7V XIV7. X7U0AOU jxiUooov T:3pl rjSjXW^ z'jrjtXv. 10 
X7l 6£0Op7.3X0; 03 3V XOlc 7UX0U ToTTlXOTc X7l)oXoU [Xt7.V [X3l)000V 7:707- 

•25 oioov7t 37:ouo737c 3/_u)pi33 [J.3V X(ov aXXoov XO 3uij.[j3[j"/)xo; wc [XYj uTrayo- 

JX3V0V X(0 OptO, X7. 7XX7. 03 7:3lp7H3lc X(0 6pl3[X(iji U7rOX7333tV 7a7/-p£CX£paV 
£7:0irj33 XYjV T:p7YU.7X3l:7V. 7.XX7 X7l £1 £Up£B3l7j, 'f/j3l, [i.3l)000S XI? [X17, 

7.XXa 7ravx3Xu); r/.ar/.'^r^c ~z x7l ousy^pyjoxoc o xpo7:oc 7v £aj. tj ^^p 

63r^a3'. XOV 0£lc7l [3ouXofX£VOV xt 7:7p7. XOV 6pl3jXOV 017. XOUXtOV IXOVOJV 7UX6 15 
30 0£lXVUVai, 7. 0UV7X7'. X7l 31? XTjV XOU OplSiXOU X7X75X3U"/]V 5UVX3X31V , OlOV 1 ct 8'] £1 T!? A post eiYj add. 6 B 2 p-iav om. B xiva postea add. D' 

3 xctOoXo'j [jibooov D: inv. ord. aBP: xaSoAo-j om. A 4 xat xaxctaxE'jis om. B: xal 

-a; axeud; A 6 yctp prius om. D ouSs pro altero o'jte aBP o'joe BD: oh aAP 

7 ante xov add. xal aP xaxa- superscr. P 8 post yap add. a'j[j.[3cJ!lr]xo; P (uou 

om. post xaxaax.) U ante otdv it add. 6 P aixd) BP 10 ejxi [jlev corr. ex 

Ei-tv B "I om. I) 11 dvaipcxtxciv omisso laxtv a 11. 12 ob ydp 6 aAP: 

yap D: 6 B 12 t£ om. A lo a'ja|3£ijYyxo-o; :raaa a 6 ydp — 6 xaxasxEudCwv 

o-t (p. 56,27) om. P; defectus signum appinxit et xo'jtou (?) onSEv to aTjp.£Trjv superscr. 
P-, ut videtur 14. 15 xov opov] xojto A 17 dXX' om. A IS dXXd xal — opts.ao'v 

(19) om. a 19 T7]v ouatav arj;j.at"v£iv D: ar^fxatveiv ttjv ouctav AB 20 post dXXtov 

add. o'j B 23 o'jo£ p.iav Ij -Epl — [aeDooov (24) om. AB 24 Q^o'^ppaciTo;] deest 

apud Wimmerum auxoO aD xaDoAo'j D : xaiJo a 26 TTctpaalicl; a 

27 Tt [jLta B: at'a xtc D 28 t£ om. D 6 xpo'Tios dv eI't] BD: dv zir\ 6 xpoTio? A: 

dv 6 xpo-o; tlVj a y] scripsi, cui respondet \ p. 56,6: zi libri 29 aixd) aB 56 ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 6 [Arist. p. 102b27] 

Tov TO aufxjSsPvjxog osixvuvxa osixvuvat oxi uT:ap}(£i, ouxsxi ok xotl on iv- 
os/£T7.i xal uTA[jykvj -mi \x'r^ uTcapysiv ecu) toG opictti-ou -a o'jtoj? u-ap- 
yovzct.- otj-oi'u)? xal sttI tcov aX^viuv. ouc/pr^axoc otj xotl 7.7ii(3TiV(u[xivyj 
TZcpt sxaGtou r^ iTcv/ziryqaic •^I'tvsTott, xal III xa oixetoxcixa 7/fifjpr^xe x«l oi? 
5 xwv aXXojy Ixaaxov auxtov ototcpipci, Itusiot] [x-}| xa xoiauxa oiov x£ iaxiv 20 
opixa Xs-j'civ. 7^ av Xr/oi xi^ Tiavxa txnv sv xoic opisjxoic sivai, xal xa 
sxa'axou xouxtov avacix£uacxr/a xal xaxaaxsuacxtxa', \iiq 6[xot(y;: usvxoi £/£iv, 
aXXa xa |j.£V xiva xcuv xou auji-PEj^r^xoxo? avacjxcuaaxixatv dvaaxEuactxixa 
Eivai xal xo'ji opou, (juc xo \i.r^ U7:ap/£tv, xa 0£ £[i.T:aXiv iyeiv avaax£U- 

10 aaxixa "j-ap ovxa xou c;u;xp£p/;xoxo? £ic xaxaax£'J7]v xoti opoo /pTjaiixEUEi* 
x6 Yj.p 6-apyov ixsv, jxyj ouxto; 0£ oj; oiov x£ u7ra'p/£iv x£ xal \ir^ , avai- 25 
p£xixov }x£v xotj auji-j^cpr^xoxoc, yprjCiiaov 0£ irpo? xtjv xo5 opou xaxasxsur^v 
Oil -j'ap xa £V xti) opisixio <j.y] ouxcu; u7:a'p/£iv oj^ ouvaaOat xal uTra'p/siv 
xal [X7^. 6[ioiu>; xal ettI xotj 7£vou; 6 [j.£V dvaaxEua^cov auxo oia xoG [xvj 

15 £v xtij XI £5X1 xaxrj-(Op£TcJi>ai xoj auxto xal xov 6pi(5[i.ov dvasxEudCii, & 0£ 
Old xoGi £v X()3 XI £3X1 xax/y",'opO'j[x£vov jxtj km ttXeov auxou civai oia 
xouxojv xaxacx£ud(3£i- auxd -jdp iaxi xaxasxEuacxtxd xou opisij-oG- oei Yap so 
£711 xoiv 6pi3;io)v xal xouxo oEuvuailai, oxi ixr] ettI ttXeov, xal 6 x6 loiov 
OS dvaaxEud^(ov oid xou etc' hr^; |j.ev Eivai c-/]ij.ai'vEiv OE xo xi r^v Eivai 

20 dvxixpu? xoi? xou opiGjxoi; xaxaaxEuaaxixoi? /p^^tai Tipo? dvaipESiv xou loiou. 
(uc 0£ xd xouxoiv dvaaxE'jaaxixd ovxa auxou r^v xaxasxEuasxixd, ouxwc 
Tia'Xiv xai xiva xu)V dvaaxEua^ovxajv xov opov itpo; xr^v xouxojv £3x1 xaxa- 
axEUYjv y(prjGi[j.a. 6 -(dp dvaipoiv xov opov oid xou oiov x£ oTzap/Eiv xe xal 
[XTj uTidp^Eiv xaxaax£ud3£i oid xouxcuv xo 3u;x[:i£[:i-/jx6s' oaotwc xal 6 dvai- 35 

25 pwv Old xou £V Toj XI £3X1 xax7]70pou[j.£Vov ETii ttXeov Eivai xo -(Evoc xaxa- 
cxEudsEi' xal 6 oid xou STt' lar^q ov [xv] 3-/jixaivEiv xo xi r^v Eivai dva- 
sx£udCo)V xov opov xo lOiov xaxasx£ua'C£i. xal -dXiv o xaxasxEudCwv oxi 
TO XI TjV Eivai ar^jxatVEi 6 dirooEooixEvo; X070? xal oid xouxo opisixo? £3xiv, 
dva3x£udC£i xwv d'XXtov £xa3xov. 6 oy] xouxq> xtp xpoiro) 7:£ip(u[xEvo^ -dvxa 

30 |xia [X£i)6oo) UTza'-j-Eiv dsacpr^ xal ou5/pr^5xov £y3X7;3Exai 7rpa7[xaxEiav. exei- 40 
vwq |XEV ouv y)v douvaxov xo EupEiv ouxio; os dsacpvis xal ou3;(p"/)5xo? eiV^ 1 TOV om. D osr/.v'Jvott oin. A ouv. eaxi A o £711] iatl a 5 oia'^^psiv a 

i-zA'q BD : £-ct aA Totauxa] TtpwTot B 6 /iyc-t] Aeyrj A 7 sxaata a post dvasx. 

advl. T£ aA fort, xai <td) jxr; ora. D [jivxoi a: (jiv aBD £/£[ D 8 xtva 

om. D 11 post 0£ add. u-dpyov D u-dpy^iv t£ om. D: t£ om. A 12 ttjv 

TOJ om. a 13 ydp aAB: 0£ D opiu AB [x-/]] fxev A /otl om. aB 

14 post oixoiio; add. &£ a 17 xotouxtov AB y.aTaaxe'jdaEt sciipsi : dvaox£uda£i ABD: 

(ivo(CX£udC£i a immo xauxd idfj scripsi: oe libri 0£i;— -Xeov (18) om. a 

18 £-1 xuiv opiaawv liD: xou 6pt(3|xoij A xo] oxt B 2U d'vxr/.pt? a "21 oe cm. aB 
ovxa om. D auxoij scripsi: auxcBv ABD: auxii) a 22 xov corr. ex xwv A 23 opt- 

G[x6v a OIOV T£] OEixv'jvai (cf. p. 55,9) sive elvoet addendum videtur xe alterum om. B 
24 undpyEiv om. a xaxaaxEud^Ei a 25 xaxrjopo'J|x£vov scripsi: -/.axr^Y^pEiv A: om. 

aBD 26 xo'j a: xo ABD ov] dv B 2(j. 27 dvaaxEud^iov aA : xaxaax£'jd!cov 15D 
27 0x1 om. B 28 xt om. A aTjuaivEtv A d-ooioo'jj.£vos aP 31 ouvaxov D ALEXANDRI IN TOPICOIIUJI 16. 7 [Arist. p. 102h27. 10;]aGJ 57 

av f, jjistjoooc. (tK io'.oaca[j.£V, £i xat £U[>3f>3ir|. si os toia X7.i>' axacJiov 
T(ov i/z3iu£va)V T3Cf3oc&a)V 'j'svoJv otTTOOiooiTO ~i; jj.s&oo'j^, pacuv av xal aa- 
cpEStip'z oiVp ix t(ov TTSpt i'xctSTOv ot/£U!)v -cvofj-ivr^ xoti oi7.x£xpiix£vr^ xat 
lyousa ofiov Eua-jvoTTOv £'jxoXa)T£pov 7ap xoci aa'Z'ia-zrjrjv loia 7r£pl tou 
5 au[jLp£prjXOTOC /i'jEiv oi' (ov 7.'jto xccca(3x£uaC£iv r^ 7.vasx£uaC£iv oiov t£, 45 

Ti (UC -pO^ TOV Opiaii-OV £-l/£lpOLiVt7.C X£-'£IV ' taUXa JJ.£V T(UV 7r£pt xou 

opiaii-ou X£-j'otJL£va)v xat73/£uaa-tx7. to'j au[j.[!i£[3r|XOTOs ioitt, xaDxa 0£ 7.va- 
axE'jaciT'.xa' • oixoi'toc xal iiti -u)v a),Xu)v. 010 'fr^civ ' (oaTTcp £'ip-/jT7'.. xai)o- 
Xou jx£v £ic xa 7:po£'.p-/jU£V7. -,'£vr/ x£3a7pa XY)V oi7tp£aiv Kor/iT£ov (xo 77.P 
10 xuTKo xo'j xaBoXo'j or^Xfoxix'jv), xtov 0£ otA^Xtov xa [xaXisxa or/.sict £X7!ax(o 32 
irpoaaTTxiov x£ xal u-axxiov, x(j) ixev op(o x-/]v xwv (3acp£3X£po)v ovo[i.ax(ov 
£x xwv aaa'^ESxiptov [jl£X7X-/)'V.v xal xrjv -£pi xauxoy ^^r^-'qav^, X(o 0£ 7£V£i 
X7 dizh xcov oi7cpopa)v, X7.1 xmj touo C7. TTOXE xai 7:po? XI 1017, xio §£ auij.- 
|3£pr^xoxi X7. au^xpixtxct ' . 

15 p. 103«fi [Ipwxov o£ 7r7'vxojv 7r£pl xauxou oiopicjxiov. Troaa/u); 

X£Y£X7l. S 

IIoir,37';j.£vo; xrjv &i7!.'p£3iv xrTjv -'£vwv. iv ore xa rpopXr^aaxa xal ai 
TTpoxa'aEic, |x£/A(ov o£'.xvuv7i oxt xa'jxa aova y^^'^/ ■^"^'•' 7rpopXr|;i.a'x(ov , xal 
£-1 xouxoic £V xiciv £3x1 xd ■yEVT^ xwv KpopX-/i[xaxu)v xaijxa, xal xd d'XXa 

20 057 yorj5t[X7 ovxa xoic 7rpox£i[X£voic Sid xwv kzr^; rposxiU'/jai, 7cpu)xov ^'/jsi 
X(uv d'XXwv oeTv 7i£pl x7(jxo(j oiop''3aai>ai, -osaym^ X£7£X7'.. £7r£l ydp 
xa X£ d'XXa )^prj3i[xo? irpb? iroXXd xaiv X7.xd oiaXExxixYiv r^ xou xauxotj 10 
Siaipeatc, Tipostpr/.E 0£ xal oxi xal irpopXr^jxaxa xiva iaxiv £-/ovxa Cr|Xr|aiv 
TTEpl xauxou, a u7rd-,'£3i>7t 0£tv £iTC£ xoi? opixot? irpopXrjjxaaiv, ou/ otov 

25 x£ 6£ C'/jXciv oX(oc £1 d'XXm d'XXo xauxov iaxiv Tj £X£pov dYvooSvxa? xrjv 
xoO xauxou oiatp£aiv, euXo-j'oj^, {6ic) xd -j'ev/] xojv rpo[5Xyj[xaxa)v ojpt'saxo uTtEp 
tou OTjXa £ivai xd xax' auxd TrpopXr^jxaxa, ouxto xal x/jv xo'j xauxou Siar- 
p£3tv TOiEixai TTpo; xo -,'vtopi|xa ^Evla&ai xd Trspl xauxoGi Trpo[5XTj[xaxa* ou/ 15 
oiov x£ -j'dp oiaX£-,'£(3i}ai, -£pl xauxoS [xr^ £iooxa? Troaaj(«); Xi^Exai. 1 IB£[;a[X£v a £'jprj!)/ia£Tcti P ef 0£ f superscr. P- xaft' exaatov ora. D: xa9' ex 

corr. nescio unde B 2 r/xctijivcov aP paov A 2. 3 aacpeaxEpa] O'jvap/fOTEpov A 

3 ytvopivrj alJ oia7-£xpt;x[X£VTj AD 4 eoauvaTixov B : Eoa'jvoTTxa a 5 auxwA: a-J- 

T-7j? P G post w? add. xat a twv Ttepi] Trspi xdiv Tipci? B 6.7 toO 6pt3[j.o5 aP: 

TO'j; opiaixo'j; ABD 7 ia-t om. B 8 060 P 10 post T'jroj add. e^tteIv D 11 Tipoa- 
axT£ov I) T£ ooQ. AB post opoj add. xal aP t>jv om. A U. 12 riaacpeaxEpiuv— 

aacceixEpiov A 11. 12 6vo|xdxa)v ex xwv daa'feaxepiov om. P 12 ex xcJuv corr. nescio 

unde B xVjv Trept] evan. I) xa\Jxa A xa oe fiYq B 13 xtjv (ante dno) D 

15 oe] non liquet D a'jxoj A 17 post xa add. xe aP 18 ante [xeXXcuv add. xai A 

oxt] a 20 oaa] t'va B iaxt yyrpum oinisso ovxa P 21 iiept xoO xauxoO (ao- 

xoij pr.) oetv D 22 Trpo; zoXXa '/yfiaip-Oi aP 23 xat alterum D: om. aABP 

-poei'prjxej c. 5 p. 102a 6 sq. 24 uTrayesaai] u in ras. P- clTiev £v B optxoi; scripsi 
cf. p. 54,21— 25: optaxixoTs libri 25 dcYvoouvxa aBP 26 xoii om. aBP ib? addidi: 

om. D: xe aAB, superscr. P- 27 xaxa xa'jxa P 27. 28 otatpeatv xoO xauxou D 58 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 7 [Arist. p. I()3a7] 

p. 103a7 iAo?3t3 o' av TO t7.'jTov (0 : tij-(o -zrjiK'x'^zXv Tpf/-^ 

To [Jl£V (0? TUilO) clTCclV ctTTcV C/.VtI T0!J ' tl)? XOlVOtspoV Xai X7.l)o).0'J 

ctTTSiv'" Ev a/.Xoic -j'dtp Ei'toilc TTpoc xoTc xpialv oTc: vtjv ixti'dsTai [cf'/juai- 

5 VOlXSVOlc] tpO-Ol? TOU TCUTOU Xal TSTapTOV TlVa -poatllliva'., lOV XClTa 7.V7.- 
Xo*j'l'7V, -OppojTcpOV 0V~7. TOJV £VT7.!Jl}7. VUV AS*,'0;i.£V(OV. ctC o'jC OS V'JV 01- -0 

atpsi TO xauTov xal olq auvr^Uto; /pr^Tai, stat Tpsic* toutov 77.^0 to |j.£v 
x7t' apiUij-ov Xs-j'^"'^'' "^ 2^ "''■^"' -^3oc, TO oh T(o -svsi. apiiWj-m |x£v o'Jv 
xauTtz sciTtv 7./.Xr().oic (ov ovoaaTa -Xst'ci), to os -p7.Y[i.a to u-' auTwv a/;- 

10 [xaivojxsvov £V, oia s^jti xa TroXutovujxa* 7pii}a(o 77.P Ev to Xoj-iov xal 
I'xaiT'ov, oxt TOtji auTOu xal ivoc xaT' 7|iii}aov saTi o"/)Xtoxr/.7'. xav A070C 
0£ xav ovoaa TaoTO a/)u.a''vY,. Sv xax' 7.pii)]xov X7.1 xoijxo* xav Xo^oi izKzi- 25 
ouc c'/][j.ai.v(juai xauxo, xal xa-jxa apil)ix(o xauxa* xo ",'ap api»)jj.(o xoic auxoic 
slvai £(3X1 xouxoic xoT^ ovo;j.a:7iv r^ X0701C xo xtov auxcov sivai or^aavxixoic. 

15 zirjEi o£ xauTOC sax'.v osa xax' apii)|xov ovTa -Xei'o) aoia'cpopa xaTa to siooc 
loTi, tout' £3Tiv 6-0 £v xal TauTov EGTiv sTooc, (it? ^Ltoxpa'TT^? xal IlXa'T(OV 
(siost 77.P 01 auxot) xal Ztcttoi Hav&oc xal Hooap^oc. yevsi 0= xa ouxa 
(ov xauxov saxi "^i'^o^' ouxtor avUptoTTOc i'tttko 6 aijxoc* -j'svoc -ap xouxmv so 
xaoxov, xo ^(ijov. xa [jl£V ouv xauxa X(o slosi -a'vxuj; xal X(u -,'-■'-- 

•20 xauxa iaxiv, ou ar|V, 3a xm 7£V£i xauxa', r]o'/) xal "to siosi- lajxpax'/jc 
[isv yap nXa'xojvi slosi auxoc (uv (avi>p(07ro? -j'ap xo slooc aux(ov) xal X(u 
~(ivEi saxlv 6 auxoc auxfo- 6 "(ap avi)p(uzoc xal Ooov avDoto-oc o£ xal 
ririro? x(i) fA£V -(svsi ol auxot (C<pot yap), xaxa 0£ xo £iooc £X£poi- ak'ko 
-(-ap siooc iTTTTOc xal atXo avi}p(ju-oc. xaxa avaXo-,'iav os Xs^si xauxa aAXr^- 35 

25 Xoi; £v aXXoi; oaa xaxa -ivoc vsrs^ir^o^j-r). iv Xoyw xyjv 0|xo'.OTrjTa £/£!•* 
610 -oppa)T£p(u ouToc 6 xpo-o^ xou xauxou X(I)y svxauUa X£-|'ou£vtov. xaxa 
dvaXo^tav 6s xauxa xapot'a, -/j7rp |xova?, oxi, w? £)^£!. ir/ff/j -poc 7:0x7.- 1 od?£itv T a Aa^clv Arist. (owXapsIv Ceo, corr. u) cf. vs. 3 3 ei-sIv] cf. p. :25,31 
4 b) a'A/.oi;] cf. vs. 25 si'toSe iu ras. D -pi;] rapd A 4. 5 arjao(ivo;x£vot; delere 

quam 3rj[xatvo[x£VO'j scribere malui 6 xpo-cov A xov] xdiv A G £iprj[X£vtov a 

7 TGtuTov yap— a'fxcpu) (p. 59,5) Suidas sub v. xaixov S post ojv superscr. compeiid. S-t 61, 
ut videtur, P 9 post ojv add. xd B 9. 10 to It u-' au-uJv ar^ixaivdixEvov -pdyixa D 
10 aute Y<i<p add. |X£v B Sv alterum superscr. B 1 1 -oj xauxoO B or^Xw-ivtov omisso 
£OTi A 12 -a'j-rjv BP aTj;j.aiv£i aP xdv alterumj non lii|uet D 13 arj|^.aiv(oai D : 

I 
aTjixatVrjat aABP xauxo AB : tauxov aP : xay D xo scrips! : xw libri et Suidas apit),aii7 
yotp A 14 eaxiv £tvai D xui (xo scripsi) twv ocJxuJv AD: om. aBP: perverse Suidas: oj 
TOt; ovdjxaaiv eIvki srjixctvxizoT; 15 ttXeiovoi A 17 post auxot add. iaxi B xa'jxd aAP 
iTiTioO Iliadis VIII 185 18'i:'--o;aP 1!) xo om. aP oyv postea add. D xctOxa A 

21 ydp prius om. aA -).dx(uvi aBP^: xal -Xdxwv ADP' post dvOpojiro? add. £v AD 

22 post Cwov add. saxlv A 23 txev om. B 23. 24 dXXoi ydp xo £loo; B: d/,/.o; y'^P 'i" 
0£i aP 24 i-zo; xal dvOpiuzo? a: dv^pwro; xal t--o; B xa'jxa D: xauxo, ut vide- 
tur, A 24. 25 dXX/jXot; bt dXXot; corr. D 25 £v dXXoi?] velut Metaphys. V G 
p. 10 IG 1134 sq. 2G -oppiux£pov a A xotio; Jjpr. 27 dvaXd A -/^yal A ALEXANDRI IN TOPICORUM I 7 [Arist. p. 103^7. 23] 59 

[j-ov, ouTH) xat [xovac |x3.v iv ctpiUjKo, xctpoia ok ev C'o'i>* '^•p/''^-^ T^^ ""^^ 
£v ol; £131 Tiavxa. iiaXiv o«]>i? xal votic xaxa dvaW^iav ~a otuxa- ov -,'ap 
Xrj'j-ov l/Et o'|iic £v ocpDaXfKo , TouTOV- vo'j? £v 'Vj/"^. outoj? xal -(OtXr^vr^ 40 
vr^vEuta ■?; auxy o ^ap '{o.\■f^rq iv OaXaacJT;, xouto v/jvsjxta ev dspr Tjauyia 
5 -j'ap au-cpo). Tioir^aaacvo? os T7]V 3iaip£3iv xou xauxou C'^xci, zl xh di:h 
xr,^ auxTjC xpr^vr^c 5oa»p aXXo x^l aXXo xax' api&ixov XafJ-pavoixsvov, Tj si 
xauTov Isxi xotxoc xtva xtov Tzpozior^iiivoiv. -q aXkoc xi? ouxo? xauxou xpOTCO? 
7uo(p7. xou; cipr^jXEVOuc xpiic. 7.pii>a<ili u£v -j-ap oux s'sxi xauxa* x£/_(opiaxcii 
•,'ap «-' aXXr/vtov. ciXX' ouos siost TictXiv a-Xioc; oocaisv av sivai xauxa- 45 

10 £1031 *,7.o xotuxov xotl xo otTTo oi7<pop(ov xpr^vojv xal xo aTio TTOxajxou xai 
Trrj-j'Tp xal Xt'uvrj?- xaUoXou -/ap -7.v uo«>p Tiavxi uoaxi 6[jlo£10£s, xcti jxa- 
Xiaxa, £1 £xt XTjC auxr^? Troioxr^xoc siV^, oiov ^Xuxu -(XuxeT. xo os 7.Tro xr^c 
auxr^; xpr^vrj? txXeiov xi ooxsi £/£iv xt^? xaxa xo £iooc 6]j,oi6xrjxo?: xat sivai 
a2xa?L) xo'j x£ aoiDuKJ) xa'jxoj xal xoG xm £iO£i. ou [XTiV dXXa xai xa 33 

15 O'jxoi? xauxd xm £iO£i xauxd cpr^criv Eivai* ouo£v ydp dXXo auxoi^ uTxa'pysi 
7^ 7j xaxd xo siooc xauxoxr^; £TCix£xa[j.£vr| x£ xal acpoopoxipa. w? s/si >tat 
£-1 X(ov Siouaojv xal '(ap Ka'axtoo xal [IoXuosuxtj? oi auxol x(o £io£t • 
7:apr/Xa7[jivrj ^dp yj xoux(ov xaxd xo slooc xtj? xwv d'XXcov 6aoiox-/]xoc 
dvUpwutuv Tipo? dXXr^Xo'jc, ou [x/jV yj xt^? ojioioxr^xo? STiixaai? £v auxouc 5 

20 £Troir^a£ xax' dpi{>[xov. xo 0£ o'.d xo £/£iv xivd 6ixoiox-/)xa £tc1 xo5 
uSaxo; siTcsv dvxl xou 'oid xo xov auxov £ivai Xoyov xov xal> o uotup • 
xoiauxa "(dp xd ojxoitorj. 

p. 10oa23 MdX'.axa 0£ ojxoXo^oujxivo)? xo £V dpii>ti.<ti; xauxov Trapd 
Tidai ooxEi Xi^cCfilai. 

25 Aci'cas TYjv xou xauxou oiai'psGiv adXisxd cpyjaiv uiro Trdvxwv su7/«)- 

p£i(3v>ai xo xd X(o dpii}tx(o Sv xauxd £ivai. izl [xsv -(dp X(ov xax' £ioo? lo 
7^ "i£vo; xauxoiv oux cuUioj; y) xauxoxr;; TxpoaixiTrxEi , dXXd OEi Xo-,'ou irpo; 
xo auY/topr^aat xiva xd xoiauxa xauxd aXXr^Xoi? £tvai' oux£ -(dp 2:]coxpdxr^v 
llXa'xtovt d-Xoi; dv th cjuY-/«jpr^(3£i£ xov auxov £ivai, IttsI or^Xoi' £iai xal 1 [X£v om. I) (apy^ai Y'^P <^orr. D "2 -avta aP: -ctvitov ABD ra'jxa aP 

ov yap ABD: toj ov aP 3 ante o-Lt? add. vj B touto A voO; ABD: s/etv 

voijv aP post h add. t^ A xai om. a 4 OaXaxTr) aP 5 y'^P (i'|xcpw 

om. A 7 Ttva (scil. xpoTiov) D : xi aABP post oyxo; add. zapi xoij A xpOTiou A 

8 TTpOc'.prjixEVOu; D yap om. A 9 So^at av aTiXco? AP xa auxa aB 10 post 

xau-ov add. sc-t a ante 7ioTa[xoj add. toO a 11 X^[xvt;? aAP 6|j.oto£io£? BP 

12 £-1 scrips! cf. p. 10,3: ^tiI libii yXux£l yX'jy.'J D 13 TiXetw xt B 14 xw om. B 

post eiOEt add. xauxou D 15 ou yap .ouoev A ydp superscr. P 16 x£ om. B 

16. 17 (ijs £-^£t xal im in ras. D 18 post -apT]XXayjX£VT] addendum videtur piv 21 to 

om.P xov alteram add. P- 22 oixoeioy] scripsi cf. vs. 11, p. 60,22: 6[xot£t07i libri 

23 6fj.oXoyoufj.£va)s om. D 25 5£i^a? om. B xou om. D 26 xd om. B xauxd 

£v A : EV xauxov B 28 auy/iupEtv aA ydp— out£ (p. 60,1) era. P a(oxpdxr|vBD: 

au)xpaxT|? aA 29 ouyycop-ZjaEtE D: auyyiop/jarj A: auyyiopriaat aB 00 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 7 [Arist. p. 103 a 23] 

oiacpspovrsc dtXXr^Xfov, O'jts eti jxaXXov avilpwTrov ^--(1). to os 72 /.^.t 
c/.pii);i.6v Sv oaoXo-jciT^.i ut:o Trcf'vtoiv t7.uxov sTvai. xal -ouxo 6s cpyjai xo 
-/7t' rzott^ixov Sv rXsov7/a)C Xr,'£ai)c(i, xupitoxotxa [xsv xal Tipioxwc, 15 
oxav Tj avtt ovojo-axo? r('votj.7. Avj'fi^fj xou auxou G"/;[xavxix6y (si? "jip x7uxov 
5 7) [j,sxaX-/]'];ic xat svxaui)7. xax' 7.pi{)[jL0v) t^ 7Vtl ovoixaxoc opo;* xoO ^ap 
7uxoij X7x' 7pi{}ixov X7'jxa 0VX7 o"/}Xojxixa X7uxa xax' 7pii}[i.ov 617. xouxo 

XSYSX71 7.XXt/.0'.C' STTsl 7UT7 ^S T7. 0V0tX7X7 X7l}' 7.'JX7. O'J t7UX7. Xax' 

doiUaov, aXX7. to xs utio xolJ 0701x7-0; xal xo Giro xou opiajxou ar^[X7'.vo- 
[xsvov, sixoxojc* 6 (yap) osic7? oxi tj/)] xauxov, sosicsv oxi ouos ooiaaoc. saxi 20 

10 "XSV OUV, (5jC STt'/iSOSl, X7l XO lOtOV X(U 0V0U.7XI X7UX0V X7x' C/.pliiiXOV fJ'f^• 
XoGv 7.XX' STTsl XUpltUXSpOV xal TtpfUXOV (U; StTCSlV 6 OplCjXO?, SlXOXtor X(0 

6oi.aa(o uTTSxacs xa Trspl xauxou :rpo[5iX7^[xaxa aXX' ou xw i6uo. [xaXXov 
•j'ap 6 opiOixoc xo Trpa-j'|xa o/jKoi xal cpavsptoxspov (t^) xal xo xupiov ovotxa* 
ouv oGxo); OS xo loiov* 610 os'jxspioc xo xauxov iyzx. xo ovojxa xal xo 

15 i'oiov. osuxsptjuc 7ap xax' dpi»)|xov xauxa xo xs ovoixa xal xo lOiov xou 25 
7:pa-|']xaxoc ou xo ovojxa* dvOptoirw -(ap xauxov xax' dpiDixov xo C'ji'iv ys- 
Xactxixo'v, oxi sv xax' 7.pii>[xov xo uir' djxcpoxspojv a-/)[xaivojxsvov. ou osi 
OS Oaixxai^siv, si Sv dpiOixuii xov d'vi)p(oi:ov si-s* xal ^dp xo siooc auxo 
TTOoc auxo au-cxpiv6[xsvov, ojxoiojc os xal xo "jSvoc, sv xax' dpii}|xov sivai 

20 ooxsl. St yxrj txrj sr/] xo sioo? xauxo x(o dpiijtxto , z(r^ dv xoj siosi xo 
auxo* dXXd uvjv xd xto s'losi xauxd ttXsioj xax' dpii)[xov, w? l"(oxpa'x/jc, so 
IlXdxtov auxo dpa sauxou saxai xs/a>pia[xsvov. xal s-sl xd oaosior, utto 
XTj? 7UX7J? uXr^c yoopi'Csxai, saxai xo xoivov siooc, xai)' xoivov, sv dXAv] xal 
d'XXrj uXt/* xo os sv uX-(j d'xojxov xal xo xoivov dpa dxojxov saxai. stuI oe 

25 73 xou "j'svouc xouxo XS dTravx/jCisxat. xal xo sxspov x(o siosi auxo auxou 
slvai, SL "j's xd X(o -"j'svsi xauxd [xovto i'xspa xaxd xo siooc S3xtv. y, si xo 
sioo? auxo xai>' auxo y^v y^ xo 7SV0?, sXs7sxo dv xr st 6s sv dXXoic saxi'v, 35 
(be xd sv ofc saxiv 6 dvOpto-oc sioo; lov yj xo C^o'^v 7SV0? 8v xauxd s3xiv 
dXXY|Xoic, ouxo)? xal xauxa aXXr^Xoic xauxd S3xai. ojc -j-dp 01 dvUp(o-oi 

30 dXXy.oi? 01 auxoi, outojc xal dvDpwTroc auxo? aux(o (uz 7SV0C xal wc si- I i7:ru)] zItm A 2 w[xoXoY'r/Xcit A 3 XEyExat a post Xbizn^ar. add. xcti A 
post piv add. ydp a 4 xauToO aABP 5 xal superscr. K post bna'iWn add. 
v.cit H 6 Tccj-a coir, e TocjTd 1) 5ta toOto oitq. a 7 yj om. A rccjTi 1): 
Tct'JTOv aABP 8 aXXa AD: ora. aBP v.ai to utto tou aBP: -/.ctt xo A: xal to'j D 

!) Y'ip addidl ouoe ABD: [xr|0£ aP ante 6pia,a6; add. o A 10 toO 6vo'[xaTo; a 

II 6 om. aP 13 6 om. AP vj addidi xat alterum D: ora. aABP U os 
oil). aP TO (ante xauxov) om. aP l.'j oeuTspcos — ioiov om. 1) xaT' ctpiDixov 
yip A 16 Tct'jTov superscr. signo ' appicto P' post C'uov add. to B 

18 auTO aP-': aijTou ABDP' 19 auTo scrips!: auxo libri 20 tkutov aP 

av om. A 21 Ta a'jTa B 22 auTO apa auTo'j aBP: inv. ord. A oaotOci- 

OT) B 25 auTOu aP: ocjto'j AB: too auTo'j D 26 [xovov A: om. B 

post gTspa add. xal aAliP: om. I) £i3iv A /; zi in ras. P- post d add. 

piv a 27 Tjv superscr. P 28 ov] in ras. U': av A 30 01 TajTol A 

ouTu) AB ALEXANDRF IN TOPICORUM I 7. 8 [Aiist. p. 10:^a2;]. b2] Gl 

ooc- iv ixsi'voi^ yj-ij to eivai auT(j>. 'iv ouv Xiyii av xa-:' apiilixov sr^jj-at- 

VSCfHctl UTtO T3 TOU 00l3;x0U Zal TOO tOl'o'J, O'J/ OTl iv X'/T drjlUaOV TO si- 
OOC Tj TO -j'SVO; OU Op'.auOC 7^ TO t'oiOV , dlX OTl XaTOC TOU aUToO TIO 

aoii)a(i> Ttov u-0 to -/svo; r^ to eioo? ojjlouo? iaily ap.'f OTspa ixXy/i}-?^ xai 4o 
5 oux d'Uo xaxa d'XXou. toi'tov Si cf/jGiv dirootoocjilai to Sv xc(t' 7.r>ii}|xov 
d-o ToO a'j|Ji[3£[5rjXOToc. OTOtv 7dp a'ja[33[3r^xoc tivoc /v"/)'-pf^"^ ti, o toj 

[JLOVIO TOTS 6-dp"/ilV ToiOV 7.UT0U -,'lV£T7.t, TOTc SV X7.t' Ctpti>[J.OV TtO 0V0a7.Tl 
TOui -p7'7ixaT0C TO OUTOJ (3UUps[3r|XOC, OTl SVO; TOO 7(JT0!J X7.t' 7.p'.i^|J.0V a/j- 

aavTixov sSTiv. OTi 6s to auu.psp-/;xoc ttots oiov ts totoo /topav SkS/siv, 

10 X7t TTpOTcpOV sTkS X7l VUV udXlV Xs'Sl Ol' (5v OSIXVUGIV , OTl TToXXdxiC (i)C 45 

T(o x'jpt'd) ovoix7Tt Ta'jTov ar,a7ivovTi •/po')ixsi)a T(o a'japsJ^rjXOT'., tov X7i>'/)- 

USVOV T:00C3T7S30VTSC X7/>Saai, SI Sl/y 7.*j'V0(I)V 7UT0G TO OVOixa 6 ~poaT7.3!30- 
[JISVOC. O37.y(0^ OS TO T7'JT0V AS"|'ST7l, T0a7'JT7y(UC dv X7l TO STSpOV Xs- 

■,'OiTO' r^ -jdp T(i> dpiDuLO), m.; ^toxodT/,; [|X7T(ovoc, t^ j t(o siosi, (uc dv- 84 
15 UptuTTOc r--oo, Tj Tto YSVii, (o; Oviov s-iCT/^ar^c. sa-aXiv os l"/oi dv sire 

TS TOJV T7'jTU>V X7.1 STTl TU>V STSptOV Y^ dxoXo'jiJ'.'a. StI <J.SV -,'dp TOO TWO- 

TO'j Td Tm dpi(>ij.(u TauTd xal xaTa too; dXXooc Tpo-oo; too t7.otoo T70Td 
dXXrjXo'.c siv7t riyd'^y.r^ • xal "(dp siosi xal -j'svst tsotov to t«) dpiiliiuj Tao- 

TOV 00 -j'dp 07] STSpOV T(0 SlOSl SOTai (7OT0) 70TOO Tj T(0 -j'^VSr xd JJISVTO'. T(U 5 

20 sios'. T70Td dpii)iji(u jjLsv oox r/yd'^/.r^ T7.oTd stvai, *'svs'. os '■hri.'l/.-r^' ~d os 
ToT "(svsi. T70Td ooTS siosi ooTS dpii^udj dvd"j'x"/j T7.0Td siv7.t. sttI OS Toiv 
sTSOtov Td asv ~(o -(ivsi STSoa xal slosi xal dpiUtxco rj:^d'{v:r^ STSpa sivai, 
xd OS Eiosi sTspct "/svEi lisv OOX avd^xTp dpiDatp 6s dvd'fx"/)' Ta 6s tu> 
dpi&txu) STSpa OOTS s'losi ooxs 7SVSI dva-f/-/; STSpa sivai. 

25 p. lU3i'2 Oti 6s sx TuJv -poTSpov sip"/; jisvojv oi Xo-^oi xal oid 10 
TOOTojv xal ~poc TaoTa. 

EiVwv sv Toic s-dvto Tsaaapa '(sv/j sivat sv ou Td ts '7:po[iX7]uaTa 

xal at irpOTdssic, opov, loiov, -(svoc, aotXj3s[:irjXOc, xal tootwv Tt sstiv sxa- 

atov 6sica?, xal r.uiz di:' auzSy^ xd ts ~po^:JX-/]aaT7 xal at TtpoTdasi; ^t'vov- 

30 Tat, vov osixvoaiv oti [xtj 7:Xsta» ofov ts -(svr^ stvat Toiv ts 7:pOj3X-/;[i.dT(uv 1 auTO A 1. 2 aTj|j.at'v£ai)at /aT' apiftij-ov B 2 toto'j] o'j in ras. D 3 xa-d 

ABD: dro aP 4 xwv om. aP 5 TptTov aB: Tpi-xo); AP: xpiTw D 

6 Q'j[j.p£^irf/.ci; aP, Apr.: a'jii.p£i3rj7.0To; BD, Aeorr. xdj AD: OTtot P: ?( tw aB 

7 'jTidpyei P 8 xoij alterum superscr. P: xov a 10 -OTSpov A ilzt] 
c. p. lU2i>21 11 Tuj alterum om. A 12 ocjtov oraisso to ovouct D To'jvoaa 
aP 13 XeYExai A civ om. I) 1.5 Cmo'j aBP sTtiaT/jarjC D 

10 -t] 72 a 17 xai om. B .IS ava'-f-Tj sIvat aijJ^SAZ A: avctyxTj d/././,//;t; 

Eivai B Tw om. aP 19 (a-j-o) aijxoj sorijisi: aOxoo libri 21 xol om. D 

post utnimque ooxe add. tu5 B 22 Eiost — y^''^' ^^ dvdyxrj post Exspa prius traus- 

posuerunt aP v.at eioei xal ci(pi&[j.(I) a 23 post jjev add. ouv i* 24 y^- 

vEi — EloEi A 28 xt saxiv om. a: i-.zv* 0111. P 30 eIvgc! yirr^ aBP xe alte- 

rum om. B 02 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 8 [Arist. p. 103i>2] 

xotl t(ov TTpoxacJstov , dlX dz\ sx to6t(ov ts xal Tcspl xouTtov ot X6"(oi xal 
01 auXXoYiaixot. stTiwv os 'sx -o'jtojv oi Xo-jOi', Trd)C sx touxujv sor|Xu>acV i'> 
£Tr£V£-,'X(ov xai oia toutojv xal upoc; xauta, oi7. xoux(ov jxkv Xri'wv 
xujv Ttpoxctasojv, TTpoc xa'jxa oe xa -popXr^jJiaxa' X(i7 "('ap xa TTOo^Xrjjxaxa, 
5 TTSpl (Hv 01 X6"|'oi, 7.7.1 xtS X7.C TTpoxaastc, £c <«v ot Xo-j'oi, £v xouxoi; clvai xoTc 

£tOr,a£VOl? X£a37.p(3l 7£V£ai, XOtjXdl £X XOUXOJV m X07OI. X/|V 0£ OStClV TTOlSlXCd 

oict x£ i-aYco-jTiC xal auXXo-'iaao'j, at aovai xupuoc -''atcic iv Xo-ou* xal 20 
77,0 xal xo 7rapao£r(aa iriaxtc ov xal auxo x-(j i-avoj-,'-^ auvxa3a£xai (X£- 
-'cxoti yap £7:a-(<i)-,'r| pr^xopixTi), xal xo £vi}6[j.-/i[xa xal auxo Tciaxiq ov xoj 
10 a'jXXo7ta[x(o (I'crxi ^ap xal xoOxo pr^xopixoc auXXo-jiiaoc). ixaxspov auxojv 
acc7jp-/)tx£vov xo x£X£iov xal xo a-X(o,: £ivai xoiouxov scp' (o =3x1, oia xvjv 
£1? XO £Xaxxov auaxoXr^v, vk oir^Jtv iaxiv £x xcov t.Z[A auxuiv £v aXXoi? ei- 

p7j[X£VU>V. 

Tl tJLSV OUV £3X1 a'jXX07l3[X0C, £ipr^/£. r.ZrA 0£ iTiaYfU-CTp oXr,'OV 25 

15 7rpo£XU(jbv £p£r, £Tr£iOTi xoic maXcXxr/oic otx£t'a xal ^ ot' £-77(077^; Trtaxtc- 
xo 77.0 Tt'.ilavov £y£'-. ou jxaXiaxa otaX£xxixo; 3xo-/aC£xai. oxi 0£ xauxa 
•xova 7£v-/j xwv TtpopX-/jfj-(XXfov, 01' i-a'na'(rf o£ixv6oixo av, £t fxaaxov Tcpo- 
pX7|ix7 xal ysj.a-r^v zpoxa3iv 7:po7£ipiCo[i.svoi Cr/xor/ja£v aTio xi'voc saxt'v 
otj 7ap £v aXX(o xivl £Gp£t}£r£V av T:po[jX7|[xaxi -apa xa 7rpo£ip7^[x£va. xa 

20 ;x£v 7ap xoiauxa TrpopX'/jtxaxa ' 7:ox£pov 6 /povoc xivr^S''? idzi^/ oupavo'j 7j !iO 
o'j;' opr/o'v C"/iX£txai 7ap £i opoc xoD yrAvw dTtoo£oo[X£vo? Xo7oc* xo 
0£ '7:oT£pov XO a7ai>ov h oust'a 7^ o-j';' 7£vixov ^^r^zzX-ai '{o.rj zl xo5 a7ai>o'j 

7£V0; 7j 0U3l.a 7^ O'J- xo 0£ 'zOXcpOV X<0 TC'Jpl p,0V(O 7j aVOJ Xl'v7(5'.C xax7. 
C&U31V 7j O'j;' TTcpl lOlOU X7|V C'//t7(3tV l/El* XO 0£ ' 7:OX£pOV XO TTUp (ZVO) 

25 xiV£Txai 7j O'j;' r.zoX suapEpr^xoxoc- C'//~2i''zi 7ap £t -JTra'p/Ei auxto xo 
xiv£icj{}ai. avo). otxoi'oj^ 0£ xouxoic £3xi xal Tiav zpo[:iX7j;xa Xajxpa'vovxa? 0£'.x- 35 
vuvai uTio xi xouxujv ov xtov 7£V(ov. (.be 0£ xa 7rpo[5lX7^ixax7, xal ai ~po- 
xotaet?' 7] 7ap oiacpopa auxojv, (be £iTr£, xaxa ixovov xov X7^; Ix'^opa? 

TpflTTOV. X7.1 7j [X£V Ol' £-77(077,^ OEUl? XoO [XOVa £tvai xa Trp0£lp7ja£va 

30 x£(33apa 7£V7j x(ov 7rpO|3X7^[xa!x(ov xoiaux/j. zra'i-r^ziprii o rxv xi; Otto xt 1 dcXXd £( B 1. 2 oi a'jXXoYicJ[xol v.od o't Xoyot D o xal alterum superscr. P- 

post [X£v add. GOV B Xsyw AP> 4. .') tw y^^P ''^ TrpofiXi^ixaTa — tw -d? Trpoxdaet; 

aABP: x(jjv ydp ~pofiXrj;j.o(T(ov — T(ov -rjOTotactov I) (i etpTjjjivot? om. 1) to'jtiu Ix 

TouT(ov o't Xoyot aABP: xrjv zaaav uAtjv xal [xeDooov D 8 xal prius om. D 

9 TTiaxte ov xal auxo 1) 10 post xoOxo add. a'jXXoytafxo; • xal ydp xal 6 P 1 1 to 

AD: aliP 12 ^axtv om. I) £v dXXoi; ADP: TioXXdxt? P.: £v dXXot; ttoX- 

Xaxi; a h dXXoi;] velut An. Pr. II c. 23. 24 15 IpeT] c. 12 ir.zi B 

IG £/£iv A oii] u ex corr. I) IG. 17 [xo'va xauxa aP 17 5id (xev P 

18 [xexa/EipiCoM-ivot I! 0£r/.rjotu£v D IK -pofiX-/^aaxt £'jp£»oTEV (sic) civ A etprj- 

[xdva B ypovo?] d. Phys. I\' 10 p. 218a;5o 21 d7>:o5ioo'|x£vo; a 2;i post y^vo; 

add. egtIv a r; o'j om. aP 23. 24 xaxd cpoatv i?j r/yw xt'vrjat; D 2a xt- 

v£TTat om. I) 2(1 dvto xtviTaDat B post 0£ 3 lit. eras. P Trdv om. ]i 

•iCi. -21 oetV.vuallai D 28 ct-e] c. 4 p. 101 Ij2!) sij. 2!) otd xf;; I) OcT;ai 

Jjpr. 7:po£tprj[X£va postea add. D' 30 o' om. I) ALKXANDRl IX TOIMCORUM 1 8 [Arist. p. 10?.b2] 63 

Uoc Tj aa-i'VTjTU X£-,'oixsvrj i'Xxsi tov ator,pov;' X7.1 ' xtc 'fijtJi? [i7.v-ua)v uoa- 40 
T(ov;'* 00X31 7«p [xr/j3vl xtov -/3i[xsv(ov- uTra'-i'saUoii TC('JTC(. Tj ouos oictXsxtixot 

-[iOp/vrjU.aT7. T7.0-a- TSpt 6s XOUTCOV 6 X07JC, X7l -0'JT(0V 7.1 6'.7ipSCJ3lC, 
a T7. 77.P 6l7X3XTtX7 TCpO^Xy^ 1X7X7. 107 X7.1 X7. 7UX7. X7rc TXpOXaaSJlV 7'JX7' 

03 r|37y sptoxr^rjiic 7yxicp7'a£a>; • X7l X(ov xoiouxtov Kpo[:lX-/i(j.7X(uv xs X7l 

irpOXa'tJEtOV -?) Oiacpop-i X7X7. XOV XpO-OV. (OG-Sf; O'JV ou 6l7XsXXtXYi SpO)- 4.-> 

x-/)(3!,'c £3X1 'xi ecrxiv 7Vi)p(u-oc:', oux(oc ouos oiaXs/xixov -po[!lX-/]jX7 xo 'xic 
'-iuaic ;x7vxix(ov uootxwv;'. szsi ouv [x-/jO£ X7,v ctp/TjV -poxacjs'.c xa o'jxco 

10 X£70;X£V7, 017. Xt XOOS Tj Xl £3X1 XOOS, O'jo' 7.V 017XSXXIX7 tvf^ -po['iXrj;x7X7, 

7XX7 laxi x7. o'j'xo) 7:pOi37XXou.£V7 'fuaix7 'rrpo[iXr|;x7X7, (o; x7l sv xm n£pl 

upoCiXr^lXaXCOV £ip-/iX£V tOV 77.P 'fU3lXU)V OVXCUV X7 7.1X17 7.7V0£iX7l, X7UX7 

cp-jGixa ~poj5Xr^-xax7. 71 vsxat jxsv ouv X7t 6iaX£/xix7. -popXrj;x7X7 ~t[A 35 
ccuaixtov, (oGiXspoGv X7t -£pi Tjihxoiy xs X7l Xo7ix(ov, 7XX7. X7. ;x£V ixsivfo; 
15 zyo'JT'-j. oi7X£xx'.x7' , X7 0£ ouxto? ttusixa. X7i siVj av xa 6i7X£xxixa Ttpo- 

,3Xrj;a7X7 -7'vX7 7V776;X£V7 £t; T-\v ''^(Zr^QW XOU X£ 'OXI laxt' X7l XO'J 'si 
SCJXIV', 7 £5X1 060 XOJV X£aa7ptOV, (OV £T~£V 7.p/0a£V0C XOG OcUxipO'J X(OV 

'AvaXuxtxwv xfov uafxipcov xo 77^ '61' xt iaxf X7.i ' xi £3xtv' ou 617- r. 

XiXXlXa TXpOpX-/) 1X7X7. 

20 A'.a a'jXXo7ia;xo'j os (xo) xoj7tJX7 7£yyi xmv ■Kpoj':lXrja7xtov £lv7'. TjO/i [X£v 

x7t 'r^ixzlc. £'^fl7'37ix£v £-0|X£voi xo^? ooxouoiv 7ux(u ozozv/iv/i. 7uxo; OS 
(o /pYjX7i S'jXXo713[x(o, xoioijxoc; £axiv. £7r£i6-/) £v -7vxl 7:pOi3Xr^a7Xt X7i 
7:737] TtpoxaaEi. £3X1 XI xaxrjopo6[X£Vov X'.VO? X7t 7.-0 XWV X7Xrj70pOU;X£V«)V 
at' x£ rjia'sorjal y.r/X xa slo/i x(ov -poxaisEcov X7i X(T)V 7TpopXr(|xaxtov (X£70txo 10 

25 6' av xo aux^j X7l T:£pt x<ov GttoDexixojv 7rpox7'3£(ov X7I 77.P £v £X£tvat; 
xo £Tro[X£vov, xax-/j70pou[X£vo'j -/wpav £/£i, xouxojv xt £3X1 Xaixpavstv), 6x1 

•k7.V xo X7X-/)70po6iX£v6v XtVO^ avdjAfl •?! £-' I'STp aUXm X£7£3l)ai (xal 7VXl- 

xax-/i7op£tx7t X7'JX7 dllr^loiv) r^ [xt^ £-' iTr^;, (uv xo [x£v 7.vxtx7xr^7opo6- 

U£VOV Ti OpO^ Tj ioiOV, XO 6£ [XYj 7.VXtX7X-/)70po6tX£VOV Tj £V X-(j OUSta X7l X(0 

30 opia[xw XO'J Kp77;x7Xoc £3xiv v^ o-j. x7.t £t ;x£v xa)V £v x(jJ 6ptG;x(o, 7£vo; 
r, 6i7'fopa av siVp £i 6£ [x-/; sv x(o opi3[X(o, 3'jtxp£prjxoc av £t'/)- xo 7ap 15 1 T)] 6 B 2 ^ XeyoixsvTj -xayvriTt; D xcd xi'?— Xoyo? (p. (U,ll) oin. P 4 xoio'jxwv 

(post 5e) a 5 xa alteriitn om. 1> (1 r^aav coir, ex ziah B 7 o-j corr. ex ^ B 

10 post Sii XI add. eati D 11 xcd D: om. aAB 11. 12 h x(;) Uzfi -po,3XTj[AG(xcov] 

fr. XVII 112 Rose-' cf. Arist. Pseud, p. 127 13 [xh vxj AD: |j.ev B: (xevtoi a 

13. 14 cpuaixuiv TTspl oiaXr-cxixot -pof:iXTj[xaxa a 15 cpuatxct] -fittixa A 16 xal to B 

17 wv scrips!: (b?ABI): a a ei-sv] Anal. post. II 1 p. 89 '•24 17. 18 xuiv .jaxsptov 

■ivaXuxtxuiv a: tiov dvaX'Jxtxwv A 18 Stoxr] ori xt Rose Arist. Pseud, p. 127, sed oioxt 

Arist. 1. c, cf. p. 20,7 20 xo addidi cf. p. 55,18. 19 ToacfiJxot— elvcct om. D ToaaOxa 

YEVT;] TO auv Tw ^ivzi B [jiv] 0£ I'. ■ 21 rfl}c('ac(;j.cv] p. 37,31 sq. 22 xoto^JTov B 

7' 

25 TO ocjTo AH: auTO a: om. D dxei'vot? B 2G Xa[xpdv£t A: Xa[xpa D 27 xo om. a 
27. 28 dvTtxaxTjYopElTat scripsi: dvTtxotTrjYopETc;9c(t libri 28 TcziJTa] Tiva B cov] anacolu- 
thon admittere quam lov delere malui 29 c(VTtxo(XTjYopO'j|j.8vov cm. a 30 ^axtv om. B 
Y^vo;— opictj.(;T (31) om. A 31 sv x(;3 opiap.w BD: om. aA dv siVj altenim om. a 64 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 8 [Arist. p. lO.S''^] 

autxpspyjxo? TjV o ar^ts 0[>oc ar,-s I'otov \xr^xz '(i^^o: ov uTT/jp/s t(o 

psasfoc £/a>v ouTuj;' ::av to 7.aT-/j"j'opo'j;xsvov xivoc r, i-' TarjC ctuxoG xa-:-/;- 

yj^jEX-a'. -r^ O'j, Totv to i-' I'a/p r, ar^ stt' hr^: tivoc xaT/^-jOpoutisvov 

5 xa-rrjopsixat autou r, uj; opoc r^ uj; loiov r^ «jc -.-svoc r, wc (3uij.p£[5-/ixoc, 

7:7.V 0C07. TO XOtT/ffOpOUlJ.EVOV Tj (O? OpOC Yj (UC I'oiOV T; (OC "'IvOC V^ OJ? 3'JIJ.- 20 

'':JsSrjXor xar/j-j'opEiTar (o a'ja-spaiaaT'. s/.y-SiItj to iv 7T7.vt1 -popXr^ji-Otxi 

TO X7T-/j"(Opo6aSVOV Tj OpOV SIV7.1 T, lOlOV T, "j'SVO? r^ aUjXpc^irjXOC. 7.'JT0C 0£ 

TTjV osuTspav T:poT7.3iv ;i.£T7. t9;c x7T73xsuTic TT^c otx=i7.; Tiilsu: ooxsi -/iov 

10 Tl ct'p-/;xiv7.l. £3T!. 0£ /7.1 OJC CJ'JviisTO'J Xo^O-J u:0ir,a7.ai)7l TY]V 7.V7/,'JCIV ou- 

Tdjc- 6 i-iev TsXiUTaio; )w070^ ' r.ay to xaT-/)70pO'jtj,svov tivo; r, 7.vtix7t-/)70- 
oslTai auTotj r^ [xovov xaTrj-opsiTwi, -av to 7.VTtx7T/,70pO'ja£vov T(o ou 25 
xaxrj-i'OpsiTai r^ xaTrf|'Opo6}iiVOv [xovov r, opoc £3t1v r^ I'oiov r^ "ivoc y, oi7- 
'fopa Y, autxfrlspYjXOc, -7v 7'p7. TO x7.T-/;7opo'j|j.£vov Ttvo?: ■?; opo; £3Tiv Yj ioiov 

15 Y( 7SV0C Y, 0'.7.'iOp7. r^ a'JJxIBEprjXOc'. TO'JTOO 0£ TOU X07OU TY)V 0£0T3p7.V 
T:00T7.jIV X7.T£3X£'J7a£ 017 O'JO auXXo7iaaa)V , £V0;: iX£V TOO -7.V, £'- T'. 
7.VT'.xaTYj70p£LTa'' TIVOC, YJTO'. TO T-' 7)V £1771 aY^[X7LV£'. TO'JTO'J 01) 7.VTIX7TY,- 
70p£l'T7l Yj [XYf TO'JTO OS Y; OpiauOC Y| i.OtOV £(3TIV aUTOU V 7:7V ap7 TO 7.VTI- 30 
XaTYj70pOtJ[X£VOV TOU UTTOXElulvOU V^ OpiSIXOC ESXtV 7UT0U Y) lOlOv', oXXoU OS 

•JO ' T^av, si' Tl arSKto^ x7TYj70p£rT7i TO'j ukOxsiixsvo'j X7L a-}) sir 13/1? ESTtV 

aUTlO, Yj TWV SV TU) 0pl5iX(j) TOU U TT X £ I }J. £ VO U A£70[X£V(OV £5TIV 
X TtOV 7-X(UC XaXY(70pO'jaSV(OV 7.XX' zi U.£V Xoiv £V X(0 6pl3jXlO XO'J 
Gt:0X£1;XSV0U X£70;X£V(OV SaxtV, Y, 7£V0C Y^ Ol7'fOp7. 7.V £1'/^ SI 0£ 

aYj Tujv SV xto optajxtjl }vS70[xsv«>v saxi, auix[:ls[5>Y^xo^ 7y sr/j* rav 

25 7p7 8 aizkm; /7.r/)7op£rT7i T-.vor, r^ 7£Vo; 7utoO y^ 017/fopa 7V Sr/j 33 

7'jTO'j r^ a'ju-J^is^YjXOc'* 7. a'j;j.-sp73;x7T7. tu)v a'jX//j7i3;xa>v a-jvTSi^svTa tyjv 

0£UTSpav Tioist i:p0Ta3iv tyjv toO auA/v07i3ao'j tv;v '-7.v, si ti y] oj; 1 -(hoi jXTjxe lotov Arist. (seel inv. oid. C) 4 xtvc,; om. 1) .') y^ ws opos om. B: r^ 

(u; 7EV0; ante r^ ib; opo; tiansposuit a 9 zXeiov A 10 xt D: om. aAB £3xi 

7' 

oe xai — xo -po^/.r|[xa (p. GG,9) om. D, in quo excidit folium Xoyoo scripsi: Xo A: 

Xoyov aBP xtjv dvdXuaiv A: om. aBP U r.ay to aA: zdv P: -avxi B xtvo? 

om. P •?; .superscr. B 12 aoxo;, ut videtur, Bpr.: om. P ^i'jvov -/.azr^yj^zlzai 

aAB: oj P xo om. P dvxr/.o!XTjYopo'j[x£vov AP: dvTi7.ci[X£vciv ali xtu ov — dvxi- 

7.axfjY'5p£ii:«' '^'■''-; ('■') om. P lo £:ixiv ?; opo; a 14 ~5v — auixpepr^xo's (15) 

om. A 2c;xlv B: om. a IG £i xi] couicio oxt, itemque vv. 20 et 27 17 elvat 

.superscr. B xouxo-j om. P IS post oe eras. 14 lit. P laxiv r^ lotov om. 

aP 18. 19 x6 dvxr/.ax/jopo'j[X£vov AB: dvxf/.c«xfjYOps'T^«' aP opo; A ccjxo'j 

7^ loiov Ali: 7; loiov aoxr/j aP dXX' o'j A 20 post uroxetixEvryj eras. 5 lit. P 

daxlv aP: om. AB 21 y, om. B xwv aP: ante Xeyoij-eviov trausposuit A: 

X.U B -an om. B post 6pta[j.<;3 add. ov P Xeyojxeviov corr. P- laxtv 

om. P 22' dXX] 7.ai ante ras. P ei [jiv — eaxi'v (23) superscr. P- aut P-^ x<|7 

om. li 2;'. Y; prius om. B dv eiV, om. P 2:;. 24 £t oe |X7] Tjai3£,^T,x6; dv £if, 

in ras., -dv in mr^. P", nt vidt'tur 24 xwv — icixi AI5: om. aP 2."j ante y^^'^s 

add. (b; aP 2.'). 2(; y^ otot'iopd dv eiy^ ocjxo'j y^ o-jjXiSElilrjXo; Ali: /.axYjopEixai (ocjx'/j 

add. a) y/ ib; oiccj-opd y^ w; 'j'/^jt'i^yt^v.lz aP 27 yj om. a ALEXANKKI IX TOIMCORUM I 8. 9 [Arist. p. l()?,i'2. 20] 65 

I'oiov r^ 7SV0C r, or/'i'-ypa r^ aua'dii^r^y/jc. o auto? oh. Ao-;oc /c«t Id xr^c t.oo- 
Totasto?. 

p. 103 b 20 Msxa TOivuv tccjt'z osT opiaaai)c<i xa "I'^vr^ X(ov xctxr,- 
5 -|'opi(T)v, £v oT; uTuv'py o'jaiv 7.i p/^Osisai xs3a7.ps;. 

Asi'soc; X7. -pop}.Y^a7.x7. xal xic Tpoxvastc iv xoT; -p'-js'-prjusvoic xsa- w 
301031 7£V£3iv 0'j3C(c, SksI xa 7:po£iprjU.EV7 -ivr^ XE337po'. oux £3X'.y dvu)X7.Ta 
-j'iv/j ovxa, aXX' £3xi -aXiv 7'jxa £v a/.Xot; (£3xt -j'ap £V xoic o'j3iv, wv xa 
rhdnoLTC/. -i'^r^ £3X'. osxa, 7.c x7.x-/)-|'rjpi'ot? t'oiu)? £i)o? 7ux(5 x7X£rv), Oiiv cp-/j- 

10 OIV £C2£qrp XOt? £!p/jU.£VOtC Ol'JptSai X7t £Xl)£3&7'. X7. "I'EVTj XtOV X7.Xyi70pia)V, 

£v 7?? y.a-zr^Yjrjh.'.; 'jz7'p-/rju3iv 7t £[prj;i.iV7'. x£337p£; 0i7'iCip7l xwv rrpo- 

pXrjU7'x(OV X3 X7l 7:pOX7'3£fOV. XO 0£ £V oTc 'J i:7'p /O U 3 1 V 71 prjU£r37t 45 

X£3 37 0£c £/./a-a)r eTtte' /.eittei -ip xo ' oi7'^op7i xu)V 7:pO|3/.r(;x7'xcov X£ 
X7l r:poxa'3£(ov'. £3xt 0£, 'f/)3i, X7'jxa, Xl-j'wv xa ^evyj xaiv xax/fj'opuuv, 

15 3X7, -Epl WV El'pr^XE U.£V £V Xtu n£pl X(UV 0£X7 xaXr^^OpttOV, £XXld£X7t 
Se X7t VlJv 7'JX7. 7a7 OE X7l XO TTpOC OiaXEXXlXVjV )rp-^3iaOV £X£l'vOU XOU ] 
SlSXlOU 017. XO'JXfOV £V0E''XV'JX7'.. 7.vxl OE XTjC 0U3t7.? XO XI £3X1 V £X7,3e- 36 

x'joi'm; X£ "j'otp ov r, ou3''7, X7.l x'jp''(o; xo xi £3xi X7.1 o 6pi3;xoc ou3''7;, 

£t X7l -ir>.£0V7yu)C xo Xt £3riV. XOU OE £V X7Tc 0EX7 X7Xrj*i'0pl7lC £lv7i xa 

20 VEvr. xa -irpo£tp-/]a£V7 xojv xe 7rpO|3Arj;j.7!x«)V X7l xtuv 7:pox7'3£(ov OE'xxtxov 
TaoE&Exo xo xat xo 3'ja[iE^-/]xo: xal xo - evoc X7l xo ioiov x7l xov opi3u.ov 5 

XOUXWV XI 3"/i;J.7lVElV 777.371 ";7.p 71 017 XO'JXWV XOJV "j'SVOJV 77pOX7'3E'.C (xoSxO 

"j-a'o £3X1 xo xr^; Xe^eojc TtAr^pEc) r^ ou3i7V £/ou3'. xo xaxr^',opo!ju.£vov r^ 

TTOlOX'/jXa Yj XlVa Xiov 7/J.WV X7X"/]",'''^^-"^^* '^^^ T*^? OplStXOC X1.VOC E3XIV, 

25 zavxto; T, 0U317 £3xlv ?, 7:0 3ov r^ -oihv r^ zpo? xi v^ tto-j rj roxk v^ xei- 
ai)ai r, e/eiv r^ ttoieTv t^ 7:a3/£iv. xov asv o5v 6pi3ijL0v xal xo opixov 
7roo9X-/j[xa ev tA^iiz hoi/z-mi xatc xaxr^Yopi'ai? Eivai, ettei ofov xe 6pi3a- 10 
of)at xiva xu>v -rf ' Ixa'sxr^v xaf/iyoptav. oixoicoc xal xa. 7£yr^ X7l X7. "(Evixa 
7:po[5X7jtxaxa- xaO' ixajf/jv ^ap xatyi70pt7v E3xi X7.1 ^ivoc X7l oia'fopav 

30 XaSsiv EV 71? -('ap xax"/;"(optatc l3xl xa Xaji-^SavoaEva yevyj TTEpl (Lv 6 Xo- 
-'oc, £v xa'jxaic xal ai xuiv "sviov xo'jxoov oia.cpopau wc iv aXXoic "/jfAiv 
Ei'oTjxar o'.o xal ev oi»3ta otacpopal 0^371 (o'j3t'7i) xal 7ux7t', x7.1 X7 7r6 xiov 1. 2 Yj yevo; yj i3iov A 2 /j Ci'j;j.[!!£prj-/.o? yj otc<'.popa H -i osT post 6pi(jaa9at 

.superscr. P oiopiaaaiJ^i Arist. 5 cd; aP -rsxxapEs B G xa; rpoxct- 

G£i; -/at xd T:po^?i-^[j.axa B 7 et 9 (ivtoxotxtu B 8 ttczXiv 0111. A 9 c^; 

ABP: c? a otoxiu iterat A 11 zirj(^\}.haK AB: prjSelciai ex Arist. aP 

12 x£ om. B 71; lit vs. 5 aP- OTZcps/ouaiv A K5 x^saape; aBP: 

xdxxape; A Arist. sXAEtTrco? a post xo add. at AB 15 xwv] wv a 

17 8£^i^v'Jxal A 18 -/.'jpi'io; xs — is~i cm. A ante ouat'as superscr. xyjs P 

21 xo primum om. B 23 iaxi A: om. aBP 20 y; Txaa/Eiv ante y^ E-/£tv trans- 

posuit A optxov scripsi of. p. 57,24: 6pi5xr/',ov libri 29 yevrj B 30 ^axi 

om. B 32 o'jaiai addidi oh-oX k : a'jxoji aBP 

Comment, .^rist. II 2 Ales, in Top. O (30 Al.F.XAXDPvI IN TOlMCnitUM I H [Aii.st. p. lo.-.i'-JO] 

ota'JOpwv 7LpopXv^a7.ta xotl iv 0'j3('7. £3T7.i. ■:■:■ ■::■ -[;o|j/-rjU,7.T7. to jjlsv opr/.ov iv 15 
0U3W, to OS opixov sv 7rotor/]Ti r^ TzoaoTr^xu x^.l i-i tojv rjXhw o;j.ot'<o;* 7:7'Xiv 

(ZkO '(iwj; £V O'Jfjt'a V] Ot-O -'^VOUC iv TTOKO. X7.1 Z7T7. T7.C rJjXrjz y^rjxr- 

'iOola^ 6aot'u)C. o auxoc os Ao^oc X7.1 "spl t(ov 7:pox73c«Jv. (oc ■,'7.p 7.7:0 

5 TOO xaT/j'j'OpouaivoD opo-j iv xto 7i-poJ5Xr,[i.7T!. r^ sv fi^ -po"7'33t to "j'ivoc 

YVojotCit7.i 7.uta>v (si |x=v *,7zp ^>p'-3;j.oc to x7t/|",'opo'j;xEvov. optxov, zl ok 

"I'SVOC, 7.TC0 "^EVOUC, X7.1 ilTl t(OV aXXtOV OIJ-OKOC). O'JttOC 7.-0 to5 X7f/j70pO'J- -io 

[As'vo'j x7l to iv uOicf. xat/)Y0p(7. to -popXr^aa -/vcDpt'Csta'.' 7.v ixsv ^ap 
O'jCtia fj, iv 0'j3t7. TO -p0|3)v"/i;x7. 7.v oi "oiof/jc, iv Tioiotr^tu X7t i~\ t(T)V 
10 aXXujv oaottoc. t7. ;xlv oijv iv t(i) tt i3tt x7tr^"^opoujJ-cV7. to'j aotoO *,'£vo'j: 
i'/ci X7I to 'j-oxEiasvov autou, (o3ts ouosv [xaXXov 7.-0 toO u~ox3t;j.lvo'j 
7( 7.-0 tO'j x7.tr^70pO'j[X£vou Yj X7trj-j0pi7 X7.1 to -(ivo^ iv w to T:p6[3Xrj|j.7 
-,'vu)pisi}r,3£t7L iv oic 0£ aXXo alXou xar/iYOpsltai (totuta oi istiv iv oT; t!r, 

TTSpt 3U[J.p£pr^X0t0C V] X7tr|",'0p''7.), X7t to "I'SVOC 7.-0 toO X7.f/jY^pOU}X£VOU 

1,') X7[jLj^av£t7i. £-£[ or, oij6£;xt7 oua[7. ouo£]xi7. 0L>3ta 3'ja|d£p-/;x£V (00 77p 
orov t£ a'j;j|:i£{5r,xotoc tivoc ou3iav £iv7.i), t7. 7.-0 tou 3upL[i£|3-/ixotoc irpopXr,- 

U7t7 iv U£V toT; 7'XXOIC -'ivES'-V £3t7'. A7|5£rv, iv 0U3t7. 03 O'joautoc. 
TTiOt OE lOt'ou, £1 aSV ta 1017 t<OV 0!j31(OV rjuaio.: OlOV t£ £iv7l, otxouo: 

X7l £7:1 t(ov aXXtov xatYi'opiuiv, i'stai X7i iv ouaia tot d~h toD lot'ou so 
'„'0 7:popAr,]X7t7 x7l iv -73t toTc Ysvsaiv £t 0£ i3t'. t:7.v ioiov 3uap£[3r,xoc 

TuJi auli.ri£j3"/)XOtOC 31V71 tpOTtOV tO lOlOV , OUo' 7.V t7. 7.710 tOtJ t'ot'ou 

7rpo^Ar,a7t7 iv ouai'c/. £t,Vp 7.XX' iv ixsivfo ou av tj "j'ivo? to lOiov. ov. 

0£ iv tOls 0£X7 7£V£aiV iatl t7. T:p03tp/,a£V7 t£337p7. TrpO^X-^aat^ X7.1 O'JX 

dzui 7:tTrt£'. 7'jt(ov, si xal [xy) ofov t£ 7:7'vt7 iv t:7.3iv sTv^t t(o jx)j o'jV7- 

25 3i>0tl iv 0U3ia £Tv7.'. t7 7.TC0 a'JJXpsClirjXOtOC, 0£tXVUC A£",'£t ' 777.3 71 "I'ap 7t 35 

017. to6t(ov 7:pot73£i?: r, ti istt, toot' £3tiv •?, iv tT] ouai'a X7f/j- 
-jOpoust tivoc tt, r^ iv ttu tioioj /) ti ttov iv talc: akXcti: x7f/jYopi7i?: 3/;- 
u.7ivou3iv'. iv fj 0£ xatrj'i'opt'a to 3ViU7iv6[X£V0v u7:o tou TrpopXr^jxatoc 
7^ tT,; TTpota'ssw; istiv, iv t(j 7'jt(i( d'^d'c/.q X7.1 to 7£voc £tv7i twv 
30 Trpo^Xrjfiv'ttov xat twv T:pot75£cov. X7i osixvuai *,'£ touto X7i f(j i-a'^iu- 
7'^' 6 "I'ap TO Ti isTt 5 7j[xaiv(ov, tout' i'aTi xatr^Yopiov tivoc, ^ ou3iac 4« 
TO Tt iaTi a"/j|X7tv£i /j TToioGi Yj t:o3o[> rj Ttvo; t(ov iv T7.rc a'XXai; xaTYj- 
-(Opiatc* TO Yap ti ssti T(ov 7:oXX7./cT)c XsY'^JJ-iviov. 1 xalP: ora. aAB 7TpofiXr,p.a (|)Ost £5to(i) P defcitum imlioavi; supple w-jte sitoit 
opivtov sc-ripsi: opiattxov liliii ct'. p. r>5.2(i 1. -' h vizb., to oe opixov oin. F l' opi- 

atov a 3 dTO prius in las. P- ("> opixov a: opt^nxov AP: aoxiuv I'. 7 6;/ouu;, 

ouTtos transposui: iiiv. unl. aP: o'itio; om. AP. H O'jai'o; 15: oOiia; aP: nun liquet \ 

i' 
post T:p(5pXTj[i.a add. ■(•tw^A'LtT'-MK a -otorr,; AB: -ototrjTo; aP: tioio 1) lo sv m- 

alternm nm. i> 1.') otj om. 15 ouosjAia o'jai'a post C'j[xp^pr]Xcv transposnit A: 

0111. D K; To-i I'orr. e twv 15 IT i)OKt \xz^ add. y^P B sstt aP '_'() ^ati 

om. D 21 ti-T scripsi: xoO lil)ri 22 Iv ixsi'vio os (omis.so dXX') I) ysvo; ADP : 

Y^vov); aF. 21 rcivTot iv -'x-jiv] zavxara^iv I) 2.'). 2G roiGce — r] — :rp(jxa5u P 

26 Yj alteruin om. D 2'.i ttj ocjt7j API): xaoxw aP Ml xo ti in ras. P- post 

^3X1 ras. 2 lit. P M2 to] 6 iu ras. P '6'i -oXXa/oj D ALEXANDRI IN TOPICORUM I 9 [Ari.st. p. 103i'i^!)] 67 p. 103i>29 OTCtv ;jL£V "(ap exxsitxivou aV()p(u~ou cp-^ lo sxzsi'acvov 
avfyptozov iiv7.i Tj C'i>'^v. 

"Oti zctf)' ixaaf/jv x7.7/|7r)[i['7.v to ti sariv rz-ootooiczi, x7.l of. to 

SV 7(0 Tl £5Tt X7.f/i70[i0U;i.3V0V X7i}' £X7!3f/jV X7lJ,p7'v£T7.t , tYJ £Tr7.','0>"i'"(j, 

5 <oc eIttov. ostxvuaiv. £X7.5tov "j'7.fy Twv uci' £X7!at/;v ysj.~'r^['i[A'-j.v . rj,^^ iz auTo 
TTipt £7.y-ou X£Yyj"7.i, ofov OTi avOrjojaOC av()poj7:o; icjt'.v Tj to asuxov K) 
Xsuxov s^Ti (x7.1 zrX T(~)V aXKoy^ otjL'j''o):), (7'v t£) to otx£iov '^i'^o: a'jTO"} 
7.Trooiooj, Tt iaTi ar^\j.aivzi. ofxotcuc o£ xav tov opiajxov xic tov ExaaToo 

7.7:0010(0, TO -t laTiv auTo X£*j'£i* I'aov '(dp isTi TOV av'OpdjTTOv avilpto-ov 

10 St-sTv Tj Ctj^OV T:£!IoV 0''~0UV £V 7.[JLCpOT£pOlC "|'7.p 7UT0 ~£pt £7UT0'J Ki'(ZXa'., 

y.rd j £-' i.'c5/p 7.jAcpoT£pa' 010 avTi toG opiCixou to ovoa7 i'/va^ev. ot7v .'>7 
0£ TO •/.'y~'r^Y^^JrJ'Jll^)/w jx")] toO 7uto'j "(evou; Tj to> u7:ox£1[j.£V(o, 7.XX7. 7:£pl 
aXXo'j \i'(r^xa.i (to!jto ",'7!p iaTi to ot7v 0£ TTEpi ETlpo'j), iz ■?,; 7.v 

XaTTjYOplOt? Yj TO X7Trj"j'OpOUp.£VOV, £? IXil'v/i; Xai TO 7£V0C T05 TTpopXTj- 
15 [XatOC £ST7t. X7.1 OUX£T'. TO Tl' SUTl TO UTTOXcttXEVOV a/;|X7''v£r 00 '(b.rj £V 

T(u Ti laT'. x7xr^"|'op£rT7t TO £; ocXXr^? xaTyfopta? to'j £? dXXr^z. Tr£pl sxl- ri 

pOU 81 £T£pOV Xs-j'STOtt, £V oXc. <Sri]X^t^jrf/JjZ iaxt TO X7Tr^70po6iX£VOV 010 

aouvaxov, wc Ecp'/jv, -popXi^jx^TO! sv ouat'a xivl elv^i dizh au[xp£p-/;x6xoc 
sitteTv, 0X1 txr^O£;x[a ouat'a oucjt'a autxp£[5-/jX£V. y^ au[xp£^:i-/ix£vai [x£y ou/ 

20 otov x£ rjuaiav ouat'a, ouvaxai [xsvxot C"/J''^£tv xt; £i au[j.p£p"/)X£v ouat'a ouat'a 
Tj suix^s^rixoxt ouat'a, w? £v xaT; raoa cpuatv l/£i ■Kpoxaaeaiv. £i oe xouxo, 
siirj av xat xa airo xou au;x|S£p-/ix6T0c Kpof^iAr^jxaTa xat Iv ouat'a. et 0£ xa lo 
TTpo^XT^uaxa xat xa y^vyj xtoy 7rpopXr^[xax<Jov Iv xau xaxr^^opiai;, or^Xov wc 
ypv^aiixoc 7) 7:£pt xa? xax-/;-,'opt'a? TrpaYfxaxst'a rpoc 6iaX£xxixr^v, Et' 7s ypr^- 

25 ataov xo etoivai £v Ttotro *'£V£i xtov ovxtov xo 7:pox£ttx£vov 7:pOj3X'/;txa. 
ctTTwv 03 xa xiaaapa ^ivr^ £v otc at Tipoxa'aEic xat xa TrpopXr^ij-axa, etTrwv 
OS xat xa? ysj.'rfyjrjia^ £v at; xa xiaaapa 7£vr| xoiv Tpo3Xr^jx7!T«ov xat Toiv 15 
7:poTaa£(ov, i-ffspEt oti uspt wv ;x£v ot Xo^ot xat iz wv, Tauxa xat 
xoaauxa' ecxi, )d'(u}'^ xa irpOj^Xr^ixaxa xat xac -poxa'aEtc' xaOxa oe xat 

30 xooauxa xoj ",'cV£i or^Xov oxt. r^v 03 r:poxE''ix£vov auxw C''/''^/'j'^i ~p^* Troaa 
xal Tcoia xat ex xt'vtov 01 Xo-,'oi ot oiaXsxxtxot', xat ttojc tujv Xo^tov touxwv 1 cprjai aBP 2 r^ C"Jov slvai D ."'. to pi'iiis] in ras. P oxt to superscr. P 

4 iv xui iterat D -/aS' r/ctatct A 5 0£^/.v•Jatv, w; elzov I) ^f' ('J9' in ras. D) 

e'-zaoxa A 6 a-jxovi AP olov in ras. '1 lit. P- Xsuxov superscr. P 7 ycai 

oin. A oc'v Ts acklidi v/jtoj yevo; B 8 d-ooi5 D (accentus periit): d-ootoui- 

TC([ raalira xt Isxt — -i-ootouj (9) oni. AD tov altenim aP: om. H 9 auxo 

supra scripto compend. 00 I) 10 eccjtoj ARI): aOxoO aP 11 toO om. B: super- 

scr. P2 18 EOTjv] p. (JG, 15— 17 19 £t-cTv ante dzo (18) transposuit P obsia 

om. A: superscr. P- [xsv om. D oucia om. aP 20 zi] dz A o'jiiav pro ooaia 

altero B ante ouat'a alterum ackl. xt; aP 21 Trpotdacaiv i/ti D 22 v.at alteram 

utrum delendura videtur xoO om. aP 24 r-paiiki-zioi aAFiP: oioccjxaXta D 25 xo 

prius om. B 27 T'i om. aP v.'/i idiv D of. vs. 29: xe /.al a ABP 29 Xsyio B G8 ALKXANPR! IX TOPICOIU'.M I IL 10 [Arist. ]). lu;ii'29. Wi-^o] 

cUTTOprjCJoasv t, 77.0 ;xei)oooc iv to'jtou. ci-ojv or, 7:3|yl twv -owtojv. 2(» 

TtiOt TOL> -WC X0(1 01' WV £UT:0|ir^SOiJ.£V Ta)V 0l7.XsXTiy.tOV Xo'/UV, TO 
AOl-OV (OV -pOSlicTO 'JTroXstr:£T7.t, [JL3T7. T7L>r7! cp-/)ai Xi/.TSOV. 25 

p. lOlao npWTOV TOIV'JV OltopiGl^O) Tl SSTt TTpOtaSlC Ol7A£XTr/.T, 3S 

5 X7i Tl -popX-/);xa oiaXsxTixov. 

MiXXojv 0£txvtjy7.i TTuir av £UTCoporrj;x£V 7:pOTa3£a)V oi7.X£XTixu)V (v; 

"7.0 th~W.O. T(OV 7:p0T7'ci£0jy 3UVT£X£r X7.1 7.Ut}] TTpO? T/]V TWV Ol^XsXT'.XtTjV 5 
X6-(U)V £O-0p''av, -£pt OU -pOX£tT7.l Xi-j-SlV 7'JT«J, (OC £p£r* £V 77.p T(T)V 
T£aCJaO<oy Op77!v(»)V WV £p£r), X7.1 TO'JTO XOlVOT£pOV £tp-/JXw; -cpl -pOTa3£(iJV 
10 T£ X7l 7:003Xr,[J.7'T(iJV. -rjUiXV^ 'V^P'- ^^^'•' ^-'plS'j'-Sll^t Tl cGTl TrpOT7aiC 

otaX£XTixr| xal ti - p o [3 X ■/) ;jl 7. 6i7X£xtixov, ha 7Viupi[xov -(j ttouov 
TiOOTaasajv Europstv o£r X7.t Tr£pi -ouov "r^TEiv TrpopXr^fia'-ujv (ov 77.p ypTj i" 

■kOOC SUZOOtaV C"1t£lV U.£<)000V, T7!JTa (Up''3i^7l OSr X7l 7V(l)r>t;X7. £tV7t TTpUiTOV. 

OUX£ "'70 717.37 •::pOT7!ji; OiaXsXTlXYj 0'jT£ T:7V 7:jOOj3X"/)U.7" o'jT£ "j'ap av TpOTi'.- 

15 V7tT0 T'.; VoOv £/toV xat £p«)T/]a£l£V £V KpOT7C>3l TO U.-/)0£VI X tj V . 

oiov 'apa 7£ ypTj Ui3p''C£iv tou; 70v£T? r^ 7Ci£j3£rv £t; to'j; Osouc;' (7rpoT£tv£t 
7ap 6 ot7X£XTixoc o Xa^stv pouXsTat- ouo£lc o^ t7. toi7ijt7 au7-/cop£r), 
out' 7.V -popaXot TrpojdX-/itx7 to raat (B7V£pov X7l ayj Seojxsvov o£i;£«jc, ir. 
oCov '/(jxspac ouar,; 7:6T£pov Y)jj.£p7 i^Tiv ■f^ o-j':'* toc asv 7ap oux i'/st airo- 

•20 Ol7V. OY.XOV OTl liiC iroiai 7V(l)pi;X7, OlO OUOi TCpo[ijXTj;i7T7 (7.1 OS 0£['<;£l? T£ 

X7t CrjT/,a£',c 7:£pl 77ropou[j.£V(ov TtV(ov r^ 7.7vootj[x£va)v), Ta OS 58s Is o!v 

t}£ir, X7t (5U77U>pT^a£l£, Ta Or^XoV OTI |XrjO£vl 00x00 VT7. 010 ouos TTpo-a'isu. 

^r.-rar/x oe av tu, ttw; sittujv I'aa xat t7. au"a Ta t£ Trpo^X-z^jxaxa xal tocs 
7:ooTaa£is xai Tto Tpomo uovco ir^q sx'fopa; tt^v otarpopav auTtov £Tv7t, 20 
25 vijv uTTSvavTtov ttojc cp'/jOtv ilvat to oiaXsxTixov TrpopX'/jixa xat xr^v ota- 
X£XTixYjv zpoxaatv to pL£v 77p aTCOpsTsHat. tt^v o£ 7V(ijptaov £ivat. 7^ 00 
Tot oiaXsxTtxa ::po,3Xrj<xaTa Tau otaXEXTtxatc -rrpoTa'tjSltv I'aa xat Ta auTa 
sTttsv, aXXa xaOoXoo Ta -popXv^aaTa xat Ta; TpoTa'a£tc Tac Iv t7, tt^ 
avTicpaastoc spcoXT^ast, iv oF: -po^X'/jpiaat xat Iv au Trpota'asaiv Icjti xat 1 8>j D: 5e aARP 2 post sumpi^aoaev add. /j y'^P |X£t>o5o; h TO'jTot; e vs. 1 D 

Tiv om. A 'i i^v postea add. D' TEAOS TOV nPQTOr TOMOT sub- 

scr. a 4 HIS TO nPQTON TtiN 'lOniKiiN TOMOS AEYTFJ-'Oi' inscribunt aP 

SiwpfaSiu po.st T:(i<iTaai; transposnit A C osiy.vjetv B e'j postea add. D' 8 Xd- 

Y£iv con-. X^fiov 1'. £v] £-/. P 9 (uv superscr. P epst — 7:popXy]fj.riT(ov (10) 

om. A ^p£t] c. 1;'. ]). 10j:'21sq. post -/.otvoTspov ex corr. add. U 1> i!.pia«ai}at 

ooiT. ex (bp(a»c(t P- 11 i aP: eiVj ABD Ui post zpo? add. rrjv aP yvtupi- 

[jLOv Rpr. 14 ydp alteium om. aP l.o zpoTEt'vctiT'J AD: zpoTEi'vai aBP v"jv a 

vo"jv £-/tuv in mrj?. D' 17 Xa^ETv 8 P 18 TtpoplaXoi D: zpo[ic(XXoi aBP: 7rpopc«XXr; A 

19 oiov] ol A 20 SYiXovfJtt om. D ouo^ D: o'j aABP 22 ȣtr|V A: Drjaei 1', 

28 TK'JTa aP 24 ttjI jy.'jopa; I) cf. |).41,14: oiu. aABP 25 ttwc superscr. B: 

om. D cTvat *r;at D post 'ff^^iiv aild. ccjtiov B 2(1 to fxsv - rrpciaxidrjatv 

(p. 70,12) om. P -/tip I): om. aAB 29 cfiisco; A: d-offdasco; B ALP:^ANL)1!1 in TOPICOUUM I III [Arisf. p. l()-ta3. S] 69 

r/j:r TO t2 <V^''^' T'-'^p-I^'^''' '^''^^ i'voocov, o-ota r, -00773-; /^ oia/.i/.T'/Y) 
civai fio'jXi-Cd. xal to aacpiooco-jasvov t£ y.7.t -x-opooiASvov. o-oiov ozu 

C5/j!3iy. £lVC/t TO Ol«/.EX-iy.OV -pOpArj|i.7., -Ct'vTa iv 7.VT>'f7!sS'. ~00T£''vcT7.l TS 

5 7,7.1 •;rr>o[:i7'XXETa'., «i)v t7. ;xkv Ivoo^a ~[>0Ta'3£'.c, Ta os '■/)T0'ja3V7 T:po[i/.r,- 

tX7T7. TTjV 0£ X7.T7. TOUC TpOTrOUC Ol7/f Of>7.y EIkS, T/,V X7T7. TO ' OS/l X7l W 
'-OTcpO'/. U7:=p TO'J iv6sU7ai)7' Tr,V X7.T7. T//; /i;'V 0;J.0'.0Tr,T7 7'JT<0V X7.1 
-(OC 3X7ST0V 7UT«)V -pOT*lV3T7l T3 X7l 7:po[3a/l3T7t. -7.57. 77.,0 7rf.0T7.CriC 
7rryO|iX7([J.7. 71V3T71 7.U7.-j-=VT0^ ToO X7Ta TTjV ix'fOp7.V XpOTTOU XaT7. T/^V 

10 /vi;'.v o'j ;j.7iv oiaXsxTixov y>/j to 7-0 -poT7'a£(.o; }x£-7.X-/i'fi)iv, ot- ;j/>j 
r"/)TO'j;j.cVov, 

p. l()4--'8 Taxi ;i£V o-jv zoo'-aaic oiaXcXTtxYj iptuTrjlir 3voo;oc. 

O'JTc O'JV -737. -pOT73lC £p(t)Tr|5U, 7./.X7. V) 0'.7./>£X-lXr,, O'JTc "7.37 oo 
£r>a)T-/i3tC -pOT73l? 0l7/.3XTr/.V SSTl 77,0 clOr, TASltU T7^, £pa)T/)53a)r. O'J 

15 -jip ;xovov 3pwTrj3'.c -poT733wv 7r<'£T7i, 7./,/.' ojc h/j6-/)tJ.oc £v TOu" I kot 

A3C3WC Of(ip-/iX£V, 01 3p(OTWVT3C T, 7r£pl 3'j;J.,33,3-/iXOTOC £p(OTW3lV T, -.ip 

7:ooUivT3C Ti X7i op''37.VT3c -rjvi)7!vovT7i TO TouTm 3'j;j.[3£[B-/;xo:, (u? ''Jt 2ptu- 

TWVT3^ Tt'c TO'J TTUpoC Y^ X7T7. 'f'J3'.V XlV/jSU: T^ Tl I^WXp7'T3'. 3'J<J.[3£^-/)X£V, 

-? 3a-7.).iv TO ;x3V 3'j;x|53i3y]Xoc 6ptCou3!: t3 X7i X7a,'':iavou3iv 3V tt^ £p(u- 10 

•20 Xr^3£t. 'V 03 TO'JTO 3'j;J-^i3[:iviX£V . 7.;lO'J3l ;X7f)£l'v, (OC 6 £p(«T(7)V Tt'vi TO 
Xc'JXOV Tj TO a£/>7.V TWV C<.1«>''' 5'jap£|5lr|X3, X7l T'' TWV 777i}u)V 0'-' 7'JTO 
33TIV 7ip3T0V, X7.1 T-'c 35TIV X7i}7;<J.3V0.:. X7.1 TOijTO [J-SV £y £100; EpoJTr^- 
GcW:. 7X//J 03 -£pl 0U317C. 0T7V i:p0£V£Yxd|J.3V0l Tl "OTE £3Tt TO'JTO 0'.7. 
-fjC £p(l)Tr|33(OC 3;£T7'^0;X£V , a)C £pU)T(UV Tl £3T'-V OCvOpw-OC' V7.p 

'25 o'jTco; spoiTojv T/jV ou3''7V Toi irpocYixaTo; |X7i)£rv a^toi, a/./.' ou/ o 3'j<x- 45 

p£[5r(X£V aUT(f). TpiTOV 3tOOC £pa>Trj3£0JC £3TIV, 0-7V -ITcpi •jrpOTaa£a)? T'-C 
Uifi XT^V SpoJTTjSlV, £IT7 7.-0Xpt3'.V 0.hx\z aiT-(, TO £T3pOV TTjC 7.VT'.'f7- 

33WC ;i£poc, ofov ''y.p7 ",£ 6 xo5;xoc scpa'.poE'.o/jc;'. -j-o to'jto to £100; 

TTp £p(0Tr^3£a); 33TI X7.1 7] 0'.7>v£XT!.X7i -pOT73'.?. O'J "'7.0 77737 ipw- 2 Y'ip a: o'"- '^1^1' ^i oi7Ac/.-f/.Tj -poxacju D 3 0£tv 1! 4 post elvat add. y.ai 

aB li TO'j; om. D toj ofoot B 8 rpoxE'^^Tat aBD: irpoyivexat A 1) aKKctfi^- 

-Oi AD: aA/.i ysvo; aB 1-' I^iv ojv] 0£ Arist. £ptoxrj5i; - 6ia/,£x-i/rj (lo) 

om. B 13 ojxE r/jv — -[■jfjxaat; (-jy) Suidas sub v. £p(i)-T,c5i; ojx£ D: ouoe aA 

14 post, -poTctai; add. aA/.' r; a xwv £piuxr,a£tov a lo [J.ovtj B ^ E'jorjp.o;] 

fr. 113 16 v) prills e.xcipit a/Jsj oi. (23) 17 -po3!}£VT£; AB tojxwv a 

20 x6 o£ oj ou[x^£p7)-^£v Suid. 21 a-Ji^i^rixz xwv Ciocov B auTO libri (o ex 

corr. D) 22 atpExov] ov ex coir. D £3xtv om. D £v oiu. B 23 ou- 

ai'ctva xo'Jxiov B 24 xi? B • 25 [la'dia I): oin. AB: post aOxw (26) trausposuit 

a, post dStot Suid. 26 a'Jxo B post oxav add. 6 AB Trpoxaaeujv A 

ric %ri D: ikU A: x;; aB 27 post Epibxr^atv add. -oir|Tat a post eIxoc add. 

XTjV D aJxrjs aJx^ scripsi : a'j-r,i 'xC D: a'JXT|; aixwv aB et iuv. ord. A: atxwv 

Suid. 28 pipo;] [xeprj TtpoxEivr, a 29 post oiaXEVcxiv-Tj add. xaXo'j[X£vr^ D 70 ALEXANDRI LN TOPICORUM 1 10 [Arist. p. 104a8. 12] 

TTjat? TTpoTcai; SiaXslxxixr^ iativ, ipnoxr^ai? [xsvioi y; Trpoiaais yj StaXe/xixy;. !}0 
TUiV -;ap -jOOTOtcisujv, wc eijpT^t^t, at [j.sv cicjiv aTroosuxixai, oiai' sbiv 7.1 
a'lxscoi X7.1 TTpujiai, ai cis oictXexxtxau oict eiaiv ax Ivoo^oi, at 6& srvi^n- 
x7r OUTS OS 7.1 i-iaxrj;j.ovix7l £v ipojxr^ssi ouaat SiaXsxxixal "(ivovxar 
5 0L> "ji^p oiaXsxxixYj Y) xoiaux/^, oiov ' 7.p7! "j'o azrjv/zir/. xoiv ovxcov siooc xal 
uXr^;', aXX' ouos ■?) spicjxix/^, oiov ' 7.pa 7c 6 opfov o'^&aXixou; £)^;i T; o-j';', 5 
aXXa thi Tipoxaasi^ oiaXsxxixal x(ov ev spcoxr^asi -poxaSiiov 7.1 Ivoo^ot, 
oFov 'apa ^s y; u-|'£ia c/^ailov Yj ou; txp7' 72 7.1 xy)c 'J^o/y^^ dpsxai aipsxai 
Y| ou; apa 7s oFov xs xi £x xou [xyj rj'vxo? 7cV3Cii}7i Yj o'j;'. " ouosU 7ap, 

H) 7rOOXcl'v£l£V (av) VOGV l/OJV X'J ]XYjO£Vt OOXOUV"* r,- 770 £VOOCO? ipWXY^ai; 017.- 
X£XXlXYj 7rpOX7li'c i^T'.V. £t7i(0V OS XOOXO, XtV7. £CJXt X7. £V00;7, k7'XiV UTtO- 
jXljXVYjGXOJV ,Y|[i-7C T:p03XLD"/i3'.V s'vOOCOV 77p, O); TtpOSlpY^Xai, Yj XO -7.31 10 

60XOUV Y^ XO xoir -Xsi'axoi; Y| XO xoic ao'foi-j, xal xouxoic r^ -7.31V 
7j xot-; TrXsiaxoic Y| xoic jxaXiaxa 7V(opt'[xoi? X7i svoo^oic. £iTr(i)V os 
\o svooEa civai x7.l xa xoi^ ttoIvu 7vcop''|xoi: xwv aocptuv ooxoijvx7, £iT£l otiva- 
xai xic 7vojpi|jLO'j aocpo'j oo?7 [X7/0[i.£vrj xau x<ov ttoXXojv oo^aic £iva'., at? 
oocaic ouxsxi oi TtoXXot 3u7/a)poG3i, -pocfiilY^xs xo [j. yj -7p7!oo?o;, aaa 
o'.oaaxcuv Y)[X7? oxi xaic x<ov ao'iojv ooc7.i.; (0? svooEoi; y^pyjaxiov, x7.i? Tiopl i*> 

XOUXOUV TTSpl (OV OUX ZyOuaiV 0! -0/vXoi 00C7C, SVlly. 0£ [X7'^£X7l Yj X(OV 
•20 TCoXXwV 00C7 X-(] SOCpOU XIVOC, £VXaiji)a SVOOEOV [X7.XX0V XO XOls TToXXoi? 
60XOUV. STTSI 0X1 7£ iXTi saX'V /; U7£17 7.771JOV, SOCSoiv XIVWV £3X1 6oc7 ' 
dXX' ouoeI? 7.V xo'jxo i'voocov £i'-of ixd"/£X7i 77.0 X7.tC 7r7'vX(0V -poXY/}i£3lV 
dXXa xai oxi xo ov dxi'vY^xov x£ xal £v (llapixsvtoou 7dp), xal oxt xa £vav- 

Xt7. xauxd ('Hp7xX£lX0U 7C(p), X7.l 0X1 OL)X £3XIV 7.VXlX£7£lV ('AVX13V>£V0U? 30 

25 7dp). TTpoxdssic ix£v ouv o'jx £131 X7. xot7'jx7, U£3£ic OS, 6i; Kpotoiv £p£r. 

p. 104:'1l' Et3i 0£ Trpox73£i? X7l X7. xot'c; ivooEoi; o'xoia. 

EiTi(i)V xY]v oiaX£xxixY|V 7rpoxa3iv spojXYj3iv £voo;ov £ivat , \i'(ei 

X7t xa xoTc £voo?oic ojxota oiaXsxxr/.a? 7rpoxd3£is filvat, £UTropiav xiva 

Yjixiv Trpo'jTtopdXXojv o'.aXs/xixojv TCpoxd3S(ov. £t 77.P £VOO;ov xo xyjv 

SOauxYjv £iv7i x(ov ivavxioiv £-i3t y^jxy^v, i'voocov dv cp7.v£r/] xai 

xo XY|V auxYjV 7. i'3i}/j3iv xuiv svavxuDV SIV71. oxt OS iyoo?ov xo •-•> I £v ip(o-T,a£t a -' cipriToit AD: -pOEtprjTCd aB eip/jtai] c. 1 ]>. lOO^'L'T &q. (ita)iv 

i-0 iu las. I) 4 epwrrpsts omisso Iv B 5 ';i oiu. a a-oi/erov A fi r^ 0111. B 

ocpDaXucv A 7 £v ex corr. add. D 8 /j om. A ot'tpixal] apExoti A :> ipa 

•;£— o'j om. A 10 c/.v addidi: av TrpoTsi'vat Arist. voiiv om. a 12 £v5o;tov B 

ei'pTjTai a -poetp/jxcdj 0. 1 p. 100b21 13 tot? prius om. D 14 xat ivoogot; om. 

aP Arist. (sed add. Arist. p. 100b 2o) 15 tAw AD: Tiaat B: om. al' ooxoovxa 

om. aP 17 -oXXot aP: aocpot ABD 18 ao'fibv corr. ex -oXkuv D toI; pro 

altero xaT; A 20 ttj] tou B 24 y^paxXetSou B 25 ouv om. A xa xotaOta] 

xatJxa P £p£i] c. 11 p. 104i)li).s(|. 27 -poxaatv] TipdxEpov li eptoxTjOiv post 

dvat transposuit A: om. D eivai EVO'v;rjv I! 2!) 7Tp';'J:io[-JC(XXiov I): T:po[3'iXXujv B: 

urcipaXXcov aP : u7:o|Sc(X(i)v A ALEXAXDRl IX TOIMroRl'M I 10 [Arist. p. l()4al-2] 71 

Tr;v 7'jT-)]v i7:i3trj;j."/;v to)V iv7. vt''<ov 3iv7. i. '/r^LU'r r^ ~z ■■y.rj fV/toi/)) 

y.7.t •/) ij-outjixY) s;xasX(ov X7.1 ixjAsXtov, .xai r^ -'ujj.v73Tr/.Y) oosxtixcov is X7.1 \).r^. 
xai i-l T(ov a/vXtov ou-ouuc. O'xotVoc os iyzi r, i-'.Gr/^iA/i ~poc ta cTtiaT/jta 

5 X7' 7] 7!.'3l)r,aiC -pOC T7. 7[ail"/;":7* SX7t$|yOV -ip Ci(0"»~)V Xp'.t'.XOV £S"t TOJV 

'j'i' 7.u-:7!. xal icti to oaoiov oSj-oX: x7T7. 7.v7///,i'7v. r^ X7.1 7.'jt7.i :50 
au"j'Y£V£ic. ci' -j'S X7i r^ 7i'ai)rja'.c Gtto tt^v s'^iv x7.1 oA(oc Gtto ta -ooc ti. 
ypr; os t7. -7p703r,'[X7.T7' ut; axp'.|3oXoYr(Uij,£vot)c ctx'O'jsiv, s-oi rA^zi ';z 

£V7p-'s'cit£pOV 7£ X7l £v6oqOT£pOV £IV71 TO TTjV ^i'sUr^C'.V tr^V aUTT, V t<T)V 
10 £V7VZ['yjV £lv7l Tj TVjV iKlSr/jU'/jV. 7t7/aV £t i'vOOcOV TO [i''7V (ZplUiJ.fi) Tr,v 
Yp7.;XtJ.7T'.XrjV £IV7'.. i'vOOcOV 7.V 'i7V3t"/) X7.1 TO T/jV 7 'J A 7^ T '. XT) V [X''7V 
T(|) 7.p('.U;X(j> £lv7t. X7l El 7rA£tOUC "j' p ^ [J- 1-"- "^ ~ ' "''• '^^ ■? £iV7'. 3V00C0V. X7A TO :!•'> 
7.UA7^TIX7.C £lV7t TtAcl'orj; £VOoEoV £3T7'. * 0;X0ia "ip X7l TO'J 7'JTO'J AO- 
"jOU 7)VTtV70'jV T£/V/jV £IV71 Tj 7.plUa(0 tX''7.V 7^ ciocf 3'J7*j£V7^ *'7.p T7. T017'JT7 
15 X7t UTTO TO aUTO '(ZVOC. X7l (JJ5~ip TO TTptOTOV 7:7p70£lY]X7 r(j 7V7A07t7. 
o'tXOlOV. OUTOJ? TO'JTO TuTi -j'£V£f O'.O £i-£ SU^('^^'^r^. z(r^ V 7V TO [XlV-V T(o 

7.pti);x(o Y f> ^ [J' [J- '^- ~ ^ >^ V'' 'U ~X^'''^'-*^ toioGtov £1 Ar,'oi Ti?^ T/jV 'xVpt5Tap](ou 
■,'p7;x;x7.TiX7)v X7.1 oAojc £x73Tr^v Twv £y T(j) 7.T0;x(>) ;x''av X7t' 7.ptl)[X0V £i- 1(1 
V7l, OTl X7.1 TO UT:OX£!'jX£VOV 7'JT^ TOIOUTOV, T| TtaAtV £1 X^j'Ol T'.C Ul^V £tV7l 

•JO TW £!'6£'. T7'jTrjV T(U TaiC £V£p-,'£!.'7lC 3'JV0'7'p£l3i)7'. a'JTTjV T7.C 0£ iv£pY£;''^-^ 
-A£tOU^ XKt' 7.plD|X0V £tV7'. 

A£*j'£l 0£ £V60;7 £lv7'. X7.1 T7. 3V7VT!:'a TOIC £ V ; 1 C X7T 7.VT'.- 
CpaSlV 7rpOT£' V0[X£V7, TO'Jt' £3T' T7C 7.Z0'f7'j£lC TOJV £V7VT1(IJV TOIC £V00- 
COIC • £-£1 -,'7.p T7. £V7VTt7. TOIC £v6ocO'C T:7p7!o0;7, cioV av 71 TtOV T:7p7.- li 

•_'5 00;tOV 7.uO'i73£U £V00;0'.. oTov £t IvOO^OV £3Tl TO 0£lV TO'JC '^iXouC £ ' J 
7:0l£rv. TO TOfJT(i) £V7VT!.'oV, TO 0£lV TOL»C CplAOUC X7.X(7jC KOl£rv , 7'oOCOV 
£3Tai* 7) OVj TO'JTO'J 7.00;0'J OVTOC 7710(^731? IvOO^OC 7.V X7l 7UT7) £l'/) ' 
£5Tt 0£ 77:0CC73lC a'JTO'J TO ' 01) Oct Tobc CplAO'JC X7X(0C uOUlv' . T:7'A'.V £V- 
6o;OV 'X£V TO OclV TO'JC 'itAO'J^ £'3 | TCOtElV £V7VTlOV 0£ TO'JT'O X71 7'oO^Oy 40 

;J0 TO OclV TOl)^ £/UpO'JC £6 -Ol£rV O'J 7i 7.7rOC5^5'.C, TO [XT] 0£tV TO'JC 1 T>jV ^TuaxrjixTjv Tr^v aOr/jv aP "J ioxiv oiu. ;iP ."> v/.u.tlM-i y.a't i\v]ilMyi I'pr. 

4 post 51 add. 72 ;il* .'». C jxatepov - auxaj cf. p. 104,4. .") 6 /j BD: f, aAP 

7 id aAB: to D et, ut vidclur, P 8 tojv -ctpaosiyixci-ujv aP '.) ivapyssrspov] 7 ex 

rorr. V> t/jv a'ji/jv om. al' 1 1 to 0111. K ttjV in ras. P- 1"-' ypcfjxtj.aTtxoiJs A 

18 wuXtjXIXOV P £lvc<i -Aci'o'j; D: iiiv. Old. aP: TiAEt'ou; AB £0X1 B 14 r^vxt- 

vouv aP tivat post jj.i'av Iraiisposiiit 1) 1") xa'jxo aP Ki x6 [xtav — azotun (18) 

initio pagiuae om. P 17 xoio'jxtov A 18 xi!> ora. D dxo[j.i!)] p. ex corr. D 

xax' ex corr. D aptOp.ovJ 6v in ras. D 1!* auxuj AB /j superscr. B :xaXtv 

£1 A: inv. Old. aBP : ti Xsyot (oui. xu) po.st xajx/jv (20) trausposuit D 20 xajx/jv 

ABD: a'jxrjv aP 22 0£ om. P v.n- — £v5o?o!? (23. 24) om. A 25 £t iu 

ras. P- 26 x6 prius superscr. B : ora. P aoo;ov — 7iot£iv (28) om. P 

27 la-Oil AD: £axtv aB post or] add. ouv 1) ante av add. saxat D ccjxtj D: 

auxrj aAB £i/) om. D 28 o£Tv D 2t) zxt] xaXw; B £vavxtov -— izoizb) 

(30) om. L) 30 post roiEtv add. xod A d7:ocp(x5t;] -rp'-Jx'^at? P xoO pro 

altero x6 A 72 ALEXANDRI IX TOPICURUM 1 10 [Arist. p. 104^12] 

i'/ppohc £ij iTOisiv, Ivoo^ov av si'/], xviv ijisv ouv Trptot/jV svavxicuaiv i'Xotpo 
Toiv TTp/OTa'afcojv /ctxa to za':-/)Yop''juacvov ivavtiov -,ap to cIj ttoicTv -(u 

XOC/O); TTOlclV 0£ U7rOX£l[XiVrJC OpOC, 6 Cil'XoC, 6 C(6tO? Iti' dlXCpOlV. 7] Oi 

osuTspa svavTicuais ~ov ;x3v xat/jYopoujAcVov tov ccjtov s/st, to yoco su 5 

5 TTOteiV, 01 OS 6TT0X£t[J,£V0l OpOl SVaVTl'oi* dvaVTl'oi -j'7p 01 Cit'Xoi xal 01 

£}(i>por'. Ivoo^ov 0£, '-p"/)5iv. £v 7rapa[5oX-/(] 6oc£i£y av sivai xal to 

ivaVTlOV 1t£pl ToIj ivaVTt'ou X£"j6iJ.£V0V IcTTI 0£ to £V TTapa{3oX-/j TO 

£v Trapc({}£a£t. £i yj.^j lvoo;ov to tou? cptXouc; £!j -o'.srv, svoocov sciToc. 

X«t TO cVOtVTlOV, TO xaxw^ -OlcP,/, TTEpl TOU ivGtVTt'o'J Xi70iJ,£V0y OUTOl 0£ 
10 £t(5lV £}(&pOt[' £VaVTlOV 0£ TO £'j TiOtStV T(t) X7.X0JC KOtilV.] Tli) OY) £VOO;OV 
£ivai TO TOUC (flkoo? £U TTOISIV 7rp03/pWa£V0UC £V£3Tl 0£'.Xv6vC(l £VOO;OV 10 
xat TO TOU? £/l}pOU? OEIV xaxw? TTOIEIV £1 "j'O.p TOU? cptAOU? £0, TOUC 

Ij^Opooc X7.xa)c. xai £i Vj dp£T/j (o'^sXeT, y] xaxict [':iXa-T£f oto i'voocov 
6ox£i xctl TO ' ct Y) X7.xta auTOtpx"/;? ~p6? x^xooaiiaovtav, xal r, dp£Trj -poc 

15 £uoai[j.ovto(v'. xal ydp £i xail' auTo p/jilzv to Ooiv tou? zy\\[jfjh; xaxd)? 
7roi£rv (j.r| i'voocov, aXka i'voocov auTo cpar'viailai 7ro'.£r 7taoaT£i}£v to too? 
cpiXouc £tj •i:oi£iv osiv TOUTO "(dp a/j[jiaiv£i TO iv TrapapoX-^. xat sr^- 15 
ti.£ia>Tiov OT'. Ta; jjlsv -pwTac -po-dcjiu, t/^v t£ to'j?» cpt'/.o-jc xaxai? roisiv 
xat T/jV TOO? £y^(}pou? £u, ivavTta? zl-z -r^ touc 'it'Xou? so 7:ot£rv, o Tt to 

20 £T£pov r^v Toiv £v Tat? 7:poTda£atv £vavTta>v, tt^v o£ d|i,cp6T£pa l/ooaav 
£vavTia oux£Tt £vavTtav. otd touto -jdp xal d[i.(poT£pai £voo?ot xal d;xa 
dXrji}£t?* TO OS T(p £voo^(o svavTtov ov o'j/ oiov T£ i'vooiov sivai. 'z,<yyv:r^ 
jxsv ouv dv Tictt, cp'/jSt', xal TauTa ivavTta 3ivat' -oTSpov o£ £/£t ouTtuc r^ l'o 
00, 67:£pT''^£Tai cacpr^ Ttoirj^at zU 'ov Trspl twv ivavTicov Xo^ov. ioci o£ 

25 7:£pi auTuiv ev^TOi osuTipm twv lo-tzoiy. cTpr^Xi ok TTcpl tooto'j xal iv 
xu> Ikpl Ep;j,-/jV£ia? £7:1 xikzi £v otc Xr,''' "to |i£v ot] touto) ot'sjilai xd? 
evavTt'ac o6?a; (jupiat)ai, t(5 twv £vavTto>v £ivai, <];£uoo?" tou ydp a.'{aXivj 
OTt dyaOov xat tou xaxou oti xaxov yj auTY] 15(0? xal dXr^Orjc, sue ttXeiou? 
sirs [j-ia iaTtv ivavTta os TauTa, dXX' ou tco ivotv Tt'oiv civat dvavTta, dXXd 25 

30 adXXov T(p £vavTi(o;". 2 Tii) £u roictv TO aP 3 xay.oTTOtetv P £;i' ABD : iv aP 5 evavxtot priiis 

superscr. P- G hi oid. P c<v aP: om. ABD 7 eaxt SI— X£yo[j.£vov (9) om. A 

TO alterum om. B 10 post £tciv add. ot a, superiscr. P svav-tov — rotslv delevi 

u 

dvav-toviov (sic) TO ///// t\> P tw £y Tiotclv to A t(ij (ante otj) aP: to AB: xti) D 

11 Tui D 12 TO om. aP ei] xai A IG post a/.Xa add. xai A 17 oeiv 

D: om. ABP: ante to-j? (16) transposuit a lU. 20 oxt x6 sxspov rjv om. A 

20 TuJv] x6 B evavxiov aBP 21 svavxt'av aP: svavxt'ot; AB: ivctv D oiij.cpo- 

xepot A 22 evavxia a ov om. aP 23 ouv] o ex corr. I) av supra 

lac. P- 24 et; om. I) 2.t £v xif) 0£'jT£p(i) xdjv Ton.J c. 7 p. Ho" 1 — 18 x(uv 

xorixdjv om. aP 2G £v xio IJEpt £p|j..] c. 13 p. 23b 3— 7 post t£A£i add. in rarg-. 

_ ti rj 

£v xdj e toii Ttepl £p[j. . . . D' xoj xuJ A 27 (op{ai}ai 1) x(f) a Arisl.: om. 

ABDP 28 post y.cc/.ov add. x^l B post o(Atj1}>^; add. h-oti Arist. (om. Cu) 

20 post thoii add. xot aP 30 x6 a ALEXANDRI IN ToPK'ORUM I 10. 11 [Aii>t. p. 104''3r;. hi] 73 

p. 104«.'>.S Ay]/vOv 03 Of, Ar/.i o(jo(i oocai xvia zi/yit siaiv, oia- 

/.EXTIX7.1 -pOTaSi'C ctat'. 
AyjXov. '^r^'sv/. OTi 03C(i x7.Ta tot? 'i'/y^^ ^tcilv c'jf//);j.£v7.i oo;7.i 'jtto 

TO)V STriatr^lXOVIDV TS X7l tS/VltCOV, Xal 0('Jt7l 0'.7XiXT!.X7' -pO'CtSi'.C 

5 £iat, -out' sattv svooio'.. X7i otot 71 o/jXov TrpoaxiU/^sr Usr/; ^ap av tic 
xal (j'rjy(opr|!3ii2 t7. ooxouvta TOi? u~sp xouTtov stts 3x£;j.|i.3votc. 
X7.1 c(xo)vO'Ji}ov OS tou irpo£ip"/]aivoic to'jto av zir^' 7t 77.0 imv ao'fwv 
oo;<3(i rj37v £voo;of CEocpoi 6s 01 iSy^vi-at "ipt ta oiXii7' («3X3 xal ta w 
UkO toutwv s'jpisxoasva svoo8a av siV^, oti xoivv) oo?a to Ociv -ipl (ov 
10 [XY] iTTtaTaTat.' tic, TriciTeustv toT^ i7iicJ-a[X£vo'.c. 610 svoo^a irspi jxsv laTpt- 
xu)v -7. xolc laTpoTc ooxouvxa, Ttsol Y2o>;x£Tp'.X(ov OS Ta xoic ^swjxsTpatc* 
XsYousi 'I'ap Kpoc TO'jc aXXwc Xiyjvzoi: 'aXXa to'jto ou >.r,'0'j3iv 01 laTpoi 

Tj Ot 7£(y;X£Tp7'.'. ou ToOtO 03 Xs-j'St, OTt a'JT/| 7; 3Gp33lC Y^ xaT7. TTjV 

i~t(3Tr;|x-/]v Tj ty;v x'vprt^ svoococ (aTroosixTixY) -/ap auTr^), aXX' on xoi^ 35 
15 £Upiaxo;x3voic 'jt:o tAv TTSpt Ti xaTa'j'ivojxivdjv oj: o'jtojc s/o'J3'. aoY^^oipoOs'-V 
01 t:oXao''. 7.V oYjAov OTi jx/j 7, |xa/o;x3va t7ic xo'.vatc -po/.r/]/33f irspl 
TOUTO'j *j'ap -posipf/Tat. Tj ouos £3ti TTSpi T(ov X7T7. Ta^ 3Tri3-/|[xa? T3 xal 
TS/vac oixsitjuv oocojv ;xa)^r| toic -oaXoic ttooc to'j; STrtiTv^aovac, oti TrjV 
aoyr.v aooqaSToi ~3pl to'jthjv 01 -o/Aoi'. TOiaOxa "o/.Xa 33x1 Aa[ii3rv • Ta 
20 laxpixa 3x X(ov 'l7iT:oxpaxou> 'A'iopi3[xa)V • xoioOxov to ^'xottoi auTOjxaTOi 40 
cioctCousi vouso'j?" xal to "u-j'pal oiaiTai xoi; 7:up3Ta''vou3'. 36[xcpopot"' Tia- 
Xiv xaxa -,'-«>[JL2xpiav, ox-, at xoi xpr,(ovo'j xpsTc -(ov-'ai ouslv opilaic I'sat 
£i3tv, xal oxi -avxoc Tpr,'(ijvo'j ai 660 TrXsupai Tr,c Ao'Ttrjc [xsiCo-jc £t3l TravTvrj 
]X£TaXa|i[5avo|X£vai. 

25 p. 104''1 Ilpop/r^jxa 63 £3ti o'.aXsxTixov fjsojpryjxa to 3'jvx£ivov 
Tj TTpo^ ai'p£3tv xal (pL>77jv r^ Trpo? dXr^Usiav xal -jVtw^t'''' "'^i 'Z'jxo 

Tj (jj^ suvsp^ov -po^ X'. sxcpov xiov xoio6xtov. 45 

Erzfov 7:£pl XYjC 6iaX£XTtxr,c zpoxa'3£(u^, oxi iaxlv svoococ £pa)Tr|3ic, 
xal xaxa ttosou? xpoTrou^ oiov xs xo £voo;ov Xa[xPa'v£tv, axoXouUoj; s^y;; 1 OS ill ras. P-' xott om. A: aate oTt transposuit H oo;o(t - ojat (o) om. aP 3 fi; 

om. I) 4 T£ om. A 5 aute svoo^oi adil. at P siipia yip sciiptiim Ivoo^a B 

(t -/.ai corr. uescio unde B 7 at •/'J'P '^f^ ^^ Y^P ^^ ABD 8 aocpoi B '.' v.r^] 

th A TO Octv om. D 10 post Tot; add. os A 1"2 yi^ r.poi om P e/ovra; B 

oj om. D 14 TTjv om. a aiixr^ — ivTau&a (p. 75,1) defectus sigrio appioto om. P 

post auT/j add. ft a 15 xot; E'jptsxofxevot; scrips! : xat; e'jpisy-opivat; libii ■/.a-a- 

Yivo|j.£vtuv r£pi Tt D 16 post av add- e.\ corr. T/ D (uuu om. tj post [xtj) ])io (j./; 

diples siguum ( J— ) quod indicavet defectum posuit A -pojXrj'Leai a 17 to'jtujv x\ 

7:po£tpr(TatJ p. 70,15 sq. ID xa om. a 20 t/. xdiv 'l-7:oy.p. 'Acpop.] Ill p. 712. 710 

ed. Kiihn post toioutov add. satt aB xo iterat A 21 voiaous AD: vdaou? 

aB 25 oiaXexTtxo'v ia-zi a, 26 xat prius] 'q a yj aOxo — toio'jtwv (27) om. A 

28 r.tfi Trjs] 0£ A 29 evoo;ov] £va A 74 ALEXANDKI IN TDPirOHl'M I 11 [Arisl. p. 104hl] 

~zrA TO'j fj'.aKzv.'v/M T:po[5X-/;[X7.":oc f.i'^i.'., "/.7I 'f/i^i oeiv to oi7./,xzt'.7/>v 
-[vOj^/.r^aa zhai i) s (o p ■/; tj. 7. . Xs-jOiv i^cojpTjU.oc 7.VTt toO ' ^T/^xr^ua' • •/7I -■7.rv 
TO Ir^TZv^ i)i|o>p3rv £i)or 7'jtoi'; XiYStv. 'f"/;3'.v oOv to /.SYoasvov ' ^/jTr,3ir Jl 

-3r/[ l)cU)p"/;jA7T0C Cf'JVTclVOVTOC 7^ TtpOC 7''p£3lV Z7l CpuyV'' "'^Z ~ ['•' '^ ^ 7. /, /j - 

5 Uciav xal -j'vaiaiv, r, 7.'jtoui r^ wc suvcpYO'j Tipo^ ti i'Tspov twv 

tOlOOTCDV C^|T06;X£V0V' . TpOTTO'J "ip C"/"/t"/j330JC 0'/))aOTlXOV TO TTcpl 'J 7^ 
[AryOoTSpOJC OOc7^0'J3'.V 7j £V7VTta)^ 01 TTOXXOI TOIC CJ Ci I C 7^ 1 

aocpot -01? TToXXoTc 7^ izaxspo'. aijToi ia-jToic, o Xrj'3i oiaXs/Ti/.ov ."> 
cTvai -pojBXr^jjLW. oi'/j o' av to 0£wp7|[ia Ao",'oc -'ya)3£(oc 7)|j,rv tivoc tojv 

10 ~pO£tp-/i;j.£V(OV 7'.'tIOC, 77T0 TO'J ilcOJplV.r /.7I ^VoVsStOC 7lTtOV /^aiV 31V71 WVO- 
;X7.3[J,£V0V l)£(op7j|A7. X7l £aT7.'. TTav [i,£V 7:p0j3A7^ti.7 0'.7.X£ZT'./0V l}£tup7^;xa 7^ 
7/1)1x0 V 7j CpuClXOV 7^ X07tx6v (xOUTtOV "^'OCp 07^X(UTIX7. T7. 7:pO£lp7^[X£Va), Ol» 
jr/JV ~7.V !)£0jprylX7 7/>'.X0V 7^ OUSIXOV 7^ AO^IXOV -p6jjA7^aa 7J07^ 6l7.X£XTlX0V, 

dX}^ oaa T(ov iktop7^;j.7Ttov i'/c!, xiov ■jrpoaxEiij.ivwv xiva 7.(popi3aa)V oOtoi 

Jo 0££taiTT£pl OU 7| [X7^0£T£pO>C OOc7'CouaiV 7^ £V7.VTU0; 01 GO Cp 1 TO Tc 10 
TTOAAot? 7; Ot -oXXol TOt; CJOCpOlC 7^ £X7'T£pOl 7. U T 1 370T01C. 037. 

a£v o'jv t(Tjv ^7^T0U[X£va)V £ic 7i'p£3iv 7| 'iu^r^v TYjV 7.V7/X'0p7.v £X£i, '/"j^ixa 

17. T0iatJT7. 7:[;0pX7j|X7.T7. 7) "j'ap "ipl TO 7.7ai>0V (ts) X7.' X7X0y X7.1 
atpSIOV T£ X7l cpS'JXTOV Zr^xr^c:<.^ 0037 7^1)1x7, £tC 7rp£3lV X7l O'J^TiV T7jV 
20 OtV7.CpOp7.V £'/£l, O'JX £tV 'iil/.7)V •,'Va)3'.V 77,0 C'r/'WV ~OT£pOV 7j T^OOVY) 
aYCtlloV £3TIV 7j O'J, 7| oX(OC -£pt TIVOC TOJV STilXTA^TOJV d'^aMliiV, UT:£p TO'J 1-) 
aip£t3i)7t 7| (p3UY£lV aUT7. TYjV Cv'i'^'/jaiV TTOlElTat. -izdkv/ Cvjtoiv TTOTcpOV 
XO31XOC acp7lp03!.07^s £3TIV 7, O'J, 7j 7] 'J^'-'/'i C(1)7V7T0C 7| O'J, Y] Tt 7/JvO T*OV 
CiUScl ■,'lVO(X£va>V T£ X7.1 OVTfOV, T£//jC -01£It71 TTjV TO'J 7.A7^i>0j; *,'V(UGIV, 

•2o TTJ? ih(op7^Tix7p isTiv Toiov 7) ",'ap YVo>(5ic TY]? £v TOIC 7.ptaT0i? dXr^dzloi^ 

T7p l)£0Jpl'7C T3/.0C. 037 0£ |X7]t£ (OC Zp7XTlX7. ^7jT£rT7l |X7^T£ T£AO? £/£• 
TYjV "^VajG'.V T7p £V 7'JTOrc 7.Xr/}£i7C, d}X OJ? 3UV£pY^- ^t '^^^^-'^ "V'' '^^^'^ ''^^" "'* 
p£T«)y T£ X7.1 |XYj *j'V0J3tV 7| TTpO;! TTjV TU)V aX7/)(7jy T£ X7t 'y£UodjV £'Jp£3'.V , 
^7jT£lT7t. Ta'JT7 7:pOpX"/^[X7.T7 Xo",'lX7* 7^ ■,'7.p Xo*;;X7| Kp77[X7T£''7 OpY7V0'J 
:iO /U>p7.V i'/il. £V ''i'l/,030Cpt7.. 037 07^ X7.T'Z T7'JT/jV ^7^T£IT7', TO'J TTpO? £X£l- 
V7(y )^p7j3t[X0lJ C'lTclXat 'jd[jVr O ",'7.p ^/^Toiv 7:£pl 7.VTl3TpO'f7,C; 9£p£ £tK£lV 

T:poT7'3£(y; 7^ ~£pt a!j/J/>Yi3Tix7|; 7, dyAkrj'ihzvj aolo'^iac (o? a'jv£pY7. t7'jt7 

Xat (JU5 SUVXcXoUVTa TtpOC TY^V TCOV -pO£'.p7|[X£VWV 3'Jp£3'.V ^7^T3r. 37/i«)? 03 X7't ■-'5 1 7.c('r I): uiii. uAJ] 2 th<!)fjTjixoc - ^TjXil (ii3) Suida^ suli v. Dewprjixa ."l y^-ia JJciopclv 

AHD: ilewpelv dvrl xou CyjIeiv a iiniuo £^o; ocjki) cf. }). o',),lU: 'AptsxoXi/.ci Suid. o ay- 

TO'j — auvEfiyoO .scri[)si : auTo-a-jvEpyov ex Aiisl. lilni ?/ alteritin um. a G xpo-ov aA 
7 ouScTEpo); Arist. (aY,o£T£poj; C) cf. vs. 15 et p. 75, "25 ot aiteruui om. A i) r,(xtv AL) 
8uid.: om. aB 11 e'-jti a lo Ttoiv — J^o/j (om. A) oiaXcX-txov ABD Siiid. : TO'j;x-a/.tv a 

/jOtxov supci'scr. I> 14 7Tpc/a/£t[j.£vojv Ttvi d'^opta[j.(wv scripsi : 7:pox£t[j,£v(ov tivd 'icfopia|j.ov 
libri et Siiid. 1(J ot -o/.Aot xot? ao'fot; v; AD Said.: om. aU : post i^avxtw; iil vs. 7 liabent 
Arist. cod. (excepto P) eccjxot?] iv auxois A 18 xe a Suitl.: ora. AiiD xc(i xaxov om. D 
xot alteram superscr. H: om.Suid. 11) x£ om. A 21 twv JKtxxYjxwv dY<^ilti>vJ £3x'iv £;:i 
xxTja£cos dyaSov A 22 7tox£p&v om. A 2o daxiv om. a 24 oj 1^ A 25 dXr^BEia;] 
zoXtXtt'a? Suid. 27 a'jvEpyov A 2S yvuisxujv A oO. ol £X£tva A T)! ^r,x(uv post 

c;'jC'->yt'-<? (32) transposuit A ol. ;!2 dvxtaxpvf lov — ;:poxda£0)v A oo to? om. a ALEXANDRI IN TOPR'OHUM I 11 [Ari.st. p. 104hrj 7.") 

£VT7.'ji)7. Tv;v /,o'ji/r|V 7:oa7|j.7-:3i7.v opvavov sivcti /i-j'si, 017. to auvip-,3'v 

CtUTYjV TTpOC TTjV T'OV iTOdjTfOV fir/llivTCUV £'Jf.c3'.V 7.;''7.V £-771 TO'J ^-/jtSlSUai 

li';ai'A ctTTwv ok iv tiaiv iaxi to oiaXcXTizov -r>o[":iXrj;x7. i'f3;r,c -[>o3Ti- 

D'/jCii Tou; oio[>'3ar)'jc, ouc cirrov, o-' mv yojoi^c-. t«ov h to-jtoic ;x£v ovtwv 

5 l}c(opr/}iatu)V oux ovt(ov os oiaXsxTUoiv T:po|':JAr,|j.7To>v to -oo^^/,-/i;x7. o'j/ :!<> 

(UC O'JX O-JCJ/jC 0£ X7.1 T/p T:OOT733(OC TTjC Oiryj,;/":. /T^C iv TO'JTO'.C 3V 01^ 

£i'pir/-t£y £lv7'. TO Kr>o|^A.-/;jx7., ou 7:poa£t)/iX£ rrj -0OTa3£i 7ut7> £c;ti 77p 

7.'X'iOT£p7 £V TOTC 7'JToTc, dOA 71 ]X£V TTpOTaaSl? 7UT0l>£V i'/OUjl TO £V Ot? 
Zat -£pt 7 £iai 7V(Upl[X0V f T7. ■j7.f; £V00c7. X7.1 T7. TOU TTOAXoIC £V TO'JTOIC, 
1(1 OtC Ota TO SVOOEOV X7.l TO'JTOJV 7.V £l'/j Or//.(OTIXOV. £V TO'JTOIC ;X£V O'JV X7l 
71 7tOOTa5£U: £lCflV. OU [XYjV CYiT-/;|l7T7 ' T7. 0£ TTOOpXr^txaTa T7. £V TO'JTOl? :{5 
£3tI C"/it7-}X7T7. £Tl «' |X£V TUfiOTOCail? £1 X7l OTl ]XaXirjT7 £V TO'jTO'.C (t:7V 
77p TO £VOO^;V -Epl TOUTUJV TlVOc), dXX' OUX OCkO TO'J ITSpt TOUTOV T'.VOC 
31V7'. TO £tV7l 7'. 0'.7.A£XTlX7l 7:pOTaC3£'-; £/00aiV, aXX' fZTTO TO'J £VOO?OU- 

15 010 TO'jT(o i/pr^aaTO -poc tov 6pta;xov oSjzCo'a xd oh T:po|':iXrj;xaTa £::£!, 
7TpoidXr,;x7.Ta £Sti tiO acta £tvat C"/i"''/'3£(JUC, 7;t7 o£ '^r^~r^aeo); oux aXXa 

TIV7. 7:707 T7. Tj upOC 7 I'p £ G t V Xat ''^ U -,' 7) V a'JVTsXo'JVTa ?( upOC -,'V0J3tV H) 

xai aXr^Ustav xat t7 to'jtoic 3'jv£p70!jvTa, £txoToj; opiCoji-svoc to 
7:pOj3X-/jjxa -O'jTOtc uaXtv £-/pr,cJ7T0. ot 6= Kpo3TtU£[i.£vot Tdj 7:po[:iX-/i;x7Tt 

20 oiopi.a[xot -/(opil^ouat ciavipu); t/jv 7:poTa3iv 7- 7'jto'j. 

EiTtwv 0£ TO T:po[:iX/;|xa U£u)p-/i;xa Tt xai Cr^T/^fxa sivat xat £V 7£V£i 
TouTto, axoXouOto; T:poa£i>-/)X£ t7? oia'fopa.c xai>' a? to 7r£pt Ttvo? Touxtov 
l)£a)prj}xa t£ xat Cr^Tr^'xa yJo-/] xat TTpo[iXr^[j.a 7iv£Taf o-j 77/. -7V i)£a>pr^[xa is 
xai Cr^Tr^fia yrr^ xat 7:po,3Xr^;x7 Of7X£XTixov. £ivai' 0£ cpr^3t to iv TOUTot; 

•25 i}£U)p-/j]xa T:p6pXr/;xa otaXcXTixov, 7T£pt 00 r^ OL>0£T£p(o,- oocaC'JUS'-v '/) 
svavxt'o)? ot •aoXXot TOLC SocpoT; r^ 01 so'fol tou -oXXou q £X7- 

T£00l aUTOl iaUXOlC, 0U0£T£p(O; [X£V OtJV OOca'CO'JStV ot TioXXoi 7T£pi (1)V 

o'jo£T£po) ;x£p£i TTp dvTt'f a3£(o; £/otjat ! au7xaTai}£3iv, sv |x£v -/-Oixou: otov 42 
cp£p£ £i-£iv £1 dvTaxoXoui>o'j3iv at 7.p£T7t dXXr^Xatc, Tj £1 01' auTcc; £l3tV 

30 7tp£T7t Tj O'J, Tj £t £V Tff) Xo7-3TlXti) TT|^ ^1^'J/J;^ "'^ ^'^ '"} -aO/,TtX(r I aute TTjv add. dXXa P -' a'jxd A |iost s'jpEaiv add. -i /.cd ynustv hB ;J post o£ add. 
xai a a. i rpo-t'HTjai B -4 £i~ov scrips! : etTte libri 7 r:poa£{)T,x£v £v r?; A: Ttpoaa&f,x£ 
ok zfi B y Yvujpt-j-ov BD: Yvioptjxa aAP Td (to B) ydp-piv (10) oin. initio pagiiiae P 
9. 10 <-/.ai Td tots ao'foT?) xai xd xoT; zoXXoi; £v toutoi;- [ot;] oto couicio 'J £v xoutoi; om. a 
10 otc] 01 A ante to'jtwv add. otd a^, 11 xd ot — Cfi-fiii-'x-^'x. (I-O om. A 14 ai oin. 
aP 15 xo'jxo aP 17 xalj v] D 17. 18 dXTjO£iav xai yvwaiv B Arist. cf. p. 7b,"2(3 74,4..') 
■20 -pdxaaivj jrpioxfjV A dr.' om. A: d::' auxoO om. P 21 £ivai post 7£v£t transposuit B 
xai alteium superscr. B 22 post d? add. xai B 23 xe D: om. aABP v;orj — r/.xTj.aa 
(24) iterat B 24 {Qr^T^j.oi iu ras. L) zpopXriixa] a in ras. D 24. 25 zp6pXr,fj.a oii- 
X£y-xtx6v x6 £v xo'jxois y£u>pTj:ja aP 2.5 ouo£X£po'j A: p.TjO£X£puj; aP cf. p. 74,7. l.j 
oo^a A 26 £vavxi(i); 01 tioXXoi xol; aocpoi; tj] ::dvx£? /, ot rroXXoi /j Evavxiius P ot 3ocf i- 
axai A ao'f 01 xoTs ttoXXoi; corr. ex tioaXoi xot? aocpoii B |)OSt 'q altefiim add. xai 1> 
27 ouxoi om. DP autbis P oo?a A ou aB 28 oiov om. aP 29 £i alterum 
om. B ajxd; P: a-jxd? aABD post £taiv add. ai A 30 dp£xai P xots Xoyi- 

axr/.oT; A post rj teitium add. xat P xot? zaihjXixoT? A 76 ALEXANbRI IN fopICORUM 1 11 [Arist. p. 104^1] 

it y; 'J^'J/v) 7.IJ7.V7.TOC, iv Oc Xo7'.xoic st xz-[jayCo: la rjyxv/.zi\itvo., zi d'/'fi- 
;j.aT7. T[>t7. 7.7I)' 7. 7'. a'j/J.0Yt(3iix7l aa^'j-,'tai. o'jv7T71 xal ttcoI tAvxw^ ■". 

TO O'JOitiptUC AiY^'-'''i '■^'J ;J.OVOV TfOV ZoXXwV ZVr^ '^C/.rj rjy -.ViV. "iOl (OV 
5 0U03 01 aO'^Ot 3'J"jX7X7!l);3tV £/0'J3'.V. oToV TTSol tO'J 7.pTlO'JC •?( KiO'.tTO'JC 

sTvai TO'jc asiipac" tio 77.^ ooEaTsiv s-l xoutou vOv xi/f>r^"7u 017' s3ti 

"oXAO! 3V ToTc cpuatXOlC C/i~V^,;J-^-"7 ic 3r/.0TmV T7.C kCsTcIC A7;Xj37V0VT7" 017- 10 

X3xxtxo'j -af> to iv tou "O'.ou-oi; oia tivtov ivoo^tov oo-r^v Ttv7 X7l 

"jOosx/.'.j'.v ijxiroisrv ~po, i^aispov tuiv 7.vTtx3'.u,3V(juv, oTov oti 7.''o'.oc 

10 xo3aoc Tj o'-ct acp7tp03ior^c. i-iy3irjr^37i 77^ 7V tic o'.7/,3XT'.xa)c 3''c toOto 

OT'. T(0 T3X310T7't(O TlOV Ci0j;X7!T(iJV 0r/.3r0V TO T3).3tOT7TOV G/Yj|-I.7. 6 03 
XOC(|XOC T3X310T7T0V TOJV au)[X7T(UV * -7VT7 77p T7. 7/,X7 iv 37UT(0 3/31' 
T(0 X03;X(t) 7p7 TO T3X3lO~7tOV TWV a/r;|J.7'TtOV OIXSIOV ' 7/,A7. [XT^V T3/.3'0- 15 

T7T0V /j a'i7rp7 T«jv a/-/;[X7T0)v • OUTS ytzp -poct&r^xr^v 0'jT3 7cp7t'p3aiv oi- 
ls "/3T7r 01X3107 7p7 TO C>Ci7'.plX0V a/Tj(Jia T(IJ XOSfXO). 'j'.uJj. X7l "3^1 TO'J 
TTcplTTOU; Tj 7.pTtO'jC 3tV7l TO'JC 7.3T3p7C 7.00:7.5*01 [XSV 7~7.VT3C. 017X3XT'.- 
XO^ 6e X7l ~pO? TOUTO ic SVOOCtOV 3-i/3lp7^a7t OCV X7;i.j57VWV TO iv 7.p'.Ua([) 

apistov 01X310V Toic a3Tpoic axc ov; oust 1)301?, to Si 7pT'.ov iv 7.pii);j.('} 
apiSTOv otXiioc ap7. toTc ot'sTpotc 6 otpno; dlpiOixoc. iv7VTiojc os o-. -.'o 

•_'0 aOCpOl ToTc -OXXOK 7r3pl T«TjV TO'.O'JTCOV OOC7!^0'J3'V, OtOV KOT3pOV ctjJ^O'J- 

Xta zutu/ir/.z 7tp3Ttt)T3pov r^ o-j, X7i oXu»? t7. ttjC '{''J/V ^•T'tUa Toiv toO 

30JJX7TO.; •?! O'J, X7l TTOTSpOV T^OOVYj TO ixi7!.3tOV Toiv 77ai>r«V T^ oXfOC 7.77.- 
1>0V Tj O'J* ToT? |X3V 77.P TToXXolc zbvX/yX [X3V 3'j[3o!jXi'7C. 67317. 03 CtpST/p 

7tp3Ta)T3pov 00X3'., TOic 03 oo'^oTc r/yd~ak\y -mi toi; |X3v toXXoi'; t) /joovyj 
25 jxsYiarov 7771)07, to^? 03 ao'foT? toTc jxiv ou [X37taTov 7.771)07, toi'c i5 

03 aOt7/iOpOV, r]or^ oi T13' Xal X7X0V, ix7T3pOt oi 37UT0i; iv7VTt(OC 
O0C7Coa3lV, iv IX3V TOIC 30'fOrc 7:3pl TTp 3l|X7p;X3V/-p, TCcpl TTp 7.l)7V73!.'7C 
T/j? '];Uy_Yi?, 7T3pi 7.7:3!.'pO'J, Kcpl XiVO'J, 7:3pl TOJV TOIO'JTOJV, 01 03 TToXXol "poC I yiveTai A ct 6 — ^.oytxot; (2) um. A 2 /j BL): ora. aP oi BL): oin. aP ;> 6'j- 
vavTctt B -avTiov] to'jtojv D o. 4 to (superscr.) ouoETspiuc -ept t:c(vtiov B 4 o'j- 
o£T£p(ov A /iy£it}ai D 5 ante a'JY7.aTC(ikaiv ackl. t/jv aP dptt'o'j A G post ciaxe- 
prz; (oc; in ras. P-) add. v] ~z[j\ lijv (o'j add. B) old Trjv aaacpetctv xat to \).bii\)(jc, o<jy. 
v/yjnvi (x £"/ou5 in ras. P-) ouoe oi ao?poi otataT-tx/jv a'jyxotTaiJeatv, oiov -£pi roij (to'j; aP) 
cipTto'j; 7] zcpiTTO'j; etvat xob; aaxEpa; iiBP £tai D 7 ^r^-rjtj.aaiv D t7; 9'J3£!; Actj;.- 
jjavdvTojv A !) npo^x/.taiv scripsi (ct. Pulyli. \ I K), 10 x/j^ xiov yepovxiov 7:poaxXta£i y.cti 
poTTTj): -po^z/.TjOr/ liliii 10 £j:i/£[prjaTj A otaA£/.xi/.(7j; AP: oioiXexxixo; aP: ouj. I> 

II OTt oin. B xwv xcActOTctxajv A 12 yip ora. A ctuKo P Trepieyei A 

1.3 a/rj|xc<xojv AD: acu;j.axojv aBP ciAAd — ay/jjxctxojv (14) otu. P l.">. 14 XcAEto'xa-ov I): 

x£/.£ioxaxrj aAB 14 xoiv a/rj[j.c(xtov om. A 15 x(i) x. x6 3'^. a/. aP rc£pi toO oin. B 
17 £7rty_£tpTja£ojv av /.o(p.|3c('voi A iv otu. L) 18 ot'sxpot? aBP: apiaxoi; Al> or; 1); 

y£aBP: om. A 11> cc'ptaxov ABD: piyiaxov aP otxEtov A post ofpxco; add. 6 A 

iwi'nloi A 20 xiov xoio'jxojv] xo'jx(uv A otov om. aP 22 xat — O'j (23) om. A 

immo ii yjoovtj |X£yiax&v ut vs. 24. 25 25 post (jlev add. oxt aABD: om. P 2G doia- 
'fopov aP: oictcpopov AD: Sict'fopov supra scripto a B xai] x6 B 2(i. 27 r/otxcpa 

yap wi cfjxot? (ajxot; etiam aP) evavxia oo?da£t A 27 xtj; aiterum om. D 28 xf^; 
om. D rtcpl aiterum aP: 7:£pi xovi B; xal A: om. D -epl xwv xoto'jxcov om. A ALEXANDRI IX rolMCOlUM I 11 [Arist. |.. 1()4M. 12] 77 

oh. SfXTToXlV Ai'/yUj'., X^.i 01 uiv t->/'JV vAKl-'t'K Ot ok X7/,/.0C Ij/'JOC -pOT'.- 

}JL(0 5[, x7l oaa ■roi7.0T7.. 

p. lOti'Ti "T'sTi 03 T[jopXr^u.7':7 X7.1 (ov svavTt'oi £tat aoXXo-'iaaot. so 

5 Etrtijv oiaXsxTtxa iiv7i 7:popXTi^ij.7.-7 ttcoI Jiv " r^ ;xr/>3Ti[>(oc oo;7!- 

Couat", or,)>ov oit ot Tro/.Xot (-spl wv ",'7.p outot [r/jO£T30(o aios'. a'J7X7T7- 
Tri}oVT7t x7T7X7^-":tx(oc, 7T[Jo[:iXr^[x7xa Ta'jxa* el'/] o' oSv tooio, wc cTttov. 

X7.1 ~ipl T»T)V 30'i(OV ASYOaEVOv), ''■?! SV7VTt!'oj? 01 GOCpol TOIC TToXXoI^ Yj 

ix7'"[)0'. 7u-ol 37'jTOu", -pocJxiUyjai ToT? sipyjij-EVOi; X7t xa wv si3iv 

10 svavTioi JuXXo-ji!; ;xo''. X7t to[) -,'s X7l Tauit7 stv7.i iv xoT? -popXr^[JL7ai s:. 

x);v aixtotv oc-iotoxcv 7!jxoc 7:poa;f>£U rzTropiav -,'ap £/si Tioxspov ou- 

X«OC £"/£'. "?i OL)/ o5x(0; 017. XO "Ept 7 [J,CpO xipoj V £ I V 7 '. Xo'j'OUC 

t:iU7V0'jc. XO Yotp '::ox£pov vj yjoov/] ocy^i^ov r^ oo;' oi7X£xx'.xov av Er/j 

7:pOj3X-/i;j,7 017 XO sTvyi -Epl £X7X£po'j [xopi'ou XT]?: 7VXi'^7'3E(o; -juXXo^icjaov 

15 Evoo^ov. oxt ;xEv Y<zp 7"j'7i}ov, oEixvuaiv 6 auXXo7i3|xo; o xoioGxoc* o5 ~7'vx' 

£'il'EX7l, 7.-j'7i)0V, XTp 0£ YjOOVT^ 7:7'vx' £C3rEX7l. YJ YjSoVTj ap7 OCyat^OV XO 40 
0£ [XT) eTv71 7UX/JV 7.Y7i)oV 6 XOIOUXO?' XO 7.Y7BoV 7Y7l)0'JC TTOlEl, Yj TjOOVY] 
7"(a'^0'jC OU TTO'Er, O'JX 7p7. 7j TjOOVYj 7','7&0V, £7riC"']X7;37l OE 7V XU £1 }XVj 
X7t XO'jXO E[X-£pi£''X"/iKX7l XO^; Elp7j[X£V0U' 01 ■('^p £V7VXt.0l auXA0"i'l(3[XOt 

20 eTev av £v ot; " ev7Vx»ik oi ao'^ol xoTs itoXXoic" ooE7'Couatv v^ " sx7'xEpoi 

7UX0t e^'JXOTc". Tj £X£rV7 |X£V eT/SV £V X"(j [A7'/r, X/jV £X7XE'pO'J XWV 1X7- 

yo}X£V(uv a'j-j'''-'^'^^'^-^^^ aov/.v ytopk auXXo^icjaolj' eviHoe oe 017 xolic 45 
avxixE'.jxEvo'j; Xo^ouc ette/ei xu, ou 017 xou; 7rpoax7X7C 7uxa)v. 010 x7i 
Irrt xooxtuv xo) jxr^oETrtu au",'X7X7&eatv xtv7 £Tv7t '((vz-ai ot7X£xxtxov 

•25 7:p6[jX/);X7 xo C1'^''J'J^«-EV0V. Xe"(£1 oe Ol7X£XXl"/.7 ETy7l T:pOpXr^[J.7X7 X7t TTEpt 

(I>v [xYj EyojxEv Xo-j'ov XIV7 X7I auXXo";iaaov 7rox£pov oG'xtoc e^e'. /^ ou, 

OVXOiV [XEY7X(.ijV X7l 7.$UUV -jVaXJEa)? I X7I O/jXoV OXl OVXUJV 7*j'V0J3Xt0V X7i 43 
E/OVTloV XtVOtC Xo-jO'jC* X«JV -TZp IXlXpo)V X7l X7X7CppOVOfj;XEV (O; O'JOE X/jV 
dp/Y]V a^l'tOV C/Jt/jaEWC XE X7l '^VIoUECOC. 7t7p7'0ElYa7 0£ 7tJX0C EV7p*ji? 1 ToO TOtO'JTO'j, ut videtur, B o xai oiot xotaOxa om. A 4 T:pd^XTj[xc< 1) ediv 

£vavTiot aP (Coil) of. vs. 9. 10 et p. 78,5 5 post sfTTujv add. os aP post thou add. 

xa A post wv add. ootot aB d ,ar)o' stepa oo;c< (sic) A (> 01 7:o?J,ot otjXovoxi D 

TTspi ujv yap ADP: rjxot Ticpl ibv aB 7 xofxayprjaxtxco; aP slrovj p. 7G,3. 4 

8 ^vavxt'oi A noli ex Arist. addere r^ o't zoXXot xot? ao-fol;, nam of. vs. 20 et p. 78,9 S.'j, 
12 85,22 9 a'jxol; aP TrpoEip/jULEvoi; aBP 10 xki xoO ADP: 7.c<txr/i aP> ante 

xaoxct add. xo'j aB II cJrciOEOwxev A Trpoaxtbei; B: Ttpfjaflav A 15 yip oru. P 

IG Icpt'evxoct (ante dyaiio'v) A x?j? r^Sovfj? 0£ ]) 7^ siiperscr. B xo AD: xciu aBP 
17 cf!)x/jv BD: ccjxov aAP post /jSovTj.add. ok P 18 dyoii^ov i^ ifiorli aP 18. 19 xal 

fj./] B 19 a'j|j.z£pist?.Tj7:xc(i A 20 Iv 01; civ — oo^aCiuatv aP Ivctvxuo; ante 3o;. 

transposuit D xol; tcoXXoT; rA ao'^ot A 21 ccjxoT; aP ixczxepav A 22 ^z- 

xaiiSa D 23 ^-^yot A zpoaxaxocj (in ras. P-) jccjxuJv (cc'jxwv scripsi) aAP: zpo; 

xd lauxdiv B: r:pci; laoxov D 25 ante T:po|3Xrj(j.« add. xo A xrxt oui. AB 27 xoii 

alterum om. B ovxiov altenim om. aP 29 dl^iiov post yviuastu; transposuit D 78 AI.KXAXDRI IN T0PICO[U".M I 11 [Aiist. p. U)H'l2. Ill] 

(xsvtoy oia to [xtj Sy^siv rspt autcov soAXri-'iofaov oei/tixov , to'jt' IcfTiv 

'V.7T05stClV TTOJC £/£l, TTOTSpOV XOOaOC dl'oiOC c3TlV Tj U ' 017. 7'.' •'» 

*;7.p 7.''oioc. y/t.z-Jjv cto3V7t y.^l «;iov C^^TsTiil^i. oovatai to lat', Oi 
5 TTpopAr^ a7.T7. zctl »uy siciv ivavTtot auAXoY'.^aol ciprjsOcd O'j/ (u^ 

~00aTll}£VT0C 7.'JT0'J 7')J.0t TlVa -po|5lX-/j;X7'TWV clor^. 7./,X' roc TTcpl TOJV 

irpOi'p'/jasvwv Ar,'ovToc. ov Taov tu) 'laTi os X7t ~7'jt7. xczxEiva rpO|3A"/]- 
tx7.T7'. svavTiot jjLSv *,'ap au/JvOYiop-ol sv oTc ev^vti'wc ooEot'Co'jjiv " r^ ot 
cjo'io'. ToTc TToXXoTc Tj sxaTspo'. auTol i^'jTOic"* Ttcpt (oy ok Xf'i-^ny a rj id 
10 l/ousy o'yTdjy [jlsy7'Xo>v, coj ay Ta'jT7 toc aoTa toTc ttsoI ojy " jjl-/jo3- 
Tspfoc ooc7'Co'jaiy ", (o? sTywi T«>y Trposip'/jasvojv <oc xaXtoc ctpr^[xev(ov u-o- 
u,vrj;x7, laov ov. wc eiiroy, t(o ' i'aTi ok X7.l ■zio-r/. 7rpo[:iX7^»jLaT7. '. sv ok 

TO'JTO'.C TW OiaXsXTlXa ~po[jAr^JJ.7T7. OT'. TTSpi (OV OUOiTipcoC OO^aCoUS'.V 01 

TToXXoC. o'josTEpoy [i-op'.ov t9;c 7.VT'.'i7'33»oc -pOct/.r^TTTat (be Ivoo^ov oIv7.f 

15 -■!.'yST7t USV 77.p oCItoJC 017. TO KpOS'.XYifIa'. i'vOOCOV ~t Y.m 7:pOT73lC [J.7.X>.0V l."> 

7j 7rp6j3/v'/]|X7, TO ok avT'.xsi'uEvoy otuTto otoocov to ^ap svoocfp otvTr/st- 

UcVOy aOOcOV. 7.X/,7. X7.1 TTcOI WV Ot aocpol TOU TTOAXoi; Ol7'iEpoyT7t 7| 

kxocTspoi 7.UT0I kauToic, ouoi7.' X7.1 "j'dtp e~\ toutojv ouoET&poy [xopiov O'j'ts 

77rX(0C SVOOCOV (outs 7~X(0C aorj^rjv) ISTl Ota TO SXaTSpCUy CkUTIOV tooc 

20 7:&otCiT7asyo'j; (be Trpoc to svoocov invj; ttcoc zivau 

\). 101i'19 Becj'.; oi £3Tiv 'J -K A •/)(]; I c -70700^0; tiov y'-' <^'^p ''!•'•"■'''' 
Tiyo? X7T7. 'itXoaocpt'av. 

RiTTtbv Tipl TO'j O'.aAEXT'.xo'j r:po[:JA/jU7To; k;7;c Ar,--^ ~-p'- '^H-jStor, 2« 
£-£1 ooxci xal iMs'.c TO -p0[3).rj|j.7 sTvai, x7t osixvuji to ttoiov -popX"/j<ji7 
25 Bscju daTi'y. O'J "(ap Tray -rroopAr^u-a ftsai^ icfTt'v t) y*''-? "^■p'z ~^> xoiyac 
oo^a? 6 TT 6 A*/) 'lite Ttvoc Tfbv kvoocwv xaTK '.piAoiO'^tay Uiaic x7t' auTov, 
o'jcja -apaoococ oia tt^v "poc T7.c xotvotc rpoAY^ctc iidyr^v, to a^ioy 
elvat (^r^■zt~.a\i'■n r.zpi aurr^c ota tov -poaT7Tr^y ovTa -'yiupiaoy xaT7 2 «ijTo"j P OEixTtxa A 4 ciioiov Rpr. post 0'jvc<Tat add. oh AD, sed cf. 

lud. oz aitenim oai. .\ 5 ei-jiv om. D (! Trpoatii^EVTa — TpopXrjixaTot A 7 £(- 

pfju.^v(ov Dpi". ov i'aov .sui'i|)si : cf. vs. 12: £v i'aiu libri ok TtfJ I'ari aB tw] <ij 

in ras. P- yA/Svrj. ■/.'■A xa'i-i A 8 cvavTt'ot scrips!: evcfvcia* ol lilni jxev 

om. A Y'ip postea add. D ?; om. aP !) a'jTol om. P ctOtoi; al* 

10 ToioTC* om. n ~a om. P 11 7:pO£[prja£v(tjv] npoj^^.Tji/v'ttov A 11. 12 uro- 

fivrjOtv P (tjCiv in vas. P-) 12 ante I'jov delevit oj; B oi prius Alii):, yip aP 

14 roXXoi] aocp(ii toT; -oX/.oi; 1> -pOiipr^Tcc. w; IsTtv £voo;a A 15 asv om. aP 

£voo|ov T£ postea add. D 1.'). IG zpoxociet;— -po^Xi^I/aTa 1* KI post yip add. Tto 

AB 17 7.c(t om. A IS ccjTot egcjtoi? I): auToT; aAB: aJTOi; P 19 o'jte 'i:TX(L; 

wi\vi aildidi 20 -0 om. i> post Ivoo^ov add. ov al)l' slvoti I'ao'j; roj; !> 

21 i)£3ic — ooy.ci (p. 7'.), 7) cf. Suidas sub v. 9^oi; 24 xai Ssii; sii|)er.scr. P imuio 

Yj Hfii; zp6^X7jac( 2.') oo — eativ om. P esT^v altenun om. A zEpi B 

2G T(Lv £voo^iuv Tivoc D 27 'jzoATj'Lit; B post [xayTjV add. xai Eij.'^atvci'j'jt D 

28 post a'jTTj; add. o-ep D post 5ia adil. -0 AB. snperscr. P ALKXANDIM IN POI'K ■()I!l-.\l I 11 [Aiist. p. 10 P' I'.i] 79 

'^t AO 3 0'^ t'otV S//J'Jj7.. O'.O OSr X7l TOV -pOjTaT/|V ir^ 0^;'/jC TOV JOV'-jT^VT^ '-''» 

■:•/)> Dscfiv TTp0T/.i?(3i}at tcu TO'.o'jtd) -[io3Xr(;j.'"/T'. • oTov ' -otsoov -7'vt7. 
a'jvsytoc fisi xal ctsl YiVi-cd, o'JoeKOts oc o.'joiv i-jt'.v sstojc x7.i)' '[Ip7!y.X3i- 

TOV Tj O'j;' 7.(/t ' TTOTTSpOV sa~'.V Sv X7.1 axi'v/jTOV TO OV, (UC ri7p[AEV''0T, OOXSr, 

5 r, O'j';' X7l ' -OTcpov xi'v/jsi, i'aT'.v r, O'j, «oc ooxsi Zr(V(oV':' X7.' ' -otsoov Tj 
G'sta 7.Y7.!)ov 7j f>'j, wc Xf/ucjiTT-o, As-'£i;' XOtt 'TTOTSpOV e'-jTIV 7.v:'.Ar;s'.v 7^ 

O'J, Oj; 'AvTiailsVil OOXoT;'. 7.V7l[>0JV -'OCp 'AvTl3l)iv/)C to ctV7'. 7.VT'/.S*|31V :J0 
ZKZ'(Z OcTv ;XEV TO'JC -sot TIVOC Xs^OVTaC ixSlVO /.S'S'.V X7t a"/)|i.7;'v3tV 0'.' (OV 
Xi";'j'JS'- to TZZrA OU ASY'J'-'^'.V, 7.AA7. X7t TO'jr 7.VT'.XsY0VT7C Zipl TO'J 7'JTOO 
10 O'iot/.ilV Xrj'S'.V. T7'JT7 Trp0/.7[J.[57!VOJV iXsYiV 01 avTi/.s^siv ooxoOvTEc 7AAr,- 

Aoi; Zipt' TIVOC r^Toi aa'^otsooi ArjOVTcC tov toO -p7'YU7.To; A070V c/.vtiAe- 

*,0'j31V Tj O'JOSTSpOC Tj 6 [i.?V ASY'OV ^^ 03 OIJ ASYWV 7AA' O'JTE, si 7.U/fOT£pOl 35 
A37013V TOV TO'J 7:p7'-[J.7.T0C Xo'^'OV. 7.VT'."A3-'013V OCV (t7!JT7. Y7.p 7.V Xs-'OlSv), 
Zi TS ;X-/j03T£pOC TOV TO'J 7:p7!YiX7T0r A3Y01 Xo^OV. O'JOS T/jV 7.p/rjV 7'v T'. XsYOlSV 
lo -Spl TO'JTO'J* 01 Oi |JL7j Xs'j'OVTSC T£pl 7UT0'J TO'JTOU Ouo' 7.V 7.VTlX3-,'0l3V 
~£pi 7.'JT0'> 31 0' U3V X37OI 03 U.V^, OUo' 0'j't(«C 7.V '7.VTlX3Y0'.3V * 6 

Y7p u"}] Xey"-'"-' "^j'-* "'J'^ 7:p7!Yi-i7T0c XoYov ouo' o'Xojc lyy t'. Xsyo'. ~zrA 7litoo, 

17XX7. 7r3pl 3X3tV0rj 'jr(iJ.7lV3l Ol' t'jV X3Y3'." O'JTfOC OE 0!Jo' 7V aVTlX^YOl W 
~Zp\ 7UT0'J. TO'JTWV OS O'JTCOC Vf'i'nWi OUO' '7.V aVTlXiY'S'-V S'-'/j. 'I^S'JOOC 
•20 OS X7.U.^7!v3'. TO TO'JC [XY] X3Y''jVT7; TOV TO'J rjA'['yj.-'tt XoYOV Yj TOV UV) 

Xrj'ovTa u-/jo' oXojc 7v t'. Xsys'.v -spl 7'jto'j- o'j Y'zp. s'-' "'-> \^'f[ oiXr^Drj 

XSY'SI, O'JTOC OtjOS XSYS'. TtSpl' TtVOC. i'fJTl 03 XSYSIV ~£pl T'.VOC X7t 

'l^s'jor^ Xr,ovT7 (o'jos '{o/j oy ^('r^ to 'ii3uos3i)7i oX(oc. si oovoc si'/j XsYtuv 
TTSpi TIVOC T7.X-/)07, "spi 7UT0'j XsY'tov), Si' Y^ TTOcc }isv 6 '^suoou-svoc '::spt 

•2J TIVOC XSY«>V "SO"' TtVOC 'l/3'J03T7t. St OS S3T'. 'L3'J0S3t}7t, si'/j 7.V X7.1 7.VTI- ^5 
XsYStV TtV7 ']/£U00aSV0V • X7&oXo'J YJ.rj TO 7.VTlXsYStV SaTt TO TTSpl TO'J 70- 
TO'J T7. 7.VTlX3t.'u.3V7. XsY--"''' '>^ 0'JV7T0V 03 TO'JC T7. 7.VTlXS'.';i3V7 TTSpt 

T7.UT00 XsY'ovTac ctXrjijs'jsiv otu'iOTspo'jc. 00 ToT; auXXoYtj,'J-orc os x7.1 Xo- 
YOi; 7ijTa)v /prjaf)7i XsY^t. c/.XXo'. T7rc oo67t; 'idXau. 

30 ElTTWV ok I Tr,V Y "' «> P ' I-"- ''-' ^ T'.VOC X 7 T 7. cp iX aO'i t'7 V K7p700$0V OTTO- 44 I E/o'Jia P (eiv P2. lit, videtni): £/£t aABD o/j I) 2 C'rj~'^:J-c-i A ?> saTOi^D: oiu. 
aABP Suid. ov pro alteio ovi A tT^viuvt ooxst I) 7 ante yoto add. alv D 

S xai om. A 9 r/i\ wv P, post avTiXsyovict; add. rxkhi^M- aABP: om. I) toj 

cm. A 10 o'i£t7.£i B 11. 12 avtiXsYctv A 12 o'joEtepo; aAP, corr. B: o'JOETepot 1) 

et fort. Bpr. ei] o't .\ post £i ras. D lo AsyotEv prius] XsyovTe; I) Tot'iTa 

AB 1-1 £1 -(t ixr,0£T£rjoj; B Aoyo'j; A (-/v Tt Xi^^oizw scrips! cf. vv. 17, 21 (av Xs- 

yoiEv Brandi.s .Sciioi. p. 2.59 1) 22): oivTtAEyotEv aBDP: dJvTt/iyctv A \') a-t om. a 

IG Xc'yoi aP: X£y£t BD: compend. .^ 17 oAw;] o'jto; I) ocv Tt Asyoi Brandis 1. c. ''25 

cf. vv. 14, 21: dvTiXsyot aDP: dv-iXsyEi B: couipeiid. A 18 al}A tteoi] a}jj d-' A 

O'JTto; — -cj^) (20) initio patrinae mn. P . civTiA£y£t omisso cJv I) 21 i'v tt /iyEtv scrips! 

cf. vv. 14,17: dvTtXsyEtv iibri 22 z£p[ Tivo? AEy£t aB I'j-a rA I»: £t oe satt A: 

EiT£ satt, lit videtur, B: £t sart P: £t y£ eatt a 24 'zi\rfimz A 2G to priiis] 

xat A ioTt — -popXr^fxct (p. 81,9) defectiis signo appiclo om.-F' (C'/j"t exeI'Jev super- 
scr. P''') TO alteriiui et to^» om. A 27 T'i dvttx£(aEvc< altenim ante AEyovTi; (28) 

transposiiit A 28 toO aoTO'i aAB 29 Asyeiv AB oU oe AD: om. aB go ALEXANDRI IN TOriCOUr.M I 11 [Aiist. ]). 1041- 19J 

Arj'|;'.v »>i3iv 3ivo:i (oia 77.^ tov 7rpo3Ta-:-/)v a;ta ^r^T/jJsoj; r, o^j;7. -.'ivsTat, 
•/'xl Ota xoGto •n:popXrj;xa oux ousa xotil' otur)|V TOiauTr^ YtvsTctt), suXo-.w; 
TTpoas^r^xs to -/ap to5 -uyovxo? ivavxict 77.1? oocotic c<-::o'^r^v7[xs- 
vou (ippov-iCsiv S'j7ir}s;- TTOtviaxoOsv -'oip £uxaTC('fpfjv-/)TOV, y.aA £? ctoxou 
5 TO aoocov l/ov xal ly. tou TcpoGTaTOO. to oz a-ito'fr^vaixsvou sTirs or/zaov •> 
OT'. £1 xat /ojpU (JuX?.07ia[j.ou Xr/or irel spsi 7s -n:popXr|a7. 7iv£3{)7.i z7.1 
TTiV Tot7tjTrjV oo;7.v, 0T7.V ;j.£T7. a'jXXo7i!3[xo!j Tii)rjT7'.. Xr^ci o6v i^sacic 

£ly7'. X7.1 T7'JT7 TTSpl U)V XaT? XOtVaiC 00?7.1C SV7.VT101 TIVEC 313'. X07OI Xt 

x7t a'jXXo7ia[xoi'. x7i 7ap si [xyj Ivoocov l/ot Ta toi7'jt7 TrposTa'T/^v, 7.XX' 
10 01 TTSpl au-<T)v auXXo7i(3aol £V7VTiot xaTc ixpoxaTapspX-zjixsvau oo;7t; rspl lo 

7(JTWV OVTcC 7C17 7UT7. 7r7p£/0V-7l C-/)Tr,C;3C0C- 7ap 7, T(OV SOCpWV £V 
IxElVO'C TtO'cl 00C7, TO'JTO £V TO'JtOtC f, 017. ToO auXXo7ia[XO'J 03UU T£ X7l 

Ti'aTic. xal T:7p7Tti)£T7i o£ Tr,c TOiauT/^c lilaEwc OEixTixov Tapaosri'iAa 

TOIoDtoV 7] a£V XOtVYj 86ca Xr.'El '~7V to OV -/^TOI aiOlOV SSTIV v^ 7£70voc'- 
ir, 01 0£ ao'.p'.(3T7l TOOTO 7.V7ip£rv 7:£ipwVT7l 017 X07OU TIVOC U7p£/0<X£V0l 
tlV7 0UT3 7.£l OVTa oij-£ 7370V0T7. X7[JL[iaV0VT£^ 7ap TO Ttt»V OVTtOV Tt ElVKt 
TO a003lX0V 0VT7 7p7[J.a7Tl/0V £lv7l 0£lXVUOUatV OTt TOOTO 0'Jt£l5 

dtoiov sat'.v (ou 77.P 7.£i v^v 6 ij.oucixoc 7p7au7Tixoc, 7.XX r^'^ ttote ots 
oux 7(V), dXX' ouos 7£vofx£vov ou 7ap 7t'v£T7.i ixouaixo; 7p7|xtj.aTixoc- £i 

20 -'7.0 -'tV£T7', VOl 10: £; oX/p TOU (XOUaiXO'J 7IVOIT' 7.V 6 7p7|X[X7TtX0C, «JC 

t/. ToGi '/^7.l/.00 6 7.V0pi7.C X7l WC 6 (ZvOpOJTTO; 7p7«XtX7TlX0C (7.XX' OUX IdTlV 

iJ'Xrj TO JXOUS'.XOV too 7p7[X<X7.TlX0u), 7^ WC £C £V7VT''oU- OUX £5X1 0£ iv7V- 

Tl'oV T(p U.003lX<O TO 7p7lX[X7TlX0V, ;'£ X7.1 auV07r7p/£l 7UTaI • OUX ap7 TO 20 

[xouaixov 7p7|xtx7.Tixov 7iv£T7r a tov auva70'jai to ou r.av 7p7 to ov /^ 

25 7£V6[X£V0V EOTIV 7j 7.IO10V. £Tl £t JX7jT£ 6 7p7|Xa7.TtX0C 7lV0a£V0C "XOU- 
av/M 707}X}X7TIX0C ;X0U31X0; £71V£T0, IgTI 6£ JXOUaiXOC 7p7U.;X7TlX0C. [xt; 
7S70VEV, ISTIV. £Tl 0U0£iXl'7 T£/V/j ECTIV 7, ETTlSx/^tXTi 7( OlOa'^XSl XOV ;X0U- 

aixov 7pa}x[xaxtxov ouSeu: 77'p, x7&' [xouaixo? saxi, 7p7u.u.7Tixoc 7iv£T7i 
(ou 7ap dro toutou si? sxsivo r^ |x£TapoX7j), dXX' djxcpoTspa, X7i>' dvUptu- 2.'. 

30 "kOC. 0UV7T7'. TO XS70JXSV0V UltO T(UV aO'fiaxaJV xal OUXU) X£7S3t)7l' 7.V 7, 
7£70V(UC TIC 7p7;xu.7.TtXr<; TIpWXOV, £1x7 [XOUatXOC, OUXO? ou 7£70V£ IX£V [XOU- 
GIXOC U)V 7p7U.[X7X[X0C, £3X1 0£ JXOUaiXOC WV 7p7[XJxaTtX0C- OUV XE7UJV 
'aOU3lXO; tov 707<X'X7TIX0C ilxC XS7£1 X7.1 'u.0U3tX0C £3Tl 7p7[x;x7Tix6?'. 3 'I'jyo-^zoi (sic) A 5 lyto^^ A G Ae'yzi (sir) 1) post ^rei add. d A 

8 post 5d?atc add. tk A 8. 9 te xai] xori ot A 10 v.aT'x'^t[i).r,lJ.V'^Mi A 

11 dSi'ot; r/j \ 12 t:ouTt7.( D 13 a^aew; Al>. .•on. 15: oii'^sw; a, Bpr. ^ 14 /j — 

/i^Ei om. a AEY'^i A l'"' ^'^1 '-^^^ ^ ''I ~'' '' '^ °'-*^ '''''^' ^^ 

dXX' - 7pa.xua-txo; (19) om. A 20 -j^xot] £i:T£ I> V^^^^^'"^ '^"' ^ 21 o prius 

uiii. a ' ' 6 altcnim in las. i> Ypct|xaaTt7.o;] y in ras. 22 to'j (to Bpr.) Ypa.ajxaTixoJ TO p.oocJtxfjv ai! 2;; to [j.0'jcii7.6v tco yp'/aacin/iTj D 24 rc(v A 

25 7^ oui. A ysvoaEvo; A: yEvoaEvo; D 2(] lysvETO 1> post o^ add. o aB 

o] «L A 28 jj.o'J5i-/o; u>v oiui.sso 7.o(3o A yivETCd Al»: iz-i aB 29 o'j] 

6 A ol ouTo; post [xouaixo; (31. 32) transponunt aB uev om. D 32 yo'jv A ALF.XAMH!! IN TOI'K'OIU'M I 11 [Ari^t. p. lOlM?] 81 

OS T(ov y.^l}' 7.'JT7. ovt(ov r.v Ai-o'j.Evov TO a-'o'-'X ct'jTot r, -I'svofj-ova civ7.'.. STi (oc i'sTi (•/.cc:7. ci'Jij/j3|'jrjXo; o£ SjTiv). o'jtoj: X7l i-i'ivsTO- o 77.f> "J 
ao'J3'/oc -'r;voasvoc, £i -v>'j-~r^u/vT (ov ■ 7[j7.ij.a7.-txoc (o-j 77.0 oy; -xaa 
7'u'im). -'['vET7i ao'Ji'.zoc- •/.7-:7. a'ja[5iE'jr,xoc oe ",p7a|j,7':'.xoc ao'joftxoc 

.-, SYl'vSTO. «>JC O'jV TV. ■:0l7'J-7 ISTtV, O'JTOK X7l 7l'Vit7'.. Ta 77.0 T0'.7'JT7. 'f V)^'', 

Xi* <ov T7. 7:ap7'oo;7, 3; x7l ayj 7.~/.<~jc ooxci xtvi 7ii7. C'/ir/j3E«>c sfv7i. 

"y././.a TdJ 5'jX)/j-'.3a(U T'V7 7Ut«0V itV7U 00;7t 7V X7t 7!JT7. 017. TO'JTO 7^17 

C/)r/,j3(oc. OTi asv O'jv X7l r, tli^'.c iv T(o -r,o|'i/.7;a7.-:'' icTT'., 7V(.'joi;j.ov 7)V : 
770 7:f>o^:JX"/;[i.a tteoi ou ivavrt'o)? oo^aroLCJiv oi aocpoi toic ttoXXoi:* xal v, »)saic 

10 03, T70700;OC 0'J!j7 UTToXr^'l^lC T(yV 7V(0pltJ.a)V TIVOC X7T7. 'il/.030- 
'it7V "?, ~cOl TO)"/ 7103T(OV X7l CiS'JXTOJV Y, TTcOl TfOV UiOJOr.TfnV Yj -£01 toiv :i) a'jVTsXoOVtOJV -00; Tl ixS''v(tJV. I/St TO £V7.Vtl0j; OOcCtCstV ToTc TToXXoL^ T<7iV 
GO'iUlV T'.V7. 'JTTO T70tO o' 7.V 'J7:7'701T0 3100C TWV 7:po[5Xy;u,7T«)V X7l TO 
7:p03X3MX3V0V TYj ^3331 TO 7:3 01 (o V X07OV i'/OUSV 3V7VT''oV T71C40 

i:. 0C7U' 6 77.0 X070C X7.1 3'j/,/,07'.3;aoc TYjV ToO 30(200 /(ofiav ixsTaXatx- 

'':i7V(0V 7:o6[iX"/]a7 X7t to TOIoGtOV -0131 • 77.0 TOIOOTOC 5'jXX07t3[Jt0C Z7p7'- 
OOCOC UTToXr^'k'c 33-1 X7.1 7'jTOC. <•'> 

'E3T'. ;J.3V O'JV X7l Y, tj33ir ':rpo[iXr|;j,7, OU U,YiV 7VTl3Tp3'f3'.. ou 

-7.0 W3-30 y;v ■;r7.37 i)33ic r:po|':iXY^;j.7, oG't(o X7i rJj.v T.r^'/fK^(^\x'■J. i>33ic 

20 iSTlV 3131 770 3V ToTc 7:po[^Xr^a73l X7l T7 TCSpl (OV 0'J03T3pa>C 00c 7- 
'O'J-SV, O'JX 7.V Sr/j U331C. 017 OY] TOUTOV TOV TOOkOV TO -pO^XYJfJLa 7710 
TY.C i)333tOC yior/iaa; 3V303U7T0 YjiJ-lV (jijC 0'JV7a3Vrp TYjC !)333tOC [ UTC7'73- 45 
3U7I T'.Vl T(OV rJjjMV T:po[iX7,a7Ta)V T(7)V 017. TO 7VT'.X3i;j.3V7C 3iV7l ~3pl 
CtUXtOV 00C7; OVT(»V 0'7X3XTr/.<0V -po[iXYja7'TOJV, X7.1 X7T73X3'J7C3'. TO'JTO X7.t 

25 03''XV'J31 01' (UV 3-'.'f3'p3r ix 77.P T(7jV 3lpY;;X3V(0V ~Z[A TYp l>33£(0; 

r/.yJ.'Y.r, 7^ to'jc ttoXXouc toi? 30''.poTc 7[X'Xi3 3rjT3rv r^ o-OT3pou3ouv 

37'JTOU, 37:310Y, r7p700cOC 'J-oX/^'i/lC Y^ {> 3 3 1 C 3 3T''v, ■/) 77.p -707'" •'» 

oo;oc {j-6Xy,'!/U -v.ri.'j-:q T(o slvat aur/j 7.VTix£iu.3vrjV TiV7. u-oXy,'!/iv Iv- 
oocov. Y, 77.0 -r:7p7/jOcoc G-rroX-Ai'V-c. ot7.v asv s/j, -posxstasvov t»7)v 7V lo- 

rjO piaO>V T!.V7. X7Ta 'i'.X0309l'7V. s'cSl TWV G0'f(7jV T'.V7 7.aCpl3[iY^T0'JVT7 T^ 

Totc TToXXoi; r^ toTc socpoic* ot7.v Oi "(j y) iissu X7jx[57V0[ji£vrj ira toutwv scp' 

tOV S/OaSV 3V7.VT10V 3uXX07l3[J.0V T7rc 00^71?, o6v7T7l X7.t 3V Tfj T(OV TToX- 

Xaiv x7.Ta ty]v ooc7V oi7.ciop7. £lv7'., si' 73 ur, 30'ioc 33TIV irpoSTv'--/]; 10 

1 Y/] Yj A X£YO[J.£va Bpr. 1. 2 elvai r^ y^'-'W-'-'"'^^ ^^ - V^^^ ^"' '^^l'^'- °^ ^ ^ y'V(5- 

acvo; aA Tipcj/rap/Ev (sic) a -zij-aAD: ora. aB 4.5 yi'v^'^'^M-^'^'J^''''-^? "''-'^■'^'^ •''■^P-p^P^*''-'^? 
[oe]- (k'a-t yap -/.ctTo; a'j|i.p£J3rj-/.o;) 6 YM[).\mzaM aouar/.o; [lyivsTo] conicio 5 syEvsto D 
yip] immo OE 7 a'jXXoyta,ao^; A : compend. D ocjtov A post i'ita add. ycvea&ai aB 
S 7.al sTiperscr. B: oai. a ejti om. D 9 ante —pi add. v,7.l P 11 xal pro altero yj a 
Vi) 'j-' a'j-rj A 'j-ctyoi to slvai A 14 to om. I) 16 post noizl praebent oto — -oXXwv 

(p. 82,1—4) libri 18 ayziaxpi'^zi AU Jiraudis Schol. p. 259'' 35: dcvTicxpEoiov aB: dv-ciatp P 
19 ^vD: cprjai aAB: om. P 20 lati'v sfai] y.ctt P 20. 21 ooid^o[j.£v] ;x£v corr. nescio 
unde B 21 oy] om. 1) 23 oia to] ot' B 24 7:poj-/.aTaa-/t£'jc(C£i aP 2(j twv ao'fwv A 
o-OT£poaouv \\t p. 82,1 Bpr.: o-oTEpwcJoOv D 27 y, iliat; om. B 28 tw— 'j-oXr/k; (29) 
(iiu. A 29 post 'jTToArj'l^u add. e vs. 2S -oi7.'!)ty, D 31 -/] post to6t(ov transposiiit A 

Cuiiimeiit. Arist. II 2 .\lcx. in 'Vn\,. () 82 ALEXANDRt IN TOPIOORUM I 11 [Arist. p. 104M9] 

Tojj auXXo"j''.a[j.o!j • 6 yap uyj socpoc tojv Tu^'AXuiv. oio sIttsv r^ 6 "OTspooaoGv 
ictuToTc- 01 "I'otp Toy Xo-jcv xv.l ot -ov auXXoYisaov Xs-(ovt£? v^ ao'iol 

o'vtSC TTOOC CfOCOOUC 7.V aa/OlVTO Tj KpOC TOU; TTOAXouC, rj TmV TToXXfOV OVTEC 

aa"/0VT7l T7.tc OOcOtt? TOtTc T(OV (30'Xi(OV /j T^tC TtOV TToXXwV. Otl 03 TTpO oXr,0'J 

b Xs-jTOV K$f>l TOij -[jr/^lr^lJ-y-rj; rjtjy ('n: rJjXt,_ ~,yrj_ zlryq 7:po[:iX-/;iJl7'T(OV 7:0033- 

l)"/JX£ TO "sai'. OS 7Tpo[iiXr^Ul7.T7. X7.1 ('jV iv7VT''oi Eisl a'jXXoyiStXO'' " y.7't TO 

"irsot CUV Xo*'ov (xYj i'yousv ovTfov asY'^'Xtov" , aXX' (oc t7. TLp03tj0"/)]j.3V7 

7.V7/SCt7X7'.o6u.£VOC, o6v7T7[' TIC 7:iaT0tjaB7l 771 SX T(7)V VOV TTSpl T7p Us- 
aSOJC EtO-/j(jL3VroV OTl 'OtjO U,7] £"' Ta/jC 7, DiciU TfV) T.ri't^\r^\xrxXl OSIXVUC 15 

in o'jts £X3rv7 Xi'-jCov, Tot £v ou 7:popXr^;x7a'.v oOiiv oox Igtiv 7j (}£ai^, £;j-v/;- 

UOVcUas TO'JT<OV 0'jT£ T7UT7, £V OIC £iV7t 0'JV7T7l TtOV 7rp0pXr^JJ.7!T<'JV. 

ElV(bv 0£ T7. 7rp03tprja3V7 TTcpl TT^C UsaSdJC. X7t OTToToV Tl 7, Dij'.C 
7UT(5 £IV71 60X£l -7p73T7jC(7C (o 77.p O'JX OV 70T0 X7i)' 7'JTO OUOi T7^ 
7UT0'J (S'jCiS!. C'lT'/jCSHK 7ctOV 7^ 017 TOV 7rpO!jT7Tr^V 7| 017 TOV Xo^OV rf/ptVE- 
15 T71 TOlC Kpo[iX7^a7a'' T£ X7.t C'//t7]a73'., iliS'.C, 7VTlOl7lpO'j;j.3VOO X7l £VT7tji>7 -'<• 
TOlJ ' t)-£Cf£'.' TfO ' 'c'ji^ZK , (7)a~Zrj X7t IkI T7,C T(~JV 0V0a7TmV I)333t0;' X7t "'70 
ixsT Diets'- X3",'0JJ.3V T7. 0V0a7T7, a7jU7!'vOVT£C OTt Ji-Tj '^(J3£t), KpoafTl't^/j'Jl OVj 
TO'jTO'.C OTl 7j Cr'JV7;ilsi7 (j/£OOV tA'JX'J. T7 0'.7X£XTIX7. 7ipo[3X7]a7T7 iIsjS'.C 

Xs^s'.- TO'jc -j'oov su 7:popXrj;j,7T7 Xs'70VT7; sic Hsaiv XsYStv oaav^. r/yr^ 

20 03 T'.VSC DsaSlC X7l T7 p7jT0plX7 X7Xo'J3l •r:po[:iX7^;j.7T7. S'f ' (T)V TO T7jC OTTO- 
Oo'JSCJC 0V0a7 jOV7jf>3jT3pOV T(0 OOXS^V T7 T017'JT7 3~t UuOX£l[XSVOlC Ttat -•'» 
X7.1 (OOtCf'J-SVO'.C 3'JVtaT7C;i)7'.' X0lVOTSp7 77.0 T7. 0l7XsXTiX7. X7l X7UoX(- 
X'i')T307. j" OTl OS DscrsiC V.y.M'j'ji. X7l T7'jT7 01 7tToOvT3C T7.C 'J-of)srJ3tC 
Xs-'O'J^'.V. 0U03V 03 'f^i^l OS^V Ol7'iSp£ail7'. ~3pl TO'J OV0a7T0C TO'J T7,C 

•_>:) ils^stoc. si.T3 X7T7. -n:7VToc rpoJ':JX7^a7TOC 7'jto oi7X£XTr/.6c cpspEi. (OC -/^ 

3'JV7,Dst7. SITS X7l X7T7. TO'J vOv OUOOtCiaSVO'J 7:pOJ5iX7||X7.TOC (o U 77.0 OVO- 
a7 TO -01 7, 37'- [^0'jX7y USVTSC T7jV UsG'.V O'JTdJC (bpl37JJ.3i)7, 7.XX' 6~£p TO'J S5<» 
03rc7'. TTjV £V TOU •r:pOjjX-/;;j.73t Ot.790p7V. 7p 0'j37^C YV(Op''aO'J O'JOEV STl ost" 
TTSOl TO'J <'jVOa7T0C 'i'.XoT'.(J.£r3i)7'.), SVOS'-XV'JJXSVOC 7|;j.rv X7t 0'.7. TO'jTlOV o't'- 
;;() 031 T7T G'JV7.i)S'. yp/^GSt T(UV ''jV0[X7't(iJV ST:7.XoXo'ji)oijVT7C 0SI/.V'JV71 T7C TOJV 
3/)IX7'.V0;X£V(0V 0'.7'fOp7'c. 7.XX7. [X7j VOIXollSTSlV 7'JT0L)C X7l '^jV0;X7T0-0'.£rv 
X7l)' '5c 7V £T:IV07j3(iJIX3V 7:p7-JX7T(yV 0l7Cp0p'7.C OV0ij,7.-:7, «bc £t(i')t)73l "Oislv 

1 post -ciX/.wv aild. jiTiv ABD 016— ttoXXiov (4j, quae p. 81,l<i post TtoieT liabent libri, hue 
transposiii oroTspo'jaojv ]j(0rr., A list. : o-ottpiosouv aD!'(")- ''jTrotspo'joiiv Bpr.: oro (supra 
sci'ipto 7p) ojv A '■'> f/j? om. A 4 t(T)v ciocpwv yj D: te tiov aocpcov xaia.\I>P -red; tciiiiiin 
oin. .\. .J. (i -fjoaill/jy-s] p. 104>'li'. !.'> C to prins postea add. P''': toOto P' oz 0111. A 
tt^iv tvcvTioi aP lit p. 77,4 ante ojA/.. add. oi I> to altorum aliP: Ttov Al> N oci'y.v'j- 
aiv nli in -po,SA/,;;.0(ta 15 lO. 11 j;j.vr,y.o'vc'jc A I L' Oc] rpwTov I! 1'-'. I'.'i i^ DsjU 

7'j-w D: ccJTC) Yj Itiat; aP et post ooy.ct li: n.'j-G) bt Hjazt A 0'>/. 7.v li i;-> O'Jos Trj (0£ -(] 
siipers'T. P) — ctJSci in inrt;. !>' 14 7.''jtoj s( rip--i: ctutoj aADP: ccjt"/^ U oiStov siipcrscr. P- 
14. 1.') iv.7.pivctat A 1.') aiitt' Wi'Ai add. y^ A 7.-^rtotc('.po'j;j.r/0'j— auvtatociDcxt ('22) Suidas snh 
V. tJsai; 7.vTtotYjpYj|j.£vo'j I ) U'itimJtoA 17o£al! ID -popXr^aa aP Xsyeiv oui. D 
•>() post zpofSXYjO-ctcf 1 — 1' lit. eras. P I'l ajvciHtaToti A 2;i fort, sti oz— ra'jTa (7) 
Toc'jT'y.; P. l'1 01 siipi'rsrr. I'- 2.') oicfAsxTf/.o;] 0; in ras. P- (!k snpcTscr. P- 2(i /.^t 
oras. P ■j7 jro A "-'•'~1 osiv i> '.Vl 7.; snjira coinpcndiuni maniis pi'inuie 1'-' ALEXANDRl IN TOIMCOIirM 1 11 [Arist. p. 104^1!). l(i:,a:3] §3 

OS XvjTCTOV. 

p. lOjaP. Ou Oil 03 7:7.V TO [^ A"/) |A 7 'J 3 ^7.177 ftsatV 3 ri 3 Z OTcTv. 

Iv!t:wv o-oTov Tt sail to oir/liv.v.yJy^ 7:po[iX'/)[j-7, xal ti -ots twv 

5 Zj00[5i>v"/i[X7't(i)V lOUtj; OsaiC, XaX£lT7l, •KfiOaOlOOtCsi -7.5X7 X7l OSr/.vuJtv OTt 

3'jA07(oc to 7:pO|3A-/jaa to i5iaXsxtixov TOioOtov vjaiv X3r-7i- oo "j'7.rj 7:7.v 

7t0 3/>"/];j.7 0003 -7.Cj7V f) 3 j I V 3:TIC>X0~3?V OsT (X3*,'0'. o' 7.V VUV Ix 

-7p7X/vy]Xou TO -jOoP^aa xal T7]v Uisiv), 7.AX7. Tispt toutojv t(~jv TrpopX"/;- 40 

U.7T0)V 7. X0-/OU TOO X7T73X307'30VT0C 7IJT7. X7l OSl'cOVTOC 0£rT7l 7.X/v' OOX 

10 al'3'i)r^azto; r^ xoX7'33o>c. Ta os 'y.i3^)r^3^^u: -r^ xo/.7'33U)c 03oa3V7 0'jT£ 

£V TO'JTOIC iSTl k301 WV " 0U03T3p(0C 0'J^7^00a'.V " 01 7'vi3pCUTtO'., 0'JT3 £V TO'jTOIC 
TTSpt (OV "3V7VTUy; 01 30'iol ToT: -O/vXoiC 7^ 3X7'T£p0l 7'JTOl £7UToIc" . Tj A3-|'0l 
7V OTt, 31 X7l A0*'0'. T3 X7.1 a'J/.Xo",'.aiJLOt T<OV TOlOUTdJV 3i£V 'K7p7'oOcO'. X7T7- 
p3[5X-/)[J.£VOt, (UC Oia T05t0 'j:rO~''7rT3lV 7UT7. Xm TT^C U333(0C /.O-j'(t), OU-fOC OIJ 45 
15 /OY) T7 T0'.7'JTa -poat'£af}7l , O'.Opt^tOV TO 7rpO£lpr^[i.3VOV. TtV7 03 3C(Tt T7 

7t3i}7(33a)C o3o;x3V7 /7I Ti'v7 T7. xoX7a£(or, ay.'^S): ota T(7jv i:7p703r;ij.7'T(ov 

£0r/(O33V. i-llr^Tr^aai 03 7V Tl^ Sia Tl [J-TJ X7l T7. T0170T7 -po|ii/,rj|J.7T7' 

£[ 77.0 TO -po|^X-/i;j.7 Trjv 7.VT''(p7aiv 7r£pi£y£'., 00/ ootoj: o 7:po|T3iv(ijv 40 

TOTSOOV 031 Tobc t) £ ; C£[5i3lV Tj [J."/j , X7'. TTOTSpOV 031 TOUC '(Ovzlz 

20 Tl[J.7V Yj O'J, TO {I-}) OSTV SS^SIV TOO? &£0U; C/ilol 0£!,XV'J3(>7t Tj TO [J/fj OilV TOOC 

-('OVSrs T'.|J.7.V. TjTOt O'JV A3'-i£l OTl T7. TOiaOT7 uipTj T(OV 7:pO,3Xrja7!T<WV 00 

osi ETriaxorsiv , r^ ouo' oXwc toc toi7ot7 7:pO|3Ar^;j.7.T7 oiaXsxT'.xa* <ov -ap 

aVTl'ia(5£(0V TO 3T3pOV [XOplOV 00 /vO",'OJV 7/vA7. XOX733(0; 031-71 017. TO 700- •» 
qOV £?V7l, TOUTOJV 0U0£ TO 3T£pOV 0£rT7t AO^ruV 017 TO £V7p7£;' T£ Xal £V- 
2D OOCOV TrpOpAr^u7 77p iari to 030[J.£V0V 0£l'c£(OC. T7. ",'ap OUTOJ 7:£-t3T£U- 
IJ.3V7. ~3l0a)Ul3V0C X7.T73X3U7!C3'-V 017. A07«JV "OAO T7jC ~3pl 70T(0V 7TpO£l- 

Ar(ti,ix3vrjC -''5T3(uc 7.3U3V£3T3p7V TTjv 017. Ttov )/>-,'(ov -arji^zxax a63T73iv. 

010 000' oXtOC T7. T0170T7 7,V 7rpo[3Xrja7Ta 017A3XTIX7', 7.XX7. •::pOT7'3£l? 
<xa}jJjV 017. TO IvOOcOV. 3T'. X7l 0!.7. TO'JTO /pTj T7. T0'.7tJT7 T(OV TTpO^jA/j- 10 
•JO UCZTOJV '•ioX7'5333l)7l, OT'- Y, -[yO; T7'JT7 30-0pi'7 T(OV £Tri/£tp-/jlJL7'T(iJV •/£tpOOC 
TTOlEl T7. "/■ji)r, ~0AA7X'.C X7.t ToltC Ar,'0VT7C X7l TO'JC 7.X0'J0VT7C, 0-£p £V7V- 
TUijTaTOV i3T'. T"(j 70[XV73Tr/.-/], £1' 73 -p07:7p73X£0"}] TTpOC 'ilA030'.p''7V £3Tl'v. 

1 7.tp£Tov 1) 4 Ti tote] Ttvct P, va in ras. P- 5 touov P', con'. P- Usaet? y.a^oiiv- 
tai ex ttsa^i -/.ot/.EtTat corr. P'^ otopt'Cet 1> 'J to piiiis om. L» !' -/.aTaa/cUctactvTO? A 
1(1 -rj. v.rj'/.d'jzo}; om. P 11 wv O'J- in ras. 1) cf. ad p. 74,7 1:^ ha-nkoz v.tX.] of. 

]). 77, S aOTOtc; aP 13 -zt om. aP 15 tw zpoiiprjij-Evw A 5e ABD: ts P: 

Ti a 16 TQG(Y[j.c<Ttijv A 17 Td 7:po^)./j;j.7.Ta xa Toiocuta B 19 TO-Ccpa utrobique 

aP 23 post dvxtoiaaeiov eras. 2 lit. P pipo;, ut videtur, Dpr. Xoyou B: com- 

l)end. xVD 24 dvapyEs] vsoys; A 2.j y'^'p] ^^^i'^- ^^ *^'^- P- ^Ir-'j '-^ ^^'^'''j'' P'5 

corr. P- 26. 27 zpoEtpr,jj.£vr,; A 27 diHEVEaTspav rarir. T> 29 post yp); add. 

7.CC1 ABD 30 upci? to; toi7ut7 1) 31 rd y^Stj -oiei aP v.cd -oX/.dxu A 

31. 32 (ivc<VTi)wTc<Tov ill ras. |) 32 -^pccjy.s'j); I) 84 ^UJ-XAXDRI IX TOPrrORUM I 11 [Arist. ]). lO.Jar,. 7] 

Tj 3t y/A ur, -0131 ytiwjz. r/'k\a cpcz!'v33f)7.;' ■;t /^loo-jc -otsT- rzTO-ov os 
X070U; ivoo^o'jc zctps/saBai TTi'-jOoiusvov sautov aooEov -oislv 01' 7.u-(ov. 

Z&0T7.CriC U.3V OUV SStl 0'.7.A3X-:'.y.r, to 7.VTIX3!'u.3V0V t(jji 7.0/.'Za3(OC 030U3V(i) ir. 

uop''(o TO'j T^fjo^^kf^a'-j.-rj:. TOoJilA/jU-a 03 o'j03'':3f>ov 3t 77.0 " o'jos »ov aovs'-'jc 

a r, 7-oo3'.;'.c" 7:po|jXr/j.7.T7. m; 3r?p }i73i. -o/./.oj aaXXov o-V/. 7.v 317^ -00- 

3Xr,;ji7.-:7 7 017. Tyjv 3V7V>Yc'.7.v xoA7a3(i>c c/^io'jc -arA/t-'y.i Totjc 7.VT1X370VT7; 

7UT0tc. Yj o'.7. to'jTo ta T0'.7'j':7 o'j rpo[':J/.7,u7T7. OTi y, 3;; t7 T:po[:JX7;a7-:7. 

3-lV3i'oy j'.: 3tC 7.;J/iOT3p7 iY'/zSTO* 7.3'j5T7t7 77.0 ":7 T/// 3U TO 3-:3pOV 

tojv 7.vr'.x3iu.3V(ov 37:'./3;'p/^3'.v 7/irjry/,a3V7. -<• 

10 |). lit,"):'? (»003 OTj ojv 3 'J V 37 7 'J C Tj 7.7:003'. :'-C. O'JO' <0 V X!'7V TOO 0(0. 
I O'J 'J./,03 Ta T0t7'JT7 7:pO,'iXrj|J.7T7 3lv7l 0'.7/,3X':r/.7'. CjV T3 7, 7.-003'.:'.; 

3'j.'i7.V7c T3 X7.1 7v»op'.ao:. X7.1 rov -opp") 73 X7.'. j'ioop7. ■j.jy.zr^c . rj:j~'iZ 

T7.C 7''tl7C 7:7031)370 3']-(0V T7. p.3V 7 7. p X 3/3'. 7.-0p''7V. 7 7. 3 
-/.3l('J 7^ X77 7 7'J|J,V737'.X7jV. 77 |J.3V 77.0 <0 V 3 'J V 377 'J C 7, 7.-0- 

1:, 3'.?'.: 07.o'.7 X7.1 3'j7V(ij377 X7.1 o'.7. '^lUn: / vsj.t i-'.377'33foc 7V(-)p'.Cou--'^''''- -■'• 

O'^OV 3'] TJiU-.Vy'i'. 7'.C -073pOV avDpCJ-OC ^(i^jV 337'.V 7, O'J. -Ji'/rJX'J. 337'. 
X7l 77 3V 701; -30l X7U7|X0V7(0V 'JTTO 7(MV OCkO 77); 2L707; r7j70'JU.3V7, O'.OV 
-073pOV /p7, 3'JV7p'-37(0V77 7'.3'.V 7, 7(f) -77pl 3X73!.'v3'.V 3^1 77. -0pp(iJ73p(') 
'J.3'07j 77jV 73'^p7, 7.V 7, [J.3'.''(0. 7, a7,. 7././J 'y.pX3l3i)7'. 701; 7:7p7X3'.U3V0i;. 7j 
•20 tl /p-A, 7.X0'>>V77; 'i'./-03VfO'J 3-7,X/.7./3V7'. 70'j; 77007.;. C/.XX' 0'J03 Ttipl 70)V 
30'il37'.X(o; X7l i7:'.770X7!('); 3'J7X3i.;J.3V(')V 7:po[:jX7j;j,77(>jV 7:0'.7]3377'. 70V X070V :!« 
7:7p7./p7,[X7 77.P X777'f('K>0V 7''v377'. 70 3V 7070-; 7.1J/f l3p7j7Eiai)7'. OOXO'JV, 

oTov -07300V h cfv^vOiTo; 7.v'^p3t'7v 3/3'. 7, O'J. xal 7:o7£pov or/7'.o; aoixo; 

7 O'J. X7.' TTOtipOV I-; 30'j;o; 7.;j.7t)7p 7, O'J* 00:3'. 7'ip \i'r{Zl '■J.Vrjrjt>.r,z 

•2,j 'jyvjv.'-jy iyz'.y o'.'i 7ov /'.7(ov7 7ov 7.vop3rov X7t o ot'x7'o; ci/Avj,: 3tv7'. lo'-a 

70 '-/0'.X7 77073 7707773'.V X7'. 30'fo; -y.JJ/y.DA,; 31V71 0'.7. 70 ;j.7Vi)7'v3'.V a3V 
70V 7.'J,7l)7 70V 03 30'iOV a7vl)7V3'.V. 70'.7'J77 X7t 77. ' 7:073pOV 70V 7'J'fXoV Tt 
O'^OV 73 337'.V 'OO'y.V 7, O'j', 7, 70V 3'.7("')V77 X373IV : * 77. 77p 70'.7'J77 3p'.37'.X7 

73 X7.1 z~\TJi).'Jxa X7' 7:7.p7. 70 77^; Xiqcw; 01770V 3/3'. 7y;v ysjy.wyj-^vj.v. 
30 3XX3733U7'. 03 00x37 ysj\ -Jj_ '/sjrA 77.; 37:i377,a7; 73 X7l 73/V7; 7:po|':JX7,;j.777 

7(T)V 0'.7X3/7'.X(T)V. 07'. X3177'. 77 0'.7X3X7'.X7. 7, 7:301 7(0V '7700; 7',p33'V X7l 

1 •/£!ri''/j: pvius coir, ex yoovryj; A yc] zz A 2 eccjtov ]>: c('j7ov a!': ccjtov .\I', 

;; o"jv] 0'J7. 1') TO coir, ex tw A 4 ;j.op((!) oiii. 15 steoov A ') -'lU.'A-, A: 

TTOXU aP (i 7. — O'j TTOofiJAY^IACtTa (7) OIH.P £vEpY£tCC/ 7.0>,C(a£'.; A S r/ivsTO A 

ydp om. A Tr,v ct; .\l)i>: :t; Tf^v 1!: d; ;i Tr,v zTio'/v A 11 ;/.)] 0£ AB : ^1 

[xtJ oDP a-r.wrA', .\ li' ccJT7.c u K'- 7:o[>(avA II ttX:;..) aP.DP (C'Pon, 

coiT. Ac): -Xsi'ova .\ (tt/.cIov I; f. ]ir. .\r) y^ supersci-. !'■ Hi ttootcivoito ti; A 

post o'j ras. 1—2 lit. P 17 post -zu\ add. twv H post y.^.il/jX'ivTcov add. v/o-jv 

ABD 'J-o Tojv om. .\ stco^; A is auvcfpijiav P ID tt-jV 7.''P^ "• <^"^- 

aABI' 20 O'Jojv A: poM O'J las. in P 2.". et 2.') avopiav A 23 ct'ijtxo; I): "ior/.r,- 

a£'. a.VBP 2.') /itwv P zo'.xo; il-nx scri|i;;i: doixetv A1>1): cioixo; a? 27 50'.pov 

o; i; ante n.w'^a-tivi add. ;j.Yj all 2!l ^Epi to .\. et corr. ex tteoitt P. r/ov- 

T0( aP .".() T-i om. aP :\\ -/.ilzai] p. 10 M' 2 -A om. .\ ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 11. 12 [Aiist. p. lO.ja?. 10] 85 

otrpiscit'v iat'.v. OK Ta iv i7.Try'./.yp r^ .~f>^>; 7),/^iJii7.v y.vA Yvdjcfiv. m; ih. iv 

•ifOaiTOl'7. 3'JVT£/.3t. 010 /,7l T7'JT7 i'aT7'. 0'.7/.3XT'.y.7 7rrjO|3/.r][J,7T7. 7/ s'/T, 
5 T7 -p03'.prjaSV7. TOJ 0'.7/.iXT'.X0'j 00 017. TOJV OlXStOJV 7.0y(UV 70t7. OSIXV'JV- 

Toc 7/,/,7 oi' ivoocwv T'.vo>v 7:fi0ct'[//)r7.'. Y^r^ "V'' ^-'^^■sxTixr^v ij.eDooov ' -;[•/• 

-^VTOC TO'J -[yOTcDivTO? -po[jXr]u7TO? 3; SVOO^OJv" 3^^7'. ■3'>i/./.0Yl3TlX/]v. O'.O 

oaa |A£v Tfuv x7ta t7.c i-i:jir]u,7c t3 x7."t ~A \ifiSS-T^\i'-j.-y. v.'i<y'i~irjrj.z i-r/ti- ••"> 

offlZKZ oi/iT7',. Ot7X3XTtX7. 7.V il'/) 7Tpo|':iA/^a7T7' Oj7 0£ [J.Y) 70^7017 T(i) 
10 TTAct'tU OstOfylV/ 3/ilV 7^ KO.'h. ^ 'J JJ. V 7 3 T '. X "/^ V . SXTTl'-TO'. 7V T(T)V 0t7/,3XtlX(JJV 

TTfjOJ^X'/jjxaTtov. o'j -'iry o'.7/.3X':[xov TO ' -OToOOv 7:7V T[>r,fovov tic ivTo; 
TfiiU •^ai'A'y.: O'jsIv opi)7ic 137; 3/3'. r, o'j':'' xp3''TT0 voc ''arj x7l 7X[>i,33- 47 

a~3f>7; UcfloOO'J 031 TtpOC . T/jV tWV TOIO'JTWV X7T73X3'jrjV ~r>0JjA"/ia7!T(y V 

TO'J Y5ff> 7iW[i3T[>0'J TO 03lc7'. ToOtO OTTOJC 3/3'.. O'.O 0'j03 Tojv X7T7 'i'.AO- 

10 aO-'il^V 33t1 7r7!vT7 T7. T017'JT7 017A3XT'X7. i:f/0i'iJAy;;X7T7. 0'/// rrOTSOOV [J.'.'a 

UATj 7:7'/T0>V 7j O'j. X7'! 7:OT3pOV YJ 'J/,"/) f^V(0T7l ■?, O'J. X7l 7:0T3r>0'^ 71 '7T0- 

[xot dry/c/X Tm'/ ovtwv y, O'j, X7"t 7:oT3pov 7:7.v to x'.vo'jv x'.vo'j;j.3vo'/ x'-vzi r, o'j. 5 

X7t -0T3[J0V -X-'oiOC 33TIV YJ X''vrj3tC 7^ O'J" 7T/,3'.'oVOC "jOtp X7l 7Xp'.jj33T307C 
T7 T0'.7'JT7 37:i3T7'33(0? 031X7'.. TfOV O'JV TTipl T7 7lp3~7. X7.1 '.i3'JXT7 X7l 
20 TOJV TtpOC 7.Xrjt>3'.7!'<' T3 X7i -'"•"^^3-"'' "''•^•'- ~<^J''' ~P'^> "'- "'j'jTCOV 3'J'/T3/,0'JVTOJV 
037 a3V 3V00:7! 3jT'.. T7'jT7 -pOT733'r 0L7A3XTlX7r 037 03 T0l7'JTa 33T'.'<' 
(be •X"/)03T3p('iC ~3pl 7'JT(0V 00c7!!r3'.V Tj 3V7VT''(OC TO'JC SOCiO'JC TOIC TTO/vAOlC 
Tj 3X7T3pO'JC 7!jT0'JC 37'JTOrc. T7'JT7 7:po[dXrj;A7T7. 10 

p. lO.V'lO A'.OJp'.3|J.3Va)V 03 TO'JTtOV yjJT] 0t3/.33l)7'. 7:037 TWV X'';- 

•2b V'jv 3'.'orj T(ov 0'.7X3x~ixa)v. 

1 lpOT''l)3T7'. 3!!7:3rv -'I'V. VSj\ T''v7 3 '.'o r^ T < V KO-'ioy T f V 0'.7X3XT'.- 

X'Tjv. X7l>' o'jc TO ",''jav7'^3jf}7.'. '^'.vizn.'.. vsA rpor ouc "/prj3'-u,7 t7. 7:707- 

O0l>y^30a3V7 Op",'V.'/7. O'JO 103 'i/p'.V 3';V7.'.. 37:7Y<y77,V T3 X7i 3'J/,/.0Y'. j|10V. fOV T'' 

1 /^ rc,C/'. TOJV :;'jv£f/Y/rJvTtijv — yvwuv (:;)' 0111. l! !. 'l vjvEOywv aP 2 |iost xt 

2 — ;; lit. ohlit. A o (at[y)£3iv s in ras. |) iattv oni. ai' il 7:oo£'!r>rjT0![] c 1 
p. lUOai;) 7 TTpoTc'lEVTo; om. aP S oV/] ac< corr. nescio uikN? ]; S. H zta- 
■/p-/,a£t; A 11 ot7.>.c7.Tt7.ov "("yp .\ : yio oioi/.c/.t'.xojv P. 12 ou^lv — lyv. anie Ti;(ll) 
tran.spo.sueiiiiit aP -/.oilTTOV .V l.') 0£i .jm. i' 7:po,'i/.r,ac<'T(o-/ y.o.-rxjy.z'yl^'i aP 
14 TO .siiperscr. 15 s/ot I) 1.") iatl siiin'is.-i-. P- o?ov 0111. I' Ifi -/-y.! r.'kz- 
pov Tj — O'J Oin. P: — xtv/,!'.; 7^ o'j (18) oin. .V 17 x'.vojv al' : oin. I'.I> IN. ill ta 
ToiC(^Ta X7.[ dxptj3i5-s'pc(c .\ li) rcpiata'3i(«j: |i ])o^t T::pl adil. -.1 aP I'l 010;- V o oun Uy.-v/.ai\ ai in ras. H 22 ante (or adil. ■'f^ I' 'jncvavtiw; ai' 

oTflf om 

to'j:; no/7.o'j^ I) 2:) gc'jto'j; ioi'jTOt; |): 7.'jtoi; a.\l!: o-.'jtoi; 1* post tc(jtc( add. 

or; a I- 24 -ooc< — c'lorj (2.5) oni. ai' 2(; rpoTiHcTcd— notslToii (p. .Sd, 1!)) Suidas 

siiW V. i-a-iw;i^ ttva] -oT« .\ tujv /.o'ytov . cIOTj ut vs. 24. 2.0 1) post zihq 

add. s'jTt .\, post /.oyiov ai!P 2.S k'pya .\ Jo — sipr^ciDod fp. 8r., 1) 0111. A 
5Ti aP Ti; H 86 ALRXAXDRI IX TOITCORUM I 12 [Arist. p. lOo.nlO] 

lavm-ocTw "/iv'/j, or^Xov ix xo-j -avzy. tov ocixvuv-7. xi v^ oia xivor x7.t)o//>'j 

X£ XCtt XOlVOXSpOU 0£IXV6V7.'. OL'JXO Tj 5lC( XtVtOV XOJV UTC CtUXO * 7.0X0 '(fXp 0'. 
5 saoXOU OUSSV 0£tXVUX7t. (oox) £17] S' aV X7l XO TofOV X7l)o>vOU. -/j [J.£y OUV 017. 

xou x7f)oXou 0£r^ic ao/JvOyi^xixT], ?] 6s ota xwv otto xo xaDoXou £-7xx'.xr|. 
uTToxctaasxai 6s xio ;xsv soXXoYiSfJ-w xo £vH'j[jLyjjj.7, x-^ 6s £Tr7.Yu)",'"(j xo ~a[A- 
osiyjia. xo [xsv £vi)6[j."/]ULa pr^xopixoc aoXXo-j'i(3|i.o? wv, xo os Tiapaosrj'iJ-a 2(i 
pr^xopixYj S7r7.~,'«>77]. Xs-'st OS xYjv STiaYojYyjv sTvai xtjv 617. xwv X7t>' sxasxa 
10 SkI xo x7.<)6aou •Kpoo6ov. 610 ou/ 'J7i«)^ Xsy'ouS'.v 01 kiyj^Tai; xr^v 3-a*'(o- 

■j'YJV Xo'j'OV slvai XlVa OCTTO 0[J.010'J STtI 0[i.OlOV ou *j'7.p OliOlOV xo X7l)0/-0'J 

xoic utt' 7Ux6* xT|C 02 xoij x7i>oXou ost^sto; /a'piv ■?] £717.70)7)] [xaXtax7. 
OS 7.710 oiiouov S7:l oao'.ov A070; ji,7.XXov av xo 7r7pa6sf|'jx7 ar];j-7tvoi. 6 
"j'ip X070; 6 6'.7. x(ov xaU' 1x75X7 xo xai>oXou Ssixvu; xal 7ri3xou[j.£voc, 25 
15 ouxoc saxiv 37:770)77]. 77p 6£ixvl)c x7i}oXou oxi sv Ttasiv apisxoc 6 STrt- 
(3X7'a£voc ot7. xou Xapsiv oxi xuPspv/jXTj? apiaxoc: 6 S7ri!3X7';xsvoc, oaoiwc 
xal T|Vio"/oc, 6[xoia>s xai cxp7X-/]70c, 6[J-oio>>; xal [7xp6c, 6[j,oiuj? 7S0)jxsxprjC, 
tio'JSixoc, x£xxo>v, 61' 377770)7?]? xoij sy ttocci'v ocptaxov 3iy7'. xov 37:13x7'- 

aSVOV Xy]V OSlElV 7:0'.3rX7l. A373'. 63 X7l X7]V X7X7 xo /prjaiJXOV 6l7''.p0p7.V XO'J 

20 x£ auXXo7taixo!j x7l -r^;: £7:770)77-? f^xic £axt. X7]v [xsv 77.P 37:770^7-)]'; xo :;<» 

T:t{}aVa)X3pOV 'fr,aiV £y£lV X7t C>79£aX£pOV, X7l 07:«)? a7Cp£(3X3pOV 
7:p03£l)7jX£. 6l7. 77.P xo X7X7. X 7] V 7 i.'3 U •/] 5 I V 7 V OJ p [ U U) XS p V , XO'.VOV 

xoi? 7:oXXor? sax'.v v] 77p 37:770)77] oia xoiv X7i}' sxasxa 71VSX71, 7 
saxiv 7i3i}-/]X7', X7. 63 7i!ai)7]xa X7l xoTc 7:oXXors xotv7' xs X7l 7vo)piix7. xo 
25 »J.£v ouv 7:ti}7.vov ■/, 37:770)77] syst, ou [X7]v X7i xo 7v7.7x7.rov. ou 7ap kc 
ava7xr|; si:l xoi? X7.X7 jxspo? au7)^o)pr^i>£iai xo x7i>oXou 6ia xo [xt] 016 v xs 35 

T:a'vX7 X7. xal)' 3X73X7 37:£?3Xi)0VX7C 617. Xr^C 37:770)77]? X7p3rv 75l£^lX-/]X7 
7ap X7. X7U' 3X73X7. X7t 77.p £1 7:7!vX7, 7]X0l X7l XOUXO X7]'|»£X7l OU /ClplV 

yrjr^iai x-^ £7:770)7"(,, X7i ouzsxt auxol xr^c xou x7U6Xou Xv^'j^so)? /p£>-'^? ^-'f' 

30 ou £t:i XOUXO |X3X7[ir|33xa'., oj3:3 ouxsx' S7:7xxr/.o? 6 X070? ssxt'v, v] oux £3xi 

XOUXO SV XOtC X7aj':i7V0[X3V0U:, X7I S3XIV 3V3X7'33U)C 7.(p0p[X7] TTpo? X7]V XOU 
X7i}oXoU XYj'kv 37:' 7UX0U XOUXOU 0)C OUy 0|X0tO)? S/OVXO? Xot? 3U7X3/0)pr|- 10 

1 IcTi Ota. D sJpYiai^ai coDavsi (c. 1 p. lOOii'if) sq.) BD et, ut videtur, P': £i'prj7.2 cpHctaof; 

aP'-: cf-Hav£[ A vuv oin. D '_' at Qji'istc] dnoozi^zic. \i Ttvtuv Tct e coir. add. I) o tAv- 

Tio; A Ti] Ttva J> 4 -z om. A y.oivo auto Octxvjvat A aJTC/v (ante /j) J5: a'Jxd P 
Tivo; P .') auTO'j aB, Ppr. : aj-ou Pcurr. o'J-/. addidi oia oiu. i) (> to supra ni.s. P 
8 post [xev add. ouv D wv lU) et fort. P': ov a.\P-' I) otd xwv xaiHxaaxa alil)P((') 
iSiiid.: otd TO xaiJsxaatov A: otot xuiv v.ails/.aatov Arist. 10 to aABDP((.'): tk Arist. Siiid. 

■jytu); superst'r. P'' Xeyov-E; corr. ex dyovTc? 15 11 Ttva .MiD: t/jv aP: um. Suid. 

14 cm. D, supersir. 1'-' to /.ctiPjAo'j om. 11 post xalloAo'j add. auvtataailat aP 15 6 
alteruia oin. A 17 tatpo; — STpatr^Yo; aP iinte yEioixeTprj; adil. xctl Suid. IS tov 

iTctaTctfxevov ctvat aP ll» t/jv otacpopdtv t/jv xaTa to yp/jataov aP 27 xaftey.ocjTOv j) 

01 
28 xaQexa I) ti in ras. P -/.ctTa pro altero xai 1) 21) ])Ost T-jj supersrr. t£ P 

.'!() [j.£TonSatv£Tat B ou/et' scri{)si: u); aABP: orn. 1) /j cm. \) ALKXAM»RI IX TOPICORCM I 1-:. l.') [Ari^st. p. IO.'jMO. -20. 21] 87 

;xsvMC. oz j'j/.//j*,',j|J.oc r^Ttov sy(ov to rr'.ilavov to 7.v7.",/7.iov ■/7.! to 

(itO!3T'.X.OV 3'/3[. X7l ISTt ~fiOC TO'JC aVTlAiySlV T:c'.pCt)|iivO'JC SVcO-'SCiTiOOV 
•/at U.7.XX0V TO "pOXSt'uoVOV io*,'7!IoU3VOV T3 7.7.1 7T3f>7'.V0;X£V0V O'J ','70 ijTl 
"/OJ07 7.VTl/,0",''7.C TOIC T7C j'jX/.OYtOfT'.xic j'J-,y(0f>T^a7';tV ~pOT7'3i'.C, i;:! tY,C 

5 3:r7-'(o";7p y(i'>07v i'/st T'>) av; -7VT7 oiov t3 37:3c3AI)3V/ Ta xaU' 3X7aT7, 

OJ^ ilTTOV. (037:3^ 03 O'J k7.C j'J/,/,0",t3;J-0C 0'7.A3XTtXOC. O'JTCJC 0'J03 77707 ir) 

37T7~(0-,'yj • X7l -jTZp -^" 777.37 TO 7:iir7V0V 3/3'., OtXilOV 33TI T7,C 0'.7/v3XTl- 

Xr^C, 7.AX' O'J fj'A TO'JTO 017A3XT'.XO'J [J.OVO'J 7^ Ol' 3777','t077jC OSlClC, T^ T^ 
JX£V /c'p'.V 03t'c3('j; T3 X7l Lr^'lziVC TO'J X7i}o/vO'J A7|J.|57V0iJ.3V/j 3777.7(OY7, 
10 [J-OV/p 7j ;X7X'.3T7 TTp 0l7/,3XTlX/p 0''x3t'7' T(0 ■,'7.0 771 jt3'j3aVT7 TOU A7|J.- 

[li7V0U3V0lC T(1J X7U''j AO'J j'J",''/<'JpV)37l "/0W|J.3t)7 7'JT(J. 7, 03 TTf/OC TYjV TmV 48 

7C'-C0a7'T(0V ATj'V.V 3'JVT3A0'ja7. /drj'y TO'J 07(^37 7701.7,37'. TO /.3*,'0JJ,3V0V 777p7.- 

Xa[j.i37Voa3V7, 7.X/.' O'J TO .x7i)o/.o'j 03r;7'. (ic n:i-u\> -,'7.p -,'V(i)rj'.;xov to'jto 

V0r,l)3v). 0'JT3 0l7/v3XTlX7, 3T'. 0'JT3 X'JptdJC 3777",'(0Y7]. 

15 p. Kir)-i2U T7 ;J-3V O'jV 73 V 7,. 

A3"|'3'. 7. 3;3i)3T0 T3337p7, TOV OpOV, TO lOlOV, TO *,'3V07. TO 3'ja|33|7i7,X0^ " 
773pit T3 ",'7.p fOV 0'. A''jY01. 77730 33tI T-X 'npOJiiX7ja7T7, 3V TOi; *,'3V33'. o 
TO'JTO'.C. X7' 0;j.0!,'(»7 3; f'jV 01 /.'■r,'Ol. 7 3l3'.V 7? 77p0T7!33'.7. 3V TO'JTO'.C X7"t 
aiJT7!. 3(,'p7,X3 03 X7l Ti' 3X7T3pOV TO'JTdJV. 3V 7.^/7, 03 TO'JTO 31773 031'/ 
20 6l0piai)'?^V7.'., Tt'v7 33t1 773 pi (0 V T3 Ot /. ",' 1 X7C 3C (OV. 

p. l()r):'2I T7. UZ o'p",'7V7, 0'.' (O'y 3'J770p"/^30a3V T(OV 3 'J /, /, ",' '- J [J- <~> V . 

33 T I T3 3 37p7. 

ll3plTT3'J0V 7,V 3TI TO'JTO X7'. T3A3'JT7.10V TtOV 3V 01^ 3l7:3V 3iva!. X-))V 

|J.3l)000V T7,V 'j\aLZ'A.V.y.r^V' 3177(0'/ ",'7.p " 77p(OTOV O'JV l)3(Op7,T30V 3X T''vtOV 7, 10 

25 [iiDoOO:' 3777]V3*,'X3V 3'' 07, /.7'[':iO'.;j.3V 77pOC 77037 X7t 77017 X7'l 3X Ti'vcoV 

01 AOyOl Xal TTWC TOUTWV 3'J770p7^30a3V, 3/0l|J,3V 7V [/7V(0C T**; 77pOX3!.'[X3VOv" . 

sipr^XtU* O'JV TTcpl T3 TtOV 77pOT73£tOV. fOV 7jV 07|A(0T'.X0V TO " 3X Tl'vtov", I l/vi aP ante xo:! add. t£ a, superscr. P ' 1. 2 k'/ct to i:iiaaTr/,ov B 2 ttcI- 
p(0[j.£vo'j;] r,'vtoa[j.ivo'j; A EVcjiYscrepov Ari.st.: i-iT.r^-^i'j-zwi ABD((.'fou): sv£pY'^'~Jp'>"' 

aP '5 EVGtpY^''"'?^^'' Til! TTcpalvov couicio 4 TTpoTctaa; oin. a: -pOTc/'ic'.; — In-x 

OS (p. 88,25) oiu. P (defectus .-!.i;.;'iium supcrscr. P-, Xti.-z\ P') ") ot-vv zz rA-no. al! 

xav^Exa \) 7 ji AD: r, aP. !) /./I'l/id'); Tc xal Oii'siwc al> post "/.aapavojAevfj 

add. Y; aj] Ul [j.v/t,? 1): aovr, uAlI thI ,scvi|)si: too lilui rztaTE'JCiavTo; J> 

II tii)] -fj a 12 a;t(oo.£v(ov a ny/^w: a 12. KJ 77ipi/.c<o.ijavo|j.jvrj a A 

K) O'J -:vj Diel.s a'JTOj liliii J 4 vor,>)ov a otczAcXTixov aB £Ti D: eotiv 

c'l; 
aAB 17 post 7:po[iA7jij.7.t7. add. -i aAll Y'''' (i- t;. Y'Vsaii) 1> 21 oi' (ov A 

Ai'ist.: 77c[jl lov aB: 77w; D Tuiv om. aB 22 i-jri .U> .Arist.: £tal aD(ou) 

2o ToJTo xctt] xai TOJTo TO A Toiv siipersor. B 2o. 24 -)]v [xeDooov elvat A 

24 £i-(jt)v] c. 4 p. 101 '» 11 27 eiTTUiv aB 88 ALKXANI'tll IN TOPICORUM 1 13 [Arist. p. 10oa21.25J 

/oil Ttept Toiv -[iOJ^A/^aaTdJV, a 307;//yj oiA tou "ur^o; 7:03a ts y.al -oia", 

Vliv Xai TiSpl TWV 00-,OCV(OV -[^OTliiiTai XI7CIV. a £511 3'JVTS"/.OOVT7. -[>0C TYjV 

cupiSiv To "/7I c'jTropiav tojv o'.a/.s/.T'.xojv /.oywv. t7.'jt7. oi iat'. yjtJ.'j- v> 

7'.3[J/jC -£ X7I £-«",' OJ','"/;, w; TTpOSlp/jXiV. 7.'JtOC aivTOt TfJJV 3U/J//Y'.3a(I)V 

5 £[j.vr^aov3'jss jxovwv. xal i'sxi to XsYoasvov '.'3'';v T(i) ' tv. o£ opya v7. ot' 

WV i'jTUOOr^aOJJ.iV T(7)V 0'7/,£/.TtZWV //>YtiJV. £3t"i T£33707'. (OV £V a£v 
'i"/j3'. £rV7t TO -pOTa5£'. C L'-jS^jZXv , O'J T7.C kOOT7'3£'.C hi'^iO'/ 00Y7.V7. T(OV 

o'.aAc/.TixoJv XfjYOJV |-i-£fv/"/ ",'ap' a'jT7i y.r/.\ tm)v S'j/./,OYia[xwv X7l twv £7:7- 

'((OY'OV O'J/. £STl 0£ T7. ;J-£f>"/i TIVOC Ofj^yya ixit'vO'J' 7.A/,7. 00Y7.V0V Xi',-1 -0 
10 TO 01' O'J 0'jV/jaO[i.£l)7. 7:rjOTa3£OJV £UT:o;y£lV O'J ";(/[J 71 7LpOT7a£l^ dtjA TO 
o'JTTOpsrv TrfiOT75£U)V TTOIO'JV 0UV7.3B7.'. o'[i*,'7VOV. 0£UT£|>OV 0£ 9"/)3'.V £IV7'. TOJV opTavo) V TWV 7:00c Tr,V £'J7:00''7V TWV 7:00T733a>V 3'JVT£/'.0'jVTa)V TO 0UV73i)7'. xa TToXXa/o)? /v£Y0|j.£V7 Yva)r>i^£iv t£ z7t oia'.p£r3i)ai, si'TS iV ovofxaaiv cr/; 
xauTa £rT£ £v AoYOic. TfitTov TO o'jv7.ai)a'. Ta; ota'^opa; Yvcopt'l^c'.v Tivtov. 

15 Xai)' 7; aXXr/.OJV 0l79£p£'.. T£T7f>T0V TO T7.C 6pL0l0T/jT7C T7.C £V TOU •-'."> 
OtaCSiSpOUSlV £'JplSX£lV o6va3(}7'.. OTI }X£V guv Yj T«JV TTpOTaSiCOV ixXoY'/^ T£ 

X7i iTapa3x£urj /pY;3ijj.oc 7:poc tou; auXXoY'.sp-o'jc, o7;Xov iyovze; ~'7p 

T:pOTaa£i; £xXcX£Y;X£V7C 0'.7X£XTIX7'c, tout' £3TtV SVOO^O'JC, pCfOUOC 0UV/J30- 

[X£i}7 7:£pl TO'} 7:poT£{}£VTO, 7:pOjjXr|jj.aTo; ao'k}/j'^'''Cz'j\)a'.. t/^v os twv d'XXcov 

20 hrj'^dviii'^ yp£[7V, TTjV T£ TO'J £7:£aX£'f i}7l TTjV TOJV TJjKKa/O}; X£YO]J,£VU)V 
0ia''p£3lV xat TYjV TO'J T7.C 0l7'^0pa^ 0'JV7ai)ai Y^WptC^'-V T£ X7i £6pl'3X£'V X71 w 
T/jV TOU 6;J.010'J l}£(Up!,'7V, 7'JTOC 7:pO£Xl)d)V X£Y£'- ;J.£T7. TO Yp*^-']^^-- ''^-^ ■''•^••^' 
£X7.3T0V atJTWV ;i.£l)000'JC. 

p. 105" 25 'Est I 0£ TpOTTOV T'.Va X7t T7 Tpl7 TO'JTWV 7:pOT73£lC, 

25 To'Jt' i'STtV '£3T!. 0£ X7t T7 Tpl7 TO'JTUiV TpOi:OV TtV7. £IC TYjV TlOV 

TipOXaGctOV ixXoY/jV 3'JVT£AoDvT7, £c (OV 01' T£ 5uX/vOY13;J/j1 X7t 71 £7T7Y(UY^-''' • 
£X 13 Y'^-p' "^"^Z? Siaip£3£(«, TWV TiO/J.a'/Co: /,£Y0[X£V(OV 7:pOT7'5£(OV £07:001.7. 
YlV£Tat X7l £X TTjC T(OV 0'.7CpOpa)V £ljp£3£tOC X7.1 £X TYJC T(OV OJJLOttOV UitO- :J'» 
pl'as* 7'JTO Y^p Ol7lp£l)£V TO IzrjKKa/Ui: A£YO|i.£VOV 7:pOT73t^ Y'^-~^^' 0[XOl(o; 

:jO xal Tojv ocXAojv Ixaaxov. xal Ocixvusi touto oid irapaoEiYixaTo; tou oti to 
aip£Tov Igti to xaXov ^r^ to yjou r^ to aufxcpipov. ix y<^P "^^j? 

TOUTOU 6iaip£S£ajC s'yOVTS; TTjV 7:p6T73lV T7.'jTyjV £TTiy£lpor/i[J,£y av 7:po^ TO 
Trp6pXir][Xa to ' 7:OT£pOV to TUp7.VV£rv atp£TOV Tj O'j;'* £t Y^p ■^5v [X£V aip£TOV 1 3 scrips! : 3 libri -e om. Arist. I'f. p. 87,25 2 7:poti't)£a!)G(i a /iycov A 4 -[jod- 
f//j7,£v] c. 12 p. 105 i' 11. 12 n |j£v £v B 7 TO -po-aatv I) ou rd; iterat B S tj- 
T(i A xal prius oin. A 11 7tpoTC(a£a)v r.oio'r/ O'JvacBai D: o'ivaai'^at Trpoxa3£(ov aA15 

13 TO 7:. XEydjAEvov A 14 supra Aoyot; scriptuni auXXoyiaaoI; B yvtopt'Cetv tAs oiotcpo- 
pas A 15 ^acpEpo'jct D to aih oin. AD toT; 0111. I) IG i)Ost ouv add. xat A 

18 exXeyopidvas A paoi'o'j; A 20 £-t3x£'f8at AD 21 xal teitiuin AD: om. aBP 

22 TrposXSdav X£y£i] c. 18 24 toutiov] to'j in ras. I) 2(j ai oin. aP 28 yiV/]Tat 

aBP TTjs prius e corr. B ."JO to om. Arist. :)[ xal -0 y^oy li ;}2 to'jto'j aAB: 
TO'JTwv I) av postea add. D' .").'] [j.£v oin. B ALEXANDRI IX TOPICORUM I 13 [Arist. p. 105 h25] 89 

r, 'iusixov isT'.v r, aaU/juaxixov. Ttpo: to -oOiY/./jaa to ' kote^ov y, 'Vj/v) 
Ofouct ■?, O'j':' 307:opr]ao|A3v 3'j/,/.07'a;xo'j osi/vjvts: ot- [Jv^te cioai/ov scbaa 

ij.-/;Ti ;j.aU-/)aotTizov 7) '{^u/r^. oaoiojc 7.7.1 ix T7p too a^aUoij otatoicisr-K 
-oo; TO OTi ;j.y) aovov to Z7.>.ov 7.Y7.i>ov Tj oti \rr^ ;j.ovov to cz-j-aUov sv 

'1/U/fi. X7l i/. TT.C Toiv 017'^0[>(OV 03 *,'''''^^^-"^'' '^3'.XV'j3'. tAKVJ 017. ~OS/J.- l'> 

o£''7ii7Toc -(oc lu-f/rjir/. -[jfj-d^si^v -[v^zxii. oTt -ap oiaciiosi 7 1'a i> •/) 3 1 ? 
£->.aTr,;j.-/;c tco ty)v |a£v 7.~o[37Aovt7 ouvaTov etvai -7!/.!.'; /.7^siv 

10 Tr, V 3 ai'sUr^G'.V 7.0'JV7T0V. 3100T3C 3tJ-0p0l-/)|J.£V 7.V T:|>OT7'3£(OV -'/>;, TO 

-[JOpXr^tjia TO 'TcoTSpov t7Utov 7(.'3U-/j3ic; xal £7ri3Tr^;j//) r^ o'j';'- 3ioot3? ^ap ; 
a'JTojv T7.C -00c aJXr^\a oi7.'fop7.c os'.xvuoiasv 7V oti ou t7'jtov. 6;j.oitoc 4!) 

0£ Ttl) 'J-' aUToO 3[p-/;iJ,3V(0 X7t 017 TO'J TY^V [JL3V E-'-ST/^a/jV 0'JV73t)7.l "7^ 

aXXou Xapsiv Trjv os 7'i5ii)/j3iv [xr^. 7./.Xa X7.i outu>;- 7i3i>-/)3iv a3v ti.7.XXov X7t 

15 YjTTOV S/StV 33T'.V, i-'.5T-/;iJ,-/iV 03 O'J, X7.1 33TIV 7^ a3V 7.lb})-/)3lC £X -jEVSTYjC, 

7j 03 SuiSTr^jj//; O'J. x7'i Tj ab <pu33'.. v) oz O'j, X7i Tr^;: [X£v iravTa Ttz ^0)7 5 

XOlVOjVcT, TTp 03 T7. Xo^OV i/ynO. [X0V7. O'XOUOC 03 xal TTjC OOcTp X7'. TTp 
STT'.ST/jfX/jC StOOTE? Oiacp007.V £/0!;jt.= V 7.V TTrjOTaSclC TZpOC TO 031XV'JV7'. OTt 
[XYj 71 7'JTat, El' "i'£ 7] ;X£V K3pl TOJV 3V0£/0a3V(OV X7t OcXXo)? E/EIV, EkI- 
20 5T7i[i-V^ Se O'J. ■k7'X'.V 7.7i0 T7p TO'J OfXOlO'J l}3(Opt'7C -ap£l}£TO 7:pOT73lV 3'J- 
pl3X0;A£'/-/iV TTjV OTI 6[X0U0; E'/St TO '^i'i^lZVih'J T:rjrjC 'J'i'EtaV X7l TO 
E'JEXTIXOV -pO? £U3?t'aV. 3/OVTEC -j-IZp TaUT/^V T7jV TTpOTaSlV c'J-OpOr/j- 
[lEV 7.V TTpOC TO -pop/.7|a7 TO ' TiOTSpOV T7. 3U3XTIX7. ~0'.7^TIX7' 33T'.V 3'JE;''7C M 
Ti O'j;'* £t 77p 01X01(0? [X£V Ey^El T7'JT7 TCpO; EIJEc!.'7V X7.1 T7. U*j'lElV7. TTpO? 

25 uyEiav, •Kor/jTix7. ok u-;z(c/.^ t7. 'j71£'V7', -or/;Tix7. av £!j£ci7; eit; toc z^itv.- 
Tixa. Tta/av CvjTouixsvou •KOT3pov 7j yjAr^^rq r^aoyyx 33tiv 7^ o'j, oia t?^ 

TO'J OIXOIOU i>E0Jpr7C £-/OVTEs 7rpOT73lV T7,V ' 6[X0tUj; E'/El V/jV£[X''7 £V 

7Epi X7.'. YjXryr^ h WAd-iTf^, 'Kpo3>.7povT3;: oti ' ^ 03 -^r/^Eix-'a 7,3'j- 

/I7' 3l'-/j'X3V 7V X7t OTt /j Yjlryr^ 7,3'J/t7 OEOEiyOTEC. Et 03 X7t T7 Tp'.7 ••'» 
■JO TtOV Op-|'0tV(«V TtpO? T7^V EU-0pt'7.V TfOV 7:pOT7'33(OV 3/_Et T7,V 3'JVTE/,3t7V, 
oUXo^tO? XaTOt XVjV C/.p/JjV /i-i'COV TtEpt TtV7 T(j Ot7/.£/.TtX.-^ TO £t'/7t 

1 -q (post TjO'j) om. A, superscr. P^ post T'joavvt? su])er,scr. xctl B "2 6tai- 
oscjtv A 3 [j.a&Tj|j.aTi7.6v — cp'jatxov A 5 -/.at] y^p 1^ 6 POst ^v add. ty]: aB 

7 BtaYvibaetoa D 8 yap aP: om. ABD 9 ttjv] tov A post -isv postea add. 

Tov D^ dTiopaXovxa B(C): d-opaXXovxa aADP: ditofja/.ovtt Arist. £tvai om. B 

10 al'a&rjaiv om. Arist. 11 lTLiarf,|x-Ai omisso xal aP 12 d'AXTjAa] cf. p. 71,5 o'j 

BD: -XT] aAP 14 o'jtw; D: o-i aABP ai'aDrjat; (aute [xiv) AB 15 ea-tv prius 

om. Al* 7.7t — £~taT/i[XTj o'S (IG) om. D ssrtv (post xal) gcripsi: oTt aABP 

l(i rrj prius A: o\). dtXX' uarepov B : 'Jixspov aP 17 [xovov Bpr. oe allerum om. B 

post xal prius add. £7:1 A 18 oiatpopd; P -poxdaet; om. I'. 19 [xev B: 

om. D 20 £-1 -fi^ xoQ o'po'j A '-poxEpio; A 21 6 uytaivojv aP 22 auxxi- 

y.'jv a xrjv TrpoxEpav A: fort. TTpc-xdaEOJv 21 zi vdp — /^ o'j (20) itcrat B post 

■jYistvd add. oe AB 25 post zvq add. xcd aABP:. om. I> 2(1 Tjaj/o? A 

27. 28 £/c[v vv/£y.tav^Y«Xr,vr(V aDP 28 tfaXdxx/] aBP /^ os] xai A 29 -/.al 

oxi aI)P: oxt y.al ii: xal oxt xal A 31 post c'jXoyio? add. dv B <J0 ALKXANDRI IX TOPICORUM 1 ]'',. 14 [Aiist. p. ]O.Vi25. 34] 

3t7:ojv ''si Sy) Xapo'.ixcv rjjh; -oaa tz /at -oTa xal ix xivojv oi ///('rji" 

TrpOasH/jZc TO " Xat -WC TOUTOUV £U7rOfj7)(JO[A£V " , si' 7£ -7. rjrjyjyrj^ T.rjyzy. 
-r/rj; xr^V t(oy -pOT<Z3S«)V SUTTOpl'aV auVTsXsi, ai OS -pOiaasiC 'J/./j T a'j)J/j-|'ia[xu)y. -•♦ 

5 p. lOS^uU lac usv oov Ttoota'ssic sxXsxtsov oaayCn; ot<'jr>iaHr^ 

llspl ~r,c Tojv TtpoTaciSfov szaoy/c? TtpcoTOV XsYojv -JiTjyj; Tivac xal 
7/iopji.O!^ TY]^ T£ sxXo*j'7)c xai T7,c z^jTjj[Ao.z aozviv TTapaoiotoaiv. 0Cia/(OC 
Y(/.p wpiaO-/) Yj i'voococ ts xal oiaAsxT'.xy; -poTacj'.;. xara -avxa /or, 
10 TCtuta Tac sxAOY*^? autwv -oisrai^ai" xal -,0(0 t7. rai'. ooxojvra /pr, 
svsiv sxXs/-S",'|j.sva xal Ta xolc TrAstatoic. ouolVoc xal i::! twv 30'i(ov xal 
T7. zasi ooxo'jvTa x«l 77. ToTc K/vSiato'.c xal ta toic svoo;oi:aToic. a/.Aa 25 
xal tac ivavTta; xaT^ svoo?o'-c cp'/jal osTv ix/i-,'S'.v sx 77.0 rr^: TO'jtfov 
ix/.o"jTjC suTTOpta TTpoTaasov o'.aXsxttx'ov '■'yzxc/.i xax' avtr^a^iv -poTsivo- 

15 USVOJV 6 ",'7.0 S'/fOV T7jV OT'. OSl TOU? 'itAO'JC XaXlOC TTOISIV, SV7.Vt'.aV 

O'jaav svoocd) irpoTa'as'., sv t"?| /pcta aKO'iaTixtoc aor/jV -pOTSt'vac S'jtto- 
or^3si oiaXs/Tix/p TTpotaiSfor. xal a'jToc sorjA(t.)js oia to'j st~srv to 
osi OS TTOOTSt'vs'.v xal tac svavTiac Taic cpai voij-svau svoo;oi?«o 
xax' avTt'.pa3iv -ojc ^ap osi /pyjaDai xal Xajj-Criavsiv t7.: svavT^ar xaic 

20 'iai voasva.'.;:. ouopiss o'.a to'jtojv. osiv os 'f'/jsi xal oaa.'. v.r/.xa ~c/.c 
TS/va? o6?ai s'jpr,[ASvai stai', xal xa^xac sxXs'jS'.v, oiov Tac sv -'S(W[i.sTpi7. 
uko tu)v ",'2'«;j-^~pt«v "/•'x't ~'5'-c sv |j.o'jci'.x'(i 'jtto T(Jov |xo'j3'.x(T)v r, t(ov ota'is- 
povTwv sv aiJTotc. ilstVy ^ap av tic id: svoo;ov to uko l~TTOxpaTO'jc As*'o- 
ij,svov sv laTp'.xY, xal to 'jtto 'Ap/i[J.r^oouc sv -sojasTpt'a xal to utto :>5 

25 'ApiGTOcsvou sv [xousixTj. yp-z-aiuov os As'-j'S'. Trpoc tv)V sx/.o^r// ts xal 

~7.0aaxS'J7,V T(0V SVOO^COV -pOT7'3S(OV xal TO U-Tj JJ-OVOV Tac SVOOCO'JC 

ivjd'iEV^ o.'/JM xal to t7.c oaot'ac Tai; ivoo^oic. t/j uapaiJs'jS'. T"i^ twv sv- 
oo:(ov svooco'jc auT7.c roio'jVTac. (o: sItts xal sv t(o ■n:spl Tiov 7:pOTajS(ov 
Xo'i'd). ovTOc ",'ap sv6o?o'j toO t(ov svavTtojv tyjv a']>TY)v s-i3Tr|a"/iv sivai 
;jO oaoiov ;xsv s3T'.v aoTto to at'3i)"/;3iv twv svavTt'wv TrjV auT/jV sivai* svoocov t» 
6' av ~'^h'j\-'j Twv toio6to>v s'xa3T0v T"ifi| too ojxoto'j 7:apai>s3S'. o'vtoc sv- I ctTTt-jv] 0.4 |i. lOlt'll- i;i po.st ei-tov ;uhl. oxt ;il! 51 in rus. 1*'-' xe 

om. I) rf. p. ST,:.'.') 88,1 2 /.'A xo A (i -r/j-A'jusiz \\\ .\rist. 7 -Ifi postcu 

f 
add. 1)' TJ-'/j; A U) 'Vv/.'jijv A 11 iyJ.olv(<j.iya V oaoiw; — -Xet- 

3x01; (12) om. .\. l."! 77. svavtt'a a t?|; oin. 1' 14 iyj/yp^;, \ -ivxi- 

■j;oaa'.v I' lo i'/ii A post oxi ackl. oO al' oei oui. A Ki T:poxc(3iv 1) 

0!-'y'iC(Xi-/./, A: •y.-O'iavtf/.oj; I) 17 cCreTv A HI): i-cvsyxuv al' 18 £voo;ai; A 

20 post 'i'/ivoij-Evat; add. ivootoi; l> xd; om. It Arist. -'■'< ccjxoi; IJD: aOxctl; 

,(.\!' 21 doyi;r/jOO'j I) 2.') o'.[ii3T'j;£v'>'j; .\ 27 i/./iyetv ciur. r\ TrpoxEivEtv H 

TO om. I) 2S. 2!) £v tc} -iot tcov -poxc<3£(ov Aoyi|) | i. 0. I Kt |). i()4''l.')S'|. i!ose .\rist. 

I'.seud. 127 211 vnm; A ."JO [).Vi om. P. auxiiT srii'ijsi: 7.0-/; liliri x>jv 

ot'jxYjv xujv ivavTicr/ 15 .'11 avj yx^j A [lo.st y^voixo add. x6 .\ ALEXANDRI IX TOriCORL'M I 14 [Aii.sl. p. 10.-)a34. i' 10] 91 

&o;o'j. Oil "I'ap "pOTEr^ovt'/c Ar,'-'-"'' 'Zf^C'' "j's t(7)v iv7.VTi'(uv y; o.'jxr^ ai'silr^- 
0'.:, wa-cp y.oX iT:'.3Tr,[j."/);', r^ o'Jtouc* ' 7.pa *i tojv ivavxuov y) auTVj 
oti'sil'/jsic, STTStorj X7.1 i-ilTr^a/j r, aur)] ~wv sv^vtuov ; ' xal ' apa "jS opwusv 
Tcaa/ouayj? it. zr^z o'^sa);; xai ",'7.p X7.'. i-\ tcov 7'X>aov atof&r^ascov vj 
5 avTiXr/j/i; ouxioc'* paov yx^ (jiiY/(^9wna.\. ota xviv -po? -ac svoo^ou? 45 

OaOlOT/jta. otov sail X7t to XOlOUtOV • ' 7p7 '[3 (OSTTcp Oct XOOC OlkO'JC c'J 

TTOicTv, O'jxiuc X7.1 [XT] -oiEiv 7uxou; X7xa)c /pr^;'. 

p. 105''1() 'K"t oca STTi Tra'vxoiv r^ xtov -Xstaxtov cp7iv3T7i, X/j-xiov 
(jt>c 7. py/jv x7t 0X0 usav Oiaiv. 

10 Astv cp"/jai xal xa y^ sttI -7!vxcov r^ xwv TrXsiaxfov o'3tu>c £X-^> 

'^aiv6[X£va x7ir6Xou Xaij.jBavctv toe o.[j/fj.z ovxa xal aX"/;i>"/j xat ooxouvxa 
-7.31 xal O'JTO) xii)£txEva (xdj •jO'.p XYic OsGcto? ovo}j.axi vuv iirt xoO 50 
au"(/.^->P-^''^'^-' "'^^'^ xiilcsUai xs/p-/ixai), xo'jx' laxi )^p7jai)at ost xal xai? 
xoia-jxai^ TTpoxa'acGiv (at ojjioXoyo'jixsvai? xal rj.[jyaXc^ xav |i./j IttI iravxa)V 

15 o'jxcuc Kpoc dX/jUsiav xo Xi^jOasvov i'/'{^. xuirfjjxrj. o' av slVj* ' xo xoj |X£''- 
^ovi a^a^tu Evavxtoy jasiCov isxi xaxov* xoGxo ya'p, si xal [xr, £-1 Trav- 
-(ov ouxtoc £/£i. aXXa cpaiv£xai *,£ xto £-1 xtov tcXei'sxcjov ouxtuc £/£tv. 5 
£3X1 ;x£vxoi xtva oi' a O'jx £3xiv aX"/jt>£; xo xaiioXou • £-1 yap o"j£iac xal 
voaou xal £U£;iac xal v.T/z'iia.; Eix-aXiv I'^ov 6£ixvL»xai, wc xal £v xou 

•20 -pojxoi; £T:£3-/j[xr^v7!a£Ua. yj |XcV -j'^^p £U£;i'a xr^s 'r,'£ia,- [Xci^ov a*|'ai)ov 

aUV£-lCp£p£l -j'OUV Tj ZUZQlO. X'/jV 'jYciaV, Tj tXSVXOl 'J-'£l'a OUxixi XTjV £U£C17.V 

010 [XoiCov a^aOov y; £U£cia* xo -jtxp auv£7ri<p£pov xi [X£iCov xal ayaOov 
xal xaxov xofj 3uv£TCicp£po;xEvo'j ;x£v txvj 3uv£7rics£povxoe o£. oux£xi 0£ ■/; 10 
xa)^s8ia, r]xi; Evavxia x"^ £tj£;t7., jxei^ov xaxov xt,c vosou, rjxic £3xlv £V7.v- 
25 xi'a x"^ tJ'i'Sia, aXX' sfxTraXiv tj voso^ xtjs xa/£?iac' vj [x£v ^ap vo3oc xviv 
xa/£ctav 3ov£-icp£p£i' Tra? -j'ap 6 vosuiv sv xay£cia' oux£xi os y; xa/£cia 
xYjv V030V £i3l ",a'p xivsc xal 'j-,'iaivovx£c xa)^£xxai. o'lxoiov o£ xw -poEi- 
p-/j;x£vo) xal xo sv ouo auCuvtat; ivavxiojv, av i)ax£pov i'-r^xai xwv ix xr,; 
£X£pa? suCu^ia? £vavxi(juv x<u £X£po) xuiv ix xr^^ aXXr^c s-j^^jyiac ivavx-'tuv, i-i 2 ws-cfj — ai'aOrjCi? (3) om. D: ras. "28—30 lit. 1* 3 ir.zX aP, Bpr. 4 xal alteriuii 

D Aiist. : om. aABP (ABCuf) 6 ojxrjtotrjxa BP: 6ij.otoT/,Ta; aA: 6(xoio D 

7 /pTj a-JTOu; xat [XTj Ttotelv xocxdJ; (xaXiJu; P) aP 8 ?v^-t£C/v — Deatv (9) om. B 

lU j/ci a 1 1 dp superscr. , yd; corr. iie«cio uncle B 12 TiDsixevaJ cpaivo- 

(X£va A 15 i/it A 17 xijjj to B xujv aAP: om. BD 18 ssxtv 

om. aP GfArj&Tj P> ID /.otl xaysli'a; ante xcti cueiicz? transposuit a, superscr. P'' 

£}(0v B: £/ovTa A: eyovtc; 1): r/st aP oeixvusOat aP 1!). 20 ev tw -pwxoj £7:i- 

a/)[xif)vd[A£i}a (sic) A 20 £-£ar;;xrjvc'[X£i)ceJ p. 20,21 sq. 21 y/rt coir, ex yap 1> 

22 ouvcTTiccEpetv A xai om. A 23 o'j/. £axi B 24 post rjTi; prius adtl. 

saxiv aP post [Xcuov add. iait aP y]X[; alteram AiJ: rj aP, corr. ex o B 

24. 2.J £vavTtov aP 25 ciXX' £v zaaiv A 26,6 cm. aP 27 Iz om. aP 

28 jtost o'jo add. roci; B ivzvTi'ov a idv B 29 su^jyta; priris om. D xw — 

fvav-tiov om. P 92 ALRXAXDHI IN TOPICORFM I 14 [Arist. p. lOoblO. 12] 

/ai TO Xo'TTOV TOJV i/. TTjC ZO'uTr^r T(i) /,M7:'|) T'^JV ZA TTjC 03UXcp7.C ;"£- 

a'tloti. f/j-jo:. i~z\ T«t) Xe'j/'u to o'.7./.p'.t'./ov, Kj) [liXav. to S'j'xp'-tty.ov, 

/C(l ETTcl tfO -jV^'J''--^ ~'^ V"''^- ~'I* "'•''•r''"} ~'^ /.'J-"/)OOV. Z~l [J.ZV Y'^f^ "'"''' 
"X^'.'jTOJV oGltUC 3/3'. • i'^t'. 03. 3'.^ oyj 3'iJ,k7.),IV. fO3~30 iit'l Toiv TTpOc'.- 

.j f/-/ju3vojy, -r/ctac zott voaou /ctt £U3ct7.c Z7l y.T/t'v.'j.v o'j -c(ry. 3-3- ifi 
£U£cta '\ u-'stot £-£171, vjo-/] X7l T'l^ y.o./zci'j. Yj V030C, aX/,' 3!-i.-a/,iv Yj •^«> 
xaycct'a ":y"J vosio. oao'.ov to'jto'.c x7.1 to ' o'j r^ 7/r>0T-/)c 7.7.I to 36 7'.- 

&£T(UTcOOV, Z7.1 7.UT0 7.t[y£T«')T3pOV * Z~\ \arj TOJV "ActSTOJV 0'JT(0C £/£'-, O'J 

tX/jV £7:1 k7!vTWV. to fJLSV 'jO.rj 3O 7.7:oUvr^3Z£iv xoO 3'j Yp7'^3lV 7.fj>3T(0- 

10 T3pOV. 7.y.pOT/"p OV TO ;X£V TO'J Yp7/^31V TO 03 TO'J 7.7:oUvr]aX.3lV 00X3TI 03 

xal TO 7.-oitv/'3Z£'V TO'J '^[A'^ZVJ 7.ip3To')T3pOV. TOIO'JTOV 33T'. X7'. X7i)o///J 

Xatij57.v6ij,3vov TO Triv xapot'av 7.p/rjV tcov ^(otuv civai* 3-1 u£v 77.^ T(ov 

-/>£['jT(tJV O'JTCOC i'/ct, O'J [J-y^V X7I X7i)''j//>'J* 3'ciTl •,'7p T!.V7 -m'J. 7. T/^v 7.p/rjV 
O'JX £/£'. y.Vi'tin.-K 3-'.^-/]TT,37'. 'i 7'v T'.C T['v'. 0'.7/i3p3'. T7. T0'.7'JT7 TWV 25 
15 ra3'.V Yj TOtC -Xsi'STOIC OOXOJVTOJV. Y^ Ar,'0'. 7.V OTI T7. T017'JT7 OUo' 3f>tt)- 
T7.V TYiV 7.p/Y)V 031^. 7./v/.7. "/py)3l)7'. 7UT01C ('K OUOAOYO'JuivO'.C X7'' njC 7.p/7.Tr- 

0'J03 ",*['•' "^^ ^rV.^' '■-''J^--? £f/ojTa, 7.aX' (ijc oixo/vOYO'jjxiva'.c rz-'j-nXz /pY 

T7'. Y, X'XV |J,Yj OOXYj TK IVSJ.liXr/.^ iTraXT'.xdjC a'JT7. 0317 'f/jSl /.7lJ.[:i7V3'.V 
U)C T0'.7'J-7. 

20 p. lO.Tl'l-J 'Ex/.3Y3!.V 3 /pY) X7l 3X Tmv ■(Z'^<-^'y.\i.\i.iv W^ AO-jfUV. 

ElTTOiV -«JC ypy) i>/jp7.V T3 ■/,7l ailpOl'C-lV ~'X^ 0'.7/.3/T'X7.: -pOT7j3'..:. =!<> 
03LV 'fVja'. \i.'r^ [XOVOV 3X T(OV r3p'/i3jOO;X3y«>V OOCWV T7.C -pOT7'33lC T7.C 0'.7- 
/.3XT'.X7.C /,7[Xjj7V31V, 7./.A7. X7.1 3X T fl) V ",' ^ 7 P ^- 1^- JJ'- ^ "'' <^'-> '■' /-OVOJV '■'3'Z 3V- 
66?OJC 3V 7.'JT01C -3Yp7-Ta'. ix/.rj'ElV X7'. 3/3'.V -7p£5X£'jaCJU.3V7* O'J "ip 

25 paoiov 3x TOtj ~7.pa/pY)[xa twv -/pY^S'.'awv ~po^ to 7:pox3MX3vov -pojj),Yj;x7 

7:pOTa3£tOV S'JTTOpclV JXYj 7:p07:7p£3Xc'J73[X3V0V. 031V 03 'S^r^'j'. T7.C 3X/.0Y7.; 
7:0l£Taf>7'. iXYj -£'iUp;X3VH)C 7././.7. XaT7. 0',77p7'i7. C X7l X3'/ (Op'.3|X3Va)C X7.1 :!■'» 

tota X7i}' 3X73T0V -j'ivoc* O'j'thjc -'7.p YjIxIv 3'3ovt7'. /pYj3'[xo'.. 3']oo3'.v 3v oTc 

7.'JT7.C £6p£lV 0JVYj30a£ij7., o't7.V 03Yj{}fO[X3V* 7./J.7. X7.1 X7.l}' 3X7.3T0V "('^'■''■'^ 

yO TaclV TIV7. 3-'.T'J)3VT7C. OtOV l'!>t'7, Ti 3 p I C '{> 'J 'J "/-^d tO'-'/ ~3pl 7.77i)oJj X7t 7.77- 

^OtJ TiaVTO? t0''7. X7I 7:3pl 3X73T0'J X7i)' 3'x73T'jV 73VOC, -p(T)TOV |X3V TO T t' 1 TuJv prills; eras. 1' 4 po>t i/st add. e vs. IJ O'J [j./|V irl nctvTwv a, siipeis^or. P- 

aut P-' G ryOTj pu.stca add. I)' ■/.o-.i 0111. D 7 cj ex oy, lit videtur, 

eorr. I> 8 -/.ctt ct'JTo aipETo'jTipov aBP: 0111. AD post £-t fort. \}.b/ a'ldeudiiiri 

111 VV. ;j, ]•_' 10 CtxpOTT,? -— OtipE-lOTcp'vV (II) 0111. a TO'J 03 TO IJ 11 /.'A 

priu.s cm. 1> cizoDvrpxjtv A: 7.-o5}G(Vctv IJliP post xai altcruin add. to aP 

1;^ post 7,7.1)0X00 ai]il. E3TIV I' TIV5 oil). i» IT 6|xo/.0YOJ,u.£v(t); A 7'Jtc(T? 

I): <im. ii AIM' IS /^ xcJv Altl): /^v oiv aP [j./j (ooz)y] in ras. 1' post i-'j.v.-\- 

y.Gn add. 11 •_'() Iz yo/jl " A 21 oiGtilpoi'stv A 2'i /.itaivov P 

26 ~[^ri~o.[jtz/.vyj.Z'iv<'j. \'>: 7:7p£'j/t'jc<^;j jviuv 1): 7:p07:7p£a/.£'jcc;oiv(i)v I litis 27 /.v.! alto- 

niii) oiii. A ■_'!) £jp£lv aJTc<c al' ;Ht T7!;tv t'.v/ £-i.t'.!)£VTO(; ',£r:i«)£VT7; l>y] t7.j-7 

iv T7;£i jzoTtiltToci A aiite -«V/j add. toj J) ALKXAMUn IX TOPICOHl'.M I 14 [Arist. p. l(i:)i.l-2. iH] 93 

Zj-i. T'XjS'jVta,-. 0'>jV Otl -7.'/ "(iV/V O'jSt'o! istlv iu'Lu/O: 7.ljf}r^T'.XYp Y, OTl 

'lUV.n.. Z'-'y. -fjl'jv v.. oti i'u'l/'j/ov. oxi ^taU'/jTixov. t, o'/.(i>c ;-.' f. 7.'jT(i> *o 

'JJtdoy Zl^ r,W^ r'j-i, -xrjy r<tV>V 7| -zlhv Yj SV'JO[>OV Y^ TTTY^VOV, Y^ Of. OU ~7.V 
TcijOV 7.V7T:V31. Y, OTl o'j Z7.V r<iVjV •/.c07C('f Of>OV ofa'^OOOV , 7.X/.7. V.OlI £1 

,') iv7vt('ov ~'. iaTi T(o ~;j'jy.i'.aEV(ij. y.7i Tt t:ot£ SjT'.v 7.'Jt(t) iv7VT'/>v. y, ti'vi 

aXOAOUl^St 7.'JT0, Y, Tt ^.^^(O aXO/.O'jDil. )^pY|ll[X7 OS /.7I t7 tO'.7'JT7, OlOV Of. 

[x7i] " fj ct*,yt'voi7! isT'.v 3'j3T0/''7 ttc iv 7.3xi-T(i) -/ryovo)". Y^ Y/.'.or "7'atpov 
"/)[j.spocpas;". y^ to 7.y7'Iov to -7.3'.'/ i'isxov. y, tYjV T-.psTY^v .33/-;'arY^v i';tv y^ a:, 
TYjv 3uo7i;aovt7V 3'jr>ot7v [it'otj, X7i o'ti 7.xo/.o'j1)ov ixiv ilT'.V 7.V7.*'X7.rOV 

10 3iV7'. TtO i'T3r>0V siv7U JJ.7./0|J-2V0V OS 7.V7.7X7rOV JJ/Zj 3tV7.l. O'JTCJC ~3- 
TTOiYjXS X7I iv 77.^; 0SX7. V.y.Trf^OrArj.i: -sol SX7'jTYp X7TYjY00l7.C '/d'^iov. ~b. 
Y7.jO T0t7liT7. TCp iv7jO*jWC 7.T:00!.'o03i)7'. 7:[jOCf7!7ET7'. TOV -[>0a0l7XiY0|J.3V0V ' ')! 
O'.O Ocl 70T7. £/3'.V 3XAsX£Ylxiv7. r/jvrj-rjx xh 7.pc7![X3V0V 7.-0 TOti tt 3 ST'. 
-3^1 TO'J 7.-,7i)0'J 3[[>Yj3i}7l. STTsl 00X31 3V TOU 03Z7 ",'^"''-Ci^''' -^■"Zl• kSoI 

1') 7:7.V:0C Y'ap TO'J 7.77.1)00 A3731V 'fY,3t 031V 7.p;7'jJ.3V0V 7.-0 TO'J iv 0'J3l7. 7.7a- 
DO'J* TO 77.0 Tt' 3 3TI X'JpUOC 3V O'JjirJ.. OStV 03 CSYj3lV 3V T7.lr 3X/'v077.rc 
7:7p7 3Y^;j.7l'v3 3i)7. 1 X7.'t r7p77p7/i33n7'. T 7 C 3X7!3T«JV 00C7C" p7.0V 770 '» 
3'J7/(iJpO'J3l TOtC /.£70;J.3V01C TiO/,/.7'x'.C ;j.7i>0VT3C TOV 3tpY,X0T7. X7l OU y-JS'): 
X37OU3VOIC OU 3'J7/«)[J0'J3'.. T7'JT7 T'.l>373!. [J.7i}0VT3C TOV 31T:0VT7. 

"20 p. 10,') I'll) I^jTI 03 ('): T'j-(i) -3p'./.7[j3lV T (0 V TT T 7' 3 3 (0 V X7.1 T cTj V 
7: fj ''^ }. Y^ |J, 7 T (0 V JJ. 3' p Yj T p ( a . 

IIpO 0/v''70U X37(IJV -3pl TO'J -po[5/v/)|J.7TOC 317:3 " -pOp^Y^aa 03 33TI 
6l7/.3XTlX0V ll3(i')pYjiJ.7 TO SUVTsTvOV r^ TTpOC TLlpSSlV X7l 'O'jyr^'J Tj "pOC OtX/j- 
{)3'.7V X7.1 7VU)3'.V, Yj 7'JTO Yj (0? 3'JV3p70V iTpOC Tt s'TSpOV T<T)V TOtOUTWv". 10 
2') OYj T0T3 -3pt TO!J -p0,3/,Y^;j.7T0C StTTS (x7l 3-33YjJJ,rjV7[J.3ll7 OTl O'J T'7, 
7:po[^XY(fX7T7. aOVOV d'kka X7.t 7.t KpOT7'33lC 3V TO'JTOtc), TO'jTO X7t 7!Jihc vOv 
/.373f [J-ipYj 7ap dvTt TO'J ' tlOrj' X7.1 T»0V -pOT7 33lOV X7l T(WV -rjo'^KYj- 

<xd-(oy xotva x7Uo/,o'j 'yr^ah thai t7'jT7. XsY'tov tiov ot7X3XTtx(ov, 3-3t istt 

TtVa -p0j3X7)[JL7.T7. X7.t -pOT733tC O'JTS Yjl)tX7t 0'JT3 ■•fJ3tX7t O'JTS /.07lX7t. 7'. 

1 T7!aaovTo; T): ToiaaovKz; supra sciipto -po sivc -po; I' ejtIv 0111. A 2 t( D: 

om. aAKP '■'> vj (ante --r^vov) add. P- o. 4 r^ 'j'tt o'j -ocv ^wov dvc<-vci ante 'q 

oXoJC (2) transposiut .V. 4 O'j iictv] ijitjOEV P: foit. ou zoiv C'I'^jv ('i'a-.pooov o'joev yip 

CwGv) xpo(;'£opov A 7;j.cpooov DP: cirj.cpooo'jv aAl> ft', p. 118.29 122,25 4. 5 cl' 

Ti ivavTt'ov I) "j c.'JTiij oin. L) (i ci'jxo] a'JTco 1> 7 xcd ex uorr. 1): delevi 

■q dyytvotci -/.t/,.] .\n. Pusl. I '.',[ [). S^i'lO post 'q add. on al5 S rjj.cpo'icts; 

BD: r,a£po'.pccvh aAP Arist. \14 p. 142M, Plat. Def. 414A q to -aaiv ctyatlov Pi 

IcpsxTov a 9 c'jppotav 15 ia-i (compcnd.) to P l.'l post o'JvaToti add. yip B 

14 STisi Siiperscr. J'- toi; ysvEat toI; 0£za A l.'t /.Eyatv J>: /iyct .\P: Aeywv a: 

comp. I) I.'). IG post dyciSo'j add. eivoji B 17 Trctpaypdccctv aP 20 T'JTtuj] 

TO'jT(i) a -cpiXcti'^Eiv] Epi in ras. P- tiov prius om. A 20. 21 -popArjfAd- 

Tojv — -poTotaiwv B 22 /.syuiv] aiX/.iov B eIhe] e. II p. 104'' 1 25 totj] 

TO'JTO B E-carjjxrjvdjj.Eilo'.] p. 75,5s(|. 2(1 ci'jHt: 1>: 7.'jto? a.VBP 27 rpo^Xr^- 

[J.C('TtOV — -pOT7[a£(OV L) 28 Ta'jTK post I'MS. 1) 94 ALKXANDR[ IX TOPICORUJI I \i [Arist. p. 105M9] 

",'7.0 7.7.r7. t7.c -iyyj.: ts v.y). ~Jj.z z-'.nz'r^[x'y.:. oTov iv -cojasroia. iv jaou- i"> 
aixYJ. toiv ov) ■7:pOT7!asfov, oaot'toc os Z7.l tojv 7:po|^///);j.7'Ta>v, 7i ij, Iv. «oc 
<p-/jatv, £t3lv yiihy.7t', r^Oi/ac /.e^iov tocc -spt twv " -poc atpsaiv /7.1 cpo-jYiv" 

O'JVTcXoUVTOJV, 7t 03 Ci 'J (j IX 7 r ToCfj 03 T7'JtOV TOj " TTpOC 7Ar(B3l7V y.7l 
5 ";V(03'.v"' -7!vT7 77.0 Ta 'i'J3lX7. TTpOC tr,V -;VU)3tV TO'J 7.X"/jf)0'JC iv O.'J-fAZ 

iyz>. r>,v x'jp'.a)T7'tr(V 7.v7'fop7'v. 3i X7t' tiv3c rjo/j tyj -sol t7.'j-:7 iarstpia 

X7l -OOC 7:07':S'.C y rjOi'^-yJ. TtV7C* T7.C Oo />0*''.X7C, 3X31 317:3V ' /j (o; 20 
(3'jy30*'0V TOO? Tl 3~£pOV TfOV •COlO'jTtOV " vOv AO^/.XOV OVOtJ.737?, OXl TO Xo- 
-r/OV 0077.V'.X0V ilTl X7l (OC GUVTiXoCiv XI TTpOC Xa aXX7 -7p7X7u[37.V0li.3V0V 

]0 03ixv'jr. o'.a ok tojv 7:7p703r,'ij.a':a)v lostrs x:v3r [xiv 3i3'.v r/.l •r^i}iy.'j.(. 
Ti'vec 03 ai ccu3'.x7t X7l ':t'v3c ai Xoyix7''. to o3 wc t^ttc) 7:3p'.X7^j3Ty 

T:poa3l)"/jX3V, OTl tXY] 33TIV 7.Xp'[!ia)? 7.<pOpl37.VT7C 3t7:3rv T7.C U,3v' TTOOC 7t'p33lV 
X7l CS'JY/jV" 3'JVT31V0U37C rji>r/7.C 3TV7'., T7.C 03 " TpOC 7.X-/]f)3l7V X7l YVfOjtv" 2.'. 
'i'J3'.X7'c' 33TI ",'70 3'i' fOV 'J-T.Kkd'jazl. (OC iv TOIC sETjC p"/jl}rj33T7'.. (OC Oi 
15 TTSol -00T7!33<ov [xeXXcuv X373'.V 7:p03l)3lc TO 71 aSV Y'Otp r^l}tX7l 7:pOT7- 
a3U 3t3''v. 7.XX7. X7.1 3T:iC5ip(OV TO OUOMOC X7l T 7 ~ pO |j X'/j ;X7T7 . [x7l] 

:7 T:70703r;a7T7 X370JV i3"/rja7'Ti33v to: -poSXTJu7T7' to 77.0 r:oT3pov' SITTSV. T'. T:00riX-/a7T0C OtX3rOV. (03~ep TO ' 7.p7 73' TpOT7'330jr, i3»o: 0'JX3T'. TY, X3;3'. TYjV 0l7'^0p7V 7'JT(0V T/^pcOV. X7!}oXoU |X£V 77^ r:po[5Xr^a7 30 
20 Ot7X£XT'.XOV 030V i~\ T"^ KZZZ'. 7:pOT73'.V 33T'. ■r:0'.9i37'. X7I 7:737.V 7:pOT73lV 
'npo3X-/j;X7 TT, TO'J '-OTEpOv' X7.1 -r^ ToD '70773' 'J-akKT-f^ ' 0'JX3T'. ;jivTO'. 
r. X7.T7 T7. T-rA'^tirf-r/. 70T0JV 0'.7.''fOp7 T76t/jV 3T:i03y3T7l T/jV 'J-r/XLT^r\v ' 
T7. tX3V 77.P 7:po|jXT,U.7T7 7;j.C;i j|'^f^To6a3V7 3!V7'. OsT, T7C 03 7:pOT733lC 3? 
7Gtu)V ZyZV^ 031 TO 7:'.3T0V. 
25 K7l)oXo'J 03 7:3plX7p3rv a3V 0p'.3;J.(O T7. •K-p03'.p/j|J.3V7 310/] T(~JV 7:pOT7'33WV 35 

O'J C5"/)3'.V 3tV7'. P7.010V. OEIV 03 X7T7. T7 "p 3 • p •/) JX 3 V 7 K7p703r,a7T7 3'JV3- 
ftt-SlV aUTol); 017 TT^C 3~77«077^C TtO 06v73i)7l 7V(Opl'^3tV T7C 0l7/i0p7.C 7U- 
TWV. OOTS 77.0 6 Xrj'fUV 7^1)1X7 3lV7t Tv/'-pOC 7.lp33iy X7l 'f'J7r//' j'JVT3lV0VT7, 
OJC SOpS^}"/] KpO 0X1700, 7:7VT7 T7 7;i)lX7. -3p'.X-/^'j;£T7'. * TO 70'JV 7:3pl TO'J zl 

;in 7.vT7.xoXo'ji>o03'.v oJJ.-f^kox: al 7p3T7l 7:po[jXr^;x7 33tt ;x3v 7){)ixov. o-j u/jV 
7 -vojS'.c 7'jto'j 7:00c 7.ip33'.v 3/3'. ty;v 7V7'iop7.v 7XX7 7:poc 7V(oatv. OUOUOC 10 

/7I TO -OT3pOV 7) 7,0')V7, X3t7 X''v7j3''c 33TIV 7, O'J ; ' 3371 U3V 7yl}lX0V TTpO- 

1 Y«P in ras. D Tii; alterum 1>IJ: oiu. aAP 2 os AD: te li: oin. aP '2. ','> £i:;iv 

w; '^YjCJiv aBP ;> post -rfiivA; add. os B 7:p6; aipsciv corr. ex 7:[j0c.[p£:;tv P) 

.') yip siiperscr. P ttjv toj d/.TjS^ou? y'^*"^''' -^ -:c«/.r,ilooc -o'j i-i aP ccjto!; lUni 
(■) ccj-i aP T TC(';£ic B. Ppr. Ttvi; yp(7)VTc<i al' t'nit. ol r/z 'i.fj-^v/.'ji 8 /.o- 

yixdiv P !) Ti'/.Xo! aP rrapa siipcrscr. P) 10 czi oin. al* 11 xoct Ttve; A15I>: 

ti've; OS aP -apa/.otJjcTv P', corr. P- 12 c/./pii'^w; postea add. |) dccopisavTE; A 

14 £v TOt; ir?,;] p. !>,"). 7— U prjft/,3£T0!t aVI!!': a'iHy)ao[XEDa 1) 1.') zpoatiScU al* 

ir> y.ott tertiiim delevi 17 TTpojiXrjrxaTt A IS on ,i.\HP: to'j I> post rpoTCf-jSco; 

add. ■/.'/' 1' I'.l O'J/. ESTi Ai' ■/.0.%'j li a£v om. A post yip addendum vidotiir 

-oiv 22 JraAA^YY/ .\ 24 ccjtwv j): ccjtwv a.VBP I/siv post TTiatov traiispo- 

siiit A o£iv V> -') \).i'i om. aP 27 t<|7 scripsi: toj lil)n' 28 -/m aBP: /^ 

AI) 21) IppEHr, I): £pp/|ll/j aAliP cf. p. 11 i.ls ct postoa add.l» post z<. siipei'scr. 

'/pot P- ol yviu-;'.;] (o in las. ."j - (! lit. 1'- ii2 Xsi'ct BD: ItVj. \: ifizb. aP ALKXAXDUI IN TolMCOUrM I 14 [Arist. p. 10:»i)19. 30] 95 

,3X-/)[X7, o'j u7)v zoo: 7i'o33''v -'. y; "vwa'.; v-'jto'j S'jvts/.si' r, 'f'-'VV''- '^•'^ 

£uXo-'tOC SIkS -0 -017.1 03 i'/7.aT7.l TlOV TT^OO ElO/j [J-i V (0 V , O,0'-j;x«i) JXEV 
O'JX 3'J-3T£C CtTTOOoOv^ '. TToOl 7. UTO) V • (/jll'./a; USV 77.p £[ioO]J.EV T7.C 
T017'J-:7C, OTl 6 ar, too •/.oX^/j yi^jV/ XOlVtUVniv OUX SAS-jUsp'-OC. on 7, 7p£TTj 

.■) oi 0(0-7 V atpEtr, . 037 zsol 7rp-i-:rov. 0j7 zspl -p7xta)v. 'i'j3r/7.c os 

0371 KiOl 7Ucr,3i(OC X7.1 0371 TSol X'.Vr,3i(0C X7t 037'. TZrA -'3V33i(o; X7.1 'f i}0- 4.i 
07.C. X7t OTl ~7.V TO -'EV/JTOV 'i,i}7pT0V, X7l T7C TO'JTtOV i-/0iX3V7C- SSTt 03 TIV7 
7:00^X7^X777X7.1 -pOT7'33U X7l 3V ToT? '.p'J3lX0U " TTOOC 7.l'p33tV X7.1 'f077jV 
TYjV 7V7'iOp7.V S/0VT7- TO 77.0 ' TTOTEpOV T:7'vT7 X7ir 3i;X7f/a3V-/)V X7l 

10 X7T7jV7-'X73a3V(0C 7''v£T7i:' 'iU3'.X0V OV T7,V 7.V7'iOp7.V £/3'. " TTpOC 7.l']p33lV 52 
X7t C5'J77jV" • 31 77.0 00X31 |j0'j/.3'j33i)7'. -3pl TWV 7:p7XT3tOV 7^ ;X7, , ivTE'jftcV 
7]pT7,X7'. • /,07r/.7C OS OTC T7. "pOC Tl 7;X7 T^ Cp'j33'.. OTl TO)'/ 3V7VTU0V 7, 7'JTY; 
i7:',3T7^;j//j, Otl 7j 7.VTt'973lC 0l7'.p3r TO 7.A7,!}£C X7t TO 'I/3'JOOC . T7 r3pi 73V0UC 
X7t 3i.00'jr. T7. TTcOl T(oV 3'jX/.07'. jTlXOiV 3/7jU7!T<yV. T7. ~3pl TWV 3'jC'J7UUV, 

1:, T7. -30l T(T)V -pOT733U>v), SVOSlXVUaSVOC OTl tOl'cf. TCSpt iz73T0'J /p/j 3X/v373'.V 5 

sroo'jr. r^i>'.x7.c tot'c/., '.p'jsr/'zr tor/ X7'. /.07tx7c toi7.. 

p. 1 ().')'';'.() llpOC ;XSV 00 V '.pi/v0 3 0'f t'7V Z7t' 7./.7Jll3'.7V r 3 1 7 'J T tTj V 

7: 7. 7 ;x 7 T 3 'J T 3 V. 

Ki-(ov T(7)v -po|':i/.7j;j.7Trov t3 X7i T'Tjv zpoT7'33rov -A ;x3v 7ji)'.x7 sivat 

•20 T7. OS '.5031X7 T7. OS hn-'V/A. -p03Tti^/j3lV OT'. T'o USV 'i'/.030Cp(0 X7Ta TO 
7.X7(93C 031 TT-^V TtSpl TO'JTdV/ 7;V33l)7'. 3?3T73lV T3 X7.i Zp77a7T3!'7V. 7.7^' 
SXaSTOV 770 StOOC TOJV 7:p03tp7^|X3'vtOV T7jC TO'J 7.X7^i)o'j: /7p'V 30p333(OC Tr,V HI 
7:301 T7'JT7 7:p77U.7T3!'7V 7:0'.3rT7'.. 3V ;X3V T7rc 7:0/vlT'.X7rc T3 X7l V^BtxaiC 
7X007333' TTSpl Toiv 7jf)'.X<TjV, OJ3T3 T7.C 7X7^i)(o; TtpO? 71^331'/ X7t 7.///;i)(0; 

25 7:00c 'iU77,V 3'JVT31V/J37C 7:pOT733'.: 3X/ic3'. X7t 77301 T<OV 7./v7^i}oK 7tp3T(yV, 
3V OS T7.rC l)3(007jTlX7.U T3 X7.1 'i'j3'.X7rc T7. OJC 7./v7^l)(0C r/Xr^DYj C7jT7j33l, 
SV OS TOTC 'Av7>,UT'.X0rc X7l 3V TOU 7:3pl Zp0T733(0V X7l 3V T7, T<OV T.rXJ.'X- 
yuK Xs70}lSya)V OiaipsaSl X7[ 037 T0'.7'JT7 T(TjV 7./.7ji><u; •/p7,3'.|J.(uV T7,V 3/- i'> 
Xo-7,V 7:0'.733T7l /,07lxiuC. ». 7X3X.T'.X(0 C OS 7:pOC 0^7V, HJC 3V T3 T7'JT7, 

no T7 -07."'U.7.TS!!7 X7l 3V ToTc p7^T0p'.X0tC X7l SV ToTc IcfOTSplXO'-C* X7l 77p X7'. SV 
3X£''v0i; T:X£13T7 X7.1 TTSpi T«7)V 7^l)'.X<0V X7l Z3pl T(OV 'i'.(3'.X(') V 3V00C(0C X37ST7'.. 

1 Ttvo( aB T^ cp'jyriv post ti trausposiiit 1» -J rowtj roiov 7.t A r/.7c;tat al' (c(( in 

rai. I') Arist.: r/.aaToi 1): tvA-.tpai AB 4 ;i.r; A £/,c'j9cC,o; 1) .j fort. oVy. 

iiti-oque loco, sed rf. vv. 13. 14 to; Trepi T ycwr^tov .V -ro'Jrryj A os scrips!: yif. 

o 

libri cf. p. S3.-2.') 10 -(hz-rii X\)P : 'isoovTC(t aB cfjc.-/. t-V/ .\ U i3o'J/.£:;li7.t A 

7:p7.7.Tiu)v aAP: rf,7.7.Ti-/.u)v B: Trpav.Twv 1) 12 AOYty.-);] sc. £[iou;xcv cf. vs. 3: /.oyixoTa I) 

i'lxa] rTfj.rx B 13 riiatpElTctt a . TotXrjDsc aP -/.ct'i to] te v.-A A 14 tojv 

alteruni 0111. W 15 twv D: om. aABP Iti ■i-'^v/Ai i'jA om. B 17 -i[A tojv 

ct'jTtTjv I) IS TtpoLyactTE'JTiov aB (e'J coir. B) P Arist.: •npaYTE'jTiov A: TrpctyaciTEOv It 

11) T(Tjv alteniui 0111. al> 2(1. 21 y.ot:' -i/.r^.^s; 1". corr. P- 22 Ta/.r^loj; P 

2:1 -zrA \i;i>: ■/.c(T'i aP T£ oil). .\ 2(i -fj^txct?; te 7.7.1 !)EiocrjTr/.7t; .\ 

27 -707. .V 3(1 -/.7.I ijuarluui !»: om. a.\l!P 3L t:AeT7T7 coir, e act/.tiT* B ALEXAXDRl IN TOPirORUM I 11. 15 [Arist. p. lOniiP.l. lOGal] I). l(i.')ii;;i \^r^~-ir,y ok on av'/.ijtv. z^Do/.o'j zr/.'y.; -a; -o'jT7':;s'. c. 

IIOOC to 7:XstOV(OV '^j|J-aC SOTTOpSrv ~00t733{OV 7.7.1 Xo^OJV XOtt tO!J~0 
'i/jdlV SIV7'. -/ry(^ri\yi.r,'j TO -;tp7.jl)7.t (OC Of. a7'/.'.a':7 X7i)oAO'J X7.u[:i7!v3'.V -0 
tic 7:00T73Ei; SV t7.rc i//.0-'7lC- 0'Jt(OC 77.p 7.-0 ]J,17C /vrj'il)£''a"/iC -/viCoVfOV 

;i soTrooraoa^v. oTov [J-Yj OT'. Tmv iv7v:('(uv ai7 iK'.aTy'j;x-/i. 7./,/.7. ot'. tmv 
7. v:i7.3ia?'v*ov syovrsc *,'7.p touto I/0[j.sv oi 7'jto'j X7.l OTt "(ov sv7.vtuyv 

V.7.1 Otl TOJV X7t7. i'clV X7l aTSp"/]t5'.V X7l T ("^i V k[>OC T I /7l TfiJV X7t' 7.V:i- 

'.£7aiv 7.v:'.xs'.asv(ov r^ 7'jTri i-'.atr^ [j. "/;. 7././.7. X7l to'jtcov sx7C>f/)v TtaAiv 

0l7.tpr|30aSV X7lx[3aVOVT3C -Jj. O'i' iz73':0V 7UT(0V. OlOV T7. UTTO Xa EV7V-17.* 25 

10 7.*'7i3o'j ",'7.p X7. t y.r/.'/jj'j r, 7'jTrj £-i3Trja'/]. xal Xeuxo'j Z7l |j.£A7voc 
T 7'jTrj 713 i I /j Of'.;, O'V.c -,7p* 7.AX7. x7i 'I.''j/_po5 X7[ ilcpuo'j r, 7utrp 

a'.CTj ",'7'p* OjXOUu; C/ypOU X7l U'([jOU. £-ia~r^[J."/)V 0' 7.V XOlVOTcpOV Tr,v -,V<t)3lV 

/v£",'ot, rjt'.c -'vojaic x7l 01' 7t3i)rj!j£(oc "jivstai. 7.^X7. X7.t i-\ ttov dt/J.fov 

oaoitor, X7.1 iid ;j.£v t(ov -r>oc ti oiitXaaiou X7t r^iilato; i^ r/.hxr^. X7l •^v.- 

15 0'JT£00'J X7I y,rj'y30~i[j''j'J "/, rjSjxr^, 7.XX7. X7.1 tcov 6;j.oi'(.ov y^ 7y-:rj. x7l £-1 :'.o 

3q£(oc ©£ xal axtryf^azio: tu'fXo'j X7i [i^XIttovtoc y; aoxr^ •(V(o'3-v/.ri X7.1 x(o'.po'j 

Xal 7.X0U0VT0r. 7.XXa X7l £~[ 7.V-lCp7'3£0iC -00 £l3oTO? 0X1 fjOi '/j X7T7/.p7ai; 
dXr^&V^C, £37'. TO X7t XrjV 7.Vt'.X£'.|J,£V"/)V 7'Jtrj d-ry^rj^ji^^ £tO£V7l Otl '!;£'JO'/;C, 

X7.1 luLitaXiv. KCtXiv otl -7.37 ■/.vrf^'J'.^ u£t7[3oXyj ttoUsv tto'i Xr^-tiov, 7.AA 
20 ouy otl 7, TOTtixTi xivr,3ic" E/ovt£c 77.P ixiivo i'cojxcv oil X7t r^ -'svsaic; 
X7.1 Ti '^1)007. X7i r, 7.XXouocric X7.l r yjj^rai.; X7.1 r, 'iili'cJic. % p. lOCiiil To 03 r:oa7y(or. -p7."|'[-''Ci'.t£'jt£ov u.)] jiovov 037. /.£"'3t7.t. 
T(ov t£3370(ov, (ov (i)C op'j'avtov ypvjSi'fKov £i::£v £iV7.i ~poc tou; auX- 

XOYIS'JLO'JC, 0£6t£pOV TjV to o6v7.at)7'. to TToXXa/cyC X£-|'0[J.£VOy Ol7'.p£rv t£ X7t 
■.'VtOOt'CilV. £Ci' ]X£t7. fo 'JT:oU£ai}7.'., TTOJ? oToV ~£ £3tl t(UV ~pOt7'3£('>V 
iUTTOpsTv, ;X£t£l3U X7.1 7:7p70lOU)3l tOTTOUC TjiJ-Tv tlV7C X7.1 7.CpOpU7'c, Ol' (OV 
-'V(O0''C-'-V 0UV"/J30a£t)7, c'.'tc tmV TToXXayoJC Xs-j'OpivtoV £3tl to TtpOX£i;i.£VOV 

£'.'t£ X7.1 ;j.ov7/(T)c X£73t7i. oittoD OS ovtoc to'j -oXXayni?, toij jj-sv iv 40 
ovoa73iv, 7. 0[j.(uv^ja7 x7X£rt7i. tO'j 0£ £V Xo",'(o, 7. £t(>jlky.a£v d<i's(^irj\r/. Xs- 1 Tra-ja; supersiM'. P "i xc/t toutfl om. al' 4 [ua;. ex jj.io!; corr. P- o (j.i'ct 

1)111. .\ 7 arsoTja'-v x-zHi'.v aP post xoct tertimu add. ot'. I) S rct/.iv om. .-V 

i) oiaio/jaoixtv al)P: 3iopiCo;j.£v Al» 11 [jost 'idp crasit ;> — 4 lit. P 'I/uypwv xal 

ft£pp.(Lv A 12 post oixoid); a(kl. xal aP 1.") AEyet a: r/£t A xal piiiis 

cm. a 14 orj.ot'j; Ppr. 1!^ post lati add. ov^aov 1) to aAP: to) P>i> 

a'Jtiov A U) [j-ETajioAYj in inrg. add. P' -olUv liljii -ol V>: -r^ l) 

"20 xal oin. B 22 p.}]— XEysTat cm. P ou .V 2.) tiov corr. ox cov P- (1)v| ' et 

in ras. v P- (o; om. A, siiiKMscr. ]'- yytpviM'i rurr. ex 'i/atpvi V> 

24 T'j 0'jva:;ilai post Aeyoo.cvov traiisiiosnit 1) 2(> Tpo'no'j; ISpr. 29 Xoyoi; 15: 

Xo l> ciwilaiiv .\P ALKX.WItltl IX TOIMCOKCM I i:, [\rist. p. IOPm. i. 9] 97 

■•3'.V. T.io: TO £V 0V0a7.j'. O'.TTOV -'V">pU£'.V 0'JV/jjO|J.sl)7, v5v OSl/Vja'.. TTOO 

OS -rj'jTiov upojTOV -7.p7'-,'-,'cX[xa Ti yjixrv Tzr/.py.wjiuji, v/AT/My^ -<»; ozX ty]V 
T(ov -nXkc/.'/voc >v3Yoaiv(oy otctt'psaiv .-£ 7.7I airoooatv -oisr^flr/i. r^rj ^afs 
fxovov '^-/jsi osFv auTa -ra oiacpspovxa akv riXXr^Xfov (3-/)ix7ivoucva os G-o 
a ToG 7i!)Too Trapsy 331)7'., XsYOvzac; Y| Y[y7'<p''<vt7c on aiXui; ;j.£y cp=ps siTteTv 45 
TO 7.Y7i)ov "ki'izxriA x7Ta oix7ioa6v/]^ 7.7I czvopsta?, a/^Xcoc os xa-a xou susx- 
TixoO T5 x7t u-j'tsivo'j (/,i"|'ST7i "j'ap x7l T7'jTa ct-j'^Uct), dWa X7i TrpoaTiitev- 
TCt? oTi Ta }X£y (b^ i'Esi; '7.-,'7i)a Xi'^zxai xat X7i>' 7ut7. T0'.atJT7, ok 71 

ap£T7t' (-017. -j'ap 7.Vt1 TOU '7771)7.' clTTcV, £-£l 7.tX(TjC -■£ 71017. j X7l T7. 53 

10 u-'i£iv7'), ta 0£ (be: Trotr^Tr/a ayaOou xivoc, (be Ta £ij£xTixa xs X7l (j-^izivd- 
xauTa -j'ap aya&a', oxt 7.-,'ai)o(ji 7roir;xr/7!, (be £i'(«i)£v 7'jxoe TLrmiaDm xrjv 
oiatpcCfiv X(ov ayai^uiv oi6 -/7t xa ij.£v (ij? icstc; Xs-jOfxcva xal x(j) auxa 
iroia sTvai xou;; £/ovxac auxa aya^ou? Trotst, xa os O'jx(o X£YO[j.£va d77f)7. 
(be -oiYjxr/a' xtvoc aY7i}oo o'jxs xai)' auxa saxtv a-j'afia oyx£ xou; i'vovxac 5 

15 auxa a^aDoue 7iot£t aXXa i'/ovxae a^aUov. o5t(o; 770 £3xty £tO£vat orac&ujc 
oxt TToXXayoje Xrj'sxai, £i xaxa tov oixsiov A070V oiacpopov xoi? a/juaivo- 10 
[jiivotc XTjV aTroooci'v 7:oio'jij.£i)a ixa'axou. 

p. 10Ga9 IloXEpOV 0£ TToXXaj^OIC r^ [X0V7/(OC. 

Eimbv -(oc /pr^ x-})v oi7t'p£Ciiv -o'.£taOai x(bv 7roAX7y(oe X£70[X£Vtov, 

20 £1:1 xo x/jv tx£i)ooov TjuTv irapaoioovat. Trtbe 7V(opi'ciO[X£v auxa', [X£X£iai. X(u 

&£ -ox£pov TToXXay^ojc T( ijL0V7/(oe XO x(p £ i'o £ I T:po3£i)rjX£V, £uXo7(oc;* 

0X7V 77.P x(o sfoEi xai x(o /.07(o xal auxuji xui opicJfjKu oiacp£p-(j dXXr^Xojv 

xd 3-/];j.aivo[X£va, xoxe icixlv o;j.(ovu[x7 xat dtxtpi'PoAa xat jroXXa^^oi; A£76a£y7. 15 

£7:£[ 7:0AX7/(be 73 X7l xo 7£V0; X7t xo SIOO? X£7£Xai- X7xd TlXcIOVOJV 7dp 

25 exdxspov x7X-/j7op£rxai • dXX' £Tr£i [j-tj xd (i»v xoxrfi'opsixat xaxd xo siooi? 
xat xov X070V xov xaxd xouvo[xa xo xoivov 6tacp£p£t, ou X^j'sxai 6a(ovuua 

7^ djxcpt'PoXa oux£ xo 7£voc oux£ xo £tooc* o[X(uvu[jLa Y'dp saxtv, (be Iv KaxTj- 
7oprate siTTSv, "(Sv ovop.a [xovov xoivov, 6 0£ xaxd xouvoij-a A67oe irq ouofiae 2 TTpwTov in mrg. D' 3 «7to&2i^[v P 4 oslv om. D G dvop^i? supra 

scripto £1 A 8 post auxa ras. 3 fere lit. P 9 Ttotd prius ex ttoioo, ut vide- 

tur, corr. P-' dyotftoO AP^ (corr. P-) 10 ~a 5i_uyt2tvd om. I) 13 to; 

0£ — Ttcitsr (15) oin. A 14 o-jte — o'jte oiu. P, defectus signum in ras. appiiixit P- 

da-iv dfa^rj. D: iuv. ord. aB toI;; — dyaSov (15) delevit P apDo'v ADP: dya^i. 

■q O'jvatjivo'j? dyaftov Tt v.ovq'jai i^ r/j ari[J.oihti or^XovoTi to. v.rA' ccjtd dyaSd toT? [j.£T£-/0'J31v 
auttov e^iv 7] 5tc(9-£atv ^[j.7:oio0atv (i-/.7totoi3atv a). I'^st; ydp xcd auxat oj; dp£Tat. «o( 0£ 
:TotrjTt7.d iaTi Tol? £-/ou5tv aurd t/jv IrciTriOstoTrjxa p.ovTjv Ttpo; t}jv twv -/aAwv ^/£py£(c<v 
Tjv o'jvc<atv /.£yo[.i£v iij.-KoizT (iv-jjui a) aB IG oidcpopov] ov in ras. P"^ 17 r.om- 

[j-cDa P 19 -ot£Ta&at -rrjv ^jiatpcatv aP 2U ttjv om. A toT] to B 

21 -oTspio A post ro-Epov ex Arist. oe addendum videtur to om. B 

22 Aoy(u] X in ras. 1) ot-xcfEp/i D: otcc^pEpst aABP 23 sativ om. P dvc(,ucpt- 
poXa P 24 £wo;— ys'vo; A 2G to aP: tov ABD 27 vj] ouxe I) 

£iT£ pro priore o'jts A 27. 28 Iv KaTrjyopi'ott;] c. 1 p. lai 28 z'qi o'jjt'a; 

Xdyos aP(C) 

Comment. Arist. II 2 Alex, in Top. 7 98 AI.F.X AXDRl IX TOPirORUM [ 15 [Arist. p. lOfiaO. 10] [). lOn^U) llpditov aev 3-'. xol» 3V7vt[0'j azo-E'v st -'^iKK'xymz 

5 Ai-j'ETCd. 

'Atto Toiv 7.vtr/£'.|j.=v(ov ctcp^puotc -^paotoouc TTp T(ov -oXXoc/toc ASY'^' 

fx=v(ov supcOswc T£ x'zi xptSidJC, 7:p(0T''jv, ?:«)« 7.-0 Ta)V ivavK'fov ^iTov ts 

Yvcoot'Cctv Ti -riKKayo); Xsyojxevov, osr/.vjai. osTv Y<zp cs/jSiv, si i'stiv iv- 

7VTt'ov Tt T(i) 7:poxit|j.3V(o TE '/^l J^'/jtouji-svoj £t 7:oXX7./a)c XsYctat, axoTsrv 25 

10 St TO £V7y:''oy 7UT(ij izOSKyr/G}; A£Y£"7.t, y, xata to ~p7.Y(j.7. [jlovov r^ x7i xaTa 

TO r'j'^VXrj.^ oFc kXsi'oS'.V OU^l ToijTO X£Y£T7'. £iV7l ' TOUTO ^C/.rj £3Tt TO £av T£ 
TtO ot'Oil ia'v T£ T(iJ 0V0IJL7. Tl oiacpfovlfj' A£Y£t Y^P *^ ~- "''•^'' "^f* '^ '•"''" 

aocTi X7t [xr] t(u ziozi jxovto'. i'ciTi y^P ^'f ♦^'V ''•^'^ Ta ovojiotTa £ui)uc tojv 
evotvTi'tov T'.vt o!7/i£povTa saTiv, ajO'uEp £cp' rov 7UTo; TtapaTtBiTai • t(5 y^P 
15 o^st svavTiov iaxi xal to [iap'j x^l to rzix^jXu, iv 'f wv^j [jlsv to ^apu, 
4v o'y'/u) 0£ TO 7[x[3Xu, oiXXa xal iv /oixw to y^^'J>'-'Ji 'iu [xovov Tui eIoei, 30 

tout' ISTI TOji U7:0X£l[J.£Vtp TTpOtYJXOtTt , OiacpipOVTOt OtXXv^XwV 7).Xa xai TOls 

ovofioaiv aXXo y^P ovotxa to ^apu xal aXXo to au.[3Xu x7t ocXXo to y^'jxu. 

X7t TO o^h apa TrXsovaytoc X£Y'£T7.i ov y^ "/^ (zucpoTc'poi; r^ iroiatv EvavTt'ov, 

20 xat i'sT^i auTOu to [xev £v cptovv], o isTtv ivavTtov Tto papEi", to 03 £v 

o'yZW, IfJTtV £V7VTl'0V T(5 dapA£l. TO 0£ cV /'-»U.aJi , ilTlV IvOtVTtOV TOJ 

YXuxEr* ou Y^p Sy) to auTO o^u xal tiu papsi xal toj dfjLJBXEi xal Tto y^'-*''--'^ ^ 

otov T£ ElVai dvaVTt'oV. ISTl OS ixaaTfO aUTtOV OCU EVaVTlOV ai(3T£ 6taC2£- 

ryOVTa ra o;£a. ar^ixEKuTEOv oi OTt oia twv £c7jC auToc Tui sv yujx(o ocsi to 
25 svavTiov djJipXu ovoudCei. oaoitoc irdXiv Tto ^apEi xal to o?u xal to xo-j- 
(sov sSTiv IvavTia, Iv rptovfj tiiV to o^u, Iv o'yxio o£ to xoucpov 
TvoXXa^rtb; dpa xal to ^apu. oixoitoc xal to xaXov 0£i)^&r((3£Tai tojv ttoX- 
Xor/oi: X£YO[j.£vtov ov, IuEiotj Ivavxia IgtIv auTto to ts aicypov xal to 
u.Oy(i)r^pov , £-1 u,EV Ctoou xal tt^c toO Ctpo'j aopcpr^; to aiaypov (Xeye- 40 2 Xlytov post iTirfdpet transposuit A dav utvoque loco Arist. (av ou) cf. vs. 11.12 

post alterum oc'v -£ add. v.'-A aP(f) 3 (oia9)iovTi in ras. P- 4 -poxcpov A 4. .j e^ ;:o?v- 

XotyuJ; }.vjiTai om. P (J rapaoou; D 7 tkL; post dvavTuov transposuit B 8 post 

cfTjaiv add. a'jTov aB 9 xe aBP: om. AD 10 post auTuI add. o'j A pio'vov om. D 

xal B cf. vs. 12: oiu. aAPP 11 post oh add. ■/.ou aBP zhou] fort. Ivavxi'ov 

11. 12 dv T£ T(jj £io;t i'v te aAP cf. vs. 2 12 -/.nX ora. AB 13 xat prius om. aP 

jj-ovov AP' (corr. P-) K! post afx^X'!) ras. 3 — 4 lit. P iiost] ifid D 17 Trpa'ypiaTa A: 

/"^ „ 

-paY 1) 20 xal k'stiv P> S eaxai aP svavxtov super.scr. P^ 21 esxai (post 

prius) aP 22 orj Al); asl aP: om. B xai xif) dpLpAst om. B to y>.'jx'j A 

23 ^vavTta (post elvat) B post wote add. z-;-'x\. A P. 24 xd 6?^a corr. ex to'j; 

o;£a;, nt videtur, B iv urn. aP 25 Ttjj 6^il A 2(; Evavti'iv A: Ivav I) 

tptovfj (J.£v 1) Arist: inv. ord. aABP 27 -ixTir^aiTai (sic) A 28 ivavxta D: svav- 

Ti'ov aAP: non liquet B 29 post uev add. ydp D to'j Jwou uABP: tojtoj D AIJ':X.\Ni»l;l IN I'olMCOlU'M 1 ir< [Arist. p. lon.'io] 99 

Tott yj.rj ITwov x7./vOV 7.7I c(ij/oov). i~\ ok ul/Aat to ao/iJ-/)f>ov ouxEXt 
-jotp oty.i7. \i''txrjx 7.t3/p7, y^ ou -/.7./.r^ , ctXXa ixo/j)/,pa. 7.U7. touxu) 7s 
evsati Titj TOTTco /pfouEVJUC osixvuvat X7.t .TYjv osiXi'av Toiv TtoXXa/toc Xs'i'O- 
}x£V(ov o'jaav hciyzim ';a^ auT-(j -^ xs avooEiot Z7.1 t, {)p7af6':-/ir, zXstto ovxa 
5 xoti oi7'f£povx'z c/AX/jXcov. 7, oux rj:A'{y.Y ou -/ip, wcJTtsp s::' ixsivtov xott) 
£xc(Tipoy YjV TO oXoxXr^pto; ukO tou ovoixaxoc c/jucdvoixsvov ivrjy-(ov, outoj 45 

Xat STTt T0'JT(OV, TO '('Otp atJTO C/.U-CpOTSpOU SVOtVXl'ov , 00 tJL)jV XaTOC TaUTOV 

£v m: "I'ao r/j OEtXi'a to eTvv.'. to'jtwv xaia ;jiy ti tyj 7.vop£ia eotiv £v- 
c(VT['7, xaTa 0£ t< tyj i}pot(j'jT-/)Ti, ci' 7£ isTiv Yj osiXta zaxia xal £vo£ta 
10 [tyJ ~£pi T0(6£ Tiva Ta r.db-q. xotl "fap xaxa <j.£v to X7xtct sTvai xai aautx- 
u£Tpt7. 7T£pl TaO£ | TK T.diiq EvavTt'a laTi T-i^ avopEra, xaxa os to £V0£i7 54 
7:£pl -aos £Tv7i TYj ftpaaurr^Tf o'jt£ yj-p tq i}p7.a'jTY|Ti -/] 0£tXi'a hoy-do. 
xaxa to X7xta 31^71 7:£pt t7'o£ toc Tccti)/] (xoivcovsi -j-ap a'JTY| to'jto-j), ou'te 

r^ dvSpSia XaT7. to £V0£t7 £lv7t X7T7 T7'0£* OU ",'7'p £5tlV £V7.VTtOV TO TiSpl 
15 T7'6£ IvOck T(0 7:£pi T7. aUTa ixiao). OU UYjV EX7T£pOV tOt'a X7ap7V0[J.£V0V 5 

oEiXt'a, dcXXot TO auvaji-'fOTcpov -/] S£iXt'7- 616 govUstov jxev av 2£ixv6oito, 

OU |J.Y,V X7.1 TroXX7/(OC X£-,'0a£V0V. 7.XXa X7l Yj 7.V0p£l7, £VaVT!.'7 0637 TY] 
T£ OElXia xat T-^ BpaaUTYjTl £X£p7lC OuVai?, £V7VTia 7UTarc ESTl X7l>' 

xotvtovoSaiv 7XXy,X7i?- xaf>' oaov ^ap 7au|x}jL£Tpiai X7i X7xi7i 7r£pi t70£ 
20 xa Tia'^y], y^ avopcia wuxaTc ivavxia, waxE o)? [xia a[xcpox£patc. 

'Ett' ivtojv o£ ovo(x7.xa [jl£V ou x£Tx7i 3i7<p£povT7 xoT? Ivavxt'ou, 

cp7V£p7? 0£ O'JGr/jC TY^C X7Ta T7. 7rp7:-,'piaT7 [XeY^v] Orc(Cpop7? 0£IXV!J01T0 (XV 10 

X7i TO TrpoxEitxsvov xwv 7:oXXa/(oc X£70[j.£vwv ov, Yj ot7'f£pouai irpctYfiaaiv 

£V7VTtOV. TIO 77.P XsUXdJ £V7VT''oV U£V £3Tl TO (XEXttV aXXa TO IXeXkV TO 
25 a£V EGTIV £V '■f(OV-(| (X£7£T7l "(ap [i£XaiV7 'fOJVYj TO OE £V -/pWJXaT'." 7 £7T£l 
OIK'^SOS'. 7.XXy)XuJV TtO El'i^Et T£ Xat TU> Xo^U), OTjXoV «UC X7t TO Xe'JXOV TtXeO- 
V7/ruC £3X71 Xe-j-OIXEVOV £X7T£p«) "((Xp Tuiv U£X7VtOV OtXElOV Tl XeUXOV £V- 16 
aVTlOV £aT7l, TO IXiV £V 'ftOVYj OV TO hz h •/pa)[X7Tt. OTl 0£ Ot'XXo TO £V 
(p(UVY] [XEX7V TO'J EV -/pOluaTl EOEUEV, 71X7 X7.1 [XeOoOOV Yj[X7; SlOaSXCOV TT,? 
30 TU)V OraCpEpOVXCOV ETTlXpraEto; * TU)V -(ttp 7UXa>V TUJ Et'oEl Y] 7UTYJ af- 

a{>r^au-. £t 8e xouxo, wv uyj yj 7uxy] 7iar&r^au. t7!jt7 oux eiti t7L)T7. tuj 1 [j-o/y/ipo'v] r,p iM ras. D 2 post -/otX/j add. Ivizxai aP dXXi to'Jtw ys] 

To-jtooJA 4 lvc(VTiov A G ti] to D 7 xaT' auxov P', com P- 

8 civopta lit solet A 8. y ivotvtiov A 9. 10 7.0X hhtirj. scrips! : iv IvSeia tt] 

aBP: IvavTiov t7; A: iv avSpeiot t7j D U) r.spi - sTvat (1?.) om. B Ta postea 

add. L) y-cti prius in ras. P to -/.cc/.i'a .usv A 12 xfj 9pc(a'jTrjTt ■ r/j-e ydp in 

inrg;. add. P' o'joI D svavTia /j oetXi'a D K'. to'jtou] auxoO B 14 evav- 

~fo( D l.j Toi TctOxa A IG dXXa to ABD: aXX' auxo aP v'j om. B 

18 Tc om. A £-£po(t? o?j30(t;] svavTiatc o')aat A 19 a'j;j.ix£Tpi'a xai xaxta in 

contextu P: dautj-uEtpiai y.oti xaxi'ai in mrg. P* 20 to? corr. ex ou B [^.t? 

scripsi: ai'a libri 21 0£ ABD: [j-evtoi aP 22 oyar]? om. A xa aAB: 

om. DP 'l.i'ii>iy {Uiiu D) delevi oir/.vuxo A 24 [jiv om. A to alteruiu 

om. P 25 d in ras. P'^ 25. 2G i-riSia^ D 2G te om. B 28 mtiv 

aP Bpr 29 to'j] 7.ai to A ctaa] dXXd A 31 TauTa om. D hzai A 

7* KX) Al.KXANDRI IN TOPICOKITM T 15 [Arist. p. 10r;a]0. ?,6] 

£1031 • ouy Tj dfkr, OS c(i'cft)/^atc y.o--.xr( too T3 iv c5(ov-^ jxsXavoc xctl toS 

£V -/pwU-OtTt, 7IX7. TO'JTOU U3V 0<];lC, SXStVO'J 03 7.X0V £1 0£ (OV OlCf/sipOVXC/. 

17. xpi-:r;pi7, TV'jTa iT£p7. 7>,Xr/.(ov, x7.1 T7!jTa apa £X£pa aXXr^Xtov lixai. 20 

i'vSSTl X7l [XTj £-1 £V7VTt(OV /pwlXcVOV TOUKO dXX' £7r' ^UTOU TOU -pOX£l- 
;-) tJL£VOU JXOVOV 0£IXV'JV7.1 TtV7 Otl iaxlv OUlOVUUa, ofov £-1 -/pU)|X7.T0C, £T:£t 

Tou u£v o-i^ic £3t1 xpmxr^ xoG os y, tol* ]xou3ixotj dxo/j. ojxojvjaov to 
ypwaa' xatioi ouocv a-jTm £3Tiv £V7vt''ov. X7.i iiV^ av X7.i outoc 6 totto; 
TTOo; -rrv Tou T.oWoiywc Xrj'oaEVOo i}rjp7.v oaoto; xoic cpi}7vou3'.v £tpy|Cii)7i. 
0£i/i^rj3ET7i 0£ X7.1 TO ajx^X-j TroXXa/u)? XsyotxEvov, o-i xal xo oEu £V7yX!'0V 25 
10 OV 7ut(u 7:oXX7/(7jc X£7£X7r ocu 77.P xo ;x£v £3xiv £v 'f(ov-^ xo 6£ iv o-xdr 
xal xo dfjLpXu dpa oitxov, xo \ih h 's>v)vq (Xr.'Exai -,'7.p aupXETa '^(ovr^) 

TO II £V 07X(p. £l-WV 0£ oijX£ ETt' (XUXWV 0UX£ £"1 X(OV £V7VXl(UV, 
TToi; 0U0£ i-\ XOJV iv7.VXU0V Ol7CiUJV£T XOIC 0V0U.731V, ioEUEV £t-(UV dfA^Xu 

■Y7.p X7.1 XO £V7vxtov £X7.x£pio. 7UTo; 0= ou XO £v o-,x<;^ i'XaBcv dXXct 
15 xo iv /UIJ-U). p. 106 a 3G "Exi £1 xto a£v iaxi' XI ivavxt'ov xoj 0£ 7.^X10; ar^osv. 30 AEUXEpOV XOTTOV Xr^Z XOU -oXXa/WC X£70(X£V0'J £Up£a£(0; 0VX7 X7.1 7ux6v 

dtTio xu)v ivavxiiov £xxiD£xai xouxov, £i xmv a-/i;jL7.ivo[i.£V(jjv u~h xou Trpoxci- 

»JL£VOU, Tt£pl ou ■?] Cr|XY]3lC £1X3 TCoXXa/WC XE'jEXat £IX£ a/;, XtO U£V £ir| XI 

•20 £V7Vxiov x(p 0£ jxr^olv o9iXov 7ap oxi xuiv 7:X£0V7/a)C X£Yotx3V(ov laxai 
xotjxo, 3rjUCxTv6v 73 cp'j3£ic ot7'iopouc. oFov £7:1 TjOOVTi?, £'i:£l xfi }X£v diro 

TOU TTIVEIV TjOOVYj £3XIV £V7.VXt'a XoTr/j 7] 7TX0 XOij OI'Lt^V, XTj 0£ 7.7:o35 
ToG l^SajpElV 7; XOiV X7.xa 7£(ua£xpi'7.v XI, OlOV OXl Yj dl7'tX3XpOC 7.3'ja- 

U.3X00C xfj -X3?jp7., 7; xcov X7.X7. '^iXo3ocpiav XI r^ xwv xaxd xiva (i'XX-/;v 
•25 S7:i3x-/j[j.-/jy [xr^osv 33xiv ivavxtov, -f) r,oovr( £3X7i xwv -oXXctyto; X370a£vujv 
0iacp3p3i 7dp X7x' Etooc xo oj u-TjOlv £3xiv ivavxiov xo'j £//jvxoc xt ivav- 
xt'ov. ouoitoc o3ixv6oix' av X7l xo 'fiXsTv ojjiojvufiov, otoxt xu) [J.3V xaxa 
XTjV 8idvoiav cpiXstv xo jxissTv isxiv Ivavxiov, xai 63 xaxa X7;v40 
0(U}j.axix->iV Iv£p7£iav, £'f' v); sitoftaasv xal xo xaxacptXcTv xaxy/,'op3rv, 
30 0U03V 33XIV Evavxt'ov. oux(uc av 03ixv6oixo y.7.l r, ousi'a oaiovuixoc- xyJ usv 
■'70 X7.X7 XO 3100: Evavx'.'ov r. axipr^s::, xfj ol ysj-b. xr,v oXr^v ouoev. Eui- 1 T£ aP: 0111. AP.D 3 xat— k'axai om. P i'oot om. B 4 £vavric< A: 

ivav I) 5 [j-ovo'j AB oto-^] w; A 5. C) £-1 fjiv -o'j B 7 O'jos A 

6 om. aP 8 oaoio-/ au[j.^9avouaiv A tipYjaHai om. P 9 oe snperscr. P- 

post da^/.v) ras. 4 lit. P 10 ^:!xtv om. A K'- toi; om. P IC ti] to D 

18 toOtov i-/.Tti)£Tai a 19, 20 ^w^tiov £tTj Tt A 20 r.olX'xyihz B 21 tojto] 

To-j oTi A Y£ om. B 22 Yj om. D 23 to'j om. D /^ BD: f; A: 

oin. aP Tt om. A 24 iXXr;/ Tivot B: xr/oc aXXr^v Tt-^ct a 25 post ifio^i] 

add. apa A 27 ante oawvjrxov add. ov aP 016 aP 28 t/// piius al5P Aiisl.: 

om. Al> 29 xaTacfiAElvJ -/.•jpiuj; cft/.Ei-/ B 30. 31 t7j [j.£-/ "f^P 1'= "^ T^P ."•^■' -^^ 

e{ Tij^ jj.Jv uBP 31 ^^a-/Tia A ALEXANDRl L\ TOPICORUM I 15 [Arist. p. 106 "36. b4] IQl 

C>)Tr]37t OS av T'.c, (xr^-ors o oe-Jtsoo; outoc torroc 7.V7.'oeti/.oc ist' to'j 
TTpo auToo pr^Osvxoc* 6 [X3v Yfzp ioc''xv'jEv OTt, 7.V TO £V7.vT''ov TzoXXa/ibc, 

y.CI.1 TO SVavTlOV SX 0£ TOUTOU OctXV'JTOtl OTl V/oi/tX'J.i T'. TOU iv^VTlOU 45 

otuTco -fAKiyJi); \z-[o\ii^rju [to svavTi'ov] jxy] As-jiSUv.'. -rALay Co:, av -('^'■'i 
5 avTi!3~p£^J;av-£c Xa[5u)fx£v to [xtssiv, £uprjao;xsv to jxsv ev^vtiov 7ijT(i), to 

^l/.srv. -rJXT/Vi; XcYOjxsvOV, aUTO [XSVTOl to [XllErv ;x-/]X£Tt. Tj OUX S3TIV 
O'JTOC 6 TOkOC 7.V7tp£TtX0C £X£lVOU * £7:1 IX£V -'Op £X£l'vOU £X7.IX,3<ZV£T0, £1 TO £V- 
7.VT10V T(ij -pOX£l|X£VtO TloXXa/U)^ X7.1 ZaCJt TOtJTO j £V7VTtOV £X£tVOi;, X7.t 55 

toOto rjj)Xo:/Si:- "sxaTEpto" *,'7.p £l7:£ 'to ocu ivavTiov"' oio TroXXa/oic- 

10 ivTaOOa 6i OUXSTI Yi'v£T71 to £lXryiX[X£VOV iraaiV £VaVTt'0V ToTc UTUO ToQ £V7VTtO'J 

5r^;x7'.voa£voic, jx7.aXov o£ ouos estiv t(J) ixicjctv £V7.vTtov TO citXEiv -oXXa- 
yoi; XsYoixovov [x£po? -/ap ti tou 'fiAEiv tou TioXXa/to; Xr|'ojx£vou evavTiov 
EOTTt Toi txici£ry. 010 otj otapXrjD/jGfcTai 6 to-oc exs^vo? oj? |x-}j Ocixvu; to 5 

uOOXEt'XEVOV. l.i p. l()(il'4 'EtI £-1 TOJV 7.V7. USGOV, £1 T (O |X£V saTt' Tl 7. V 7. JXSCjOV 

Tdj) 0£ ar^osv. 
Ui aiv -pOiipr^jxivo' 060 tottoi 7.~o too ivavTtou to £V7vtiov soeuvuov 

TToXXa/O)? X£-(OJX£VOV O'JTOC 03 TptTOC U)V 7710 T<bv a£t7CL» TU)V £V7VTtOJV 
7.JX(pOT£p7 T7. £V7VT''7 0£l'/.V'jaiV 6lXa)VU|X7.. ETTsl -'7.p TOJV £V7VTl'(OV Ta USV 

•20 ajxsaa ia~<. -a. o£ £'|X[x£a7, cbc sv KaT/^-optaic osoEtxTai, xat oux £CfTi t7. 
auTa Ta Itj-fXEsa to:c 7.[X£aoic, aXX' ouoe (ov oiacpipovTa t7. [xiaa, otjos 
TauTa TauTa' saTiv, £7Ttj3X£7r£iv 'ir^cji oEiv £7:1 t7. ixxst'fxsva ivavTc'a. xav 
£upi'ax(0'j.£v Twv a/;[xaivoa£vojv ut:' auToiv t7. tx£v £[xa£3a ovTa Ta 0£ auEaa, 
Exa'Tcpov Toiv svavTtujv Toiv EtX"/ja[XEvajv o|i(i)V'j[xov spoOuEv stvai* otov Xeu- 

'_>5 xov xal [xEXav £V7.vti'7. xal a-/ja7iv£i •,'£ sxa'Tspov auTtov xal to ev /pa)[xaj'. 
Xeuxov te xal |x£Xav xal to ev 'fojv/^. oti ouv TatjTa STEpa dXXr^Xtov T(i) lo 

ElOEl. -VtOpt'ToaEV EX TO'J T7. [XEV EV TOl? /ptOtxaStV E/EIV a'JT(7jV [XETacU 

Tiva T7. OS EV Tr, 9"jv(j [o'j. OTt r^v Ta'jTa i'-spa aXXr^Xuiv] r^ ix-/)oev r], 
ei'TTSp apa, to aotxcpov, o aXXo e3t1 'iatoO xal to/poO xal t(i)v aXXojv a 10 1 6 om. A "2 sdv A : ei B o otav os/r^Tat A 3. 4 svctv-tov a-Jto'j A 

4 TO ivctvTtov delevi 6 ,ar,xETt BD: o'jxstt aAP 7 6 totto; o5to? A [xev A: om. 

aBDP 8 TouTo] Tot; to A 1) el-sj p. 106:117 11 j/aAAov oe o-jxto; (ouoev A) 

iaxl ill ras. P- toi [xiaefv ^vavn'ov to (to add. P^) cptXetv aABP: evavxt'ov to jj-taEiv tw cpt- 

Xstv D 12 uipo; yap -t aABP: [xspst y^'p xivt D too alteriim oru. D 13T(iIaABP: 

TO D ij.i3£tv] cftXstv A 1.5 post £Tt add. -/.cd aP((') dvauEawv P', corr. P^ 

17 ;TpoxEiu.£vot Bpr. soEixvjsav aP 20 h KotTr,Yoptai?J c. 10 p. llbSS.sq. 

20. 21 xauTot A 21 ante wv add. oi' A ouoe alteium ssuperscr. B 22 -au- 

Tov Bpr.: xd abzi aP IxxEtixEva aP: £yx£i'[AcV5t ABD 23 post otueaa add. /.ra P 

24 otov siiperscr. P- 25 ivav-i'ov A arjij.at'.ovxa oinLsso ys B 26 exepa 

om. B 27 ccjTd>v libri 28 oy (add. P'-). oxi tjv xaOxct sxepa d?.XTjX(i)v, quae 

verba a librario ad vs. 26 aberrante inserta videritur, aABP : oxi— aoacpdv (29) om. D 

Y,i 01 
■q alterum in ras. P'-' 29 o dXXo D a superscr. P- 102 ALEXANDRI IN TOPICORUBl I 15 [Arist. p. lOGM. 13. 21] 

T(ov sv ypa)ij.aaiv svavxtcov sstl iXitacu. x7.i>oXoL) '(dp, av X£ twv jxev ■(] xi 

£V7VXl(0V XWV 0£ [XTj, KV X£ XWV fJ,£V TtXeIUJ XWV 0£ £V ^ Tj oXtO? 5ta'f£- 

povxa xc(i [XTj X7. 7.uxa, 6[i.(/)V'j[j-a laxai xa £v xat? xoiaoxaic ota<:popar? Evavx^'v.. 20 

p. 106bl3 IlofXiv £Tri XOLJ xotx' 7.vxi97.aiv avxix£i;i.£vou. 

5 rifzootoo'jc r^ixtv xoirou^;: xrj^ xuiv 6[X(jov6;j.(ov cupECJctoc 7.1x0 xwv ivavxtwv. 

ir7'X'.v duo X(ov X7x' avxfoaaiv 7.vxr/£i;x£voiV TL^paototoii. -/7.1 cp-zjitv 'si xo 
X7x' avx-'cpaai'v xivi 7.vxix£i;x£vov TroXXayw? Xs-j-EXCd, X7l 7.'jxo -oXa7./»u: . 

OtOV £1 X6 JXTi pX£1X£tV 7xX£0Va/a)? X£7£X7.l, Xai XO [5X£TT£IV TtXeO- 

vayws prjii'/jCJoxar Xl-j-Exai os xo [xrj [^Xetteiv izXtovayJa;.- xat -fap xo 'xy] 26 

10 S'XSIV ^^'f'^^ (3-/i|X7t'v£'. X7l XO [XTj £V£pY£Tv X-() odl£f X7.1 XO ^XeTXEIV 707. 

ayjfxaivet xal xo £/£iv o'kv xat x6 ivspYsTv xfi o'j^ai. osi os -po3xii)£V7i 

XOIC X£l[X£VOlC U1X0X£l'[X£V0V Xtva OpOV OtJXfOC 77.P £(3X71 xax7'(fa3ic X7.1 7.t:o- 
cpaaic. o); 5£ £tx1 xou PXstteiv X7l jxtj pXiirEiv , OUXOJC X7l i'f SX^SX/jC 

atsBv^CJSfOC £(JXl 6£IXV6V71 XTJV X7.X7/f7CJlV 7rX£0V7/a>s, STiSt X7l 7) 77rO'i73lC 

15 ouxfoc, xai xai)6Xou £7:1 xou 7i(3i}7'v£CjU7.r X£-,'£X7i -(op t XO 7i3i}7VEai}7.'' xivo; 30 
aiai}-/jXO!} oi' abU'/iXYjpiou- xal xo [xr^ 7ia{)av£ai)ai 707 xo(J7'jx7/wc. x7. 

auxa 0£ X7UX7. X7t £TC1 Xuiv Xaxa aXEpriSlV X7l i'clV 7.VX!.X£l[X£V(«V 0UV7X71 
XE7£a&7l, Ws £peT. OUXO? [X£V o5v 6 XOTTO? XOIVOC XOTC 7VXlCp7X'.X(OC 7VXI- 

x£iix£vois TTpoc X7. £vavxi'ot. oux£xi Zz £7rt xo'jxojv 7parZo'ja'V 01 ofXXot, o'jc 

20 7T7p£0O)X£V £711 X(UV £VaVXia>V XOTTOU? ' 0OX£ "j'Otp oFoV X£ XIO XlVt }X£p£l XTp 
X'XX7C57'af£C0C 7.TrfjCp7(3lV aVXlXEloOa'., OtJX£ £Xl [X7XX0V OFOV X£ f 7.7:0 XWV 7|XE- 35 

S(i)V xa '(7.p X7x' dtvxicpaaiv avxix£t[X£V7 7|X£a7. 

p. lOf^i'21 "Eti £7:1 xwv X7X7. ax£pr^csiv xal £civ Xs'j'O'xsvojv. 

i\l£xap£P/|X£v £-1 X7. xaxa oxipr^aiv xal iciv dvxix£i[x£va, xal \i'(zi 

25 xal £7:1 xouxojv ' av OaixEpov auxwy izXeovayCo; Xi'^'/jxai, xal i)a'x£pov 7:X£0- 

vavajc p/^{)yJ3£xa'\ £i ^dp xo at(5i}a'v£(3{>ai 7xX£ova/to;, xal xo dvaia^r^xErv 

ax£p-/j3i; ov xou aiaUdvsaOat Tzkzwor/fac, [jr^xYr^Qtxo.r Xr.'Exai o£ xo aiaUdvc- to 

cji>ai xal xaxd xtjv t];u'/rjV (xo -jap auvi£vai xs xal voeiv aiai)a'v£ai)ai X£-'£- 1 Tuj Iv A post £v add. xots D Ivavxtov aAP av te iterat B 7] xi] sc. |xe- 

xa^'j 2 Ivavxt'tov A: dvctvxiov aBP: svav (supra scripto x') D ante TrXetw add. /j D 
ttXcIov A -^ vi] v^j 21 I* -^ '^a'JT^'i ^P Toiot'jxai; om. A 4 £iXTjjj.[X£v&u P post 

avxi7,£tf;i£vou add. ex Arist. axoTielv B 5 to'tiou; om. B 7 7rX£ovayw? utrobi(pie aP 
X£Y£TC(t— TToXXa/w? om. B 8 oFov— XEyEtat in ras. P 8. !) xal aixo -oXXa^ib? to ^.Xe- 
7:eiv prjarjaExai D 9 oe] yap I) post yap add. /at A 10 post EVEpyEiv add. Tt aP 

anie f^j add. h I) xal to pX^TTEtv — %i (11) om. I) U ty^ om. A: uon li<|iict I' 
13 xal alteram om. D 14 OEtxvjvai eoti B 15. l(i xivo?— aiaD/jT/jpt'ou et quae addunt 
aB ex serjueiitibus (vs. 26sq.) ad defectum supplendum hausta videntur, quem sic supple: 
(-Izvja/iav xal yap to aicftJriaiv r/ctv arjtxai'vEi xal to EVEpysia atallavEaDat) cf. p. 103,23 et 
Top. V 2 p. 129t'3."» Ifi post aiaavjTrjpiou add. xal oia -zr/j voo? -ivo? vorjxoii aB 

IR. 17 Td auTd OE Ta'jTaaABP: TaOxa Be D 18 oijv oui. 1) 21 fort, i-l t(uv dr^iitov 

(Eivai Ti dvd [jiaov) Eixuiioiv A 24 aT£pT,iiv xal e;iv Hi) Arist.: inv. ord. aAl* 

27 Sv] Tjv B 28 TV/ om. D te om. ]> ALEXANDRI LN TOPICORCM 1 15 [Arist. p. 106b 21. 20] 103 

xoLi) /7. t X7.-7. TO ar(otxct TO oi' cf.ia\h^~r^[JlriO otiaUr^TO'j tivoc (zvtt/v7.[xj3avs3i)c(r 
xai TO ctv^icfil/jTciv apa xal krc'i xoo \i-q auviivto? xat i-\ toG [jltj (ivTt- 
Xottjtpavoaivou aiaih^-oo xivoc oi' aiat}rjT-/)ptVjtj pr;{>r^3ST7.i. oti os xal sttI 

TTJC '}u"/r,C TO ata&OtVEailai X7.l CtV^iaBr^TSrv X7t STTI too Ci(U|X7.T0^ (O? izic 

5 xat atspr^ait? avTt'xc'Toti, losicsv eittojv sxaTipav xoiv etpr^txEvuiv aiai)r^- ■!.') 

a£(UV SySlV to C'^'^V* to OS TrSCpUXOs Tl e'/clV, OTS TTSCSUXSV I/SIV, si [JLY] 
S'/Sl, 33T3pr^Tai aUTOtJ* 017. TOfJTO 77.p i-Kl ToIj Xrjiyrjo nb 7.V7'.ai>r(TSlV 

ou xaTrj-jOpciTai, oti (xtj Tiicpuxsv 7iai)ay3aU7.i, r^ st XsyoiTo, o-j/ (u; ots- 

pr^Tixov 7.V £-' sxct'vo'j Xri'oiTO a/,X' cu; d-ocpaTixov. el'-/] o' av 7.tjT(o 

10 OoixT'.xov toOto to'j £uX6|yu)c TOtJTfii Tm -7.pao£r|'tj,o(-i xsypTjailat t(uv X7i}' 56 

£CIV X7l aT£prj3lV 7.VTtX£llX£V(OV. 7[J.7 0£ 017. TTJC 7:pO30r|Zr^^ T76t-/)C £0£tc£ 
017 -7'VTH)V T(7jV otOWV TO'J «VTlX£llX£VOU OTl , 0T7.V xaXK TTaVTa T7. a/)a7l- 
V0|J.£V7. UTTO TOt> £';£p0'J TO £T£pOV dvTtX£tlJ,£VOV Tj OtUTtO , TOT£ TCA£0V7./U)C 
p"/jl>rj(3£T7l X7.1 7IJT0, X'JtOV T(] T0l7UTTj TTpOSlir/XTj TTjV 0'JV7a£VrjV £VaT73lV 

15 £7rt TOJV £V7VT!.'tOV Yi TTpOC TOV -pWTOV TOTiOV Y; TTpOC TOV 0£'JT£pOV (JuC dWr^- 5 
XfOV 0VT7? 7.V7'.p£TlX0UC '.p£p£Cri}7l, T^C £tI.Vr^aOV£'J37. £t7rd)V 0£ /7t -£ol TCOV 
X7T7. 3T£pr^3lV X7I i'r'.V 7.VTtX£l|i£V(JJV, OUX£T!. TWV X7Td TTpO; Tl 7.VTtX£ltJ.SV«JV 
£|J,Vr^[XOV£Ua£* TTpOO'/iXoV 'j'dp £7:' £X£lVa)V 7.~' 7UT0tJ TOJi TtUV TtpO; Tl Xo-|0'J 
OTl OtVaYX/p 7.V i)dT£pOV aUTtOV X£7-/;T71 TrXcOVaywC, X7.1 {)7'T£pOV O'JTW Xs- 

'20 7£ai>7l, £7t£l TOU TTpOC Tl TO £iV7l TaUTOV iari T(0 KpOC Tl' TTOJC £/£lV. 10 
016, £-£1 TO CpiX/jTOV -X£0V7/a)C, xal 7) '.plXl7. TOSaUTa/MJC £1/^ 7V 'ilXlOt 
-pOC TO CpiXoU[X£VOV. £Tl 0£ CpaVSplUTipOV, £-£1 Y] £7ri3T/][X"/5 OV/CoC, X7l OU- 

v7;a£i. X7i £V£p7£i7.. X7i TO imaTr^TOv ha/Co;. 6 7uto; X7l £7ri xr^q aiaDr^- 
a£(oc Xoyoc. £Ti £1 TO u-£p£yov -oXX7"/(oc (xai '(Cf.o xaxd -oaov X7t xaxd 

25 TIV7 06V7!XIV Yj i'ctV Yj £V£p"l'it'5'-v), X7.1 TO UTr£p£/6ix£V0V t37/U)C £a"7t Xe- 
■(•OU,£VOV, X7.1 £-£l TO XIVY^TOV 7:oXX7/(OC (x7l ^dp £V TTOIOTY^TI X7t £V 710- 15 

aoTY^Ti xal £v Tttj kOu), x7i Yj xivY^ais nXzo'jayS)^. dXXd X7i £i y) £;i^ X7i 

ZyOMXO^ X7l £yO[X£VOU, X7l TO £XTOV 7roXX7/(Ju?. 

p. 106^20 "Exi irt Toiv -Ttoa£(ov £7:iax£7rTEOV. 
30 IIt«i)5£ic X£-,'oucit xoivoTspov xal T7.C OTTwaouv i^xXiSEi? T£ xai £X- 1 TO altemm aP; om. ABD 2 dvataSryxov aP 3 5i' a{ai}TjTTjpto'j prj9rja£T«i] avtt- 

Xaij.|jC(V£a}}o(t xat to dtvacjDrjTETv otpa (e vs. 1. 2) A 4 aiaSa'vEaiJai] oii in ras. D 

5. 6 ataHrjOtv A G toi ^fj7 Arist. (sed to luTov Cou) on A 7 e'/oi aAP 

C'A TO'JTO'j A post ydp add. 7cai D dtvataSrjTelv D cf. vs. 2: avata&r;Tov aABP 

9 a'jTO B 12 oia — dvxixEtjXEVo'j om. P 14 tt] roiw'jxri X'jcov B ouvcip-^v/jv 

aBP: Ycvop-Evr^v AD IG cp£pEai}ai om. signo defectus appicto P ijxvrj[xov£'jc;c« 

(sc. p. 101, Isq.) D: £[xvr;[j.ov£'j5£v aABP 17 ante :rpo'? add. to B 18 £[xvrjao'- 

VEuae] uae in ras. P 19 -Xcovotywe XeyTjxai B post alteram qiioque Saxspov add. 

a'jxoiv I) 21 xo5«uxc(yu); v.aX r) cptAt'ot B 23 oacywc Bpr. 2.0 /^ bdo-izi'yy 

om. P £5Tt a et in ras. P 26 post yap add. -/.at D 27 ei om. aP 

■xcti (post Egi?) om. I) 28 TtXeova/w; a 29 post sxt add. 5^ AB Arist. (om. C) 

30 rxcboEt;— otc(cpdp'yVxct Be (p. 104,2) Suidas sub v. Trxiuaei; xai prius om. D 104 ALEXA^■DRI IN TOPICORUil 1 15 [Arist. p. 106b 29] 

cpopa^* OL) a/jv /.7.t vuv o-jkdc, 7.A/.7. laxt suatoiyoc X7.l Tittoaeic xal Trotfyto- 
vuijia, -Kapa/iiaiJ^t |X£V aXXr^Xoic ooxouvra oia'fspov-v. oi. ausrot/a ;j-sv 
■j'otp X£Y£T7i 7./././jXot; X7.1 xa 6;i.oioK l/ovxa 7r[io; -riva, a X7.l x7t' 7.v7- 20 

X0YI7.V £l'/) aV, (IK T7. -O'.70t7, 7] STClGtr^a-/] X7.1 7] 7iai)-/iai^- £X7T3pOV -,'7.p 

6 auiuiv 6[j.rj[oK £/2'. irpo; xot u'f' auxa* ojioiojc X7.i xo 7icf}r,xov xat xo 
STTicJxr^xov £X7X3[>ov ",'7.0 a'jxojv ojji'jujo^ i'/zi Tzfjh: xa <uv e3xi. n'j-i-fiV/y. 
hiyjo'ji ysjx -r/yin. xa oc-o xivoc -aptovotxaajJisva aXXr^Xoic xs xal ixeivfo 

d'i' OU 7r7r>0JV0|X7C»X7t, OlOV 7.T1O XTp 01X7.10CUV-/]C TtapOJVOixaaxai 6 01X7.10^ 

xal xo or/atov xal xo Sixauu;* xauxa ov] xal a/Ar^Xot, £3x1 auaxoi/a xai 25 

10 atjxi^ x(] otxaioa-jVYj. raofuvuij.a 0£ [xova xa 7.7:0 xivoc Trap(uvoaa3a£va 
sxstvo) Xrj'ouJiv to irapojvoaasxa'., ajX oux dXXy/jU, ouO£ £X£rvrj xooxoi;' 
"fl T'^P *iT'''^I^'-'-^~^"''>"(i ^^ 7pajj.;j.ax'.7/k, ouxixi oe xal t] -,'p7jxjj,ax'xrj x(o 
-,'oa;x[xax'.x(j). itxojCc'.c o£ tot'oj; xd ouxwc -apa! xiva £3/"/i;xax!.3[X£va w; xo 
-(pajxjxaxixu);" -xaiaic -/dp xo'jxo xoii -j'pa;x|xaxixov otxotVo? xo otxaituc, 

15 [xou3ixa)C, (ppovi;x(uc, dv(5p£i»y;- t:x(o3£i; ^dp xauxa xou oixaiov, (u.ou3txoy,) 30 
cipovttxoy, dvSpEiov. Isxt otj 6 TLap7.oio6;x£vo>; xo-o.; xoio'jxoc' av tj ■:txw3t? 
xivo? "^ oTTcoao'jv XcYOfxsvY] 7rX£ova/a);, xal auxo TrXEova/o);, xal £i auxo, 
xal T] 7rxa)3'-c. orov stteI xo5 oixaiov xo oixatto-; -X(«3i?, dv xo oixauu-;; 
TtXEOva/o)?, xal to oixaiov, xal £ix~aXiv. A£-;£xai 0£ xo oixauo; -X£ova/(or 

20 x£ "('dp xaxd xr)V eauxou -,'va)[xr^v xpiva? xal xo oo^av auxio oi'xaiov 
elvai dirocpr//d[X£voc Sixaiw^ Xs-jsxai x&xpixEvai, xdv ixri ovxu>^ oixaiov -(j 33 
xoijxo' Xr/Exai oixai'toc x£xpix£vai xal wc oei xpiva:* dXXd xal 6 xoTI 
vojxu) ttsisUei?, xdv txr^ xo xai; dX-/ji}£taic oixaiov ouxto; s^c^. xal xo oi- 
xaiov o5v xu)v TrXoOva/o)? XsyofxEvwv xal xo3auxa/u)?' xai> £xa3xov yap 

'J5 xwv oixaioj;* xo x£ ydp xaxd xT|V Eauxou -j-vto^-ziv xal xo (a: o£i 
oixaiov xoio'jxov xal xo v6;xi|xov. xal or^Xov oxi dvxi3xp£(|;£i xotto?* xai 
■/dp £1 auxo TidXiv -X£ova/u); xo oixaiov, xal y] -xwsic v) dTx' auxou, xo 40 
oixai'o)?, 7rX£ova/(o?. -dXiv xou uyieivov Kxm3ic xo uyiEivo)?' ei otj to 
u^i-'-Vov TtoXXa/oic, xal xo u-j'isivojg TToXXa/«o;* £i -/dp u-j'isivov X£-|'£xai 1 ajCTOtxa — '(^o.i^.\).a.iv/;.M (13) Suidas sub v. aJ3Tor/a 3 xal alterum om. B 

)■ 
4. 5 ExczTspov — auTcz] cf. p. 71,5. 6 5 e/ei D 7:p6s Tot — r/et (6) om. AD 

Ocp' au-(i aP: u)v do-i aua-or/a (translata e vs. fi) K 7 /iyo-jat] Se A ciro Ttvo;J 

oiAOiio? Suid. £X£ivw] to in ras. P- U xott (ante utrumque to) om. aP o'jv 

pro tertio -/at I) 11 r/.Et'vw corr. ex ixelva B Aeyouiiv] Xeyouai oe A aXX' 

o>jx dAXTjXoi; superscr. D IxeTvo scrips!: ^/.elva libri et Suid. 12 6 Ypa|xixa-t7.o;] r) 

Ypa[j.[xc(nxi^ A 13 -Twasi?— rXeciva^^ws (28) Suidas sub v. TrxwaEi? iouo? xd scripsi: 

iav. ord. libri et oraisso outw; Suid. TrEpi B U toOto om. B 15. 16 (acjaixdv,) 
'.ppo'vi;j.ov, dvopcTov scripsi: xcti (xouGi/.o; xai cppovtao; xai dvopEio; Suidas: dvSpstov, 'j)p6vt[j.ov 
libri 16 otj aBP Suid.: hi A: Sv] ouv D 17 xai auxo TiXeovayu); AD Suid.: om. 

aBP xal £t a'j-6 ct in conte.Ntu P' et in mrg. I" post ti auxo add. -AEova/uJ; a 

18 ^Ttl aP 'vj oixcd'ou B otxaiw; prioris w; in ras. P- I'J xoti to— TrAeovayui; om. D 
20 te] oTav A a'jTo'j P aottj) a 22 i!j; corr. ex zh. ut videtur, B 23 ante 

ouTcus add. xat L> 23. 24 to otxai'uj? P 25 au-ou aP 26 oixaiov om. P ante 

toioOtov add. to aB 28 oixaiov D tou uytetvov D : to 'jyiEivov A: toO uyiEivo^i aBP 

Toii OYtEtvuJ? A 29 cf yx^—o^j^'-x (p. 105,2) Suidas sub v. uyEia post y'^^p add. to a ALEXANORI I^; TUl'ICURUJl 1 1j [Arist. p. lOGt'29. 107 aS] 105 

~rj ixEV lij; -or/)Ti/ov uYst'cfc. ojc '^ar>tjLO(/ov, to os <i'jXay. ii/ov, (o; 
O!C(t-0(, TO 3s a//|j.avTty. ov, ojc /p(o;x7, S'-puYjxo^, S'j-votot, oOpa, earoti xcd 
-0 u-j't-iivoic TO ix£v ror/jtr/.wc, u)c xcl ilspa-S'jcsUai, to os cpuXaxxixo)?, 
io; TO u^^-^^"*^ SiatTaaUai, to ok cJ-/i|j.7.vTix(yc, (Jbc to ufisivtoc lavarviiv. 45 
5 ouxsTt [x£vTOi ctvaYxotTov icrTiv, z>. TaoTa Tr/.cova/oic, xai tyjv £;tv, tyjv uYstctv, 
7.'j'' Tp TauTa TrapojvoixaSTCd (za't saTiv dXXr^Xoi; xs X7.x£i:v(j c563TOi)^a), X£- 
YiaDcx'. -/.30V7./(uc' ou -j'api, 2i to uYtctvoi? TroXXayoic, Y)orj xai r; U7£i7.- 
(0!jT5 O'j to £111 T(ov 7rToj3£tov TjO"/) ToiJTO X7.1 £7:1 xoiv auaTOi'/ojv. £i!7rwv 

0£ £t TO UyiElVOV TCAS | V «/ (O C , X7.1 "/) rTfOSl? 7] 7.7:' 7'JToO 57 

10 7:X£0va/w;, 6;j.oi'(i>> cpr^alv i'lciv X7l £7:1 Tuiv aXXwv ou "|'7fi £7:1 tojv 

£lp"/)U£V(JUV tXOVOV 7:7p7'0£lY[X7T(OV, 7.V Y) 7:TWC5t^ 7:X£0V7/(l)C, (x7.1 tt'JTO 7:X£- 

ovaywc). wc £i7:£ x7T7. tt^v ^jy/\^i ty;? too to7:ou 7:7(>ao63£(oc, X7.1 av7'- 
7:7/.tv, av a'jTo 7:/.£0V7.ywc, xal f| TCTwau. 7.uTa |xev o'jv i'sTai t7. o'jtw; 

S/OVXa, lb? TO Ot'xaiOV, to UY^SIVOV, to IXOUSIXOV, to 7.VOp£lOV 7:TU)Ci£lC 6£ 5 
15 TOUTfOV TO aVOpSUOs, TO OlX7t(0?, TO UYt£lV(b?, TO IXO'jar/tOC. £V OT:OT£plO 

7.V ouv c5av£pov TQ TO 7:o/vX7./<i);, 77:0 TouTOu o£ixv6oiTO av xal TO Xoi7:ov. 
p. I()7a3 -xo7:£rv o£ xal T7. Y^^'i '"^'■' >'<^"K TO'jvojxa xaTr^Y'^P^^'''' 

£1 T7tJT7' E3TIV £7:1 7:a'vT«)V. 

AeTv (pr,S'.v £7ric5X07:£rv xal Ta Y^vr^ Toiv xaTTiYOpitov , ucp' a; isTi xoc 

20 U7:0 TaUTOV 0V0;X7, tout' IcJTI TOt? X7TrjY0pt7C' T7'JTa 0£ £3-1, TOC avtuTa'TO) 

Y£V"/). 6£iv o£ '-p"/)3i xal T7.; TOJV cr^ixaivo[x£va)V utio twv ovojxaTtov tojv lo 
7:pox£i|X£VU)v xaT'/jYOpou;x£va? xarriYOpia?; £7:iCixo7:£rv , £i xaT7. 7:avTtov tojv 
u7:o Tou ovoixaxo? a"/jp.7.ivoix£vu)v at auxal 'f.n.-r^Y'^^^^'^'^'^-^' ^'^ T'^-P ^^^ 
TrXstouc xa.Tr^Y'^P'^^* '(1 '^°'- oifJi-aivofXEva 67:' auToG xal 7:X£iouc auTO'j xaTr^- 

25 Y^pwiVTai, 6[xojvufxov £3Tai, oj? £7:1 tou 7.-,ai)o(j. to Y'^-p aY'*^^^^ '^^■'''^'^ 'A'^ 
TO 7:oi£rv, (oc ©TiCJi, ar|aai'v£r IsTi y^P "^^^^ aYai)a oj? 7:or/iTtxa' XsYSiai I6 
Yap TO a-YaUoo 7:oi-/]tixov a-YaOov, otov to uYsi'a? Ttor/jTixov r^ to r|8ovr|i; 
xal oXo)? TO (wcpiXMxov to y^^P ^v toj sosatxaTi aY'a&ov oj? 7:oi/jtix6v 
dYai)oij aYaOov to 6s txoi'/jtixov u7:o tyjv tou 7:o'.£rv xaTyjY''^P''^-^* '^'^"^ ^^ 

30 TO 7:oiov, oj? £7:1 'j^ux^/^' ^'^^ T^P "'iaT-/]Y0p"';<3(o[x£v TO aYaOov '{^uyT]? Xi- I w; (post piv) om. Suid. ante cf>ap[xcc/.ov add. to aABP Suid.: om. I) "2 ante oiatxa 
add. 7j Said. ante vjr.voioi ras. 1—2 lit. P 3 ante Sspa-s'jesbat (a prius in ras. D) 
add. cp'jXctxTi/.ov B 4 to; to prius D: w; ^7:1 toij aABP (t)6 0£ in ras. D 5 dvay- 
xatdv] 'ov in ras. P-' 6 xoixEiva A 7 TrXsovayto? (ante -J^orj) D 'J £t oui. L) 
u-[UivGi; A 10 post TrXcOva'/co; add. st to uytEtvov -Asovayw; aP cp/|dv 6;;.otio; P 

II [xoviov aP 11. 12 -itott a'jTO -Xeovcz/cu? addidi 12 xai scripsi: d'kla aD et ante 
ras. 2—3 lit.P: ciXX AB 13. 14 dvdTraXtvJ dna. in ras. D 14 to uyi, initium folii, 
periitinD; multae eiusdem folii (—p. 107,11 o;'j) litterae perierunt, id i|iiod non semper 
notavi dvopEiw? B 16 TiXeova-^ui? D 18 et — tkxvtcuv om. B 19 ucp' — arjixat- 
vofXEvtov (21) om. initio paginae P post 5? add. te A eoti om. D 20 ovop.a aB: 
ovoixctxa AD 22 av.OT.tlv P 26 orj[xaivif] aP ecSTai B dy^-'^^ '" i'^^*- ^ "^^ ^'"^ 
ydp xaTriYop/jaoixEv A ante 'i"JX^; add. ttj? aBP 106 ALEXANDRI IN TOPICOROI 1 15 [Arist. p. 107 a 3] 

"j'ovisc aoTf^v a^(al}r^'^, to Trotav v'JtYiv stvcti (5r^[i-otivo[i.£V, oTov aw'ioovot r^ 
7.v3p£io(v Tj otxaiav Troioxr^toc os Trctpoosta xa Troia Ttoia* waxs, si tcoioc -20 
■?) 'J'U/y] -yj TO'jtcov -apousiV. , ttoiot/jTSc totuT7.* oii-oioj? xotl dviJpoJTrou 
OTCtv TO 7.77!)ov x^T/^Y^pr^ciaiacV. to ttoiov 7L)tov ctv7.i a"/;[i.7.tv&jx£v, aojcppova, 
5 7.vof/£tov, orx7iov, cppoyi[j.ov. iv'oTi 03 TO 7.Y7(}ov TO TTOTs STjixat'vsr TO Y'ap 
£V T(i) 7rp03rjX0VTi X7ip(r) "|i''"'>[-'--vov 7.",'7i)ov XiY£T7i. Cir|;x7fv£i o£ t:ot£ to 

7.77i)0V X7l TO TTOIOV TO '(O.^j lX£TplOV X7[ llr^-^ Gr£pj37/,X0V ;a/jT£ £V0£0V 
£r/J 7.V -030V, X7i)' 030V T030UT0V Tl ).£Y£T7l. X£-j'£T7l X7.1 WC 0U3t7. T'. 25 
7Y7i)0V, to? }}£0? X7l VOU?. X£Y£T7'. X7t (0? TTpO^ Tl' TO '(afj a6;j.jJ,£T00V O'J- 

10 XmC 7.771)07. £3Tt Tl 7.Y7.U0V X7l £V T(j) Izdd/ZVJ, (OC TO l)£f/aiT£6£3i)7l X7l 
0l073X£3l)ai. £3Tl Tl TOtJ 7.Y7U0U X7l £V T(0 TTOU, OlOV TO £V 'EXXoCOl £IV7!, 
TO £V U-j'lElVoTc yojplOl? £IV71, TO £V 7)30/177 7'-,'0U3lV Tj ElpT^V/^V. £17] o' 
7V X71 £V T(i) X£l3Uai, tb; 0T7V, (t') [X£V X'jaiT£/v£C TO X7i>£'£3l)7l, X7i)£;^r^T7l, 
ft) OS TO 7V7X£r3l)7l, 7.V7X£l'jJL£V0C 7| , («? T«t) 7:Up£TT0yTl C2E0£ SlTTclV. £~£l 30 

15 OUV Xa 0£X7 Y£V7^ X7T7. TOU 7.Y7l>0U X7.Trj-,'0p£lT7l, 07,XoV OTl OatOVJUOV TO 
7. ",'7. (}0V. OtJ.Ol«)C 0£l/l}7j3£T7.l X7l TO X£UXOV 6[Xa)VU|J.0V TO \XZV ''aO ZlzX 
TO'J 3a)[J,7T0C Xe'/OijiEVOV TO X£UXOV /pO)[X7 a7|lX7lV£l, OTTSp iSTlV 'JiTO T7jV 
TTOlOT/jTa, TO OE ETTl TTjC 'Uii'^ir^C TO kOIEIV XeUXTj *,'7.p XiY£T7l Ci(jOVTj Y| 

Euyjxooc* £ur^xoov os £3tiv 7y T7)v 7.xo7]V 3'foopa); X7i -y.yio}^ oi/J/jtoijaa. 
20 6;xoi'(o? X7i TO oqu Siixvuoix' ay 6[X(ovu;xov ou "j'«p iravTa (Lv xaTr^-jOpEi- 36 

T7l GtTO T7UT0V £3X1 ^ivOC. TO [X£V '^ap £V (ptOV^j O^U UTTO TO -OlsTv , Zl 
",£ £5TIV rjczh. '.poJVTJ 7) ~OLyZia' 'OL/jj "jOip TOV 7.£p7 X£lXV£l T£ X7"l OiaipEl 
7) X017'JX/, ~\rf(r^ X£ X7l (i(OV7j* T7-/£ia -jip 7] Xl'v/jSlC 7UT7p. (^731 "/dp 01 
TTSpi XOl>C 7.pll>[X0UC 7.p|XOVlX0l' (OUXOI 0£ £131 XOJV I l'ji)7','0p£t'u»V 01 ]X7- 

25 Xi3T7 -£pi Ta tx7l>r|jxaTa •iz'(o\iv^jia\xivrn' rsp'i tou? 7 piUjxous os dp- 

[XOVIXOI 01 T7C dp|X0Vl7C X7Td 36vl>£3lV 7pll)[X(l>y TIOtOUVTcC* 7:7VT7 ^dp 

dva^ovTEc; sic touc dpiU[xou? X7i Td; dpjxovt'as dvTjYov), outoi otj A£",'0'J3iy 40 

OTl kX/jY^? TTpO^ Toy d£p7 '(IVOlxivY^^ X7l Xiy7j3£0j; 01' aUTTjy TO'J dioOC 01 

'Vjcpoi •|'i'yovT7i, (oy £t3i x7i 71 (pojv7r dXXd -a/zii- tj.£v t?^ xiyrJ33(o? 
:]0 7iyo;x£V7p £y dpii);x(7)y 777X0717 xoi70£ o;(j^ 6 'J^ocpoc* 7i'y£T7i 0= toi^utt^ t) I dyaftTjv AKD: ay^^^ov al' elvoit aux/jv K /; oin. P 2 /j om. P xi super- 
scr. B wSTE — TaiJTst (o) om. \) 4 po.st oxav, tjuod periit in D, add. ydp Ali 

5 cppovt[i.ov, oi'xatov B xdJ yip A 6 yivojxsv&v A : y£vo|j.£vov aBDP 0£ om. P 

TO siiperscr. B 7 [j.-^te prius D: ixr) aABP evBeov] ev 61 A 8 XEystat 

altenira om. P ante -/.otl add. oe A i) -/.at prius om. P post Asysx^i add. 

li i\ 1(1 to] £v XII) B 11 xou om. A 12 ante ryTj/iav add. xofs B 

■fjTj/i'X' dpff^ri A -zy/jaiv I): syouaiv aABP 1?) (o; D: 0111. aABP Xuai- 

xEXeaxaxov B post y.a\)z^z'5\hi add. xott P x(x&£Cir)xc(i AP: xdOr^xai aB: xa . . . 1) 

1') •/axd om. aP IB oaot'w; — 6[xu)V'J[j.ov (20) Siiidas sub v. Xe'jxov xoti om. A 

17 uno] i-\ A 18 post cpiovTj? (vrj; peiiit iti I') add. 0-6 a, superscr. P- 

Xsyetat ydp tpcov)] Xeuxtj A 21 yip om. .A 22 post oW^i add. r; A 2)1 '.vcnh 

omisso ydp A 2(! apaovi/d; A guvHsciei; i) 28 -poj scripsi cf. De au. 

II 8 p. 41 9b 20: TCEpl lihri ycvo[;.£VT,; al' ft jiost TrXrjyr); transpositura B ccjxr,; 
i'l^ 30 X£yo|X£vrj; £v dpiilij.oj dvaXo'yco; A r^ xoiaix"/) omisso oe A ALEXANliRl IN TOPICORLM 1 i:» [Aii.t. p. KJTaS. 18] 107 

aiv/jc ixs",'ot^ -£ y.7.1 (3''^oor;oc 'Vjcpo^v v)pi[xat7.; 0£ xai oXtyr;, xal 'I;o- 
cpoc r^aoyo^ xz xal p-ixpoc. si o'Jv to xocyituc xivsiv xov asoa Tuoistv i^x'.v, 
5 Y) 0; occTa cpajvY) iv T(j) ~''J./h xivciv xov ctipa xowux/j scjxt'v, sltj av iv 
x(i3 -oisiv. xo 6e 70 sTct xr^ Yojvtac: tt^oc xt o'/jXoi* xo "j'«f> i'Xaxxov sv x'o 
Trpoc xr i'Aaxxov -,ap xtvo;* ).37£X7'. 03 o^cta -,'to|v!.'7. r, sXa'xxwv op^r^c. 5S 
xo OS ZTzi XYj^ [xayaipa^ ozb' Tiotoxr^xo; saxi OTjXojxtxov • xo -jOcp T/r^\l'y. ur.'j 
XTiv TTOioxr^xa* xc<xa 02 xo a/yjjxa vj [idyai^jo. bczXa. xai xo OQU'j'toviov os. 
10 Cf/Tjua ai"/)aaiVii. si oOv xoO ocioc xo jasv utco xo TroiiTv, xo 3s utto xo 

7100^ xt, xo 0£ 61:0 xo "O'.OV. OJJ.OJV'JIJ.OV XO o;6. 

p. lOTi'lS IxoTToTv o£ y.al X7. "jivr, xn)v utto to. auxo ovo[x7., £i 
ixop7. y.a\ [iTj 'J-' rDSkr^La, 

IIpo3Tti}r^at T(o KpOiiprjjxsvd) xottm) o'vti octto tojv •,oV'^^''' -'•''■- toOtov 5 
15 0VX7 aoV X7t 7'JTOV 7.~o Tfov -j'^vojv , o'j [xr|V xov 7UT0V £x3i'v(0' ixsivoc 
[i£v '(70 r^v 7.-0 Tojv 7.vajT7'Tio -ysvoiy, a; xaT/^'i'opiac X^i'si, ouxo; 6£ xailo- 

XOU X7JJ.p7!v£X7l, £1 UkO Ol7'.p£pOVX7. ^iv/j X7. ar^;xaiVO[X£Va UTTO XOtJ OV0IX7.X0? 

xwl jxr, Gtt' 7XXr|X7. i'sxai Yap xtov TToXXa/m; Xe'jO'xe'vojv, £t ouxw;; 
£/oi' ou -('ap [xova xa utto oiacpopo'j^ /.oiTr^yjrjiac ofxwvuaa, ctXXot X7.v utto u> 
20 [xt7V -(i x7.x"/)Yopiav X7. cf/][X7ivo;x£va utto xo5 ovoa7XOC, Gtto ;x£vxo'. oia- 
cpspovxa 'I'ivvj xa)V utto xr^v aux-ijv xaxr^Yopiav ovxtov £X73xov auxojv, £t Z7.1 

[XYj siyj X7. 'j'SV/) X7'JX7 'jtt' 7'XXr^X7, X7I OUXOJC 0;X0JVUtX7. 'f/jll ','7p OotV 
£T:ipX£7r£lV X7. -j'£V'/] XU)V 'JTtO XO ttUXO 0V0;X7 , Xoix' s'ClXlV £V XiaiV £jXt "/£- 

V£(3i X7 OTTO xoO atjxo'j ovo;x7xoc C(rj|X7!,vojx£ya, xav if) xa ^(ivq auxniv £X£pa 
25 xal ;xr| u~ riXXr^.'-j^ /j"j'£i3i)7.i xo ovo'xa ojxwvujxov £iv7i xo xoiv xoio'jxouv 
ayj[xavxtxov. zl txsv -j'ap X7i^' (ov xo ovojxa dXr|i}£6£X7i, £v TTX£t.'oaiv ei'tj is 
-,'£V£C(tv o-rjXhqXm: ixivxot , oux ava'YX"/) xwv 7toXX7/»o; auxo X£Yotx£vo>v 
£iv7.'.. X7xa *'7.p o'j xopac xo ovo[X7. xax'/jY'^P^^^'^'-'' '''''''' ^~^ "^^ o'pvsov 
ssxiv oj; 'livn; xat utto xo Ctpov £crxt, xat ou -j'tvcxai xo ovojxa 6 zopa; 
30 xaxa xouxo 6[xu)VU[xov xs "-('ap eittojv opv£OV xai t^mnv Xi'(zi xal 6 C'o'>v 
-x/jvov oi'-ouv -a'Xiv opv£ov 010 xal aacpoxEpa xa y^"-'"'/ '^''■''J auxou X7.xr^- 
"j'opcixai. 6 ix£Vxoi ovoc, £-£1 xaf)' fov c?.X"/))}£U£xat, xauxa ok utto *'iv/j ^0 1 xfj? om. A 6 om. P 2. 3 -(r^otxhr^i toj ctspo; A ycVop.svTj? aP 

3 r;pe[j.tG(? tiP 4 riaoyio'e B 5 estiv om. aB 6 ye om. D post yiuvt'ot; 

add. TO aB or^Xol] otj in ras. D 7 sAaxTOv y^p tivo; om. P !) ad fj-a/aipct in 

rarg. add. o'jy 6 ator^po? ydtp tsij.vei, ciXXa to toiovoe 3/rj[xa xr^; ij.a/at'pa; P^ o^'j/cu- 

vov aAP 12 axoTOiv — ocjtojv (p. 109,9) om. D, in quo excidit folium tocjto aP 

13 p.Ti ora. A It) £-/£i B 21. 22 a-jtuiv r^ xal [xr] t, couicio 22 ETrdXXfjXa A 

23 ta'jTov aP h-i om. B 23. 24 yEveai; oraisso xa A 24 TauxoO aP 25 to 

alterum ora. aP 27 oOx ctvoiyy-rj aBP: o'jxeti A • 28 xoc-r^yopElTat to ^'voixa A 

29 IsTi. xal (xal superscr. P) ou ytvEToti aP: isTtv. 06 ytv£Tai ouv AB 6 superscr. P 

30 eIttev a 31 post ttocXiv fort, xal addendum cf. p. 108,0 32 6 P: to aAB 108 ALEXANDRI IN TOPICORUM I 15 [Arist. p. 107al8. 32. o6j 

£3d TO -t ^(oov xotl TO ax£!jo:, xctl oux £3-1 -aOta u-' aKKr^Kot.- Sv jiev 
7ap auTwv xr^v/ry^ *|'£vo? xo!i [xt'o! z7.f/jYr.pr'7. y.oivr]. t^ 0'j3t7. , aXK' on ta 

£V 01? £3~l -rjrj:jtyiai •'iv£3t 77. a/jJX7.lV0iX3Va 'JKO T05 OVO'J, 6l7'w£f>0V:7! 

T£ 33-iv 7.),)./;/.ojv X7l 01)/ uk' rjJXr^Ka ^ ota toOto 6 ovo; to ovoixa 0|j.u)- 

5 VUJJLOV. OiJT£ 77.p 6 3-/£Do? StTTfLv X7l ZmW Xi'ltt, 0'JT£ 6 TO C,mrj'/ X7.t 
SXSUO?* (WSTE OU/ 6-' atXr^l-'-l. X7t O X0p7.C, 0T7.V iXTj |XOVOV £7:1 TO'J 25 

CoiO'j A£"|''>!-'^-^'J? X7[x[B7!v"/iT:ii, Gko oi7/i£povT7. '^ivq i'sTar to ;x£V 77.0 61:0 

TO ToToV 7£V0v, TO 0£ UkO TO OpY7VOV. 

p. 107a32 ^LXOTiclV OE ;XY] JXOVOV £7:1 TOij T:pOX£l[X£VOU £1 £T£pa 

10 T7. ■,'£'>■/) X7I ;xT| 'jt:' ahXr^Xn. 

^£1'/ '.prj3l 'XTj IXOVOV £7:1 TOtJ 7:pOX£t[X£VOU Cr^Ttlv £t T7 3r^|X7I.V0;X£V7 

67:' 7.'JT0!j £T£pu)v £3X1 Y£vu)v X7l [xTj ut:' clXhT^Xa ^ dX/.a xat, £t svavTiov 

£3Tl Tl T(U 7:pOX£liX£V(l) , X^l £7:' £X£lVOU TttUTO C'']""/i"£'>V , £t TV. 07:' KUTO 30 

ETEptov 7£vojv £3Ti X7.1 ixTj U7:' akkr^)sx o'vTwv. 8£txv6oiTO -|'ap av OUTOj; 
15 cxeTvo twv TToXXa/u); Xeyoixsvwv ei 8k exEivo oei/OeiV^ TioXXa/cuc Xe",o- 

JXEVOV, £aT7.l xat TO 7:pOX£t]X£VOV OEOEqjXEVOV OTt 6[Xa)VU|X0V E3TI, TU) XEl- 

oOai ■fjfxtv, av TO evavTtov tivI 7:oXAa/a)? XE^r^Tai, xdxEivo tu)V -oXkyr/Si; 
X£YO[X£va>v £tvai. £i "i'7.p Ei'/j C,r^T:rj6\izvnv ~Z[A tou diX|3A£o; £i Tuiv 7:oX- 
Xaywc Xe70[ji£V(uv e3ti', to EvavTtov auToj XapovTE?, to oc6, xat oeicccvtec 3i 
20 OTi xafr (Lv TO o;u, Ta'JTa £v oia'iopotc •j'svesi'v esti xat ou/_ 67:' dXXr^Xa 

0'j31 (to IXEV 7ap £V 'ffOVlf], to OE EV /UfXtO, TO OE £V tX7/atp7. , X7t ESTI 
"j'EVO; ToO U£V tJ/O'^OC ToO OE y'~>li-Oi 'OU 6c 5/rjtX7., TOU ^ap EV JX7./a'.p7. 

7EV0? TO 3y9itx7, 7. oux ESTiv U7:' aXXr^Xa), oeoei/otec isojXEUa OTt xat 

TO dfxpXu ojxwvuuov TO [X£v 77.p auTotj £v cpajvTj xai ']>o'^(o £3Tai, to oe 

25 EV '/}i\M\y, TO OE £v ixa/at'pa ts xal s/r^txaTf t7. 77.P dXXr^Xoi: £V7.VTia iv 

Tl^ aUTU) OOXEl -'£V£t £lV7t. 

p. lU7a3G Xp"/)3l[X0V OE xat £l? TOV 6pl3[XOV £7:i|3X£7:3ty TOV EX 40 
Toij auVTll>£[XEVOU -j'tVOjXEVOV. 

"Ov T:ao70i6ojai totlOv, toio'jtoc estiv. oxav ovo[xa' ti xaTa T:X£tovu)V 

30 xar/)70pr,T7i , dor^Xov oe nrj 7:oT£pov TauT7 Ta U7i6 to xotvov ovo;xa oixu)- 

vujxtoc dXXr^Xoi; Xr/ETai r, ouvujvuukuc, oei, 9"/)3tv, ixasTOV Xajxp7!vov:ac 4. 5 70 oixwv'jij.ov ovoaa A 6 post v.dpa^ addendum videUir 6' post ij.>j add. 

6;j.tov'j;j.ov H 7 Xeyoacvov I> 8 to (aute opy.) oiu. 1' 1' i-'i to\j Trpoxei- 

[j.£vou £1 aAljP(C): £i ToO 7Tf/OX£t|x£vo'j Arist. 11 ^rjXEtv aliP: a/oTTciv A 

13 Tau-6 B: xa'jTOv aP : xotuTa A 1-4 xai A: Oil). aHF ovxct A 1') post 

x(bv add. |xr) aB l"). Ifi /ToXXa/oO XsyoixEvov -/.od xo -p07.ci';x£vov ECixai B It! ^axi 

aAP: ECixai B 10 XcfiVJvxc; ct'jxw B 20 u-aXXr/.ois P 23 ot iu ras. P 

xai oin. A 2-1 iv cptovj) aixoij aB auto -Vj'^tu add. x<ij aB 27 £ts aABP : x6 

£7:1 Arist. (om. Pou) 30 xax/jYopcixct aB 31 o£i P: oav a ALKXANDHI IN TOFMCOHl'M I 1.'. rAri>t. p. l()7.';;i;] 109 

£/ T'Tjv op'.^aiov t(ov fj'j a'JvOsTOu 70v lO'.ov ixa'fjTO'j //rjov T(uv si; to i'> 

XOtVOV OvOJJLOt 7tpoax£t[X£VtOV Ot'f iXoVta?. 6p7.V TOV X7.t7.X3'.-0ij,£V'jV X070V , ;t 
OttJTOC 33TtV cV CtUCpOTSpOtC. £t [J,£V *,'ap 7IJT0C. OUyT 6lJl.a»VU[J.0V £377.'. 
;') "0 CvjTOUtXiVOV' £1 &£ [i.7j tXUTO^ , OfXluVOjAOV /^^t'oiCii 0£ TO'J auV7a'^'j- 
tipOU TOV Xo'j'OV X7[JLpaV£tV UTtSp TO'J TO OtZSroV £X7CJT(0 T<OV OU Oz7p/£l 
TO TT0X)>a/(T)C X£70;i.£VOV A7U|3aV£(3l)7l. oToV 7vl)p(iJ 7T0C X7I XOtTa 7'ppiVOC 59 
X7l X7Ta l)/^A£t7C X7T"/j",0p£rt7r C/jtOUVTcC o6v £t OIXCOVUfX(o; X7t7 TO'JTOJV 
7Vi>p(.0-0C X7Tr^Y0p£tT7t , £XaT£pOU ttUTtUV [i,£T7. TO'J OCV^pUJ-OC TOV Xo-'OV 
10 X7a|3otVOjX£V, 7pp£V0C 7.vi)pOJ7rOU X7t U'/jX£t7C (XvHpaJTTOU. £i3Tl 07^ Toij [XEV 
' OoOV TTcCov OIkOUV iv 7AX(1) -■£VV7.V 0'JV7'ul£V0V ' . Tr^C 03 ' ^tOOV 7r£loV OITTO'JV 
iv (^ cTSpOV -,'£VVaV -icpUXav'. 7V OYj CtCpiKwjXEV 7.-' aUTCOV Ta Tota TO'J a 

T£ app£voc xat tTjC U/^Xiia-; (r^v oe to iv 7/.>,(o -,£VV7V o'jvaaHai X7t to 

£V (1) a/Shn -iVVaV 0'JV7.T7.i), 3Tt£t TO X7T0(X£'.-O[J.£VOV TO ' \^Mrjy k£^OV Oi'tTO'Jv' 
K') £V Otli-'iOTEpOtC iatl TO 7.UT0, TO'JTO 0£ TjV tOU avf^ptoTTOU Xo'^OC, O'J "('I'Vi- 
T7.t avIiplOTTOC TtOV -oXhT/Gi: X£"|Oa£V(OV EU ",'7.p TOU XOIVOU 'Z/Cf.iVtZa.l 
Xo",'OC 0>V. 7.V [XcVTOl 7/i7lpEl)£VT(UV 7.uO TU)V tJUviJsTOJV AOytUV TOJV tO''aJV 
TUJV -p03X£tlX£Va)V TO X7.t7.X£l7r0[J,£V0V tXT] t7Ut6v '(), "j'lVct^'. tO XOIVOV JToX- 10 

hOLyvo; Xi^oaovov. to ^ap Xeuxov xat"/]",'op£rT7i [xsv xat x7Ta aa»»x7T0c, 

'20 xaf/j'jopcitai 03 x7l X7ta 'z^oivr^:' av o)] XsoxoG cwjxatoc xal Xcuxr^c 'ia»- 

VYjC opov (ZTTooioovtcov r,ixa)v ix£t7. t/jV 7/f7tp£3iv toO Xo-j'ou, 0; ioio; cStl 

TO'J aw;X7tOC X7.t tr^C OWVr^C, O X7t7.X£l-0U.£V0C X0",'0C WV ToG XeUXOG [XYj 
7UtOC £V 7|X'.pOT£pOU Yp OJXtuV'J'XOV tO XsUXOV. XiUXOtJ [x£V OUV 3W;X7T0C 

X070C [X£",'£i)oc xpty^ ois3ta)C s/ov •/ptoua oiaxpiTixov o'|i£(oc', tt^ o£ lo 
25 XcUXTjC 'icovr,; ' t];ocpo; £|x'1/'j/0'j -'tvo[x£voc oia toiv cptov/]tix(ov <xopuov x7Ta 

OpfX/jV £U7)X0O;'' (UV Xo-|'OjV OtV 7.'i£Xaj[X£V TO T£ ' '^^O^iOC ia'Vj/0'J •j'lVOiX£VOC 

oia "(Juv 'iiajv/jTixfov ixopioiv xata opjxr^v ' 'f aivri? ov ioiov X7.l to ' [x£"j'£&o; 

'9^/Jl 3i'^OT7t6v ' 3(jU[X7.T0; OV 0-/jX(OTtX0V, Ta XaTOtXclTtOJXEVa "jl'«'2~5l £V IX£V 

T(ju TO ' s/ov yp(L[xa oiaxpittxov oV/ccu;', ev Sk t(o to sut^xoov, 5 toj 
30 £v 7.[xcpoTopoic Xeuxou isTt or|Xa>Ttxa" (a) IttsI [xyj TauToc IsTi, to Xeuxov 20 
av iv Tor? 6[xu)vu[iotc Et'/j. 1 opi^ETott a 2 TOV om. P sxcc'^tcj scripsi cf. p. 108,31: EX7-£po'j libri 

Tiov alteram aBP: xov A 3 T:po?-/.£i[XEv(uv aP: TtpojxEt'jxEvov AB post Xoyov 

nonnulla verba erasit P 4 6 prius om. B 5 6 fj.)] B G to corr. ex 

Ti B 9 6 om. A 10 et 13 ofp^evo; B 11 7:z'l,o'^ alterum siiperscr. P- 

12 01) BD: OS aAP 15 xau-o aP 6 om. aP Ifi. 17 Xi^yo? ciai'veTat A 

18 npoy.Ei[X£V(uv aBP jxrj] ov P'; o'j superscr. P-, ut viiletiir 19 ante awtxccto; 

add. To'j AD 20 cptuv/jv A 21 post opov add. 7^ Aoyov 1) 22 tov ABD: 

6 aP 24 £/ov om. A 25 sjx'L'jyo'j Yivo'pievos] ^[xcpaivdfxEvo; A [^.optwv] 

dpYotvtuv A post xctxd add. ttjv A 2G z'rq'AOtit, — opfxriv (27) om. A 

27 Old — orjXujT'.'/.o'v (28) initio paginae om. P post 6p,aT)v add. e'jt]xoo? (e vs. 26) 

aB 28 ov orjXw-ixov AD: inv. ord. aB 28 et 29 iv P: ev aABD 29 toJ 

TO (ante £-/ov) scripsi: xw A: x6 aBDP £-/ovxt A xui x6 (ante e-j/^zoov) A: x6 

TO D: x6 aBP 30 orjXtuxixa iaxi Xe'jxoj A a addidi xccjxov AB 

31 av superscr. P- aiit P^ 110 ALKXANDHI IN TOPirORHM I 15 [Aiist. p. 107 ^'?>G] 

IloXXotxic OS, 'f/iCii.'. y.r/.\ iv ^'jtou toic /.o",'0'.c te y.7.t oiooicfaoTc 

Torc Xaup^vojiivMc 7^ kTjv auY/.ii-;J-^va)V Tj oXojc toutiov, 7. '/^T^'jaiV tl 

TirAkoiyCo^ Xi-^eTai^ AC(vi)7vst 7:7. ,07.xoXou 1)00 aa v; 6;x(ovu;j.t7, m: iif^T.io 

xotxocoriXov clvai to irpoxst'jjLcvov oxi laxi twv 7roXX7"/«~Jc Xsyousvcov. 010 

5 ou Ssi 7/,2t'aTa3i}7.i, 7.XX7 Crj-siv tt^aiv xat toC zv t(o opuaaoji xotvou Xo-|'ou 25 

TToToV -0 ioiOV O'JttOC "j'OCp £'Jpcl)7^a£T7l 7UTa)V Yj TCpOC 7XX/jX7 6ta'f0p7. 
oFoV st' TIC, £-£1 TO U"j't£lVOV X£",'£T7l X7' (bc TTOlViTlXOV X7.1 (OC 3 7^ U 7 V T IX V , 
[iouXofiSVOC Tip 7rpO£tp"/ja£V(p TO-(p ■/prj373f)7t Opi,'cJ7lTO T7. g;6v&£T7, TO T£ (UC 

TTor/jTixov u'j'tsivov X7i TO (UC ar|ix7VT!.xov u-,'',£iv6v, X7i To5 [xsv (Z-ooor/j Xoyov 
10 'to CiU;jL;x£Tpa)c ^'/ov rrpoc to uYEi'av Trotsiv', to'j oh ' ~h cr'jaix£Tp(oc 

SyOV TTpOC TO U^EiaV arj[X7lV£lv', £7:£l TU)V Xo^tOV TO'JTOJV 7/^7tp£l)£VT0JV TU)V 30 
tOt'(OV, TOU [X£V TOtJ ' TtpOC TO lJ"j'£t7V TTOIEIV ' . TjV TOU TTOr/JTlXO'}, Toi 0£ TOO 
'7rpo;TO U",'£t7V a/^tJ.7lV£tv', TjV ~7XlV TOO (UC a'/)jX3l'ou lj-|'t£lVOU, TO X7T7- 
Xs'.TCOfXSVOV £V 7fXCpOT£pOi: T7UT0V iSTl, TO a'j;X[xiTp(0: £"/3'.V, r^v Xo'j'OC ToG 
15 UytEtVOU, ou OOCSl to 'J"j'l£lVOV 0[J.t6vOJXOV £IV71 7.XX7. CUV(OVU[X0V, £1 "j'i 

scJTiv 7UT0U eTc x7i 7UT0C h'r;o:. osT odv, (u: '-pZ/^i, TraXiv xctl auTo to 

CUlXlXETptOC £y£lV X7f)' £X7T£pOV Cr^'V^V Tt' ar^Ji7tV£r 0aT(O -j'7.p £Up£{)"/ja£T7l 35 
r| TO'J U-Jl^^^'^'^ 0[Xa)VU[Xt7. arj[X7tV£l ^(Zp £V fX£V ~tO -Of/]TlXCp TO ~030V TO 

'(arj x7Td -iroaov a6fxu£Tpov ttoiyjtixov u-j'Eiac* iv ■/'^■p "^'^i xoiauT'Cj autxtxi- 

20 Tp^'a TO (UC -oir|Tr/ov u;i£tvoy £v o£ tco (o? C"/i[X£i'(p to ao;x[x£Tpu)c £)^ov 

oux£Tt a-/j;x7i'ysi to to30'jtov 7.XX7. TO ToiouTov £ivai, (oc ar^u.a(v^l\^ t\v fEiv 

OTt T0l7.'JTrj. (UC)T£ T(OV a/)|X7lV0[X£V(OV UTTO TOU CJU'XfXETpO'J Xr^CpOsVTlOV TiOV 
00l3a(UV [X£T7. TOO TOO CU|XlX£TpOU OptauOO X7l T(OV tOl'ojV T(UV OplCJfXOJV TO'JTtUV 40 
d'-paip£f)£VT(OV ou XaTaX3A£l-T7l 6 too aU[X;x£TpOU opo;* £t T0''VUV TO 
25 TOaoUTOV X7I TO TOIOUTOV Ol7CB£pOVT7 , X7l TO UYlEtVOV OfXtoVUjXOV. OUTOUC 

suoicj/oit' av X7t oti Tj xi'v/jOfic 6;x(i>vuu.o; x7iT0t ooxouaa i'va Xoyov i'/siv 
X£7£Tai -j-ap £V£p"j'si« sivai tou xiy/)Tou tj toioutov. dXX' £tc£[ [x"/;o£ to xi- 
v/jTov x7Ta TcSaav xiv/jaiv t7utov 7.XXa aXXo X7t aXXo, xaO' r,v [xsv to 
xax' ouai7.v ix£T7pX"/)T6v , xai)' t^v 6s to xaToc -oioTr^T7, xai>' r^v 6£ to 45 2 xM Xa|xpavop.£vii)v P auyxsifxevtuv corr. ex C^/TO'J'xeviov B o XavSocvr^ B 

4 OTi ABD: aP G r.oW^ to D: Trotstv to aABP E'jpsD/jaETCd aoTuiv BD: iuv. 

ord. aAP 7 iz.zi aP: slVjt A, ideraque piinctis circumscriptum D: eiTTTj B 

post, )A-(ziai add. yap ABI) 9 (u? om. A 11 iTzd D: ^7:1 ydp aABP 

12 TO'J (post uiv et post os) scripsi: to D: om. aABP 0] ofov B lo corr. ex 

0, Yjv in ras. P 14 to BDP: tw aA s/ov conicio itemque vs. 17 cf. vs. 20 

15 post uytEivoj add. oto 1) IG a'jtoo ABD: ocjto'j; aP rcoiAtv xai auto pnstea, ut 

videtur, add. D' 17 ar^p-ottvEi] yj;j. in ras. P- IS b^itivo'j] i-/.zho'j A 19 post 

xaxd add. to aBP TotccjTTj scripsi: xoaocJTrj liliri 20 OTjpiiTov aP ante au[x. 

ras. 2 — 3 lit. P systv A 21 to alterum om. A elvai post tocoOtov Irans- 

posuit 1> 22 t(7jv aTjao(ivo[j£v(ov — opo? (24) om. P 22. 2;^ [j.£to: -iov opiaawv A 

23 TO'J ToO I): TO'J aAB twv (om. A) 6pt5fj.(Juv to'jtiov AD: to'jtcov ooiaatuv all 

24 Toiv'jv om. P 25 post o'jt(d; add. -(rip B 2G civ supfaxoito A\i oti 
xal B avciXoyov .'V : eva X^yciv B 27 [xtjOs scripsi: [x/jTE libri 2S y.cd of/.Xo 
1^: om. aABP 28.29 to [tev — to oe — to Se D 29 post ixc-apXr^tov ;i(idt'ii(linn 
videtur xa&' r^v os to xaid totcov cf. p. 111,3 -/j ;j.ev ydp '.top'i ALEXANDRI IX TOrirORI'.M I ]:, [Aii4. p. ]()7a;in. b ]?,] m 

•/.7.-7. -030V, wc or^Kni r^ hip'^tia (o.)Xr^ yj.rj r^ trnv xat' sTooc 0'.7'i30ovT(uv 

TiXc'.O-rjC* to ■■7jO 0'JV7a£l X7t)' £X7.(3tOV t(UV X'.V/JKOV clWo T(U clOS'. ' O'.O 
X7t 7) £yip73t7! TS XOtl 7j SVTcXs/Sia* J) UcV -;7.r> ''f0f>7, 7( 02 7.XXo[U)3tC, YJ 

03 7'j?/^3ic, r, OS [i'lcoaic, r; oh Y£V£3u. t, os '^i)opa), ■f^ oyj xt'v/jstc ojiw- 

,') V'jULor. p. lOTl'iy "Ext 31 fJL"/] 3'ja[3A-/jt7 X7t7. TO UOt^AOV 7^ 0[XOUOC. 

K7I TO'JtOV -OV tOjTTOV TTpOC X/)V SKlXpiSl'v TS X7.1 E'Jp33lV t«iv koX- 60 

LiyCoz /,£-,'0ix3vcjL)v Tr7[>70iO(oai, ~6v 7Tio T/jC suYxpiGstoc. sTusi ",'ap Tiavxa 
T7. TO'j wijTOu Xo-jO'j T3 x7l oioo'jc xo'.v(ovoOv:7 3'jaj3/vrjt7! ianv aKKr^IjA: 

10 X7t SUYXf/lTtZa' (jzrjyxa -ap T7. TOU 7UToD TIVOC tX3-3/0VT7 r^ OtXOtVo; 7UT0'J 
fi3T£y3'. X7i 33TI aU[x[3X"/)Ta X7X7. TO OaO'.OV, oToV (UC Ot X'JXAOl TtOCVTE? 
6[i.0l'«>C 7/v/vy]A0lC XUX^^Ol Ot TOV TO'J XUxXo'J Xo'j'OV 7.V703y0U3V0r OaO''(JUC 5 
X7t 01 7Vl}ptOTtOl, X7l OAU>C EV of^ [XTy iaxt TO |J.7XXoV T3 X7t T^TTOV, T7ijTa 
OtJLOUo; ToG XO'.VoCi U.£T3}(£t X7l XC(T7 TO OU-OtOV 33TI a'JapX"/jT7* Iv OU 0£ 

15 £3Tt X7l TO tX7.XX0V. 0'JV7T7' 7^ TOUTWV SO'j'XpiStC "■,''''■'^01^71 U£V X7l X7T7. TO 
OIJLOIOV, "j't'vEailai 0£ X7l X7T7. to [laXXoV TS X7[ r,TTOV, (be £Trl Xe'jxoG" Ta 
"^dtp TO'J XcUXO'J TOU V): ypfUIX7.T0C [Jl£T£yOVT7. 7r7!vT7. /j OltOlOJC 7.'JT0'J a£- 
T£/Sl 7, TO <J.£V JxaXXoV TO 0£ y)TTOV X7t Tfi 0(XO''tO; 03 7UT0'J [X3T£yOVT7 10 
XaT7 TO iJ,7XX6v T3 X7l 7^TT0V au-j'XplTlXa), £1 OYj Ttt [X3T3/0VT7 TOU 7UT0U 

20 a'J-'XplTlXa', TOt ILTj 3U7XplTlX'i 07^X0V OT'. OUX 77 a£T£/Ot TOU 76tOU. f)Zl 
OUV, (p7jaiV, S7:tpX£7i3lV £-1 T7 UTTO ivOC TIVOC ''jV0[J.7T0C a7^}i7lv6[Jl£V7. 3t X7T7 
TO 37^ JJL71V0J1,£V0V UTCO TO(J fjVOJxaTOC X7&' £X73T0V aUTtUV \i.f^ c3Tl 3'J[i.^iX7^T7'' 
5v '^aO [XT] 7j, 6[J.a)VUU.0V £3T7l TO OVOJJta, XOIVOV 3/0VT7 T7!JT7 OtJX 15 
£3TIV 7.XX7jXoiC X7t' 7'jTO aU[xfiX7jT7'. oToV TO Xe'J/OV X7t XaT7. <pO)V7|?; X7l 

25 /«"« taaTt'o'j x7Tr^"j'op£i'T7r 7XX' oux £3Tt S'jixpXr^Ta '■^(ovtj X7l tij.7'Tiov 

X7T7. TO XSUXOV OtJ03lc "j-ap C:r^-^X -OT£pOV [JlSXXoV XsOXOV to t[X7'TtOV 7j 

y; cpiov/), cbc ^-j^ztX izl -,-'J^ou xal /lovo;* O'jte '(^s^p ojioiojc O'jte to [xsv 

[XaXXoV a'JTCUV to ok 7jTt6v SSTI TOIO'JTOV 010 OU ToD 7UTOO a7,[J,7VTt/0V 

E'^ ExaTEpou auTuiv liv TO Xsuxov oacuv'jijLOV av Erv;. ouxeti oe ououvuaov 20 1 di; or/oT D: om. aAB: ras. 1 — 2 lit. P otottpopuiv P 3 ivlzKi-izirj. A 

T^ fxev ydp] xcd tj [jev A cpopd BDP: cpilopd a: otcciopa itemque vs. 4 A 4 ys- 

vsat;] Y in ras. I) ccSopcz, tj Sr; (oe AH) coir, ex cpSopctv Se D 4. 5 oaiovu- 

[J.w; P (I post a'jfxpXrjToi add. tj B 9 post -rot ras. P t£ om. A 

dXXrj/.ojv A 11 op.oiov om. P oiov om. a 12 -oj om. A sva Scyj- 

}ASvo( I) 13 o( AD: om. aHP te om. B ante -^-tov add. -6 AB 

14 satt — ojjotov (16) om. AD 15 ycvscjUai B piv — oe (16) om. P post 

u£v add. o'j B: om. a IG to om. A post iriX add. -m B 17 too w; 

om. A -avTOf I): -otvTioc aABP 18 post rj.£t^yovTC( add. ~A aABD: om. P 

IM TO om. A TE om. I) post oij add. o'jv (0 in ras.) 1) tg( om. P To^i 

om. aP 21 £7:1] eti B utto postea add. D' ante d add. xat D 22 aoa- 

pX/jTov A 25 a'j[jL^XTjT/i A 26 Xe-jzov \i/j.}lry^ \) 27 yjiLo-j] d/'V/o'j? A 

supra ytovo; scriptum 'ifxcc-io-j B 28 xotouTo P ar,aavtixoy A 29 ^.p' super- 

scr. B to Xe'jxov ov D supra oawvjuov alterum "^criptnm oJj/x a'jvwvjuov B 112 ALKXAXIUn IN TOPICORrM I l.j [Aiisf. p. lOTi'l,",. UL 27] 

TO X7.t7. "jO'Vyj ZOll '/KUy'it. 7T7'X'.V TO OQ'J y.7l STtI '/'J't-'jl) v.al i~l OOjV/p 
X7Tr^*,'''^f^-^'^'^-' ' ''•''''•'^ '"''■^'^ ^'^~- ~'^'^~'^- ^'j!J-[j/v/,T7. y.7T7. TO OC'J, Oi3T3 0;XU)V'JIJ,0V 

TO 0;6. p. 10Tt>l!) 'EtTcI 03 T(OV STiptOV -,'SVU)V xal [JLY) UT:' 7AA"/)/.7 T3T7-- 

6 asvtov STcoai T(o sToit Z7l ai oia'iopai. 

Oti T(uv sTSptov Ysvwv xal av] 6-' aWqk'j. TST^yixEVcov 2Tsp7.t 
Tto ci'osi xat 7.t oiaciop7.t, £i.p-/jx£y iv Kar/j'j'0pt7.ic' 7.-0 ovj toutou to- 

TTOV TIV7 TjlJ-lV 7:7G70''0(03l TTOOC £'JpS3LV T(OV TZrjWo./faZ XsYOU-SVlOV. 7V -,'70 25 

Tt ovofxa x7.Ta -/.S'-ovoiv v.r/'r^-^fjrj-r^-ai^ a o'.7cpopat £i3t oiacpspovTojv "j'^voiv 
10 X7t uYj uTi' aKKT^Kr/. ovT(uv. otxti»v'j[jiov £aT7i TO TaljTa a/ja7.rvov ovoa7* 

TtO Y'^P ^fX'fcOOVTWV clv7l ",'^Va)V 0'.7''iOp7C T7'JT7. X7l s'TSp7 TIU SlOSf 7X/.Y^/vUJV 
laTai, £-£1 TCOV £-£p(l)V ",'£Vi«V X7l [XT] G Tl' akKT^k'X T£ T7. "j' U, £ V tt» V £T£pat 
TIO £i'0£l X7.1 Ott 6l7.'i007''. 017. TOUTO TO OC'J OjJKUV'JJXOV, OTI TO OqO X7t 

<i(ovrjC cOTi 6i7''iopa X7i oyxo'j, 7 £'T£p7 isTi *,£v/j X7t o'j"/ 'J-' 7A/v"/jAa. imC/)- ^ 

15 T/jaat O' 7V TIC TTfOC TO Ae-j'^I^-''"'^''' 'i^'i'^2? £~'l TUa'vTOJV. TO yap OITTOUV 
OOXiT X7l TO'J C^pOO TTE^OU xal TOS ^(UO'J -TT^VOU 6t7/f0p7 £lVai STSptOV ",'£- 

vojv x7' [i-Yj 'J-' aWr^Xa ovtwv, xal oux £(3Tiv OfjLwvuixov. r^ osi l-i to'j- 
T(ov T(T)V YEvojv yrp^ai)ai Ttp TipoxEiulvio, 7.V KavTTj Tj cTcpa aXXi^Atov xal 
|i.y) Giro £v x£i'[X£V7 *,'£voc, (ya-sp £9' wv 7.0TOC tov A070V £7:o'.r^a7TO" 

20 ClU'>V "(OCp Xat £7:taTr([i."/j X7l 'iOJV/j X7l O^XOC oG'toJC i'T£p7. T7 05 -pOilpr^- 35 
U.£V7, £t X7l [Xr^ Oit' aAA'/;A7 £3TIV. 7.Xa' GkO i'v ■,'£ XOIVOV "j'ivOC. TO TojOV 
O'.O Yj Ol7'iOp7 Tj OITTOUV (jij3u£p £X7.T£pO'J ToGtojV £3tI 0'.7.'iOp7, O'JTCUC X7.'t 
TO'J C(U'>U Ei'tj av Ol7CpOpa- 0637 0£ £V £V1 '(ivZl Tj aUTYi av £l'/j X7T7 TO 
EtOOC. 

25 p. 107 b 27 OctAlV £1 7'JTa)V TtUV GtTO to 7UT0 0V0U7 lT£p7t 7t 017- 

'iOp7l', OTOV ]^pa»|X7T0C. 

A£tC7C TO TtOV Ol7''iOpU>V 0V0U7 TOJV TJttXa/WZ XeYOJXEVCOV OV . OlOTt 
YjV TOt a"/;iX7lV0iX£V7 UTt' 7UT0'J Ol7''^ipOVTa)V "EVJoV 0'.7'^0p7i'. -7!AIV OEtXVUSl 40 
TO TOJV 'j'-'-'tUV 0V0]X7 "(OV 7:0AA7/U)C A£*,'0IX£VU>V OV. 7.V (U3l TOIV Gtt' 7'JTO'J 2 TO om. D 4 sTEpoysvwv B (CP, pr. c) stEpoY^vtov A 7 v.czi om. aP 

t' 
Iv KaTrjopi'ai;] c. 3 p. li>17 touto'j AR: to'j D: to'jtiov a: non liquet P 8 post 

Tivi add. 7,al B 9 xatr^Y^p^j"^' ^= -/.otxr^Y'^PTi"^' (^^*-') P • xaT/jY'"''P''TC('. aAB 11 'jtvihy 

eivai D otatpopot; scrips!: otactopa lilni 12 JTcpOY^vdiv A 13 xat prius om. APa 

TO alterum om. P 14 lativ s'ttpa 1> 14. lb ir.i'lr^z!,ZTi A 15 o' ct'v Tt; D cf. Intl.: 

M (superscr. P-') ti; av aABP to prius superscr. P- IG oo-zeI om. A 18 cJv 

scrips! : civ libri -A-ivf^ 7; 3Tipc( ABD: I'Tspa Istiv aP 19 Oro '^/ 7.ci(j.£va (v.cifj.svov A) 

Y^vo; ABD: 'j7:oy,£t[/£va aP 21 jv Y'''''-'? xoivov to ^(uov .4: sv y^ xetaevov ^ujov to y^" 

vo; B 23 Iv superscr. P^ di^ av i^ auTr; A 25 TotuTO aP 27 oioti in 

ras. D 28 7jv om. B 29. p. 113, 1 twv CT]|xatvo[xlvujv u;:' auToii P Al-KXANDKl IN TOI'lCORl'.M I l.", [Aiist. p. 107b2T. ;5:i] \\:] 

(3/jac(tvotj,£v(iv/ s'tcpctt 017/^0^07.'.'. ^'j aovov 77!^. 7.v ta (3'/)|xaivo[j.sva 6t:o 

TIVO? OVOfXaTOC " STSpdJV "I'SVaJV X7.1 U.Yj Gk' 77./.-/)/,7 T£~a"CU.£V(OV " (Sat o'.a- 

'.top7t, otxtov'ju-ov scr£a;y7.i to zo.'j-y. a/^aaivov ovotx7. AS'/ci, 7AXa xav auTojv 

T(ov uiro Tivoc ovojx^TOC 3rj[A7.ivo;j.ivajv "jiVttjv ?TSp7'. (ocft oiacoooat. zctl 

f) TO T7'JTa a"/);j.7rvov ovoixa oufovujAOv i'asai)^^ 'fi^i, /7I sixotco?" £i 77.0 +•'> 

TU)V i-SptOV -j'cVOiV iTcpai Ot7'iOp7l, /7I (OV £T£pai 6l0tCiOp7t, TaUTa £T£p7. 
■/p(oa7. Y'5'p Ci"/)U7.tV£l Zal to iv ToTc 3(oa7(5lV, (OC to Xc'JXOV y.OU to [J.£);7.V 
•/.7I T7. TO'JTOJV Ji.£T7?6, 3"/);X7.tV£'. Xal TO £V TOIC [xiXcaff X£Y£T7.'. "'70 T'. Z7.1 
X7.T7. UOOaiXTjV yptoixa' Tpl7 77.p ;X£p"/j TYJC |X£A(0017.C rj[ arj<xvjr/,rj\ £?V7.{' 

10 'f70i'.v. 7.p[j.ov''7v. yooviy., 017T0V0V. (ov TOtj }(p(>jjj.aTOc oia'iop7'c cpaatv, 7.r (il 
iouoc 7po7.c X7),0'jau tt^v t£ toO uaXaxoij )^pa)ixaTO? X7.t tyjv tou yj|x'.o/a'o'j 

X7l T7)V TOO TOVtaiOU •/p(JL)a7T0C. £-£'. OUV ciatV oXkcII ij.iy 0'.7<pOpal TOU £V 

Totc ca>[A7.5i ypa);j.7T0c, (Juc to ^uyxp'-Tixov xai o'.7.xpiTtxov o'j£ojc, a^Xat 

0£ TOO £V ToTc ixi/,£!jl (tO *;7.p rjalT0Vl7.r0V X7t 0l£Cil7.r0V X7.1 TO [XOlKcHY.w), 
15 OiXOJVUtJLOV TO X£UXOV. £1 ^ip 7jV iv Tl TO !jr([X7tv6[JL£V0V UTt' «UT0'J , OUX o 
av £r/£V £T5p7C T(U £10£1 6l7'fOp7C' TWV ^Otp 7.tJT«)V Y-^^^^^ '^^ 7UT71 017- 
'^OpOtt. 

|i. lOT'';};) "F.Tl £7:£t TO £T60C O'JOSVOC ESTt O'.CKCi0p7. 

AilV 9 /jCil X7t TO'JTO £7H(3/07T£ry, £1 TOJV 'JkO TOtJ 7UT0'J 3'/][X7'.V0[J.£V(X)V 

20 OV0U7.T0C TO jj-iV £100? T'.voc £3T'. TO OE 6ia'fop7. £1 '(c/.p £i'/] ~i ar^jxaivov 

TO'.70t7. 0[Jl(UV'JlJ.OV 7.V £r/j. £-£t TO £100C T'.VOC 00/ OlOV T£ 0l7.'.f.0p7.y zlvxi 
T'.VOC* TO ;X£V -'7.p "O'-'/JTlXOV EGTIV eIoO'JC, "/j Ot7CpOp7', TO 0£ YlVjJi.£VOV UTT 10 
7'JTY;;, to £tOOC, X7l TO |X£V £V T(U Tt ECTTl V.CI.Zr^YjrjZlXa^, TO sloo;, TO Oi 
£V Ttij TTOIOV Tt ESTl, XCtl TO tX£V eIoOC OTTEp TO "j'£VOC E3TIV, r^ OE OiaCOOpa 
25 TO'J 'J.£V -ivOU? iciTtV, OU/ 0-£p OE TO "j'EVOC, X7.t E'.OY) JJ.EV ISTIV EtC 7. T7. 

-j'sv/j oia'-pEiTWi, o'.aciopal Oi X7.i>' a; oi^ipEiTai r^ X7i)' 7; toc eiO"/) 

Oia'.SEOEl 'xXX/jXcOV. TO 07] Xe'JXOV Ota TOUTO EGTIV OU.OJV'jaOV, OTl TO ;x£V Tl 
ElOOC EGTt TOjy UTi' 7UT0"J Ci"/j;j.7lV0iX£VWV (tO ^ap £V ypa)iX7.Tl XcUXOV ElOOC 
ypOJiX7.T0c), TO 0£ Ol7.cpOp7'* TO ^Kp SV 'f 0V-(( AE'JXOV OUX ElOOC £(3"t '^or/r^C V, 
30 7././,7 0'.790p7'* 0'.7.'^£p£l ^7.0 rptOVY] 'fCUVY^C Tcjj Xe'JXY] £iV7l Tj [X/^. 2 ovoactTct, ut videtiir. A: ^jvo D ;x7j om. P 3 Ae^eiv aP 4 ytviov om. P 

yeiwr 

loai D cf. vs. 6: tosiv od aABP (i post £T£po(i i>iiiis adil. ctl A: vas. I) tov H 

7 -/pioaot — ofxwv'jaov (15) Suiilas siili v. yp(i)[j.a -zo (ante [xeXav) D Stiid.: om. 

aABP 8 (jLc-a;'J] ;'j in ras. I) -/.at teitium A Suiil.: om. aBDP 9 post 

■/.axa add. ttiv A ao'JCf/.&v B ajpr; aAP Suid. : [jisAt; BD 11. 12 xa't 

TYjv TOO rj!J.i''jA''o'j aP: om. .\T) Suid.: po'st yptoij-ato; (12) transposiiit H 12 Tovtato'j 

aP: Tovixoii ABD: oia-ovixoo Suid. o-jv ataiv] ojaiv A 1"-'. K'> tojv — ypio A 

14 70 Y'5'p cOir. ex uia . . . B otataiaiovD: oiaataiov P'. coir. P' 19 post toOto 

add. TO B 23 aO-oO A 24 rrcTov ti ^ati D: oroTov A: rrolov aB : rowv P 

27 dW.TjXojv 5ta9^pEt A 

Coiumeiit. Ari.st. II 2 .ilex, in Top. O 1 14 ALEXANDRf IN TOPK'OIUJM I \C, [Aiist. |i. loTi.DS. 39] ■r, I - p. lOTiJaS UsrA [j.sv O'jv TO'j -^XXa/ai: otv. TO'jt(av ■/.7.i toiv 

OUTtOV (iXcTrXiO V. 
ric.0700UC tOUC V.iJOtCOTaTO'JC TOTTOUC 0'.' <T)V av TIC -j''''<'Jp'-'C''Jt ~0L TTOX- 

Kayti); -z y.r/.i oij.(ov6atoc A370|x3V7, sttcI ivor/c"7t tivotc x^l 7:7.p7. to'jc st- 
5 p"/ja£vo'jr TOTTOu; c'jpci)Yiv7', TpoTTOuc TT^c Tfov ■k'j\Kt/(o: LV(niJ-^'^i'y^ E'Jpi- 

CrswC, 017. TO'JTO ctTti 017. TO'JTWV y.7.1 TWV TOtOUT<iJV. o6va':7.l *j'7'f> Ti; io 

VVwoiTsiv T' oatov'juoj: XiVoasvov X7l 7.7ro tou tmv 5/,a7.ivoa£V(ov u~' 7.u- 

TOtji TO "XEV SIOOC £rV7l TO OS 7T0U0V , (<>: TO 7.vl>p(iJ~0; ' /jV ",'^p X7.1 lO'.OV 

0V0a7. TO'JTO TO'} OAO'J-TTtOVtXO'J k'JXTO'J . OU £V Hi)lXOU £[J,V"/jiXOVc'J!j£V. 

10 OUOt'lOC X7l TO X0fi7g 0V0IX7 OU TO ElOOC TO TO'J OOVSO'J JJ.OVOV ia7;;J.7'.V3V 

7.XXa X7l TOV prjT0p7. 7./,X7. X7.V TO XO'.VOV Tl 3-/]a7t'vyj X7;' Tl T(<JV 'jTTO 

TO xotvov eiooc, oixojvuaov xaxsTvo, «'o: to lotov xal ",'7.p to xoivov, o x7l -*•'» 
xaTot TO'J 6|>i3|j.0'j x7T"/;YopirT7i X7.1 xaT7. TO'J ojTfJuc XcYOuivo'j io''o'j, ar^- 

IX71VSI X7.1 TO 7VTlOl7tpOUa3VOV T(t) ','ivS'. £X TO'J XO'VO'J tOl'o'J. 7.AA7. X7l 7, 

15 otxatoa-jv/; xal tyjv xo'.yY;y apSTYjv a-/)«j.7''vo'jaa x7t t/^v '7.vTiot7ipo'j[A£v/iv t7.?; 

7XX7t; 7pcT7.lC OtXtUVOJi-OC, 6;i.0tWC X7.1 TO ;j.eX7V X7l 77.p TO 7VTlOiaipO'> 

ij,$vov T(ij Xs'jxro ypvmy-i iiiXav xaXsiTat. X7.1 iwo: y.aXzl-r/x (f) Ypa'^poasv. 

cl'/j o' laV X7l 7.-0 TWV -pOC Tt X7;jl|57.Vi'j;j.£V0V TO 7:oXX7/(^K, OJC £pp£f|-/j. W 
OU OtJOS 7UT0'J £iJ,Vr^|X0VS'j3£V. 7.XX7. X7.V UTTO Ol7f cpO'jatOV 7t'aU/j5£<0V Xpl'- 

■20 V/JT71 Ta 'JTTO Tivoc 3-/i;x7iv6[x£V7 , 6;x(yvu[J.ov xal TO'JTO. in; iXrj'oasv i::! 
TO'J )^p(u[X7T0^* TO ;x£v ",'ap 'j-0 o'I;£foc TO OS 'jro 'xxoTjC, Tj to'jtoj sjxvr^- 

'x6v£'J(3£. 0'.7. O'/j T7. T017'JT7. 0'JT<'JC SlTiS. 

p. 107'Jo9 Tac OS oi7cpop7.c sv a'jToTc toTc Ysvsai toi; ~poc 
aXXr^X7 1) snjpr, Tso V. 

25 TplTOV TjV StOOr TfOV iOip","ZVa)V Tmv -pOC TV)V £L»-0p''7.V TfOV o'.aXsxT'.- :'.J 

XfOV Xo'i'diV Ci'JV7tp£3U7'. Xi'iXSVO>V Yj T(«V SV SX73T0'.C 'il7''iOp(OV "'-'WG'.C. TTSp! 
00 V'jV TOV Xo-j'OV 7e0t£rT7'.. /pr|Gl|XOC OS, COC £p£t, Yj Tfbv Ota''iOp(OV -'VU)CitC 3 Ta] TO A 4 xo:! alterum iatVa liiieain add. 1' (I post tO'jT(o-; add. t£ al! 

T 

N c(UTO|xa IJ o(vl}p(oro; — i[AVTj[j.6v£uacv (9) Suidas sub v. i'vftpwTro; 8. 9 i'oiov 

•/"xp 'fjv ovO[j.7. 7.c(l .A 9 oX'j[x7twvt7.'j'j; A £v 'HOtxoT;] Etii. Nicora. VII c. (J 

p. ll-iTiiSf) 10 Tfj (ante toO) om. L) ia-/j[xc<tv£v BD: sar^aavEv A: laYj[xrjV£v al' 

11 to] TOV Bpr. Tl priu-s aBP: ti; AD aTj[xaiv£t A 12 -/at alteruiu om. A 

13 aute iptouoj add. xoivoj aP 14 £x] x in ras. I> 1') civTioiyjprj[jivrjv a 

16 i'/lcft; oin. a 17 ypw[AC£Tt BD: xpwf'-a aAP 18 post rroXXayw; add. Xsyo- 

,a£vov A ippsari (p. lOo, 17sq.) aBD: epp-ZjOrj AT 19 oj om. P 20 tivwv A 

iXeYO[X£v] p. 91), 28 sq. 2c5. 24 ev auxoT? oe toi? -p6; HXl-qKa yevssi --i; oia'fop'i; 

ilswpTjTEOv .V 23 Toi; alterum 1>I) .\rist.: om. aP 25. 26 eurcoptav twv ota- 

Xcxxixiov corr. ex otcfXexTtxrjv D 2(! auvcdpElaJlcft. ut videtur, P', corr. P- 

TTcOt — yvdiji; (27) otn. I! 27 (b; £p£l post yvw^i; trans|iosuenuit aP ipel] r. 18 

p. 108"38sq. AI.KXANDIM IN" T( >lM('(M;r.M I IH (Ari^t. |). l(ili'::i)] ] 1 f, 

T«ov T^oo/3'.u.iv(ov o3iy.v'joiij.3v av OT'. ]xv] xauxd. oiov 6o?7. X7.'i s-'.arr^u-rj 
u'/;o3 7i3i)"/;i'..: X7I i-iaTT^ji-v, l-t/jos s-^xpaT;'.7. /7.I C(o'ipoa'jVYj, 7././.7. ■/.7I o'ti 
7, 7.p2T-/) ar, Ti/vrJ. 7.A/.7. y.7l rpo; t7.; tojv ysvcuv 'j'.7i|03a3'.c T7.; etc T7. 4" 
,') S'.o"/]* Yj Yap s'jpsaic tojv oia'iopeov tojv iv xdli auKJ) "ivsi c'j-opia tYjC sir 

77. 310 /j 0'.7lp3a3«0C 7UT(0V. £tl TipOC T7C 3VjT7'';3lC T»OV i-aXT'.XOJV //r,'<OV 
7.V -'7.0 3tO(1ja3V Tt'vt 0'.7'.p3p3'. TO A7|i.J^7V0[X3V0V . ivt'^TaCiila'. 7.V 0'JV7.ta3i)7. 
T(U 3~7-j'0VTl (l)C a/j 01X017. • //y.;j.|j7'vOV:U 3tl ZpOC -Az ivat753'.C T7.C ~poc 
t7.C U-oX/j'LsiC tlVOC T<OV '.pUCi'./fOV, orOV OTl iv TO OV, (OC 300X31 I lapJXSVt'oYj 

in T3 X7t MsXt'aa'jj* o'jvaasvo'. ^ip t7.c t(7)v Oko to ov 3'jvop7.v oictcpopic 45 
7.vatf/0iV^u,3v 7V Tr(V03 T/jV 00C7V. ypTja'-aor 03 "/) tojv ot7'^op(ov ",vu)3'.? 

X7.1 TTpO? TYjV Y'''"-'3ty TOJV TjiilXOJV 7.p3TU)V, TTOTSpOV 3^31 T:0/,/.7.1 X7.T 3100? 

7.>vXryX(ov oi7.'.i3po'j37i 7, [x''7. 3; 7.7:aaajv o)//;. 7.AX7. X7i -ooc to'jc opiaaouc, 
3'.' 73 op'.ar|x6c ix -jivoy; xal oi7'iopojv. spsT os X7i 7ijtoc [ to '/p'r^Gi- 62 

10 |XOV 3X7!a;T0'J tojv -pOS'.p/^JxivojV OpY7VUJV, (ijC -p03l~0V. XiyojV 03 TTcpl XOJV 
Oia'iOOOJV TOTTO'J, IX3V OU r7.p7.0''0OJ3'. Ot' <0V ",'V0J30;X£U7. 7.UT7'c. OJjKcp 
■n:7030(IJX3V ST:'' T3 tojv 7:pOT7'a30JV X7.1 irl TYi? TOJV 0|X(UV6|XOJV 0'.7.'.p3CJ30JC' 
3V OIC 03 031 rrjT3lV T7.C 0l7.'f0p7.; X7[ uz-cA 7. -j'UlXVa!^cai)7t TCpOC T/jV p7.0l7V 
3-rjV*»3lV TOJV 3V SXa'axO'.C 0l7'i3p0VT«JV, U7rOtl'93T7!. OSIV ','ap 'f/((3l C'/i~3lV 5 

L'o T7.r oiaciooac jxr^ tojv Ttoopoj oi33T('jt<ov (isavspa Y'^-p "// ~*^^''' 'J'J""JC 3T3p(ov 

7:00c rjjXy.r/. fArj.YjrA- OUOS -,'^r> il^/'Sl tic TIVI 7vi)p(0-OC C'jAOU Ol7'fSp£'.) 

7./,).7 iv Totc 3L»y3~,'7UC otXXr^Xojv, -spt a odvj'ox X7l ~K6yr^ T'.c (be ovt7 

T7. 7L)T7. ■,'-'''^C>f)7'., OlOV 3V T3 TOIC 'JTTO TWUTO "j'ivOC (tciJV -'^.p O'JTOJC S'^'JC 

7.X/vr^A>ojv ou Tcpo6r|Xoi ai ot7.cpopar tolJto "j'dp ssx'. to iv auToi; toic 

•2;') 73V331V CZVtI TOtJ ' 3V XoT? UTTO T7IJT0 "j'SVO? ' . X^l 313V aV 71 TO^TOJV 017- 1« 
'.popal 7t XUplOJC /v7[J.p7.v6iX3V7'. 0'.7CS0p7Q X7t TOJV 3V TOrc OiO!'X'3pO'J3t (X3V 
-|'3V33tV OVTOJV JXTj TTOAlJ [J-3VT01 OlsaxtuTaJV ttA/./j/vCuV. X7I G/SOOV OCclOl 3V 
TOTC 7'JTOrc X7Ta Tl TSC Ol7'.iOp7C i-lC"/iT3rv r^ *,'7.p 3V TOIC 6iX0Y3V33'V 7^ 
3V TOIC X7.t' 7.V7Xo*,'l7V TOtC aUTOlC. 01) 'j'ap paOlOV T7. 00X0fJVT7 T7tJT7. 

;'>0 7./,Xr,A0'.C 3lVai )^UJp'-C3lV T7rc O'.7''i0p7rC' 031 03 TO'JC 7U|XV7^0[X3V0U^ £V ToTc 
)(a/.£7raJTip0.ls "7.C -jUU.V73l7.C -O'.StSDa'.' p70t7. ",'7.p 7j 7.~0 TOJV "/aXiTCWTSpOJV l'> 
£7:1 -7. paOJ JXcTapaSlC. oToV ^■/)tVj37' 7'v tic T''vI T'J/-/j TO-J 7t!>T0|X7X0U 0'.7.- 2 to; c<'jT7. omisso olov aP S post Iti add. os .V 8. 9 £V7Ta:!i!; to-.; (Totc oin. A) 

zoo: Toi; om. I) !) tivujv k oo/.et Apr. H) [xsAtioj A 12 post stit 

add. -OTc A 15 l.") d/./.TjXwv] tujv ■(^%i7.Gi't dpETojv A £? ADP'; £';i; aBP'- 

{J>,Tj B To\): oin. V> 14 6 BD: oin. aAP 6t7.cpop5? P KJ y''"J'''^'-'-''^*j 

Yviuaw;j.£i}c( av A IT 7£ ora. aP zrri alterum om. B I'l ouO£ — Sia'.p£p£i 

om. A yoip oni. P otacp£p£i guAo'j B '2?> -za oSj-o. BD: r/.b-a A: tccuTa aP 

23 et 2.') TO a'jTo .V 23. 24 '^/yu; a/././^Xwv .U]-. inv. ord. 1): iyyo; dXlr^loi; 

aP 25 post dvxl add. yap aAP £v toT? siiperscr. P-': toT? li eIev 

ADP: £lv7.( aB 2G -/.o:/.o'j;j.£vc(t P toTc oni. aP 27 -/.7.1 om. A 28 toT; 

T7.'JT0Tc aP CT|t£lv P 21) OJ'I £1 .\ TC('jT7. A .'10 (t)7T; oi7-fop;7.r? ill 

ras. P- ;il ■/_7/,cnoT£po!; al' IK; ALKXANDIil IN TOPICOIUM 1 HI [Arist. p. lol I'H!*] 

'jjioot. 'Aa\ Tiv. xiv/)3t: Ysvissoc xal cpUopotc, x7.1 Ttvi i';x,oaTci7. C)(o'ff-o- 
CJuv/;; X7i 7.xf>a3ta 7.xoX7.a'>/c X7.1 Or^r^'OTr^c X7X[7C X7A loiov ooo-j. T:7.p7- 

03l7[JLaT'. OS Toiv [X£V OaO-'SVmV 3-/0r,a;7.T0 a-JTOr 0'.X7'.03'JVY| X7l 7.V0p£;7. 
(U; OUGWV -JTIO -.'ivOC h, TTjV 7.p£T/,V 1 1 Vt "a.O Ol7'i£pc'. 1X710 30 VT, 

Tj dvop£i7-:: ojjloiVoc X7.1 T(ov o-X/.ruv 7pEt(ov sxaatYj, otov 0-. a/l(uc ij.£V Tj '-'<• 
otvope-'a ;xz3o-rp: otX/.oic ok r, otxaioS'jv/; ■ r, asv 77.0 000 xaxiwv, i^,o7a6Tr,toc 

X7.1 3£lX!7C. 7, 03 -/.£0VS;t7C X7l aS'.OVc^!^/-: . 3; (OV 7, 7.01X17 ' 3V 77.p TO'J- 
tO'C TT^ 701X17. TO 3lv7'. * X7.1 "Eol 71/.7 ;J.3V 7^ 7.V0p3''7, TCcOl 7ap X7C 
TWV XlVO'JVfOV 0-0^.077;, -3^1 7X/.7 OS 7, 0'.X7'.03UV7;, TISpl 77.^ TO I'SOV 
10 TO T3 3V 017V0[J,7, X7.1 TO 3V 3'JV7/.X77;J.7a'.. TOJV 03 7VO;x07SV(7)V "jiv 
aTj -OXU 03 OlSaTWTUJV 7t3U7(aS'. X7.t 3k' 3T7^;J.-C| . 7 S3TI ;j.3V 3T3p7 7././.y;- -••'. 

Aojy x7Ta 73VOC (tv: ;x3v 77.0 3--3T7;;x7p: 7, \i-'>):f^'li; 7£voc. ■;, os 7i'3{}7j3u: 
nh'i u-o^r/Lu:), x7.t7. oy^jjjr-'rjy usvtoi t70t7 33T'.v (^)C 77.P 7i'3il-/i3ic iz[jh: 

ai3&7jTa, OUTtO,- 3-l3T7-|X7, n^OC 3-l5T7;T7, X7t 7.[X90TSp7 XpiTlX7:- ^jf^ y/jV 
15 TIVSC 0'.7. T/iV 0;X0'.0T7jT7 7UT(Ji>V T7'JT0V 37:'.3TrjiX7(V T3 X7' 7r3i)7,3'V SITTOV 
£lV7.t. 0l793p0'JSl OS OtX^/.tOV 7^ [XSV 77.0 7i.'3ij7j3U: X7l "Spt T7. SVOS/O- :!•» 
'X3V7 OCX/.OJC S/31V. S-l3T7jJX7( OS O'JOSVO," SVOS/OUSVO'J ' X7l 7] ;X3V 3-'.3T7j;X7^ 
TY); 3X73T0U XuiV S-l3r/)Ta)V 0U3taC 7VU)3T'X7(. T] os 7i'3l}7^at? OUOSVO? TOJV 

ai3&7^Tcov -r^s ou5''7c s3Tiv s-qvmGTtxv X7l 7( [XSV S7:iaT7][xr; sttixt/jToc, 

20 Tj OS £C 7.p-/yiC- X7l 7j [XSV XOlVTj X7l TOJV 7/j.(0V "o)(OV, 7j OS lOlOC 7.vHp(0- 

T<ov 7, oXoic Xo7ix(ov xa't 7) [xsv 'f'j3si, 7j OS oi073X7.X''cf.- X7i -r^c IXSV 
aiai>7j3sioc T:poa7Si 7, set; t7.c svsp7S':7c (op7Tixoi 77.P 0VT3C sloousv), Ta: (os) 

X7Ta T7.; S-l3T7j[X7.C 3C3i; [cC?] 017 TWV £V3p73ld)V XTtOJXSlJa* SVSp70'JVT£C 35 

7ap xaT7. T7. 7p7[j.[x7Tr/C7. 7pa[X[xaTixol 7tv6;x3!)7- x7.i 7.i3&7|a3(o; "XSV avai- 

25 00U|XSV7(C 5'JV7V7ipsrT7l X7.1 TO ^tOOV " 7.0'JV7T0V 77.0 TcOOV slvai /Ujplc 7.97,;- 
£TriaT7/[X7j OS 7.V7ipO'J!XSV7^ O'JX [otv] 7.V7ip3t TOV S-/0VT7 7UT7jV 3TI 3-l3T7,0//;V 
USV OlOV TS 7.-0i57X0VT7C -7.X1V 7V7.X7i-J3rv , 7l'3f}7,3lV OS 7.6oV7.TOV • X7l 7^ 
}xb /lupU X07OU. -7; OS SV X07(0 TO £IV71- X7l 7r3l)7(3tC USV 'r:7.pOVTOJV ;« 
fXOVOV, S7IiaXT^[X7^ 03 X7.1 -7p£X7/uUoTtOV X7.1 £VS3T0JTtUV X7I [XsXXoVTtUV. ST'. 

30 0£ £t:'.3T7,]X7jC |xsv ai'aUr^S'c ap/;/^, ouxsn 6s X7.1 at3i)7]33(uc 37:i3T7^ix7^- sx 
7ap aiaa7;3£u>c jxvr^jxf^, £x 6= [xv/^txr^; ia-sipiV., yjt'.c £3t1v £7:i3T7,|x7^? ap//,. 

£OtZ£ OS Viiv XOlVOTSpOV 0'.790p7.V XS7SIV xai>' 7jV 7XX0 'ZXXO'J 0l79£pSl, O'J 10 V 1 Ttvi prius coiT. D: T( iiABF*. l)\n: 1. -' xal aw-fpoaovr^; s-f-tpaTEict A 3, G, 8 civ 

Spi'ct, 5 avopt'a; ut sold A a '^ti mn. P T. t^ prius A: om. aBDP !> tw 

om. A 10 voixr' P xai to aABP: to ts D ante aov^XX. add. toT; AB 

dvo[JioY£v(Lv Ppr.: dvoaofiYsvojv aABD. Pcoir. usv aP: om. ABD 11 post jj.rj add. 

^zi B 5e cm. A sT^poi ;i.£v B 11. 12 xa-d y^vo: 7.XXtjX(ov aP 12 t, prius 

T^o >in£io: lot ^ 

cm. aP ti ok cii'siiyj^i; D 1?. \>.i'i P 13. 14 post utrumque -po; add. Ta D 

15 post Ta-jTov add. eativ A ijttaTr].xrj~7iat)Tjat; B 1« v^ oe — sziYvwaTtxTj (19) 

om. A 19. 20 xoti T) [Jiv s| apxTJ; tj oe ^-ixTr,To; aP -I'l ^vapysia; A 

OE addidi 23 ir.i'ix^xrj.- gi^t;] gSgt; SoSc; B -k dolevi 24 Ta om. D 

2G av delevi avatpf, aP 28 ttj aP: xif. ABD 29 ivesTtoTtov - irapeXrjX'jfto- 

Tcuv D 29. 30 £Tt hi BD: os etc post E-t3T/j[xrj; A: eti aP 30 ir.\.z-i\\>.r^ (ante 

[XEv) B xat om. aP 32 vuv om. A xoivoT^pav B xa&' cLv A Ar.HXAMun IN TDPicoRrM 1 ifi. 17 rAiist. p. inii..^rt. insa?] 117 7.V y/yl TOtC ^(OV 7.V0;j.073V(OV 0'.a'iO07.C -/ji'/vj r/jTS'.v. 


p. lOS'T TV' ^^ 0;j.OtOT-/iT7 3/3-TEOV i T: I T2 TfOV 3V ^.TSpOlC -,eVEai. 

«'tjc /p-/;(3''u.fov -poc tr^v s-jpiatv te y.7.t suTuootav t»Tjv o-.^Xs/.Ti/mv >/>70>v, 
■\ z'tii 6uo''o'j 7v«)3'.c. i'a-7/.'.v li 97,^1 osTv xviv toO oaot'/j >)y;p7v -01- 
£T3t)7' Tr,c 'wv otaooptov. tocc u£v 7ap 0'.79op7.c -A: h tou oij/jioi; 
r^;t'o'j 7t£tp7;a;U7'. 7V(yp':C3iv to-jto 7ap •/7/.s-o')-£pov X7i -spl -coatojv t, 6:i 
otix'fisj5v;T-/;'5'c 31 ototcpipsi r^ ar^ oiov T^'vi 97—7 -iOiotspac, -/.71 ttv. x-jwv 

10 X'JXO'J. X7! ti'vi 7.X0).7atta 7Xp7.a''7C Yj 3(0'fp'>3'JVrj £7Xp7t£''c(; Y/ £/.£'J>)£plO- 
T/^tOC a£77A0-p£7r£l7' TOC 7ap 'f7V£p«)C O-sCJ-fUTa 'i7.V£p7C k7.3'V £/£!. T7,,C 

Tcpbc 0[X).Yj>v7 o'.7'iopa:. TYiv oi -'£ o;j.o>o-Y(T7 /7.>.£Tr(u-:£pov -7:/.iv -Y]V £V o 
-rrjic -oX'j o-£!3T(oa'. 3uvio£iv ou 7ap C^/Tei t'.? *•" '«b> ':>"} otioiov y^ 
Yi[-ti''JVOc ov(t) o|xoio; Y| KaGKop llo}jjS£ux£i, aXX' £1 'A;;('-U£u; Hspj'.t^,, £•- 
15 avt>pa>-or r-wo. £t 7i.'5&Y^atc £TT'.3Tyj;i,-(i. 5£t 0'3v, coY^dt, YUfxva'CEOiUa'- 7t£pl 
T/jv ToO 6[xoiou 7V(ija'v £v -0 1-: ttoXu oi£3T«)(5'. xai xaxa 7£vo; o'.7cp£- 

pO'j3lV, X7.! latlV I'aOV TO £lpY/x£yOV ItZ aflCpOTSptOV '(O X£YO[X£Vq) UTtO "(OV 

pY^-opixojv 'xa xoiva totwc xal t7. loia xoivcbs oei X£7£iv'- ixev '/ap a^taiv 10 
-7. xoiva i8i(i)c Xe^'eiv 7.;ioT £v toT? 6|xo7£V£ai te xal xoivot? Eupiaxeiv xiva; 
■20 o'.7rpopac, o£ -a i.017 xoivwc h xoTc oi^cpEpooaiv 7.8101 ua'Xiv Xctpsiv 
oaoiox/jxac. xat oi/wc 73 ©Y^St oeTv xyiv Iv xoTc or^'fEpousi 7£V£3t Cr^XEiv 
6|xoi6xY^x«. Y, 77.P Xaapa'vovxa; xt l/ov s/esiv 7:poc xiva 6;xo7£vy^ aXXv 
Xoic ypyj Cr{zvy, ''- oGxok [rj "po? aXXa x-.va 6ixo7£vy; |1£v cxXXy/oi; dvo- 

|X07£VY, 0£ XOU: -pO£ipY^[X£VO'C £/_£• ' CtV YOCp £Up£H-(,, OfXOlCt X7.'JXa £3X0115 

25 X7x' 7V7X0717V 7.XX-/]Xou: ovxa iv 7£V£3t oiacpopoi?. ofov etteI y; ETrisxT^jxr^ 
Trpoc £t:i3XYjX0v £/£i O'jxtoc wc xa)V 7.vxix£'.;x£va)v £'V7t 7V(o3xixYp Ct'J'CcTv 
d'XXo XI 7.vo[xo7£V£c XYJ £Tri3tv5ix(p -p6? xo G::' auxo o'jxu>c lyst w; y; 
£7:i5-Yj|XY^ Trpoc X7. £t:i3-/^x7> xo 7ap £up£&£v £3X71 x(i> x£i;x£vq) xaxa dva- 
Xo7iav ojxotov. iizd o'jv y, ai'sllY^S'.? xal auxY] O'j'xtoc £/£(. Trpo? xa atsDr^xa 

30 IOC Yj £7:i3XYj[XY^ TTpO,- XT'. £7T'5T/iXa', 01X017. £T:!.3Xy;lXYj X7l 7.r3v)Yj3i; X7.xa I dvo[j.oy£v(I)v F-: (iv&[j.oioY£V(I)v aBD : o[xov£v(ijv AP' -i 6pYa#v(uv omisso w; -/pr^si- 
fxu)v P 6 k'vraXtv Dpr. 6. 7 irotelaaat af,pav D 7 xa pro altero xd; a 8 to'jxwv 
aP: xo'Jxo ABD 10 r^ alterum om. aP 10. 1 1 asugepioxrj; ixevaXoTtpe-ei^; fort, recte aP 

II cpavspd; aBP: cpavspwc AD 12 ciA/.fjXa; A: d/.Xrj L^ xaXs^rcuxspav B 13 ei-f^ m 
nirg. P' 14 ofjLotov P ante d/tXXsus add. 6 A post ilepaixr^ add. o[j.oio; A 16. 1 < oia- 
cpspsi A 17 xu>v AsyoiJiviov A 19. 20 euptsxeiv xtvi? ot7,'.?opc<; om. D "20 diioi 7T rctXiv £v Totc otacpepouat D Aa.xpctvEiv aP 21 6(xoioTf|TC( B: 6;xoio itemque vs. 22 1) 
TTjv] Tibv A otacpopot? aP 22 /^ ABD: si aP 23 oixoyevy] P: 6fj.oioY£v^ aABD 
23.24 dvojxoyevYJ B, Ppr.: dvoixotoYEvTj aAD, Pcorr. 25 (d)XXrjXots iu ras. D 2G post 
Ctjxeiv add. xt (e vs. 23) aABP 27 dXX' oxi A dvoixoYeve? ABP: dvoixoioyevl; D: £t 
6[xoioYEV£; a rj om. A 29 ctuxr^ AD 30 r^ AD: om. aBP o>otc(t B lis ALEXANDHI IN TOPICORUM I 17 [Ari>t. p. 108h8] 

[jiv iTrisir^u,-/)? sio/j Eivai aAAoc ok 7.ij!ir^3i'oc. siiV 6' otv xat ij-o iTSf>a 
7evr^ Ocixv'jjxsv?.'. xaU' o5ov r, p.sv 7.'.'3t>r,3'-C 'j-o toc C5'j3e'.. r, os i-'.STr^])//; 

•JU '^'J3S'. C(/.X7. 0'.073/7/,!.'7.. TTaMV £-31 fb? VoOc TTOOC STT'. jT/^ar^v ("zo/r, 

5 Y^ip), o'jTtoc aibU'/javc —poc oocav, o;jio'.7. voOc t; /7I 7.i'iiJ"/)3'.c. /.7I z-t\ 
mc 7)00 -p^vc 'r^i'm^'i (-o'.rj-r/.ov -,''^-P Yjoovrjc to r|0'j), o'jtfoc 3'ju/^3pov -po; 

(JtYCzUoV. 0;XO'.7 TO TjO'J X7l TO S'JUfSpOV. X7l T^ ;X£V X7T7. TY)V TTOOC Tl -'.) 
a/£31V iv TOIC O'.7'^ip0'J3'- X7T7. "SVOC Ty)C OaO'.OT/jTOC ')r(p7 T0l7'JTr^. a/.A/jV 
0= 'JTIOTl'DiTat (Z'yOpaTjV TTjC TO'J OU.O'.O'J r'^iTT^ScJOC TTp £7 O'.C(<p£p0Oa'. '[ViZ'JVK 
1(1 7.V X730VT£C Y^VOC Tl OV £V T'.V. "/^T/j jfiJ|J.£V Tt o5to>? OtAAO £V a^vXfO ",'£'/£'. 
£5T!'v. OlOV STTsl (0 C O'ldC £3t''V iv 0'iU7X]X(O. O'JTOJC VoOc £V •j')-/\ 

(iv £xaT£p(o 77p ojc xop'.a)T7Tov T(ov -'.voasvojv iv auTOic). o'jxo'.a x7T7. 

TO'JTO VO'JC Tc X7.1 O'V.C, TM.V/ Z'. ('K OtpcTyj £V '}iUy"i^, OUTtOC 'J*|'£17. £V <30)- -W 
a7T' (T£/.£'.OT/yT£C Y7.p TWV 'JkOX£!;J.£VOJV 70T7rc) . 0[J.0'7 'ZpiT/^ X7l 6y£!7. 

Jo X7.1 £-£1 tijc '^r/XYrr^ £v i}7./.7'3 3-(|, v/;v£at7. £v 7.£pt (7Jp£a''a 77.0 T(bv 
UTTOXEiaivojv). oaoi7 YjX'q'/q T£ xal vryV£a''7. O'jtojc X7'. 0'.x7103'jv/) vMj.Z'. 

OJJ-O'.OV £X7T£pOV 77.0 7.'jT(0V £V [30T"/JT'. T"(j X7T7. ^J.yjJsr[{''jy . TO ;X3V vAU/it 
T(JUV tJl,£pojV T£ X7I iJLiXwV tO'J 3fO|X7T0C . Yj 0£ 0'.X7'.03'jVyj £V 0'.7V0|A71C T£ 

xotl auv7./.Xc(7[X7.3'. T(bv V£;X0U.£VtOV. ''•■* 

20 'Fl [X£V O'JV iv TOtC Ol7'iOpOtC 7£V£3'.V OaO'.OT/p X7T7. '^jyO.K'i'J.'-Vf £Up''- 

3X£Ta' O'JTOiC. X£7£t OS 6£rv X7' Z~X ~wy 0]J.07£V«)V [xkv 7.)v).7;KoiC 7.V0[X0£l- 
OWV oi, T'' 7:7.5'.V 7.DTO1"; 'JT:7'p/£1 T7'JT0. C'//"-^''' ■ X7.Ta 77.0 TO XO'.VOV TO'JTO 
X7.''tO'. OVTa 7.VO;XO£lOrj 0[X0'.7 £3T7'.. r,V o'-WC 0£l <'l}Tjp7.V/ i)"/;p7.V /.£7£'. £1 
77p T'.SIV iv T(0 aUTO) 7£V£'. 0'J3'. X7l -Xc/.T SIOOC a/.^XfOV 0ia'i£p0U3'. xauTov 
25 Tl 'Jk7P/£'. T7'JT7 OaOl7 X7.Ta TO'JTO. 7.vi}p(0T:(0 77.P X7l rTT-'O X7l ^<» 
X'jvl TO ~£^0V XO'.VOV O'.O 0]X017. T7'jt1 X7.T7. TO'JTO* X7l "XvijpOjKtO X7I 
XOpaxi X7.1 t/l>Ul ~0 7l3l>/|T'.X0V X7.1 l/iliSo^tV. 0301 ppa7/l7 £-/0U3U xat 

Tor? ivTO'xoi? Tfov ---/jvujv TO |xy; i/£iv 7:v£6;xov7.. J5oi oi xat iX7/^(i) v.r/X 

7:po|57'T(0 X7.t 7.171 "6 [XYj a^f.pOOOV ' kOcXiV SkI oivOptOV -/.7T7'v(i) ;X£V X7l 

30 7.a7:£Ao) xat 3'jy//^ to zXaT'Jcpu/J.ov t£ x7'. A£-TO'i'j>JvOv , o'.o ':i'j/,//jppo£'.. 

iXat'a 0£ X7.1 07/fVT, xal iX'JpptVY, to TTIO'^'jA/vOV T£ xal 3T£V0'i'j/./>0V , O'.o t'» 
dzi'Z'Ohh'X Ta'JT7. 2 elvcd £Kt( .\: slvctt B v.ocl 0111. I) •") ^Eixvjvcc. a 4 'fJat; A post 

dv add. Toi; ul] 10 av corr. e.x avct P- 14 n-j-ccdc. scripsi: ct'jToT; AB: a'j D: 

Iv ccjTaTs aP 1 7 y.aXo; A 18 [xeAwv— rj.Epwv B lU a'jva/.Ac(y[j.a3i ante ras. uiiius 

lit. D: ajvaAAayaotatv sv-CTt Ttvl P 21 ojtw; om. P [xsv post oetv trausposuit .\ 

21. 22 civojAO'.osiowv aP 22 Ta-jxov aP t^jteiv tk'jto A 2;') dvo[xo£iOYi B: 

dvo[xoio£iOTj aAPP ilv^pcc/ addkli cf. p. 117,(i 24 v.oii — oictcpspc/'jai om. A 

26 Tct'jra aP 27 fipc(Y/i7. I): ppcty/t'^ :il>l': h'P'^"/'^'' A 2'.l a^xcpooov AD: ctix'^ootov 

B: otixcpoio'jv aP cf. p. Do, 4 122,2.^ -Acttiuvot A ^iO /.cZto'^-j/.Z/jv (XTyTTTOsf'jAAov 

Brandis .Sciiol. p. 262b 4."!, ,|uem typothetae scilicet eiroreiu conexit Waitz Organ. IJ p. X) 
T£ xat 7:A7.T'jfj"AAov aP ezocs-jXXov .V post oto add. xat A 31 ixupiviu Bpr. : 

;j.'jpivvr, 1' -ofy'^'jAAov u cf. I'c gen. aniiu. p. 78.'')'| 1!*. 2U ALEXANDRI IN TOPICORUM 1 18 [Anst. p. 108^18] 119 

p. 108al8 XpTiSijj.'jv ok -fj [ilv no(ja/(o? AiYciat i-reeaxscpilat 

Et"(bv TTSpl £X7!aT0U TWV T£a37pU>V, 6? oVj'aVOt ilTtcV civai TY); cUTTOptOlC 

Tujv oiotXsxT'.xoiv Xo-j(ov T3 /7I 3uXXo'j'i3|xu)v, axoAouOtuc, Ti sxacjxov atjToiv 
5 auvTs/.ci TTpoc otutouc xc(l xarot tt op^ava As-j'sxai, osixvoai. xat xo ixev 
ot-o ' TTjC T«>v TTpoTacfcfov ixX'JYTjc Tc X7.1 rotpctaxsuri? ^ivoij-svov 5^pi(5at[j-ov (>4 
Tcpoc tYjV T(tjv ai>A/.o'jict[xu)v s'jTTOpiav (Juc *j'vu)pt[i-ov TrapiXtTrev stTrsTv. uXyj 
•/dp xat u-ipr^ "oiv auXXo-j-isatov at rpoTasei? • £x 'jTZp twv TTpoiaoi&wv oi 
ouXXo'i'KjfiO!'* xoti o/jXov oTt 7) TouTfuv suTTopia T£ xat TiapaaxcUTj suTToptav 
10 7)!J.tv auXXo'j'isaaiv Traps'csi. 7:p6^ o^ ti ypT^atfJiov T(bv d'XXcoy Ixaaxov, Xsys'.. 5 

XOti -pWTOV ",'£ TTopl TT^s TtOV TToXXa/to; XsYOjxivcUV OiaipECfcO); TrOlElTat TOV 

X070V, xat 'fr^aiv auto j(p7J3iixov sivat Trpo? ts to aacpsc-. aa'fs? ydp 
•^I'vsTat TO TtUijjLcVov , Tipo? 031 xous Xoyou^ TcotsisUai , Stopia&lv, yj os 
aacpr^vcta xoiJ xtUsjxsvou )^pr^ai[xoc Tipoc xob? auXXoYtaixouc xou; irpo^ auxo* 

15 paov "(a'p xt^ xuiv oixsttov Trpoc xo Trpoxstixsvov suTTopei Xoycuv £tod)c sa^pujc 
Tt TTOTE £3X'. xai ij,)] uTTo xou oixxotj TrapaYojxcVo?. oXco; 0£ Yj aacpr^vsia i» 
ypY]3iuoc xat Tipo? xaTaaxcUYjV xat upos avaaxsuY^v xivtov oid yoGv xo 
|X7) oisXiaOat xo ov Tzoaa/o); X = *j'£'a^ Ilapixsytor^v Xc xat iMsXicfOioy d'or^- 
X6; £3X1 vtjv Tj 665a auxwv Yj 7:£pt xou Sv to ov £ivat. xo 0£ txdXXov 

20 7 dp dv xic £iO£trj xt xt'i>Y^atv siVj dv Xi^wv 7r£pt xou dTroxptvo[x£vo'j 
xat crj/topoOvxos xat? Tipoxda£(5tv • oxav "jdp -(( -/vcoptfxov -£pt 00 ipat- 
TUiVTai TToaa/wc X£"j'£Tat, paov citiyj^opouat xotc r^p(oxr^[x£votc, Yvtupiaavxc? 15 
xa&' 8 5uY/a)po!j(3t. 0£tjX3pav '/[jzic/y zr^c xtjiiv -oXXa/ai; X£YOfX£vu)V Siai- 
p£<S£(o: £xxii}£xat XYjV 7:po; xo X7.x' auxo xo x£i[X£Vov -pdyjxa xat Tipo^ 

■25 auxo xal T:£pt aoxo'j "jtv£at}ai xouc a'jXXo'j'tafxo'j; x£ xat Xoyou^ xal [xyj 
TTOoc TO ovojxa xat xy]v Xiciv ciocpiaixtxo; ",'dp 6 -po; xoij'vojxa xal xyjv 
Xiciv X070C dXX' 01) otaXcxx'.y/k. dor^Xou "j'dp ovxo? Tzoaayw^ xo 
7:pox£i[x£vov X£"j'£Tat, £V0£/£X7.t £7:' dXXo ;x£v xov £pu)X«ivxa £-' d'XXo -'0 
0£ xov 7.KOxpiv6jx£Vov xwv aY^'xatvoix£V(ov UTtO Tou ov6[xaT0^ XYjv otdvoiav 

30 C5£p£tv o'jxto; 0£ Trpoc xo 0V01X7 dv ot Xoyoi dXX' oo 'iT£pl xou Trpdyixaxoc 
",'tvotvxo. 6pt!3i>£VTO? OS xaTa Tt Tu)V SY^[xatvo;x£V(ov 6-6 ty^c Xsqso)? ttOr^- 
stv xtil'/jatv 6 diTOxptvo[x£voc xat ■'V«)pi[xou Y'svofxivou ycXoiov Ixi irpoc 
d'XXo xtov Giro xoii ovojxaxoc jr|;xatvoaiVtov xat [xyj Tcpo? xo X£t}X£Vov 1 -rj/.Xoc/tii; AD 2 -p6; to aacfs; om. aP nrjo; ABD(ABPoufJ : -poc te Arist. et 

Alex, ipse vs. 12 3 post tiov octo fere lit. eras. P 4 te Xoyouv aB auxoiv 

om. B 6 rpoTEpiov B ypTjaifxciv yrvo;j.£vov A 7 TrapotXeXotTTEv A 1(J auXXo- 

yiOjAOJ B: -po; XoyiG(xoiv A 12 fort. aOx/jV lo y'-'^^'^'^t to om. A zottT397.t xous 

Xoyo'j? B 1-") Tipo; to TipoxcifxEvov twv oixst'ojv A 16 tj ow. D 17 -po? dvajxeur^v 

x«i xGtTC(r/.£'jYjv B IS iXso^at A ' -oXXotyw; A uivtaaov A li) saxt] Ixt A 

20 EtOct'/j Ti AD {■r^ -i postea add. 1)) P' Arist.: eioEiVj o xt aBP-" (6 C) eitj av /iywv 

|)Ostea add. L) 22 AsyovTat P> 24 x/HE-OLt A 2."j ccjtoO corr. ex auxo B Xsys- 

aftai A (x)g(I tertiiun in ras. P-' 30 toO era. aP ol yi'yvoivxo aP ti oyj- 

[xaivofxEvov aP 32 -/.at om. aP 33 post d'XXo add. t>. aP TrpoxstixEvov A 12U ALHXA.\[)R[ IN TOPICORCM I IS [Arist. p. 108=>18] 

TTOiciaOai ~a.: irjUiXYjOti: " xcl t'/i>: hoyju; xov spwtwvxct. azhlt; u£v *,'af'' -•"> 
zsiixEvo'j ToO T/jV £-t3r/j]j.-/)v ;jiv) )^(opuo5i)7.i TTic 'y'J/Y); O'jvatai ti? £-'.- 
yeipoiv aoXXoYt'Csofdoti oti HaC(7. '}uyv] r^v i'/ct £-icrTr^ii,-/;v dal s/si* £t 
•('ap aytupiatoc -?; £7rtai-V)[j.r^ tt^c '|>u/V; to o£ 7./wptaTov y./io^iszo-j ^-/w- 

5 ptaxov, xott ■/) "^u/Tj av oc/fypiaxoc £1'/; xr,c iTrictTrjij-y^c* £i o£ toGto. 3'j;i.- 
ciUToc av auTTj 7) iittarr/fx"/) £l'/). oiopi3i)£VT''jc |x£vtm too 7./ojp''aT0'j. oti 
to; ix£v ciij-ctoc aytopisxa to; ta iv x"(] ousi'a £Z7!3to'j. tv o£ o'jkoc 7./(ij- :t:> 
pista, 0X1 [xvj O'jvaxwi xaO' aOxa £ivai, dW Isxiv auxoic ciilopa to ar, 
auv ixcivo'.s £tvai («ov £3xi xott r, £7:i3xr|jxr^ xal Trofyxv. xa iv u7:ox£iix£V(ij), 

10 o'jx£t' av o£ixv'Jo'TO 3'j;xci'jxov x"?j '{^'J/fi zctt £v x^ ouata auxr^c r^ iTziaxr^iir^ 
Ota xou dyojpisxou. £iyj o' av xo [i.£v irpoixov sipT^xwc 7:£pl xwv a-o/.p'.- 

V0[Jl£V(OV, xo 0£ 0£'JX£pOV Tlipl XWV £p(0TOJVT<0V T£ X7.1 ^'JU.fj'li(io\li'AfyA 

Xprj3'.;j.ov o£ cir^^'-v civai tyjv ",'vu)a'.v Ttov roXXayfoc /v£Y0[X£v<ov x7.1 
-po? xo jXY) -apa/vO-jisUvjvar £to«>; 770 xic, zoaa ar|jxa''v£i xo Xr/o- :>•! 

15 [xevov, 06 auY/fopsT xaic xaT' aXXo xi ar^ixaivoixsvov -apa xo u'i' auxoj 
Tii}£[i£voy £p«>xa)ij-£vaic -pox7'3£3tv. 77.0 Uiix£voc xov rXouxov aYaUov, 
av £10";^ x/)v xoS 7771)00 6a(ov'j!xt7v, o'j 3'J7/«)p-/;3£i xo) Arj'ovxt xo 7.7ai>ov 
aYaOo'j; -oisiv o-j 7ap xo ojc xxrjjxa a.YaUov o'jo£ xo m: O'jvaa'.c 7.7ai)o'jc 
Trotei* («c xx9)U7 0£ xal (ijc o'jV7[xis 7.7ai)ov 6 TT/.o'jxor. ypr^3'.;xov Si csr^3'.v 

20 Eivat xy)v 7V(o5iv xoiv -oXXaytJuc X£70|x£V(juv /7I -poc to 7:apaA07t57- «<> 
3i)ai xtva, £t po'jXr,i)£r/;' £iO(oc: 77.0 t7 3/^(X7'.vo[j.£va Oro xyjc xctixsv/^ 

)v£?£(OC £— ' a/.AO X'. 3/j]X7'.V0;X£V0V iX£Xa'i£pO)V xov /.O7OV. i'i' oG O'JX £3T'.V 

aA-/)8T| xa 67:0 xo'j aTTOxpivotxEvou A£70[X£va. rapaxpo'jotx av auxov xal 
~apaA07iC''^ixo. otov £1 a£v ^£701 xouc oux £iooTac ;j.7vi>ay£'v, oe 
25 Octxvuot xou; 7pa[X|xaxixo'jc i?v7t xouc ;xavU7V0VT7c. 0?' ;'!3iv £ioox£c x£ 
xai iixisxr^ixoVi;* xai £i 3'J7y(op/]37vxoc xivo: xov xivo'j[X£vov 7.[X£tp£iv xottov !•> 

0£ Aa|5wV xov aAXoio6;X£VOV XlV£r3(>ai 3'JV7'70'. xov aXXotO'J'XEVOV X'.V£l3l>7'. 
Xaxa XOTTOV. 7:p03£l)"/)X£ 0£ X7.1 £'y' (OV oToV T3 3C;T7'. to TTO'crsUat K7p7- 

Xo7i3[xt>v Trapd xo TroXXaywc X£70jxsvov. 3'^ (ov -,7.p xto ;x£v 'j-y.ry/zi to 
:K) X£7'6|X£Vov xoj oe ;xr^* dv 7dp TtdS'.v 6;xo''a)c r^ 'JTrdpyr, r, [xr, Ordpyy) fio 

xo X£70ix£voy xoic 3rj[j,a'.vo;x£voic 6t:o xoO ov6;j,axoc, ou yprj3tixoc r, 7.-' 

d'XXo'j i-' dXXo u.£X7'[3a3tc. xo 7dp 'Ai'ac 3711 "'JXtov £3xpa'x£ua£v ' dX>jU£; 

£7r' d;x'^ox£p(ov x<ov Aia'vxwv 010 icp' ov av [X£X7''^£priX7i, O'joeIc 7tV3X7'. 

7:apaXo7i3[x6c* xo jxivxot Aiac 'Exxopi £|xovo;x7!yrj3£v ' ouxix' 3-' ajxcpoxipojv 
35 dkrjMz' 5io dv xciaivo-j xou ' A'ldc [v/.xopi iaovo;xdy/)3£v ' 37:1 xov XJiXeojc 5 1 T£ oin. D o (JuXXoytsasDott A 4 to) to"j H (i post. £-t3Tr|U.rj add. ots't ;iP 

9 post £7:taT-/,u.rj add. XotTiov I) 10 post OcixvJoiTo add. to A aOfi'fj (supra 

scripto t) D post ct-jtrj? add. oJxo'jv ojos 1) 15 auY/ajpT,3ct P 17 a'jyyoj- 

pTjOTj B 18 TTotsiv — ayccDoj: oui. I! -oiei a: uou liquet P to prius D: 

cm. aAP "20 sivat om. I) 22 [x;T7.'.f.£p(i)v tov Aoyov 3rj;j.7.'.vo!j.£vov ]) u) A 

23 post '■},^^ ras. 2 lit. P 24 Xeyot D: Xeyet aABP 25 fort, osixvjot <t6) 

27 6 oe] cl'. p. 140,28 post c(XXoio'j(x£vov alterum add. arj AD 28 esxct'. to 

aABP: £3Ti D 29. 30 to (Bpr.) |xev — to oe A 3o twv om. P 34 oozet' 

e-' P: oux Iti' ABD: o-jxct' a 35 £fj.ovo|j.a//|atv i'xTopt ut p. 121,2 D ALEXAXDRI IN fonCORrM I 18 [Arist. p. lOS.-. 18. 37] 1-_>1 

liz-y.l-io.; iccT^!^!, zi \i-r, .\'(r/.; ijTtv o '(hliu):. x'/i '/s/fioy^ OTt i'jT'. ~lML6!;;^■(^ 
K/.TOpi iaovo;j,7'/-/)3cV OK 'l^x-jooasviv^ o;i.oi»tjc -/.7I i"! too -y.vofjS'.oc 

7V00StaV 3/c'. '• TOJV --70 'JZO tOJ 7V0pSl0'J 5-/);X7'.V0aSV<UV ;J.3V £/3'. TO 
5 7.7T/(7000'jacV0V 03 O'J. TO 7'JTO V.7' 37:1 Toij TOV y.'V0'ja3V0V 7a3'.,:J3'.V 
TOTTOV. tOV 03 -7fv7. TO 7:0/./,7/Cur /.S", 0;J.3V0V -707).0-;i5M.0V 00 'f/jatv OlXStOV HI 

3lv7' TT,c o'.y.lz/-'.y.r,:- k-i-rAavj: 770 //y- ao'ficiT'/o;' 010 'ir,3t ostv 3'j/,7- 
pcisUai -poc TO'jTo oiaXs-j'cSila'. -■u;j.vaC'>(J.£vouc. av u-yj aX^oc 3c70'jvato>3i 
-3 1 TO 'J -oox3t(xsvo'j suAXoYiC^sUa'.. ouoaawc yj-p o'.7/.3zt'./.ov to 

10 ).7[':J0VT7 ' r). X7>v£U, O'.a ToO aTOU/y.TOC 30U 0'.3r//3T7l\ <'»C TfTiV p/,a7T(uV 
OVTHiV TWV A7X0'ja3V(tJV . ;j.3T7'f SpS'.V TOV /-O7OV Z-\ z'f^V 7U7;7V mC /.7/.0'J- 

;iiv-/)v, 'iav3pov 03 to yryr^V-'iv^ tyjc twv -'jKIol/io; /.370|jiv«>v o.c(ip333(o-:- 15 

;i Y7p T7 3tp-/)a3V7 ■/p/-5l|X7 TTpOC TO 0l7Xr|33l>7'. , V)pf/)-a'. OS -a-J-a TTp: 

oiatp35£(i)c TYjc T(T)v -o/J.7/(oc A370U3V(yv. Y) oia''p33'.c /pr^S'.ao; -poc Toor 
15 Ao-'O'jc TO'jc o'a/.3/.Tr/.Oj^. 

p. 108-'oT To 03 T7C oia'fopac 3'jp3iv ypr^SMiOv -poc -£ to-jc 30/.- 

A0"".3a0'JC TO'JC -3pl T70T0l» /.7t 3T3pO'J 7.7' "pOC TO •(Va»p'-,3tV 

~{ 3X7 3 TOV. 

EtTTWV TTpOC -037 Z7t TIVK ■/p/;3iaOC Tj TOU -rj/lT/SiC A3V0|i3V0L) 20 
20 Ol7tp£3lC, IXSTOtlSip/j/SV STTl TO /pr^S'.'i.OV TO (ZTTO TT^C 7Va)33«0? TWV Ota'^OpWV 
X7l>' 7C OtUo 7>J.0'J OiacpSpS'.. X7'' 9Vi3'.V -poc O'JO •/pr]3'.|xov £':V7' TO o6- 

va3i>7'. T7C oi790p7c 3'jvopav au aXXo aXXoo S'.793p£'., -po; ts tou; -£pi 

T70TOO X7l 3T3pO'J 3'JAXo7131JLO'JC, o" TOU Op'.XoTc O-77OVT7I -popXT,[X73'., 
Xal -poc TO •'V(0pU3lV XT)V £X7'3T0U OUStaV. -po; IJ.3V O'JV TOOC TTSpt 
25 T7'JT0'J X7t 3T3pO'J 3'jXXoYl3|XO'k, OTl S'JpOVTSC Ol7'f 007? T(bv -pOX3l|X3V(OV 25 
(OC T7.IJTO>V OZOZV/O-Z; 7.V Sl/j'XSV OTl [XY) -aUT7'. OlOV ^r^-0U|X3V00 31 T7IJT0V 
37Xp7t3'.7 X7l 3lO'i003'JVr,. S'JpOVTcC OT'. 0'.7/f3p3l SOCipOSUV/j £YXp7T3l7; Z(D 

7ijTy)v |X3V r,p3|X7'.7C 3/31/ Tac cTTiOuixrac TYjV 03 3'fO0p7C, siT^ixsv av Oc- 

031/0-3? OTl (XT) T7UT7. -7X'.V "r^TOUuivO'J 31 7, 7Xp7ai7 X7t V; 7X0X7317 
30 7t 70X7;', 3'JpOVT3C OTl •/] |X3V X7T7 '7:p07lp33lV ~p7'TT3'. "7. 7.l3/p7, /) 7X0- 

XaOt7, T, 03 -ap7 7:p07t'p33'V. OTl IXY) 71 7'JT7'', 3lVjU3V 7.V 03031/0-3?. SO 
0}XO''«)? Xat o'-l [XYJ T7'JT0V 3X3'jlJ3piOT-/)C ;X377Xo-p3-3!'7. , 03lXVjOi;X3V 7V 3X 1 iitz'-Rr, aDV (t, ill las. 1)1'-}: izz-A'Cz: AB oiu. A: superscr. P- -poXcz^r, 

aAB -T post auTO add. £/£< li B. 7 sivai loiov A 8 Tr/jTO ABD et, ut vide- 

tiir, Ppr. : 'ohc. -10 a Pcorr. . -/.'yXw; A- 11 tov /.r/ov jrt om. A 13 r^pxr;- 

Tai] " et iu ras. p P- U f/]? om. DP Acyop-Evtov] Xsyo in ras. P- 16 -re oin. 

B(P) IT JLuX zpo?-k'vtaaxov (18) oio. 1! 18 gy.aSTOv AD: estiv £7.c(5tov aP (CPouf;: 

Er-ccj-ov E3TIV Arist. 19 post to:j7 add. te B 22 ouvtoEtv A i'AAo om. A 

24 TO'j; TTEpi] ToO B 25 a-jAXoYt3[j.'vu A post Eupovts; add. rote aB rpoEiprj-ji- 

vojv aAP 26 (b; tocutov A: 1. w; twv a-j-wv ■ C''jT'>\J[aev A 27 ejoovte? aP : 

£i66-£? ABD 28 rjpe(xtc<; a xrjv oe] ccjttjv A oO OTt om., /, jjiv postea add. D 

32 0x1 ixT /.al Ta'Jtov A 122 ALEXANDRI IN TOPICORUxM I 18 [Aiist. p. 108^37. b?] 

Tou tiSevai au-fov tyjv o'.acpopav, on r, [xkv iv ttoY^tlst ava/vtoaaitov asxiv, 
r^ 0£ £).£oi}ef>'.6f/)c TTcpt xa C'jvr^i)/; 7v«/.KjjX7.Ta ivEpYsr. Trpoc 0£ to 
Yvtopi'Csiv TY)v otxEiav sxaaro'j oust'otv /p/^aiaoc •/) twv oiacpoptov -,v«)(5tc, 
OT'. sxa'axou opisaoc ix ysvoo^ ts xal oiv'^opoiv ciooxs^ o'jv X7.; o^x£tac 
5 excWToy oiacpopct'c. 7,rc rrov /y'XXtov oiacpapet, /larAQiv/ xt 7.v auto ctTio xoiy 35 

cl-Kkor^ O'JVMt'jXsij^ X7' X/jV 0U3('7.V 7UX0U YVtopt'i^SlV. X7l TTpOC X/)V XCOV •,'£- 

V(ov 6£ 3!C X7. £107) xo[x/)v /pr^3'.;ioc ■?) xtuv oiacpopiov -jVajafic, u)C TrpoEiixov, 
alXa xal 7:po: X7.c £vciX7'a£ic xfov ijxaxxixtov Xoyojv. x7.t ~pOv c/Xky. 6i 
xvio. )^pr](Tt[i.o? 7^ -jvoj^ic x(7)y oi7(popo)V, fov X7.t 7.tjxtov oAqo) 7tpox£pov £;Avr^- 

10 >X0V3iJ(ja;J.£V 7.XX7. xa -•£ XUpU0X7.X7 £3XIV 7. 7'JXOC Tr7.p£i}£X0. 

p. lost. 7 'H 0£ ToG oixot'ou i)£topi7 /pr^aitxoc TTpo: i£ xou? £T:axxi-io 

XOUs X67OUC. 

Ilpoc xi'va /p/^^ofuxo; X7l Yj xofj oaot'o'j i)£(opia, 'kv[v.. y-sxi 9/J31V k'jxtjV 
Ttpoc x£ xou^ £t:7xx'. xo'jc xaiv ).OY(ov ctvat )^prjC>iixov, 01 xal aOxoi 
15 doit)^i}rja7v oix£ro'. xy)c 0'.aX£xxixr)g ovxec, sxt 0£ X7.t Trpo; xouc i? ii-o- 
i}£a£u>; auXXoYiaaou; (\i'[z\ o£ v!jv i; uTtoUEacto^ syXXoYtatxouc 
xouxoi)^ ouc X£YO[X£v £c fjixfjhj'^iac^ x7.i TTpOv xr^y xa>v &ptcj;xuiv 7.-0- 
ooariv. 7:po; p.£v xouc £7t7xxixoL)s )vO-^o'jc, oxt 017. xTp X(7)v xax7. ixfpo; 45 

6;XOlOXrjX0C XO X7Uo/,OU TTISIOV £V XaTc £7r7YC0-j'^l^'? 6£tXV'Jt7'. YlV£3l)7l* 0(7. 
20 "j'Otp XOiji IxaaXOV XtOV X7X7. [X£pOC iHvUpo'>-a)V /.0-,'tXOV £lVai X7I X7UX"(| 0[X010V 
XO OT'. 7:7.^ avi}p(U7tOC /.0-,l/.OC Y] £-7Y0J"j'r| 0£''xV'jatV 7.A/.7. X7l OXl 7:7V XO 
''|'IV0[X£V0V £; ivaVXtO'J ",'lV£X7t, £X XOD TO XeUXOV £X [XsXaVO; 7lV£ai>7l X7l 

XO ixo'j3'.xov £; ajxo'jso'j xal xo Usptxov £x '^^nyorjo' X7t et:! xuiv a/j.wv Gii 
oaot'oj;. x-(j^ o'jv 6;xoiox-/jxt x"(j £X7'3xou xo xaUoXou £0£'.'/ !>■/). 7.AX7 X7l 
25 0X1 ouoEV "(ov [x/j £/ovx(ov 7:v3u;xov7 avaTrvEi Yj xmv xopaa'fopouv aViooov 
iart, 01' iTraY<JUYrjC xal xr^s xojv oixoi'tov TrapaOiacojc -,'V(opiixov ",h''''-~'^-'- 
TTpoc 03 to'jc £; uTToiliacoj.? u X Xo*,' 1 3 'XO 6 c, Oil x(i) o'xoia aXXr^Xotc 5 
3ivai acioi'Xcv, av i'z>' kvb; 03i/ii"^, xoOxo xal iirl xtuv aXXiov OiOSi/iJai* 

O'J -|'7.p £V XOIC XU/0(J31V 6 £c UTTOl^iScOJ? 3uXXoYl3[XOC (zXXa £V 6|X0l0i:. 

:;o 77.p 3; u7roU333a)c auXXoYi3[xo; vOv Xrj'ouLsvor ig oixoXo^iac saxi'v, u>^ 7:0031:'- 
pr^xar uTioUifxEvoi yap, uj? av sttI xoOos xivo^ oEi/O-i^, ouxto; xal £7:1 xcov 
aXX(ov x«)v ofxoiojv auxto eaeadai 6£03rj'[X3vov, stxI xoOos xivo? xyjv osi^iv 1 Tj oiu. a )) ii yviTjaic xiiiv ota'^of/wv al' 4 mn. li i/. '(bivjc, xal xiov occ^opwv 
£5tiv 1) o yviopt'Ceiv P 7.7:0] [xexa P 7 osaDP: -£ aP) TrpriEiKOv] p. l].'i,t — (i 

8. t) Ttva ocXXa omisso hi A !) y^ twv otccpopiov y'^'i^is A wv 0111. AD oXtyt;) 

aBP: 'jXtyov .A: 'JAt'ytuv (o; 1> D. 10 £;j.vrj[xov£'!)aa|x£v (p. 115. 1 1 S(].) AU: ijxvrjaovtjatv 

aBP 1 1 ypr^aiixo; om. aP xz oin. HL) K5 ^rflX hi orai.sso zal A 

15 doEi/ilrjaav] c. 12 7.c(i om. al* Hi auAAoytapjus altenirn om. aP 17 post 

•/.ai add. xuJv B !!• ivo£iicv'jT7.i .\ '20 auto Ta'!»T-(j postea add. to I) "Jl ost'xvj- 

T7i H 22 £:] £■/. -z'l'i A cvavxiwv I) 25 O[[j.cpooov AD: 'i;j.'.pdoo'jv 15: O(';i.cpto5ov 

aP cf. p. i»;j,4 118,2il 2(i otd t/j; D 28 osr/ileiTj .V 2i) post tt/oOsiv add. 

jjXiv D post dXXa add. xal .\1) ;U) yevo^evo? A ALEXANDRI IX TOPKORUM I 18 [Ari^f. p. 108b7] 123 

-o'oo|i;U7. i~z[ -lap o<j.'m-yA t-.va v/ti too: a/./.r/'/ -A 7.vti/.ci';a3V7, i« 
'icto'juxv, 7v i'f' ivo: r/.u'M'j r>z<.yj}%, xoij-o X7.i stti t«ov a/./.tov ososi- 

/l>7.l, X7l OcU'/VTcC i-i TtOV £vaVTl'(l>V-'Cpi(i£. SITTSIV, Otr 7.0'JVatOV =3T'.V 7.'Jt7. 
rj'iy. Ko 7UT(o 'j7:7p/£lV, 017 TO'J ti iv7VTt7. 7.V7ip3Tr/.7. (zUr/.OJV clV7', T7. 
•) 03. 7.V7'p£Tf/.7. 7./,/.y.(0V 7.0'JV7-:0V 7U7 t<f) 7'JT(i) 6-7.p/3lV. Y,70'jacl)7 /7l 
ETTl tfOV aA/,0)V 7.VTr/.El[xiv(')V -TO 7'JTO Oc03r/')7'. 017. tY)V 0;10A07''7V TTjV 
-pOYcVOIJ-ivTjV OTl. S^' ivoC TWV 7.VT'.X£t;jivtOV. /.7t i-1 T(OV aX/.ftiV oO- 15 

ocu: 7.V -jovz/cop/jazv £i jj-Yj 0'.7. T/jV oao'-OT/^Ta 7UT(^>v Tr,v Trpo; 7/./.-/)/-7. 
TT^/.tv 7.V K-y.-Jav 'S^u/riV Ue/vOviSs 7.1)7V7xov osicai Xafifojicv to sav r,~'-ao'jv 

10 7.!}7V7T0C 'l;L»/r, OSr/Dvi. OTl X7t TC7.3a Ol' 6[AOlOTy)X7., £7T£l-a 0£lq(u;J.£V OTl 

T Xo- ixr, 7.<)av7-or, ';'yzT'-j.'. i; 'j-oOicJEftK x7.t -7.17 0£0£r,'jx£vr,. 7.>j,7. ///i 

OT'. -7af7 XtV/jau: -oDev -Ol Y'^"''21^«^ 7clOU[J.£V 0£6£l/U7l 0£lCC(V:£; £-t Tr,C -M 
X7t7. TOTTOV TO'jTO. -7X1V "OO; TYjV TWV 6f/-(3;J.U>V £yf/£ai.'v t£ X7t auoooGiv 
/f//^af'.UO>: Tj tO'J 0;J/;''0'J U£(0pl7.' O'jVaaEVOl 7af> JUVOpOlV, Xl £V TOU 017.- 

15 'i£pou3iv aXXvjXdJV o;xoiov £3X1 xai xoivoy, ouvai[X£U' av xo "jivoc aoxuiv 

A7!X[37'V£'.V. xo 77.0 X»UV XO'.V(T)V XiaiV £V TO) XI iaXlV aUXU)V X7.XY,'0p0'j;j,£V0V 

|X7li!3X7 xo'jto isxiv auxwv -('ivo^- r^ os xoO ^ivouc £'jf>£ai? /pir^aiao; ttooc 
x/jv xojv 6pi3a(Tjv 7.k0003'.v. £i 77.P X7povx£; iTC-ov X7l 7Vi>p(«Trov X7l x6v7 •^■■. 
X7I jlJo'jv. oixoioK xai xojv akhiy^ iy.aa-rjy C''J«JV, X7.c oixoioxr^xa; auxibv X7c 

•20 -pOC 7X/.-/i/.7 £X/i?7VX£,:, OtOV OX'. £3X1 3oi;X7 3/0VX7 X7t 'J^'J/V-', dllo. X7l 

7p«)|x7, 7./,/.a xat £v xo-(t> iaxi'v, akkca xai aisi^r^xixa £3X'.v, iDA /sA C'p^><i 
£7:£ix7. TCtvxouv xo6xu>v XTjv 3'r,'xpi3iv -o'.rj36a£})7, TTOiov [xaAiSxa £v x(i) xi 
ESxtv 7uxa>v xax-/iYOp£ixai, i'/wiz'J av auxrTjv xo 7£vo;- xiov 77p xoivoiv 

Xl3t XO £V X(i) XI £3X'.V 7.l)XO>V X7.T-/]70po6[X£VOV rj £100C £3X'.V -f^ 7£V0C. 7.X/. 30 

•25 ir:\ u£v x(ov o;xo£towv -po/£tpo? yj to'j £ioo'jc 7va)3ic xoll xax' 7.pi»)[xov 

IXOVOV 7.)sA.7;/.a)V 0'.7/i£p£'.V X7. X(l) £10£I. X7. aUta * 010 OUOS C'/)~"'^j3i«>? Si'. 171 • 

£-1 o£ x(Tjy avoaosiowv ou/ oixoioK pcfO''7 v] xo'j O'jxto? xoivou Xr/i^i;* o'.o 
X(7)V £v xouxoi? 6ixo''ojv xo txdX'.axa £v xto xi £3xi x7xrj7opo'j[x£vov 

7£V0C £3Xt. ;X77.'.3X7 0£ £17T£V £V Xc} XI £3X1 X7.X/j70p£l5l>7l XO 7£V0: , OX'. 
•JO 0'JV7VX7l X7.1 W. X0'.V7l 0-7/iOp7t 7UX(liv 'i7VX73''7V 7.kOX£A£'.V (0^? £V X(j) X'. 35 I Ttva supersor. P '1 a;toO(X£v oiu. P a-/ om. I) 4 xw oui. aP lia — oz- 

Oci/Dat (6)] -fjYO'JiXEHoc ■/.nX irl xwv aXXiov to auto oeosIyMat d-/Tt/.£([X£';iov or). xoO xoi svavxt'a 
d'/aipzTixd d/.AT|X(ov elvai- xd oe dvatpsxixd Hlf^Xw; douvaxo-; ecmv 5|j.a xdi auxui UTidpyEiv 
TO'JTO OU"/ auxo xat stlI twv dXXtov rjoufxEDa OEOEi/aai c(-;tix£1[j.£V(ov D xd prius in 

las. P- dvatpsTtxd iteiat P 5 post do'jvaxo-; aild. iaxi-/ auxd e vs. 3 AB 

7 7cpoY£vo;j.£vTjv BI): -[jfj-jvivrqixhii^ aAV o aP : o av ut vs. 2 A I): dv B D d»d- 

o 
•/axr; i>£>.o-;T£? oraisso 'L-r/Yjv D to e.x corr. 1) 10 6ij.oiottjt B o£i;to|X£v scripsi: 

0£iEatfj.£'^ aADP et ante £::£iTa B 1.') hzi om. aP post xai add. ti a, super- 

scr. P- 0'jvd[x£ac< dv BD 15. .IG Aa|Xi3dv£iv ocjtw-; A 1!) r<i^m A: C*"///' 1* 

20 £3TC(i 11 adiactTa aP 21 dX),d -/.al aia!K e-jtiv om. A 22 to'jtw/ ex 

corr. add. D 22 -oirjao)[x£9c( B 23 dv om. a y.otvwv Y^p A 24 auxwv 

om. aP 2(; Td prius oin. L) tct'jxd aAP o'joe] ou A 27 oaoi'io; aP: 

ooTio; ABD xoivo'j aBP: xoivw; A: xoivt^ D 2^ twv - 6,aoito-; aP: to — 6>oto-/ 

ABD 2!) Y^^'^; Pi'i'i^ aADP: Y'w^t? B 124 .\[.F;XANF)RI IX Tr)P]CORrM I is [Arist. p. 10«h7] 

SOfTl XOtf/JYOpiO'jaiV'V.'.. O'.OV y,7.T7. TtaVTWV TfOV !I([)(UV TO eiX'^DVOV. «T0 7l3l}ri- 

t'.x'jv o'.o £t /7! -cctOTv' T'.c o'jToic xiXT-/]7or>siai>7.i AEyoi a'jt(ov, otAAa ixaXXov 

■jE X7.1 •'VOJ{yt[XU)-cr>0V OV TO C'O'^V 7.'JT(0V £V TfO T'' iSTt X^Tr^Y'^p-^"'^- " ^'^^ 

TO'JTO '^iwjC CtUTtOV. 0'JV7.T7.'. X7l TO T(OV 77.0 X0 1VU>V TO 'XaX'. (3T7 iv 

5 tji) Tt £3T'. V.V.Zr^'(Orjri'J\).t'^0'^ O'JTOiC =lprjai>7.'. TfOV Y«''^ XO'.VfOV TO 

aa'/aSTCt xoivov X7.t iv Tro -^ ssti x7Tr|YopO'jjASvov -Evoc'* x7t air, 

7V -(Jj |J7/a3~7 XOlVri> ■/OJp!''o)V TO -'SVOC 7.710 ToQi ElOODC" dlJ.CiOTSpa IA£V "io ♦<• 

£V T(j) Tt SOItV, 7.X/.7. |X7'AiaT7. XOIVOV £V -Otat'v iCTl X7t ToTc "XsiOSl. 

TO |J.£V O'JV "('SVOC ix TTjC TO'J OaOt'o'J UcOJptar, 7t OS 0'7'^0p7l 3X TT.C TfOV 
10 0'.7'.pOr>«)V YVfl>3ctOC' £X TO'JTtOV 0£ optSaoc. 

O'j jxovov 0£ 'i/r^atv av toic ;xrj roA'j S'.sarwo;'. /pr^staov tyjv to'j 

6[X0t'0'J i)S(Opt7.V £iV7'- TTpOC TTJV TO'J "j'EVO'JC 7UTa>V £'Jf;£3tV 7./Jv7. Xsl £V TOIC 
TTOA'J 0t£3Tn)CE'- X7.1 Y«p ''•'''- £~ £/.£t'vojV T7. 0;X017 X7|3oVT£C £'J|iO'.|X£V lo 
aV XOIVOV T! £V 7'JTOrc 7£V0C , (j) TrpOaDsVTS^ -0 l'6lOV £X7'3-<t) TOJV O'JTWC 
15 Oia'fEpOVTfJDV EU/JXEV 7.V aUTOt WplCfiXEVOl. £t yotp £UpOt;x£V i'v TiaiV OfXO'.O- 

T/yTCt TIV7 TTpoc a.)Xf^K'j. X7T7 Tiva dvaXrj'(ioiv ouaav, t>jv 6jxo'OT-/j-a x'/l tyjv 
TKUTOTr^Ta a'j-tbv xtuzr^'^ XajiiovTEC oj? ysvoc, -pocfiisvxcc "outw to £v m 
r^ axa'xspov aoiuiv /^ £X73-oy isTt tojv sj^ov-tov T7tjitrjv tyjv 6[xoiot/)T7, 67 
eiVjixov av c'xacJTOv auxwv (ijpia|X£voi. otov xauxov saxt '^/j.'kri^rr^ jxev £v 
•20 »>7.Aa(5arj, vr^vctxta o' ev aspr sxaxepov y^P auxoiv £v x^l otXit'cp 
■\yr/yx £3xr xr^v oe y)3u/i7v Xa^ovxa?, o vjv x^fj x£ Y°'-^"V'"(i ''^^■'t "^fi '•'^/'-'^IJ-i?- 
xo'.vov, x7ux^| 7:poat}£vx£? xo |x£v £v {>aXaaa;"(| Y°tX7)v/); 7.-ooto3o;x£v ooi- 
Ojxov, xo o' £v 7£pi v/;v£;xt'7c. TTaXiv £-£[ xa'jxov £3X1 V £v 3xiY[xrj xal 5 
{xovaot Y] 7p/r) ((Os Y^zp 3xiY[xr, £v y p ^- [J. [a () , o'jxujc jxovac £V dpiOaoj- 

25 Ctp/rj Y^P a;xCiOX£p7), -p03i>£VT£C TyJ CCpyf, £X7T£pO'J TO OU £3TIV Olp/Tp 

dipi3|X£vo' av 7uxa £i'7;|X£v i'sx' Y^p 3xiY|xr| ;x£v 7p/y; '^[jn.\i\yr^;,^ aov7c o£ 
otpi}>[xoQ. oXo); 0£ V) xo'j h\iuwi Oscupia otXiioxaxr^ £~t3T7;a-(( t£ X7l -7'3-(j 
AOYix'^ Y'''^''^^* "^^^ T^P "/cti^oXou 01 ' 6;xoiox"/)xo; Xa|j.['i7'v£X7i, •?) ok xoO 

X7{>0/,0U Y'^W^IC £7ri5X"/j[XOVlX/|. 

30 K7I T7. |x£v opY^zva, 01 fov of a'j/JvOYi3;xot', t7. ctpr^jxc'va t£3- 10 

37p7. zV(^^ ok -pOTt!}£T7l TO'JC TOTtO'JC -7p70lOOV7'. 7/f' (OV 71 7/^0p'X7l 

T(ov £-'./£'.pr^[xa'-(i)v, -poc ouc /pr,3i[xa t7. £v t(J)0£ tijj j^^t^Xuo 7rpo£ip>j- 
jxsva x£ X7t Trpox£X£yvoXoYV/!i.£va. 2 OUT au(e ras. 1 — 2 lit. P: om. A o aJio 1". oorr. P- 4 xai ,// tiov xoivfuv D 

8 xat Toi; rXsioai'v saxtv B 10 ante yvwaeu); addendum videlur Y'^'wpt^ovTCd 13 xoii 

(post yap) D: om. aABP 14 sxaatio to iotov A 15 av era. aP (bptOfjivoi aP: opt- 

Co'(X2vot AH et ante a-jTot D ev] i'v A IS /^ prius D: f; (utroqiie loco) B: om. aAP 
aJTwv om. aP 20 HaXaaarj 1): HoiX'Jtttj aABP izaxEpov] cf. vs. 2.'3 et p. 71,5 21 y^au^ta 
aliP: y^ouytas D et compend. A oeABD: o" aP: fort, otj 22 Trpoal^EVTe; 1) : -posxiftev-e; 
aAP: TrpoTt&^vTc; B HaXdao/^ AD: SaXccTTrj aBP 2.3. 24 [^.ovdoi xcti axiyfx^ B 2.5 exctTs- 
pou] £/«TEpov B to] too a 2f; ccjTa £trj(x£v AD: inv. ord. aBP 28 6ixo'.oT/;Ta B: 

IT 

6|xoto D :n zposTtikxat aA C(i apycd B o.'! 7:poT£-/voXoyTj|j.Evc( ABD 'I'EM^^ TOY 
11 Finn IT BIHAiOr snhscr. a AAESANAPOr AOPOAliSlEQl' El!:' TO AEVTEPON THl' TOIIIKH:^ 

APi:£ roTEAor:^ riPAr.viATEiA:!: i-. 'Ev -in TTOOjTtO T»OV ToTTtXWV StTTOJV K = pl tOV Y,V rj.VT'^/.oJSi^i SlTtElV TTpo 
TYp TOJV TOk(OV Tt7pO(0033w; (TaUTOt OS 7^V TtC T£ c5TlV 7] TTpoOsCtl^ Yj X7.ta 

.J -Yjv zpa^uaTstav . X7i S iaxi 3'jAXo7ia[x6c. zal Ttvsc ctu-r'/j oiacpopai. xai 
f'vi T(ov ocAMuv suXXo-j'iafxtov oiaXsxnxoc oictcpspsi, xoil Tt -ots saTi to ^'o 

SVOO^OV), UnoHstXSVOC 0£ X7.1 ~(TjC 0£l XC(t TO £V TOIC TCftOUtOls \'r[fi\t fj.TJJX- 

Tciv c/.xpip£?, £i~tov o£ xal Tcpo; 7ro37. T£ xal Ti'voc /p7;ai[xoc Tj 7rfia7[i.'aT£i'7., 

£Tl 0£ 0r^Xa)(37C Tl TO £V auT(J T£>.£10V. xal [A£Ta TOttJTa £ITT«>V £V TiaiV 
10 7UX/) TO ElVat. OTl £V -p0^iXr^[Jl7(3l T£ xal 7rpOT73£ai Xai TOIC Op^aVOlC 01 

«T)V olov T£ £'J-Op£lV TWV TOIOUTOJV C3uXXo-,'iau.OJV , £7:1 TO'JTOIC TTptOTOV a£V :!•'> 
7:£pt T(bv -pOTaa£f(>V T£ XOtl T(OV TLpO|3Xrj|X7!TOjV ETUO'.T^aaTO TOV Xo-j'OV XOIVIOC, 
X7l 0£U7C OTl X7.Ta TO 'JTtOXEl'lJLEVOV i'v iST'. T7'JT7, (oaTTEpOOV X7t TO CJUlJ-£- 

paajia X7.t to Xrj[xii.7 (TCavT7 "(ap t7'jt7 t(o -;£ve'. -poT7'a£u. to te irpopXr^ua 

15 xal. 7; TCpoTaaic X7.i to Ar|>xu.a xal to sua-Epaaua, x7.t7. tov Tpo^rov tt^c 

£X'iop7.c xal T/iv -oiav a/iaiv ttjv rpo; Ttva tyiV oiacpopav E/ovta). ETTSiTa 

31-tbv -037 "(EV/j T(OV TipOpXYjfXaTWV £3t1 Xal TWV 7rpOT73E(»V, X7.i OEl'caC 30 
OTl TE337pa X7.1 Tl'va, USpl EXa'STOU aUTUJV Tl E3TtV EirEV. El-OJV OE X7.1 

TtEol Ttov oixEiiov T£ xal 7:ap7X£iix£va»v ExaSTd) aoTojv. 7. oi' oaotOT/jTa 

•20 GovTa'assxai auToT?, oiXXa xal 6i' o ti TosauTa t7. 'ev/j o£i;ac xai oi c-a- 

'[iar[rf, xal 6ia auXXo^iSfxou . |jL£Ta Ta-jTa oiai'p£3tv E-oir^saTo tou xauToG. 

£1T£l £3Tl Ttva xal a~0 TaUTO'J TtpO|3Xr,a7T7 TOIC opixou 3UVTa330a£Va. EiTa 3.'> 

1 'AXeldvofjO'j — -payiJ-aTcio!? (2) AD: To"j oi'jtoO et; to os'JTSpov twv tottixiov B: 'AAe^civ- 
Spo'J oc9pooiai£io; ef; to p twv cipiaTOTjXo'j; -o-r/.tov P idPinque, sed tOTrr/.wv dpiaxoxEXou; 
transposito et 'j7:o,avTi[j.a addito, a 1 te om. I> .'» xrjv siiperscr. B -/.cd ti 

aP: tt x£ AB: XI T) 7 xai alteniin om. aP S zed prins B: oin. aAl>P 

9 oe] T£ B a'JxoT; B 10 auxr] e\ forr. add. D rooxa^jei; A VI 

altenim aP : om. ABD lo 'bi om. aP xceuxa aP 11 rrooxaai; aP 

11) xTjV tertium om. B 18 sIttev] etrccbv D oe] iiou liquet I) 19 TOpr/ti 

ijivwv A 20 a'JxoT; [>eriit in D x-.T yevei Bpr., L) 'IX oid om. AB 

'22 6&(/ot; D ; ooiciTt.xot; uABP OJV Vjr; .\LE:XANI)1;I in TOmrOHrM K I'moomium 

opiaaasvoc xr^v oic/.^oxti/./jV -pot7.aiv zal to oi^Aextuov 7rf>op^a7. xal ost'c7c 
auTcov T7jV -jOoc aiXr^ka Zio/^nrtriy, eittojv ok xal -CjOl »)sasojc, i-ci x^'. Yj 

llsOilC Kpo[iiX"/)[Xa Tl. 7AA7. X7l -SjOl £-77(0-,Y|C 7:0'//;C)7aiV0C TOV Xo"j'OV X7.1 

osi'cac XI scjt'. , X7.'. zlr.to'j on [j-spoc iatl Tfov o'.7.Xsx-ix(ov Xo"|'U)V X7.1 Yj 
.j i7:7.*j'(o7y; wa-so X7l o a'jA//;7t3aoc, ;x£T7. -rmio. xt'va iatl X7.! -037 ~Jj. 

0p"'7.V7, Ot' (OV oToV ZZ th~U\iVy t(OV Ol7./.iXT'.X(OV /.OyfOV. St-S. X7l 7:£[>'. 40 
£x7aT0U 7UT»0V tOt'a Oli^c/J)tOV SOiUS X7.1 TO ri.'Z kvAj-COU 7.'JT(~JV ypYi^taov 
Tpor TYjV 0'.7A3XT'.XYjV. Kcpl TO'jTtOV ~Ol"/J j^lXSVOC SV T(i) TTpfiJTfO T(OV 1 0~l- 

xfTjv Tov /.o^ov (<>c 7.v7YX7.iyjv ■'va)p''C£3t}ai ~poc ty,v tojv 7:7p70ot)y]ao[xsvojv 

10 TO~(yV ypYjSlV. EV T(p OEOT£p(i) TY^C TOjV TO-(OV T(OV TpOC ix7aT0V 7:po[^}>/(;J.7 
•/pY^at'lJLfOV 7:7p700a3(0C 7py£T7'. £jTl oi TOTTOC 7p"/Yj X7.1 CtCpOpJXY, i~l- 
•/clpY^[J.7T0C" £7r'./£ry/;|J,7 0£ X7X0O31 TOV 0'.7A£XTIX0V auXXo^lSUOV. 010 X7l (IS 
00rC3T7l HsO'ip75TOC TOV TOkOV, (OC y]oYj ''/l-'-^''' ^''' "''•'^^ "ptOTOtC slpY^Tai. 
O'JTOJC* "tO-OC S3t1v 7.p/Yj TIC /| aTO'.ysToV, 7.'i' OU A7a[:i7!vOaEV T7.C TZtrA 

15 SXaSTOV ri///6.Z. T"/j -cpl7p7'i"(^ ;JL£V 0>p'.3;j.£VOC, TOU 0£ X7l)' £X73T7 7.0pl- 
3T0r". OlOV TOkOC i3Tlv ' £1 TO hiriM'WJ TCI) £V7VT''(0 'J-7!p/£l, X7I Td' 
£V7VTt(i) TO £V7VT!'ov'' 0^;TOC '[h.\t /.0",'0C X7l Y^ -pOT73lC 7'j't/j TdT [XiV 
X7i)oXo'J W0'.3T7.t (OTI -'7.p TTSpl £V7.VTia)V X7l)o/,0'J X£7£T7l, OYjAOl), O'JXETl •'» 
U£VTO', £1 TTEpl TOJV0£ Yj T(TjVO£ T(T»V £V7VTt0jV A£-,£T7.! , £3TIV (ypt3[J.£V0V £V 

20 7UT(5. O'J |J.Y]V 7.X"a' 7."' aUTOIj OpUL(0|JL£VOUC c'STlV ETTL^ElpcTv -£p'. £X73T0'J 
Toiv £V7VTU0V' £t [X£V "'ap C'/j'^rTO TTEpl 7.77O0L) £1 (UCpEAEl. AY/^Oti-sUa 
7.~0 TO'J 7:pOX£'.tJ.£VO'J TOuO'J Op[J.OJ[i,£VO'. 7:p03£/?( 7rpOT7.3'.V T(0 T:pOX£l[J.£V(0 
7rpO_BX-/^;X7Tl TY^V ' St TO X7X0V pXaTTTc'., TO 777l)ov W'iEAEl ' * 7:7.p7. 77.p ToG 
7:pOX£llX£VOU TOTTO'J TO T£ £lV7l T"/]0£ T"(] T:pOT73£'. X7l TO TTISTOV OTTapcEl. 10 

25 £t OS clYj C^yT06}J.£V0V -OTSpOV TO Xc'JXOV yplb(X7 Ol7.XplTr/.OV £3T'.V o''];£(l)C, 
TTCtXlV OtX£t7V X7.1 -p03£yYj T0'jT(O T(0 'KpOpAY^[X7Tl TrpOXaaiV AY/|/0U£i!7 7.T:0 
TOU rOOX£'.;J.£VO'J TOTCOU TYJV ' £t TO IJ,£A7.V ypW<J.7. 3U"|'XplT'.X0V £3TtV O'];£(or, 
xal TO Ai'JXOV /p«>p,7 0'.7.Xp'.TlX0V £3TIV O'^iECOc'. 7.AA' £t X7'. -£pl y)OOVYjC 
CvjXOlXO £1 7.7ai>0V, AYj'X/l}Yj3£Xai TtpOXaai? diro XOU -pOXSlfXEVOU TO-O'J Y, 

:',0 Xrj'0'j3a ' zi f, X^tty^ x7.xov, yj yjoovy] 7*,'a{}ov'. -7'vt7 Yap T7'jTa t£ xal Ta i"» 
-jArmza. o'jv7'a£'. te xal aopiSTojc iv Tto Trpoxsifxsvto TrspisyET^.' to-(ij. raXiv 

TOTTOC [J-EV £V TTEpl O'JO ' El TO [XaXXoV TtV. OOXO'JV UTTa'p/E'-V JXY^ 'jTTap^Et, 

1 -/.cti prius om. P ") oaot A esTi post Tudaot transposuerunt aP T. ota- 

?.j/.Tixo'J, lit vicietur, A 8 -oirjaafxevo; rczfit toutujv 1> D avctyxcdov ABP' 

(corr. P-) TT,v oiu. 15 10 totkuv jjriiis oin. A twv altoiimi om. 1! 

11 post To-o; add. xcd 1! ctcpopy.7] xat dpyy) A I'i oi' ov 1) l.'i iw({Z'x(\ 

p. 5,21 — "ill 16. 17 -([) IvOtVTt(i) TO ^VOtVTl'oV — TO £VC(V-10V Tcj) ivaVTt(J) (COIT. eX TO 

^^c«VTlov P' vel P-) aP 17 xij) [xsv ABD: to ;jiv aP KS post oxt add. [xev A 

post ivyvTuuv add. o'J P l!l ti ABD: oxi P: om. a Jv om. 1) 20 oO 

;j./j 1! (ijry)./j;j.£vo'jc A 21 ;x£v superstr. l! yio oin. D ante 7.yc(3o'j 

77 

add. Toy aBI' l';! TTSf/i B 2o. 24 toj -poxsiosvo'j to 1): to'j; zpox£t[AEvo'j; to'- 

-O'j; a.ABP 2.') iaxtv om. aP 27 to-o'j om. al! H.'^'^K'''- l^-^Xav B 

28 saTtv om. a 21) C'^jTOi to A si om. K \ om. P .")2 iv ny rrspt 
ojo I>: om. P 'j'y/.'j'yt tiv( B AI,KXAXI)IU IX TOI'ICOIUM II I'looeiiuMm 127 

o'jOi TO r^TTOv WA'yyj 'jrA'j'/i'.v 'jirypyo'. 7.v c<L»t(iV. vsA ";7.o O'jtoc o AVjOC 

T<|) [X£V •/7.(>oXo'J (W0'.1T7.' (oTt 77.0 uZfA -f/j a7A//>V •/.7I /jTTOV 'j-ap/OVTO-- 

a£y;', or^'fjn. (oCi-so X7l o -^oo ^.'jtoO J>t'. -20! iv7.VTUov). -oX: oivtr/'. xalT 
i'x«aT7' isTiv -zof^tatoc* 00 ^io o/,Xo'jT7'. iv 7'jT(t> -Sf/l to'j iv t''v'. ;j.7././vOV' --'0 
y i'sTi 77.0 y.y.\ iitt ypwaaro; X7.|3^^/ to uiX/.ov ts X7.i r^tTov ■/.7't ircl yojxo'j 

y.7.1 irl 7.77l>0U. SCfTl JJ-SVIOl "pOC 3y.7aT0V T<OV T(j> [J.7./,/.0V T3 xwl TjTTOV 

T:poa/pyiai)7'. oi)V7.}jlev(ov -po[:iX'/jij,7'T(ov opa(o|j.2vo'jc 7.7:0 toO 7:po3tpr,;j.ivo'j 
TOTTO'j or/st'ojv su-opiiv -poTaastov. 'r^TO'jjxivo'j 7c'p . av oO'tcj ''->'/'({■ ~'''- 

TSpOV 6 Tr///jTOr 7.77f)0V 7] o'j, [jO'J/.OjXSVOC T'.C OTt JJ-Tj 7.77.t)oV OSlqat 'rjfj^UO- 
10 U.iVOC 7.~0 ToO -p03tprjU.3V0'J TOkO'J A^JSTai TJjUjZ/^(^ ~pOT7CitV Tfi) -pO/.i'.- '-'•'> 

[jLSvto. 01' r^c o't'. aifj saTiv 7.77.U0V a'jAXo7i3rT7'.. 31 77.0 /j 073^7. a'iX/vOV 
o0(37 TO'j tt/.o'jto'j 7.7at)ov ;j.yj 33T'v 7.771)0'/ . 0003 "XoOtoc 7.771)0'/ 7v 
3'.'/)- YjC /vr('.fi)ciGirjC -pOTaOiOjc. 3t T:poci/.rj''.pi)3r/j ti; KpoT7ju r^ '/.i-/>'j3y. o't'. 

a-/^ £3T'.'/ ■?) U73''7 7.771)0'/ 0'.7 TO 'J3p3 31773?'/ 7£"/3ai)7t Ttcl TTpOC •/.7X0'J |J.7j- 
15 OiV OS 7.77l)0V aiTlO'/ 7t'/3ai)a'. X7X0'J, 31'/) 7.'/ X7T7. TO'/ 7:p0X3MJ.3'/O'/ T07:0'/ 
0£03l7;j.3'/0'/ OTl [XY) 7.771)0'/ 6 TtXo'JTOC. 

rioiclTai 05 TTpfiJT/^V TOJV T07:fO'/ TTj'/ T(0"/ TTpOC T7. 7.770 TO'J C;'J[x[j3[j/j- 
XOTO; KpO^XrjaaT7 T:7p700a''/, OTI T£ XOlVOTSpO'/ ToOtO X7l X7.Ta -oOtO TTpOJ- :Jit 

TO'/ (to 77.0 '}-d[jyy/ Trotci'/ 'jTrapysi) o'jTdj T3 T3T77ti.3'.'r, 7tv3T7'. X7l o'.7.- 
20 X3xp'.|j.£'/-/j r^ TO)"/ T07:<y'/ 7:7p7003ic. 33T'. 77p au;x|33|^rjXor, ('«c 3i7r3'/ 3'/ tjo 

TTpO TO'JTO'J, " [X/jTS 73'/0C iO'l U.Y^XZ OpOC U'/^T3 ToiO'/, 'J7:7p/3l Oc ~(i) 7rp7.7- 

;i.aTt". 7XX7. arj'/ to GTrapysiv X7.1 toic aXXoi; 7:7p7xo/,o'ji)3r* o'jte 77.P 7£'/o; 

0'JT3 ioiO'/ 0'JT3 OpO'/ 010'./ T3 ci'/7.!,' Tt'/OC |X7] O7r7'p/0'/T7. 7.'JT(0. OtO 7.'/7.'.- 
pOUJJLSVO'J TO'J UTTOtpyOVTOC, «J TO aU|J.,3£prjX0C Op''C^"'^l, 7.Vaip3lT7l X7l T(OV :t.'. 
25 aXXcUV SXCtGTO'/* O'JXSTl US'/TOl £X3t''/0J'/ TIVOC 7.'/7.ipO'j;X3"/0'J 3UV7.'/7tp3rT7!. TO 

aajxps^r^xoc. wgts TtptoTO'/ tyj cpussi x7T7. to'jto tw'/ olXXcv/ to 3'j;xp£|^rj- 

XOC. Ill X7l O'-OTl 7.7:6 TOO SUapEpTjXOTO; 7UT(y TTjC T(7>'/ TOTtOJV 7.p/0JJ,£VtO 

TCapaOOaSOJC; £IX£XX£ T3Ta7IX£Vry T£ 7t'v£ai)7!, X7l 0l7.X£Xpt;x3'/'/j ■/■ TWV TOTidO'/ 

7rap7'o03tC, 0>^ 7XX0'JC iX£"/ 3lv7l TollC TTpOC TO a'JtJ,|33|3"/)XOC TlXXoUC 03 TOO? 

30 TtpOC TO 7£';0C aXXo'JC 03 TO'JC KpOC TO i'dlO'/ X7l CzXXo'JC TO'JC 7TpOC TOV Op'.- •<l» 

atxov. £1 7ap 7.7:6 toO opiaao'j ttjV c?.p/Tjv tt^; tu)'/ T07r(yv 7r7p70oa£(oc 

£7:0l£tT0, E7:£107) Osl t6v OpiajXO'/ [XVj [XOVOV t6 Tt TjV £t'/7l 3"/;[J.7.tV£l'/, aXXa 
7Tpa>T0V <X£V U7:ap/_£l'/ £X£lVtO OU ISTtV OpiCJfXOi;, £7r£lT7 X7l 3'/ T(ij Tt EOTt'/ 
aUTO'J X7Tr^70p3rai)7.t, 7.XX7. X7l 7.VTlX7.T/|70p£r3t)ai 7'jTO'J, 7.'/77X7l(0C 7V X7l 

.') ante -^-Tov adil. to A (i £7:1 0111. \', ])Ost ;i.evtot adii. /.at 1) 7 cbpp.rj- 

(ji'^O'j; A 8 EUTTopct'; otxEitov Ji 1(1. II -riov 7rpox£t[j.£vojv BD 11 eartv 

om. aP 12 otv om. ii 14 tj oiu. aP ycVEaDai (sic) D: ytvEaSai aABP 

Tial om. B 14. !.") -rifj- (rpo A) xaxoO — yivcjftat xaxoi} ABD: y.ay.o'j ottxta aP 

15 7:posipT,;j.Evo'/ A 17 r/]'/ xiov -oTitov aP twv altenun om. P> 18 xatd] 

ott A 19 TO yip — zapdooats (20) om. P te scrips! cf. p. 128.5: ycip 

aABD 20 sTrro'; D dv xt;") Tipo to'jto'j] c. 5 )). 102 ''4 2;J opo? B 

urAp'/ovTOz 1) a'JTO'; A 25 Iv.sT'.'a .'V 28 te om. .-M] otot/.s/.ptiJ.- 

ixiyq I) .'Jl Toj To-o'j B o2 ad ~i YjV slvott in inrL;'. Jjyo'jv ti saTt s'llst -/.otcjTo- 

T£?,t7.<i") nolat P' 12S ALEXANDHl IX TOPICOP^UM II Proo,-ii,inm. 1 [Arist. p. 108b 34] 

T(ov TO'j 'jTTap/ovtoc xcttoiG(y.eu7a':'./.(I)v y^ 7.vc/.jy.E'ja3Tix(ov tottojv tu: 0[jt- 
X(ov iayr^aovsuCcV, oitivic siaiv or/etoi toj 3'jjx|i£[:i-/jxoTi. xott toiv osi- 4.'> 

XVUVTCOV OTt SV Tfjj f' SCjTl X0tT"/j*,'Of>SrT7.'.. o'l TTa/vlV clCJlV OlXsToi tdjV '(S'/V/MV 

TTOopXrjfjiczxojv, 7.W.a xoct -:(T)V ostxvuvat vjvv.ij.svwv ot'. 7.v-ixaT/j-'jO£rT7.t . o'l 
f) t(ov 77:0 TOO toio'j 7:[>o[jA/(|j.7':(>jv si^iv otxeiot. ootojc te xal touc tojv 
otXXwv 7:po[^A-/iij.7!T(uv otxsto'jr -:o-ouc ojiixou; 7.v s'/.s-c. -d'fM ~t -sol sxst- 
V(ov AsY'ov x7l avvj aov3'j(ov 7.'j':wv to'j; ji-sv diio too "jivooc 3Xe,cv 7.v 69 
auToiv Tou^ OS 7.~ aXXou tlvoc, oj; "''vsci^a'. touc 7.'jto'jc ttasiovojv oixeiooc. 

V'JV OS 7.(i/0U.£V0C 7-0 TOO aiO[x|5iP"/;XOTO?, X0'V0T7.T0V t£ ijTl X7l 7.-Ao6- 
10 3T7T0V. TOUC U.3V TTSol TOO 'J-OCp/clV Tj JJ-Tj 'jrAr/fZVJ TOTtOOC WC tOlOOC TOO 

3oa|':iip-/)x6TOc -apaoiowaiv i?"?!? o£ av/jjxovsoojv Toiv Tipo; to -j'svoc, oaoi 

~7p7. TO 6~7'p'/3'.V TTcplTTiOOOaiV iv T(t> *;£Vil. TOOTOOC WC lOl'oOC TOO "'ivOOC •') 
~7070l'oa>3l, X7l 030'. -7A'.V 7r7.p7. TO 'jSVOC £V T(0 lOUO. (OC OlXStOOC TOO 
lOKjtj, X7.t 0301 77707. TOOTO SV TtO 0pl3tX'({), k pOC TOO? 6pia[X00>. 

J 5 'Ap)(cT7'. ;x£V oov Ota TaoTa c?.-o T(ov ~poc to ao[x[5s[3-/]xoc to-wv. 

-OOJTOV OS Ol'3»'o£3lV TtV7 T(T>V -pofi)v"/)[JL7!TOJV uOlstTat. T^TtC o6v7T7'. USV "'i- 
V£3l)7'. X7' i-l T(JUV 7A/>U)V. a7'A'3T7 03 33T'.V 3V TOU 7.7:0 TOO 3oa|3£|j"/j- 
XOTOC. ISTl 03 Yi OiaipESlC OTl T<I>V 7:p [^ A 7) IXCtTO.) V T7 [XSV 3 3T'. 10 

xadoXoo Tfi o' 3 7:1 aipoo?. £7:1 [xsv Yap twv aXXoov Y^Vfuv twv 7:pOj3A-/;- 
'20 uaTojv, X7.V 37:1 ;x3pooc Ti A'/'ft)"?! toe aXr^iis^ xaD' aoTO, r/.ul oov xdxsivo 

XaijoXoO Tl 3V aOTtO £/£r O 770 XsY'tOV TIVOC £JX'.J/6)^00 to C<i>'>V YEVOC OTl 

37:1 uioooc ii£v X£73i. o/jAov, aXXa to 't'' touto' oux (ztojxov £3tiv dXXa 
xaflo/.oo* 37:1 o£ twv soai^isJiJ/^xoTfov X7t to iv [X£p3i to toe aToaov aX-/ji)£; 
Xaa3av3Ta'. xai)' auTo. £v tx3v '[hsj TOic 77:0 Ttov akkio'^ '^ZMvy/ 7:popArj- ij 
25 1X73'. T.'jy-a. xaUoXou T7. 7:po'i/.TjaaTa j" aXXV^Xou owrx-rm X7;x|'i7!v£3i)7f oo't£ 

■;7.0 ",'3V0C 0OT3 OpO; 0'JT3 io'.OV T'.Vl IX3V 7TO[X(0 'Judry/El TOJV OiXO£lOU)V T'.vl 
OS O'J, oCkK 7j 7:7.3'.V "?( fjUOZvi. ~h 0£ 30tXj3£fi'/;XOC [XOVOV OlOV T£ TlVt JXSV 

U7:7p/3tv to; 7.T0;xto tivI os ixr^ oTov to /,£oxov r^ to [xoo3ixov c?.v{)ptoz(o 

■?, Twv aX/.tuv Ti Ttov 30[xj'j3J3r^xoTu}v aoTdV tIc ]x£v -,'0'-p 7'vf)pa)7toc [xoo3i- 

;iu xoc, TIC 0£ 00. 017. 03 TY^ O'.7ip333(oc T7'jr/jc TYjv T7CIV TY,; 7:apaoo33a>c 20 

TtTjV TOTitOV /.Y/I^£T7t. 7:0r/;3a[X£V0C ",'7.p TY)V 7:pO£lpYja3VY^V 0'.7tp£3'.V 7:pa>T0V 
a£V 03''q31 OTl |XYj 031 7:aVT0JV lOl'oOC TlVaC T07:0OC ^Y^TS^V TOOC 7V73XS0- 

a3Tixo'JC r^ x7xaax£u«3Tixooc twv i-\ aspoo:- ot "j'ap t7. xaUoXoo x7Ta3x3o- 1 'j7:c(p-/ovTo; ADP : 'jrc(p)^£iv aB xotTaaxsopacixoiv A 1. 2 oor/.ujv scripsi rf. vs. (!: 

opiGTixiov libii ■_* TivE? A 4 ocvnxaTr^YopEtTat aP : c<v:iy,c(Tr/j'OpoijvTai 150: c(v /.azrj^- 

poovTcti .\ 7 c).v aBP: om. AD 8 ib;] non liquet .\ -"/.eo'viov P II zi oai. A 
10 TTEoiaABP: oltlI D 12 to-jtio B lo rctpaoiowai D : irooi'SuiSi a.VBP ~ipl B 
£v Toi ooiT. ex 10; B lo. 14 oixst'o'j; too iot'oj D: tw ioi'io o^/.£to'J? AB: c(0-:(rj oixei'o'j; 
aP !•') o'jv] ilvc(( .\ -po, tit viilelur. A IG nva om. !» KI. 17 Yi'vcaSat P. !!' [xe- 
po; A 'vl'/.w/ 0111. 1! 2(1 ■/.'y.T' czuto .V 22 f-t all: oui. .VDP /iyETCd A 

orj?,ov urn. aP tojto] to'jtcov. ut videlur, coir. D 2y> to priiis aP : t(T)v .\P>1) 2.") d'/.q- 
i)«ji); conicio o'!)v7.vtc<i 1> 20 ot-oaiij om. P 2S u^'ip/civ] v add. P- to alterum 
om. aBP 2;) Ti P.l): Ttvt aP: om. A 29. 30 fj.o'j3t7,o; scripsi cf. p. 129.31. 32: 

ao'jaizov libii 30 post O'li add. e vs. 27 «/,/.' Vj TT'i-jt 7j oOoevi A 30. 31 tt/; otcti- 

OESiv ta'JTT,; 7u)v ifecov ttj? TTapotooaEiu; ttjv Tcc'qiv I) 32 ttva; om. A I-i^tjteTv D ALEXANDRI IN TOPICORUM II 1 [Arist. p. 108b34] 129 

av OUfjl TpOC 7.[JL'fOT£pi'Z* 6tJ/jt(OC /^l 01 7.7&oXo'J 7.V7.CiXS'J7.3t'.y.''Jl C)'JV7V7!.- 

f(0'j3i X7t "7. sttI [j,3po'jc. STi OS osf^ac, oTi xoiva -a xaOoXo'j -/.aza- -••> 
c»xs'J7j~r/.a T£ xal dvaaxsuaanxa, AY^iXai oti osi 7.-0 xr^; -oiv 
5 xat)oXo'j oEixv'jvtwv tottcov -apaSoasoj^ ty^v 7.p"/y)v zoiiTaOat, oioti aoy- 

X7t73X3'J7!Csi T7'JT7 X7t T7. ZTzX [i,SfiOUC Xai £3X1 /pr^SlJi-a X7.1 TtpOC X/jV 
£XctV(i)V X7.X7aXi'jr,V. -a^.lV ol £~3l X(OV XOIVCOV X£ X7.1 X7.l)oXo!J Ot [JLSV 
X7.X73X£U73XIX0'' £t3lV 01 0£ 7.V73X£U75TlX0l', OT'. Ocl 7.710 X«)V 7.va3X£'J73Tt- 

X(ov ap)^£at)7!., Xtj'];£X71 £x xo5 xoc [jlsv -po[5Arj[.i,a"a xou? xiOivxa; iv xd} so 
10 67rapy£'.v x£ X7l x7X7.csaxtx»oc xii)oV7i, TrpoxsisUai ol xotc oiwXs'j'Oti-lyoic xo 
dvx'.x£''a£voy x(T>v x'.ihjjisvtov osixvjvar 7.vxu£'.xai o£ x(o xax7cpaxix(i) xo 
di:o'.f7xix6v. x(j) o5v yp"/)3iix(ox£pou? xal dv«*j'x7iox£pouc sivai xouc x7i)6Xo'j 

dv73X£'J73X'./.0'JC XOT; 0l7.X£XXtX0Tc 7.7:0 X0UX<OV 7'pc£X7l. 

p. lOS'JtM "Esxi 0£ xtov 7rpopX"/j[xdxu)v xd ;j,£v x7f}6Xou xd os £7:1 
15 p.£pouc. 

npo[3Ay)[j-7X7 v'jv £or/.£ X£'j'£tv ou xd 7:pox3tvoij.sva (sxsTva 7dp xr^v 3o 
dvt'/ia3'.v Ti£p'.£/£t), dXXd xd ojoisu-sva r^Zq X7xd xo Ixspov [jL£poc xr^ 
dvxicpdsEcuc, 7:poc d uzX dsl £UT:op£Tv £7:ty(£ip"/);j.7'xa)V. (ij; "(dp xwv Tipoxd- 

OiOJV 71 |J.£V £t3lV iv £pa)X/^3£l XTjV dvXr^aSCV 7:£pl£/_0U37'. , 7t OS Y/jTj wc 

20 a'jXXo"j'i3|j.o'j [xsp"/; Xaapdvovxai i)7X£pov ixlpo; 0'j37'. xr^? dvxtcid3£toc (7ux7.t 

"j'dp £l3tV 7'. IvOoEoi. ou/ 71 £pC0Xr^3£lC dXX' 71 y^OVj 3'J7X£/(0p/);xSV7l X£ 

X7l xsi'ij.£V7i, oi' (ov 6 oiaXsxxixoc 3'jXXo*,'i3;j.oc) , o'jx(oc X7t xuiv 7:po[^Xrj- 40 
adxwv xd a£V isxiv d)C 7:pop7.XXoijLSva xd ok (»c ojpiaixsva T^o/p itsot uiv 
V'JV Xs^si. x7i)oXou 0£ v5y Xs^s'. d sTtxsv iv X(p Thpl £pu,-/ivsr7; "x7i}oXoy 
25 «>? x7t}oXou". TO ;xsv -(dp xoivov rdv x7i)oXo!j, xdv doiopbxojc Xsy/jxai* 
xo §£ xo'.ouxov xai>oXou xey xai)' £X73xoy 7vxioi7'p£ixai' oFov x7i}6Xou 
;x£v d'vi)QOiT:oc, x7i}' sx73xov 3s KaXXidc. (u; xa&oXou os xo xafloXou 

Xr(£X7'., 0X7.V X(0 X7f)oXo'J XO '7:7?' 7^ ' OUOEtc' 7rpOaX£l}fj' OlOV 7C7C 7V- 45 

9oaj7:oc otVjuc. ouo£tc dvUpojiro;. Tix/^voc. xd ouxto Xr^ojxEva vuv aTiXw); 
30 xaOoXou X£-,'£i, ou dvxioi7'.p£rxai xd £7:1 txipouc x7.l auxd tteoI xd xa- 

OoXoO -j'lVOJXSVM, <0C xo 'xt: 7'viipOJ7:OC [JL0'J3tX0C £3Xlv', 'ou 7T7C d'v&p(07:0? 

£3X1 aou3'.xoc' . ] auYxaTotay.eucitao'jat aA ;■> 6 om. DP 3. 4 xa xaOdXou xotva slvcd dtvaaxE'joi- 

CTixa T£ ■/.'xi •/.aTaaxc'jo'.att-/.a omisso oxt A 4 post X-^'1/exat add. Se A ( OS 
no add. P- cTtl y\ 8 v.axct- svipva ras. P dTio aD: ev. AB : ^/. P 

10 7:poa<c£lai}o:t A 11. 12 to xaxacfxzxtxov xco dTiccfaTixw D 12 slvat om. A 

13 ToT? in ras. I) 18 post osl add. jjiv aP 19 t/OY]] eIotj A 21 at (ante 

EvSo^oi) om. A 22 §iotXcxx(xo; om. P auXXoyiafj-ds] 6? compend. supra ras. nnins 

lit. P2 23 (ij; alteram om. A 24 £v -m Hspt spp..] c. 7 p. I7>'3sq. 

25 'l.iyA-n A 2() ot 27 b'xaaxov srvipsi: r/aGTo: lil:)ii 27 xto B 28 to uABP: 

7j D 32 (j.o'jai7.d; £3tiv I> 

Comraeiit. Arist II 2 Alex, in Top. v 130 ALEXAXDRI IN TOPICORUM II 1 [An.>t. p. 1()9«1] zoiva 17. -/.7U0X0U xaT7axs'j7CiTr/.a ts /.at 7.v7.a-/.i'jaativ.7. 
Xr>r^3'.ij.7 7.7.1 -|>oc TTjV "(uv iul jj.ipo'jc /7-:7axs'j/,v ts xal 7V7.3xE'jr^v. 70 

X7l OTl oij Oil tOtO'JC -a'vTOJC -IV7.C tOTTO'JC TtpOC 17. IttI USpOUC C"''/"^^"-' 

5 TpO|3X7^[j,a-:7, -7/.'.v osi'xv'jcjiv ot 77.^ tottol cir|3''v, 7/J5' (ov r, x7i)oaou 

-'. X7.-7!JXi'JO!!30[J.3V 7^ X7f)oACi'J 7.V7.aXc'J7'30aiV, XOlVOt TTpO? 7. U.cp6T2p7 3t3l 

TOE "I'svYj -(ov TTpopXrjji.7!Ttov, -;iv/j Tojv -p'j[5Xr(U7T(ov /vE7(ov viv -Ji " 
•AC/MoXoo xai TO 3-1 jj-spour. /.r,'S'. 02 to'jto, i-siov; tjat^-jI-oa tyjv -707'- •", 

003'.V TtOV TO-OJV 7T:)>(T)C TE X7I V.y.{)6'Krj'J, OM -poaiiclc TO iv }XSp£l T| TlVt. 

10 I'va o'3v Y, 7vtopiij.ov oTi ol 7uto'', X7.V £-1 [xipo'jc Ti T, Kpo'^^Xr^'Aa, ypT^aitxoi 

7)[J.rv IcJOVTOtt, •KpOAr,'S'. -sol a'jTO'J, SpSl OS TO 7'JTO TO'JTO 'iKVSptOTSpOV 
STl X7.1 SV T(U T0''t(O S-1 TSASt. T7. [XSV OUV X7Uo/.0'J X7T73X£UaaTrX7. Xal 
TtpOC TO X7l>0X0'J X7T7Cp7.TlX0V -poCj/.T^aa X7.1 "OOC TO STtI USpO'JC xaT7.- 

cp7.Tix6v ypr^i'.av, t7. os xa&oXo'j 7.v7axs'j7aT'.x7. -r/Xv^ -po: ts to xaiioXo'j 10 

15 7.-0Ci7TlX0V X7.1 "OOC TO cTtl [XSpOUC. O'J *'7.p |J.0V7 T7. X7i)0/>0'J X7T7Ci7.- 
T'.X7. -p0pA7Ja7T7 017. TWV X7.l)6)vO'J 'J7:7'p/Stv C>'JVa-,OVTtOV TOTtfOV OSUV'J- 
Tai 7.AX7. X7l T7. i~l aSOO'JC X7.T7''.p7TlX7'. ",'7.p 0S''c7C. OT'. t:7.c avi}poj-oc 

avaTivsT, X7.1 oti tIc ososi/s* X7l /prj37iT' av tic, -poxsiasvo-j osuai oTt 
t1? TjOovT) 7.-'7i)ov. T7) xaOoAO'j os^si OTI z7.j7 y;oovr, 7.77i}ov osua? 77.P 

20 OTt -737 3'.Vj 7.V xal OTI tIc ososi/i'jr. 6ao''u)C xal o ;jl-/)osv1 7.v{}pa)7:cp 15 
6it?ac 6r:7!p"/ov to TSTp7!-ouv r^ jx"/)osu.'.7. r,oovr, to 77a{)ov x7l oti o6 -aa/, 
osOiixw? o^v slVj. O'J |j.r,v 7.va'-a).iv o'jts -ao o Ttvl os'':7; sosi^s xal 
zavTi, OUTS 6 Tivl U.-/J xal jj-r^osvi'. cJ/jasitoTsov ok oti t7. xat)oXou xaTa- 
a X s 'J 7 a T t X 7. X a 1 a v a 3 x s u a 3 t i x a / ot^ 3tu7' ('i-/; 3tv) slv7'. - o o c a tx 's o t s o a 

25 xa ",'£vrj Tcov TrpopA'/iixa'TU)"./. d/.A o'j Ta to'j xailoAo-j 7.va3xs'ja3Tixa'. ou 
rao 6 8stc7c. OTI av; Traaa tjoov)) d^aflov. dv/jpr^xs xal to Ttva sivai dya- 20 
Oov. x7''toi to xaOo>.ou dv£3x£ua3sv. 7.Aa' ouos TO [lyjtu.i'y.j tjoovtjv 
dYa&ov £lvai dva3X£'jd3a; otd tou osicai Tivd rjo/) dv/|p-/jxs xal to Tiva 
jxYj £lvai d^aOov dvasxsudCsTai -(ap to ur^osu-iav -p03s/ai; u-o tou xivd, 

30 ou xsiasvou oux dvaipiiTa'. to xiva uy; elvai 7)Oov/,v aYaBov, oj3it£p ouok 1 Y^vTj] yev in ras. P- 2 te om. Arist. cf. vs;. 24 3 xr^v om. B dvc(3x£'jc(3T[- 

x-^v A 4 rdvTU); Tivi; D: inv. ord. aABP 5 7:po^X7i(j.aTa om. P TrdXtv I): 

did aABP <i ti] t£ D xaxa3X£uo(!;o;.».£v A %oi%M7//o\o\j D Tpo; xous 

d|j.(poT£pc<u; A 7 xiov alleiuiu aP: oin. ABD lU /^ pro altero f^\ 11 -rrpo- 

Xifzi oin. B TO «'jt6 touto ABD: ir/jzo c<'jt6 al' 12 h ti;7 Tpt'xoj ^jit teXei] 

c. 6 1." ^7:1 [jL^pou; aABP: aepixov D 14 yp/jOtaov A xo — oiv^axs'ja- 

OXIV.&V A 1.') xaSoAO'j om. aP l.'i. 1(1 d-C/'faxixd B Hi xuJv ABD: -za a: 

non liquet P post xwv add. xo Paris. 18;»2 a-jvxaxxovxtuv B IS post xi; 

add. oivi^pco-o; I) 7:pox£i,a^vr,v D 20 post 6[j.'>(w; add. oe aB 22 av 

om. I) 23 ixij oui. A 24 or,aiv addidi slvai ABD: £3xt compend. supra 

lar. P-: 0111. a 2.j xc/j om. AB 27 xat'xoi x6 si-ripsi : xat xojxo aBDP : xat'xot 

xai -o'j-.o A dvao/EuaSTtxdv A: fort. dves/.s-jaxEv sive devai/.E'jdja; 6 AD: om. 

aBP cixi pro altero to B oO dyaHov r^OovrjV a ALEXANDRI IN TOPICORUM II 1 [Arist. p. 109a i. jO] 131 

6 r>Et';7c T'.va d-'ciDw o'Jacv r^or^ oti y.r/l T:7.3a (jiritr/tv. s-sl toi'vjv toc 
xaDoXo'j xo'.va (xat Yotp ~poc -a oTtI ijispou; auTOi; yptoijLiila), xoc ok xoiva 25 
TTptorof, TrpaJTOV '-f/jSi osTv Zcpl toiv- xai)oXou tottojv /vSYoIV. y.y.\ i-sl -wv 
zaOo^.O'j Ttz [X2V x7.Ta3xsua3Ttx7. TK 03 dvot jXE'Jctatixa [xaiv -pa-aaTtov], 
5 ("puitov) -d/av sv toi^ x7.i}6ao'j cp-/)at osFv Xi-j'civ -spl tiov dvaofxE'jaSTixojv • 
rdXiv ^dp xaijta ~a>v to xaUoXou x7Tacpa~ixov osixvuvTwv /p7(3iu.ojt£p7. tfo 
oiaXiXT'.xio. £7131 -^Y^, wc £ij.vryixov3'j3a r^o/j. xac 1)333'.;: xal tv. 7:po[5iArja7Ta 

cue 3zl TO -ASlSTOV X7T7'i7.TlX7. XOlXUO'Jl'.V 01 0'.7./v3Y0iX3V0'. , -pOX3lT7l 03 30 
Tip 0'.7/.3XTlXm dva3XSudC3lV to Tll>o|J.3V0V X7l 31^ TO 7.yTlX£t'[i.3V0V 3T:i/3t- 

10 p3rv (T0i7'jTr| -dp y; iv toTc Xo-j'Oi; 7'J[xv7.a['7.), Stj^^ov lo; to xaT7'i7T'.xov 

d~0'^7TlXU)C dv73X3'jdCoiTO dv. TO IJ.3V OOV dTTO'faT'.XOV TO'J X7T7.CC7.TlX0tj 

TtpioTov, OLOTt TToXu /prj3taa)T3pov Tip oi7A3XTix(p, TO Oa xaUoXou diiocpa- 

TIXOV TO'J STll [xipOUC, OtOTl XO'.VOV TO X7.t)oXoU X7l "pO? TO 37:1 a3pO'J?. 35 
OTl 03 0lX3l0T3p0V Ttp 0t7X3XTlX(p TO dva3X3'jdC£lV TO'J xaT73X3ud(^SlV, iv 

15 ToU TTpwTto Toiv 37riYpa'fOijL3V(yv E'J0/jtx3uov dv7A'JTixu)V X3X3XT7.'. (sTrqpdcss- 

Tat 03 TO 7.UT0 X7t EuOr^jJ-OU '1*7:30 T(I)V dv7A'JTlX«>v), 3V 01^ O'JTtO? Xrj'iT^t, 

oTt "b o'.aXsxTuoc d ixov x7Taax£'jdC£i [x'.xpd cST'.v, TO ok TToX'j T?,c ouvd- 

jX3tO^ 7.'jT0'J 7:pOC TO dv7lp3rv Tl 33Tl". l)s3lV 03 TO -[J/^jKr^yyj. X0lV0T3p0y 
A3Y31 

20 p. 109a lU "E3TI 03 )(0tX£7:(jUT7TOV TO 7 V T '.3 Tp s'ci 31 V T 7, V d 77 T U 

auixp£[3"/jX0T0C 01X3['7V 0V0;x7 3i'7V, 40 

To |X£V ■/7X£7:toTaTov /vlyoi dfv, oti |j,"}) d7:Xo[iv tx/jos 7rpo/3'.pov 
wc £7tt tu)V d/Aojv. dvT'.3Tpo'ir]v Oi vjv d'/v}//)v A373'. 7:7pd Ta: 3tp"/iu.3V7; 

£V ToT;; 'AV^X'JT'.XOTC' 3X3''v0JV -dp V)V 7, |J.£V X7Td TO'JC OpO'JC 7j 03 X7T7 

25 TO xaT7CpaTlX0V T3 X7t dT:0(p7TlX0V, w; at 3vS£/0lX3V7l dvT33Tp3'-p0V. 7,V 

8s VUV XSY'SI. X7Td TO'JVOjxd S3TI* TO Y'dp T(p TOU 'J7:dp/£tV T'.vl X£l- 

U.£VOU Ov6;X7Tt TO 'J7:0X3liX3V0V X7X3rv dvTl3Tp£''^£iy XIySI. orov TO ' C^J'^V 

67:70/31 dv&pio7:(o ' dvTi3TpiCpovT£c Xsyoasv '6 d'vt)p(o7ro; Ctpov Ijtiv'* o 45 

Y'dp iXdpojXEV U7:dpy£lV Ttp U7:0X£'.}liV(O, TOUTO to 'J7:0X£t'u.£V0V £Tv7t X3- 

30 "(0[X£V. £1'/] 0' dv dVTiaTpO^Tj TOUTO. X7B' 030V TipuiTOV dTTO TOU XKTr,- 

YOpOU'xIvOU dp/OU£VOl |X£Td TaUT7. d7:0 ToO UTIOXEtlXiVO'J T7jV dp/TjV 

7:0l0!JiX£f}7. 0T7V OUV O'JTtO ;x£T7X7[x[i7V0VT(JJV 7jJX(I>V ri'kf^ZZ Y, TO X3-j'£lV 1 dyaSfyV B 4 tujv Ttpayfj-aTiov tlelevi 5 TTpwTOv addicli fi ypr^siacuTEfiov R 7 ^avr^- 
(xov£'j3a (sc. p. ]"2y,9. 10) scrips! : £[j.vrjij.dvc'ja£v libri 8 xoy.t'Co'JCttv supra x scripto v D 
irpdaxEtTcci A 10 Yuavait; A 14 oti oe] exi xi B ofxctoTctxc/v A 15 £6oTj;xia)v 

ABD X^?v£XTai ODQ. aP IG -6 BP: om. aAD Euoiqij.c-'j] fr. 100 'l'~£p] au flpo 
ut Ti Tipo Tdiv to'tiiuv iu iudicibus Aristotelis et Theophrasti, cf. p. 5,28 twv coir, e.x 
ojv P- Iv oi; D: om. aABP: fort, iv w 1" post 6 add. [xev A -tj; evan. P 
18 post Se add. ot) aBP 20 trjv AR Arist. cf. p. 132,5: om. aDP 25 te D: om. aABP 
-rjv BD: Trjv aAP 2G in-i om. aP to corr. ex xw B tw om. A u-apysiv scripsi 
(uzdpyovTo; Waitz Org. II p. X coll. p. 132,2): 'jTiccpyEt libri 2G. 27 7.£ifj.£voj aBP 
27 'jvo;j.aTo; A to prius om. a to altenim aABP: tw I> '2% 'jrAoy^iy I) 29 to 
om. a 30, 31 xavfiyopo'juivo'j corr. ex xaT/jYooo'Jaivoi, ut videtur, P'* 

9* 1:52 ALKXANMtl IN TOl'KDKl'.M II 1 [AnVt. p. lODMOl 

7.7.17. TO 0V0a7. •/.7T7. T Tj V 7. TT 7 3 'J ;J, ,3 E [j "/) X TO C 0£ aVTl T^'J TT,'/ 

T'o T^'j 3'j;ji[ii£|j-/)X0T'jc or/.EUi) ov'j;j.7ti ovoaaro'J37V to 'j-oXiMj-cVOV 7'jT(tV. 

:> Tj TO 7.VT'. jTOS'fSt V T Y) V 7.7:0 TO'J 3 'J [J, jti 3 [j "/; X T C 'ilv.Z'.TJ 't'^'t\xr/.3 ITJ •> 
SIkSV OV0U7'r£T7'. ";7.p TO 'J-OX£''aiV0V Tro TO'J X7T-/)Y000'jaEV0'J 0V0JX7.TI (OC 
OlXitC) iv T7j T0'.7'JTY, 7.VTl3T[>0'.i-(j. i'i (OV 03 JJ./^x£tI TO'JTO 7.),rjl)ic, T7'JTa 
OS O'jX 7.VT'.3T0i'i£'. T7'jT/|V TTjV C/.VT'.jTOO'friV T/jV X7T7. T0'jV0a7. T7. [XSV oOv 
OJC ".'ivy] 07:7'[>"/OVT7' T'.j'.V r^ O), Op'.3|J,ol V] (>.>; lO'.a 7.VTl3T;y3'icl' O'J ",'7.p 

10 "/SVOC TO ^(OOV. ToOtO TfOOV 337'.. X7.1 O'J 0p'.3jX0C TO I'l^^'V 77 3 ^ V • 77 'J V 
£37'', TO'JTO IdVjV 773I0V 0''7:0'JV 337'., X7.1 O'J '.'^'.OV 70 ", 3/,737'.X0V 337t. T0'J70 
Y£A7.37'.X''jV 337'.. 0'.''^, 3'^ 70 X7.7 3X3''v<OV 71 X3''[X3V0V 'J777p/3'.V ;XYj 7.V7'.- 10 
STOSCiOl . O'!)*!) 7V 'J777py0'. 0'J7(tjr ftJC •J~'J.rj'/t'y 373i>"/]. 0'JX37' 03 70'J70 
7.77X<o; 3771 70'J 3'j;x[>3j^rjX070C d/.ylir. O'J ",'7'p, cl' 7'.Vl 70 AS'JXOV ijvAry/zi. 

15 ToijTO i:7!v7l0; -f^r,r^ /.rj}. AE'JXOV 337'.V 7./,/.' O'W. 3'! ;X7) AS'JXOV 317:31V £37'.V, 
'Xo/j X7.1 O'J/ 'J~drj/Z<. 70 Ac'JXOV 7.'J7(iV (0373 O'J/ OlOV 73 70'J7(0 /pifO'XSVO'JC 
'■h'J.y/.l'yJ.'ilVJ 70 3'J|x|^3V/}X''j;. 7'.'7'.0V 'jS 70'J70'J. o'7'. 70 G'J[X,33j3-/]XOC xa77' 
7L '\:i-'J.V/yy 7'.vl 0'JV777t , (0 03 U./j ''jMO 7./VA'7. X7 77 71 UT-ap/Sl. 7t Xsl 1'. 
77"/,, 70!J70 OUX £37'.V 7.7:/.(0C 0V0[X737!. 7(0 70'J 'J7:a[>/0V707 0'J7(')^ 7'J7(0 (^jVO- 

20 ;X7.7'. • O'J "ap 70 X777 7'. 'X3/,7V l^'y(^ X7l |X3/.7V, 0'j03 70 X777 7'. /-3'JXOV 

■/]0-/j X7' kvy/Ji^r 6 "j'O'jv Aiih'o']; X7.7a 7'. wv Xs^x*^; (xa7a 77.^ to-jc ooov77c) 

O'JX £57'. /vE'Jy/^C. TO'JTO 0£ 70 7:Tj 'JtAo/ZIV ZTZl UOVOL) TOiJ 3'J[x[j3|3r^X070C 
/6}rjrjy iyv.' 0'J73 ••7.0 70 *,£VOC 0'J7£ b "^jplSJXOC 0'J7£ 70 lO'.OV TO X'JpUO? 

X3701X3VOV 7:r| Tivi 'jrAy/zv^ old t3. w3T:£p ouo' iv fx£p£i Tivl xal czToacp 20 

2') 'XOV(U. (OSTE. £'] TO 7:yj 'J7:7'p/£'.V TtO 'JTtOXSlfxIvtp aiXlOV 70!J jXTj avTiSToi- 
'i£'.V, 'XOVOV lOE TO'JTO oToV T3 3771 TO'J 3'Ju[3£3rjX''^TOC , £771 JXOVO'J 7.V TO'J 

a'j;x[j£|'d-/;xoTOC sr/; 7.X-/;i)£c to ay] dzi av-ia-pocpsiv o'j yotp £ti to u770X£i- 
'x£vov £377'. TOUTO £1771 £i7:3t'.' TO sufxpspr^xoc 7:7, X7.1 [XYj i-'kSi: \>T.6.U/n'K 

O'JX '7.V7'.0£rTai 0"/] TO 3'ja[53[^-/]X3V7l (ti) T'.Vt 'J7:0 TO'J JJ-T] aVTlSTpE'fStV O'J 

30 77'0, 31 1X7] 7.VTl37p3'i3'., 0'.7. 70'J70 0'J03 C'j;x,33j3"/]X3V. rj.ul OUOS 0£rxV'JT7'. TO -''> 

'JTTOXSiaEVOV ''jV0a7^fj;X3V0V Tip TO!J 3'J[X^£[3/jX''JTO; OVOjxaTl, 7.V 0£l/l)r( 7'JTOJ 

cu[j-^£[3-/]xoc. ;x3aX(ov 03 Ttov Tipo; TO aujxfBipTjXoc T07:(«v T7]v 7:7.p7'ooaiv 

7i0l£l5l}7'.. T'//7 'lO'.7' 33T'.V [7'JTa)v] 7:7p7. 77 7/.}.7 7:po|3A7]iX7.T7 T<OV -y.TTO 3 xaT'i TO ovofj.a om. D ;;. 4 ivtl too t/jV ti5 aP: -ivtl to'j ttjv A: -ivti D: -:>,•; 

d-o B 1 (j\''jfj.ri.~y -'A7.V.VI (5) om. D ovo;xc(Co'J'jt A <S to ovoua a 

.S. !l Ttu — 'jTTctp^^ovTi A 10 oiro'jv] oi in ras. II i^Tt jnius om. aRl* 

12. 13 dvTCJTprjci 11 I.") y/fj 7:c<vt(o; A: v/jfj om. U nrtv a'rciv D IT 7.vc<- 

axE'j'iasiv A IS (ij] o); A Tt (ante 7,ai) om. D li) oct^.to? om. D 

a'jT'-j Dpr. 21 Ae'jxo; luv B 2?) 6 om. aP -zh (ante lotov) om. aP 

24 oKv T£ .\ 25 £( superscr. P. ;xrj 1): \>.ifk aABP 20 post otov -.t 

add. £i-^a (bii'j 1) post a'jajSsiSf/y.oTo; add. to; B 27 otsi om. .\ : ■xta aP 

ETi aBD: I'-jV. P: Ir'. A 'l^^ I'i-ox] ras. P ''irA[yivi i)P: 'j:7C('p/civ aAl! 2'J -i/; 

Bl': 0£ aAl> ti aldidi 2i). 'M O'j yip ci a>j dvT'.TrpEyii in mrg. I'' 

33 a'jTcLv delevi AT.EXAXnnr IX TOPICOnrM ll l [Arist. p. lOO^lO. 27] 13;^ 

xatloAO'j y.^l irrl asoo-jc iv to'jTd) ■■'viSDai ■:'.V7 K0'';,':i/«"/,;x7t7. zi to'j iv u-EOii 
O'jTfo TIC '"j.vjj'jr,!. (ijc i::; 7.To;j.fov 'lz'i^i^.v^'^j'j^ os'jTiOOV OS TO jxr^ 7.VTiaToio£'.v ;5o 
Tov rpos'O'/jwivov -oorrov Ty;c 7.vt' stoo'^v;; -7VT7 T7. 7.-0 to'j 5'j;j.[^Sjil-/)X0T0c 

5 ~pO[j/."/|ii,«T0t. TO'jTO 03 •'''""P''C'">'|-'--V OV /OT^StaOV KpOC T7.C i~'.yc'.p/^?jSlC' 
;j.SV -'7.0 0E!'c7C. OT'. O'jy. SOfT'.V (XvflpdiZOC TfOOV 7j TfuOV /.OY'./OV i)v/;Tov 

"?! 73/.7CiTr/.ov. sOitccV 7';j.7 y.7l OT'. o'j'ts "jivoc o'JTi opoc O'jTi. io'.ov y-jV a'j- 

TO'j TO 77:00'.00JJ.iV0V 7.VTiC(TpS'i£ ",'7.p OLV. 6 Oz. 03U7C. OT'. |J.7' ijT'. t.t'J- 

v.'jz 7'vi)p(«K0C Tj a£/v7.c r] T'. a/.Xo Tmv a'j;j.|ii£|jr,7.0T'ov 7'Jt(i1 , oO/ 7)orj 3j 

10 7.7I TO 3'JJJ.|j3J57jX£Va'. T' T0OTO>V 7'JT(0 7.VTJp7j7.3. 0'JV7T7'. 77'^ T'. 7'JT(0V TT/, 
77! Z7T7 Tl 3'JJJ.p3p-/jX3Vat 7'JTU) ' 3V "'Zp T(!) 3'ja[5i3.37yXOT'. (OjTtSp TO X7i>0//>'J 
X7'. 3V ;X3p3l O'JTU) X7l TO 7.7:XioC X7l TC'/j. 33T'. 03 C(V7/.0-j'''7V T'.V7 3/OV TO 
;X3V OCTtXwC -pOC to Xai)oXo'J to 03 TTTj -[jOZ to 3-I ;j.3pO'JC, 7 iSTlV 7a'iOT3p7 

3v T(o ^'jaJBcPr^xoT'.. (be X7i 7'jtoc avrjaov3'jC(3'. • to ^ip tt/j x7l avj 

15 X7t)0/.0'J. 7VT''x3tT7l ;j.3V (yip) T(0 "T, TO 7.-A«)C. (")a-3p X7l T(») 3rl 40 
aipO'JC TO X7l>0A0'J* 6 0£ TOi -■(( TO X7i>0/.0'J 7.VTzi)7^Z3V f'oC 3/OV 0|J.OlOT7jT7 
T'.V7. -pOC TO 7T:Ad)C, X7T7 T'. 03 7V 0'.X7'.0a'jVr^ T'.V! 'j-7'pyO'. . (l)C clTTEV, 

£1 £x 'f'Jaf£«)C syoi rpo; ttjv i'c'.v T7'jT'/)v £7riT/^0£t'(oc' oaot'ojc X7l £t £; i'Uo'j^ 

|/OVOU 7:£pr' TIV7. TWV 6'.X7l'ojV 37:'.pp£7r(TjC £yO'.' OlC^iTTtO Y^f'' ^"/.toc 6 
•20 TO'.O'jTOC 0!./.7'.0C X7.''tO'. •J~7p"/0'J37p 7'JTf'} O'.7.7'.03'JV7|C T'.VOC. 

p. l()Ua27 ^•.Op'.'373l}7l 03 031 7.71 T7C 7.a7pT''7r T 7. C 3V TOIC 77 - 15 
j3Xr^[i.7!3tV, OT' clCil 01TT71, Tj Tfj) 'J; 3 'J 3 3 i) 7 '. 7j T (i) TT 7 p 7 (':( 7 l' V 3 • V 

/, V X ; • [J. 3 V /j ' T 7 V X £ • a 3 V 7 V /. 3 C '. V. 'EC'/jTr^Urj TToic otov t£ ki'izv/ 7rpoj3/,r^ix7 'bvyAz- v. Y7.p r7.v rpfifjArijia 

25 T7,V aVTl''f73'.V -3p'.£y£!., TfOC 7V £17] TO 'I/£6o£5l)7'. 7j TO 7/,7jU3'J£lV £V TOl^ 

~po^/.v]ij.73'.; [j//)7:ot' otjv -[tr/^Kqyyj.. mi Kpo^r-oy /J07p o-j to -poTEiyo- 

U.3V0V T3 X7l -p0j[37A.A0;X£V0V 3T'. /.3-3'. 7.AA7. TO ('Jp'. j|X3V0V 7J'i7^ X7I X3''- 72 
;X£VOV, (Ju; £l-£V T|6rj X7t 7p/0[X£V0C, O'J 7rpOiaT7T7'' T'.C, OV h 0'.7X3XT'.X0; 
ZLV^yZVJ £7r'.yclp£r. 'fi^' 0£ 0£lV TTpWXOV TOCC XaT7. T7 j:po[jA7][xaT7. Ot7- 

30 |x7pTias (bpt'silai xal -,'■""[''''1^''^'-'^ 3iv7!. rpo tt^c t(I)v Torrotv Z7p7003c(0^. 

£7:£t Y7.p 7t 7V73X3'J7l TWV T:pO|j/.7j;X7T(UV X7T7 T7C £V 7'JTOIC 7.;X7pT''a? -I'vOV- o 
T7t, 031 Or^XoVjT'. T7'JT7C -'VtOp''|X0'j; T£ X7l 0[XO/,0*jO'J]X3V7^ £'!v7r X7l>' 7. -,'70 1 post TrpioTOv add. ixsv A £vj -pwTCiv I) rjiv ex corr. add. \) - jjo.st -iva add. 

TO! P 3 ocy-c/'JEt B Tipo^XTjjxara] -Xr|pa>[j.aTO( A 9 6 mrg. B r^ [jiAa; 6 avftpio- 

-0? I) ]■_' o'jTto TO T.ff (to t:^ in tnrg. P^) 7.a\ to ctu/.tTj; aP esti — i-/,(Ju; (13) in 

mrg., set! om. Ttvd, P'^ 14 |xvrj[Aove'j£i conicio 15 yio addero quam -6 Y<ip- y.ai^o'/.ou 

leramatis loco pouere maliii to -/] tw a 15. If! to i-.i [jioo'j; ~tn a 17 Tiva D: 

om. aABP oi om. D IS £/£t AB post o;xotio? add. os B 1'.) oiy-aicoe B 

e}(£t B 20 0!'JT(;T om. D "24 e^tjT/jToli aP 'Lc'joe; corr. ex 'i/sOoo; P-: 'icuodj; supra 
u)? scriptu £3 D rav D: to aAP: om. B 25 av] ctst .\ post slVj add. Asy^iv a: 

siiperscr. P- 26 |j.-^to (sic) oov A -postTiov] p. 129, IGsq. 28 eIttev] p. 108b 37 
ovi aDP: w A : o B -pot^-axctt aBP (rrpoi in ras. P-) : :rap{3Ta-ai AD cf. p. 135.28 
29 E-'./EtpEl sXEvyEtv ]] 32 xct»' a y'^P '■*?= ^''~^' ABD 134 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 1. 2 [Arist. p. 109«27. 34] 

'^■/jat', *^VOJptC£lV. 060 OTy 'f"/j3'.V 0Cp.7.pTl'7.C £V Totc TTpo[5iXrj[J.7. jl ''I'vcCiijai, 
5c OTjXoV Otl 'i7.V£p7.C -01/^37^ cl"/] OCV 7.Vr|p-/iXCJC TO 7:pOj3X-/jU.7' 7^ "'^r^ 
'J;£ijOOC Itt}st7l Ol' 7UTWV , T; 7r7p7[37''v0'J3'.V £V 70701; T Y) V /.Z'.iJ.SVrjV 
5 XSCIV. 'j;£U0£T7l IX£V "|'7.p 6 TTjV TjOOVTjV ~£XOs Tll)£a£VO; X7.1 TOUT')) 7:7.pl- 10 
(JTa|X£VOC" TO 'i'Otp 'XT] 'Juap/OV r(J "'/^''^'■'"'Q U-7'p"/£lV 7Ulfj XsYci. 6[xo»o; 

'lisuooxai •/7I T"/]v /tv/jSiv 017. x£vo!j *j'iv£aU7'. Xiyfov 7.XX7. y.al o 7'to;j.a 

JX£-|'£l)/i ':tO£[X£VO;* aXXot X7t 6 £? £-l-£0fOV "'-VVfOV T7. 5a);X7t7* 7A/.7. X7l 
TYjV 'I^U/TjV yojp'ar/jV TS XOlt 7.07V7TOV Tll}£JX£VOC* 7./v/.7. X7't 6 JXOVOV TO 

10 X7X0V 7.Y7i)ov X£Yfov. oja7r£p X7l 6 t7. otc 060 ~£VT£ Xiytov. -apa^aivc'. 

0£ Ty)V X£l[X£V-/jV X£?IV 6 TYjV [X£V 'J-OX£'.[X£V/)V CiUSlV T^TIC kOt£ £aT' 15 
YVOipl'CoJV, [XYj Tti) a'Jv/i&Et §£ Xttl X£lfX£V(i) OVOjj,C(Tl OVOfXCt^WV 7'JT"})V 7.XX7. 

7rapa/7p7(3aa)V X7.1 loio'.c ovoixotst y^pa>[j,£voc x7t' wutYjC, wc of Ki'^w-z; [xovov 
Tov aocpov TrXouaiov r^ [j.ovov xctXov t^ txovov £UYSvrj r^ jxovov pr^T0p7. ou 

15 -j''^-^'' 7.7VOODVT£; OUTOl "7. UTTOCpJ^OVTa T(0 30'ftO TtXoOtOV T7.'JT7 X£-;0'J3'.V Tj 

XGcXXo^Tj ou^ivs'-av, dXXa 'irapaPatvovT£c tt^v x£i;x£v/)v Xi^iv o -,7/^ tcXoutoc 

-/; TO xdXXo? OUX £TTt OtpSTT;?, dXX' 6 [xkv £-t -/p-/jJX7!Ta)V T£ X7l /T/^;j.7T(tJV L'O 
XCtTY(''^P^^'^<^^9 "^^ ^^ XOC'XXOC iTit aU[X}X£Tpia; TWV iv TW C«><0 7.VOIXOlOa£pOJV 
JXOpt'fOV. £t 0£ ECJTIV 7.[XapTl'a TO TOUTO 7lOI£IV, 6 Ot07'c7? Tl TOIOUTOV £V Td) 
20 -popX-/;|X7Tl SlVj 7.V £X£7C7? 7.UT0. ttUTOC 0£ £V7p7£l UapOtOcrj'JiaT'. X7l TtX"/)- 
XTlXOi TTp T0l76r/)s 7[X7pTl7C £/prj37T0 £l-d)V TY^V 7:X7't7.V0V avDpfOTIOV 

£t yap oXo); Ttc 70T(ri 3UY"/u>py;aai -7p7[57iv£iv tyjv x£ifx£vr^v Xiqiv, outo? 

op£r X7.t TYjV -X7T7V0V 7v!}p(JD-0V. ;X£V oOv O'JTOJC X^j'tOV T 7] V -X7!-25 
T7V0V avDpOiTTOV (O? C'UOV XoyiXOV iJvr^TOV '|(£U001t' av X7t £V£/01T0 T-^ 

25 7rpa)T-/r| prjO£''3ri 7.;x7pTi'7." 6 0£ to toio'jtov oivooov o-jtio; ovojxdrwv -7p7- 

Pai'vOl 7V Tr^V X£ia£V/jV 0V0[X73''7V. -7p£l)£T0 03 ToOtO 0£lXVU; OTl X7l TO 
TOIOUTOV 7.tX7'0T"/]JX7' £3Tl X7.1 OU [XOVOV TO '!;£'J0£3l)7l, X7l "(''TV^ '■"•'" ^■■'' '^•'•"^•• 

cx£U7t 7rpo|3X-/);xdTojv xal xaT7. to'jto. 

p. lU9a;j4 ElC ;X£V OYj TOkOC to £-l[5iX£-£lV £1 TO X7t' dXXoV T'V7. 
30 TpO-OV U-7p"/0V OK 3U[Xp£prjX0C 7.:TOO£OOJX£V. 30 

ElTTfbv 0£lV 7p/£3l)a!. 7kO TWV XwOoXou dva3X£'J75TlX«)V TOV -ptOTOV 

TOTTOV TOIOUTOV 7r7.p73l6a)3l. 0£''xVU3l yap Ol' 7.!JT0U OTl [XT^ £3Tl (S'Jll^Z- 1 OT] (aute Tov) A ot-jxciO A 2 cprjOi otn. aP or) aDP: oji A: 5e 1) ."> o BD: om. 

aAP 5v om. D v]] si A 4 dv otyxoi; aABP: kuttjv D 5 [xev om. A post 

TOUTiij add. jxaXiata I) n. fi supra -apiaTatj-svo; add. auvayopdiv P'' 7 xoivT,atv .\ 

xotvou Bpr. Y£v£3i}aL IJ 8 y^vtuv AD !) dliavaTC/v — 6 ydp (p. 135,29; cm. P 13 -otpa- 

yapccOSujvD: 7:apaXa[j.j3dvi)>v A: -poyotpctosiov uB auTr^; 8cripsi: a'jxujv aAB: ccjto'j com- 

pend. D 10 jxopuov I>: ujpttov A: [j.spoJv a]> oei'ca; fort, recte a 22 auxiij scripsi: 

'i 
aiJTU) aBD: auxo A ajy/(up/j3at D : a-jy/tup/jaEi aB: a'jy^/iop A TictpapatvEiv D: ::apa- 

pat'vEi aAB outo; D: outioc aAB 23 ouv om. D 24(usAD: -/.at aB 25 81 om. D 

26 Xe^iv D 27 o'j fx($vov om. in lac. D ytvoivx' aB 29 xpo'ro? a 30 d-ooeStoxev 

om. aB 31 oetv aB: od AD 31. 32 xpoTiov rpdixov A 32 Tiapaoioioxe A ALKX \NF>HI IN TolMCOI^r.M II -J [Arist. p. inn>..S4] 135 

[■jr^y.h; to (h; 3'j|j.|3i,3-/)7.oc 7.roOif>;;j.3vov ^'josv 77.0 tojv 7.7.77. 7!/,/>ov T'.va 

to 0770 V 'J~7.f('/0VT(JUV Tivl (iJC 3'JiJ.[:i£[drjX0C GtUKJj 'J~dr//Z>y OtOV TS. Oil 0^ 
lATj 7.7VO2IV OTt HsO'iJVacJTOC 0t7'.pif«3'.V /.r,'-- ~'^r>^"i'7-'-I-'-'^- "''•'^^ tOTTOV -7.<>7!",- 

7S/.;j.7 ;j.sv •'7;> SjT'. to xotvotioov z7.1 X'xUo/.'.y.o'jTZOOV 7.7'. 7.K/.o'jjTiOOV /.z- :>•'» 

j *0;XiVOV, Ot'i' O'j TOTTOC c'Jp[37.3T7f 7.0/Y] ■;''A'"^ TOZO'J TO r.'J.rjd'l'^t)^\i.''J^ 

w(j~5p TOTTOC i-r/3tr//(a7.Tor. oTov 7:707!7",'sA;j.7. ;j.3.v to o'jTdjr Xey^jusvov, 
OT'. osi iTriystfiErv 7.7:0 Tmv iv7VT;ojv, 7.k0 T(ov 3'j jTOi/tov, tottoc os oiov 

SI TO SV7.VTtOV TC0/J,7.'/<yC. .7.7I TO EV7VttOv'. 7^ 31 T(0 SVaVTUO TO iv7.VTlOV 

'jrAy/ZU 7.7.1 TO 3V7VTt'0V 'i-6.r//t\ Ttj) iv7.VT(,'(o' , 7.7.1 -7'XlV ' (OC 'iv T(T)V 3'J- 

10 3T0l'/(OV. oO't(jL)C 77! T7. iJi'.-^J.' ■■7.rj TOTTOC -00T73'.C TjO/j T'.C 7.7TO TO'J 40 

T:7pa77E/.a7Toc -s-iOvow. zr/.'jTf^v os [/.r;«j] ~"/)v oi7'fop7.v T:7pa77i/.;j.7.Toc ts 
7.7.1 TOTTOO 310WC (':)i0'.^p73T0c Ta T0'.7i>T7, hrjjXuz isTiv 6 TiowTOc 3ip'/;;xivoc 

TOTTOC, -7p7-'YE/.U.aT7 /,r,3'. 7.7l TOTTO'JC T:7p7.77S>.;X7Tl7.0'jC ' TO -'7.0 S TT '. j3 /. i - 

TTStv osr/, ci TO 7.7.t' (zXaov T t V 7. tpOirov UTiap/OV <oc 3oix[5cp!r^xoc 
15 7.7:0 oio(ozo, 7rapa7Y£/.a7Tr/.ov. tottoc o' av 7.Tr' 7.'jto'j S'.'/; o /.iyojv ' 3t 
TO (oc 3u;j.p£pr|Z0? ^rroosooasvov 7.7t' a^j.ov Tiva TpoTTOv 'jtt70/c'. . o'j x7.- 4.> 

XcOC (ZTTOOeSoTOCi' , Ti £Tl TTp03S/£3TEpOV ' £1 TO U).? 3'J;j.p£,3/)XOC 7.T:00£00a£V0V 

•;£voc £'i'r| r^ t:7!X'.v opoc r^ loiov'. 6 [XcVTOt 'Api3T0T£/.ryC totto'jc x7l t7. 

T017'JT7. X7X£r, ["?,] OTt JJ.£Ta TO'J TT7p7.YY^X!-'-^-~''-? V>"// "/-^l "^^V TOTTOV £/.7,3£V, 
20 oiil 0£ 7.7T0 T(JUV £tOlX«.)T£p(iJV X7.1 T7.C 0V0[i7.3''7C TTO'.O'jaElloC TtOV Trp7.YaC(T0iV, 

oiov T7|V ou 3t'7.v oox ov uotX/.ov 7^ 0'j3t7V ovoixa^ojisv. r^ -yjv 7:o30T"/)Ta ov 73 
7./.X7. ;i7.).Xov tot'ojc 7:o3otv;t7. iTtsl oOv t7'jt7. oux £;a) Xoyod, tottou; 
X7l T7. T0i7'jT7 xa/.£t T(ov -7p77Y£).aaT(ov. o'jo 0£ 7.;x7.pTiojv "'ivoixsycuv, 

(l)C TTpOE^TTSV, iv TO'.; 7TpO|^/.r][J,73lV, ''' T^ TO'J 'yc'jOESUai /( TOO TM[jr/.[-ia.vnv^ Tr,v 
25 X£l[X£Vr^V Xsctv", O T:7p70lOO;jl£VO? TOTTOC £OtX£ iX7A).0V XrCiSUat TTpOC TO'j; a 

TtotpaPctivovTac ''t-/jv xsiix£v-/iv /ig'.v", ixTo; £i [j.-/; y/oito T'.c suij-pEpr^xl- 
V7.'. xotl TO aXKui; urrapyov. £3t' ok o totto," £TTt3x£7TT£3i)7(.' 'f'/lSt osTv £l 

Toij TTp0[3XY];X7T0C TTp0l3T7[J-£V0C TO X7t' OtXXoV T'Va TpOTTOV UTr7!pyOV 

<b^ S'JixPi^rjXoc 7.7T00£0(ox£ V 6 77.0 TO xaT' aXXov T'.v7. Tpozov 6 Trap- 
so "/ov S'jfxpSj^r^xivat XsYtov 00/ uyKoc /.r,'£i, X7i' aXXov 0£ TpOTTOv 6y)Xov oti 

TWV TTpO£lpr([X£VWV. 0£0£'.XT7'. 77.p OTl TT7V TO UTTap/OV Tivl Y^ (U^ OpOC 7^ 

(1); lO'.ov Y] tijc 73'voc Tj (h: 3'j[x[5£[3r^xo; urApyzi' £i o'jv to wc 73'voc UTTOt'p- 10 1 Ttvi om. 1) 3 6£o'cppot5To;] Wimmeri tV. LXX Aeyct a.A.B: 9r,5i D 4 (j.£v om. A 
xoti alterum BD: om. a A 7 otov D: om. aAB S t6 ivavxiov Tip svavxiVu a 9 to 

^vavTi'ov 'j7:ap/£t tw ivavtt'ou .A B et omisso U7:ap/£i D : ~w evotvTi'iu uTiapyci to evotvTtov a 
£v] £-i B 1 1 Lt(i.u aABD: om. Paris. 1972 cf. p. 99,"22 12 xpo'TiO'j a lo post Trapay- 
yE^jxaxa adil. oi B 14 0£t a IH. 17 o'jvc aXXco; A 17 rj y.ai a 18 /j prius aAB: "/ot't 
ill ras. D opo; in ras. I) 19 "q delevi t^oti post tottov tran&posuit A 20 ioixco- 

T£p(ov A: £toi7.0}TdT(ov aB rpayij-ottiov a: r:o!paYy£X[xa-(uv ABD 22 post oiiv add. y.ai D 

23 7:o(pctyy£X[xaTtov ABI): Trpayp.ciTiov a 24 cv toi? -popXrjtxaaiv lu; 7ipo£T7r£v a to'j 

utroque loco scripsi: ro libri 2G p.>] ex corr. add. D 27 xat hue transposui: post {xrj 
vs. 26 liabent BD: om. aA 27 £t om. A 28 post uTrctpyov add. xivl AD 29 «bs — 
u-ctpjrov om A 29. 30 '^rAr^-fVi om. D 30 ouy 'jyiw? X£y£t om. a 31 tov 7:po£t- 

p7]fJi.Evov D OEOeixxat] c. 4 p. lOlbHsq. 31. 32 \ to; y£voi /^ 10; opo? \ w; t'otov 

aB: (u; y£vo; vj cb? loiov r^ ojj Spo; A 32 loiov in ras. D 136 ALEXANDRI IN TOPICORUM [I 2 [Arist. p. 100<''34] 

yov Ttvl r^ 6); loiov v; (5j; opov u)? CUfj-^cP'/jxo? <j-Ary/zv/ ki'irji, otjXov 
oti (Jbc atxctpTCtvoDV ocv t\i'{yni~o. ttojc Oc ofov t£ ",'vwpia7.i touto, irvj; )>s- 
-,'£i. [xaX'.aia o£ cp-zjCft Tr|V fjiccjr/jv ot[j.c(r>ti7.v -j'l'vcaila'. Trspt tk 'jiv/j. 
TOOTo OS. STtsl xa -j'ivr^ 6[J.oio--/j-ot xivct [xotXXov T(ov aXXwv i'/siv oo/si 
5 irpioc; xo autjipsp'/jxo^* xo asv "j'^p lotov xal o 6pi3;xoc; [xovto xotl Ttavxl u-ap- 
)(OL)ai, 010 X7.t avxt(5xf(3cpo-j3i -rji^ 7:|:;7/;'[xaa'.v wv siaf xo 0£ ^ivoc X7.1 xo I5 
a'jij.[33p"/]xoc i-l ttXsov siVt xouxou ta 'jTzdpyou(Si, oio xal O'jx dvxixax/^- 
70pouvx7.i, [i£V O'jv ouxtt); Xsycyv oir). xo ri~(zX(j\)ai ovxoj; xo tbc -(evoc 
uTid^jyo'/ xivt aujjipsprjxsvai auxoT 6)q '|/c00ousvoc oJv iXs-j'/'J-'^'^'' ^ ^^ stow; 

10 [J.SV auxojv xYjv oia'^opav, ouxojc 6s stt' auxoiv t^^ Xs^ei yptojisvo; «j; 
Trapa^at'vtov ''xy^v xsi[xsv/]v Xs;iv." •('•"^r^'-'^'^^''^^ ^^ "^^'•^ "^^^ X7.xa aXXov 
TIV7. xpoTTOV 'j-drjyrj^^ oj; (j'J [xp£[3"/jxoc 7.i:o6toovx7 rpo'iavw; ;xsv, 7.v 20 
TTpocji)^ X(u XsYojxsvm uTTw'pysiv xo'cD'apipr^xsv', oFov ' 3'j|jL[3s[:J/i/.s X(o otvUptomo 
TO C«><5> £rv7i Tj Xfil Xsuxw y^pwjxaxi Tj x(j oixaioG'j v(j 7.p£X(j'' ypcuvxai 

15 yap xiv£; ouxooc, (u; rj8"/j 0£o/]Xa)xa[i.£v. vjorj os, xav jx/j Trpoaxst'asvov ;xsv •(] 
xo ' 3uix[3£[3r^x£', iraptovuau); os xi; xo xaxyjY''^po6(i.£vov xax/^'cop'^^ xo'j u-o- 
xsitXiVOu, Ws ' Yj Xs'jxoxr^-; xs/pcoaxat' • xo ^^p ' y.iyjjdioxy.i' -aptovjaov X(t) 
ypa);xax!, ovxi -j'svsi x^c Xcuxoxr^xo?' rj TiotXiv ' r) [:Ja6iGii.; xtv£ixai'" xai -j'ap 25 
xo 'xiv£rxai' 7:7p(ovuixov xy]; xivr^Scto;, -^xi; ■'(svo; £3x1 xtj? paoi'ssoj;. ar' 

20 ouosvo; Y<^-P Y^vou; K7.p0JVUiX0? TJ X7X-/)Y''^P ^'^-^ ~°'- "i'^P "(^'■'"'J 3'JVaJV'j- 

[X(oc xfiiv £to<ov xax/^yopsixai. £V 'lap xoi; 3u;x[:J5[5-/]xo3t -7pa»V'j[xo; y) xaxy;- 
yopta [xovoi:, ok sv ~o'i.^ KoL-qyjpiaiz £0£i'yi)"/)" xmv yap iv u~oxs'.[x£V(;) 
xivt ovxo)V (xa'jx7. os r^v xd sujxps^rjxoxa) xa |x£V 7r7.pcyv'j|xa); xa 6s 6;xto- 
v'j|xaj? s6si/i)yj xaxr^'jOpouixsva* Xs-,'£xai '[ap yj ETrtcpavsia XsXs'jxoisiJai xal 30 

25 xo 3(o[X7. xivsrsHai xat 6 avi>p(OTioc *j'P°'l-''l^'^'^-''^^' stvxi d~h xr^ ",'pautxax'.- 
xYj?. 6 OTj 7t7pa)vu[x«)c xtvo^ XO *j'£vo; 7.0X00 xax"/)"|rip"J''' ^''^- "■^/* xoiaux'/j; 
xaxrj*j'opi7.; 3tj;X|3s[j/j/.oc av sivai Xs'j'ot. xo ^svoc sxstvto ou iaxi ysvoc. ■[£- 
voc Y^^-P ''-''^''- '^■''' ^^^"i^^-T Sioxi 7rapojv6|xa)C' ttoX'j os jxaXXov sxi ouo' lOiov r^ 
6pi3(x6v, oioxt xo ;x£v xax7|70poujxsvov TrXst'osiv uaa'p/siv ouvaxai, si' ^s 35 

30 7SV0C £3X1, xo 63 lOiov X7i 6 6pi3[j.oc ooosvl aXX(i) u-apysi* £t 6s jxr^x£ 
oj; "l'^''''^? jxr^x£ w; opoc [xr^x£ (be lo'.ov 7.T:o6s6oxai xo £ip-/j|xsvov, 6y)Xov oxi 
(u; 3o;xp£p"/)xo;. Trapojvutxo? "j'ap y; octto xwv -j'svoiv xax/f^opt'a "j'lvsxai oo 
xaxa XIVO.J xa>v 6-0 xo ^svoc £i6«)y r^ dxoixtov dXXd xax' sx£t'v«)V oic sotx- 

1 7] prius ora. A opov D: opo? aABP oj; tertiuin uA, post ras. unius lit. P: r^ w; E: oiti. 1) 
o (pT^at om. D "(ri'^ta^on A 7. S y.axrjYopoijvTai A 8 ovto; al' '•> 'l;t'j6ofj.£vov B 
av AB: om. a[)P 10 auxdiv prius BD: auxou aAP ocJtwv altciiim compend. I): gcJxt; A: 
auTO'j Bl' 11 post Xi^v* acid. a[j.apTGcvci aP K) ante oiov delevit -po37.£i;/cvr;v P 

TO altemm om. AB 14 ^(i'm;)) co altcrum corr. D -r] tj coir. I) 15 o£5/jXo'r/a;j.cvJ 

p. 135,26 [A£v om. Al) rj A IG ti B xa-rjYoprj to xaT/jYopo'JjXEvov I) 18 Y£V£t 
ovTtaP 22 TaT?AD: om. aBP £v xaT? Kcttr^YOpfcd?] c. 5 p. 2'i27sq. 22.23 xiov— 
ovT(ov D: xi — ovxa aABP 23 post a'j[xi3£p-/j-/d-a add. cJ aABP 24 A£'j7.u)a>)ai (sic) A : 
liKfj/.tiixai aP 25 xiveiayat AB: 7.£7.ivrjai)at D: 7.iv£t-ai aP £lvat ABD: eotiv al' 

26 0£ a TO -(v^oi om. A 27 post eivai add. -(b/oi; B £X£tvou A: £7.eivo B (^5x)t 
Y^vos corr. D 28 Xeyoito D 2!) 6pi3(xds D 30 6 om. A oe alterum aBDP: 
Y^tp A 32 T(J;v Y£"^oJv D: Y^vdiv Tivdiv aABP 33 ol? scrips!: wv liOri ALEXANDRI IN TOPICORUM II 2 [Arist. p. 100ar,4. hO] 137 

|3sj5r^/£ -7. 73VO'jc tivo; sio/,. otov xata too i/iv KzuvAzr^-y. i'/ovtoc to /z- 
■/pwsi)^'. v.^l ToO jBaot'CovToc TO xivsrallot'. xal toO ttjv rj\7.>v.u':iwr^j v/fj^^-^,; w 
TO oiaxcisiic.'.. 7.Xa' ou t9;; Acuxot/jTOC^v; zrfi Paoi3£(oc r^ ty^c oixatoduvrp, 
ciAAa TYp ijLEv TO "/pa);x7. TYjC 03 7; vJyr^yx tyjc 6s y, 6i7i)iCiic. 

5 p. lOUh'.i O'jTS wc (riK'j'j Yj ojc Of/'. 31X0 V •,■«[> opt Sao c /. 7.I to t'6'. ov 
o'JOEvl aXXoj 6 Trap ye I. 

{Ju/_ foc ■:s'j''y«)pv)'^ to loiov y^ tov optsuov 7:7po)V'j|j.oic z7T/,-;oo3ia;i)7'. 
TauTot EiTTi )^(orj''Cs(5yai to-j ar'JjJi[:i£|3Y//0T0C Tip ji-ovfo 6za'r>/3'.v. 7./,/.7. /i-;(ov 

OTt OS'.XV'JOIT 7V TO 7.7:o6eOO[J.£VOV, OTl [J-Yj T^lOV Y^ OOlGaOC, TiOwf^'/ju; y^rj) |.-, 
10 Ota TOO X7T7. -).ctOV(OV Xr,'£afl>7t TO 77:o6£6o[J.£VOy TO'JTOJV 6k aY^osTspov. 
617 TO'JTO 77.P OUOS TO ov "'ivoc TOJV OVTCOV, OTt TO £lv7t -70U>V0a0V TO'J 
o'vTOC ov OtXctOj; xai}' ixaCJTOt) -(OV OVTWV X7TYy70p£rT7t • X£Y£T7l ",'7.0 X7.1 
Y, 0U3''7 £tV7t X7t Y) ZOlOr/j^ X7.t Y] TTOCOTY^C, X7.t OaOtfOC £X73T0V TPJV rj'tXwJ 

"j'svojv T7. 6k -7p(ov'j;j,wc Tivfov X7 TYj7or>o6jx£va CJUfA^EpY^xoTa 7./X o'j "I'iv/;. 74 
15 £7rtafX£~T£0V ok jjiy^-ots x7.1 7.~6 To>v i6ttov 7r7p(ov6a«)c t; ysj-r^i^fi^Ao. ^t'vi- 

T7f T0t7'JT7 -j-ap £tV7l OOXcT TO "'E^a^TiXOV, TO STTttjTT^JJLYj? OEXTtXOV. V; £t 
X7t TO lOtOV ;i-£T7 TO'J -'£VO'JC auVT7TT0;X£VOV X7T7]70p£tTai, (O? 6oX£t 7'JT(t), 
Xo'j'O^ aV £17] X7l TO lOlOV, OUX OVO'Jia* T7. 6£ Trap(MVUlJ.7 7.7:6 TO'J 6v6ii7TOC. 
£7r£t', £t T|V lOtOV TOU avDpOOTCO'J TO Y£/.7V Yj TO £~taT7];j//jV SySlV, T''jt' 7.V 5 

20 7.7:6 TO'J t6tO'J 7:7pa)V'j;jL0JC £X£-'£T0 to ■('£X7(3Tlx6v X7t TO STilSTV^JXY^C 6£XTt- 
XOV vOv Oi 1017 Xauxd iciTtV 7UT0'J T7. 7:7p«)v6[JlCOC X£Y0ix£V7. O'JX f'j'^Toy> 
l6''(0V aUTOU 7.9' (OV T7fJT7 7r7pa)v6;J.7ST7l. X7lT0t Yj Pa'otatC OIJ X7TYj70p£r- 
T7t X7T7. TO'J CtvUpftJTTO'J. TO 0£ [!i7.6t(3Tlx6v XaTY^YOpEltat, X7t O'JX £(3TIV lOlOV. 
TO'J OYj fAYj X7T 7XX0V TtV7 TpOTTOV TO 7:7p(Ov6jJ,OJC X7.TYjYOpOU[J.£VOV TtVOC 

25 X7TYfj'0p£t'(3l)7t r/jX r^ (be afU;J.pE(5lYjX6c 6£tXT'.X0C T7.'JT7.. £VT£!J>}£V £3TtV Op- 10 

;i«ij[j,£vo'jc; i\i'iyziy tou? AsyovTac t6v avi}pa)7:ov E^^dHoa 1)7.1 7^ tov l'(wxp7'- 

TY^V 7'Vl>p(07:ta!>7l Yj t6 Tpl^OJVOV £(J/Y|;X7Tt'i3i}7t Y, TO UEYSUOC 6t£3TY,X£V7t 
Y| TO C'[5''jV £|X'.J/'J/(l)3&at. X7l 77.0 7] 6t7'i0p7. "'EVIXOV X7t O'J 7:70(OV'j'AW- 

x7T"/)70pou;x£vov x7t'T0t t6 Xoyixov 7:ap(yVL>;xov ov oia'^ooa IcfTtv. I yevou; Ttvos D: iiiv. ord. aABP xo^i oin. A 2 xoO xviv] x6 xou A 3 x6 

ABP: x6 ovixio D: OE a xrjs alterum om. A 5 optajAo'v AD Arist.: optafxo? 

aBP 7 x6v optajj.ov -1^ xo lofjv D 8 ywpi'Ctuv B AeyEt a oxt prius 

oin- J^ 10 ^s] Y^p B lo /] TtoooxTjC xoii tj Trotoxrj? aB, Dpr. 15 post oe 

ras. 2 lit. P -C(p(uvu(X(u; AD: 7i;<xptovu[xos aBP tj BD: om. aAP 16 zi\ 

0^ A 17 a'jvxc(ac;o(XEvov aABP 18 xoO ovrjtj.axo; D: xcBv ()vo(xc(-tov A: ovofxa- 

xtov aBP li) ir.d aDP: sxt AB xoO ora. B 20 x6 alterum om. A 

21 a'jx(b I) xa corr. ex x6 D: ex xdiv, ut vicletur, I! 22 xaoxa superscr. P 

xat'xot — loirjv (23) om. fort, rectius P cf. vs. 29 • 23 zaxa om. D -/.at oux esxtv 

i'Siov om. D 24 hri D: 0£ aABP • 25 auC rj scripsi : ^X); ABD: /^ aP-: om. P' 

27 /^vDpojTTcraDcd a 28 £[xJ;uyioafto:'. D : E'L'jyuiaaai aABP ■/; otocfop-i om. B 
7.c(( oO 7:apcovj;xuj; aBDP: oj Y7.p -c<pcovJj!)a'. A post 7:o:pcovj;;.a); add. xtvc; aB 

,101 

29 xafxot (xai oxi D) — daxiv hue transposui: post //vtlpujTrtaaat (27) collocant aABD : supra 

28 xocl — Ycvixov add. P"-: cm. fort, rectius pi cf. vv. 22. 23 138 ALEXANDRI IN TOPICORUM II '2 [Arist. p. 109i'13] 

Kai oGto; o tottoc 7T7.p7.Y-,'cA[j.aTi/o:. i/. oi7.'.pE3i(ur ok xvjv i-iy3t'p-/ji'.v 15 
X7;j-|37'v3r ostv y«ZiO o/^3i -pOiSX/j&ivTOc Tivo; y.y.\ -poTsiJivToc y^ -/7UoXo'j 

5 X7.T7.'i7T'.X0'J /j XailoXo'J 7.7r0Cp7TlX0'J 0'.7''p33lV TTOlSiatlai TO'JTOJV OIC r^ -7.31 

Tt'i)3T7i' Ti 3'j[/.[jSj3'/)xiv7'. xc<l 'juap'/siv 7^ [ J. •/] 3 V !.' , X7.1 i'.p' ix7a':o'j auzCoy 
'jjh. S7ri|S/vS7rstv si b~d[j'/zi 7utoi'c to Xiiasvov iv zm Ti:po[:J}.r)a7.T'. 6-7^0- 
/3iv. d'v TS ",'7.p sTTt Ttvoc 7'jTuiv c'jpnj[j.sv TO x7i}oXou xsi'asvov urAri- 

'/oVJ |J.Yj ^j-dlj/JiV. rjy xt i-\ -a'vTtOV. 7.Vir,prjX0TcC i30a3i)7 TO X7l)0/.0'J -'0 
10 X7T7.Cp7TlX0V 7.V7lp£rT7' yj.rj TO X7f}oAO'J X7T7'i7T'.X0V X7.1 'JTTO TO'J StI u£- 
pO'JC 7.-0'.57TlX0!J X7.1 UTih TOU X7l)o}.0'J. 'jT:0Yp7/iEt 03 X7.1 TOV Xr/jT.V^ 
X7U' Oy 03r TTjV 0ia''p33lV TTOloJaOai TOU -p0X3l|J.3V0'J. 31C -,'7.0 T7. xotvo- 

Tcpa X7t Tipoazyiaxtrjy. sio-/; cpr^cl 7Tpa>T7 03rv -otcisUai ty^v o'.,7ip33iv sit' 

S7.V tj.yj637r(0 3V T06t0!C Tj YVtOpiaOV to C"/)'^'j'J[-'-iVOV , 3X7aT0V 7'JT(UV 7:7'A'.V 

15 Xi'i'St OSIV O'.aipclV StC to 'J~' 7.'JT0 TTOCOTOV X7l 3r'.3X37:T30V X7l 37.V lVj 

|X"/)6' OUTCUC ifj Y^Wp'-IJ-OV, -7).IV Xal S-t TY)C TO'JTOJV 0'.7lp3S30J^ Ta XO'.VO- 

Tcpa X7.1 7rpo3£/r; X7;jp7'vovTar, sTU' o'jtwc sttI t7. aToa7 x7TIovt7c to 7'j- 

TO TTOIEIV. 0) 77p O'JTCUC 7^ 0l7l'p33',C 33T71 X7t OiaXcXpilJ.ivT) X7t 0!J "3- 

cpupij,3vr^, xal ou^^ ajxa £v Traaiv r; ^r|Tr|3i? aXXa x7t' iXaTTcw X7l wpi- 

20 3[J.£va* oO'tou T3 O'JOSV 7V T(UV 0(5£lA0VT(OV 0l7tp£t>9)V7l T3 V.y.l ^YjT-/jUrjV7l 

TrapaXci'-oiTo Xaijov. oTov £t Xi'jO'. tic -7'vTojv tojv 7vt'.x3'.|j.3'v(ov t/^v c/.'j- 30 
TYjv 37:i3Tr]u,ryV slvat , /pv) t7. oivTixsiasva oi7tp£r3i)ai, iitsi -X£0V7./(X)^ Xi- 
73T7', oiaipou|X£vov Oo [JiYj 3Ui>3ojc 3tc T7. aT0[i.7 7rot£r3t)7i T/^v oiai'psatv 
(7T0[ia OS Ta £ior^ av Xsyoi), oTov ;j,-yj sic Xsuxov xal [j-sXav xai o'.TrXaS'.ov 

26 x7.t r][j.i3'j. 7.A/.' STTsi T£Tpa/a)C T7. avTixst'jxsva, sic TaijTa 7rpo)T7. )^pYj ots- 
)-0[x£votjc T7. dvTixsttjisva £cp' sxdSTO'j auTojy opdv 31 to Xsyojasvov dX'/jUs'c' 
X7.y jirj-d) ciaivryTa'' ti dyTiTriTTTov , TudXiv oiatpstv sxasTov auitov, "d iv- 36 
7VT''a /ojplc iic T7. arjj'iy. sio"/) tol» ivavTiou, xal tzAiv v.ax toiav xd irpoc 
Ti, xal 6[xot(o; Ta xaxd 3T3p7j3iv xal i'Eiv xal Td xaxd dvTt'cpa3iv. Trapa- 

;)0 osi-j'jiaTa os TrapsUs-o tt;? [xsv t(ov ivavTi'mv oiaipissojc Ta oixa'.a xal 
d'oixa, T/p o£ To)v Tcpoc -I TO otaXds'ov xal 7^at3u, T(ov 03 xaxd sciv xal 
0T£p7^3iy TU(pXor/)Ta xal O'Luv, tojv os x7.t' dyTt'faiiv to sivai xal ;»,7j sTva'.. lO 1 u-ap/tiv Arist. et .Alex. p. 140.1,"): <jrArj/ci liltri /j Ti'istv oin. D 3 imyd- 

[.TiOVJ ex cipyrjv corr. K 4 7tpciT2i)ivTo? — upopXTjOevTo; L) 5 /] alterum om. B 

6 TtilsvTO? A: Ti&evat B xt jscripsi: x6 libri 7 'j-apysiv A 12 Set aD: 

/pv) ABP lo TTpwTa cprjOi aBP 13. 14 six' £av corr. ex ei'xe civ 1'-' 15 xotl 

driaxs-XEOv — Yv(upip.ov (16) om. P sdv scrips! : £1 p.h aABD 1(1 yvcuptfjiov 

scrips! of. vs. 14: •pjii^piij.a. aABD xo'jxo'j A 17 X'x.u.ficivovxa P: Xa|j.|;iavovx£?, 

ut videtur, B 17. 18 x6 aito iroisrv add. P- aut P' 18 oicf/.c/.pt[j.}j.£vr| ut 

p. 127,28 D in post i'fjia add. [xev D /.ax' scrips!: -/.cii P: xal £t; aABl) tiVO.l 20 x£ alterum om. iJ 21 rcapaXEiTiot x6 A Kv[t\ B 22 oiatpEla&at D 

25 £1?— (ivxtx£i|j.Eva (26) om. AD 26 s/ctaxov B 30 £vav-uov ABDP: ivxixEt- 

ij.£vcov a 31. 32 sxEpr^atv xal e^iv B 32 yj pro altero xal B ALEXAN'DRI IX TOPICORUM 11 2 [Aiisf. p. 10nM3] 139 

-/A'j s-'i Tivo^ ot'jT(T)v s'jpaj;j.3V ;j.y) oO'tfoc 2/ov. osuavTsc too to '■hzo/.vyj.- 
xoTSc £30[j.£t>c( -0 TTOCVTUJV Tfov ayTt/si ;jivu>v sivczi r>jV c('jt/)v 3T:t3T/ja-/;v 
oiov SuSt drsip'j'j oux saxiv STrtStv;}!.-/;,- av-(xsi~ai 0£ to a-£ipov Tto -£-£- 
f>ora;x£V(o Tj (u? ivavT-'ov r, oj? £ci? xai 5T£p-/)(3'.? xc(t i'ofT-. to-jto-j £K'.3T/,;xrp 
5 r/jx av £1'-/] a'jT(7)v 7, auTr, £7r'.3Tr^«xYj. 7.XX7. xc(l st -oO »j//j ovto: XaPoiixsv 
TO jxY] £tv7i £-n:iaTrj;xTjV, ettsI avTix£'.-ai ojc x7.Tct'f73iv xai -x-ocsaatc to ov i5 
xc(l TO ir/; ov xctl i'sxt to'j ovtoc iTCiaTr^ix-/; Ttc. o'jx av siV; 7'jto)v y, 7.'^- 

TT, £-C3Tr,U.7;. 7.XX' 0L»0£ TOU ",Va)STo5 X7l 7.7V(03T0'J OVTtOV C/.VTtXS'-OivOJV 
X7T7 £C'.V X7l 3T£f//)aiV 7^ aUTYJ £7ri3Ty;;jLr^ ' TO'J yj.[J 7.7V(U3T0U 00/ OlOV T£ 

10 i-'3Trar,v clvai. otXX' ouos 'ii£6oo'j? X7.i 7.X-/)Uotjc o'vtwv £V7.vtiVov 0'jo£ ov- 
vaTO'j X7.t 7.0'jvaTOu. IrX aivTO'. twv -ooc ti -av tojv 7.va-;xrj. 7.v i>7T£,oov 75 

TIC StO"^, £lO£V7.l X7l TO 7.V-lX£l'a£V0V 7UT(l") , £TT£t TOf; TTpOC T'. TO £'.V7l 
T7'JT0V £3-1 T(0 -po- xi "(DC S/£IV. TO'JT(;) T(j> TOTTO) /pw'J-SVOl 7.V73X3,'J7- 

3oa£v X7.1 TO -po[5/--/i[X7 TO X£-,'ov ' k7.v C'^ov 7.va-v£r'- oi7'.pr^3o;j.£V 77.0 

15 TO C'«OV £l'c T£ -0 TTT/jVOV Xal TO -£CoV Xal TO i'v'jOpOV X7l TTaXlV TOUT(UV 
i;/7.3T0V, X7.1 £UpOVT£? £V JJ.£V ToT? ■KTr^Wi:i T7. £VT0a7. [XT] rjyO.T.'Av^T'J.^ £V 5 
OS TOU SVJOpoi? TO'j; V/})^^^ (OUTOI O' 3l3'.V 01 T7. Ppa7/17 S/OVTEC- OtjO£V 

7ap -u)V PpaV'/ta i/ovTojv avaTrvsT), 7.Vir,prjX0T£; £3oix£i)a to 'xrav CoJ'^v 
ava7rv£i'. o£t^O[X£v os xai oti [j.t, 1:7.37 apETr^ £-t3-7^;xyj oi£Xovt£C Tr,v 
20 apETVjv £i'^ -£ TTjV oiavo7jTixr|V xai ty;v r^^v/.■f^v xai Ta; r^iiixac osi'iavTc^ 
oil jx-zj zyouaiv h t(] 7va)3£i to sTvai. aXXa xai to oti ouo£l; i'p'o; d3T£loc 
7:popX-/i[xa xaUoXo'j ov a-nocpaxixov dva3X£ua'30[X£v, oti [iq Tia? s'poj; cpauXoc, 10 
oisXovxo? Tov i'pcyxa ci? t£ 3uvtovov opsctv d'fpootoiwv, ojc 'E-txoupoc X£- 
7£i, ov ou/ OlOV xc 7.3T£rov £lvai , xal £ic i7Ti[5oX7]v cpiXoTTOn'ac Old xdXXo^ 

25 ^|X97.ivojx£vov, (Lc 01 duo xr^; i^xod;, Tj dvd[xvr^3iv xou hots opaHsvxoc 
xdXXou;, ojv nXdxoiV dsxEioi 7dp ouxoi ot Iptoxsc. 00 jxovov os tov -j-o- 
xsiasvov opov iv Tm -rrpopXyjaaTi oiaipE^v osi, dXXd itoXXdxi; xal xov xaxr^- 
7opou;x£Vov, dv ouxoj? xr)V oiatp£3iv oiyqxau (aq £Tt1 xa>v xoiouxmv Trpo^XTj- 15 
ixdxoov ' 6 3090; ou TToXixEuSExai' , ' 6 3090c 3xd3£(u? ou [X£U£c£i . xo x£ 77.0 

30 -oXtT£'j£3i)ai [x(i) 30cp(i)] ou/ duXo'jv ov £1 oiaip£0£tV|, xaxd [X£v xi 3r);xai- 
voixjvov 0£i;£i -po3rjXOv ov xo roXiX£U£3i)ai X(i) avzua xaxd oi xi dXXoxpiov 
ouxo'j. 01X010); xal xo ' (^xd^zm; ou [x£xr/£i' oixxov r^ 7dp oxi (ou) XP^i 
vo30u3-(j xfj iraxpioi 3uvvo3£rv, xailfu; r^ctou 2^oX(ov • iroXixixou 7ap xo [xr^ 

1. 2 dvaaxs'jaxoTs; DP 3 oux ABD: (xrj aP 4 -to-kou piv £7Tic!Tri[XTj xoO os ou aB ^ 

7 TO om. 1) 9 axepTjaiv y.ai e?tv aP 13 to (ante irpo;) in ras. P- 13. 14 dvaaxeua- 

Co|j.£v a 14 dvanvstv aP 15 t£ om. A t6 -tT|v6v xal to tte^ov L) et omisso xat B: 

TO Tierov xal tttyivov aAP 17 iy%ha', BI)r ly^'ja; A: ix''*'^? aP 17 et 18 Ppayx'a B 
19 dvotTivetv aP 21 d/./.d -/.oti— spouTc; (26) Suidas sub v. Irm; £pw; om. A supra 
«i5T£to€ scriptura XafXTipo; B 23 t£ om. A op£=iv ex gpojxa corr. B 'ETrtxoupo?] Usener 
Epicur. fr. 483 p. 305,12 23. 24 (X)£7£[, (o)v in ras. P- 25 ^xods] Laert. VII 130 

26 llXdTOJvj Phaedr. c. 30 p. 249 D sqq. cf. p. 144,7 £pu)TwvT£; A 28 immo 
ouTo; 29 ou prius postea add. D': om. aABP 7ToXiT£'ja£TC(i BP: 7:oXtt£U£TC(t aAD^ 
aTd?£U)? A 30 Tw so'-poi; ut e vs. 31 illatum delevi ■ oic(ip£»£iVj scrips! : om^t^ D: oicti- 
P£8ev aABP 31 ov om'. aP tw aocpcb to 7:oXt-£6£a51at B 32 auTui B ou alteruoi 
addidi 33 3Uvvov£lv A xaOw? (» corr., ut videtur) D: xa»6 AB: xa»d aP 140 ALEXANDRI IN TOPICORni II 2 [Arist. \\ 1001-13] 

■/.ctap/civ o'j ypyi TTjC c;tc(3swc 7.7.I y)7£ij.ov7. Y''v£3{}ai. 

Et-ojv OS S7.V asv 7ap srl Ttvoc osi/f>-?, oti r^-j/ r, au-.r^. 

,') dvYjpr^xoTSc stJoasi)7. to •7Lpoj':5Xr||j.7.. •Kf>03si)-/)7.3 to oaotojc os 7.7I 

S7.V ar.osvl 'j7T7py(j. osr/.v'j; of. to xatloXou x7.T7'^7.t'.xov o'j/ 'jtto to'j 

STtl aSOO'JC 7.~0'i7.T'.X0'J UOVO'J 7.V7.irjSlTa'. 7.X/,7. X7l 'JTTO TO'J X7i)0A0'J 7.-0- -•'> 
CS7.TIX0'J' TO 77.0 X7.l>0A0'J djJlCpOTipOJV S3t1v OCVaipSTlXOV . X7.1 TOU X7U0/.OD 

TO'J syavTtou ao'm xat- to'j s-1 asoouc ts xal avTicpaTUwc auTfo avTixsi- 
10 |jivou. ouy7T7.i TO As^oasvov oia to'j oaot'ojc os xal S7.v tj.-/]0£vi 6-7,0/ (j 

Or,AM)TlXOV SIV71 TO'J OTl 6|J.0''(0C W; TO xailoXoU XaT7CSaTlX0V 7.V73X3'J7'!ST7'. 
T-JJ 3'Jpsl}rjV7'' Tl TfOV 'JTTO TO XaUoAO'J [ir, 0'JT(OC S////, O'JTfuC. xav Tj X7i)- 

oAO'j 7.7roc27.T'.xov TO xsiiASVov, ctvasxsua'Iou' av. SI Twv 'j-o T'o xal^o/.o'j :'<> 
T'.vt zu[jti\z(ri 'jira'p/ov to [xr^osvi auT(o xstixsvov u-dpyzvr xat 77^ -posTuS 
15 TO STTt^XsTTSiv oTc u-ap/siv kOCSiv Tj ;j,r^o£Vi si'pr^Ta'.. otov av Tj xs-'- 

•iSVOV TO [i.-/)OSV r<«''jV AO7IXOV SIV71 • 0SU7.VTSC yap Tl AO^IXOV TYJ 0l7lpS3S', 

avTf|0"/]x6Tsc auTO £36asi>a. Xs-si os. xal o'ti 6 -pos'-p/jixsvoc tottoc O'j -po; 
avasxsuyjv ;j,ovov Torj xai)oAou xa-acpaTixo'j aAAa xal -ooc xaTasxs'j/^v £3T'.v 
ypr^Staoc' o'sXo|j.svoi 770, srrl -a'vTcuv av O'jtcoc s/ov 'iatv/^Tai, xaTS3xs'ja- !{.'> 

20 zoTS? av ci'-/](X£V TO xaUoXoi) xaT7/.paTixov. xal si [iy] s-1 -avTcov 6s a.A/.a 
STTi t(Tjv TrXsiaTfov o'jto>; lyov oafvoiTO (o'jos 7ap oiov ts -aivTa Susis/,- 
Dsiv). aquoaojisv r, to xa&oXo-j s-JY/topsiv r]. si ar^ 3'J7/<upoiV^, s'v3Ta3iv 
'i s s I V s - 1 T I V c 'J y Yi'SiTai 'j t u) c sysiv • a t - c 77.P av cpaivoiTO, si 
[X'/jTS a'J7/«>poi-/] TO xaboXo'j [J-r^ts s'v3Ta3iv cpspoi 3-I ti'vo; ou/ ■/]7siTai 

25 Toiv (5r^[xaivo[j.svtov xal tojv utto to xoivov o'jtojc -X--'-'' '^t''^''' -' C/1"'>U[J--"''0U, 40 
SI T:av ^(oov t/jV xaiTfu 7svtjv xivsi. osixvjVTfov "/);xwv stiI T(ov -Asi3Ttov 

• O'JTtOC S/OV X7.1 aclO'JVT(OV Tj T(0 XaUoAO'J 3'J7/OJpSlV "/] S-l TIVOC ou/ O'J- 

T(o? s/si Xs7£i.v, 6 6c ar^osTSpov -oio'.'/j. to oy] dva3xs'jaCsiv xal 
xaTa3x£'jaCsiv sip r^xsv t-.vtI to'j 'to xaDo/.o'j xaTa'f aTixov ' . xa.Tasxsuassi 
30 6s 67)Xov OTl TO xaDoXo'j xaTacpaTixov , oTav 6 tiUsIc to ~pO|!JX'/)jj,a ;j//)6sv1 
r, ;xY] -7.vt1 to xaTyj70po6[j.svov u-ap/siv Xrfd, ofov av i)"^ xic oxt ou ~av 45 
oixaiov 3tj;i.'f spov , r, oti O'j -7.3a yvyn^ a/j-aUov irpoc 7ap Tac Toia'jTac 
Ussstc "/p£t<z TTj? TO'J xaUoXo'j xaTasxsuT)?. 3/j;j.sia)TS0v 6s o'ti tottoc 1 auTov ABl) xoivfj; 0111. J) 71 om. I) 4 (jiv om. Arisl. (i iv A posl 

d-iv add. £v 1), itcmque vs. 1(1 7. 8 -/.axattaTtxo'j Bpr. '.' ccJtw j)rius AIJ: aOioo 

ai': iiou liiiuet compend. D 12 arj — xa^oXo'j (.lo) oui. 11 la UTtdpyet L): -JTrdp- 

/£tv /J Arist. cf. p. I08, 1 17 xat om. A 17. IS |j///ov tmz a. F, IS ixov/jv A 

xaxctaxeuTjv] xax in ras. D 111 post ydp ras. U 1!). 20 7.aTaa-/-£'Jcc/.0T£; 1) 

20 post ccXXd add. y.ctl lU) 21 tuaaixu)? D £/ov scripsi cf. vs. 19: r/Eiv libri 

'fatvoivTo B O'j ydp A 22 to corr. P- itemque vs. 24 Tj-^yiopot'/] aADP: 

a'JYyiop/j5o;j.Ev B 2o o'jtoj?— r/ysixat (24) cm. AD dxo- supra - scripto B: dxo- 

7:0V aP -2:) oiov cm. A 27 xu> ABDP': x6 aP- 28 -otoivj D: TtoioT P: TtoteT aAB 

o>) scripsi: U libri 28. 2S) dvacxe-jdCsiv xai xaxar/.s'jdCetv aABDP(CP;: inv. ord. Arist. 

29 TO P: om. aABD fort. x«TC(ax£'jdao[j.Ev, scd cf. p. 1(12.1 nO oxi om. A xctxa- 

tpctx'.xov xc(9oXo'j oraisso xo D oO. 31 pi/) r.avxl v^ ixyfiz-A B 31 Asyoi IjD ALKX.VNDKl IX I'Ol'K'i iRUil il _' [Aiist. p. lOiH-Kl ;U)J J41 

r/j-'j; fj'jy.iv. h-\ x7.i3o/,0'j otvv.S/i'J'/ST'./.oc, -sol (ov uovov zl~z osTv Xs-i'Siv 
-oeoTOV, c<XX7. ToO xaf)oXo'j 7.y7.3y.i'J7.jTr/.oc, laTi oi, (<»; iitts. y.7.1 ttooc 
TO y.'-j-^j.T/.z-J'ilt'y /,'>"'; ji aoc. - . '" 

|). lODli.-.O "AXA.OC -rj ^0-,'0'JC TTOISIV 7.Vtl t O) V OVOaaCWV TO'J a-ju.- 
5 [isf^rj/OtOC y.^l (.) CI0U.[i3p-/jX£V, ■?; r;.|jLCpOt£f>(OV X7l)' i/7TEpOV /j 

TOij £T£[yO'J. 

'0 TO-OC OUXOC ('i!)V 7-0 6piC)[A0!J Xailo/.O'J 7.V7T/3'-)7.a-:iX0C TO'.O'J-OC 
iSTlV i-3l TO -po[5Xr(JJL7., -ry^jC T7.C £-l/S'..0-/;C;£'.C -0l06;X£f)a, T(0 Y£V£l 

-p6-'y.ai<; kazi xa--/i7opixrj (toio-jtov -,'ap [av] x7X7.ax£'jaa7.i r^ avaax£uaciai 5 
10 poo/«otjL£{)7.). -7.37. o£ irpoxaciic x7T-/j-i'opix7] £? u7rox£tix£vou opo'J X7.1 xax"/;- 

-OpO'JoivO'J. X7l £V TOIC dlTO TOU S'J[J,p£[5rjX0T0C -po(5Xr/^J.7aiV 6 X7T/fiOpOU- 

JJ.3V0C opoc Co; aua|'-j£i3rjX0c ti or^lni. ^''t'^l o£lv oiaXaapavovT^c touc toO 

•Kpo[3Xr^a7TOc opouc. tov T£ u'kOX£1[jl£vov xal Tov xa-rfj'opou|j.£vov, xax ioi7.v 

ixa-spov 7'j-<ov opiCss&ai, iota |jt£v to ao;x^£[3-/]xoc, o iau xaxrj-(opouij.£Vov, 

15 loi'a 0£ TO TO'jT(i) 'jt:ox£!';j.£vov (xouto 77'p ia-i to ajxcpoTiocov X7t> £X7- 10 

T£OOV IVa 77.P [XYi 7.[X'i>0T£pOJV TOUC 0pi3lX0'JC 0UV7'-T(0[X£V , OJ^ £7X1 XOU 

' 7'vt}ooi7xoc T:£oi-aT£t' [rJ xo ' L,(.oov TxsC'^jy oi'ttouv oitz ax£X(Tjv x!.v£rTai , 7.XXa 

10(,'7. £X7.X£pO'J TOV 0pi3|X0V -/(opiSaVXcC 7.-00a);X£v), 7] £1 TO £X£pOV 7'JTfOV 

'iavcoov ci'y), xo £X£pov [xovov TO jXYj '•.p7V£pov 6p''s7i (xoijxo 77.p |3o'j/.£xai 

■20 xo Tj XOU £X£pOu), £TX£!.T7. 6p7.V £1' Tl TWV .£V TOlC OpKjJXOlC txa/OJXEVOV 

icTi X7l ur| ouv7[X£vov o-dpyziv xo-jtw to 6~ap-/£iv x£iTai. 7.v 77p ootok 

£■/-(], dv7afX£U7aO[X£V X7l)oXoO TO -pO[3X-/i[X7.- OtOV £1 £17] Tll)£;X£VOV UTtO 15 
XIVOC xo 06v7ji)7t l)£OV OCOlXitCTtJat , £1 6 7.01X0'J[X£V0C UTTO riotXOUVTO; 7.01- 
XSlXai, OEl 6pi573!>7l Tt £3T!. TO 7.0lX£rv, X7.1 /.7|3oVT7C OTl TO [:iX7'7:T£'.V 
25 3X0VT7., £-£1 OU/ OWV T£ TOV £ V pX aTXTo G 1^7. 1 OTTO TIVOC (IvOOCOV 7dp X7.1 

£V7.p7£c TO'jTo), osT o£ixvuv7i OTt \i,rfik oxAy.tiaxh.i. £i-rrojv ok tyjv dp^'/jV 

£1 £CTl i)£OV 7. 01X£IV, OTl TO 7.0lX£rv Z~\ XOU 7.5lX£rc;i>7.l £X7.[5£V , £07]- 
Xt03£V i-£V£7X0JV XO &7]XoV I'u C U X £aX'. H£OV 7.0lX£ra&7'.. TXaXtV £1 20 

£i'/j xtc Xrj'tov xov 37rouoatov '-ii>ov£pov £Tvai, /pTj opi'aaa&at xi; 6 cpi>o- 

30 VSOOC. XOUTO 0£ 7.V 7r0ir^a7ia£V . Sl TTpCoTOV OpiaatU.£v}7 Tl' 7X0X3 £3XIV 
'.Sl^OVOC. £1 OT; £5XIV 'iiloVOC X'JTT"/] £7x1 '.301 1 VO [X£ V-(j £U7Xpa7ta X U) V 
ilXlElXlOV XIV 0?, OTjXoV OJC X7l 'i)l}0V£pOC 0?V EITJ Xo7Xo6}X2VOC £7x1 X7l? 
TWV £7Xl£lX(OV £U7Xp7.7l7.U' O'J X£lJX£VO'J, £7X£l TXpOOT^XfOC 7.XXoXplOV XO'J OTtOU- 

1 post o'jy.ETt add. oe A Ttspl wv (wv corr.) ;xovov li: |j.ovov r.tfi ibv aADP sItieJ e. 1 
p. 1()9;'(; ozX A 4 c/.vrl xiov Ovop.otxiov om. Arist. xo\>- sxipou (G) oui. B 7 oyxoc 6 
TO<:o; J5 Toto'jxov aP xotoQxov— /.a-rf/opt-^Yj (10) ora. AB av delevi Vj libri 

10 po'jXoasHa a: po'jXwjxEtk 1 ) P 12 Xocix^avovxa D 14 ccjxov omisso r/.-xxEpov I) o om. A 
IC. post, (j.rj ras. 2 lit. P a'jvc(7:Ttop.Ev.] a-x in ras. P- 17 7j delevi to om. a 
18 opt'aav-s; I) o:7:o6(oaorj.cv A 19 opi'aat- stspou (20) I): om. aABP 24 M 6pt- 
aaa9at BD: otopiVaaSctt aAP post -rt sci-t to add. doty-sTayai r^xoi (v^xoi om. A) to "pXd^.■z^- 
aSc(t 'j-6 Ttvo; ■/.'■jX Tt TO AD 2.'» post Heov add. to A 20 M aBD : oyj A : ras. 2—3 
lil. P: I'ort. .leleudum ozUvjt'-m A 27 to] toO B 28 u-sv£y/-wv A 29 yprj 

aABP: oot I) oU -oTs et o siiperscr. B 32 xiv supra scripto a A inX om. P 142 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 2 [Arist. p. 109b 30] 

oatou TO hjr.sX(S\}on siti tai? twv aYCtlajV suTcpaYiaic (oi 77.^ IttisixsT; 25 
(Z77.i)oQ, oux 7.V ciV^ aTTOuoaio; ^pOovspoc. or^Xov os o'-i 7.1 toi7'jT7i osi- 
ccu £v o£UTSp(i) "j'tvoviai Gyr^^av. xaUoXou otTrocpa-izov (3'jv7!70ua7i. xal 
ouTojc jjLSv, 31 TO u7:oy.£t[x=vov £v T(r) -pop/.r^aa-i ■-vojp'.ij.ov sr/; , to a'jii.[':Js- 
5 ^r^zoc -<o uTioxEitjivm 6piaa';j.£voi 7.v7ax£U7'(5o;i.£v x7()oXo(j to -poj^Xr^ixa. 

7[J.CpOT£pOUC 0£ TO'JC OpOOC ToG 7rpo[:>/vr;lX7TO; OplGfOjXsfla £V oFc [JLr|0£T£p6v 
£3TIV 7tJT0i)£V -VtOpliJ-OV, (nZ £V TOlc TO'.OUTOtC* £1 £l'/] Ttl}£JX£VOV UTTO TIVOC 30 
OTl 6 V£a£ar^TlXO; CpUoVcpOC iSTlV. £-£1 77.p £-1 TO'JTOJV OlXOl'wC V£JJ.£- 
O'/jTlXOC TIO Cpi)0V£ptO -pO^ -j'VOJSlV £/£l (o'JO£-£pOC '/ap 7UTU)V 7'JT0i)£V £3*1 
10 CiaVcOOc), 0pt(j7'[X£V0l d;X(pOT£pO'JC, TOV T£ V£JX£(3-/iTlX0V /7.1 TOV ';pl}0V£p0V, 

o'jTfjuc 7.vaax£U7a7i ouv-/]Cio[X£i>a to tii)£jx£vov. ooxEi Yap 'Jilov^po? p.£V 
£iv7i 6 aut:o'j[X£vo; £-1 Taic ToJv ayaihov £U7:p77i'7.i;, £7r£i xal 6 
'if>ovoc ToiooTOv. v£;x£a"/iTixoc OS Xu-o6[x£Voc £7ct Tat, Tu)v xaxwv 35 
£ui:pa7iai?* toioutov 77.p ■/) vifxsai?. £i ouv v£[X£a-/jTixoc piv ssTiv o 
15 Xu7to6'x£vo? £t:1 Taic twv xaxoiv suTTpa'j'i'aic, 6 o£ 'fi}ov£poc ou X-j- 
-srTai £-1 Taic Toiv xaxoiv £u~pa7iau (touv7.vtiov 7ap ooto^ ettI 
Taic Tu)V 7.7ai)(ov £UKpa7tai; xEFTai XuKo6p.£voc), oux av eiVj 6 
V£;x£3y;Tixoc cpi}ov£poc. 66v7.Ta! to -pO|3X-/iaa toOto opixov sTvai, zl 

CtjXoX'O (TOTSpOV aUTOC £3Tl V£;X£C5-/jTlx6; T£ xal odovspo? -q O'J* T7. 

20 7ap -£pl TauTO'j 7rpopX-/)[xaTa toTc opotc i'si-q Ssiv uroTa'assaBat. ouxw; 40 
osi/QvjasTat xal oti |xr^ scjtiv suoaiuKuv 6 Tupawoc- £i 77.p 6 [xsv Tupavvo; 
ECtTiv apyoiv Ttapa'vofxo^. £uoat[x(ov os iaTiv 6 x7.t' apETr^v £V£p7a)v, ou/ 
oiov T£ TOV Tuoavvov £L>oat'ixova cTvar to 7ap -apav6[X(o? d^yzv^ ou xa- 
ao£TY]v £V£p70!JVT0c. 7.XXa X7.1 OTI (XYj TiXousio? 6 co^oc, £1' 73 -XouTo; 

25 [X£v ioTiv £v xTr^a£i ■/pry|x7'T(ov, aocpt'a o£ iv apsx^; xTr^asi. 

'EuSi 0£ 7roXX7'zic ouOi T<ov 6pi3[X(ov pyj{)£VT(ov TjO"/) ciavEpa Twv opt- 45 
Coa£V(ov Tj TTpo? aXXr^Xa otacpopa toj ovo;xaTa' T'.va iv auTOi; EtXr/fOat ou 
Ta'jTov £v £X7T£0(o ai>T(T)V o"/]XouiVTa 7.XX' o[xa>vu[xa, aQioT [xyj Trpoa'fi'aTa3t)at 
7.XX7. -a'Xtv auTwv tootojv tcov iv toIc 6pia;xou ovofxa'xtov X070UC Xaupa'- 

30 V£iv o'jt(i>; 7ap l3£3i)ai 7va)piaov auTtov ty,v 6t7/^opav. av to xoivov 
ovoaa TouTO, | (oc Tt cr^aaivov iv ixaTipto Tuiv opiap-wv -apEiXr^iirTat, 77 
7V(«a^"(j. TouTO OS xal iv tw 7cptoTu> r]o-/j ©Oaaac sittsv iv t"(j oioaaxaXta 
xuiv Toirtov ou? TTpoc TY)v £ups!3tv Tu)v TToXXa/wc; X£70[X£Vfov -apsotoou" 

2 £17] ante cpftovcpo; traiisposuit A aTtouSaTo; ABD: IziEtxrj; aP ort ora. B 

2. 3 Xs?£i; R ;> yivcTOd A 4 zir\ aDP : e( Be AB 5 tw 'jzozetuivw : tov 

u7:ox£i[j.£vov A: oin. aP.P to T.[j6^\r^\).0L xot&oXou B: to xctSoAoo 7:pop?a;[xc( a 

G d[j.<poT^p(ov A 6pta7.(|x£i}a toO TTpo^Xr^jAaTo; A !> tu) superscr. B «ijt(Lv 

ex corr. udil. D 11 ooxEt yap — eIvoci (18) cf. Suiilas; sub. v. v£p.£aTyTtxd; 14 TOtoO- 

^ov— euTrpay'"'? (l-j) "^'i"- A jiosl ov»v add. 6 I) 15 'f 8o'voi B 18 post touto 

superscr. xot-. B, sed rf. p. 140,10. 11 11) t£ om. B 20 tc('jtg( P. s'frj 

c. 5 p. 102a5sq. 21 mtiv nm. A yip 6 jjev aBP: piv yip 6 AD 23 post 

T£ add. daTi D 24 xai 0111. !> 6 prius om. A £it£ B 25 jaitv om. A 

2G. 27 Toiv optCofj-^viov om. .\ '11 autoi; Bl>: ccjtoj A: a'jTtu aP 28 £v 

om. A 31 Ti a/jjxaTvov UP: inv. ord. aB: Tt a/jaaivdjxEvov A 32 yvioay/^ e.\ 

corr. add. D £v tuj TrpioTuj] c. 15 p. 107^6 — 12 33 ixoXXuJv A ALEXANDRI IN TOPICORUM 112 [Arist. p. 109b 30] 143 

zl-z -(otp outtoc- "roXXctxic ok xnl iv a-jToTc xoic Xoyji; /.avfjavei -7.^7.- 
xo/.O'jHo'jv -0 r/a(i)V'j[xov • oio X7t irrl twv /voytov sxs-tsov. oiov sa'v tic 
TO a-/ia7.vTixov X7l TO TCOirjTtxov 67c 17.; TO gu[a.}JLSTpu)s £//jv iipo; U7£t7.V Cf;7| 5 
civai, oux 7.-o3T7t£ov 7.XX' £-igx£t:tsov Ti TO (3U[i.[i.£Tptoc xa&' sxaTSpov 
5 siorr/sv. otov zi to ;j.£V to toco'jtov £iv7i (oCiT£ -oi£rv G"(£iav, to 60 to 

TOIO'JTOV oToV (3rjti.7.tV£lV -017 Tl? Y^ IqIC;". aV 07p X£l[J,£VOU TOU TO "OlT^tlXOV 

u-z'.a; a-/;[j.7VTr/.ov 'j;£i7; sTvat, av7ax=u7C£iv ti; touto [:JouX6a£VOc; sx7'T£pov 

atJToiv 0p'.!0]X2V0; £'jp"(j aL)jJ,}i£Tpa>C l/OV -po: u-'E-7.V £X7!T£pOV 7.UTroV, ooE£'- 
}i.£V oaOV £7rl -rji: X07OIC TaUT7. £IV7.1 TtZ 7LpOX£t';X£Va' OU [X/jV OUTfOC E/OV 
10 TOOTO £Up£l)r(a£T7l, 7.V TOU X7t}' £X7'T£pOV aUTWV (3U|X[X2TpO'J TOV X07OV -7X1V 
7.-00(iJ- £'Jp-/]C;£l 77.P TO [X£V (OC TTO'-'/jTlXOV d'^tlV.; Ci'ja[J.£TpOV XE^OJXiVOV £V 
T(p TOjO'JTOV £lVai TO au[XlX£TpOV £//JV, to 0£ a;-/]iX7.VTlX0V £V T(0 TO'.OUTOV. 

A£-,£l 0£ V5v TO X7[XpaV£'.V 0£r X7l 7.VTt TWV £V TOIC X07OICW 

ovo[x7't(uv Xoyo'j; xal [xr^ -p079taT73il7i, i'wc av izi ti yvwo'.- 

15 U.OV £Xi)7|, oux Eir'i Twv oixtovufxiac [xovov £//jVT(yv Xo^fov aXX"). xai>6Xou, 

0T7V a-/joi::(o aa'fTjs; xal yvcupiaoc rj 0179007. tojv -pox£i;x£vu>v tj 017' Tiv7 

0V0|XaT7 7.a7'f7j £V T^IC OplCTlXOU ~7p£lXrj;xaSV7.. 7:7p£77'J7 -|'7.p |xrj 7:po7'f'.- 

CTaaflai ocXXa X7l 7UTa Ta ovoix7T7 xai t7. [x6pi7 to'j Xo-jOu op''C£ai)7i 

(oaTr£p X7.1 TO OXOV O'JTCUC -|'7.p £C>T7l 7V(Opt(X0V TO !^-/)TO'j;X£VOV. oToV £1 !•» 

20 Xrj'OVTo; tivoc ty;v r,oovy;v 7.-,'a(loy o [douXo]X£voc 7.v7jX£U7'37i toOto 6p'.- 

Cr7lT0 TYjV r,OOVrjV Xlvr^atV X£17V, OUOlv ^VOtplfXOV £X TOUTO'J £i't£ 7.-'7l>0V 
£IT£ li.r^' 7.XX7. 7.V TTjV XlV/j3lV TTjV £V TtO TTj? TjOOVTiC Opiau.(0 7r7p£lXr|;x- 

u£vrjV 7UTr,v -aXiv orATf^-c/.>. X7l aTrooo) auT/^; Xo-;ov d-tfSr^ £vip-,'£i7v, 

Sovai"' 7.V 0EIXVUV7'. OT'. [XTj Ct^aDoV 7; rfirj\>r^, TijI JX7,0£V [X£V 7.77l)0V 
25 OCTcXe; £lv7l, TTjV 0£ 7;00V7jV dTsX-?^ £IV71 o537V XtV7/3tV TtO Tr7.(3aV XtV7^3lV 
OCTcXr £V£0Y£17V £lV7t. lOTl 0£ £V TO'JTOi TZaXtV TtO TrpOpX7jU.7Tl U-OX£'.- 2l> 
tXSVOC opOC (op'.aa£VO;. OTjXoV 0£ OTI /pTj 7rX£lOV(OV 6pl3[XaiV TTEpl £X7'aT0U 

suzoOiiv £voo^(ov, £1 [xiXXoiixEV '/(jr^Siiai T(^ Trpox£i}X£Vo) TOTTtp- O'jTw; "yap 

Sl>V7^36jX£i>7 /p7j3''<xa>C TCpo; TO •KpOX£i;X£VOV 7^1x17 T7,V 77:6003lV TU)V 6p(OV 
30 'i:0l£raB7L OlOV X£ia£VOU TO'J TOV aocpOV £p73l)7(3£3t)ai, dvaax£'Ja3ai [X£V 
{}eX0VT£; aUTO 6pl30[X£{)7 TO £p73l)7,V7l, X7t X7j'];0|X£{}7 TO IptOTa T'.VO; X7- 
SeTv X7.t £-£1 tx7|0£-a) "j'VlypljXOV TO 7:pOX£t<X£VOV , ItI TO TOV Ep(or7 Op''- 25 

C£3&at 7rpO£X£'j36a£i^7. 7.v 07j opiC^jix£vo'. 7'JToy Xdi3aia£v aXoyov £t:ii}ujxi'7V 

f,S0V7lC T?^; 7.T:6 TO'J GtOlxaTlXOU X7'XX0U; 7| 3'JVTOVOV '^Jp£^lV 7.'fp00l3ltOV, 

1 Xc(v8dv:iv A 2 ax£i:T^ov] ttt in ras. D olov om. a: ras. P o to alteium 

om. B Arist. (uon om. C) k'ystv aP cctj — uystav (8) om. a 4 o-jx — 

CfjTO'jfjivou (p. 144,15) ora. P 5 to (post jxsv) B Arist.: om. AD slvai BD Arist.: 

om. A post ilia-- add. to B tw (post ok) B (! oiov AB Arist.: 

waxe I) xoO D: ora. AB 8 £'jp/j A: s'jpot BD ex'"'' ^ ^' taOxa a 

10 auxdjv e.x corv. add. D a'j;j.;j.£xpqv A -dXiv xov Xoyov aB !*)• 11 dzwdJ 

irdXiv A 13 oeTv (v ex corr. add.) D 14 irA xi aABD {tk xt C): st; Arist. 

20.21 opt'jatxo AD: ora. aB 24 oivaivx' B xu7 ;xtjO£ a [j.£v om. D 2G oe] 

^ ill ras. D 30 xsifXEvou — p.ExaXTj'i/orj.£»o( (p. 144,3) Siudus sub v. k'pio; SpailJjTc- 

abai B: spaoyfjvat a 31 auxol A opisoaella a : o^a'xlu.z'da ABI) 33 ^Xs'jjo- 

[j.£i)a D Xi'Hiiixf^ A 144 \l.i:XAM)i;i IN TOPICOKI'M II 2 [Arist. p. 109^30. llQalO] 

TO'J CtOCpOtJ. 6|J.0''co; X7.V 6pt30j;j.£l>7. 7.L)x6v aciOOpaV iTrif)!J[J.l7V. STiSl TO 

acpoof/ov 7.3a'f£c. rraXiv auto ToGlto st; Xo-ov ixsTaX/y-i^ofAsUa' y.7l tl sati 30 

CCpOOpOV to £V7.yt'.0iJJJ.£V0V tlO Op&Cp X0"((O. 7.V33/E'J0[y.0tSC av cr/jlJLoV 7.7.1 
5 O'JtfOC to ZSl'aiVOV. 7.V [J.£VtOl 7.~00tt)|J.SV [tov] Xo",'Oy to5 SpCUtOC r^ cTTI- 

PoXvjv ''i'Xo7:o'.''7C o'.7. xa'XXoc su/iaivojxsvov T| Osiav i7T''7cvo'.7y y.7.l £7:ii)u[i,ray 
'i'-X-'ac 01' 3a'i73'.y to'j -ots 6p7!)£ytoc x7!XXo'Jc, (uc iy t(o <I)a''opt{) FlXa'tuiV 
Po'jXstat. x7.ti3/£'J7.x6t£; av sirjiisy to Trpo|3Xrj;j.7. x7l or|Xov oti tOTCo; 
X7.1 Trpo^ xataazi'JTiV av sir^ toij xai^oXoa xat7.'v7.tixo!J "oto )^pr^3i[xo^, o'j 35 

10 -po? avaaxsuTjv jjioyoy. toutto tw torm y^pojasvoi osicoji-sv oti 6 Osoc oiJ'ts 
opyiCstai o'jts X'j-citai, si' 7s opYiCscjOa' jisv sat', to 6pi-,'£3i}ai ti;xiop''ac 
Tapa to'j ooxouvtoc rjOixr^xEvat, X'j-sTa&ai 8s to S'jstsXXesDai i-t -apovti 
xaxm, (oSTTip xat to ciojjsrsila'. to £7il TTpoaooxtofiEvto, 6 So 1)36; O'jte aoixsi- 
cSat ooxsi o'Jto -apsivai tt autui xaxov [uiioXajjLpa'vci] 7) Trpoaooxacf&ai. c?.XX7. 

15 xav 'y^xn'j'xhfj'j zl r^ 'I'U/tj 7.{)a'yatoc 6pisai;x£9a ty;v 'Vj/rjv TrvsDjjLa vo'/jtixov 40 
■?j 7i3i}/,tixoy, siV^jXiV av ososi/otsc oti [xy] aOa'vato;* •irav ^ap -vsGjxa 
(pJ^aptov. 7.XX7. X7.1 oti O'J Xi/topiitai to'j Sojixato;, Oiixvuoit' av, £i 
opia&sr/j " ivtsXs/iia acoaatoc 'i-jjixoO op77.vtxo5"' ouosata *j'ap svts- 
Xs/sia sojjxatoc /(op'.atr^ auto'j. rra'Xiv os, av ouai'av autr^c a'jtox''yr^tov 

20 opov itvat X7'j3ojixsy xata riXatwva. 3'.'/)U3v av a&a'vatov autr^v ososi- 
yoTs; 017. to to a'jtox''v/)tov asr/iv/jtov styai ooxslv to ok 7.£'.x''y"/j- 45 
tov aioiov cTva'. aXXa xal tov vojxov s-ouoaiov OiixyjoiUiV av. si 
op'.37iu.3i)a autov opi)oy Xo'jOV irrt jtotr^ota twv "/pojasvdjv. ojxoi'wc xal 
yj apsty; oti oioaxtov osixvuoit' av, 3t opoc sivj tr^; dpstrjC £T:i3t/jix-/] -rrspl 

25 ptov -737 ",'ap £-'.af/([X7j oioaxtov. ouxstt ok apst); 7:a3a oioaxtov iz 
rjyd-^y.r^:^ si sr/j X070; autr^? fcic 7.p''3f/) r^ ccic, 7'i' r^c auto t3 to 78 
ou Sjttv api3tov 33ti xai tac iVspYSiar tac otxE''ac aptcta 7.7:ooio(03iv. 

]i. ll();iU) 'Eti to 7:por:{X-/)aa 7rpota3ty iautto Ttoio'jtxsvov ivi'- 

ata3i)ai. 

30 "E3ti ;xky X7.i toroc oGtoc :rapaY73X[j.7Tixoc. to os 01' autoo Xs^o- 1 dvotdxEuaxoTs; D or; om. D 4 7.vaaxs'jax'J-£; aAD o xEtixevov D: TTpoxcias'^ov 

aB: !ivTtxEt[x£vov A tov delevi 7 w; om. B £v toj <I><xtopiij] cf. p. 139,2G 

8 xaTaaxE'jaxdtE; aT) post £tr]ij.£v adfl. xai aA tj-o; a 9 -/pi^cifi.ov B 10 -zo-w 
aB: tp'j7T(o AH II X'j-ElTat oute opyt'^Etczi J) zi 0£ y^ 1' ^^> toi l-i-poaooxio- 

tjivw A 14 7t om. A ■j-oXc(!i..3c(V£i aAR: {j-&Xa;xp<zv£tv I): delevi TrpoaSoxa a 

18 ivo£?i/£ta utroque loco A "h-z/Iyna — dpyavtxoO"] De anima II I p. 412^27, i^.j 

19 auToo (post, o'jai'otv) A 20 xcfTo-. OX-xTiova] Phaedrus c. 24 p. 24.') C av ora. 
aP 20. 21 'iiS'ivo:-:'/; ct'jTr;v ceoei/o'te; om. Al» 21 totoBDP: to t' A: to oe a 
21.22 dxi'vr^Tov a 24 ante opo; add. 6B rapa B 25 r^aa altcruiii om. D 

20 Ei/j] vj A £;t; dpi3tT,] cf. Magii. Mor. I 4 p. 1185^38 e^t;, dcp' tj; — drodioto- 
civ (27)] meraoiiter citat Ethic. Micom. II 'j p. llOG-ilG dcp' ^; aP: ucs' -Jj; AD: la- 
cp)]; B autd ABDP: d-d a 27 td; alterum om. a 30 e'gti ABD: eti aP 
post [liw add. ouv aP 6 td-o; x'/t ojto; A : xc(t outo; 6 totto; aP ALEXAXDRI IX TOPICORILM 112 [Arist. p. llOnlO] 145 

[XSVOV satlV. OT'. OEt TO 7:r>0,3/,-/)a7. etc y.7.t)oX'.X-/]V -[J,-''J.ZVi ;j.iTC(X7.[^0Vt7., 

auTfo TTpOTci'vovTa xa'jtr^v svaraaiv -cioaaila'. '^ipz'y •npo; auTr^v, u)? av si 5 
X7i aXXou TTpOTStvov-oc 7UTYiv Z7.1 XcijSEry [acfjuvTo; ivEatr^ixiv. r^v ^ap 
ivaxoLdiv supia/ojjLcv -poc -7;v -pota^iv, oSj-r^ £-t/3ipy^[X7.-oc y);xTv 7.p)^Tj 
5 y.ai d'iopfjirj -^svof:' av -poc -r^v ~ou 7rpox£i[X£vou 7:po[jX-/;[x7-o; ctvaaxsur^v 

TO'JTO 3', £-il 3UVT/iy£3T£p7 Y) TTpO^ TOtC TTpOXaaSlC SVaTSSi; TT^? £1? T7. 

-po[':lXr]tj.aT7. lutyEip/^acUic. £-£i 6e tj 7:po? -7.c x^OoXod T:pOT7'(3£ic evaTaat? 
7.-6 Tivo; -uiv u-o zh xaOa/vOu -j-ivE-ai, o -m etcijSXe-siv -a u-6 to xai)6Xo'j lo 

£Upt'5X£Tat, ayZOOV C£-/]3l TOV KUTOV TO-OV £tV7l TOOTOV ~(0 TTpO oXqOU Eip"/)- 
10 [XiV(0 -(U £X TYjC TOU XailoXoL) 0iaip£3£fJ(JC, £V (0 £X£Y£V i7ri[3X£-£lV OEIV 

oi; 'j-ocp/civ Yj -aofiv Tj ar^OEvl ETpriTat. (u; yxp ir:' ixst'vo'j 7.k0 Tr^c 

TOU X7.i}6X0U Etc Xa UTl' 7.'JT0 3l7lp£C(£aj? SUpOVTSC, 0> [XYj UT:r|p/£ TtOV 
u-o TO XaBoAO'J, 7.V£3X£U7!^0;X£V TO TTpOpXr^Ua, O'JTtO; X7[ £-1 TOui TTpOXEl- 
JXEVOU ■/] i'vaTaaiC -po; TYjV X7i)6X0D 7rp6t7.3'.V ■,'tV£T7.r cCpOO£UCJaVT£^ ",'7.0 !•'> 

15 ~'^i Sl7.V0ia T7. UuO TO X7!}6/,0U, OUT(o; (O [XYj h~'X[j'/V. T(OV UTTO TO X7D6X0O 
£0p6vT£^ £Vl3T7'a£l}7. OU JXTiV Tzd'/T^ 7UT0C TOTCOC OUTO? ixElVm , 7.XX' 
ECjTIV aUTWV 017. '^Op7. X7.T7. TOV TpOTTOV, (o; £t-3V * Ixcl [X£V '(Ctp £L»i}i(0; 
0l7l'p£3tV £-0!.0'J[X£l}7 TO'J X7t}6XoU £lv T7. TTpoac/TJ ElOTi * £VT75v)a OS 
rp6T73lV -Oir(tJ7VT£C (OC ZpOC -pOT^SlV XrjV £V3T7.31V -Or/)56[XSVOl, £-£1 

20 auvr^l)£3T£p7 "/) TTpOC T7.C TtpOTaSElC £V3T73'.; T/^C "pO^ T7. 7rp0pA7^iX7T7 2I> 

£7:iy£ipr|3£(oc, tyjv £V3T7.aiv 7.py^7]v TTp TTpoc TO -p6|jArj;xa £7ir/£'.pr^3£(oc -0106- 

|X£f}7. ofoV £1 TO Tll}£;X£VOV UTTO TIVOC El'v) TO TYjV 7.p£T"/;V £-'3Tr^a-/jV £IV7.1, 

;x£T7.X-/;'];6;x£i)7 £ic -poTasiv to x£t[X£VOV TYjv '7p7! "('£ 7:7.3a dpSTVi £Tri3Tr^jxr^ ;', 
xat iauTOic 7rpoT£tvavT£? touto C"/i~'/30|X£v £V3Ta3iv -po% auTO sttI Ta Eiorj 

25 T(OV dpSTtOV £-lj5X£-0VT£?' X7l SUpOVTS^ OTt. 71 To5 TTaflr^TlXOU JXOpl'oD TT^C 25 

4"->/^/? OU TOiauTai (ou ^ap ix 3ioa3xaXt7.c -EpqivovTat dXXd oi' £i)(Lv, 
ouO£ £v -m tlctivai auTa';, ai'-rivsc staiv, £3Tt to xal £v auTai? sTvai xal 
I'yciv auT7.c), T7UT-/JV T7]v £V5Ta3iv £[? £TTiy£iprj[xa [X£TaXap6vT£C ypr^co- 
[x£i}a auTdj -po; dva3x£U7|V tou irpopXr^ixaxo; X£",'ovt£; ' at r^&txal dps-al 
30 oux £v "I'vcwSEt TU)v TTpaxTEtov TO sTvat lyoustv, ouo£ Old SioasxaXt'a? ly'i't- 
vovTa'.' •ud3a os ettistt^ixyj £v ^vwsei Ttov utt' auTrjv to Eivai lysi xal oid 30 
SioaaxaXta?" ouo£]xia dpa r^\}v/.r^ dpsTT] £7:i3Tr5[x-/j* st o£ touto, ou Trdaa I 021 om. D 2 a'JT(ij' P: a'JTuli aABD xr^v evSTaaiv tau-r^v D 3 Trpo-ct'vav- 

To; a d;io\JvTO?] c<;io in ras. P- 4 a'jtrj AD 6 zpo; Ta; zpoTaaii; in ras. P- 

7 7j— -poTctaEi; in ras. P- S iyyhzToii P pXs-civ A 10 xoii om. AD eXsyev] 

p. 109b 13 11 u-otpyei I) cf. p. 140,15 ante ttoEcjiv add. [xy] D: -oi ex [xrj coir. B 

13 dtv£a/.£ua^o(xcv BD: dvaaxs'jaCoM-^'' aAP to alterum oiu. A 14 post ttjv add. 

TOU aP 15 UTTctpystv B 16 lvtaTa[X£9a eupovTs; A totio? ouxo; A cf. vs. 9: oIjto; 

6 to'tto; B: to'-o; D: outo; to'zo? aP 17. 18 oiott'psatv suSJeco; D 18 s-oto-jixeDa 

ABDP^ (o'jy.£(}a — £i; TO! scripsit P^): iTroi/jaap-ESa a 19 post £-£t add. 0£ P^ 20 Trpo; 

Ta; TTpoxaaci; £V3Ta3t; scripsi cf. vs. 6: TipoTaOt; -p6; Ta; svOTa'aci; libri 21 -po,3X7][xa 

scrips!: -payixa libri 23 7rpox£i(x£vov D 24 Ea'JXYjv A 25 £:rtpX£zovT£; aBP : 

d;TopXE7:ovT£; D: pXi-ovTE; A 27 7.ai £v P: y.ai aABD; fortasse xdv Eivat 

a'jTal; D 28 i-r/EipTjaiv D 30 post o'joI add. ydp A 31 post £-taTi^arj 

add. Tujv B 32 ou a ABP: ouoe D 

Comment. Arist. II 2 Alex, in Top. 10 146 ALEXANDRI IN TOPICORUM 11-2 [Arist. p. llOalO. U] 

7.psr}] STT'.ar/ja//. -aX'.v si zvq xsiasvov u-o tivoc on -aj7. 7,oovrj 
a7a{>ov, ast7X-/i'{^oaot>a to 7:|io|':l^[J-ot sic -potaaiv xcii sautobc spwT/,- 

aoaSV '(Zp7 TT7a7. r/jOVrj 7.771)07;'* X7l sGpOVTS; SV3T7!jlV 017 TTp TOiV 

Toovojv oi7ioias(o; tyjV ozi 71 tfov 7y.oX7!a~(ov r,oov7i ouz 777{)ai', r^v Trpoc 
• 5 TTjV 7rpoT7aiv scp' s7U-a>y C/iTouvtsc svc>T7c;iv S'jpo[j.sv, zao-r^v 790p[i.rjV 35 
sTTiysipr^crscj; sco;j.sy sic 7V7a:xsor,v tou xsi[xsvou sptoToivTsc 'czpa' 7s 71 
Ttov yj.'^aifjwj r/joyal -?;oov7i oija7i xai 7771)71' sij'.v;'. r^ ouosic av xoDt(o 
au7Xtop''l37i oijiou '^suSsi xs ovti x7i 70oc(t). X7[5ov:sc 77p TOUtO OSOSl- 
/oTcC 7v siyi[j.sv on \)/q ^anv rjOovrj Tiaaa X7i 7-)aoc 777&OV, 6[xoi(jjc 
10 -oir^aotxsv, xoiv q to TTpo[5/.rj[j.7 to aovov to x7Aov 777i)ov ;iv7r (oc 77.P 

irpo? TZr/j-aaiV 7UT0 S'jpOVTSC SV3T7aiV OTl r, LI7S17 7.77l)0V 0'JCf7 OUX S3TI 
7.7X0V, ypcoiJLSVOl TY] SV3T7'CJSI T7'JT(] 7V7axSU7CiOU-,V TO -po[5/>rjJX7. s'^Tl 40 
OS 6 TOTTOC, (OC X7'. 7UT0; Sl'pr^XSV, 7V7.(3XS'J7aTlX0C [XOVOV. 

Ji. 110a]4 "F.Tl 0l0piC2CJi)7l 11:017 OSl X7Xsi'v W? 01 kOX/.OI X7l 
15 -0 17 O'J. 

K7t ouTOC 6 TO-oc Tr7p777sX;x7Tixoc. c/.^opaTjV OS cp-z^aiv r,jj.rv -poc 
T7 T:popXr^a7.T7 s-iysipr^jso); £(3sai)7i X7i c/.tto to5 7:poot(tjpicii)7i xal (oao/.o- 

77^31)71, TIV7 USV /pY] T-^ TOJV TToXXwV /pTjaSl TS X7l a'JV/;}>Sia S-0<J.£VO'JC 
X7Xsrv, TtV7 OS O'J- TOtJTO OS X7l TCpOC TO X7T7 axSU CtC^l V V^^-t "pOCtt 
20 TO 7VaaxSU7'C3lV T7 7rp0pX7];X7T7 /pr^lltJLOV. av 770 ■() TifxTv TTOOOJIXOXO- 

7r,asvov TO osiv toic ixsv ov6]x7ai x7T7. tu)v Trpa7[xa'T(ov xoXq auvr^Osari x7i 
xsitxsvoi; 7prjai)at X7i oi; oi iroXXoi (x7Ta auvtlv^xr^v 77p toc ovo[X7T7, X7i 

O'JX 7UT0C Ti; SX75T0C X'JplOC T(OV -p77[X7T0JV SX73T0V 0V0|X7'CstV TS Xai | 
IXST0V0|X7CSIV OJ^ PouXsT7r 7V7lp0rT0 77p 7V O-JTCOC 7] XOIV0X0717, SI IX"/) 79 

25 xoivoTc Tiaiv ovoa7ai X7i auvr^tlsaiv sr/jusv sir' 7utu)v /pwjxsvoi), tiv7 jxsvtoi 

T0 17'JT7 TtOV Up 7 7 ;X 7' TOJV SaTt', X7t>' (OV T7 X01V7 OVoa7Ta X7l GUVr^llYi, 
X7l 017 Tl T017'JT7 SGTl, X7l Tl [XSTpOV 7UT(yV SjTlV, OUXSTl TOIC "oX- 

XoTc irpossxTSOv dXXa toT; siooaiv, s/oi^xsv av c/z^opixac sx tTjC o;xoXo- 
71a? TauT/j; "xal irpos to (zvaaxsuaCsiv X7t -poc to x7T7axsu7'Csiv. 5 

30 SOtCSS? OS TO XS70|XSV0V 7UT0C 017 TOU 1t7p70Sl7;x7T0C S-Oir^GSV. 67ISIVOV 

1 zi om. P) otnrj A 4 dcYaSlat scrips! cf. v. 7: dyailov liliri .') a'jTuJv P £upo- 

[j.£v scripsi: £'jpto[X£v libri G a.\ om. aP 7 t,oovg(1 alteiiun D: om. aABP 

dya&Gtf dan r,5ovc(i ouactt A to'jtco BD, corap. P': touto aAl'- cf. p. 140,27 8 it 

ovTi 'Le'joei A 1 1 ante ccjto add. Tipo; A 14 Set opt'Ceaaai D (oel oiopiC£3!)o(t C) 

ol om. A ].') O'J om. I) Ifi O'ixo;] auTo? P 17. 18 TTpootopiaat -/at op-oAoyfiaai a 

18 yprjaei AD: -/pt'aei aBP 19 Zz alterum ABl): yap aP 11>. 20 rpo; to ava- 

axEua'Cav xat xotxaaxeuaCetv D cf. vs. 29 19 yj pro altero xoti A 20. 21 7Tpo5to[xo- 

Xoyrjijivov aP 21 [xev ex corr. add. 1) 22 oi? ABD: w? aP 23 x6pio; Ixaaxov 

D (ov videtur ex oa conectiim) sxa-tov om. D te om. a: -re xott (xsTovop-aCetv 

om. P 24 -/j aP: om. ABD xoiviovt'a P (in mrg. aliquid aliud adnotaverat P-*) 

25 a'jTuiv] (iiv corr. P^ 26 xoti AD: om. aB: xcti cuv/jftr] om. l> 27 pitpov ABP: 

TO [xirpov D: [x^po; a 28 sx postea add. D 2'i' xccraaxcucfrciv — avalxeua'Ceiv ut 

VS. 19. 20 B 30 ct'jTo; BD: ofj-6 aAP ALEXANDRI LN TOPICORTM II 2 [Arist. ].. 110^' 14] 147 

[X£v yap p-/jt30V to Troiyj-f/ov u-j-cia;. w, ot -oXXol xat r; suvtj- 
t)oiof xaTa 77.0 TO'j TOf)Uf/j T:[>a"j|x7.T0c To6r<i) to! ovoaccri. i,\ ■uoXXol 
^(paiviar ouxsti [jiivTOi 'rjEia; TroiYj'tixov'coijTO ]/pr] YjiraBai 8 01 ttoXXoi 
'j-oX7u.|3avo'J3iy, aXXa 01 latpot. ti av o'jv 01 larpoi 67317.; ttoit^tixov 
5 Yj'tovTOti sTvai, TO'JTO u-j'tsivov ypTj 7/xKvy s-otxivo-j; t(j xo'.vy^ Toy OV0IX7T0C 10 

yrj-fflV.. rjy ryf^ tU 6[J.oXo7(OV tt U'lV.r/.Z 31V71 TTO'./^tlXOV [XTj UYlctVOV 7010 

ovoa7'C(, 7./.Xa aXXo Ti, sXsYyoii' 7.v xaia tov -7pao30oijivov tottov tov 

7.qtouv-7. ojpt'a07i oTt 0£t xoTc oy6[x73i toic Toiv T:pa7ix7'-:(uv yprjCiilai wc 

01 -oXXoi. 7T7'Xiv o' o.\) 7.Qi«)v (j'^Z'.a;^ -of/;Ttxov siva' /.sysiv, 3 toi; 

10 TToXXoi; X7.1 Tor? -u/OLJcri oo/ci, iXly/'j^"' '^•'•' '^^•'^ auioc, on yjv r^ii-iv 

7:p0(OtX0X07r^[J.£V0V to T7. T017'JT7 ;X7] OJ^ 01 TCoXXol XptVSlV To X7l Xs-j'ilV 15 
7/sX' w; 01 r/TpOt'. 7.-0 TO'JTO'J Toi TOkO'J £-l/3lp0r/j Ti; 7.V X7.1 TtpO; T7. 

I'j-o T(oy — T«)'.x(oy -7p700c7. X3*j'0[j.£ya. st "jip twv TroXXoiv ttXo'jjiov 

Ai-j'OVTUJV aOVOV TOV -'>XuXTrjtj.0V7 ;xy) X7Ta TOUTOU tic '/p'jjiXO TtO 0V0tx7Tl 
lO TOUTtO ;X7jO£ Xi'i'Ol TOV 7:oXuXTr|;XOV7 TtXo'JS'.OV, X7T7. OS TO'J CiOCpO'J X7.1 TO'J 

T7.; 7.p£Ta; i'/ovTOC, -7p7[j7ivoi 7v TOV xsi'ixEvov TTj? ToJv ovoix7'T(yv yp/^asto; 

OlOptaiXOV. Tt? IX£V ■|'7'p SSTl TCoXuXT"/^ [XOJV , OU TWV TToXXwV £103V71 7.XX7. iO 

Tojv Ta ToiaijTa £c£T7^ovtojv oti o£ Oil X7T7. TO'J -oXu/.T/jixovoc T(i7 ' ttXou- 

aiO;' 0V0[X7Tl /pTj3l>7l, tXaVT) 7) TOJV -oXX(OV yprjllC. 6 OTJ OIXoXo-jWV [X£V 

20 £lV7t TIV7 7C0X'JXTrj|X0V7 [XY] OVOJXOcCojV 0£ TOtJTOV TtXo'JS'.OV OU 0£OVTWs 7.V 

yptpTO T(U OVOjXaTt. 7.XX' 0U0£ ypa)p-£VOs aUTOJ tA\v> STtI TO'J Ta? 7p£T7.C 

i'yovTOc. TtaXiv ot [xsv ttoXXoI auxuyr^ Xiyjoai tov sv Tot; Tuyr^poic 7.77- 
iJoic: £'Ji>yjvoGivTa' 01 0£ tov ttjv 7.p£T))v iyo'jxd cpaatv suTO/r,, oux £3ti 25 

T(OV -ZOyr^rjOiV 7.77l}(0V. -7p7p7''vO'J3'.V OUV X7.1 O'JTO'. T/jV -p03Y''-0U37V 

25 y^jr^aiv Twv 6vo[xaT(uv. 

EiTTojv 0£ uyiEivov [x£v p /j T £ V TO Tc 1 "/] T I X V ij'(zia: -poa£i}r^x£ 
TO Tj (ji>? 01 iroXXol X£70uaiv, o Tsov sstI (t(o 'r^) o'-oj; av uis'.v oi 

TToXXol X£70VT£c'* X7l 77.p X7t' 7XX10V T'.VWV 0'. TtoXXol T(l) U7l£lVl5 0V0tX7Tt 

yp«)VT7i, ou xa-a aovou tou U7£i7; Troir^Tixou, 7.XX7. xal xaT7. tou crijxav- 

30 TIXOU. Tj oTtCEV ' OTTfOC; 7.V Ot "oXXot 'ki'^UiSv/ £VO£lXVUIX£VO; OTt [IT^ Ttcpt 30 
ToGi 0V0IX7T0C TOUTOU 0t7T3tV£C>i)7t /pYj OtXXa TTSpt TOU /pT|ai)7t To6t(0 (O 
01 TioXXot" X7t 77.p ct ;Xfj TOijTO 7.XX7. 7'XXo Tl £17], £X£lVqj yp-/j3T£0V. Yj OUX 
£3Tl [X3T7. Toij ' 7^ ' 7.XX7. /Ojpt'?' X£7£l 77.p <0 C 1 kOXXoI X£70Uaf TO 77.p 

TioiYjTtxov u'^ziac 'j7t£ivov Tot? TToXXotc a6'rf^\i^: \i'(Ziv. w; o£ -po; 7.V7.- 1. 2 ol auvTjflsts B 4 Xaapavouiiv a ouv postea add. D 4. 5 /jyiovrat uytet'ct; 

Eivat TTOtTjTixdv A 5 /jYOuvTat B 6 os A Etvai uyEta; al! ocjtov Apr. 

9 Elvai TtoiTjTtxov A 11 TO postea add. B xd corr. B 14 to'jtou scrips! : 

TouTo libri 15 post -oX'j7.Tr|[xova add. [xovov D -zo'j alteram om. P Ifi ante 

TY]; add. Trept P 17 [xev oiu. D 18 roXuxx/jixou a 20 touto aA : to^jtov 

eTvai B 21 xrjv dpexrjv a 22. 2;} riyaSovi A 24 dyciiJov A 25 tw ovo- 

(xaxt D 27 vop.t'Couatv in contextu, yp. Xsy'^'J^tv in mi'g. D oj oTcto; D eaxl 

xii) -1^ scrips! : daxiv libri 29 xaxd alterum om. I) 30 sIttev ABD : eItte xo aP 

lo; A Asyo'jaiv aA 31 xo'jxo'j ante xoo ovoixaxoc habet B: om. D 33 v^ 

add. P- ytopt; <oi'r. e ycopt:;- P 34 xoT; 7:oX).ot; Oytcivov I) oe] ras. D 

10* 148 ALEXANDRI LN TOPICORUM II 2. ;'. [Aiist. p. 100«14. -28] 

a/.£UTjV 6 TO-fjc 7:pOci[>rj[jivoc 7^-/^01110?, outfoc xal -poc xctTO'.a/S'jrjV. [itj 
-'ocp ^ouXofi-svou Ttvo; au^ytopsrv oTt ot TtoXuxT/jixovs; -/.ouaioi, zaTV-Szeya- 3'» 
ao[j.3v TO'JTO TTpoa/pwasvoi T(o oarv p.£v ovopia^s'.v -b. T:pa.-(\s.'x-'y. 6); 01 
T.oKhji- 01 0£ -oXXoi TO'jtoo? -X'juatouc X£-|0'jaiv. ojxoioj; xal Trpoc -ov [xrj 
5 /i-'ovta TTjV 'j-;3t'o:v 7.-''''-'^^-'^ iviaxaiTO av tu- r, 77.0 aovr^\}^la ouTUiC. £i 

03 TIC 7:7J.IV Xi^M TYjV 6y£17V OUTW? 7.-j'ai)oV (OC £U07.'.;xOV''aV Tj [i£pO? £U07.'- 

aovt'ac, o'.OTi ot -oXXol o-jtwc GrroXaafiiavo'jOiv. -aX'.v av7C5x£'J7'Co'.[X£V av 
touto tfj 6;i.oXo7!.'a Kpoci/pwij.£voi iir^xi-i to'jxou to'j; ~oX>/j'j; xuptouc £Tva'.- 40 
T(Juv 77.P ci-ouo7u«v r, TOia'JT/, -£pi tr^c 'jye-'^c xp-'aic. 

10 p. 110'i2.'! ''Ett £7.v -o/.Xot/wc X£-,'rj-au x£t[i.£V'jy 0£ "(j wc 'j-ap/_£i 

7^ W C OU/ U-7'p/£t. 
Ot Tp£rc TO-Ol. OUTOC t£ xal Ot ;X£T7. TOUTOV OUO , Ty)V a'J-r-paTiV TTjC 

£-iy£tp7^(J£toc 7.7:0 Tcov 7:oXX7/(o; X£70ijL£V(uv Xap-J^avouaiv, tov Trpwrrjc 

7.7:6 Ttov 6|JLtov'jao)V. 7.V -,'7.p f, TO a'j[xp£pr^x£V7i X7l U7:ap/£iv -ivl Tj txy; 

15 U7:aoy£iv xi^ijiEvov a7:Xwc -£ xal /o>p't? oiopiaixou, (pr^at 6£rv oi£Xoix£vouc 4.") 

7.UX6 1:70' EaUTOlC (7:7p£0(UX£ o' YifJ-lV T07:0UC £V t(iJ 7:p6 TOUTO'J 01 tov 

7V(jt)0''C£'-v oFoi T£ £G;o|x£i>a Ta r.oK'k^j.ySiz }.z-(6\ic.yoL xal oiaipsisBai), zi [iq 

l-\ 7:7!vT(OV t(OV a-/jlJ.7lV0[JL£VU)V OOVat[l£l>a 0£lXv6v7t to 7.V-'X£l'[X£V0V ~(0 
Tll)£UL£V(0, £-1 T'.VOC aUTtOV, i'J I OU fXYj 0'JT(OC £/£t, OclXV'JVaf 0£[CCIVX£C 80 
20 'j'ap £~t TOUTOU 7.V£aX£U7X£vai 00;OIJ.£V TO X£l']li.£VOV 017 TO X7Vl}aV£lV TTjV 

oaoivuatav X7t (b; oc-Xwc /.£70[j.£vov to x£iji£VOV zior^:i\)'xi. ofov £[' Tiftor/j 

TIC OTl 6 XOiaa)[J.£VO? OUX atat)7V£T7l, yp)] 01£XO|J.£VOUC 7:7p' Ea'JTOlC TO 

7iai}av£ai>7i ei'c T£ to xax' Evep^Eiav xal xaxa o'jv7;a'.v oEixvuvai OTi o 
xotaojacvoc 7tat)7V£Tai- 7iai)av£ai>ai ^ap Xr/ovTai oi 0'jv7;xiv tou alaDd- 5 
25 V3ai)7i iyov-z:. rAhy av 'q xEiasvov oxi tov c>7:o'Joarov 0£0v £C»tI ttoXi- 
T3'j3ari)7i, ypTj oi3Xo;j.svouc to oiov 7:ap' lauTOi?, 07:30 3/)[j.7'.v3'. xai to 
xaXov xal to a-jix^ipov xat to ava-f/aiov, to [xkv avayxatov, otav Xiydjfj-sv 

7:7V TO 73VO;X£VOV 030V 3lvai '.pl)7p9iv7l, TO OS G'ja'fSpOV, 0T7V Xrj'tOlXSV 0£0V 

£iv7i 7:£pt7:aTOi; ypr^cjUai r^ 0t7tT-(i T0t7'jTrj, to oz x7Xov, OTav /iYojij,£v 

30 030V 3ivai T7. 01X717 7:0131'/ 7( 7:3ll}3a{)7l ToTc v6[i.0l? Tj TOl? "j'0V3U5l, T0Ci7LiT7 10 

ouv ar,iJL7ivovToc auTOU, 0£'-xv'jvt7? p.£v, OTl ;xri ODti-'fipsi to 7:oX'.T3'j£ai>at 

T(i) C-0'J07''(O 7; OTl [XTj 7V7-'X7.~0V EGTIV aUT(0 7:oX[T3'J30l)7l. 7.V7lp£rv TO 
X3l[i.3V0V (be Ta'JT7 S-/JU71V0VT0C ToO 030VT0C. 7.X/.7. X7.V Xrfirj TIC [i./] 030V 

eivat TO 7:oXi-£6£a[i>7i T(u c»7:o'jo71(i), 0£ic7vt£, OTl x7Xov (to 77p 37:7px3rv ") -zo -jytEivstv (sic) A fi /iyot aP: Xiysi ARD ootw; om. D 7 avctsxsua- 

Co;j.Ev av a 8 ty;] t, in ras. P- 9 ydp om. A 10 ett oe av aP 

-olU/rj-j 1) ^ om. B 11 w; om. 1) 12 ou-rot R 15 post oioptaixo'j 

add. 6iJiu)vup.ov a et post ras. 8 lit. P IG Tonov A £v tij:! r.rjb to6tou] c. 15 

li) o'jTw; om. i) 20 dvaaxi'joc/.Evcti aAP oo^cttp-ev B 21 ib; om. I) 

X£Yo'|i.£vov TO -/.eiVevov scrlpsi : XeyopEvr/j xoii xEip^vou aABI): tou -/.eipivo'j om. P (signum 
appinxit P-, cui quae in mrg. responderant, abscisa sunt) 22 aJsSaveaSat a 

24 ataSaveTai] c((39dv£al)ctt a 29 TZEpiTid-to A .31 ayp-ispov A 32 dvaipcTv] 

ci in ras. 8-9 lit. D ALEXANDRI IX TOPICORUM II 3 [Arlst. p. 110a23] 149 

xoti po-zjOsiv T^ -atpioi xai ta apiatxa suajSo'jAs'js'.v xofXov -o os osov 15 
TO'jTo ci/;[j.7.tvei), ctvottpoiVyfiiV av to xst'ixsvov. -aXiv ti&s'xsvou tivo^ ctvca- 
xoXou&srv Ti^ 7.piTa; v^ iiq av-axoXouilEiv, oisXoaEVjt ty^v czpitrjv rap' 
ctuToi, xat Xa|3ovT3; tr]v t£ (pusixyjv xal t)]v xoiia Xo^ov, i-l u-sv twv 
5 cpoaixaiv ostxvuvTSc, oTi [xrj avxaxoXouiloGsiv, avocipr|Grojx3v to avTaxoXooUitv 
xa? apsxa;* z~\ ok twv xaia Xoyov oet'cctvxsc avxaxoXouOousa; dva'.prj(30[j.sv 
xo (XT) avxaxoXouilciv. x(p •,'7p X7Vi)av3iv, oxi -oAXctyui; XsYexai, ooxei x6 20 
XsyoixEvov £7rl xr^s aux9;? cpuacto? Xs^saOat, ecp' f^^ sXeyiXO X7.1 x6 xeiixsvov 
£v xcj) TTpOiSXy^aaxi* oio xal Titatsuexat dvaipsx'.xov auxo ciV7.'. E3xt 8s 
10 scp' (5v xal Trdvxa xa ar^ [xatvo[i£V7 Xaji-^dvovxai; Icixiv sttI Ttdvxmv auxaiv 
dva^xcud^stv xo xstfisvov orov st X£*,'Oi xic oxt jxyj ypy^ (piXoaocpsiv, ettsI 
cptXocfocsciy XsYstai xai xo C'^j'^^iv auxo xouxo, sits yp-/j cpiXoao'fsrv sixs xal 
fivj, (juc sT-ev auxo; ev xoj npoxpeTTTixco, dXXa xal xo xyjv cpiXosocpov dcwpt'av 25 
[Xcxisvai, Exa'xEpov auxujv o£i'$avxs? ot/srov x(o dv&pwTCfi) iravxa/oilsv dvat- 
15 pr^aoiJLcv xo xtiJitxEvov. ettI jaev ouv xouxou xax' aii'^oi Evoij^axai OEi'xvu- 
aDai xo Trpoxsi'jxevov • Itti oe xoiv Trpioxojv Trapa03iY|i.a'xa>v oux ex. Tidvxojv 
r^ Exaxspou dXXa T| ex (xivo; v^ ex) xivaiv. or;Xov os on ecs' ojv oiov xe 
sax'.v ettI 7ra'vxu)V xaiv a'/jtiaivouEvtov xo dvxixEi'jjiEvov xio xiDEjxs'vto oEixvuvat, 
cpavEpav ypTi xr;v oiat'pEaiv TtotsraOai xou TroXXa^uic Xs^oixe'vou. 30 

20 Aeiv OS cp-/jat xol xoTTco xouxto ypr^a^ai ettI x(ov XavUavovxcov oxi 

xo xiQejxevov TToXXayo)? Xs^Exai xal xaxa \iiv xi xuiv a/^txa'-Vjixsvcov oG'xa>; 
£)^£t, oj; xt'Osxai, xaxa oe xt ou. av yap ixyj Xavi>a'v"(j, rpoy^Er'pw; ivaxr^- 
aExat 6 X(o TrpopXr^ixaxi 7taptsxa'[xEvo?, oxi [xr; xai)' 8 xi&sxa'. xr^v svaxaatv 
xrjv -po; auxo xal xy;v dvaaxs'jTjv TroiEixat, dXXa xax' d'XXo, Ttpo? xo'jvojxa 
25 xai aocpiaxixou? x/jV aTia'vxr^Gfiv TroiO'jjxsvo;. 6 ^ouv ttooc xov xii}£[xevov xo 35 
C<j>ov £[xi};uyov Eivai svisxa'fxsvoc xal oeixvuc, oxi xa YSYpatxjxEva C'oa l-^sv 
Xs'j'Exai, oux ECfxi OS £[X'];uya, sucpwpaxoc -(t'vExai oid xo cpavspov xe Eivai 
xo xou ovo'xaxo? oixxov xal 7rpo6r,X(o; xov xiUs'vxa [xtj xaxa xou ouxa> Xs^o- 
jxEvoo C'oou to Ejx^uyov xaxrj"(Op"/)XEvai. 
20 'AvxtaxpEcpEiv OS zir^ai xov xottov xouxov xal Y^p "''•al ^rpo? xaxa^xEUYjv 

xal TTpo? dvaaxEUYjv Eivai ypr^ai,aov. ou '(y.p ;xovov dvaaxsua'CEiv £3X1 40 
Trpoa"/pa)}XEvov auxm xo xiUejxevov TrpO[3X"/)}xa, d'v xs xaxacpaxixw; dv tz 
aTTOcpaxixo); xiUr^xai, dXXd xal xaxaaxEua'CEtv, xoux' saxi xai>6Xou xo xi!)e'- 2 ariiJ.OLi\oi, dvatpoioi[j.£v D 4 Xapovte; ex XaSovis? corr. P- 5 post to add. |r>i AB 
6 xis — dvTaxoXo'jikiv (7) om. A 7 xu) (ante (j.yj) B XavSlctvetv ycifi A o'-i obscura- 

tum in [) 8 A£yo,u£vov aABP: xEttjiEvc/v D 10 xat ^cp' wv B Aor[j.,3c(vov-a;, quod 

iam scripsit Ro.se'' fr. 51, I) (a; videtur corr.): Xc([j.pdvovTczi A : XaafictvovTE; aBP post 
eaxtv add. xai B 13 ^; toj TrpoxpsTTTixtij] yp. ^v xui 7:pwT(u tottixwv in inrg. inauu 

fortasse recentiore D 16. 16 ivosi'xvuaaai -^irui A If! £x P: iz\ aABl) 17 /j 
VAixiprju dXk'-j. ?; Ix (t'.vo; /j ix> Tivoiv scripsi: dX/.a t^ (oi' add. aABD: om. P) Exctiepcj q 

i-A Tivtov libri Iz om. D 20 xiitv Xav&avovTw; B 23 xai}' oxt a 25 aocpiirt- 

XI5S A dTrdvxrj^jtv aABP : dvasxeuYjv D 27 yivcxai om. P: Yeyove A oia to ABD: 
Tiij aP 27. 28 ctavipov xe {-t superscr. B) dvat xo om. A 28 post xai add. to B 
ouxto? A: ovxo); B 30 xai alterum D: om. aABP 33 it'drfxi a, 150 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 3 [Arist. p. 110^23] 

[icVOV, OTl TO'.O'JXOV SCJTIV OTTOIOV Tli)sX7.'., OElXV'JVar TOUTO ^ap TO X7.Ta3XiUa- 

Csiv vijv Xsyst, TO x7i}6)^ol) osixvuvai aXXa ;i.Y) dvotipiiv to ti{)£[Xivov {xaXiSTa 
ydp TO xaxas/oua'CEiv enl xotji xaTa'jaTtxai^ ti&sixsvou Xs";'£xat. eiTrojy os, oxt 
xccl xaxotorxsuaCc'.v X7.1 ctvasxEoa'Cs'-v oiov ts, xal ozt avactxsua'aoasv to 45 
5 xstji-Evov, av Tivl o£ic(ju[X£v [XYj uTTOtp/ov, xc(l xocTctsxs'Jv'aoji-sv, av Tivl urArj- 
)^ov os''c(o[j.cv, STTcl TO x7.i)oXou xaTC((p7.Tixov ou x^TaT/cua^sT^.i oia ToO iirl 
fi-spou^ (avaax£uaC£t7.t a&v "(^-p "/•''''t ""^^ x7i}6}.ou xaT7'^7T'.xov (xai to x7i}oXo'j 

0C7rO''^aTtXOv) Oia TOJV STTI JJlSpOUC TWV 7.VTIX£IIX£V0JV , ou X7T70X£07'C£T7'. 0£ 
0'JT£ TO 1 X7O0X0U X7T797T'.X0V 0'JT£ TO Xa&oXoU aTTOCpaXlXOV 017 TtVO? TtOV 81 
10 iv [Xi'pSl)' '^l5CCp0p7'v TIV7 ToD X7T7aX£'J7!C£lV TTpO? TO dvaaXEUa'CsiV £XTtl)£Xai. 
OUVaXOV U,£V 'j7'p £3X1 X7t £711 [JLEpO'JC X7T7Cp7Tr/6v Tl OEl^ai X7t £711 [J-£pOU^ 

7.7:ocpaTr/ov, toe 7rpo£['p"/)T7t, "^ tou -oWa'/Jb; 5i7ipEa£i yptousvouc* 7.),X' 

£7r£l TO [J.£V £7:1 JJ.£pOU? 7.7T0Cp7-l/0V 7.'JT7pX£C TTpOC 7.V7!3X30y]V TOL* X7f}oXoU 5 
X7.T7(p7TlX0!J, w57T£p X7.t TO £7ri [JLEpOUC X7X7rp7T'.X0V TOij XaiJoAOU d7tO'ia- 
15 TiXoij, OUXETl 6£ TO £7:1 JXSp'-jU; XaT7(paTtX0V 7'JT7pX£? 7:po^ X7xaax£'jy,v 
TOtJ Xai)oXo'J X7T7.CpaTlX0U, TCOJC 0'.' aUTOtJ TO X7l)oXoU 3'JVrjjOtJL£il7 X7T7- 

ax£ua'C£iv; Xe^ei Sy] o£rv i? oij-oXoyia? auTo 7:£tp7aii)at oeixvuv^i t£ 

X7[ X7[i,pdv£lV. laxi 0£ TO kz 6"J.0X0Yta? 8 £t7:£V £V TOi 7:0OjT(p £7:1 
T£X£'. "Ic U7:0l)£a£0)?"' Ar/fOV "(ap, TipOC Tl ypYjaiflO; Y] XOU OlXOtOU l>£l0pl'7, 10 

20 £T7:£ "irpoc; t£ xouc £7:7xxixou; Ao^ou; X7l xob? £; U7roi}£(3£(o? a-j/Aoyi- 
Ojxou;". £i(3l "(70 X7l ot ic, 6[j,oXoYi7s £? 67roi}£(3£U)c, (JD? £v Toi? ripoTipoi; 
dyaXoTixoic 0£0£i/£V o'j jxyjv dvxiaxpEcpst. otto); ok •j'tvovxai, £or]Xaj(j£ 

7:pO30£lc "otOXl £V00C0V £(3X'.V, («? 7rOT£ £Cp' £V0? TOJV OlXOl'diV S/El, OOTU)? 

xai £7:1 Toiv Xoi7:a>v". o oSv Svj Ixsi ''i? UTrodicTEo)? " xoivoxEpov eTtte, 

25 XOUTO VtJV a)V0iJ,7.(3£ 7TpOa£}(£3T£pOV £^ OfJloXoYta?. £"£1 77.p [iYj 7'JXapX£^ 
XO S'f ' £VOC TlVO>; 0£tXVU[JL£VOV Toiv 07:0 T'. XOIVOV TTpO? XTjV TOU XOIVOU T£ 15 

xal xaUoXo'j x7.T73x£ur|V (ou -(dp eoxi to £v jx£p£i XOU xa{}oXou Seixtixov), 

osTv cpTjCJi 7TpooiO!AoXo-(£Tai)ai xal (JuvTii}£ai}ai oxi, (oc icp' evo?, oG'xo); xal 

£7:1 xu)V dXXtov. av *(7.p 7:pociuvi)£[i.£vot , (dc i~\ xivo^ ^'->/^/? ^V^'? ouxo)^ 

30 xal £7:1 7:darj; ^'x^-^? oeucujaev Tiva 'j^u7r|V dUdvaTov, lyomz^j dv 5ri ttjv 2 TO prius al': to to ABD 3 to D: om. aABP 4 post on add. xal P 5 xet- 

[AEVov otv Tivt P: zeiaevov tivi av ABD: XEi'j.evov xtvr av tivi a 5 et 6 oet'^ofAsv a 7 xai 
prius oin. D 7. 8 xaTacpaxtv-ov (xal to xar}o'Xou dTiotpaxtxciv) scripsi: xaxa'^axixov aABP: 
otTTOcpaxixov D 8 twv alterum om. D 10 avaaxs'jaCeiv — -/.axaaxeuaCstv D II ti 

om. a d-o pro altero irl A 12 toO superscr. P 16 post -/.a-acpa-ixou ilerat ex 

vs. 14 a)i-sp — dTTOtpattxoj I) oovrjOOijeiJa ot' auxoj to xaildXo-j A: oi' auroO ouvr^ao- 

|j.£i)a a 17 Xsyst D: Aeyst. cprjal aABP o/] P': [j.yj P-': om. aABD auxo oin. A 
18 ante xal add. quaedara in mrg. P', quae abscisa sunt, restant Issdat] xaxa el-iv] 

c. 18 p. 1081^7 21 xal BP: om. aAD post ofAoXoyta; add. xal oi A: xal BD 

21. 22 £v xoT; IIpoT. dvaX.] 123 p. 41a40 23 -poa»El;] p. 108b 13 24 o-ouxw; 
£')(Etv (p. 151,8) Suidas sub v. op-oXoyia ouv om. aP vazI om. D 25 post ;j.)] add. 
x6 A 26 Ttvo;] xi B oetxvjov B: Octxvuvat Suid. xi] x6 D 27 xal om. V 
XOU — x6 B 28 TrpooioaoXoyeiaftai aABP': 7:pooi(oij.oXoYET5iIai P-: TrpojOtoaoXoyctiilai 1) 
oxi lb?] OTTOK A 29 Trpoos'jvEil^iAsvoi I) 30 oe'';(o[A£v aI)P-: Oii'sotjiEv A 1)1" post 

OEt'SwuEv add. 0£ ABD lyoi\i.vi aAD et, ut videtur, P': £)((o|j.£v BP- ALEXANDRl IX TOPICORUM 113 [Arist. p. 110a23] 151 

ouoAOYtctv x7.t TO Trasciv ailavazov stva'.. 6|i.0!.'a);, otv T:oo/.a[j(ou.iV ot'., wc 

acpT^?, oti Ota TTCtOo'jc -y;v 7.vTtX-/)'kv Trotsrxai, s/oiixsv av on xai £-1 
"(uv aXXtov 6|xoia)c. 6 ctuto^ Xo-j''^? ''•'^■'' ^ttI Ta>y avT'.x£i;xiv(juv • av -(^^p 
5 «);i.oXo*;r|[X£vov tq to ((juc) ettI tivoc twv otviixsifjisviov , oG'tw? xal £-1 twv 
aXXtov, osiy^OsvTOC oxt twv Trpoc ti r^ auTV) s-iST/^iJf/j r| oti to evavxiov 
Ix Tou ivavTtou -(ivsTOti, £l'-/j otv x£t'|j.£vov TO X7.t £7:1 T(Tjv akhuyv avTr/£i- 

[X£V(OV OUT(OC ^'/.-■'■'« 

ToUTO 0£ C5rj3l OEIV TTOIEIV, TO OlOtipsTv XOtl ETcl TtVO? OU^ oO'to)? C"/)- ^^ 
10 T£IV X7.1 O'JTOJC £$ OJXO/.OYia? 0£lXv6v7l, OTCtV fXYj cUTTOplUfXEV OlOC TIVO? 

xoivoij xai Tr7.aiy Ecpaptxo'^ovToc Tot? utto to xaiJoXou t-})v o£rciv KOir,a730at. 
av '(0.^ oiov T£ -(p £X£iv(Os 0£ixv6v7.i /pr], (u^ 7£(oix£Tpr(; osixvuai xaU- 
oXou TO Tpqtovov oualv opiiatc iaotc £/ov, x7.1 [xy^ oi' 6|xo^oYi7.c x7.i a-jv- 
0"/jxr^? ctuTo Aaixpa'vatv. av *ap x7i}oXou ti? O'jv/jTai oia tou auTOX'.vr|TOu 

15 OElcai TYjV '-j^'J/V ^■••wvaTOV, £/£tVWC 0£tXT£OV. OJC 0£ TO xaTacp7.TlX0V £; 

oixoXo^ta; £6£i;£ x7Taa/.£uaCo[X£vov, olItwc xat to a-ocpaTtxov iz oij-oXo^ia; so 
£V£aTi xaTaax£'ja'cf7i. av ^ap Tj :Tpox£t';x£vov ozlzai oti [xr^vsixia '}u;(rj 
aUa'vaToc, xaTacixEua'^ovTc? tooto /v"/)66ix£Ua to ei r^ziaow '\'0^/J^ Ov/^r/^, oti 
xal Tiaaat, xal OEt'cavTH? Ta; twv cpuTcov Tj Ta? Ttov 7.A07o>v Dv/jTa; £r/ja£v 

20 av 6'.a Tr^v oixoXoytav £/ovt£c oti xal Traaa ToiauT/j. 

TauTa [X£v, av Xavi)av(| -oXXa/d)? Xr/OfXEvov, y^pyj ttoieTv. Eav oe [xr^ 
XavilavYj dXX' (^ -jVwpiixov ot* XI^ETai TzoXXayoJc, oeTv '^/jai oiatpEStv au- 35 
TO'j -oi"/)cja;i£vov Y| ettI -aivTcuv tu)v a/|[xaivo}X£va)V o'xoia)? I^ov oEixvuvai 
TO Xeyojxevov X7.1 ouTio; dvaaxEua^s'-v to xst'jxEvov, w; ettI toO ei <piXoao- 

25 cpr^TEOv £OE''/i>rj, y^ TrdXiv oti et:' ouoevo?, ei eI'/) to xe'jxevov xaTacpaxixov, 

ofov av [XEV Tj XctU-EVOV TO oiov ElVa'. TOV aocpov TTOXlTEUEaiiai , *,'VO>pl[X0'J 

OVTOC OTI TO OEOv 6[xa)V'j;xov , o'-eXouevouc auTo Etc Ta ar^jxaivojxEva, to te 
xaXov [xal dv7.-,'xarov] xal a'jjxcpEpov, osixvuvTa; oti xaTa ixr^oETEpov T(ov 40 
a"/][xa',vo[xEvo>v TToXiTEuaETai 6 avs>o<;, dv o' o'ti a?) oiov £3Tt, TrdXtv oEixvuvTa? 
30 OTI xa-' d;x'^(i> t(o aocpu) ttoXiteuteov. r| Et [xtj otov te e'iV^ xar' d}xcpoxEpa Ta 
a"/jixaivo|XEva r^ xaTacix£udC£tv r^ dvatpEiv to xecjxevov, tote yrjri otatpEiv 
xal OEixvuvai xaTa [xev Tt twv a'/)u,aivo,aiV(juv 0'jtu>; lyov auTo xaTa 6e Tt 
dvTixEtixEvtoc, dXX' oi>"/ d-Xo);, w? etei)/)' oTov to TroXiTE6Eai}at tov aoa.ov 

1 post 6,u.oi'io; add. oe B Trpo^Xapcojxsv BD w; om. B: /.at A 3 v/wtxv^ aD 
o. 4 iid Twv (i'XXiuv 6(xot(o? aP Suid.: at d'XXat o/xotiu? D: xd? dXXa; 6[xot(u; B: xd; 
oixoia? A 5 u>c addidi 6 Stt xoiv IvavTt'cov A 7 eI'tj dv x£t[Xcvov] si tj.T| dvxtxct- 

ixEvov fj P 12 r,v A xoivdJ? B 0£t'v.v'jat] hifzi A 13 xal prius om. A 14 x6 
auxo A Xa;j.pdv£i perverse Biandis Scbol. p. •266a46 ouvaxat B a-jxoxtvTjTov aB 
15 xTjv (j^y/V' o£f'''''J'''^t A 17 evcaxi] daxi a 18 u7roXYjt};o[X£8a A zi siiperscr. B 
0X1 om. D 19 Tiasa A v^ (xal A) xd; xuiv aXoytov om. aP 20 xoiauxT] corr. ex 

i^vTjXifj B 21 Xeyojxevov scripsi: XeYOfxeva libri idv ABD: dv aP 22 r^ BD: k'sxt 

aAP oxt] 030V A TtrA'Kaywz Xr/exat D 25 sostyl^Y)] p. 149,11 — 15 et om. D 
28 xal dvayxatov ut e p. 148,27 sq. insertum delevi et". p. 152,1 OEixvjvxa; scripsi cf. 
p. 154,6: oeixv'jvat libri [xr^oExepov aABP: [xtjoev D 29 6 aocpo; jroXtxEUExat D : zoXixe'je- 
xai etiam B 30 v^ AB: om. aDP e{ jxt] otov xe t^ mrg. D 32 [jev xi] [xsvxot A 152 ALEXANDRI IN TOPICORUM 113 [Arist. p. 110a23. ^16] 

xc(Ta akv to y.a)vOV osov. xotra ok to suaciipov ou oeov o'jt<o; "j'a,o iso- 45 

[Xo&a SiOcf/Ot^C OTl OUO£-£pOV a-XcOC. olTTtUV 02 (JU^ £711 O'JO OVT«)V TWV 

a"/)[x7.tvoaiv(uv TO |j-£v to o' o'j, zpoasilr^/cv 6 o' otuTo; Xo^o? xocv tcasioj 
■(j £t* a ot7. tpEiTai" £poup.£y "I'ap op-ouoc TcaXiv OTt 'to; [jl£V toc 8' O'j . 

5 p. llOhie OaXiv otJ7. [iYj xotO' 6[xa>vu[xi'av X£Y£-ai TroXXa/ois aXXot 

xwt' aXXov TpoTiciv. 

'Et:£1 tu)V TzolXayJji: X£*i'0|i,£V(ov toc jxev ev 6v6jj,aai to Sittov £X.£^ 
a x7.Xou[ji£y 6iia)VU[jL7, Ta | o£ £v Xo^to, a otjjL'f'poXa xaXsiv auToTc £i)o?, 82 
£[k(Jl)v tto); Oil TTpoc Ta 7:po|jXrjji.7.Ta ZTZi/Z'.'^jzlv £y oic ouojvuixov ti XoiTai, 

10 VUV X£Y£l "KtrA TU)V £V Xo^O) TO OITTOV £/OVTO>V, TOUt' ESTl TtOV 7.|J.CpiPoXa)V, 
X7l TIW; xal £Ttl TOUTtOV Yj OtVaaXcU7aO;j,£V /j X0CT73X£'J7aoa£V TO 7:pO|jXr^aa 
UTTO'j'pOC'-iEt. £-£[ "((Zp 6 Xo^OC Xe'i'OJV TY)V aUT/jV STtiaTrjjJir^V 7rX£l6v(UV £ivai 

ttXe^'o) ar||j.7.iv£i xai £3tiv aaaipoXo; (r^ 7ap outoo? ttXeiovov y; auTV) xal [xia 6 
£KiaTr^u.r| oj? tou teXou; xal twv rrpoc to teXo?, oiov otxoooaixTj X7i 

15 ohiaz £CJTty £7:ii3Trj[JL-/) d)? tsXou; xal oi' uiv oixia '(I'viTai, otTtEp egtI Ttpoc 
TO T£Xo;' -Xeioviov ouv Tj auTry. oaoto); iaTpix-}j u-(£tas xal twv u",'£tas 
TCOir^Tixoiv, orov 6iaiT7]c, tojjl^c, xauasco^ X£-(£Tai TiotXiv [Jiia 7:X£i6v(juy etii- 
a-Tjtx-/; xal (ju? T£Xa)y, a>? Xi'j'oii.Ev Toiv ivavTi'tuy £ivai Ty|V abxr^v iTTicfXT)- 
IJ.yjy, u^Eta; |x£y xal voaou Tr,v laxpixr^v, 7jp;xoa[i.£vo(j os xal otyapjxociTou lo 

20 TYjv [jLOuaixr^v, EUEqt'a? oe xal ■Arj./ziin.t XYjy "jUjjLvaSTixi^v 6 Yap Eiotuc 
EUEciay T£ xal y-n./tany oo/^ ootuh; oioev aji^po) Tauxa (u? to [X£y -oir^Ti- 
xoy TO 0£ teXo?, aXX' m; ocacpoi£p7. teX'/)* o>; "cap tj euecioc teXoc £3x1 
xaiy EL>EXTi/a>y, o5t(oc xal y) xa)^£cia tu>v xa/EXTi/.wv • si ouv vj YU|j.ya- 

(JTIXTJ C/.lXCpOTEptoy TOUTOJV EGrlv ETTISTT^IJ."/), ElYj OIV £7il5Ty)[i.rj OUO TsXcoy X7.1 

25 7ap £1 [xYj te'Xo? ty); aXEi-Ttxr^s Tj 'jVaiai? te xal t:oi"/j3i.; tt^c xa/£;ia?, 15 
otXX' auTV] •(■£ Yj xa/£Qta teXo? laxiv (SaiE xal 6 ETrtSTryjxrjV e/cuv 
xauT/j; (Ji); teXou? ay £7rtax-/;;xyjv £/of ouoev "(ap [xaXXov Tj EUE^ta teXo? 
£3t1 Twy EUcXTtxaJy -r^ 7) xa/£cia TuJv xayEgi'a^ -or/jTixaiv. Tia'Xtv xax' a'XXo 
3rj;xaiy6|x£yov XrcETai ;xia TiXEioycuy £7Tiatr^ij.rp oTav too jx£y xai)' auTO ifj 

30 TOU 0£ xaTOt auixpEpr^xoc' X£',£Tai -jtzp t; ETnGTr^ixTj ou [xovov toutojv styai 
(tiV E3TI irpo/j-j'OuixEvcjc, otXXa xal -(ov toutoi; GU[xp£J5"/)xoTa)V v] yap tatptxr] 
EOTi [xEv T:po-/)-j'OU[X£Vo>c u"|'Eias -jVCDSTixr^, zaTa au[xp£pV|XO? jXEyToi xal 20 1 post |X£v add. yip A 3 to 5' O'j corr. P' aut P- 4 post (jiv add. -/at Bl) 

7 post izti add. oe I) tiov TioXXayuJ; — -/.autjcw; (17) cf. Suidas sub v. 6|J.u)V'j(xa 

auTOi;] cf. p. 39, 10. 74,3 II xai alterum om. D 13 dfxcpt'poAio (sic) A 14 tojv 

aABDP(BC): toj Arist. to BD Suid. Arist.: om. aAP cf. p. 155,5 post oFov add. 

Yj D 15 oixt'a; in ras. D: ofxEi'a? A 16 to superscr. P r^ auxrj om. P post 

o^aotiu; add. v.ctt T; Suid. 17 TiciXiv om. P 18. 1!) tyjV £T:iatTjfj.TjV t>jV a'JTT,v D 

21 te] (xev B 23 xal om. D 25 post y^ add. U AB ante 7:017^01; atld. r^ D 

26 xat om. D 27 Ta>jr/]s post av habent al^j: xautT^v A 28 TiaXiv AD: ttAtjv B: 

xot aP post a'XXo add. os a I* 29 XifZT'xi post ttXeiovojv traiisposuit B |xi'a 

om. A 30 ^ om. A |xov(ov A 32 fji-^-oi auixpEpr^xo? A ALEXANDRI IN TOPICORUJI 113 [Arist. p. 1 10b 16] 153 

euj(poi'otc y.(z"t su-voi-zc, a cj'ja[5s|3r;v.i i/j 'JYSta /.at Tfo u-ia-'vov-i, aXXa xotl 
ovto^' xat "j'ap toOto -"(J G-jSia au[xpi[3/)Xo. -a'Xiv xoij ixsv osiv tov i-iS/Tj- 
|iSVov yotXav r^ xov voaouvia xo'jcpojc xpi'fiiv X7.i}' auTO oaiiv r^ i7.~pix7) 
'(viod-v/.r^, -00 ok OiTv xaOi tivoc TtpoS'^ipiLV oj; /oXo.^zv/.d, olov txsKixpa- 
5 Tov, r^ ToTaos xpscpstv dj; xou'^ otc, oiov i/ilust, x7ta au[iPs[3r^xo;' au;xpip'/jXi 

"j'7p ttU |J.£V sTvai yxX^JtlXfO TOls OS XOUCpOl? is X7l SUOlOlXT^TOi;. Xai 6 ^cOi- 25 

jxsTpT^C xaU' ot'jTo [xsv oTosv oxi TO Tprj'ojvov o'jaiv opUocic l'S7? £)(£i 
xa^ Y"*v^'°'*i xaxa (3u[jLpepr^xrjc Ss oxi xo loroTrXsopov ou -j-ap fj tsoTrKcupov, 
roiOT-q oucjlv opOctt? i'sot; s'/si X7.s Yotviac, aXX' -^ xpi'-j'wvov, uirap/Ei xio 

10 boTTAstiptp • cioob; ouv xaU' C.G10 xaH' 8 -pqcovov, xaxa a'j[x[3£p/jxo; oTosv 
ott x6 laoTrXeupov autj-Pi'^r^xE ^ap xto xprj'oovto laoTt/.Eupto sivar), ettsI 
xotvuv XoY^c ouxo; -Xsto) a-/jaai'vsi xal i'sxiv a|j.cp['poXo;, u)? ioii/i)rj, 30 
)^p7j (b? £7:1 x«)V 6[x«)vuijia)v o'JXd)^ xai £7:1 ~oo xoiouxou xat oXo); X(ov da- 
cpiPoXojv 7:oi£iv. ci ^ap xocra [j-y^oEV xo>v a//}i.a'.vo[X£va)v Oct;aiu£V [iiav 

15 E7:iaxr^tx-/jv xa>vo£ xivtov 7:X£i6va)V ovxiov ouactv, eu^jxev av x7i)oAou dv^j- 
p-/)xox£C xo Eivoti XTjV ttux/jv £7:iaxrj;j.-/)v 7:Xei6v(ov [ovxouv]. 7^ OEt^otvxE? xaxa 
xi xaiv ar^ txotivoasvtov ijltj ouaav [xi7V xojvSe xivojv t:X£10V(uv ovxcov, ei- 
7j|x£v dv xai ouxioc d>rjpy)x6x£; xo 7:'aa;av. TcdXiv Si, dv -^j xeiu-evov xo 
xr^voE xr)y £7ciaT/|a-/)v [xt] eiv^i x«)vo£ 7:X£ioya)v ovxwv, o£i.'?avx£S xaxd xl 35 

20 xtt)V a/)aaivo[x£vu)v ouaav auxT|V 7:X£iovu>v ovxojv xwvoe £7:iaxr^[i,r^v eiyj^jlev 
dv TrdXtv dv(jp-/;xox£c: xo xei'jjlevov. oFov dv XE^Tfj xi? xr;v taxpixT,v E7:t- 
dxr^jxr^v Eivat u-jEta? xai EUEciac, dv o£U(U[xev oxi [xr^xE xo5 [xev ok 7:01/;- 
xixou xo'j 0£ o>; xiXou? xouxcov ECJxl tx/jXc a>; 060 xeXcuv (ou ydp ECfXlV 
7] suEcia Evavxia x|] 6"|'£i'a ouo£ xsXoc xoiv dvxixei^xEvcov xou 6-(i£tvoi'?, 

25 dT:£p £jx1 xd vo3a)Or^' ouxcu; 0£ r^ oux)) ttXeiovojv cjuc xeXcuv), dXXd [x-/jO£ 40 
wc xoO |X£v xai)' a 6x0 xoui 0£ xaxd auaj3£P"/jxoc (ou -(dp tjuixpEp'/jXE 
xfj 'j^Eta 7) EuE^i'a), dvifjp/jxoxE; dv eI'/jixev xo xe^jxevov. 6;xot'a); 7:dXiv, dv 
Xe-j-^j XI? x-}jv otxoooixixTjV 01X17.? x£ xal u-j-Eia? i.7:iaX7^[XT^V Eivai. «J? 0£ £7:1 
xouxou xoij 7:apao£r|'|xaxo? o5x«)? osi 7:oi£rv £7:1 7:dvxa)V xmv dixcpipoXtuv 

30 Ttov h/ovxiuv xtvd C'fj'^-/jaiv. 

Aeiv OS cp'/jai xr^v O'.aipEtJiv 7:oiouu£vov xuiv xoiouxov xal o5x(oc Xe-^o- 
[A£vu)v [XT] £ic 7:dvxa xd a/j[xaivo[x£va oiaipEiv dXX' £i? xd ypr^aiixa 7:p6? 46 
xo 7rpoxEt[X£VOV. £1 [X£v "(dp Ei'rj 7:pox£i[X£VOV viixiv xaxaax£ud(3at xo 7:po- 
pX-/jaa, Eic xa'jxa, £<p' div oroi xs £ao]X£i)a OEicat. xo 7:poxEt'u.Evov xal xaxa- 

35 axEudaai, oiaipsxEov £i os dvaaxEuddat, T:a'Xiv xaijxa Xr^T:x£ov Ecp' tov (dv) 2 ovTco? A 2. 3 ^Ktay^TjjXEvov AD: lvia^rj;j.£vov aB: ^TreYvioaixevov P 3 xpEtpeiv] (p in ras. P''^ 
autP^ 5 7.OJ9&IC oiov oru. B 6 xoT? os xoicpot; te xat euoiotx/jTot; D : t()j Si xo'i'f tj) xe xal 
£uotot-/TjT(;) aABP 8 xd? ■^ui'nrtz — s/et (9) om. A 9 xot? fta^Jiac. ova. aP 12 eaxiv om. aP 
13 post o/Mc, add. jTit aP 15 ousav omtcuv A 16 ovtojv ut e vs. 15 sive 17 illatum 
delevi cf. p. 152,12 17 {xt'otvABDP: autr^v a ttAeio'vwv ovxojv xuivoe ^TitaTTjfXTfjv a et 
omisso ima-ZTip.ri'^ P 18 xal outw;] TiaXtv ut vs. 21 a 20 ante l:nSTrjp.T^v add. x^jv A 
21 XeYTT) aP: Xeyoi ABD 23 ^axl xo'itiov D 25 aut ouxtos ex o'jxe aut o'jte ex oOxwa corr. D 
oe ABDP': ouSe aP'-' 25. 26 dXXd ixrfiz to; scripsi: dXX' to; [xr] oe aADP: dXX' (I); 

0£ B 26 oiv] |j.TjO£v B 27 slVj B 33 post xaxaaxeudaat add. oe A 35 av addidi 154 ALEXANDRI IN TOPICORUM 113 [Arist. p. llOblfij 

8'JvaitxsOa otXcai ott ut) 'j-apys'. to tiUsiXiVOv 'j-7!o/3'.v. ti jasv -jip sr/j 
zst'jxsvoy TO TVjv j i!7.Tpr/.7iv ilvai 07217.? xai zoyjAj'.a;, otaipouvTa to ■KAi'.- 83 
ovojv SIV71 TTjv auT/jV i7:ijT"/j;j."/)v r^ (b; TcKoiv r^ (i); toD jxsv tsXo'j; tou ok 

KpOJ TO TS/vOC (x7.t' OUOSTcpOV ",'70 TO'JTdJV TWV TpOTtfJOV Vj laTpl/.'/j (j'(Z<'o.^ 
5 T£ X7l c'J/pOl7C £C3tQ Ocl 7.V7a/S'J7'^itV TO 7:po(5/."/;[Xa' £1 03 Tls ITaXlV Xi"j'Ol 

|j,y) stvai T/jV iaTpixy)v Gestae X7i s'j/poi'ac, auTov 03ixv6vt7 on u-'a £-(,- 5 

CJTT^a-/; r/.ctOVtOV X£Y£T7t, 0T7V TO'J [Jlkv X7.{)' 7'JTO TO'J 0£ X7T7. 5'j;x|5£[!i'/)- 
XOC, O'JTto; 03 X7l •/) l7TplXYj TWV 7:pOX3'.U3V(UV isTt,'. 0'JV7Ta'' Tl? X7.1 d)C 

X7O0X0U X3-,'0|x3'vofj TOO oiaipciciiiai o£ oaa/ojr /pr^aijxov £-1 7:7'vt(uv 

10 Toiv TZO/Xa-yoiC A£*;0[X£VtOV 7./0'j£lV, WC TiatV £00E3V, OUX £-1 aOVO'J TO'J £"'.- 

STr^fxr^v Eivai [xt'av 7rX£'.ovtov. oittoD ",'7p ovtoc toO ' i7r!'aT7jx7i -a'vTa tov 

TaC 7rX£tO!j; £tX-/j(pOTa ^^r^CpO'JC OTI V£VtXr//.£v' (/, -'7.p X7l>' uiplCiT7l TOUTO 
xaOoXoO, -7^ OTI TO'j; X7l>' £X7aT0V 7:7'VT7C, 07r£p OU^ OlOV T£), /pT^ £-1 10 
TOUTO a'COVTac &£ixv6vai OTI 'X7t [X7)V TOVO' OUX OlOa; OTI V£V(,V/'^X£V OUX 

15 apa TiavTa? Tou? v£Vix/jX0T7; xal TOt? ttXekjuc £tXr/fOTac 'j/Yspou; £7:i'aTa37!.' . 

0[X010V TOUTO, OU X7.1 KUTOU 0£6'ip7aTO^ £V Ttj) Ikpl TUJV 7:037/0)? [xilXV/j- 
Tai. TO £7riaT7t3l>ai Tr7.V TpqtOVOV OTl OUSIV OpOar? I'aa? £/£l TOC; Tp£l? 

-j'a>vi7.?- /j 7ap (u? x7i)6Xou r^ o)? X7.i)' £/73t7. 7rocvT7. avaaxEua^siv ouv 
Os'XovTac TO OTI 6 YEojjxETpr^c £-t'aT7.T7t TT7.V Tpt','ojvov ouslv opOai? icfa? £^&V i5 
20 T7.? TpEtc -,'(ovtac, ypTj £-1 T7 xc(i}' EV/CfTa jxETa'^Eiv TOV X070V (xal Y^p 

TOUTO Gr([X7lV£T7l) xal Xa^SoVTa? OTl [l-q OlOE Ti; OTl SSTt TplY«)VOV, ouo' 

St oualv op&ai? I'aa? £/£i olos, too£ ti -po/£ipt(37;x£vou? }d'[s.iv oTt 'touto 
§£ OUX olosv ouo' ap7, £1 ouslv opi)«rc i'aa? £}(£i, otOoV OU -7.V ap7. oIoe'. 

OEIV oi (pxai X7'l £7:1 TOUTOJV toSTTSp xal £7:1 T(OV 6[X(uVU[XajV OUTCl) 7:0l£i- 

25 s&ai T>,v o'.atp33iv, av Xavi>avrj t: 037/(0? A£Y£T71. av -,'ap fj 7 v to- 20 

Ot'XOV TO 7:037/(0? /.3-,£Ta'., X7T7Cp(OpOl 7:7paY0VT3? TlVa xai 7:00? TO 

/pr^Ci'-jxov 7'jTor? 7:oiou|x£voi Ty)v oi7ip33iv 330[j.£i)a. OTav ouv ■(] YV(opijxa 

T7. 3r^ aatV 6 [X£Va, 7:7VT7 3/l>3|X£V0l £'i' (OV [X£V 0£tCO;X£V OUT(0? £/0V, £'i' 

(ov o£ ;xY) ouvaix£vov out(o? £/£'.v, (5j? £i7:£v £7:1 T(ov o;x(ovu;x(ov, av ixyj 
30 £7:1 7:avT(ov ououo? otov t£ rf ou't(o? y<^-P '^'-' o'^;''^[J-£v £U7:op£rv aoy(ov 
7:po? TO 7:pO|^Xr^;x7. I TO TtSeaevov •jTtctpyEtv [x/] uTTctpyst D 2 to tV/v BD : to A: ttjv a: om. in fine vs. P 
immo ostv.vjvTa 3 teao'j;BD: teXo; aAP 5 -/.al e-V/potas dari D: xal eotiv e-jjfpota; 
A: i'ZTi 7.7.1 E'j/poia; aBP SsI — rpo^Xr,[xa oin. P oei a: oetv ABD 6 oeuvj- 
vat D [J.t'a] [XY] a 7 -/.iz' ctuTo A 8 r, om. AP 10 XsyojXEviuv TroXXayuis A 

II -Xctoviov [xiav A 12 7.aa6] xaSdXo'j B to'jto] tw D 13 to: xaaexaata 
(coiupeud. D) TrdvTo: B 14 otyetv 7:apaO£txv6vai B oTt prius ADP- (sive P'): om. 
aBPpr. oTocv B 15 Td;] tou? D 16 fort, to'jto) oij om. A BeocppaSTo;] 
Wimmeri fr. LVII 17 to P: oiov aABD oTt tt^v Tptytuvov D I'oa; om. A 

18 mzyj.^ A 7.at)£xaaTot corr. B 19 (d£X)ovTa; to o(ti) corr. D 6 om. A 

20 Tob; XoYO'j; A 22 tooe ti] twoc D Trpv/eipr^aaixevo-j; a 23 o'jo' D: 

OUX aABP r/etv aAP 24 o/j aP xoiv corr. D 24. 23 -ouitott A 

25 et 26 Uyr^TM, ut videtur, A: 25 fort, etiam li 26. 27 7.71 -p6? to ypTj3i[j.ov Ticcp'i- 

yovTE? omi^^so ziwx A 27 auToT; D: ccjtoIs aBP: xoti A 29 8uvc<|j.Evot li 

eIttev (p. 110i>7sq.)J sire Trcb? D 30 oe?o|x£v (sic) .1 diiopEiv B ALEXAXDRI IX TOPICORUM II .3 [Arist. p. 110b33] 155 

p. 110b33 Koti civai OE -ooc toOos r^ ;xy) sIvcc. 3/ Tuiv aoKuv to- -25 
-tov xaTaaxc'j^ciTsov. 

Xpr^Cfaasvoc tou 7.acpt[3o^/>iU -otpaosi'Ya'zrt to} f})y otuTr,v i-i3Tv;arjV 

rXciovoDV sTvcc. xocl osu7.c xata Troaa a/][X7.'.vo[X£va xyjv otutr^v oiov ts ).£- 

5 7£af)o(i uXsiovtov sTTiaxriixr^v (xotl -j'ap ott "Toa tsXouc: xotl xnJv Trpoc ~h ~i- 

Xo;" Xal OTt TWV C<VTlX£l|X£V(OV (5)? TcXwV X7I OTt " (OC TOJj X7.l}' 7'JTO X7l 

x7Ta cf'j;x[5s[3r|Xo? '), x7i}rjAotj cpr^alv sx to'jtojv Toiv xoTttov x7-aciX3uaat£ov 
Tj avcccrxc'jwariov x7i to sTvai xoos touos. oTov av tyjv ictTpixyjv ttoit^- 

TlXTjV 6','£17C 7j oXtOC T'.VO^ STriaTr^iJ./jV X7Ta!3X£Uaa7l OsXfOJxeV, OcUOjXSy 30 
10 X7Ta Tl T0UT(OV TTjV taTpiXTjV TCOir^XtxyjV TTjC UY-^'"^^ "0 ^' "■ ^'■' fj ~^^ OSIXV'J- 

jxovov £7ri3TVjixr^v ouaav v^ yip wc xiXou;, wc ttjC u-(e''a; (£r/j o' av 

XOtl Xf^; VOCfOU 0'JT(O; WC EVCtVXtOU X(0 X£X£l), 7^ CJ C 710 OC XO TeXoC, 

ok Tivo; xwv {j'(^(ct; Trof/jxtxciv, r^ ojc xaxa autxpcpr^xoc, oj; xr,c £'j- 
yjpoiotc, <i>? £7y *('£ \lr^-^ «>; Tipo? x6 xiXo; auvxeXoijvxoc xoi irpox£i- 

15 [x£vo'j {•()) Yj i7xpix7] ETTiaxvjtxrj [xr^x£ (i>? xiXoug ' jxvjxc w; xaxa au;xpE[3-/jx6c, 35 
ouo' av XTjV apy^r^v sr/j tj taxp'.xTj xo'j Trpoxc'.ixEvou. oxi -oOv oux saxtv 
Yi laxp'.xTi £-tax"/^|x-/j jxsXojv xs xat p'j{}ixu>v, oei'xvuuev oia xoij ixryxs ttooc 
XO xsXo; TO T?^c taTpixYp: gtuvxcXeiv ti TauTa txr^TE tsX"/; auTr^c £ivai [xr^T£ 
autxPc^r^xivai auTa ixci'vcuv Tivt', v^ xoT tsXei r^ tojv TTpo; to teXoc tiv'. 

20 oixoi'oic, av }A'^^f^ tic Ty|V py^TOpixTjv £7ti3t7^;x"/)V otxat'ojv, ostcavTc? OTi [xr^Tc 
(i)C xeXo'jc £3X''v (oo "j'ap xs'Xoc pr^TopixT); touto), [xt^te mz 7roi"/)Tixou t£- 40 
Xo'jc (ou -;ap Ta otxaia 7:o'//jTixa xoO xr^c pr^xopixr^; xsXoo?), dv£3x£uaxox£? 
av £i'/)ix£v XO 7rp6j3X"/j|xa' ouo£ yap xaxa 3'jix,3cP"yxo? £3xiv auxr^?' ou -[ap 
S'jtxpipY^xs x(i) xiXii xr^s p"/jxoptxT|? xo otxatov. TiaXiv £i t) £Trii)u|xia £lvat 

25 Xs'j'oixo xivo?, Tj ojc xsXo'jc £17) av auxotj r^ ojc xtov -poc xo xeXoc r^ 
xaxa (S•J\l3^^Jr^'/.6c' oG yap av -(^ y; £-iUuaia, y^ wc xeXou? ciV; (av,) oiov 
u"j'£ias, Tj «>? x(ov Ttpo^ xo xsXoc, otov xoij x;x"/jUrjVai. y) xaUapi)r,vai, 45 
Sr (ov Y) 'j-jcta Y^'vi'^zi, fj xaxa auapEpr^xoc, wc o cciXoyXuxuc oi'vou £-t- 
Duy-Ei' o'j 'ap -^j oivo?, aXXa oioxi *|'Xuxuc, oia xoux' auxo'j tb? cp'Xo-(Xuxu.; 

30 £iri$)u[X£i* au;x[:J£P'/jX£ "(otp xq) £T:i&ujxouix£V(p utt' auxotj (xouxo 6£ f^v xo 
-j'Xuxu) oi'voi ctvat. oxt yap u-y] xai>' 8 oivo; £7rii}u[xEr auxou, OYJXov sx xo'j 
xou auatr^poij oi'vou ;xr, sTiiO'jtxErv xov cciXoyXuxuv ouo£V | i'XaTTOv oi'vou xai 84 1 hi om. Vi Touoe om. 1) 3 xoii iixcptfloXoo scrips! : -dl c(ixcit,3dXii) libri 4 [Xttovwv 

Bpr. 6 (b; alteium om. B 8 c<v om. A 9 OEi'icufXtv B 10 -/.axa te tou- 

Tov A (atpiXYjv om. P tt,; om. D: supeiscr. B ■r^ om. D 11 rj xi B 

TT|? om, A 12 ouTtu;, quod post tj (13) collocant libri, transposui ivav-tov Dpr. 

TO om. A 14 TO om. P 15 q addidi xotrd om. B 16 r; om. AD post 

rpozetjxEvo'j add. "q aTrXio? (/] add. B) aXXo ti to'joe ABD: om. aP yoOv] piv B 

o'jx sa-tv post tctTpixTj (17) habet D .17 yj om. AD 18 to alterum om. D 

a'!)Ta? A: auToT; Bpr. 19 auTct om. B TuJ xsXei r^ iterat A to om. P 

20 Ti; om. D: superscr. B 21 post ydp add. cb; aB 21. 22 ante teXous add. 

Tou aP 22 dvaa/.E'jaxoTs; P 23 av om. B yap priiis post a'j|j.p£[^T|-/.6; habet A 

auTTjS £3Tiv ABP 2G tj aP: om. ABD av addidi 27 -/.axapD^vai a 28 yiyvc- 

Tat A 31 yXuxu aP: yX'jy.Ei ABD 32 tou om. P 156 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 3. 4 [Arist. p. llObSS. 111^8] 

0(utO!ji o'vToc' aKka xr/X oia zoo "hr/.in: tivoc xal a/) ol'vou ovio; £iri- 
Ouasiv auTov osuvjoit' av to cuto. to os xal 5 a dWa Xs"(eTai 
ttXciovojv -potj/.ciTat, ivcf ixrj ir.iaxr^\iriC |j.ovov X7.l £7:ii>u[i.ici^ 6 Xo^oc ^j (t,) 

TOUTOJV [J,OVOV a TtXsiOVfOV OVTa £3-1 TUJV TrpO£iprj[JL£VOJV, Tj U)? T£>/ju>; Tj 

5 u); TTpo; TO TsXoc 7] xaT7. sutxPsP/jXoc, aX>.a xotl £1' tivx aXXa tcX£wv(uv 6 
eSTtv d'XXcov Tivuiv xotl txYj toutcov, oi3TT£p Tj alaO-zjCJi?' O'jsa yap TrXsiovajv 
aXXwv £3Tr rXsiovojv 77.P y] ai'aOrpu, oti t^ Toij toiou r^ tou xoivou rj 

TOU X7.ta tJU[J,j3£pr^x6c. X7l 7UT0; O'JTOj; OSUVUa!., Cpipc eiTTilV OTt [i.7] 

iaTiv axoYj ypa)[jL7'T(juv dvTiXr|TrTixrj • out£ ^ap wc totou ala^r^TOo (lOiov 
10 "j'ap auTT|s ot tj^ocpot) out£ uj? xoivou (ou 77!p EST!, xoivov atai)"/jTov t6 
^p«>[j.a' TO -,'ap Tivo? aicjOr^crsw? t'oiov ou xoivov), dXX' ouos xaTa aoji-Po- 
P/jXo;- ou 77.0 ao|j.pip-/jX£ toi? ^{^ocp'it; xo Xp(oiJ.7. dXXa X7.t to xsvov 5£'.- 10 
xvuoi? av av) ov arTiov xivriCJsaj; toT T£Tpa}(d>; \e'(0<^ivoo too aiTt'ou x7.Ta 
|irjO£va T(ov TpoTTcuv to xsvov ai-'nov slvai ri^ •Avrf^ati. toStov 0£ tov to- 

15 TTOV £V TOl? TipO? Tl ypTjaiJi-OV cpyj(3lV £Tvai* TO ^dp Tl TIVO; X£*(£IV £ivat 

xctt dXXo oXXou £v TOi? rpo? Tl. ouTOj?, xdv Xrfd ti? etciQuu-siv Tiva 
voaou, dv7axsud3ojj.£v ostcavTs; oti jxt^ts ujc teXou? [at/xs uj? Trpoc: to t£- 
Xoc iJ.r;T£ xaTd Tl au[xp£p-/)x6c oiov ri Tiva ETrii)i)[X£Tv voaou. I6 

p. lllaS "Eti to [A£TaXaji.pav£tv £1? TO Yvtopt[x«)T£pov ovoixa. 

20 '0 TOTio? £x [X£TaXr^'}£<o;- eriel -(otp uoiv sucTir/Eipr^TotEpov -,'tv£Tai 

(jacp£3T£pov 7£vo[x£vov, (p-/]ai osiv ixsTaXa[xPa'vciv to 7.(37.'f£(3T£pov Els xo 
aacpEGTEpov xat ouzo); £7ri/£ip£rv 7r£ipdGii)ai' £U7:opu>T£pa -(dp fj Trpo; to 
aacpE? £TTi/_£ip-/jaic. /pr^aiixo? oe yj ei? to aacpk [x£TdXr/]>i; 6|xoi(o; xai Tcpo? 
dvaaxEUTjV x7t irpo; x^Taa/Eur^v xai 7dp dvaaxEudaai ti |3ouXo[X£Voi |x£Ta- 20 

25 XaBovTE; £1? to aacpssTEpov p7ov oeicojj-ev xat xaTa3x£odaai. dvaaxEuacfai 
|x£y ^dp pouXojJiEvoi xat oEicai, oti 6 STrouoaio? oux saxi TioXuTtpdYptov, Trjv 
TroXuT:pa7[xorj6v-/jv [xETaXa^ovTE? £1? cpiXoTTpa7[ji.oa6vyjv pdov dvaax£udao[i£v 
TO TcpoxEijj-Evov. jjiv ^dp TtoXuTTpd^ixtov ouoETTO) cpavEpdv dij-apTiav avj- 
[xaivEiv ooxEi, El' 7£ TToXuirpaYfiajv \).iv ecjtiv 6 £v ttoXXoTc xuXiojaevo? TrpaY* 26 

30 ixaaiv, ouvaTai os toOto xat duo T:d'/Ji<i xiv't nEpqsvEaDar 6 oe cptXo- 
TTpd^jxajv oidOcatv T-jOTj X7t otxEioT/jTa TYjv TTpo? Ta TTpaYixaia o-/)Xor xat 

2. 3 a'XXa OM TrXetovajv XEyetat A 3 post [j.v) add. Tiepi aP 1^ addidi 4 to'jtwv, quod 
post ovta habeut libri, transposiii [xdvov 3 AD: inv. oid. a: ci [xovtovB: cJ P ovtojv 
Hpr. Y) altei'iim superscr. J5 7 oxt] -/jxot D ?) toO xotvo'j om. D 8 auxoi; -5£i/,vuai 
scrips! (respiceie videtur De an. II 6) auxd— OEixvjojst libri <J /pioii.axo? I) 13 post 

|A->) add. Eivai A ov corr. ex elvat P^ Ityoixv^o A 14 xt;; xiv/jasio? L) o/j D 

14.1.5 xpdiiov B 15 Elvai cpTjCftv D xt'aP: oiu. ABD eIvoii Xey^i^' B HI post rtpo's 
xt iterat 15. 1(5 /p/jatadv — rrpo? xi 1) Asyoi A 17 d.aaxE'jaactvtE; oe{;o|j.£v 1) 

xdXo? B 18 xt om. B 20 ETiEior] B e6- superscr. P 21 yty'^l^-''^^ ^'- ^l^^l>■^''ov B 
24 Ttpoc AB: om. aDP 25 xo om. AP 25. 2(i xal xaxaaxEodaai [jev ydp X5i dvaaxEudaai 
A: xat xaxctSxEudaai xoti dvaaxEudaai. dvaaxsudaai ,uev y^p ^^ -^^' ^■' ""''■ ^^ ^^ a;:oij- 

oato;— OTTO'Joat'o'j (p. 157,1) Suiilas sub v. zoXurpayixoauvrj 28. 2!) arjjxatvdjv A 2!) xe 
D: nou liquet B 2i). 30 TrpayiJ-dxcuv eIoe^i A 30 xivl ADP Suid.: xivos aB ALKXANDRI IN TOPICORUM IF -t [Arist. p. 11 US] I57 

a-o'jorjV /7.I 7.r]pccr'.v, otXXoxpiov tolJ CTro'joc.i'o'j. Ttct/av 0£ 31 y.rj-r/.TKZ'jdn'jx 
pouXoi'ij-sUa oxi -aaa u-oXr^'Lic: to'j aT:o!J07.'''j'j 7xr>t|3r)?, sttsi to 'y./pi[:J£c 
ouoi-(o YvtopttjLOV (3ox£t "j'7.p xal to avaYxaiov a/^jxcti'viiv ctxpipyj? Y'^'-p ^'^^ 
xct sivci r, 01' avaYxottwv Ysvotjisv/j, o'j -asa STTOuoaiou u-oXr^'J^ic £/£'.• so 
5 71VOVT7.1 yap UTcoXr^'I/Si; -to aTTOuo^uo x7.i -spi t<T»v £vos/o;j.£vu>v), ix£T7.- 

A7U|37V0VT£? TO OtXptpi? £tC TO CJaCpSC r^ £tC TO 7.X"/)l)£C £UXO>,(iJT£pOV TO 
7:pOX£l'[i.£VOV S£l'^Op.£V -737 "j'Otp fj TOJj arrOU07lO'j 'j-oXr/V.C Cacp/p T£ X7l 

otr^pftpwusvTj X7l a)vr.Oy;c. oao''(yc x7l -po? tov otx£t'7v Tiva u-oXr^'luv 

7:£pl TIVOC EXTl9s[i£V0V , OlOV Tr£pl TjOOVr^s 6-017. a'JT(0 £iva'. OOXit, 6 JXSV 

10 X£Y<OV 7XpiP^ 7UT0U TYjV U-OA.rj'li'.V £rV7t 0U0£-(O yVtOpt'jXOj; Xrj'Ef £t OE TO 3o 

7.Xplj3£C 31? TO aacplc; [JL£T7X7!pOt , ",''•"''>?'• [J- ''^V 7V Xr/Sl -0ir^a3t3V. SGTl 0£ 

Xal TOV a£V STTOUOaToV C5lX07:paY[J.0V7 03r?7l, |X£T7X7^0VT7; TYiV C5'.Xo7:p7Y- 

aoauv/jv £i; 7:oXu~paYaoauv"/jv (to ^ap xal -spt twv oOpavtojv ts X7i cpucJE'. 

CJUV£3TWTa)V £c£TaC£lV T3 X7l C:rf:ZVJ -oX'J-p7.Y[J.OV3l'v £3Tf TOIO'JTOC 03 6 
15 TkOU0710c), TYjV 03 ToO a~OU07tOU U1toX-/j'V.V OU 37CpYj, (J,3TaX7;JLj37'vOVT7? TO 

5793? £ic TO dxpipi-;* £1 77.P TO [xsv 7xpt[53c ocvaYxarov, oi> -7.37 os u-o- 40 

Xr^'jilC TOU 3k0U07I.'0'J -.V- ft- ft- dxp'.prj? sirj, 103T£ OUOS 370rjC. To6t(0 T(ij 

TO-(t) yp(Oa3V0UC £733"'. 0£lXVUV7.l TTOTS a£V OTl (6) 3-000710? OU 3a)'^0(yV, 

JJ,3T7X7[jOVT7C TOV 3(OCppOVa 31? TOV 3YXp7TV] * £1 Y^P ~'''^ ^-^"^ £YXp7.T0UC OU 

20 3'J[X'^(0V3l T7 l-tipV] TTjC 'j'UXr^? "KpO? a.Wr^\a^ XOlJi os 3-0U07''0U 3'JUCpCOV£l, 

oux av ci'yj 6 5~o(J07roc £YXp7TrjC" w3t3 OU03 3ojcppa>v, ci TauTov rj 3u)- 

Cpp03'JV/j -■'^l 3YXp7T3!'7.. ~7!XlV o' 70 03lXV'JV7l T'.C 0UVy^3£T7l TOV 3TrO'j57rOV 45 
SY/paTTj iX3T7X7|3d)V Tr,V £YXp7'T£l7V £t? TYjV 3a)Cppo3UVrjV, £1' YS 6 }J.£V SkOU- 
87.10? £V OlXoXoYt'a TOiV TTi? ']^'JXT|? 0'JVaUL£OJV 7Cp6? OtXXr^Xa? S'l'/J, Tj os TU)V 

25 TTj? '}Uy^Tj? ouvauL3U)v 6[i.oXoYi7. TTpo? dXX'/jXa? 3wfpo36v7j. ouToj? xal 6 
Ar^ao3i)3vr|? x7T73X£'j7371 pouX/j&st?, OTi I ;xr] ost -/a'piv £/£iv OiXtTTTrto 85 

6-3p (OV £0(0X3 , [i.£T£X7[3£ TO ' EOWXSV ' £1? tO ' 7.-30(0X37 ' . 7.XXa X7I 6 

©ouxuStor^c, pouXr^Osl? Trapo^uvai tou? 'A^^r^vaiou? Tpo? too? MiTuXr^vaiou^, 
TYjv d-o3Ta3t.v auToJv si? ttjv szava'cTasiv [x£T£X7|3£. xal 7) suvr^Usia os 1 rpoatpiOiv I) TraXtv — ac('f Tj? (17) Suiclas sub v. dxpip/j? 3 o'jBettco] cjoe ttio; 

Tjatv A v.cd om. A 4 ytvojjivrj A 5 y^''^^'^^' "'^a'l utoXtj'^i? A G -r^v czXtj- 

ftsiav B 7 post aTTO'joai'o'j add. y;[j.Tv A 9 b-oii BD Suid.: 6:rotav AP: oTioIav a 

10 auToO oin. A Yvtupi[j.tov A 11 |j.£TaXc([jT; A Xsyoi aB: Myr^i, ut videtur, Ppr. 

7:otT,aetev Suid.: 7tof/]a£i AB: Ttot^^avj I): Tfji/jiot P: 7roiYjaop.£v a s'sti Suid.: Ivsati 

libri 12 xwv fiiv a piv ex corr. add. L) [AS-otXctpovTc? A: |x£tc(XctpovTa B Suid. 

13 £1? zoA'j7:pay[j.oa'jvTjV om. A y.al prius om. D 14 ante 6 add. Etj-tv A 15 to'j 
om. D IG post dcxptpE? alterum add. u-cz'p/Ei A 17 post anoMaiou defectum in- 

dicavi (post otxpiprj; editores Suidae); excidisse videtur dvayxata, ouo' civ zaaa u7co'Xtj'J;u 
Toii a-ouoai'o'j £l'r] post sacpTjs habet A to'jtoj — [jL£TaXap.[i!c<v£i (p. 158,7) Suidas sub 

V. ^yxpaxEia 18 6 Suid.: om. libri 19 ij.£TaXa|3ovT£c B 21 6 om. A 24 ante 

£17) add. El A -f] Se om. AB 25 op-oXoy supra scripto o; A 26 Ar,;j.oa9^vrj;] 

Aeschines contra Ctesiph. § 83 'AXovvtjSov ioioo^j (*I)iX(7i7ro;)* 6 o' (ArjjxoaDEvrjs) drrjdpE'jE 
[j.Tj XotiJ-pi-ivEiv, £t Stotoaiv aXXd jj.r] d-oot'oioci, Ttspl a'jXXot[3wv. otc('f£po(j.£vo; cf. ricpi'AXov. § 7 
po'jXo,u£vo; D cf. vs. 28 27 eowze] oeowxe D 28 Qo'jxuoiof;? Ill 39,2 Cleonem facit 

dicentem xai e-avEairjactv lAdXXov yj d;:£a-r]aav 29 aOtuiv om. A aETavdiTotstv a 158 ALEXANDRI IN TOPICORUM 114 [Arist. p. lllag. 14] 

-Xr^pTyC TTp TOia'jf/j? yryf^atw; [jts-otX^ji-JBavov-ajv dzl ta ovojiaxa sic xa 

£p/i7.VTlXa>TS07., TO TSUVclV SIC TO XO'.TGtTS'J.VSlV X7.1 TO SsBlctV SIC TO XaTS- 5 

aih'siv y.al to ixsioi7.v sic to -sXav [j.STaXo!a[5avou3i os /.r/X tov asv 

•jravouo^ov sic tov c5povi;j.ov tov Oc ToXar^jjov sic tov ctvopslov. xai tov |xsv 

5 TTpaov SIC tov apY'jV "'<'>'■'- ^./i'v/jtov tov os eXsuDsoiov sic tov a'atoTOV, X7.t 

TOV otV.ovoar/.ov sic tov avsXs'jtispov. 0'jt(o; Z7.t o K7XXiz)v7)C sv Tw rop'j'ia 

7:7p7. Trij nX7!T(>iVl TO'J? 3oV^pOV7C SIC TO'JC rj/.lf)''o'jC JJ.ST7/.7|x|j7!vSl. 

p. Illal4 ripOC OS TO OSlcai T7. £V7VTt7. Tcri 7L)T(U UZ7!p/0VT7. 10 

1 OTTOV TIV7. r,|MV 7:7.p7;0''o(03lV , (I) ■/prj3l}7l 0UV'/)36|Xsf)7 TTpO; T7. TTpO- 
10 |3A7^U7.T7, SV OIC -pOX3lT7.l OSlcai T7. SVaVTlV. Ttiji 7'JT(U UTTOlp/OVTa, 

otov OTi -SjOl 7.rai}"/)aiv sstiv opi)oT"/;c xal 7. jj,7pTi7. r^ -spt UTroAr^'j^iv 

T7j.'/;t3s; TS X7.1 TO ^SUOOC. 6 OS TOkOC O'JTO^ 'f''/^^ ^-^'•' S-iaxOTtSl'v St T(5 "I'SVSl 
TOU -pOXSllXSVOD , Tl 7.V ■(( ''SVO^ OUTO'J, T7.V7.VT17. (jT.drjy Zl, X7.V Tj TO^JTO 
OUTU)C S/OV, OSlXV'jVai /pu>(J.SVOU; aUTOJ OTI X7l -Spl TO -pOXSlIJ-SVOV S3TI 15 
15 T7.V7VTi7. O'OV STTSl TO 7 I (3l) OC V£ 0(Z I XpiVSlV Tl S Cj T I ("j'SVOC '(C/.rj T7;C 7ia>)7-- 

cscoc 7] xpi'aic' xpivousv ^ap oux 7iai)':^c»si [xovov 7./J.a xal vol), xpi'vsiv 
OS SGTt xal opOai? xal 7jfji7.pT'/i[xsv(oc, si'/j av X7l tio aiai)7vsai)7i aixcpcu 

U7r7'p/OVT0(. 7:7!/aV si U7:oX"/)'];lC S3Tl '];SU07jC X7.l 7.X-/]f)7p. cl'/] av X7l O0C7" 

SlOOC *'ap UTTOAr^'i'SOJC fj 00C7.. O'JTOJC jXSV 06v 7.-0 TO'J "'SVOUC S3TIV OfylXOJ- 

20 [XSVOUC -spl TO'J sioOU? 0SU71 OTI Cf.<J-m T7.VaVTl7. U-7p/Sl. l3Tl OS X7l 20 

rhdr.'-j.hy 7.zo toO sioo'jc -sot to'j *|'svouc osixvuvai. C"Aj~ouasvo'j "ao si 017- 

UsaiC SGTl 'i7!j/v"/) Xai 3-0 'J 0717, S'JpOVTS; SkI SIOOUC TIVOC Tr,C 0l7l)s3S(UC 
7JX'ftO Ta'JTa 017. TO'JTO'J 7V OSIXV'JOUXSV OTI X7.1 TYj 0l7v}s3Sl 7'[XCptO 'jtAo- 

/si. oiov STTSi y; xi/Yr^ siooc s3ti Trp 0'7ils3sa)C (oi7i}s3sic ";7.p ol» ;xovov 
25 7.1 s-i3Tr,jxai ts X7.i ~i'/yox rjXkb. xai 71 7.psTai), uTOp/si os t(j ts/vy] to 
':,a.'jh'}'j TS X7.1 to STTO'Joaiov (tojv ^ap TS/vaiv 71 tj.sv si3i 'sauhai ai os 37:o'j- 25 

07.171* 7'JTOC -'7.p T(0 T T^ ? S" 1 3Tr( [X "/j C Ov6a7.Tl XOlVOTSpOV 7.VTI TT^C li/'^r^Z 

y[j~r^xn:?). MrAr/fy. 7V X7.1 T(( Si7i)s3Si "jSvsi 0'j3"{) tt^; -iyyr^z xo csaOXov ts 
X7i TO 3'r:ouo7.iov. oixoi'wc TtaXiv, si r/j oor(j to 'Lsoooc ts x7l to 7.Xr^i)sc, 
30 'j~d[jyfii av X7i -(,[ uiroXr^'}si. 

EtTtojv OS 7iv£3i}7i TTjv xaTa3xs'jriv ToG T7. dvTixsiasva Tivi uTrap/siv 
xal oiTto Tou "csvouc T«) siosi xal 7-0 tou sioouc T(5 "I'svsi, '-pr^sl tov usv 30 1 ;j.£T0(?,7.[x[;ic(vr;v D: |X£TaXa[xpavov-c; aABP Suid. 3 y.ai alterum om. A 6 iXeuS^e- 

pov D ^v Ttij Fopyia] c. 40 p. 491 K 7 tw ora. A £(;] -po; A S xd Ivav- 

Ti'a I) A list.: -dvotv-ia aABP(CPf) 11 orov] ott D 1-2 ocXtjOe; A to A: om. 

aBDP i;5 e'lTj (post otv) A -oOto e too coit. P- 14 e^^v ou-io; A 15 Ta 

dvctv-ta aAP 17 hk add. P- tu> ex to coit. P- 19 r^ superscr. B 20 r,zl\o.\. 

AD: oetxvjvGti aBP t^-jtuj a 21 to yevo; a 24 post otov add. ott D 2G -6 

D: om. aABP 27 auxosscripsi: ccjxoj ABD: xol aP xw om. aAP xt^; alterum 

om. D 28 xTj? AB: om. aDP 29 x6 primum et teitium D: om. aABP oo';7]] 

T] supra las. P- ."0 ante O-ofpyoi fort. uTictp/ct addendum 31 xyjv ■Ao.-o.-y/.z'}\v yivs- 

aSoti .V 'j-7'p/£iv xivi A 32 eioo'j; xio ydvei — y^vo'j; xui si'Sei D ALEXAXDRI IN TOIMCORUM 114 [Arist. p. 111^14] 159 7. /.T.h TO'J YSVj'JC i-\ TO ciOOC U.o":7rJ7.lV0VTa y.7t', O'.OT'. ~(i) "j'SVil ta CtVT'./.;'.'- 
[XEVOC 6z7p/E'., Ct^.O'JVTa X7l t(;J £'-03'. 7'JTOij 6z7'>/c'.V 'J/SUOTj 81771, ~0V OS 

otTto TO'j c'loooc s-i to "j'ivoc ;xEt7j'j7i'vovTa 7.?,r^i)7). •/.7I TO'jTO'j -r|V nx-JsJM 

7.7r00l0«>3'.V. Of. Y7.jO ;X7j 7777/710'/. 057 tCO 7£V£' 'JT.drjyt'., -/7I Tfi) £l'0£'. 
5 'J-7!p/£lV, Oldc ToOtO OUX 7X/^i)rjC -pWTOC. 037 ;X£V -,'ap £V TTj oucita 
TOO "j-SVOU, £(3t1 (J'j;i-Xr^pO'jyT7 7'JTO'J to £lv7'., T7'JT7 rVjd'^XT^ •/7I T(j) SlOEl 35 
U-7!fi/3ty, £k£i5tj T7 "(EVT^ a'JVOjV'J|J.tOC Toiv StOCOV y.7f/JY0p£tT7t. 037. OS 3'ja- 

iSs'jSrjXS T(u -[svsi, ou 7:7vt(oc t7'jt7 X7i sx73To> Twv £io(ov 7UT0'j ocvayx'/i 
3'j|jipsj3-/)xsvar au[i,p£|3rjX£V7'. 77^ t(o 7svs'. A£7£T7'. x7.t 037 sv' tivi siosi 

10 T«JV SV T(.5 7SV£t atJ[X,3£^r|X£V Tj X7l £V Tifj 0U3''7. 33TtV 70T0'J ' oToV T(U 

Cqito 3'ju,3sp-/jxs TO Xsuxov, i-sl xuxvo; C<|>'>v tov Xs-jxo; £3ti, 7.XX' o-j 

017 TO'JTO X7.1 7:7.31 TOi; UTCO TO C'j^'jV. T7 OYj O'JTW? 3'J[x3£[5-/)XSV7'. X£70- 
a£V7 -in 7SVS' OUX 7.Va7Xy] X7.1 Tfjj £103'. 3'j;Xj3£|3"/jX£V7'.. 7/A' 0U0£ 037. 
UTr7p/£l T(l) 7£V£l T(p £V T"i^ 0U3I.'7 31V7'' T'.VOC S'.OO'JC, Toiv U~' 7UT0 TlVl. 40 

15 W? 3U[i.,3£,3"/jX0T7 6c U-7p/£t T(i> 7SVSI X7.1 T7. 7VTlXSia£va" 0L» 77p oToV TS 
£V t7^ 0U3t7 TIVO? 7'£V0'J? £tV7l TfZ 7VTlX£l'iJ.£V7 (o'JTOJ? 77.p av 7U7 TS £i'/j 
T7. 7.VT'.X£''uSV7 X7.1 7./(Jl)pt3T7 7./.Xy.CJv), 7.AX' OTl TOJV 0~O TO 7SV0C T7. 
USV T0''7' £3Tl T7 OS T0r7, OlOV TOC [J.SV 3-000717. T7 OS Cp7!jX7, T^ T7. |X£V 
/-S'JX7. T7. OS JJ.SX7V7, TOUTW XS7ST7I T7 7.VT'.X£!.'jJ.SV7 sTv7l iv T(0 7SVSI. 45 

20 7./.X7. X7I TO 0l7'.p£r3v}7'. T7rc 7VT'.X£iaSV7'.C 6'.7'^0p7.rc O'JTtOC Uk7'p/S'. TO) 
7iVSl* O'JTto; 77.P SV TdJ C^^tO TO T£Tp7'7:0'JV T£ X7l [XT]. 010 OU/ tX7.V0V 
-pOC OSU'.V TOO T7. 7VT'.X£t';xSV7 TtO SIOS'. UTTCCp/StV TO 6sr;7.l TW 7iV£l 7U- 
TO'J T7. 7.VT'.XS''[XSV7. 'jK7p/StV. 6 [XSVTOt 6st;7C T(0 SlOSl TIVO^ 7£yO'JC 'Judo- 
/0VT7. T7 7.VT'.XS!'|XSV7 kCCVTO); S/Sl OSOSqjXSVOV TO X7l T(j) ySVS'. 7UT0'J 86 

25 urAry/zvj r/xixd. sttsI 77.P to sIoo; 67:6 to 7SV0; saTi'v, dva7xr^ X7l izdv-a 

T7 T(ij sloSl <J~drjyry^-'y. X7l SV T(U 7SVSI StV7l X7.1 UTt' atJTO * X7l}oXoo 77p 
7X-/jl}s; TO 037 SV Tip SlOSl £3Tl, X7!. SV T(U 7SVSt StV7t. £1 jXSV yotp r^v 
T7'jT0V to SV TlVt, srV7l Tip TtaVTl (iTzd^j'/ZV/^ OUX 7.V T^V (iXr^l}s? TO 037 SV 5 
T(p srOSt, X7l SV Tfiji 7SVS'. • TO 77p X07IXOV X7'l Oi'tTO'JV SV 7Vl>pi6~tp |XSV 

30 S3TIV, ouxsTi OS xal ev C<p<p otv r^v, s-si fx); Travd C(«u> 'J-c'p/si* ocXX' 
ouos TO Xcuxov 7.V ■T^^ SV dvi)p(o7ro), OTl [XYj SV -rjyl' TOovavTioy 77.P av 

7XT.USC TjV TO 037 £V TW 7£V£l, X7t £V TOJ SlOSl. £"£'. OS |XYj T7UT0V S3Tt. 
(to 77.P S'lOOC SV Tip 7£VSl iv (p l3Tt, X7l 6 dvilpW-OC £V T(0 ^^(ptp IX£V, 2 a'j-oj aP post stvat fort, addendum to-ov cf. p. l(;o.4 xov] xd P oe super- 

scr. P o Ei'oou; corr. ex ydvo'j; B 7 ^-£t A 8 auxou eiouiv aP 9 eBei 

add. P- 10 GtuToij dattv D 11 wv aADP-: Sv BP' d/.X' rJj — 'iwv/ (12), quae 

post Tivt (14) collocant libii, hue transposui dXX' ou ora. A i;j ou/. om. A 

dXX' O'JOE — TMi ToT; (12) initio paginae P'' o'joe (oe in ras.) P-^: o'jy A 

14 a-jTui P 15 a'jtx^EfiTjxdTo; A 10 t£ ora. a 20 to] tw a 22 ivdv-tx£(- 

ix£vc< (sic) B 25 xauxd A to alterum om. AB 2(5 -/.at prius om. a 

ante 'j-' add. xuiv aAB 27 to om. aP estiv £v tw eI'oei D £lvat — yEVci (29) 

om. B iTvctt aAP: xctOxa ozG(p-/£tv D 29 ante ot-o-jv add. to aBP 30 ^jv] 

EiVj A 31 dv alterum om. D 32 r^v dXr,?):; A tw prius om. B h 

alterum superscr. B post i-z\ erasit 2 lit. P jj-tj add. P- 160 ALEXANDRI IN TOPICORUM 114 [Arist. p. Ill .•• 14. ;53] 

ou [xrjv 7i7.v ''iinw avDptoTro? ssiiv, ouos -av ysvoc sIooc), ava-,'X"/) 6|j.oao- 

'lZ~y Otl, 037. SV TOJ SlOol £3T''v, 7.71 SV 7(1) ",'£VZ'. Ta'JTa £3tt. Ttcplc/Oasva 10 

'J-' auToii. 0£U7; Oo rpo; xac xctraaxsuac tov a£v c/.ro twv --z'^vv^ 7C£pl 

TOJV £10«)V X7.TC/3X£UaC'>V~a tOTTOV 'Li'JOT^ TOV 0£ 7710 TOJV SlOOiV TTcpl TWV 

5 "j'Evoiv dXr^Br), r/.-^rirMh '^r^aiv £y£tv £-1 twv 7.V73x£0(ov. tov |X£V -j'ap o 

[JLTj {trAlj'JV. Tol "(iVil, TOUTO |XTj U7:ap/£IV [iT^O£ TOJi £!,0£l 0£lXV'JV~a (iX/j&T^ 

£iv7.'. • -j'oip arj £3tiv hi C<'J«> oXtoc, ouos cv 7.y{)p<.L)K(ij' tov 0£ o jxrj 
ii-dfj/tK Tdj £io£i, xoSfj 7L£ipa>ix£Voy 6£ixvuv7.'., OTi u,-/)0£ T(u "j'c'vEi uira'p- 15 

/£'., '|£UOr|' TO -j'ap TETpa-OUV Tj TO 77.0Y0V O'J/ G-7p/£t ;x£V civUpojuto, 
10 OU |X7)y 017. TO'JTO 0(j3e C<««i« aiTlOV OS TO'JtO'J TO £~1 TtXsOV slvai TO *,'£- 

voc Tou sloo'jc. {X£y "j'otp urap/Et tcu £-1 tcaIov tivoc ovti, touto oux 
6yd';y,ri u-ap/£tv X7t Toll s::' eV/ttov T£ X7t 6::' 7ut6, d txrj TravTt uTuap- 

/£'. T(0 ETTl tSkIov OS T(0 £"' E/.OtTTOV OVTI X7.1 GkO T' XO'.VOV U~7'p/£l, 

TOUTO avayx'/j X7i [ev] Tto etti ttXeov ovti xal TrspiEy^ovTi touto U-7!py^£tV. 20 
15 7:aAiv o' 70, 3 [xtj U7r7p/Ei Toji £-1 -Xsov ovTt, o'jo' av TWV U-' aUTO 

TlVl 'JT:7p/0l* Et 77p 'J-drj'/ti TtO etc' EX7TI0V, d'id'^Y.r^ EV EXEl'vO) TO Eiooc 
OZSp TO -|'£V0; £rV7l. Et OE Tl [XYj 'n-d.[i'/}.\ TOJ ETt' £A7.TT0V OVT'., O'JX d'id'[7:f^ 

ys.\ u-7'p/Eiv Toi ETTt rChiw aXXto -j'ap t'.vi 6~ap/ov Toiv utto to -(EVo; 

0'JV7T7'. EV EXEl'vO) EIV71. oToV ETTE' TtO w(p(0 OU/ 'J7:7p/El TO (X'^Uy^OV, OU- 
20 OE TOJV UTTO TO ^(ijOV TlVl * OaOt'o)?, iTTEl TO /tOplc 7ia»)r(aEtOC EiV7l OU"/ 
{iT:d(j/tl TOJ C«>';J- ''.''JOE TtOV ElOojv TtVl 7UT0U UTTCtpyEl. 7.V OE Ol7P7XXEty 2.j 
Tt; -EipajlJLEVOC T7. 7rpOElO"/);XEV7 AE^d T(0 [xkv 7yi}pOJ-(l) UTTap/ElV TO UkO 
TO C'l^OV £ly7.'., O'JXETl OE X7t T<0 C'O'O (ou "(^p ^^'l- "0 ^tOOV U~0 TO Ct'JOv), 
p"/)TEOy OTl X7l TIO C'Wtt> UTTCCp/E'. TO UkO TO C^'iOV ElVai. Et yOtp Tivl C'WW, 
25 (X7.l Cfi^<{>) U^ap/Ef T(0 OE 7Vl}pa>7:(0 Tivl C'JH'i OVTI \J-d[j'/Zl X7l TO UTCO 

TO C<iJoy elvat* *ojte X7t C<u<;>' ou "(vp exeito touto e'v tivi Eiv7t o ev p. 111»33 'E~Et 0£ 7.Va*j'X7r0V, (OV TO "j'EVO; X7Ty]70p£rT7t, X7t TtOV 30 

Etooiv Tt x7Trj-|'op£raOat. 

30 '0 T07I0? TOIOUTOC* ETTEl T7. *,'£Vr^ OUX ISTtV aUTa X7l}' E7UT7', OtXX' iv 1 zav prius corr. e tAc, B 2 sl'ost] do in las. P^ i<j-\ xautd A : e'lxt toiutck, sed ante 

■/.ai, aP-; ^sxtv, soxt xaOxa — otutoo (3) scripsit P- supra inducta haec manius priraae verba: 
7-^ zihf] ^axlv. 7.aX iv xtj5 yevet xaOxa laxlv 7icptcyjij.£va oti' a-jxcu -a(itaxo([j.cvot A 3 oe 

o£t^<z; A post 7:p6? eras. Ttpo P post xaxaaxeudc induxit xcov [aev sfowv P tj.£v 

add. P^ 4 post •i;£'j5^ indu.xit xouxot? P 5 post ItCi eras. 2 lit. P (I xu> £tO£i 

u-ocpy£iv omisso fA7]5£ A 7 oAw; £v ^ww D £v alterum om. A oxi pro altero 

8 D 10 xo'jxo (sic) irX rAEtov A 12 post xal alterum add. xu> A 13 to 

(ante irX) A IG urap/ot AB: urdp-^Et aP: compend. D post ydp add. ;j.>j A 

eToo;] yEvo? D 17 u)-£p A 18 aiXo A post xivi add. xuJv aAP 'MrA^-frj^ 

Tuiv AD : uTtapycivxiov aBP 21 auxoo xtvi I) otaXa^Erv P 23 ouy.Ext — Eivat (24) 

om, B 24 e{ AB: (jj al)P 25 zed Cww addidi: om. ABD: ovxi a: u-dp^£t — C^M' 

om. P 29 xt om. BJ) .'iO post xoioyxo? add. daxiv corap. D, sed cf. Aldin. p. 101,14. 

133.29. 130,8 E^jxd D: Tjxd aABP ALEXANDRI IN TOPICORllM 114 [Arist. p. Illa33] 161 

tore clO£3lV ^UTOU, «»)V y.^T/jYOpsTTV.t , TO 3tV7.'. . O.VV.'^VSjX'^t'J . £1 TO ",'£70: 
(U? 7£V0? TIVOC X7.T-/;70p£lT7l, TO'JTO'J Xal £tOO; Tl X7.T-/iY0rv£r3i)7.U £t [A"/) 

T:po3£)^£; ciooc ciV, 7.'jto to'j xaT/fi'ooo'jijivo'j ysvo'jc- -coij ^ip C';>'i'J ~~'fc 

voo xar/jYopit-ai ;x£v to C"}'>v. oO jxyjv x7.1 £[oo; a-jTo-j xaxr^YopiiTai, e~£i 

T) 7.'jto Tzrjrjazyz: cioo? £3ti TO'J !I(oo'j* ~7p£X'~£ -poafiisrva'., ot'. [J-"1'>- ^5 

yp/ja'.u.ov 7UTto 7:00; xov 7:7p7.oioo;x£vov tottov y^v. r^ X7l to'jto'j to eiooc 

X7T//,'00£rTa'., £l' -,£ 7'JTO |i£V K'JTO'J XaT-/;-,0p£rT7l. £i00C 0£ £CrtlV aUTO TOO 

!I(oo'j. ovTtov 07) T(ov •,-'■""'■' ■oi7UTrp 'S'j3to);, dvaYxai'to^ O'/jgI X7.l ocsa 
£/£iv /i-.'STai 7£voc Ti, toGt' i'jT'.v oT; 'j-7p-/£iv T£ y.7l cju[i.p£p-/jX£V7.'. Xe- 

10 *j'£T7.l "I'ivOC Tt, TO'JtOlC -7!vT(l)C X7.1 T(OV £10U)V Tl T(OV TO'J YSVOU; Gi:7r//£'.V 40 
T£ X7.1 (j'j;x[5£[5irjX£V7'.. 7/.}-a X7.1 Oj7 -70(UV'j[J.for 7.-0 T'.VdJV ^'iVrnV /v£*j'£~7.t 
(o'JTtUC OS /i7£T7l OU a'j;X^J£[3-/)X£ Tl 7£V0C), 7V77/.-/; T7.!jTa X7.1 7.-0 £1000? 

TIVOC T(ov ixEivo'j TO'ji 7£vo'j; 7r7.p<t)V'jtxu)r X£7£'jiJ7'.. ofov £'] ^^:f.3-f^\lr^ Tivt 

'J-70/£'.V X£7£T7'. . 7.V77X'/) TO'JTd) X7.1 £100C T'. T(OV 'JkO TTjV E-lCfT'/iJXTjV 
ir, 'J-7'p/£'.V, Tj ;XO'ja'.XY)V Tj 7p7[J.U.7TlX>,V Y^ 7/,///;V TlVa* £t 77.p IX'/jOEV sToOC 

i7:'.■3xr^ll■r^: (j-doyzi tiv', O'jo' av oXtoc i-'.STr^a-/; 7.'jto) G-ap/oi. d/J.a 4:. 

X-ZV -70(OV'jaoK TU 7.-0 TTp £-l3T7)iJ.-/jC ).i-{r^-r/.'. <>K £-iaTr||X(OV, TO'JTOV 

7.777x75 xal 7.t:o t'.vo; twv Tr,c £Tii3Tr,|xrjC £io(ov -apcuvjaojc X£7£3i}7.r 
7^ 77.0 7p7<x;x7.Tixov r, ;xo'J3ixov Tj 7£to;x£Tp7jV /) 7.-' oc/.X'/j; T'.vo; etti- 

•20 aT7)IX-/jC* £1 77.P 7.-0 [X-/;0£;X17.C, OUO' 7.V TTjV 'ip/7'|V £-'.aT-/);XtOV A£701T0. 

Xafjcov o£ TO xa&ojXou xat si'-wv oTov £i' tivo? lT.'.a-r^\i.r^ y^i-r^- 87 
"oo£rT7!., xal 7pajx|xaTix7] t) [xousixti t) t(ov aXXtov ti? s-ist-/)- 
|xtT)v xaT-/i7opr^i>7)a£Tat, \i.-=.-i''^r^ irX -A oj; a'j|x,8£|3r(-/0Ta x7.T-/i7opo'j[x3va 

£177(07 xal zX Tl? £-/£l £ 771 3X7^ U'/j V 7) 77 ap tO V 'J [XOJ ? 7.770 TY^C £77l3T7^,- 
•>0 'XYC )v£*'£Tai' 0T7.V 77!o TIVOC Yj i77l3TYj;XY^ O'JTWC xaTr;70pY,Tai toe 3'JJX- 

SsSrxoTa auT(o xal wc v/u\xirr^ 077' auTO'j, to-jto'j ava/^x/j xal T<oy £v .". 
£10=1 TYp £77i3T-/j;xY|C o'j3(uy £77i3T7];x(ov xaT/;70p£r3i}a'' Tiva. £77£l 77.P aXr^- 

1>£C TO'JTO XaOoAO'J, TO OU X7.TY|70p£lTa'' Tl 7£V07, TO'JTO'J Xal ElOOC Tl XaTY^- 

70p£l5l>ai X7.1 [XT] 0'JVa3l}ai 7£V0C ti £ivai iv 'J7703T7'3SI IXY, EIOO'JC TIVOC 

aO O'VTOC, d///jf>£C 7''v£Tai X7.1 TO (O 3'J[xp£[5rjX£V7l KZ-lZX'J.i Tl 7£V0C, TO'JTOJ 

S'jixSs^YjXSVai Tl xal TOJV TO'J 7£V0'JC SXEIVO-J, xal TO'JTO, sits a£T7. ToG 

7:rjo3i)£Tvai to 'J777'p/£iv xal 3'jtx[i£|3Y^x£vai TY,v TO'J 7£vo'jc xaT-/)7op''av 10 

1 post cTvoti add. l/v. aABD: oin. P o ccJto eIVj A 5 rapeXtTrs ABP: Ttaps- 

Xetis D: o-£0 s/.ittc a fi ccjto A -apao£00,a£vov aP G. 7 to'jto to eIoo; I'/ei 

c<'jTO\i 7.oc:r|Yopo'J;j.£vov A ccjtoi) libii 7 a>jTo"j pro altero 7.0-6 A D to'jt' eativ— 

Y£vo; Tl (10) om. A 10 TO'jTot? ti -C(vtoj; -/.at rdiv Toii ysv-zjc eJowv A tojv too — 

OE XeyETat (12) initio paginae partim restituit P-^ II /iyovTa'. aP 13 /i7ET7.i A d 

om. A IB 'Jrct'pyci aABD: -jTrap/oi P ccjtoj A 'Jz<zpyEi (post ctOtw) B: 'JTrap A 

17 Tt? corr., ut videtur, ex tt); A £7:taTr|;xojv /iyr.Ta; ^7:0 r7,; ETttar/jixrj; D tojtwv A 

21 otov postea add. D: om. B eI'] ir.i A 22 X7.l Arist.: r^ aABD, postea add. P' 

aut P2 24 post zlr.wi add. oe B e/ei Arist. et, ut videtur, D: e/oi a ABP 

25 -tvo; in ras. D xar/jyopTjTOd] a prius et rj in ras. D 26 lu;] -r) B 29 slvctt 

0111. i! ■j~rj'3zdj-ti (sic) B [xrj alterum superscr. B 30 -ztn m P post 3'ja^. 

add. TIM A T'. YEvo; U-[z-'x<. B 32 X7.i TJixplE^^lr^xEvcd— 'jTTCip/Eiv (p. 162.1) cm. A 

Comment. Arist. II 2 Alex, in Top. 1 i 162 ALKXANDRI IN TOPICORUM 114 [Arist. p. Illa33. b4] 

tcoioTto, sits y.oti [jly) Ttpoantlsr/] ijlsv to (j-Karjyziv 7:o(pojvu[xu)C o^ auib diti 
Toi ^Evou^ XsYoi- ott "I'ap Trapcovutxoi xax/j-j'opi^t, to? siirs xcti sv ap)(^ 

ToijOS TOS PljSXtOU, d-KO au[X|33P"/iXOTOJV. 

p. 111Ij4 'EaV rjfjv Tl T£!)7J X£70[X£V0V CtuO XOU "[EVOUt; CiTUUXjOUV. 

5 To OTTfoSO'jv 3r|X(OTix6v £3X1 tou'eit£ TTOtpojvuato: £it£ xal Tto uirap- 

yeiv atjToj xo 7£V0? Txpoaxt'Bsailoti'. xott Tr^.potOiiYiJLaxt 0£ xto Trapwvuaio 
^vprcaxo' 6 77.p xtjv 'i^u/Yjv xivEia&ai \i^(o}'j iraptovjaov xo xivEii&ai is 
xr^? xivr,a£(oc ov xr^? 'j^u/jiC xotxrf;op£r. o;xoio; &£ o Xo^o;, xav x"^ ']^u/r] 
ij7Tap/£iv Tj autxpEpr^xEvai xo xiv£tai)at xi; Xe^i'^. ovxo? or) xoiouxou xotj 
10 7:po[5Xr^aotxo; ypr] £tci xa eio/j XTJc v.ivr^aioi^ £T:i[3X£''}otvxa (I'axi 0£ xcxixa 
rjZcr^ai:, iiBioiai;, '-fopa, otXXouosi?, 7£V£ai? xal cpi>opa- xoivoxEpov yotp 
v'jv xal xauxct? xivr|CJ£ic Xe^c'., (ScETCEp xotl auxr^v xrjv xtv/jCJiv -(evo;) f Eivctt 
duo xivos xo6x(uv olov xoxE XTj? '}uX^/? Tiapwvutxov XYjv xaxy)7opi'c{v Troisr- 20 
cf&on (eit] 7ap ocv xaxoiaxEuaCoixEvov xo xivEta&ai auxr^v), oTov ei ^ivExai r^ 

15 9l}Ei'p£X0ri fj ']^U-/r^, El CdJCEXCtl 7^ [JLElOOXCd, £t aXXotOUXCd, £t OEpEXai" El OE 

[i7]0£v xo'jxcDV, ctyaaxEucz'Coix' av X7.1 xo xei'ixevov xtjv ap/v^v, xo xivsTaBai 
auxr^v. £1 OTj X7.xa E£voxpaV/jv ^oy-q saxiv ap'.i>[xo? ctGxov xivoiv, Tj au^oi 
av a-jxov 'q asioi T| aXXoioi r^ cpipoi r^ cp^Etpot Tj -j'Evvto-/]. aXX' ouxs a'j?£t 
XI auxo auxo (ur.o '(drj x'.voc Trpo3xii}E;xEvoa xo au$oii.£vov auSExai, o 26 

20 EXXOC £3X1 XOij OtUQaVO[XEVOU- £Xl ai)cO[J.EVO^ Tj IXEI061XEVO; Tj (iXXotou- 

ixEvoc uExa-t'-xoi av si; aXXov 7.p'i)aov xal Eci3xaixo xyjc oixsia; oualct^ 
X7i xou Eivai ouxo; 0? r^v), aXX' ouoe -(Evvav xi auxo t^ cp&E-'pEiv ouvaxov, 
aXX' OUOE cpspEailai xt oiov x£ ucp' sauxou, &a-t ouoe xov dptOtxov. r^ 
ouxojc [jLEv opi3ao^ dv ei'tj xt^^ '^oyr^; dvaaxsuaCottsvoc xal opixov xo 
25 7rpO|3Xr^[i.a. Ei Se xi? Xe^oi auapEp/jXEvai x"^ 'I/uyif] oucjia ousiq xo xivei- 30 
cj&ai, oEi'cavxE? oxi [X'/jxs auQExai iir^xz [xEtourai ar|X£ xaxd xo-ov xivETxat 
ja'/jXE -j-ivExai ■?! cpi>Et'p£xai (ouosv -('dp dcfwaaxov oiov xs xouxtov xi ird3/£iv), 1 TOiElxai D £1 Y£ B -/tai ora. D Trpoattaerrj piv P: TtpoaxidEiTjasv B: Trpoa&EiT]- 

ix£v D: 7:poaT£9£tVj |j.£v a post 03 add. xai A 2 y^r-ou;] eioou; A Xe^oi aAP: 

ziyEi BD eItte] c. 2 p. 109b4— 12 5 tw aP: to'j AB, in ras. D G xt'HECi&at D 

8 xatTjYopia A op.oio? ABD: oaoiwc aP 9 UTrap/wv v; mut. P- XEyrj s Clips i: XEyo-. 

liliri Toto'JTou to'j BD : xou xoio-ixouA: to-jxo'j tou aP 1(» ^^i^Xettov supra v scripto 

T A : Trpo^Xs'^av-a B 1 1 'f opa ex cp9opa? P 12 zat Ta'jxac vOv A £lvai] an axoTrelv £{? 
13 post xo'jxcov add. zi a owv xo'xe ABDP: oKv xe -(z a: oKv xe veri simile ante xrjv add. 
v.'x\ D 13. 14 TTOiEiaBat AD: 7:otr,ao(aftc(i aBP 14 yotp, quod post otov add. A, transposui: 
om. aBDP : ante eIVj add. xal Biandis Schol. p. 267al2 £{ aP: r; ABD y^ ABD: £( aP 
15 £{ pvimum aAP: /j BD r| ABD: £{ aP zi d. £t aP: rj a. ^ ABD U; tj.r,o£ aP 
dcvaaxE'jaCoixo in mrg. P' aut P+ 17 ccjxov BD: Eauxov aP-: auTov P' et, ut videtur, A 
a-j^rjtvoi D 18 aixov lil)ri post -z'jxov add. xivojv A Yj cftlEipot ante -/^ [aeioI trans- 

posuit A YEVva P ccj;oi Bpr. I'.l ccjxo BDP': sa'Jxo aAP- a'j?avo|A£vov D 

20 au?o[j.Evo'j maiiin a'j;c(vopi£vos AD post ailoixEvo; supeiscr. api}>[A6; B 22 xou] 
xo A o'jTw; (og aP cc'jxo Dpr. Vj] X7.i P 23 cpspsallai P: cpSe^peiao!! aABD 

xc 0111. AD cf'jxoj B 2.') X^ysi B: compeiid. A 27. xo'jxov (sic) A ALEXANDRI IN TOPICORUM 114 [Aiist. p. Illb4. 12] 163 

osi'^o-.v-sc OS (xal) oxi jxr^os aXXoioOtci (•/) -,'70 aXXouuciu xata xa; ah^r^za^ 
0'.7.'iooac, ac ou oiyzx'jx r, '|"->"/r| t(i) acjioaatoc sivai), 'zviaxsuy/oTs; av sr/jfisv 
TO x£t|i.£vov. 6X\a. xal st Xi-jOi tu- tov JIsov £[X7:7.!Jrj, osi auxov t, yjos- 
aOctt -7j XuTtcTaDai r^ cpopii^D^i. t^ i-iiluasiv ct Zz |j.-/]0£v -outo^v £'j>.o7ov 35 
5 Tio i)£(ij u-ofpystv, dvaijOOix' av xc.l to sivai 7.'jtov sjxTrai)?). itaXiv si o 
rzu7riT7'vtov rzxouat'ojc 7.[x7pta'v£iv Xs-jO'.xo, osi auxov r^ [:ii.'a r^ oi' ocYVOiav 

7;i.7[">T7!v£tV • X7.UT7 "j'7.p tOtJ 7.XOUCit'o'J £10 T^ ' X7.1 £1 ]X£V ptCf, £E(Ol}£V OSl 
TYjV olxioy £/-'-'■' >'>'''('l [Jf/iOiV 7UT0V upOC XO'JtO 3UVX£X£rv TO'.OJjtOV "(ap TO 

[ilia* et OS oi' a'Yvoiav, Tot X7i>' sx73T7 osT d-i'vosTaila'., £v oCc v] irpotcic* 6 

10 77.p T7] Toij xaOo^.ou 7."j'voia 7.aapTav(juv, si x7.1 a^vouiv 7.]xapTav£i, aXK' 40 

ou oi' 7/|'vo'.7.v 7A).7. oi' ttUTov 7oto; ";7.p T/j:? Toi76T/p rh^Vjia;; auioc:, 

(OC £V T0> TplTtp T<TjV NlX0;J.7./£Ul>V rylHxmV 0i0£lXT7.'., 010 OUOS 3'J~j'YlVa>aX£- 

T7r £t o-/j 6 7.xp7TrjC ar,TS pt'a ar^TS oi' 7'yvoi7v 7.|i.7pTavs'., ouo' av axojv 

7.iJ.70T7V0t. oGtco o' C/.V^tpoTt' 7.V TO £iv7.t T7. 7.a7pT"/^a7.T7 7.X0'J317. 
Ij 'OtI 0£ X7l -pOC avaaxS'JTjV X7l TTpOC X7T7C;X£U7)V ],(pr|3i;j.0C TOkOC, 

7Lp6o"/;XoV. 0£r?7.VTc>; [i£V -,'7p. Oil JJL"/jO£V T<OV ToO ^(i'^O'JC £10<OV U7r7'py£'. -t.". 

T(o 7rpox£tu£V(», 7.v"(jprjX0T£.; 7.V siV^p-sv TO TrpoJdXr^aa * si o£ t'. tojv tolJ 
•,'£Vot>? siooiv u-a'pyov o£iy»h''ri tio -poxs'.asvio, x7T£ jX£'J7a]X£Vov av cr/i 

TO UTTct'p/EIV to 7£V0C 70T(0. 

20 p. IIU1I2 Mrj suropoOvTi os Itti/ sip 7^1x7 to; ~po? --qv DscJiv. 

AOXEI TOO 7.710 TOJV OpICijXoiv TOTTO'J TjO/^ £V Tofc -pOSlp/jlXSVO'-C ;X£iXV"/j- 
IX0V£UX£V7'. I 01' (OV SITTSV " 7XX0C TO Xo^OOC uOtElV TOQ T£ a'jaj^EjiirjXOtoc 8S 
Xai tU aU|Xp£[3r^X£V, T] a[XCpOT£p(OV X7l}' £X7T£pOV Tj TOO £TSpO'j"' 7X0 77.p 

Ttov 6pi(j[xa)y ojc d-o 'f7V£pcoT£p(ov sv ixst'voi ts Tti) tottco r|QUoa£ 

25 Ta;; STTi/sipv^Gsi? -oisTa&ai, £vt7o&7' ts to auTo Xs'i'st. loTt os touto 

ouy opixov dWd. Zi opiap.00 too auptpsjj'/jxoToc dvaaxsu/) r^ x7T7ax£'jrj* 

T7tjiTa OS opixa sv oF: L,r^TzX-iai zl ooiatxo;; to x£''[xsvov t^ os /py^a'.? too 5 

OpiCaOU 00/ opixov. SIT] 0' dv TCpOOTlUltXSVOV Old TOOTOO too TOTtOO TO 

TrXsiocJt TOO 70T00 0001? /pTjoUai 0£rv ou/_ <i>: T"^ dXr|i)si'7. irXstovtov 1 ■A'xX addidi [xtjtc A oh'iirixv/Az D 2 dvaa-/£'JC(7.o-:£; P .'> 7.[v'j'jfj.£v&v P 

Xsyet B 4 -q £7rti)'j[j.Eiv Vj 'i)o^£iaSo;i D [x>j 0£ §v aP 6 liixap-avEiv aABP: dp.ap- 

TC(vu)v I) post oel superscr. Se P 7 ct|wi}£v P>pr. S ccjTiuv Rpr. 9 -/.cfttsxot- 

/' Z' ^ 

aiov P> 10 xafto P, sed o scripsit P- dyvowv corr. ex ayvoji B: (zyvotc; to'j- 

Twv A 11 auTov aDP, Bpr. : ccJtov A, corr. B 12 h 'zw xptTO) tcTv; Nixorj.. v^iK] 

c. 2 p. 11101^32 sq. 5'JYYtvwGXiTat — outio; ok (14) initio paginae partial restituit P"' 
18 si'Sy] aB: cm. P'^ axparr]? ABDP': ^7.poa-}j; aP-' ajxap-cavsi a: non liquet P 

m periit in P 14 a[j.apxavtiB\n\ . o D: 0£ ABP'': oy] a IG 'j-otpyci A: -JTrapyov 
IJ: 'jTio(p//A P : coiupend. D: 'jTrotpyov osiyftsir] ut vs. 18 a IS oEixvuotTO 1) xaxaaxEuaff- 
[x^vov a 20 cz-opovivTi aA 21 h toi? zpo£tpT;;jivou fySr; B 21.22 l[j.v/j[xov£'j7,Evat aP: 
i.>.vTj[j.ovEijx6;at A 22 cl-£v] c. 2 p. lOQi^oO aXXco? D to] ts A te om. B 

24 arJj om. B te post t'j-w transposuit A: om. jj 25 te om. A 2G -q BI) : 7.7t 
a.'\P 27 fort. Y'"if' (post to:\)tc() toO PD: om. a.\l* 29 tt/.eio'j; (ante to'j) A 1(54 ALEXANDRI IX TOPICORUM 114 [Arist. p. l!lbl-2] 

opoiv ToO a'jToO ovrtov ajj' {o: y.r/.-a orjcr/y o-.a toOto 77.0 -f/03Si}-/iX3v r^ tojv 
ooxouvTfuv. Twy 7ap tou -poxs'-ixsvou 'iEpoiasvcov op'-ju-oiv tov yor^ai- 

UW—OOV -06; TO -pOXS'';X£VOV X0([:{oVt7.C OEIV (Z^tOl 7-0 TO'J-O'J iTTi/sipoTv 

-poc -0 -po^iX-zjaa to x£1|jlsvov. Osdiv sTuc -a7av, r^ xaTctaxsuotCovxa 10 
5 auTO Ti 7.v7ax3'jaC'JVX«. sstt os t; d~G xuiv opu)v £-r/£ipr|3ic paoi'a X7t 

r.OKkai 7.C500a7.C 1/0037. oToV XataSVOU TO'J 157. £rV7'. t7. a-£lp7. OpiaT£OV 

TO I'cjov -po; TO -/pr^5'.jj.ov Tjaiv £?c to -pox£i[j.£vov 010 7.V73x£U7'CovTa asv 
TO 7rpo[3Xrjjx7 opi3T£OV I'sa £iva'. ta Ttuv i'3(ov ovxa tx£Tpojv' ou 77.0 oFov t£ 
o'jTtoc r37 £iv7i -a a-£ipa t(u ttjv 7.p-/r,v \irfil ji£Tpr,T7. £lva'. • £i ok x7T7.- 

10 aX£U7C£'.V pOuXor}X£{>7., [tA I'aa] T7. JXT^TS U-£pp7:XX0VT7 ;XrjT£ £V0E0VT7' OUTUJC 15 

"'dtp £/£'. xal Ta a'-cipa Trpo; aX^Xa. actoi oe [xt; Eu-opouvTac £-r/£'.pr,[xaTcuy 
-Xeio'jc opiOfxou? Toy auToy KoLii'^dvz'y i~>j yj.rj -/,£tovojv £'jxoX(uT£pa y, 

T(J6v ZpOC TO 7:pOX£liX£VOV £'Jp£3lC. ofov ^/)TO'j;X£V0tJ £1 Y^OOVTi 7.77i)0V, TTp 
YOOVTC 7.-000t£0V TtXeIOUC OpOUC, TO'JtO JX£V OTl A£ia XlVT^aU, TOtJTO 0£ OTt 

iu''",£V£3ic £ic 9'jaiv 7i3i}y]Tr/', TouTO o£ oxt aXoYoc oia/o^ic. toOto oe otl 
"£y£p-£'-7 ■zy^z X7.X7. ^ustv E^£(oc 7.y£ix-6otaxoc" r, oti xo -7.p7.xoXou8oDv 20 

xiXoC T7Tc T£Xs'JX7t7tC EVEO", £''71C. r:).£'.0VO>V -,'7.0 7.7:000t)£VX(OV OptOV p7.0V 
£U-O0r,3O[X£V X7.1 ~pOC xo (x7XaT/.£'J7!^£'.V X7.1 rpo? X0> aV7aX£'J7^£'V • EVEJXt 
-'OUV £X X(OV 7.7:00£00 ;XEV(OV OpWV -£pl TTjC r^OOVTp X7.t OXl [x/j E3XIV 7.77l}0V 

20 i-v/v.tjzXv X7A OTl 7.Yaf)ov. 0'jv7T7' to [xTj Europo'jVTi o£ in/ El or, - 
aatoc £tor,xEvai o-j/ ok aX/.O'j Tivor xoroo ixvr,;iov£'jfov -xXX tor Ttpoatt- 

UeU TtO -pO£ipr,lJ.£V(t). £1 77.p Ol7ipO'JUEVOl X7. ^EVr^ EtC X7. ElOr^ [Xr/j£-(0 25 

'.savEpai; 7.V7ax£U7!£'.y o'jv7'';x£i}7 to -poJii/.-zjaa T(o X7t et:i Trov ciowv 
7.;x'f-3;3r^T/;3!'v t'.v7 X7T7X£''-Eai)7i (oi -j'O'JV Ae-j'Ovtec xivEijilai Tr,v 'Vj/V 

25 O'J 'i73l OEOVTOJC XaixJ'tiaVElV TOUC XE70VT7C 7'JT7)V 'XT] 7.X/,OlOU3l}7.'. • 7.A/,010'J- 

3!l7i -'7.0 7'JTr,v x7i op-,'iCo;x£v-/)v X7.1 /,'j-0'j;x3'A/;v xal /,oo|xEvr,v xal ;xav- 
f>avou3av xal ;xvr,ixov£tjOU3av xal ooca'^ou3av), e-eI xotvuv a;x'i'.3J5r(Trj- 
3i;xov ooxEi TO'JTO Eivai, TO -oxEpov a'jXT] ■/] 'Vr/vi xaOxa ~6.r/z\ \ o xt,v so 
'lyFj/TjV E/ojv, op^t^oixEVOC T, /.'jro-juEvoc . oK 'fajxEv. a'i£;xivo'jc -fr^jl 
30 toOto ostv 6p!'C£3&ai xo xtv£T3t}at. -J. ttote e3T'.. xal XapovTac touc a-o- 
oiooaEvo'jc ooi3;xouc tou X'.v£r3i)a'. to6tojv izi/.E^ajxEvouc tov /prjS'.uojxaTOv 
■;:p6c TO -poxE'.'txEVOV azo to-jto'j Tr,v £-'./E!.'p-/i3'.v -o'.El'3i)a'. . oiov oti I ovTwv opiov lu'i a'JToO -V : opur; ovtojv toj a'j-:oij B 2 tov] to 1j .') ocjto scripsi : a-jtov 
libri 6 r'apr/ouaa B eTvcci IV/ A T £t; superscr. P' aut P-: Ttpo; iu liuea P !) laa slvczi 
o'JTio? D 10 po'jXo'txcHa .V xa aa delevi -A alteram post u-spiiiaXXovxa habet A 

II e-/£tv D £'J7:opsIv twv £7:f/£tpr,;j.oc-(ov A IT) xujv, quod ante I'J -Xeiovujv collocant 
libri, transposui post £t add. yj I! M to'jto [j.£v— lv£pif£':a[; (17) .Suidas sub v. r^Sov^ 
X£ia post ras. 2 lit. P- 15 -(-evesi; — ai3»rj7r,] Eth. Nicom. VII 12 p. 1152bl3 i{r^^f{zi\ aP 
Arist.: atcjilr^TV ABD Suidas otot/oai?] cf. Plat. Cratyl. c. 32 p. 419G llj ivEpyEia— 
ocv£[X7:(i5ta-o;] Eth. Nicom. VH 13 p. 1153" 14 \ oxt sciipsi : r] xi aBP: 7, xt A: elxa (iu ras.) 
Ti D 18 y.izar/.fA'^zvi xoii -po; xo addidi 21 £i'p/,-/.£v P 22 i.wf^\i.btm 1) 24 post 

,')■ '/. 

dix'fta^/jTrjCriv add. xiva aP 25 \n.\).'(A-<zv) o£ovtw; D ij./j om. AB 25. 26 dXXo'.oOsDai 
ora. a 29 o oin. A ante X'j-o'juievo; add. 6 aP '-fcc^Ev, d'j£;jivO'j;] cpaa£vo'j; P 
OTjOl om. D 30.31 d-oogoovivoy; A 31 7pT,7i|xwx7.xov scripsi: -/ff/^tacoxipov libri ALEXANDRI IN TOPICORUJI 114 [Arist. p. nibl-2. 17] 165 

TOTTOV [xsiotpoXr]. p. lllhiT I'/OTTsiv ok -£pl Tou TT x£ I jj, 3 V , Tt'voc ovToc avayx-/) 

5 to -pOXStJXcVOV £tV7.t. 

'0 iJLSv TOTOc ^STiv £$ 7.xo//joi}tac. oiuXou; 6' £371' X7.t yap xa"ca- 
af/C£uaa-ixos sgti xotl avasxiuaatixoc. Trpox£'.i-L£vou -j'a'p tivo; -pO|3Xr^[j.7.- 

TOC, PouXo|X£Oa Ti xa-a5X£U7(37l 7j 7.V7aX£'Ja57'., cp-/]Cil Oilv ax07r£rv X7.1 
Cr^T£rv T''3l TOUTO TO T:pOX£''lJl£VOy £ir£T7l, X7t TLVa Tcduv 7UT(U 0'JTtt)C 40 

10 i'TToTai. xav |i£v pouX(ju[x£i}a «uto xaTac5/.£'ja37.i, o£ixt£ov ti toutouv ov 

OU TOijTO £T:£T7r TraVXCOC -(ap ixeiVO'J T£i)£VTOC IsTai XCtl TOUTO, £7:£t £-£- 

t7' au~(\)' ct 77p TO y;-|'OtJijL£yov, xoti to &7:o[x£vov xata tov irpoiTOV 

X£YO[X£VOV dva7rOO£lXTOV OVTa £c axoXoD&ia; XaT73X£U73TlX0V. OlOV £1 

eivj TO TipopXr^ji-a T:oT£pov Traaa y^oovyj 7-j'ai)ov r^ o'j, fiouXoiixEifa 0£ 
15 0£ixv6v7i Tiaaav ouaav d^^Oov, !^'/;Tr^T£ov Ttvt £7:£T71 to -737v tjoovv^v 45 

a'j'aUoV £rV7'., X7X£rV0 X(ZT7t3X£UaaT£0V • OlOV £t £-iT7l T(j> -7(3av /jOOv))V 
X7.T7. CpUCJtV £IV71, TOOTO OUTO)? £/0V 6£IXT£0V 0£t^f)£VT^r -(7.0 TOUTO'J 

£3Tai t3uva7roo£0£r(jj,£vov auTtp xal to Tiaaav fjoovr^v a'/aUov £ivat. 
oixoiwc X7V x7Taax5'j7Cti}yiJ 717.37 sTvat atp£Tr^, £-oit' av -a'X'.v to 
20 a-(a|i)ov £Tv7t Traaav. o'jTotc x7i IDv7T(uv £v u.sv t(o <l>7.!,o(i»vi pouXojxEVo^ 89 
o£t;7'. T7.C '|iu/7.c £v 'Aloou 0'j37; T£ x7i ao)^o[xi'^a; iXapiV, (o toGto 
z-zabai to£TO, to ex t«)V teOveojtojv • tou; C«>VTac •c''v£0i>7.i' touto o£ 

X7T£3Xe673£ 017. XOU TO. ivaVTta Ix TU)V £VaVTt'(UV "i'lVESOai, SV7.VT17. &£ 

£ivai TO C'^/V xal to TS&vavai. ev oe ",'e tw Mevojv. Tca'Xiv pouX6[X£vo; 

■20 Otizai T7? 0(p£T7.C SlOaXTOC; zX'X^iZV (h TO'JTO £-"71 • £3Tl OE TOUTO TO 5 

£Tn3Tr^|x7? 7UTac zlvai- el yap at 7.p£Tai £Tci3Tr^[x7.t, oioaxtal at dp£T7t. 
TOUTO 03 Xo]X|jdv£t xaTasxEuotaiJEtV^ av outo);* 6 dpt3Ta tyjv 'f'^X"//'-' 

OiaXEt'tXEVO; Tta'vTU)V T(OV Zp03"/)x6vT(WV T£ Xal OSOVTOJV £TTiaTrj[XTjV £/£f 6 

03 Tocc dp£T7C 3/u)v api3Ta xr-jV '];u/rjV ota'xEiTai' 6 toc? apETOt; dpa 

^U I'/WJV TcdvTCUV Toiv OEOVTWV ETClSTr^fXr^V iyZl' Tj dpETTj d'pa TrdvTOOV TOJV 
OEOVTCOV ESTtV ETCtSTT/ixr^. £3tl TO aUTO X7.1 O'JTOJ? OStiai* VJ -7pO'J3i7. 10 ] TO'jtO'j aP 2 post xivstuiJat add. oxt (mrg. B) [x/joe (corr. B) |x£xo(|5ic(A?,£iv -o-ov ex to-o-j 
aABP: oin. D 4 post Be add. xal B -spi aABDP(C): £-i Arist. post ovtoc add. 

-i L) 5 £3tiv omisso ctvcfyvtry Arist. codices (praeter f, re. B) 8 po'jAot'jxcDa av omisso 

/j A 11 oh scripsi: w liliri 12 xujv zptbxiuv A 15 xi'vt Qrfcim (sic) A 16 ti 

om. D TO I) 17 To^xo — xav (19) initio pagiuae P'^ post ydp add. xai P'' 

I'J xav] av P-' aipix/j BDP: dpEX'^ aA 20 dYai}))v \\ ante IlXdxojv add. 6 A ev 
[jiv Toj Oat'owvi] c. 15 — 17 21 c) xo-jxu) A 'lo xdvavxt'a A 24 y^ ^ld- ^^ 

£v 0£ ye x(i) iVlEvtuvt] c. 2o p. 87 C 26 o xo'koj A 27 Xap-jtldvEi o omisso oe P 

28 post O£ovx(ov induxit xd? B r/ei] r/Eiv u^ziXti A 29 dptjxa corr. 1] post 

dpiaxa eras. 2 lit. P d'pa oui. 1) oO -daav (post £y(ov) A -n daxiv D: oiu. AB: 

post £-nxTj!j./j habent aj' e^xij eti A 166 ALEXANDRI IN TOPICORUM 114 [Arist. p. 111b 17] 

£T:iax7}aa)V ~(? iaxiv, ^~ll3zr^lxr^ touto* drjixr^^ ok Trapouaia £?:i3-r|;i.0V5; 
Tojv OcOVTWv "('ivovT7.r v) apiTy) apa cTri3i/j[i-/j. aXXa xal ot pr^ropsc tci6t(i) 
T(0 tO-(0 ;(p(OVTai £V TToW/jTc. avOpO'^OVLCC? "("OUV cYxaXouvTsc Tivi, oTc s-5- 
xat, TOUTO, xauia osr/vuouatv, oiov on i/JIpoc, oti s-ipouXoc, oti (J'ys\)r^ 

5 ^t'cpO? ^'Z^^V ^V eXElV(l) TO) Zp^''";^ ''•^^ ~'f> 'O'TTOi TToXXaXl^. X7.1 [JLOiysiot; 

£"j'X7XouvT£? x7.-a3x£uaCouatv o~i xa/J.(07ti3x/j?' £-£afi)ai Yap ooxsr. oGtoj; 15 
X7l oi TO xsvov xaxacx£uaCov"£c fj^ouaivoi £7r£ai}ai xouxo ~-q xivt^gei xo 
•/dvr^av^ £ivat /.7.a|3avouc»iv. x7.xaaxs'J7/^0VT£c [xev ouv xo 7:p6[:jXr|;j.a xo oj 
£-£Xat xo TrpOXEl'tJ-EVOV, EXSIVO £IV7'. 0£tcO;J.£V. 31 OS 7.V7ax£uaC'Ji[J-£V, TraMv 

10 X-/j<]>ojjL£i)a t7. £7r6a£V7 X(t) 7:pox£i;x£V(o r^fxiv au avaaxEur^v, x7'. 0£U7.yx£, 
EXEiva u-Tj ovxa avcSXcuazoxs; av si/jfjLSv xal xa TrpoxEt'jxsva • £i *,ap [j.Tj 
xo £7:o[J.£Vov, ouo£ XO 7]-j'o6ijL£vov xaxa xov oE'JXEpov XsYoasvov 7.Va-003lXX0V, 20 
0? EGitv £c axoXouUta.? 7.v7:j/£U7axixrk. oiov si 7:poXii|j.svov Y^aiv eiVj 
osTEat xo [xYj -7.aav y)oov"})v 7.*j'^^^-'''' ^^'■"^(i? osicavtsr xo ettouevov xw -7.a7v 

15 r^oov/jV a^aUov Eivai ixtj ov oeoei/oxe* av E'.'/)ixev to -:rpo/E'';j.£vov • oiov 

37CEX71 X(j) 777.37'/ Y^OOV/jV 7.-,7i)oV ElVat XO X7l X7.^ XOJV X'.V7L0'0V 7."j'a&a^ 
Elvat • (o) OXl [i/j O'JXCU^ E/El X7|36vX£; OtV(]p"/jXO-E; OCV ElYJIi-EV XO 7:7(37V 

YjOov7)v 7.-'7i}ov ETv7t. TTaAiv oxi [X")) aujxixExpo? Yj o'.a'fXExpo J x"^ "AEupa •-•■> 
OEt^ai [5ouXo[j.svoi, X7[:jovxe; xto a6[i[x£xpov Eivai xo ettoixevov xal OEuavxEc 
20 axoTCov xouxo ov dvatpo'jjXEv xo Eivai xy^v oiajxExpov a'j[xixExpov x"(i -XEopa. 
ETTExa'. "j'ap aL»x(5 xo xa Ttspixxa xol? dpxtoic I'aa Eivat, toq ev xoi? ei; xa 
'AvaXuxixd oEOEixxar dfjoynxw ok xouxo* douvaxov dpa xal xo to xoOxo 

E7r£X7t. 7U7!XlV OElcaVXE? ETTOIXEVOV XO) XEVOV clVOl XO laOXCf./J^ 'l{MZ:S\}'Jil 

xd dviaopapYj, etteI dxoTrov xoijixo, dvatpo'jixEv xo xevov Eivai. O'jxwc xal so 
25 nXdxojv EV [loXixEt'a dvaipii to xyjv doixiav E'j[5o'jX''av Eivat Xaj3wv xo 
£-o[XEvov auxoli, xo x/jv oixa'.oS'JvY^v xa/opooXt'av Eivai, xal oEi'cac otj/ 
oux(u; e'x'^v. dXXd xal oxi jxy] y] sYxpaxEia dpEXY^, oid xyj? xo'j etcojxevou 
"(i) XYjv i'lv.p'^.xoioy dpsxYjv sivat dvaip£3Ea>; oEtxvuxar £i yxp dpsxv) fj 
E'f/pdxEia, o'xoXoYoujxEvy] oidi)£(3ic dv ei'/j* oux egxi oe xoiauxY^* ouoe 
30 dpEXYj dpa. dXXa. xal oxi xo'j y^pioixaxo; [xr] iaxiv opiaao? xo loiov otiiEcu? 35 
aiaOYjTov, ouTto; oEixvuxar ei "j'dp £v xouxo) o.i)n\) xo Eivat, Ttpoc xi' £axi 
xo yrjSiiiy.' o'jx egxi oe Tipo; xt* tuoioxy^; dpa. v^ r] xota^x/j OEutc opixr^. 
dXXd xal £t ETiExai xio xy)v dpEXY^v auxapxY^ ~poc Euoaijxovt'av Eivat xo \^.r^ 4 post ^/&po; eras. 1 lit. P ;> aoCi prlus postea add. b (J post ey/.aXo'jvTE; 

add. Ttvi D 7 xcdvov A 11 dvaaxEuaxoTE? ADP av ora. D l.'» 1;] 

Ix rffi A 14 Setiai to trausposui: inv. ord. libri 16 ifjoovrjv postea add. D 

TO oin. A TCiu; — aya&ou; A 17 o atldidi £/£i o'jtio; D 18 r;Bovr|V 

cm. AB 19 Xcz^dvTES om. B twBDP: to a A '20 tF, TrXsuoa a-ip-jj-sxpov a.\P 

21 Td prius om. A 21. 22 sv toi; et? xa 'AvaX-jTi/.i] p. 260, ISsqq. 22 ante ctpa 

add. o£ A ToiJTo u> oinisso to B 23 ante £7io[j.£vov add. to B tio iaoT'jy_^ 

Y£V£ai}ai A 24 post touto add. 0£ A ante to add. -/.al aBP 25 IlXctTiov 

i\ IloXtT£ia] 120 p. 348Csqfi. Xa^wv — £ivcii (26) om. A 26 post OEi'^a? add. 

OTi B 27 •/) om. A ir^i postea add. D oO (xrj ejti too ypwixoiTO? A 

31 Toi I) 32 Trpd; Tt iterat A ?j om. aP 33 ei om. A ALEXANORI IX TOPICORUM II 4. 5 [Arist. p. IIIMT. 23. ?,2] 167 

-poc EuoatfJiovt'av r, czpsirj. 

p. llli>L';J T'iTi ir.l -cov -/uhwuv i-ip/.s-siv. si.' ttou oict'foivsi. 

Et-(jL»v -sot TO'j s; axo//j'jt}('ac dvasxs'jaatixoij to-ou, oc ix XYp w 
5 avcc.pi^ccoc ttov cJ.xoXcjD'/jvtojv -iViTa'., -po3TtO'/;3i -lo 7:posip-/)ti,3VO) xottov 
7.v7.3xe'ja3Tixov xal xov 7.t:o to'j ypovo'j, o; saiiv, si to x'.i)i[j.£vov £; 
dva-jX/p iusailat xivi oia'^tovei X7.X7. xov ypovov u)? ovxo; xou ixipoo i}a- 

XSpOV li-T; £lV7r OU *i'7.p £Xt 7.V £:'/; X7. O'JXOJC I/0VX7 iii I's/jr. OlOV £'. 

ii'/j xiDsasvov xo xoi.; xpsciojjivoic i; rxva'^xr^c f-saO^i xo 7.ijc3!j&7i, avat- 
10 pr^aoasy xotjxo osuavxic xiv7 xpi'io;x$va ;j.£v, oux 7u;6[i.£V7 oi* X7. yotp -lo 
Traprjp'/jxoxa xwv Cwcuv xpscpsxai piiv (ouos 77.p av r/^), ou [xr,v Ixi a'jcs- 
xai. 7.XX7. xal oxt xdj STr-'axaoJiioii O'j/ iTTiXai xo jx£|i.vrj3i}7.t ouos 6 stti- 
axaixsvoc ravxto; jj,iav/)X7i, 7.~o xoo /povou 5£ixvux7i, si' 7s \^'^''[\^'^[ M-^'-' 
£3X1 xo>v 7T7.osAr^X(ji)ox(ov ixov(oy, i-'-axr^jj//) Oi X7.1 xojv svsaxojxojv X7i x(ov 
15 [xsA^vOVXtov • "|'7.p dsxpoXofj'oc X7t xr)c [jleX^/jus/]; sx^st'liSwc £-iaxyj;x-/iv 00 
£^31. d/vXa X7t oxi ou/ i'-sxai xyj aail/^asi 7.v7'|xv/ja'.v sivar 71 ;x£v -(ap 
dvafxvrjSsu -jE-j'Ovoxwv ;xova»v, jxai)"/^33i; 0£ xat ix£/,Xovxo>v x/,c 77.P jxsA- 
Xousr^? £xX£t''];£uj; laxi \m^(fi\.t. oX'k' ouos x^j ai3U-/)3=i xo £iri3xr^|x-/)v 

£IV71' 7) |X£V -j'ap £X 7£V£Xr|?, 71 0£ £7:i3X7i[X7l l)'3X£pOV. 7./v>v' 0U0£ X-(i| 
20 OpScSl 7) 7rpOaip£3(.C 017. X7UX0V U3X£pOV 77.P Yj 7rp07lp£3lC, £X "(SVSX/p 0£ 5 
Yj OpSClC. 0'JX<JO;' 0£ OUOS XIO 0.l3\}r^XV/.m xo 7l5l)dv£307f 7.t3{)"/]XlX0'. ;X£V 
■j'a'p £3[X£V X7l X0ip.(6;X£V0l, ai3i}7v6[XSV0l OS O'J. 

p. llli'32 'Ext. 30'^(.3xixoc xpoTTor. xo d^siv £t; xo xoioGxo TTpOC 
suTTOpr^Soixsv £T:'./_Eiprj;x7'xojv. 

25 '0 xoTtoc, ov vtjv 7r7paot0(o3iv, £3ri xo ;x£X7'^£p£iv xo 7ipO(3A/^[x7 xal xov 

AO7OV TTpO; XOUXO TTpOC 3 £ U It p U IXS V £71 1/ E I p "/] jxd XOJ V. OV 30CpiaXU0V 
EITTEV £IV71 XpOuOV, ETTcl XOi; 30Cpi3X7.t; a6vr^^}zc XO XaxaXlTTOVXa; xo TTSpl 10 

xot} 7rpox£iusvo'j -otsisDai xou; Koyjo; [x£X7'7£iv auxou; xal [xExacpepsiv izphq 

xoixo Tipo^ cUTCOpoCiSiv £7ci/£tprj[xa'x(ov, oj; £V xto npfJDxa'jOpa X(5 FlXd- 

30 xtuvoc 6 [lpo>xa7opa? tioisi, ttoxs ;x£v ixuOou; xivd; oi£?'.a)V, ttoxs o£ -£pt 1 aXoyo; B 5 ytvExat] 'Ki-jz-cci A Tonw A 6 tov] to A 7 oia'fwv&i 

P': otacpwvoiVj P-: otct-fcuveiVj a 8 [xtj superscr. B 9 ante -i!)s[x£vov (De in 

ras. P) add. to A 10 a'j;avo'|Xcva aABP 11 t(I)v raprjiSrjxo'Ttov A sti] oTt B 

12 TO) coir, ex TO B 13 TiavTto; AD: 7:avTwv aBP et yip A 14 [xovwv 

om. A 16 TTJiJ jxa&/ja£t scrips!: TTjv lAa&Tjatv D: Tot; [xai^Tjuccaiv aABP 17 [xovov A 

(xaOrjOi; aP ante (xeXXdvTtov add. -TtJuv D 18 irMTrjiJ-q aAP ID Tj Ik ini- 

(5-ri\i.r]A 20 xauTo A 22 ^a,a£vD: om. aABP 23 zk] Tipo; D to alteram 

om. A Arist. toioOto aDP(Cc): toioutov AB Arist. 24 EUTropsT aP: i'jt.o'-- B 

JT:i-/eipTj[xc(Ta»v ora. B 27 eIttev om. U vcatotXeiTiovTas B 29. 30 £v Ttu flptoTayopa 

Tw IlXciTwvos] c. 11 — 16 et 26 29 too pro altero rw A 30 (xuilou; add. P^ 168 ALP:XANDRI in TOPICORUM ll .') [Arist. p. Illb32] 

-o'.'/jaaTOJV Tov //r,'Ov t:oio'j[J.;Voc, iv oic su-opiiv vjouvato Xo",'ojv, 7.-0- 
otopas/.ojy TO rrspl twv TTpoxcijjLSvojv 7rpo,3X-/];j,a~(uv x7.t' cpwTrjSiv zal 
C/.-OXp'.SlV TC/'JC X07OU? TTOloTaDat. to [J.SV ouv [i-cTaparviiv c/.-o tojv -poxst- 15 
IJ.EVCOV 3-1 oXku xiva TTpo; su-r/psf iTT'/oip/jji-a'ttov ts x7l Ao-,a»v, ou 
5 ixTjV yprjOtixov Tipo? to Trpox3i[i£vov, avTixpuc cocpiaTixov. 'j'tvsTai ox -ots 
xal dva-f/aia ■/) ;xcta'Xrj'J;i; X7.i [xsTapaai;, OTOtv si? xoioijTov '^'yr^xu 

X7.T7.CiX£UaaU£V ypr^CJliXOV SCtTl TTpO; TO ic Otpy^Tj; X£l[J.£VOV. 010 v.n.izrA 
(30'il3TlX0V OVTa X7l>0/,0'J TOV TOTiOV £V TOU Oia^^SXT'.XoTs Tl'lj/i^r 0'.a/,3/.Tl- 
XO'J 77.P 7, etc T0t7.UTa aSTOcKYblC 0'.' inV 0£l/l)3VTa>V TO £; 7p/^r,C XSMXEVOV 20 

10 ci'j-,'x7T7crx£uaC£Tai. wc "/ip auToc 'fr^si, ttots ixsv etc 7. va^xaiov xs xal 

ypr^3l[X0V TtpOC TO ic 7-p/ViC XSt'lXSVOV Tj TOtaUT-/) [X£Ta'^'];tC Y'-'''£T^5'N Tifnt 0£ 

£t^ coa'.vo'xcvov dya'CAalov otjx 7.v7.7X7rov 0£, -ot£ 0£ £ic cpav£p(T)c 7XX0- 

TplOV Xal 0UT£ OtVaYXaiOV £l^ to T:pOX£t|JL£VOV O'JTc CpaVT7ai7V ~7p£/0V 

7.v77xaiou, oaH£p Tpoiroc ty^ (j-£T7X-Yl>Ea); cpavspw^ Eaxt socpiaxixoc. Etc 

15 ctvayxaiov jj,£v ouv r, ;ji£T7'^'|»i; ■('•'■'-"'^'■i ^'t^^''' sptoT/^aavToc tivo; 7rpoT73tv -'5 

auvt£Xou3«v TTpoc TYjv oEictv Tou Trpox£ta£vou [XT] G-jy/oip-^ 6 aTcoxpivo- 

IXSVO?, 6 03 7i£pl 7.UTY]? T76Tr^C TOV Xo'^V {J-ETa^Ba? TTOlV^Tai xaTa3x£U7C<ov 

aUTT^V, TOY/divi^l OE X7l EUTTOpWV TipO? aUTTjV ETnySlp'/jJXaTCDV OYjAOV '((Zp 

OTl V) XaT7!3XE0rj TTjC TOiaUX/J? TTpOT7'3£(JUC; aUVTcXEl Tl 7:p6? TO EC ^-P/'V 

20 Trpo[jX-/j]xa, El' 7£ TrpOETSlVEV aUTTJV 6 ipCUTOJV WC Ot' aUT^? OEICWV TO 

npoxEtu.cVOv. oTov £t 7rpO|3Xr^aa tic xaT7.axEU7Cojv to rrotaav r^oovr^v a-j"3Ci)ov 30 
Eivai X7|x^avot, Etc tyjv touoe oeiciv to Trav to x7T7. ouaiv a-j'a&ov £tv7.t, 6 

03 7-0Xplv6lXEV0C UtT) aU'('/^lOrjr^(StlZV, £tJ7:OpOt7j OS [X7.XX0V TtpO; T/jV T0'JO3 

x7.Taax£'jy]v 6 sptuTwv xat [X£Ta|37.c TTEpt Tou Trav , to xaTa cpuaiv a-j'a- 
26 ijov Etvai auXXo^i'CoiTo, oEtxvu; touto [xev OTl TO x7Ta '-puaiv £xaaT(o 

OlXilOV SaTl, TO o' OlXSlOV E/.aSTtO C?."(7.>}0V, TOtJTO OS OTl TO 7:ap7. CpUSlV 

sxaotTm X7X0V exei'vo) X7i cpi^apTixov auToij, st o£ to -aoa rpoar^ xaxov, 35 

TO X7.T7 CpUG'.V 7.*(0tl>6v ' El yj.^j TOJ £V7VTt(l) TO EVaVTl'oV, Xai TO £V7VTtOV 
T(ij EVaVTlVp. ■?; "j'Otp T017'JT/j [X£T7[3aSl? XP''i^''[J'-'^? 'tpOs T/jV iz ^9'/Ji> 

30 i^EOiv El 77p [XYj ao'(ymrjr^\)iirj touto, ou;( oiov te to Trpo/iitxEvov 1 ante -oiTjixcixtov add. twv a 2 to aAF: xr^v BD Ttipi] 7:p6; xrjv A xccr'' aP: om. 

ABD o KTio] £7il A ot'AXo scripsi: d'XXa libri 4 8 E'jTiopet P': x6 eu-opeiv aABDP- 
5 7prjGi[xov sciipsi: yprjaiixiuv libri 6 mi'^v.r^ A ixcxctpaai?] [xixd in ras. P fort. <orov) 
Sxotv sive oxav (yip) yt'vTjxat scrips! : •[i^rfai libii 8 xpoTiov aP I) post £i; add. 

/5<zotc 
xd B iJ.£X!zXTj'|it; D: [xexaXrj^t; B: (j.£xctpa3ts aAP 11 xoia-Jxrj L): xoO xotouxou B: 

xoOtto touxou A: xouxou aP 0£ om. B 12 ccaivop-sva A 14 cpavipo; AP' (corr. P-) 
15 ouv in ras. P-, ut videtur q superscr. P^ post irpoxasiv add. xtva [j-yj A, p./] aB 
IB auvxEXouat A 17 TrotTjXai al)P-: TroiEtxai ABP' 18 xuy^^avfj aI)P-': xuy/avEt ABP' 

£-i/£ip/j[j.aTo; A 19 post oxt add. xat A 20 6 om. D 22 Aaij.pc(V£t .\B 

2o auyyiup/jCctev scripsi: auyytop/jaatcv 1): aoy/cupYjCoi aP (aot in ras. P'): compend. 
AB dTTopoiVj aA 24 iict; ]>pr. 2G ot7.£fov — Exaaxt;> (27) cm. A 28 ante et 

eras. 4 lit. P ydp D; yE aA, superscr. P-: om. BP' xo ^/avxtov xa> d-^avxtco A 

28. 29 xio svavxtiu x6 £vavx(ov .\P 30 \).t\ yip A a'jy/wprjilEvxo; xo'ixou aB 

x6 -po/.Ei'ixEvov post OEiyDYJvai (p. KiD.l) tran.'<posuit B ALEXANDRI IN TOPICORUM 115 [Aiist. p. Illb32] 169 

85iy09)va'.. avccf/otiov (ouv) rpoc tt^v i; ap/Y,c Usaiv -oos osuctt. -a'/.tv 
av pouAotjLEvo; TIC OEucti OTi Yj '}u-/rj dUava-ro^ /vOti^pavTj oti /ivetxai 7:00; 
TO 0£i?ai oTi xai 69' sauTr,c, |xr| qn-f/ojp-^ Ss ti; auTr^v xivsisUai, 6 os 40 
suTrof>u)V TTpoc (ZUTO £7rt)^£ipr;]xdT(ov li-sxaXctpuiV -po; ToOto roi/jTai TO'j; 

5 Xo-|'OU; 03f/.VUC OTl XIVsTtOH, TOUIO [i.£V VOOUSa, TO'JTO OS UC(Vl)aVO'J(Ja, 
TOUTO OS YjOOIi-SV/) XOCt XuTTOtJJXSVY^, TOUTO OS C(iai>aVO]J.SVYp TOrjTO OS sXkC- 

Coucfot, ToljTO OS cpo^8ou[xsvYj • SIC -j'otp dva-f/caTov Trpoc to -poxs''[i.svov 
Yj ]j.£TdXY;6ic y; TOiauTYj. X7.1 sa-iv 6 TOio'jTo; xpoTioc TYjC [xsT7pdasa>c o.-iia- 
'(ariTi. (be sipY^xsv sv Tm osutsoct) twv IIpoTspojv dvaXoTixojv. •*"> 

10 To OS ojjLOMo;: os X7.1 oxav s-aYcu-j'YjV Trpo? ti ota xoti -poxsi- 

IJ.SVOU -o'.Y, cd;x£VOC dv^tpsiv sri/sipfj toioutov dv sr/)* svi^xa- 

aSVOC TtpOC ~Y(V SpU)t(JOIJ,£VY|V TTpOTaCflV OJC /pY^CriaOV TTpO^ -Y(V TOtJ irpoxsi- 

;xsvou osi^iv 6uvaT7.i X7.i aTzkuy; ;xy^ cf-JY/topsiv, Xs-jCov ;xyj dXr^t)?! £iv«i 
Trporaa'.v ty^v XsYOuciav -dv to xatd | cpuaiv d^aOov slvat, ouvax^i zal 01 91 

15 S7raY(07Yj;: auto dvaipsTv, Xs-,'ujv to dTioOavsiv x7.td 'iusiv ov (xy) sivai 
7.771)6'/, otjiotojc xal to dX-j'sTv xal to voasiv ouosv "(dp to6t(ov satt xata 
cjuv&YjXYjV dXXd xatd cpuaiv. to os oidtou Trpoxsi[j.svou GY^jxaivoi dv to 
'01' 7utYjC tYj? tiOs'xsvY^c Tipotdascoc' ' Y] [xsv -jdp TTpotaai; to -dv to X7ta 
cp'jcf'.v 7.77i)ov £iv7r Y) OS £7:a7(07Yi 61' QtutY^c tautYp XYJ? 7:potdas<u; ooxsi -j 

20 7ivo|xsvYj osixvuvai aotr^v '{^suoy^ • Xatxpdvsi 7dp X7»>' sxaatd tiva xata 
ouaiv ooxo'jvta cpavsocuc: txY] sivat 7771)7. otj Tipoc to otd tYj? STra7to7Yj? 
osixvu'xsvov x7i tii>S[j.£VOV fxst7pd; X7i touto 7V7ipa>v £1? to dv77X7rov 
Trpoc to -pox£i;x£vov t/jv jxstdXY/J/tv Ttoisitai, oFov dv oi7ipo!S;isvoc 6stxv6-(j 
oti ou -dv to csuasi 7iv6ix£vov x7td 'fjcjiv. dXXd to d'picJtov tuiv cpucjsi 

25 7ivo[X£va>v, ta)V o£ otd tY^c £7r77u>7Yj? £tXY^[X|xsv(ov ouosv toioutov. 7UtO^ 10 

OS X67OC, xdv X7t7'5XSudC£'-V tic pOuXoaSVOC to [XY^0S|Xt'7V YjOOVYjV d77i)6v . 

EIV71 X7a|3dv-(j 'j:p6t7aiv ty;v oti ouosv d77i)ov 7sv£aic, w? -rrpoaXYj'j/otxsvo; 
T7uf)r] TO 'tj OS YjOOVY] 7svsatc' . svsGti 0£ Ttpo? t7UtYjV tYjv -p6t7aiv xal 

dTlXui? £V'3IYiV7l [XYj aU7/CUpoOvt7, SVSCJtl OS X7l 01' STT770>7Y^C, TTpOS/ptO- 

30 [j.£vov t({) irpoxsiasvm, 'j/suOYj ttoisiv tYjv TTOotaaiv Xs70vta 'to u7t7Csaf}7t 
7£V£ai? ov 77ai)6v £3tiv, dXXd xal to [X7vi)dv£iv.' x6 7dp em tYjv osiciv is 

TYj? TTpOtdaStOC t76tYj? dro tOU TrpOX£l[X£VOU 7ipopXYjU7tOs JXSt7[:iYj|Vai 

xai dvzkzXv td oid tY,? sTt77a>7Y]c tii)£[xsva, os-.xvuvta ott ;xyj dTrXoi? 

1 o£txv'jc!»ai A: oii/ corr. ex peiv B o'jv addidi cf. p. 170,5. 19 2 Aa[j,pav£t A 

3 ccj-fj-? B: a-jTTj? aAP 4 dropwv aA mizl-cxi aAP: om. B 5 jxavija- 

vouai A 8 -q [J.£xapa3u ([j.etciATj'k; corr. P-) autrj aP tpoTto; 6 toioOto; A trj? 

|j.£TC(;'ida£w; postea add. D: ttj; [j.£T7X-^'kw;-}5 8. 9 ctTtaywYrj scripsi : ETiaywYrj libri 

;) £v TO) S£'j-£rjio T(Lv ripoxipiov dvaA'jTiy.cov] c. "25 10. 11 TTpox£ip.£Vou aBP: x£t[X£- 

vo'j AD Arist.,'sed cf. p. 170,18. 19 14 post o'jvaxat add. oe aAB 15 post Xe^wv 

add. -7.V B ov] D 16 oioEv corr. ex om av P^ 17 -/.ata om. P x£i- 

pivou lit v.s. 10.11 AD 18 Ota tyj; ttjs D 19 xauTT); xtj? om. A 20 xai)- 

^/:aa-dv B 21 cpavEpwv (sic) A otd tyj; BDP: ot' aA 22 ota,3d? A 

23 [j.cxdXTj'|*tv~o£t/.vurj restituit P^ dv] £v A oetxvjoi A : eI'-t, a 27 -poxaatv] 

rpd; xt A 32 xt? Tipo'xaat; A dro— 7:poxda£w; (p. 170,2) oin. A 33 dveXEiv 

B : dvEpEiv aP : dvatpEtv D 170 ALEXANDRI IX TOPICOKCil 115 [Aii.st. p. lllb32J 

aya&a, ocva^jXaiov aaxi ~f>oc tv;v too -rooxsijxivo'j osiiiv, si' ^s avaips&st- 
ar^S -otu-r^; tt^c 7:fXj-0!3£ior oia t7)c £-7.7(07 r^c ou/ oKv ts to ic 'Zp/TjC 
Trpoxsiixcvov, TO OTi a-/;o3ti.t'7. YjOOVYj c?.77.i>oy, 0£r/i)7;var toutou -ap 7.v7.i- 
psiiivToc, ToD [x-/;6c[JL''7.v -,'svsaiv 7.-;7i)ov slvai, x7.1 to -poxst'ixsvov, o-3p r^v 20 
5 TO ixrfit\i'>r/ rjOOVYjv 7.7aOoy sTvai, avaipsiTat. 7.V77X717. O'jv sv toTc toiou- 

TOi; TTpO? TO TrpOX£l|J.eVOV Y) USTaOsGlC XOU Trpo[:iXT([X7.TOC 7^ £tC T7. T017'jT7. 

Tj 66vaT7i TauTa rrspl toij 7.-oxpivo|jivou XsYSiv, ojc x7.x£tvo'j o'.7. :?,c 

£V3T7!3£tOC TtOOC £UTCOp£r 7.7:7'70VT0C TY) STa^Wf?! /plO[J.£V0'J • OOCcl "j'ap 

Ur^O£ OUTOC aTOTTOV Tl TTOIeTv, £1 Oia TY]? ETT'ZYW^YjC, TTpO? Y^V £U-Op£r Xo7«>V, 

10 7.V7.lpOl TYjV DidV. Yj [-t7.XXoV TO X£70ix£V0V TO'.O'JTOV £3Tl 017. TY,C hizZO):' -*•> 

otxottt)^ 0£ X7.1 OTav £7ra7(u7Yjv zpo; xi oia tou -pox£i|ji£vo'j ttoiYj- 
aa;x£vou 7.vaip£Tv £T:iy£ip-^' toutou 7ap avaipii^lvToc xal to 

7rpOX£ia£VOV 7.V7lp£lT7l, tO^ £lVa'. TY,V 7p7.'iYjV "0 lYj 37 U £ V 'J 7././.' 

o'j/l 7ror/)a7'|X£voc. Xr/otTO 77.0 av ojj-oiu>c o£ X7l oTav £-7.7(1)77;"'' 
15 ^rpo? T'. 7ror/;37[j.£VOU oia tou Trpox£i;i.£vou toutou, oy]Xov oti tou £tc 

Yj a£T7!///)'Li; 7t'v£T7l X7t TTpOC 0£U7:0p£r £7:i/£ip/jlJ.7TU>V, 7.V7'.p£rv £-'.-30 
■/c'.pYj TOUTO 7.-0Xptv6lX£V0C T(p £ViaT73t)ai aUT(0 ' X7.1 770 TOUTOU dv7t- 
0£l)£VTOC Ol' OU X7T£3X£U7'C£T0 TO 7:pOX£lU.£VOV -popXY^a7, 8 Xwl ttUTO 
-OOX£''a£VOV £r-£V, 7.V7tp£rT7l TO -po|jXYjiX7. 7.V77X7['a OUV 7''v£T7l "/) £IC 
20 TTjy TOUTOU X7TaaXcUYjV |A£T7XY^'k? TOU A07OU TO) ipWTlbVTr £1 7a'p Tl ElY^ 
X7T73X£U7COIX£VOV -pO[3XYjJxa U-0 TOU £p(OT(OVT0C Ol' £7:7.70)77^? (oUO£V 70'.p 
£/v7.TT0V 6l7./,£XTlX0U TO Ol' £-77107?^ 0£lXV'JVai TO 7:pO/£t''X£VOV Y^ 017. :{*> 
au/vA07l3[X0u), £Tr£lTa SV T(p i-aXTlXip /.070) X7.l TOIOUTOV TI A7|jOVT0C (OC 

ypYj3i|xoy -poc ty,v o^uiv, zooc £u-op£r Xo7(uv 7rX£i6va)v, oiaX£70- 

25 [X£yo; auTO) Ttpoc touto ty,v £vct7(5iv T:oi7;a£T7i, dva7X7i7 7iv£Tai tcu 

xaT7ax£ud^ovTi to r:pox£i;j.£vov r^ tou X070U ;x£TdXY/]/ic £i? touto. £t 7ap 

TOU dT:oxoivo[x£vou X£70VT0? [XYj £iv7i TO X7T7. cpusiv dyj-iiw 6 ipwTtov 01' 

£71071077;; X7T73X£U7'C'^l 7Ut6, X7Jx37'vo)V £'f ' £xdaTOU C«i''jU ^"^ ~^- '■^CITU 40 
'iUSlV £X7'aT(0 aUTuiv 7.771)7, I'TITTCp ;X£V T7. i'tTTTO) , XUVt 0£ T7. XUVl X7l 
30 X£OyTl Td XioVT'., X7ix[i7V0VTl 6£ aUT(p, OTI X7l T7 dvi>p(07:<i) X7Td 'fJ3lV 
7771)7 dvi)p(07:(p, £V3T7l'/J TCpOC TOUTO 6 7:0013 Td|X£VO; TOU dvTlX£ia£VOU T(p 2 xfj? TTpiTct'sEio; Ta'jTTj; 1> o ostxvjvai in ras. A -5 dvayxatov D G ante si; iterat 
[j.£Td&£au ry A !) o'jtu); B axoTTov] ^cayo'jviov A ei om. B t-jTiopoiq AD 

10 dvatpGi aAP: dvctpEt D: dvaipouvTcov B post As^eio; add. ttj? aBDP: om. A 

11 7:(JO-/.£i;x£vo'j aBP : x£t;x£vo'j ut p. 170,10. 11 et 17 AD 12 -oirjSatxdvo'J praebent Ari- 
stotelis codicuin corn Cc ydp om. D 16 rj-opEiv A U<. 17 ETir/etpet B et Ppr. 

17 6 add. P-" ocTiozpivdixEvo?] o-/ in ras. P^ pt iu mrg. P' xal AD: to aBP 

18 post xaTcaxE-jdl^eTO add. xal A I'j post dvaipeiTai add. xal aBP dvayxata AP' 
(t corr. P-, sequens a in ras.): dvayxaiov B t/ om. B 20 ante ixt-dlrfyii add. r) 
J3D TO)v Xoyiov A ti ante Y'J^p habet A : om. B 23 Xd^otv-o A 24 post 6 add. 
OS B 25 Tiotfj-s/jxai aAP: fort. 7:oiT;3aiTO post dvayxaia add. ydp D 26 Tipoxei- 
uEvov] 7:pooijxiov B 'r, ante toT (25) transposueruut aBP Xoyo'j] Xeyoi/evo'j A 

27 Old r^s D 28 xaTaa/e-jd^ot ABP' : xaxaaxeuctCotTO D : xaxaaxs-jdCei aP^ 21) exdsttu 
B: exdsTO'j aDP : om. A i^ttto-j (ante [xev) D .'50 post Xeovti prius add. oe A 

Xafx^dvoiTO B 31 hozalT]] EOxat B 7:p6; z'/jzo om. P ALEXANDRI IX TOPICORUM II 5 [Amt. p. Illb32] 171 

osixvDUEVd). 6 OS curopo'/r^ "poc to touto otlzyi "Xs'-ovoiv s-f/aipr^uatfov, 

;XcT7./vY!;S-ai [Jl£V OUTU) 7:pOC SUTTOpot rXswvoiv, ou 'xr^v 03 ot/sXa ■/.CI 

7.vaYX7.uoc, si' -(£ TO'jTou ij.-/) Ssr/Osv-oc avc'-psitai X7.1 to sE ^py/j? osr/.vj- i"» 

USVOV, -0 £IV71 -7.V TO XOtTa 'iUStV V.-'OlHov. OSIXV'JSI OS TO'JTO Xc^iojV TO 

5 -av TO X7.T7. csuaiv avOptuuO) t, xa^ov stvai y, y^ol) t; aua'fspov xa'. s'xaSTOv 

TOUTOUV -taT(J0a7!aSV0C JJLST7. T7.UT7. 'KpOaX7|x[i7!v(UV TO OTl 7:7!vT7. OS T7.UTa 
7.-'7l)a" S3T7.'. -7.0 017. TO'JTOU 0S0Sl/(O? TOJjTO Ttpo? Yj SV5T731C* O'J 

a'J7yu)py(ii)£VT0c osixvuTcti to- irav to xctTd cpuaiv ct-ctiiov siv7.'.. 92 

'Q? ZU Cp7.'.V0}Jl£V0V OS OtVC'j'XaiOV O'JX 7.V7.-,'XarOV OS TYjV liSTCt/.Yl'^V 

10 s'sTi -oisTaOat, OTav -cpi tivoc ;j.sv tojv sv t(o TipojSXyjaaTi wvo;x73asvo)v 

7:0tY,T7l Xo-jOV 6 SpfOTWV, OUOSV JXSVTOl a'JVTsXoUVTOC OUTS TTpO; 7.VaaXiOYjV 
OUTS TTOOC X7.T7.azSUYiV TOO rpoP>vYj|X7.TOC. "(Otp StC TOIOUTOV TY;V JXST7'- 
\^r^>\|l.V TTOtOUtXEVOC 'iaVT73''7.V (XkOTsXsI (O^ "Spt TtVOC yp/^atiXOU -OOC TYjV .J 

Oscf'.v X7l TO 7:oo,j/.Yj;x7. -o'.o'jixsvo; Torjc AoYO'j;* oiov SI TO |xsv 7:po3///j|xa 

15 si'/j TtSpt TO'J TOV X03aOV (jCpClpOSlOY) StV7.t, OS TTSpl TOL> Y| SVa Y| 
7roX).OUC SIV7'. TO'JC X03[X0U^ OI7AS7OITO Yj -Spl TOU atOlOV Yj "(SVY^TOV 7UT0V 
SIV7!., Y( -7/aV OVTO; TO'J KpO,3XYjU.7.TOC zl Y^OOVY] X7.T7. '.i'ja'.V, "Spt TYjC 
Cp'jaSw; Tt; OlcXs-'OlTO, OSIXV'JC Y^TOl XI TTOTS SGTIV "/j CptSsU, Y, o'tI TO 'iL»3St 
','IV0;XSV0V -7.7 SVSXa TIVO; -j'tVcTCt, TO'JTO OS TTOlOl Y^TOl SpOjr/;i)sVT0; TO'J 10 
20 7.7:0X0'.V0lx£v0U TS X7l TOV Xo-jOV tj-i/OVTO? X7.1 7. pVY^Ci7;XSV0'J 7.UT0 
TO'JTO, OtOV SI 6 ]XSV SpO'.TO SI 00X51 rj.OZlT) 7i7.V TO ttU3Sl -j'lVOiXSVJV SVSX7! TO'J 
-(tVSSUai, 6 OS 0CpVY|37lT0, XCtXsTvO, X7T7/a-(UV TO TipOXS('[XSVOV iTpop/.Y^aa 
TTSpi TO'JTO'J OS'.XV'JOI, S'J-0p(OV S-'./S'.pY^JXaTlUV npO? a'JTO, Y| X7l ST:7.7or,Y, 

Tivi svooco) ypojixsvo'j ou 'ispo'j3"(j |xsv su osigtv TO'J -poxs'jxsvo'j to; 

25 OSlXVUO'jaYj |XSVTOl TOtJTO, STTSlTa SV T"^ S-7.Y«i-f(] ypYj37.;XSV0'J X7'. T^ l)S3Sl, la 

£U y;v -?; |x£TaAY/I;i; -,'''v£T71, ok -/pYj3'';x(p -poc ty,v to'j -poxs'.asvo'j osiiiv, 

TO'J OTl ~av TO Cp'j3Sl 'j'lVOIXSVOV SVS/.7 TO'J -j'tVST7.l, 6 OS £Vl3T7lT0 iTpOC 

xouto dvaipsiv auTo ~sipw;xsvoc. -,'i'v£T7.i yxp yj £t; touto [xsTctXYJ^i; to} 

SptOTaJVTl (JDC SIC Cp7.lV0;X£V0V 7.VaY''-'2lOV, OTl £ypYj37.T0 TOUTO) OJC OSlXTlXoli 
:J0 TO'J TTpOXSl'XSVO'J Trpo|j/.Y^|X7.TOC* OtOV SI 6 jXSV Ol' SKaYm^Yj? OSIXVUSI £V- 

00;0'J OTl TZaV to '.pu3£l -/IVOIXSVOV SVSxd XOU "j'tVST7.l, OUX YjV |xsy 20 

ava'j'xciov osr/v'j3»)ai Ttpoc to ttSv to x7T7. cp'j3iv dyxiiov sivwi, o y]v to 1 post 0£i-/,vu[XEV«)j add. dvataiVj A c'j-opsl aABP to om. AP' (add. P-') 2 post 

ix£v signum, cui tamen in mrg. nihil respondel, appinxit P o'jtoj om. B -i oit-Avkt B : 
oeixvjoi aADP 5 yj (ante -/aXov) om. B 6 T:poaXc[,o.pav(i)v to scripsi: TrpoaXajj-pavoiTO 

libri 0£ navra B TaOxa] 1% A 7 oia om. a 8 a'JYX<i)pV)aav-o; D post oeixvj- 
-at add. tojto D 10 rMtizai omisso saxi D II out£ e irpo; corn B 15 slvai ocpai- 
poEiOTj D Toj alterum om. A /j (ante sva) scripsi: zi libri 16 eivai om. B 

yevvrjTov aAP 17 /)] xcti A et aD: vj ABP 18 -ozi om. A /j AD: om. aBP 
19 yevouEvov B zoiot P: -otsf aABD 20 t£ om. D tov Aoyov] X6-[o\ toOtov A 
ujTOSyovTo; P post u-r/ovToc add. /, aBP dpvyjSotj.Evo'j A 21 £t ooy.el auxw 

postea add. I) ajTo A 22 r^pv/yaa-o B 23 OEixvJet AB ci-opwv aAP 

23. 24 hlo^vi xtvi dywYTj B 2.5 xoiouxo.aP 26 ypr^atjxoj saipsi: ypr^aijxo'j 

libri 27 xo om. A dvtaxatxo scripsi: l^taxaxo A: Svtaxaxai aBDP 28 •/) postea 

add. D ."JO — p. 172.3 fort. Sstxvuot — e'jr.opot— zototxo 32 x6 alterum om. s, 172 ALEXANDRI IN TOPICORUM 115 [Arist. p. Illb32. 112alG] 

TTpopXrifiot, scpatvcfj ixivroi, /p'/jsaixsvo^j o£ iv -"ij^ iizT^wc^^ no xal to 
avotTrvsiv fvcxa tou ^''-'-CfDod [itj (j'JYya>pii 6 -posoi^Ai-jOixcVOc, 6 os irpo; 
Touxc* Tou; Xo^'ou? TTOisiTCd cUTTOpajv TTpo? auTO £7ri)^£ipr^[xaTa)V. xal si'yj 
av 7] ci; TO Toioiixov [xstocXtj^J^i? Gia/.cXTixY) [cic cpaivofj-cVov cfvaYxotiov] 

5 XO(t YJ TO'J TOItOU XP^(Cil? TTpOs TYjV £1? TO TOtOUTOV [J.£TaXrj'];lV. 25 

'EaTt 0£ oT£ Tj ji,£Ta/;r^<{>i; "j'tvsTOti ou'te £1? dva^xaiov r/jTS £i; cpcivo- 

|X£VOV dcva'j'XC.rrjV dXX' £i; TO ZUyjjV oToV £1' T'.C, 7:p0X£l[X£V0U OilXVUV/l OTl 

[xovov TO xGtXov ayaUov, icc-a^oi tov 7.7coxpiv6;x£vov £i x£Vov auTUJ ooxsi 

£tvOt[, XOtt Cp/^aaVTO? £7ri/_£lpOlV| OTl [XT] ^'CTIV, £U7rOp(WV £Tri/£'.prj|xaTa)V KpO? 
10 Tr]V T0ti0£ OoUlV XOtl -ap£?£A£Y/a)V aUTOV. CiC(V£p7. 77.P 7; £T£pOT-/;C TOti 

TrpO|3XrjlX7TO; xal OTI [X-/iO£T£pOV TWV 0£l/l)£Vru)V £i; TY)V {)aT£pOU aUVT£X£''v 30 

o£i;iv ouvaxai xw [xr^T£ avayxaia jxr^TS /_p-/;3t[xa X£",'£tv, OTav d'^£;x£voc 

Ti; TOti TrpOX£liX£VOL) 0£lXV'J-jrj TIVM a£aoXoi/.lXOTa Tj Ttap' iGTOptaV £t'prjx6Ta' 

Ta '(a[j TotauTa 7:ap£c£X£7)^oi. os^v 6£ cpr^ai cpuXocTTccrDai tyjv -oiautriV 
15 |X£Tdpa3iv d)c ravTsXd); ouaav aocpiOTix/jv xal dXXoipiav t-?j? otaXExTix7;c 
[xei)68ou. dcioi 0£ cv Tai? xoiauTais [x£Tapda£ai tov ocTroxpivoixavov, OTav 6 3'> 
EptoTwv dXXoTpiov pouXrjTai Xaj^Erv ti toO -poxEijxivou TipopXr^aaToc [xsTa- 
cpipcuv TO upopXr^jxa, £i xal [xy] oox&i auT(t) ofjTO)-: s/s^v, au^Xo^P^^v auxto 

O'JTO); £/£lV, UTrOCf/jtxaiVOVTa OTI iX£V [XYJ dp£aX£Tai aUTtO, TtU/jGl 0£ TOL) 

20 7:£paiv£ai}ai ydpiv to 7cpox£tix£vov. au[xpaiv£i '(ap £v aTropta -[(veabixi xou? 
xd TotatjTa EptoTuivTac, OTav auTo; [xr; yaX£7rat'v"(j TtEpi auToiv, ou /dptv 
auTa xal T:pOT£tvouaiv, dXXd su^ywp-^ • aavEool ^dp •((vwrai oot>£iaiv 4o 
auToT; txr^oEvl Trpo^ to 7tpox£i[x£vov •/pTjatiai o'Jvd|X£yoi. 

p. 112alG "Rti Tide 6 £tprjX(jb? OTiouv TpOTTOv Tivd TioXXd E{[jr^y.c'A 

25 OuToc 6 xoTTOc auTOs £3"' T(o Tipo oXt'^ou £?pyj[x£vo) Tu) £c dxoXou- 

Ut'ac dvaax£uaaTix(ii • £itt£ ",'dp 0£iv axo7:£tv "ti' egxiv i^ dvd'(y.r^c, d xo 
-pox£itx£vov £ari", xal xoOxo dvaax£udC£iv dva'.pEilEvxos 7dp xouxou dv-(j- 
pr^ixlvov dv Er/j xal to TTpoxEt'ixEvov, (o touto £T;£Tai. xo auTo ok xal vuv 45 

Xe^EI' ETCeI Yap TiaVTl Tip TiUeIXEVIO TtXeUO ETTEXai, Xt dv Xoiv £TrO|X£VO>V 1 TitJ scripsi: To'j BD: to'j A: xouxou aP 2 auY/ojpel A: auy/wprj D: auY/iopoirj B: 

cuY'/iopoT aP ;J £7ir/£ipr|[j.c<Tcov -p6; ccjtov A 4 to toioOtovJ touto A efj 

(vj £i; aP: /j w; K) — dvaY'-^at^j'' delevi 5 r; om. A XP^j'^ "' ''"^- P* ^'^'^ ^'^ 

[XcTCfXrj'k; D 6 r; AD: rj ;jiv aP: piv y^ B 8 s^exa^-/] B xevov AD: xaXov 

aBP !) ETTEi/Eipu B: £7:i/Etpot P' (corr. P'-^) STrtyeiprjaewv Al* 10 xat abesse 

malim -oipeXsY"/^"'' ^^I* 1^ auvTcXeiv aB: auvxeXei P et post o£t;iv (12) A: 

compend. D rol aB: xo AD: xa P lo ante xou add. xd aABP oerz-vjct, 

sed corr. A aeaoXoixoxa aB 14 TrapE^EAeyyoi lihii 16 dPioT— aTroxptvo- 

ixevov iterat in initio folii versi D IS ooxoT auxo A e'/ctv ouxio; D lit 'j-o- 

arjfxat'vovxi !> oxt jaev coliocavi: inv. ord. liliii '■ipday-Tj-ai i> 20 ytveailai D: 

YEVsailat aAiU' 21 post ccjxo; aild. xic al' /oiltTZ'xh-Q aA, in las. P: -/aXe-vvrj 

B: yrxkz-n.vi'A 1) 22 otopioHstaiv 1:! 2;> immo ixr,o£v 2.') -po oAi'yo'j] e. 4 

p. lllbl.S 27 xoiJTo] xou B 28 xo oe auxo A 2'J etii B ALKXANDKI IN TOPK'ORrM 115 [Arist. p. 112.il(5] 17^5 

/.cYojjLSV/v e/i'.'v/j, OTi sxii [12V i'cpyj osiv ^Ir^rsiv f'va s~cTa'. t<o x3'.azv(o. 

3VT7.'j!)7. Oc X7t TTjV S'JpSa'.V tOJV 3~0U.3VU)V \J-rj'^pd'.pV.. =T~3 "''^■p ~ '^- ^ '•* 
SITTWV r/T'.O'JV TpOTTOV T I V 7. Tt /. /- 7. il'py)X£V TOV TS -,'70 0p'.3a0V f/J t)!} 
;") T:p7'7[JL7tO? tOJi >,370aEVO'J 0UV7'u.3l Xr,'^' ^^ ~^^ 7:p7-'[J.7 ASYOJV X'/l TO ",'ivoc 
aUTO'J X7l T7.^ itOOTTOlo'j; 7'JT''/J O'.^CpOpaC X7l T7 rO'.7. ci Oi 6 TO -p7.7[JL7 
XSY"J''' 0'JV7!uS'. X7l T7UT7 Xr;3l . OYj/.OV o'tI £-£17'. T7'J-:7 T(i) A£"iO|jiv(0, 

(oair, o' T'. 7v to'jtojv oeufo'xsv av] ov, 7.vr|p"/)xot£c isoustJa xal to t/jV 
7.p/r]v Xitusvov • 6 - 7.p avUpfOTTOv siTTtov X7l ~,(ov^ ziryr^v.z X7l £a'!;'j"/ov ."> 
10 X7l otTO'jv X7l Xo-,1'''^'-'- <''J3~\ '^•''' "I- tO'jTfov u.r^ ov OEiyDyj, ouo' 7v 7'v- 
i)p(o-oc sr/;. o'jtcoc £-£• t(o Xiyy^ri ttjv 7.p£Tyjv rxoxdoY.ri -poc £'jo7'.aovt7v 

£-£T7t TO T£ aVj £Tv7t 3'JAOYOV £c7*;(tr, •/)V X7'. TO [JTj £lV7l 7lpcT0V Tr,V 
'J-'£l'7V [X"/;0£ Tt 7AXo 7:707. T/^V CtpSTT//. 7V TO'JTCJV Tt C?.V7.lO£U"(i| , 7:V(jp7(- 

a£vov av cr/j to ty)v 7.p£Ty]v aut7pxr| £rv7' irpoc £uo7i|j.ovi7V. r.d'Kv^ kizil 

15 T(0 A£-'OVTl T/jV 'Vj/TjV au>ii,7 £T:£T7t TO a(oa7. 0',7. CW|X7T0? /ViOlXv VsA 10 
TO STOl/ilOV 7'JTr)V £iv7'. Tj £X STOiySt'tOV, £1 JXTj To6t(OV Tl, OUOS ixSlVO. 
Y.'xX £-£l T(0 O'.a X£VO!J T/jV XlVTjS'.V Yt'v£ar})7'. /i-,OVTt £-£T7'. TO T£ T7 7.V'.- 
aoP^pT) 130T7/7J clv7l X7I TO 3'ja[3XrjTOV 7£V£3i>7l TO X3V<jV T(U TZKr^'jV. '/SJX 
TO SV i'SfO /pOVCl) XlVirsDat T'. to 7UT0 Ol7'3T/ja7 017! T£ -AvjpO'JC X7I XSVO'J, 

•20 £1 T7'JT7 7T0T:7, X7.t TO X£''(J.£VOV. 

Ko/vapiiSilai 0£ 'fvjSt osiv to sic "/7 A£r:(uT£pov xai o!ja£-i/£'.p/|- i'» 
TOT£pov TTjv [jLSTaX r/I; t V TTOtsrafJai- -oaX7!x'.c 77.0 paov aUTO 7.v£X£rv 
■7, TO £Koa£vov a'jT(o. 6 77.P [jOuAouiVoc •o£uai jj/)] ouaav to'^iiXiji-ov ttjv 

7.0'.X''7V paov 7.V -£pl 7U CTjC £-l/£'.f>a)V 0£''?at ToOtO Tj £1 Xaj'dwV TO £710- 

25 |i.£VOV 7UTT^, T7]V TrXEOVE^iaV, ial Ta'jr/j^ TO'JC X07OU; -OtoTTO- OOXiT ",'7.p Yj 

-A£0V£g''7 7l3/_pOV [J,£V £tV7'. A'jatT£X£; 0£ X7l WCpiA'.aOV. 3Vo6;a)^ 0£ £3T'. 

osi^ai OTi [J-Y) (ocpiAtjjLOV 7) 7.otx(.a, TlOts jxiv, wc I1A7T(ov, 7.-0 to'j vo3ov 20 

7UTYjV 'i'U/Jj? £IV7'. [X-/iO£;xi7.V 03 V030V '}0}(y]? tOCpiXlULOV 31V71, TTOTi 03 7.7T0 

tou -aaav ;x£V x7xtav ^\rx^z[Av zlvai Tm I/ovti 7UTrjv ty;v os aoixiav 1 a'JToTj ct'jTO B dvTipTjy.oTE;] v ex p coir. 1) oictcispst li to vuv P firandis 

Schol. p. 2(;.Sa;:)0: vuv TO B: TO D; Tov (j.ev A: Tov Ttvcuv a 2 Ocl Ppr., coir. P' 

sive P- o Eire ABI): etiei aP 4 oTtoOv om. aP Tpo::ov Ttvcz post 

cipTfj-/.£v transposuit A ."> toj Xsyoijivoy ini;.;'. I) (S ccjto\> alteram post ma- 

aopi; habet A: oiii. 15 7 /iyet -za'jxa omisso xc.l I] |)OSt E-£tc(i add. 

'/-at [) 8 TO'j-iov 3£t;cuuiV aABP; inv. ord. D 8. 9 to £v d[j-/fi B lU xal 

ot'-o'jv om. .\ c<v alterura om. aP 12 >j.>j pi ins om. A 14 av ivq aABP: 

E3T71 av 1) ir. TO corr. ante ras. 'A lit. P- -q snperscr. P- 17 tw] 

TO a ytvsaiictt om. I) -z om. D zol om. a 18 xcvov et in rarg. to 

xei'fAEvov I) 19 T(o £v A 21 to ei; ya/c-coTEpav B: 7.7.1 to yaXiZWTcpov P': 

Xat TOU 7C(Xc-(OT^p0'J aP"-* 21. 22 S'J^ETir/EtpTjTOTEpOrV B: 0'jaET:i7E(pT|TOT£pO'J aP 

24 Tct-jTrj? P) £-r/£ipiov ABO: ^TrtyEipoi P': ^Trr/EtpotVj aP- OEi'rai scripsi: oeI;o(i 

aAP: od~ri B: 0£[Pei D /j superscr. P- ei om. P> 25 i~\ TaoTTj B 26 v.al] 

B -'7 w'xEAiaov I) : w'f £/.tixo? aABP IlXaTtuv] velvit Gorg. c. 3(J p. 480 B 

28 a'jTTj; B eIvc.c alterum aAliP: tw r/ovTt TccjTr,v (e vs. sq.) D 29 ;;.£v 

om. D TK'JTT.V D 174 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 5. G [Arist. p. 112a 16. 24] 

■/.CfXl^.V cTvO!'.. xh rjW 0(7:0 TTj? CZOlXl'a? U.3T7.[3av:7.C Z~\ "VjV •uXsOVSciaV Sk' 

£y.s''v-/jc Touc Xo-jou; KOisraOat ou oi7.XExti/o'j. 

p. 112ii24 '0(3oi; OS ova-^y^r^ Ovitspov [xovov 'jzotp/stv, oTov tu> 

7. V f) p O) - (O r^ V 3 V Tj U •{ 3 '' 7 V. 

5 'ExOsUEVOC T'.V7C TOTZOUr i; 7.X0A0'jfyt7? X7T73XE'J7at'.X0'JC tS X7.1 7.V73XE'J- '25 

aa-lXO'jC, [i-cTa Xaura 7i7p7.0lOOJ3l TOTTOV ex \>-d/J^Z X7.T7aX3'J7CJTlX0V To X7t 7.V7.- 

ax£'j73Tixov. lati os o tottoc i~l twv dasatov £V7v:t'«)v 7.paoCo>v. £~s'. *|'7.p 

T7'JT7 SatlV 7'a£a7. £V7.VT17. (OV 7.V7/|'X/; l}7!t£pOV tfj) ^EXTlXdl 'JTr7p"/£tV, ^XV Tj TO 
7rpOj3X-/)U.7 T(T)V TOlO'JTtOV Tl 'J-7'p/OV TlVl TtUsV, 7V jJLSV X7J5oVT£; TO OcXT'.XOV 
10 TtOV 7.a£3(0V £V7VT''u>V, 0^ X7Ty;-j'Jpr^f}yj to £T£pOV. 0£''cOja£V aUTCO to £T£pOV 
7.UTU)V JJLTi U-dry/yj^ 0£0£'./OT£C 7V ElV^aSV OTl TO £T£pOV 7.fJT(jj {>~6sy/y. TO 30 
TSlHv 7.V 0£ 0£l'cOJ[J.£V U~7!p/0V 7L»T0Ji TO £T£pOV, aVTjp/^XOTSC 7.V Sr/jtXEV TO TO 

£T£oov o-dp/Eiv aOTto. 7.cior O'Jv £k1 Ttov ToiO'jTtov ryf(jLr^\i.6.-Mi''j^ £v oir 

7.V7YXyj OctTEpOV 'j-Arj'/V.y ~in U-OXEiaEVlO, (Za'ifO OE do'JVC/'rj^. -pOC O E'J~OpE'. 

15 T'.C 7'jTa)V, &l7X£",'Eai)7l' O'.a 77.P TO'J ETEpOU Xai TO ETEpOV 0£l'xVUT7r d'v TE 

■'7.0 i)7!T£pOV U-7'p/OV OEtyi)'(j TtO TCpOXEltXEVtO, IW'TEpOV 7.VY|p-/jaEV0V £aT7'., 

av TE f)a'T£pov ijLYj u7rapj(ov, i^aTEpov xaTSSxEuaaaEvov. ot7v oOv toio5tov 35 

fj TO xar/)"j'OpO'J[JlEv6v TIVOC EV rtO TCpo[iXr^a7Tt, 6l7. TOU to £V7.VTtOV 7UT0Ji 

OE'.xv'jvai 0-drjyrjy tio -poxEiu-Evto r^ [i.r, (j-doyw x7.t73xe'J7'^oiij.£V 7.v xat 

'20 7.V7.aX£'jd^0llX£V TO TTpOXEiaEVOV OlOV EkeI TO'J 7.pll)|X0!J X7T-/j-,'0pElT7.l TO 
aOTlOV X7t TO TTEplTTOV, S7.V £-t' TIVO? Ctplii'J.OU TYjV i-iyj.(rjr^3V/ TIC KOtTjXat 
X7.1 Xs-f/j [tic] 7!JT0V 7pTlOV, EITE OEI/BeiVj OTl tXTj £3T'. TTEplTTOC, OCpTlOC 7.V 
ElVj. ElTS -7'/.lV OElXV'jaEVOV Ei't) OTl SGtI TTSplTTOC, £1'/] Sv 0£0£q[J.£VOV OTl 40 

[iY] dtpTioc. 0[xoru)c X7I £1 3WU.7 ^(livj TO TtpoxE-'uLEvov siVj xal Xe'i'OITO 

25 UYtai'vElV, £1 [JL£V V030'JV OEty f>£r/j, £3Ta'. OEOEIYU-EVOV OTI OU/ U7l7.lV£t, £t OS 

jjirj vo3o[>v, OTl u'i'tai'vEi. outoj^ xeijj-evou tou sTvai ti jj-eyeiIoc airEipov, 

ETtEl 7r7V ti,E-,'El}0C V^ TTETTEpaSUEyOV Yj Oc'uElpOV, 0ELC7VTSC OTl -7.V TTETTEpa- 
ajXSVOV 7.y"(jpYjx6t£? 7.V ElVjiXEV TO 77TElpOV Tl Eivai. (OC EOEl^EV EV T(l> -pa)T(l) 2 -oicia&ctt TO'j; Aoyo'j; D o olov— 'jyeiotv (4) om. B 4 -rr,v voaov v^ tyjv Arist. (utrum- 

que -rjv 0111. C) 5 totto'j? postea add. D 5. 6 t£ xal dvcza/.£'JC(aTixo'j; om. a G ante 
;j.o(/rj; add. r^s A tz om. P. 9 xtOsv scripsi : teSev libri 5v |j.ev superscr. P- 

ixh >.a^ovT£?] fxexaXafiovTc; T) 10 -/arr^Yopr/)^ B 11 u-ctrz/ov aBD: b-dpyzi^ P: 

compend. A 1 2 u-cfpyetv A 1 3 7.;ioI ouv] d^toviv A 14 9aT£pov iteiat A utto- 

xei,aivu)] oxstaevw obscuratum in D l.J auxdiv om. a IG {Idtepov (post yap) om. 15 

urapyov DP^: 'jTrapyEiv ABP' : cm. a 'jro-/.iiij.£vco P> saxtv I) 18 otd too aBP : oii 
TO D: ot' r/j A 19 07:c«pyov ost'xvj-ai A 19. 20 iramo c<vc«a-/,s'jc(!otij.£v av r^ -/atct- 

a-/,£'jc(!ot[/ev 10 otv om. I) 20 post c(vaay.£'jc(Cot|j.£v add. av A 21 to om. aAB 

post £dv add. ov) B -i; om. B -oiElxai P])!-. (coiT. P') 22 ti; delevi eite scripsi 
rf. vv. l.'j— 17 et p. IT.J.G. 7: iho. lil.ri aptto; — zepixTo; (23) om. A 23 post sI't) 

piius add. ry D ti-z] zI-ol P, 24 eiV, om. P. post XEyotTO add. p.vj B 2.'j |aev 

om. B 26 [J.TJ vo3o\iv] vogeI B outw in ras. P- ante ti add. to AB 

27 l-£i — aTTEtpov oin. B /; prills — zav om. A -av (post o'-t) .superscr. B 

2!S £0£t;ov (sic) .\ -poTEoto 1> h T(ij rpi'oTw Ikpl o'jpavoj] 0. Tj p. 271 ''17 ALKXAN'DHl IN TOPICORUM II (\ [Arist. p. Il2a24. :i2] 17f) 

UzrA fjuorx'^r/j 'Ap'.^torsXr^c. of'^y.; Ttav y.y.l to 7.~Xoyv cj<Tj[j.7. y.7.1 to auvDi- 45 

TOV 7:£-cpC/.a[X£V7. 7.p;JL0C0l o' av 6 TOTTO^ /.a.'. Z-\ -TjC 7VTl'f7'aE(0;* (ZaSJOC 
"j'7.p aVTt'UcSlC 7.71 7u't7], 00/ (O? ~7. £V7VTc'a T7 aa337 SkI TfOV OcXTlXOJV 

xrjv -posipr^jjLSvr^v ava'/xr^v lyouaa c/AXa £-1 7:7vt(.ov, r}yr/.';y.r^ •^y.rj IttI 
5 7r7VTo; Tj TTiV x7-7'(p7aiv r| tvjv '7.7:o'^73iv, (ojt£, SI usv '/j xa~7'cp7at^, ou/ 
■/j a~rjcp7(ji?, £1 Oo ! [lYj r, /7t7/f7:;ic, r, 7.-o'^7a'.c- sl'-s -^ap o TrXouxo; 94 
(ZYaOov £i'"/j 0£OS'.";[j.£yoc, 7vr,p-/j;jL£v-/j 7v £r/j y; 7~o'^73ic, £'.!£ jjltj 7/j'7i)ov, 

Yj X7.':7/^7CjU". OIjZ£T'. 0£ SaTlV SkI Tuiv £V7VTl'a)V TfOV £lJ.lX£3tOV 6 TOkO? 

TTpo^ auL'ito yp-/;3'.ii.oc, X7l -poc 7.v7ax£uyiy X7l -poc x7T73X£uv^v, aXky. rrpoc 
10 avacxsuTjV jjiovr^v -O'j -'.lisasvou t<ov £V7y-!.'(juv. 7.v -'7.p oEt/ilyj to i'tsoov 

7UTa)V OrApyOV -/.cd OO to TiBsuSVOV T(0 OSXTlXdli, 7.Vrjp"/]T7!. TO TO £T£pOV a 
U~7'p/c'.V 7l>T(iji' O'J *,7.p OtOV T£ 7'|X7 T7. EV7VT17' OU [x/^V, 7.V [1,7] TO £T£OOV 
U-7p/y], U~7'pE2l X7l TO Xot~OV T(0 0'JV73()7'. T(T)V £IX[X£a«)V Tl U~apy^£tV 
aUTdji. TO "j'<5^P 3t0p,7, cl U£V Xo'J/.OV , £^ 7.V7'yX"/)C 00 ;j.£/v7V £t Oc UT, 
15 XSOXOV, OOX £? 7.Va-|'XyjC U.£A7V. X7l £1 ;X£V Tl? £007l';X(OV, OOTO; 00 X7X0- 

oatixotv 00 jxi^v, £1 JX7] £ooa''<j.tov, x7X007t';xa>v sc 7V7-,x"/j?" 00 77.0 7.;i.£a(0? 

dvT('x£lT7l £007l[XOVia T£ X7l X7X007l|X0V!.7., £-£t £V0£)^eT7t T'.V7 aTTOOOaiOy 1» 
OVTK [XYj Sivat £O0ai[JL0V7. X7l tl U£V 3T:0007.rOC, 00 X7X0?' £1 0£ [JLTj 

a-ooo7ioc, OOX £; a^d~{/.r^z x7xoc* oo ",'7p aasaa 7.p£Tyj X7l y-'VAVj.. xal 6 

20 usv aroCpptOV 00 iX7l'v£T7l' 00 iXTjV |X7] CWCppOJV a7tV£T7l. toGTS OOXST'. 
X7l rpO? X7T7(3X£0riV X7l TTpOC 7.V7ax£07)V T7. OOTtO? £V7VTt'7 /pr]ai;X7. X7l 

£3Ti ToT? [x£v aa£C!oic £'i7p;xoC''-''J3a a7./J.ov yj osrci; v) ota too TriuTTTOU 

X£YO[JL£VOO OCVaTTOOSlXTOO, O; iaTtV £X 6'.7lp£T'.X00 X7l TOO dvTlX£[a£VOO £vl 16 

Tuiv £V TfU Ot7lp£TtXtO TO Xo'.kOV a0V7YWV, TOl^s 0£ £;X[Jl£30l? 7] 017 TOO 

26 TSTCCptOO, OC SSTIV £X Ol7lp£T'.XOO X7t TOO St£pOO TtOV EV T(p 0'.7ipSTtX(l) 
7V7lpa>V TO £-£pOV. 

p. 112a32 "Et'. to STTiySlpsTv [JL£T7<p£pOVT7 T00V0;X7 X7T7. TOV 

X •( V. 

ToTTOV rjlXlV (ZTCO £T0[X0/,0717C K7paOl'o{03lV. oiv fXiV -'7.0 T7 0V0a7.T7 
30 JASTacpEpCOaEV cTtI TOOC X7.T7. TTjV £T0[X0A0-j't'7V XoyOO? (tOOTO '[b.[j 3-/j|X7t,'vE'. 

TO USTacpspOVTa TOOVO<X7 X7T7. TOV Kf'i'^rt'j) (t)C TOOTfUV 0VT7 Cf7^iX7VTtX7. 20 

2 post civTi'faaEco; add. te tl [jiv Yj ■/.o.-A-^o.'Jii e vs. 5 A 3 ctv-riScai?] dv /j Dsi!; P auTYj 

AP TtLv om. A 4. 5 de ilvoit hie iit vs. 12 omisso cf. Vahlen Poet.-' p. 243— 24G 
5 ifj] ol B 6 £it£ corr. ex o'j-t P, 7 dvrjpTj;j.£vov A 8 saxiv om. aP 9 y,cc:a- 

axs'jTyv — dv7ax£'jT]v AP 10 ixovov D 11 to tertinm superscr. P-': om. aABDP' 12 to 

om. A 13 v.oX D: ora. aABP otjjiawv A 14 ai-eo yap to stuaa A 1') xal ei — 
y^rizi[x.r/. (21) Suidas sub v. Euoatixovic. -/.al £'joat;j.(uv post £( add. ;xv) aABP: oih. D Suid. 
17 noli avTixeivToci scribere, nam cf. p. 44,28. 2!) t£ om. I) 18 p.?] prius om. a 

ly v.otxta] xczziaTct A 21 dvaaxEUTjv — xaTa5x£'j/jv AB 22 laTtv £v [jiv toT; D oia] 

OE B 7:£;j-T0'j— Old toO (24) ora. A 24 r; om. B 25 toO post Ix transposuit B 

27 xo(Td aBltP (pr. BC): £7:1 Arist.: xal omisso tov A 29 et'ju-oXo omisso dno D 
fj.£v D: om. aABP 31 srjaavtixov P; ov compend. add. !'•', periit P' 176 ALEXANDRI IN TOPICORUM 110 [Arisr. p. Il-2a32] 

su7ropr^<30[X£v STn/sio/jii-aKJOV TTpoc to -irpo>cs''jJLcVOV. oTov £i [iiou^.oixsila osi^ai 
Of. 6 TjVTlVOUV dpS-CYiV £/(0V c'J'!^U)^6c IcJTtv, aXX' ou/ 6 dvopEio? ;j.ovo?, 

[j.e-:g(X-/)'Vjix3i}7. to £i)(];o-/o? ovoti-a sic tov Xrr^ov tov xaxa r>jV £tuixoXo7tc(v 

S3TI o' r/j-rj; o £0 T7]V 'l^U/r/V l/tOV, TOUx' IgX'.V 6 7.77.^'^ XTjV ']>'J/JjV 

£-/(ov 7.XX7. !J.->,v £1 £'j'}u/oc £3-iv a-aD/iv xr^v 'i"j/rjV l/wv, d-;a\}r^'v ok 25 
xr,v 'l^'jyrv iyzi 7.7.1 o or/.7toc xal aoy.pp(ov xal cppovtaor, ouo' av o dvoocioc 
uovoc E'j'^u/oc £1-/), ouo' ocv 7, £U'|>o/ta 7.vop£!.'7. Ei'/j. oxi 0£ eu'Vj/o; 
£•3 xr,v 'ii'j-/rjV £/_(ov, o£uo;x£v x/j xojv o;xot'(ov TrapaUf^sr X7l 77.0 £'j£X7:t; 
10 6 £!j iXrt'Ctov, xoux' Eaxiv ci^aila iXiriuov. -7'Xiv pouXo[i.£voi 0£i?7.'., 
oxt STrouoaioc £uoai[J.«>v e^xi. xov Euoaiaova >x£X7Ar|']>ojj.£i}7. £t? xov 

X7X7. XTjV £XU;X0A07iaV X6-,'0V 6 ^ap E'J xov O7.f'ij.0V7 £/WV a7);X71V£al)7l 'i^ 

oox£i 'j-o xo'j Euoai'ixoyoc. si or^ oatatov sxaixou r^ 't^'J/V "''•'^•'^ * 

ZSV0X07X£1 OOXEl, £1'/] 7-V £U07!'[XIOV 6 £U XT^V f'J/r,V l/OJV ' £'j 0£ Xr,V 

15 'Vj/rv £V£i cirouoaio?- o 0-0^07.10; apa £U07t'jxojv. 7:7X'.v OEi^a- i)£Xov- 
x£r, oxt jx7j £3xiv iv 7X07(0 TpoatpEau, X-/)'];o;x£i)a xov X070V xr^c 7:po7''p£- 
aiia:- £3X1 6' ouxo: 'rpo ixipoo 7.rp£afi;'- 7.XX7. ar^v xo aXXo itpo aXXou 
7tp£r3{}ai £V xouxoi: E3XIV £V 01; xal xo pouX£'j£3t)7r xo 77.P ocXXo aXXou 35 

-00X0rV7t "XEX7. 'kOyj'J 7tV£X7.l* OUO£V 0£ X(T)V 7.Xo7(OV [So'jXcUSXai ' <y3X£ 

•20 o'jo£ 7rpoatp£rx7i. -7X1V t^iXovtcC o£uai, oxi 6 3tocpp(ov ouz laxtv £7xp7xrp, 
;x£X7X-/)'I;0[x£i)7 xov £7xp7xr( d; xov zaoxoo xp7Xo5vx7 (xoGxo 77.P cir^<m>vt: 

xo 0V0tX7.), X7.1 0£!:C7VX£C 0X1 h\}a xo xp7X0'jV, £VX0:'j')7. X7.t Xp7.X0'j;X£V0V X'. 
£3X7!. xo OS Xp7.X0U|X£V0V 7.VXl3-(0V X7l [X7/OU.£V0V Zp7Xirxa'., £vi>7 0/) XO 

;x£v xp7xo6|x£vov xo 0£ xp7X0'jv £3X1 XT^; '\>'y/r^;, O'j^ £3xiv ivxaDDa oao- *o 
•2;'. Xo7t7. 0£ 3oyfpojv o[xoXo70'jvx7 £/£'. X7. xT^c ']^u/7p [i-^p"/] '^p'^J^ aXX'/jXa, 
si'/jasv av o£0£'.-/ox£; xo -po/.stu-svov. o auxo; X670C X7l £-1 XO'J dxpaxo'jc 

X7l XO'J 7.X0X7'3X0'J. O'JXmC £V£3Xl 0£lXV'jVai XOV Cpi^XoV U-Tj E'JVO'JV, £1 £'JVOtjC 

a£v opOto; vowv X7i x7.X-/;i>rj r^ xd77i>7. vomv , ou Travxw: 0£ opJjoK 

1 [j.c(AXr;v ante ovt« (p. 17.'), 31) habeut aB ov fort, deleiulum •_> a- sive cO;Top/j- 
co)|X£v A: ciTi&p/jGO[x£v uU Jnr/Etfr/i-xaxo? ex £-r/stpr]ixc(irc< corr. P' otov £t— dyctSd 
eX-i'Cwv (10) Suidas sub v. eu-L-jyo? 3 e-i'Luyo; coir. P- Ci ci/.Xa — l/wv om. P 
T>|v aB: om. AD 7 xal (post s/st) aBP Suid.: om. AD ante aojcppiov add. 6 aB 
Suid., ante cppovi[xos a Suid. 7. 8 out'— out' 8uid. H (xovov ]5pr. ejiayo; 
-?jv [J.OVO; A dvopstot e-jJ^'j/ta aB 10 vj superser. P-, ut videtur ante pojXo- 
|j.£voi add. rA B rctXiv — £'joat'[xwv (15) Suidas sub v. sooatixovia xat £JOC((,atuv 

12 T/jV superscr. B oaiaova] inter t el [x spatium vacuum 12—14 lit. relicpiit B 

13 j-c, corr. ex to P- Sv] aAP Suid.: 0£ BD 13. 14 xctTd ^evoxpctxriv B 14 e'j- 
O7.i>.tov post £);u)v transposuit A 15 6 OTTOuoalo? dpa £i>Sai;xiov AD: ojro'joalo? (os add. 
Suid.: ras. 2 lit. P) d'pa 6 cjoaqxwv aBP Suid. oE^at — -poaipstTat (20) Suidas sub v. 
-poctipEOi; 17 -po; (ante d'AXou) A 18 to'jtco A ^jo'jlia^cii BD ll) 0£ 
om. A 20 iIeXov-e; 0£i;a[ - rixoXditoj (27) Suidas sub v. r/xpatetct oj-/. Ijtiv o 
aw'.pp(ov I) 21 a'jTO'j xpatouvTa A: aJ-o/paxo'jvTa P 22 ante xpctTOJixsvov add. to 
aAB 23 o}j scripsi: 0£ libri: om. Suid. Td i)ro altero to B 24 post y.h add. 
dv fj aB xpaTOJv — xpaTOU(j.£vov aP Suid. 25 o-xoXoyouvxa] cppovouvTct B y^z 
om.'A 27 Toj BD: om. aAP Suid. £v£a-i] £v P- o'jtw;— ctW) (p. 177,5) 
Suidas sub v. ejvou; [xy] slvai ejvo'jv dei, d Suid. 28 6 oiu. A v^] xod Suid. ALEXANDRI IN TOPICORUM II 6 [Arist. p. 112 a 32. bi] 177 

6 '^iXo; vOiT. >jk tokOc to [xsv 7rii)7.vov xcti svooqov vsA oiaKty.ziy.hv £/3'., 
ou jxYjv 671s; TO XiYOjjLSvov Sal TTotvTwv o'jTs Y7.f> o-jUaXotasoc Xs",'2Tai. 6 45 
£/«>v otYailTjv ^aXaaaav, oa'-s s'j/sip.o s/wv xctXa? X2rpac, aXX,' 6 tcuxti- 
xoc, ouTo [iZ'^aXo'lmyoz 6 £j(a>v ttjv 'i'U/'^v [j.£",'aXrjV. 010 ouOi £uoat';xu>v 6 
5 (JiroooaTo?. 

p. 1121)1 'EttcI 8s twv 7:paY}jLaTtov Ta [xsv sGTiv kz rj.\id'(A'q!; Ta oe 

OJC ilZl TO 7T0|Xu Ta ok 6-OTSp' £TU"/cV. 95 

'0 T07:o? oOTo; t}]v 7/-pop|j.'/)v 7.-0 TTjC Ta>v 7:p7.Y[i.7'Tcov oi7cpop7; Xaa- 

pavci, xal £3Tiy sirl ttXeov too -pwTOD irapaooOavTOC toO acioCivTOc "s-tpXs- 

10 KclV £1 TO XaT' oikkrjV TpOTTOV OTMy/OV tO? aUIX^S^r^XOC 77:00£0a)X£V." £771 
■yotp TOUTOO TOIJTO kOU [J.£T£lX-/j7iT7l, TO [ASV («? "j'lvOC 7^ W? (.O'.OV Tj (b? 

opiSjxo; uTr7'pj(ov sic to s? dvaYxy;? uTrap/ov (oIjtoj; yap ixst'vwv iVy-OTov 6 
X7;j.[jav£Ta'), to o£ oujx[5cPr^xo? £i? to wc IttI to ttoXu xai to 6iroT£p' 
£TU/£V TOiouTov yap TO oiov T£ uTrap^£iv X7l 1X7), (o topi^£TO TO au|xp£[5yjx6c. 
15 £T!. £1 xal sup-ps^r^xoTcc Tivoc scJTiv a/ojpiSTa, £i'/i 7.V X7.1 TauTa (TauTa) 
TOi^ £$ dva'^xTj? OTzapyouaiv oio ouO£ avTtTiO'/jCiv tw ec avaY'/vj^To cu[x- 

^£^7^X0;" 0U0£ "j'7.p 7prjTai O'JTS TIO (jU[Xp£prjXOT'. O'JTS TCOV (xXXtOV TlVt, 

aXXa «>c a>A-(j oi7ipsa£i /p^j'^i "ft? dvx'cmiui; t£ uTrappvTi X7.t [xr]. lo 
£/0[XiV "I'O'.p OTi Twv OVTCUV TO [xsv £? d'^d'^x'/jc oSTiv, a)C TO Tov av&pcuTTOV 

20 O'jov Eivat (o 'I'op TtavTi t£ X7.1 a£i oTidpyzi, touto sc. dydj^i'Arfi esti'v 
fjixoio); ava-j'zaiov xal to tov OcOV acp^apTov elvai), Ta 0£ ivos/oixsvcoc, 
xal TOUT(ov Toiv £v6£/o;x£va)V ~d [X£V oj? sirl to 'ir).£T(JTOV, oj? to tov 
ocv&pioTTov TTSvxaoaxTuXov Elvat xal ^r^pacxovxa ■iroXiou(3i}ai, xa 0£ £tc' sXax- 
Tov, (1)^ Ta TouToi? dvTix£ia£va, TO TOV dvOptoTTov Tj T£Tpaoa'xTuXov ■?! 15 

25 £?aoa'xTuXov £Tvai (egti '/dp ouxo); xal TauTa) 7] to [xt] TioXiouaBat YYjptoVTa 
TOV dvOpwTTOv, Ta OS ire' iV/jc, o)? to TToXixEusa&ai tov d'v&ptoTrov t) fiv), 
d';roo-/i[xsrv v] [xv), XousaOai t] [x-/;. ougyj? toivuv ToiauT"/]? iv toT? o3ai oia- 
cpopdc, dv TO xaT' dXXov xpoirov 6-dp-/ov tivI xax' dXXov ti? uTzdpytiv 1 6 'f{Xo? 6p8w? collocat D cpiAo'aocpo? A 2 uyte? IttI TiavKov Xsyopsvov B Xsycxat 

aABP Suid.: Yi'vexcti D 3 post outs add. 6 AB e/cov -/.aXa? /elpa? D: r/wv -/Eipa; 

7.(xX(i? B: '/.aXoLZ e^tov -/stpa? aAP Suidas 4 ttjv om. A .") post a-ouoaio; add. (b? tjSy) 

v.ctt TOV oai'iJ-ova sij {ib superscr. P^ sycuv tov iv auxw aP Suid. 6 ra ot — k'-uysv (7) 

om. B 9 laxiv compend. in ras. 3 lit. P too T^pio-o'j] c. 2 p. 109 » 34 

10 zi aB, ante ras. 1 lit. P: £[? AD we] 8 D arMoyAz P', corr. P- 11 tou- 

TO'j om. A TO julv transposui: ijiv to libri 12 to superscr. B 13 post 

v.c(l add. zh a, superscr. P^ o-oxspov A 14 (Ij aDP: o A: ib; B 15 oxt 

w 

xalsfA xaoxa addidi 18 w;] x? P xe] tw A 19 cb;— Xo-ka&at y] f;.i^ (27) 

sub V. dvotYXT) (of. etiam sub v. -/.uptto;) Suidas 21 xa] to D Ivocyop-sva' A 

22 rXeiaxov ADP Suid. : ~oXh aB post xov add. [jlev B 24 xo'jxo'j A vj prius 

om. A 24. 25 yj £|aoa7.x'j>.ov om. D 25 ouxuic AD: h xo'jxoi?aB: iv xot; o'jxujc 

P: iv xo'jxots o'jxw Suidas 2G xd aBP: x6 AD 27 post /j prius add. fjioiXXov A 

Xousaaat aBP Suid.: Uyza^ai A: pouXs'JEa^at D 28 aXXo xt; B 

Comment. Arist. 11 2 AIpx. in Toil lii 178 ALEXANDRI IN TOPICORUM II C, [Arist. p. 112bl] 

/.rj'^j ivaXkdaaviiv -nhc xr^c uTrapQSwc otuitov rpo-ouc, a/fopli.r^^/ oiStosiv im- 
/cifir^asto; eXE-jZiixr^c. si -,'7'p ti; Xeyot ivoe/satiai xov Osov ot'^Ootptov 20 
sivcd Tj Tov (zvi)p(i)-ov C«jov t^ Xoyixov, ciuTO? Xi-j'oi 5v TO aSuvatov [xyj sTvai 
evSe^saOai sivar aouvcttov 77.0 xov Osov ixtj sTvat acp&apTov tj tov 

5 avOptOTTOV IJLT, ^tOOV sTvOtl' Oc Xs-j-WV cV0£/£(5l)ai aUTOV COJOV ElVai OUTO? 

XsYoi av ivos/saOoti xotl iirj sTvai C<U'''jv auTov toioutov ",d(p to ivos/o- 
[xsvov. i'-t TO 7.£l uTiotp/ov oux C/.SI av uTiapysiv Xr/or to ^ap e; dva'-'x^^s 
uT:ap)^ov dsi ts x7.1 ■k7VTi u~dp/£t. otXXa xav oiopt^tov oj; £-1 to TrXsrsTOV 25 
X£"|'rj £Tv7i TO ic 7.v7-j'xr|? ov, Y] 7.uTrj dti-apTta T03 to (juc sttI to 7rX£TaTOV 

10 ov £V0£"/£at)7.l Xal fiVj £tV7l (017. TOtJTO "(^.p TO (,0? £771 TO TtXeToTOV OUX 

dvot'j'xarov), otov av Xrj'^j tic tyjv dirooEiQiv wq z~\ to rXsTofTov dXr^%7l 
tXvj.u xav £vaXXdc7? 0£ tic to tbc ettI to -XETaTov i; dvocYxr^c £tv7i Xeyto, 
TTapaTrXr^aio? 6 X070C. £i -j'dp Xevoi ti? £c 7.v7'7xr|C tov dvUpojTiov TiEVTa- 
oa'xTuXov £ivai, Xsyot av to Ivoe/oij-evov Eivai dvaYxaiov Eivar ivoiyz-ai so 

15 uoV ",dp X7t [iTj £tv7[ Tiva ':r£VT707!xTuXov " 6 OS £c 'xvd'(xri; Xeyu»v TrdvTa 
slvai -zvzo/id-AVjXrjv o'j cpr^aiv ivoE/saOai [ivj sTvai Tiva TTEVTaoa'xTuXov. 
dXXa X7.V TO ivavTiovTtpu)? ettI to roXu (touto oe Isti to e~' sXaacsov 
«)? "(dp TO TToXu Tto oXiyu) dvTixEiTai, ouTO) xal to oj; IttI to tioXu toj 
ett' sXaoiaiov), dv ov] tic to et:' iXaasov ov 7^ ec dva-fx-/]? Eivai Xe-jTi 7^ (u; 

20 iKi TO koX'j, iXi'i'/oiz' dv r^ to uj? ettI to TrXsiaTov fxyj ov douvaTOv Etvai 3» 

XsYfOV JXYj SlVai Yj [to] (JUC £-1 TO TtXeiaTOV ElVai Tll}£fX£V0C, OtOV St Xs'j'Ol Tl? 

£c dvaYXTjc UTTO xuva ustv r^ toe sttI to ttXsictov scaoaxTiSXou? sTvai tou? 
dvi)pa)7:o'JC. oaorcuc xdv twv 7.-0 Tuy/;? -jivofisvtov ti Xs'j'^fj tic y) wc e; 
dva'-'x/jC /j tijc E-t TO TToXu Yi'vEsOai. TE 'j'dp TO EC dvdyxr^c u-dp/ov 
25 «>c £-1 TO koXl) uTrdp/siv Xe-'wv to Trdatv (j-dpyov ou Traat or^^iv uirdp- 
/E'.v (we "j'dp £vo£"/o;j.£vwc TOV dvilpwTTOv TTEVTaodxTuXov Eivat ou 40 
TtdvTa cir^alv Eivat, oG'tcoc x7.1 XsYfov evos/ojxevouc auTov r^ Xoyr/ov r^ 
dva-v£'j!3Tixov sivai ou Trdv-a dv Xs-j'oi dsi toioutov slvai* to fisv ydp 1 au-Tj: A -apaoi'otoat B 2 IXsyxxtx^; D: IXextixtj? A: auXXoytaxtxyi; BP: 

Xoytx^; a Xeyei B 3 ante zhon prins add. ex corr. [at] D outco; AP' 

(corr. P^) XeyoiTo D uyj om. aP 4 ante yap add. p.£v AP 

5 fxT] elvat Cuiov A ciutov slvcti Cwo'' D 6 Xsy/] aP 7 ante UTTctpyov 

add. ov A Xsyof to aBP: Uyjixo AD 9 post elvai add. xal A 10 ov — 

thai post tXeIg-ov habet, ubi omisit o'jx dvaYxaiov , D oid — dvayxaTov (II) 

cm. A 12 i'z'xlXi-'xz aTJP Xiyot D I'd Xijzi B tov d'v&pw-ov iz 

avdyxT^; I) 14 dvayxaiov slvctt iterat A 15 |j.£v om. D 16 hoiyts^ai o\t 

cpTjaiv— TicvtotoGtxT'jXov B: Xeyoi av to £vO£-/o',aevov £tvai dvayxaiov sivat (ex vs. 14 trans- 
lata) I) 17 ante in add. u>; BD 17 et 19 eXaxTov aABP itemque p. 179,3 

19 rj prius om. B ante £? add. w; D liyoi I) tj alterum add. P- 

20 TO lbs BDP: T(;T oj; a: TO'j; A -XeTitov DP: -oX'j aB: om. A r^ post 
ov transpositura malim 21 X^/civ arj aB to jirius delevi £{ Xi'jti AB 

22 x'jva 'J in ras. P- 23 Tt om. aB 24 ante w; add. -oXXd a, ante li-^e- 

a9ai B -oXvj A DP: 7:X£i3tov aB 2.5.26 u7:dp/£tv cpr,ai'v B 26 6 aD, super- 

scr. P-': 0111. ABP' £vo£/o[j.f,">'j A 27 a'JTOv ^vo£yo[i.£vu>; B 28 tlvai prius 

om. B aid a.M' toiojto P'. v iidd. 1'-' ALEXANDRI IN TOPICORUM II G [Aiist. p. I12bl] 179 

ava"'xottov zc(l>o},0'j, to ok £vo£/0[i.svov ou TOtoutov). o|j,o''(o? v.'iv svctXXv^ 
Tca'Xiv, eotv to (b? s-t to ttoX-j s^ rj:j6r{/:r^t £(.'-•/]. Iti o; 'iav3r><ot£p7. r, 
■a[j.c/.p-ic( tou to £-' £Xaaaov i; 7.vaYz-/)s Xr^ovtoc. 

'EvO£/£tai [X£V O'JV tO'JtO -OlilV t'.Va £V7.XX7!330Vta tO'J? tOOTtO'J? tTj? 45 
5 UTZapbojC y.7.1 ■upoatlt}£Vt7.. OtS X7.1 'iaV£pojt7tO; 6 l\t'{-/rt- v£VOlt' 7V. 

ivSsystai os x7.y.£''vo'j ixy] 7:poatii)£vtoc xtva oiopi3[xov, 7.XX' 7.Tr).aj? Z7i 
y topic to'j Tpoatii}£V7i tov tporov -Jrfi u-o.octM: A£YOvto; rj-Arjyvy to 
T:p77u7, tov TTpoaoiGtXs-cojxsvov £9' oFov ti £3tiv £).£7y0rjva'. jj.3tacp£p£iv 
TO ocoiolpiatto; £tpr,tJL£vov o)? outoi; £tp/);xsvov. £-1 [j.£V o5v Toiji hot'/fi- 98 

10 U.£VOU 7.-l'87.V0; tO-OC XO(t -pOOTjAo)? CJO^'.StlXO?- -ap TOV 7.7rXo)C 
£l-OVta £ly7l TOV avOpOJTTOV C'V'JV X£-i'(OV £ipr^/£V7'., Of. £V0£/£t7l C'W''-'''' 
aUtOV £lv7t. C£7V£0a)C 00q£t auXOCpaVXElV. 'j-ivOltO 0' av 3l7X£XttX0; £1:1 

ix£tvojv aovoiv, £i' tic t7 £vo£/o;j.£vojc u-7p/ovt7 7.-Xa>; 6-7'p/£iv Xs- 
701, oiov El" Ti; X£-,oi 7.-Xib; tov Y'/jpuivta -oXio!jj!}7i ■?( -7'vt7 7'vi>pu)-ov 5 

15 ■K£yTao7XTuXov £Tva'.- £-£i -i'7.p TO dva-f/aiov 7.7rXa>? uT:7!p-/£i, oox£i xal to 
7.-X(o; X£70fjL£Vov u-ap/£tv ojc 7.vaYxaito; u-apyov X£''j'£ai}ai. jx£v '(7.p 
x'joto); aooo; x7t tlttXcoc ao'^o;* 6 0£ |xrj outw; [6] a£ta otopiaixoij* tixttuv 
77.0 aocsoc' Iv -7.31 77.P to xup''(o; aTtXtoc X7.1 ytopU S'-opisaoij XsyeTau 
x'JO''u)C 6= u-apyov to 7.v7.7X7''a)C G-7'pyov or^ to £vO£yo[i,£vto? urApyov 10 

•20 a-Xui; X7l yoJpU oiopistxo'j Xr.'cuv U7:7'py£iv £uXo7«)? av £ui)6votTO w? 
dva7xai(o? uTiapyciv X£7tov to [jltj outo)? uTrdp/ov. touto o£ xal auTo? 
6t' wv Xrj'ci or^Xoi- £t:1 7dp ttov to £v3£yo[X£voK u-a'p/ov dTrXw? xal 
ywpU oiop'3u.ou X£70vt«)V uTta'pyciv ypr^tai t(o to-to. 6 7dp tou? 7.tco- 
x-/)p'jxtooc cpauXo'jc £lva'. Xr.ojv d-Xui; oo;£i£V dv Xr/Eiv ic dvd7xrp xal 

25 xadoXou towuto'jc autouc civai- ou !i.yjv outwc £y£r hZiyzzox '(dp tiva 15 
xal [XYi toioutov filvai d-ox-/]puxtov 7£votji£vov BsfiistoxXEa 70l<v d-oxr^- 
puxTov [x£v oaaiv 7£V£3i}ai, ou [j.YjV cpaiiXoc 7)v. 

'E7:i-r,Tr,3ai tu dv -uic, £i to [i.£v £vo£yo;x£vov 6-dpy£iv T£ xal ;xyj 
OutxpEpr^xoc, TO 0' dv7.7xaia); ozapyov 7^ 7£voc r^ lOiov r^ ooisao; -/; ti T«iv 

30 utJj Ta'jTa, ttojc £TI uTCOTdcsoit' dv toTc ~po? td d-6 too 3'ju[:i£[3r^xoto; 1 7.o(9oXo'j aABP: del D xat B ivaXXctia; D 2 post £i-rj add. tt? a, in 

ras. P- £t'. 0£ superscr. P-: 0£ om. T) 5 rpo3n&£V7.t o-t A 9av£pcut£po; 

omisso 6 £X£Y7o; A 6 -poaTc&Evxo; A 8 zpoaoictXeyoixevov D : oic«X£yo;j.£vov aABP 

laxiv superscr. P- iu-jy^'j'xi om. D 9 to corr. ex x" B oOxco;] 6'vxo; B 

10 xo-o; scrips! : xpo-o? libri -/.cd] ou A xov add. P- aut P^ 11 e^ttovxcc] 

ovxa in ras. superscr. P^ thai post lwov prius trausposuit A Xsycov in mrg. P- 

EipTjXE P', corr. P2 11. 12 aixov elvai C^o^' B 12 ototXexxr/.o;] v.c; in ras. P- 

13 lvo£xoV£va A 13. 14 XEy^t D: XEyet aABP 14 XEyet B 16 yap 

om. D 17 6 alterm delevi 18 ante aocfo? add. aABP: om. D post 

yojpt? add. oj aADP: om. B 19 or^] oi B Ivo£/o[j.evoj?] 10; compend. in 

ras. P 20 X^ywv om. B w;] v.ai 6 a 21 -jiictpy/jv corr. ex uTiapyetv B 

22 lv8£yo|j.£vu); scrips! cf. vv. 13, 19: lvo£yd,a£vov w; libri 23 6 yip— cpauXo; r^v (27) 

Suidas sub v. d-ox-^p'jxxo; 24 dzXu); corr. B od?ai aBP Suid. 27 cpotOXov 

ETvai B 28 7:w? om. D 29 uTidpyEtv a 30 uz' cx-jxd aP Sv aAD: ct'v 

xt BP xoT; TTpo; xd] -po; xoT; P xoo om. aP 

12* 180 ALEXANDRI IN TOPICORUM 11 G [Arist. p. 112bl. 21] 

7rpopXT^IX7"7. TOTTO'.C 6 OSl/VU? Otl TO E; .0CV7^j'Xrj? UTTap/ElV aTTOOEOOfJieVOV 0ij7. 20 

£? avccY/Tj? \)Tzd[jyc.i. ostxvuoi "(ap av ouxo; TjTOI oti ou)^ w? '[svoc uTtotp^st 

Tj OTl OU/ WC lOlOV Tj OTl OU)i^ 0>? OpOs* OtXXa 17. TOU yivous OtV7tp£Tlxdk 

£V tOi; TTpOC TO 'I'EVO; TOTTOt?;' OlXOtOJ? Xat £711 TOU lOl'oO X7l ETUI TOU 

5 6pici[j,ou [(SaTTEp X7i xa xou auu,pE[3r^xoTOC -rjo^\-f^ii.a~a]. • r^ i~z\ ooy 6): 
'(ivog r^ lOiov 7j opiCfiov avaipEi c/AXa xaiioXou oti [xtj dva'^xaXov, 

Gtt' OUOEV 7.V EXSlVtOV UTTOXaGSOlTO " X7t yap aU[Ji.p£|3r^X0? TI 7.V7YX7.ToV. 

ETi ou 017. [ji£i)6oou xtvo? avatpsT xo av7*j'X7tov aXkd 7:po)^£ipco sv- 25 

7p"('El7. );pa)tJLEVO? • dv7lpoiv 31 XOUTO X7T7C>XEU7'C£'- XO aDJxPsPrjXOC , 
10 W3X£ El'-/] 7.V 017 XOtJXO Xot? TTpO? x6 ijtJfl.p£p/(XOC U-OT7C!jO[J,EVO; (fJC 

xou au[i.j3Eprjx6To? xaTaaxEuwaTixos. oiot toGto oe x'al e-I ;ji£v xou 

-pWXO'J XOTlOI) OUX aVT£CjTp£'];£V OU "j'Otp sTtTEV ' £1 XO (Jb? guij-JBeP/^xo? 

UTTOcpy^ov X7x' dc'XXov xtva xpoirov airooEOtoxsv ' • EyEVExo yotp It:' exeivou 7.vxt- 
aTpscpoij-Evoo Tj 7710 ^'Evou? 6 T07roc 7^ ocTco lotoo 7^ 77:6 opou* TO yap 30 

15 aulxPEpYjXO? Eyt'vEXO X7T7' Tl TOUTtOV 7-O0lOOa£VOV £711 0£ XOUXOU 7VXE- 

CTpEcpEV, OTl Toj ocvayxaiVo ev 7'JX(p ^prjX7i, o ouvaxai xal iv xw sujjlPe- 
pTjXoxi Eiv7.t, d}X OU xto yEVEi r^ touo Tj optp. 

p. 1121*21 "KtI £1 7UX6 £7UTtp aujiPEpVjXO? £l)-/jX£V (OC ETEpOV. 

'0 [XEV T67ro; 77r6 tujv 7:oXu(ov6[x(ov. egti oe to oi' aurou X£y6ji.£vov 

20 E7r£t OuSeV aUXO £7UX(« ofov T£ auap£p"/]XEV7l (to Y^P aU[JLpE[3-/ix6c £V OTTO- 35 

x:t[i.£V(p X7l aXXo tou lo autxpiprjxs, xal [o] oFov te UTiocp'/Eiv xal ix-/;' 

O'JTS OE Tl aUTO 7.UT(i) U7T0XSIT71 xai dlXo 11 ICTIV aUTOU, OUTS OtOV TE Tl 
7UX(0 U7zdp'/ZV/ X£ X7l JJ-T^), 7.V OT^ XIC TrXaV/jOsU wTCl XfUV 7roXutOVUli.U)V (ju; 

X7X7. X7]v xtov ovo[j.7'xajv ot7cpopav E^ovxojv X7i Tupayuotxojv 6t7cpop7.v ei'ttiq 

25 XO ETEpOV T(p £X£p(t) aU[Jlp£p-/)XEV7l, oFoV XO crf 0? X-(j [Jl7/7l'pa 7^ X(U [iJpoxtp 
xov 7Vi}ooi7:ov Tj x(o cpapEi xo i[j,7X!,ov Tj X(p r]o£Cji)7i XO yoilpziv r^ XOJ 40 
/ai'pciv XO Eu'^p7tvEsf}ai, ouxo? EXsyyoix' av auxo xi 7ux(p aufj,p£prjX£V7i 1 7rpopX-^[jiaTa aB: rpo^A^aat ADP xotioi? ex xo-o;, ut videtur, corr. P- 6 om. aB 

urApyzvi aP : UTTc'p^rov BD: coinpeDil. A 1. 2 d7to5£8o[j.£vov oux I; a'ti-CAf^z uzctpyEi 

om. AD 2 'J7rczpy£iv (post dvciy/.-^?) a Octxvjif] B ouxo; aBP: outw; AD fjxot 

superscr. P. Sxi cm. D 3 xd superscr. P- 4 post ofxoiws adil. oz B stii 

alteruiu oni. AP 5 toa-sp — ~pO|3XT^ao(Ta (pX%.aTa periit in D) delevi yj] eiVj ]» 

G post avctyxaiov add. elvat ABD 7 'j-' ouSev (oiSe iv aP) av exei'viuv (ev add. A) aAP: 

U7:6 oe ev ^-/ei'vwv ctv B: 'jti' ouoe ev r/si'viov 1) 8 [jie&o3ov xiva A 8. 9 -poystpoj; 

EVcpyet'ot AD 10 u7:oxacao[jiEvo; to; AD: urrox'xaaoiJ.Evov ov aBP 11 y.axotizE'jaaxi- 

xov aB (uon P) o^ om. A 11. 12 ett'i |j.ev xoii Trpcoxou tcItioo] cf. p. 177,9 12 c'o? 

om. A 13 xpoTTOv om. B dTrrjoioio A cIt:' A 14 6 to-oc yj drro ysvou; A 

1.5 iyf-iETO aP Tl] x£ P to'jxoi; (post oe) D 15. I(") dvT^3Tp£']^£v A IG dv alterum 
ex corr. add. D lut alterum aP: om. .ABD 17 o'j] o'joe a 18 post ext add. 

xat Arist. (om. u) auxo B Arist.: to aoxo aADP Ectuxc} aBP Arist.: ora. AD 

20 a'jij.[3£[3rj7.^vai oFov te B 21 o delevi 22 xt auxo auxw A: xi auxui D: auxo' xi 

a'jT(i) (sa'jxu) B) aBP x'. tctiuin ora. B 23 auxui corr. ex auxto B xe ex corr. 

add. I) drro .\ 24 zirr^ om. I": post ix^poj (25) transposuit a: ibidem add. P- 

27 o'jxo); av I^.Eyyoixo av A ajxci P: aoxoi .\D: Ea'JT(iJ aB ALEXAXDRl IN TOI'ICORUM II 6. 7 [Arist. p. n2b21. 27] 181 

Xr,'tov TauTov -j-ap xaxa to u-oxstjicvov is xai a-/ja7.ivo[X3vov 7,o''jvy] xal 
j(0(pa xai EucppoJuvY) xal xsp'^ic. flpooixo? os iTrctp^-o sxaa-oi t(ov ovoixa- 
Ttov -ouTujv toiov XI OYjaaivoii-cVov 'jTTOxaSGtsiv, (o3T£p X7.1 '■>'. aTTO XTj^ Zxoa?, 
5(apav }xev Xs^ovxs? euXoyov sTcapatv,"' tjSovtjv os aXo-j'ov iTC^patv, -ip'jiiy o£ 
5 TYjv oi' oSxcDV Tjoovi^v, sucppoa'jvrjv 8s X7)v oia Xoyoiv vo[j.o{)sxouvx«>v os 45 
iaxt xouxo otXX' ouosv uyis; Xs^ovtcdv. xo ijlsv ouv eittsTv xy]v yjOovTjV /apav 
ou/ a|jLapx-/i[ia, wairsp ouos to tv)0 ixovaoa doiotipExov r, tyjv axi-(\ir^v 
ajxEpTj" ouoE yap to xy)V /«pav yoL^jav eitceTv y^ xr^v jxovaoa ixovaSv.* xo 
6e au[xp£pr^x£V7.i daxEpov {}axEp(o Xeyeiv axoTtov xe xal tj;£u6oc. 

10 p. 112b27 'Ettei 0£ xavwvTi'a a'j;x7:E-X£xxat ]j.£v OLXhr^koiq k^aySi;, 

EVaVTlwiaiV OE irOlErTOt!. TETpa/W? (3U|X7lX£x6]X£[xa. 07 

'0 a£V torOC auo ty); xa>v evwvtiojv CiU[X7rXozY)C. xo oe xE'^aXatov 

xou Xe"j'0|x£voo • ETCEi o6o sul^o^t'cd EVaVXtOJCEWV aU[X1tXEx6[XEVai aKKr^'krx'.z 
EC ofuCu^ia? au;x7rXox(Jbv iroiouaiv, tov ai [xev ouo cruCu'j'iat oux iymavj 
15 £V0(vxt'(o3iv TTpoc akkr^'x: ^ ox ok xiaci^pE? eyooav^, acioi dro xtov cruC'->"|i'«v 
xu)v XY)v EvavxtoiGiv E^ouaoiv 6p[X(0|xEvouc, 0X7V Ti -(j xiOejxevov xoioSxov 5 

(O? S'XS'V £xdxEp0V XU)V OpttlV XU)V £V X(0 Xl!}£[XEV(0 TTpopXr^jXaXl EV7VX10V 

x'.vi', £711 X7.C £V7vxt7.? xTj? £v XO) 7rpopX-/^;xaxi a'jfXTiXoxvj? aufXTrXoxa; 

£7ri|3X£T:OVX7? r£lp7(5l)7.l OElXVUVai XIV7. a'JXWV 7.Xr^l>7J' £X£lV/iC -j-ap 7.X-(j{)ot3? 

20 OEi/Osis/js dv-(jprj;x£Vov av sr/j xo irpopXyjixct , etteiotj douvaxov a[xa 
X7.v7.vxi7 dXrjiJrj Eivai. xal r; ;x£V xou xottou 7rEptX"Y|i'.^ xoiauxyj. aa'ps? 
6' av xo XE^op-Evov -/ivoixo, Et £Xi)£[XEVot xa? EvavTiojcjEis xal Tot? auC'J- !<> 
^ta? Ta? "^'ivoixiva, xaTa t7.? auixTiXoxac auTwv OEt'cai[X£v, Ttu); txev e^ 
di:acsai yivovTat, -w; 0£ ai xESaapi; EttJiv dizb xoiv i? ai xr)V Evavxttoatv 

25 £/oucai, xal xi've; auxai. saxwaav oyj quo au^uYid'. Ivavxiwv, [xta fx£v 
otxaiov xal aoixov, sxs'pa oe dyailov xal xaxov, xal auCEUYVuaOco 
xauxa dXXr^Xoic xai)' oaou^ xpo-ouc oiov xe tJuCstiYvusOai auxa', cpu- 
Xa(3ao;x£vo'j xou Exa'sxr^v suCu^tav dva £va opov iyev^ xtov s; sxaxEpac is 
EvavxKoaEu)^. laovxai Syj oot(o? auvxiOEjxEvtov aoZo'i^oii gdix-Xoxcov ou 

30 TtXetou? xwv £$• r^ ^ap sxdxspov xo>v ix xr^? sxspac EvavxiwcJEojc 1 TauTov — 4'S'Joo? (9) Suidas sub v. ^(ctpct xaoxov BD Siiid.: xauxa A: xauxa aP 

xaxa ex xal corr. P' 2 xal xep'^n? xal sucppoauvr; D 3 xouxcuv om. B 5 oi' 

loxiuv aAP: oia ilewpta? D Suid.: oia dstoptav B 6 dAA' — Xeyovxwv om. aP Suid. 

7 Tj(xa'pxTj-/.£v B /; — diJEpT] (8) AD: om. aBP Suid. 8 ouoev A Z^p"^"'' 

aiterum om. A post tj add. to B 10 xdvavxia D(C): xd hoi^nla aABP Arist. 

O'jjXTtejrXcxxat aAl)P(ABPf): au[X7:XEXixai B Arist. 11 svavxtwaiv — au;x7iA£xo[x£va om. B 

7roi£t Arist. sup-TrXExoixsvov A 16 6pp.w[x£va A t^] £l'rj xo A 17 w? postea 

add. P* aut P'-' vfzi A 'ixoL^xo^ B 19 £:ri,jX£7rovxi A: corapend. D xt'va 

O - fJ 

(xiva etiam aP) 5£'xv6£tv B 21 T.zrjiK-rfyii D : Trpoa/a/Ltc; A: rX''^ P (tt in ras. P-) : Trpos- 

Atj'I^iv a: uTioXr/Li; B 23 |jiv add. P' 24 fort, ai Trdcat sive <at) arraaat 26 cu- 

C,£\>-(\'j(5%iji ABDP': ouCsuyvjoSujaav aP-' 28 £xax£pa? scripsi cf. p. 183,2: sxepa; libri 

29 auv-ii}£p.£vat A auauXoxTj; A 30 yj excipit p. 182,8 ixoxe ok au 182 ALEXANDRl IN TOPICORUM 11 7 [Arist. p. 112b 27] 

■sxaiipto T(ov cx XYjC sxepa; 5u|XTTX7.y.7^!3cX7.i, xal ecjovrai xooxov xov 
xpoTTOv au[X7rXsxo;i,sv(ov auxaiv 56o auOj'i'i''Xi auixTxXoxojv r^ ^^p ■^^j^ P-^^ 
oixotMo xo aYaikjv, xm o^ ototxto xo x7xov auiATtXaxr^aiXai, xat laxcti. ;xia 
aO'x/j ao'C,o'((a q ''ih Sr/aiov ayaO^ov, xo aoixov xaxov', uttoxsiixevou [xsv 20 
5 £V sxaxspa xwv !3'j[x-A.ox(Jov Iv ■;(] [xsv xou oixaiou £v fj os xoGi doixo'j, 
xotxrfiOpoutxEVou os sv \xkv x";g xo'j dyaSoui sv oh x"^ xoti x7xou" .ttoxs oh 
efXTxaXiv x(o txsv 3ixc(uo xo xaxov, x(p 6s doixw xo dv^Dov, a>c ctvai xvjv 
auCuYtotv 'xo oi'xaiov xaxov, xo doixov d-j'aOov'. ttoxs os au x(5 sx£p(o xuiv 
uTTOxstfxIvojv sxdxspoc dva jxipoc xcuv x(xxr|"|'Opoujx8va>v aufXTrXaxr^asxai, oFov 
10 xti) oix7.''to ox£ |X£v XO ct^aOov 6x3 o£ XO xcxov, xal saovxai Tzdkiv dWoLi 26 
o6o ai>'Ci>~((ai, [xta jxev 'xo oixotiov d*j'at)ov, xo otxaiov xaxov', sxspa 6s 'xo 
doixov xaxov, xo d'oixov dyaOov'. at os XoiTial ouo, oxav s[X'!xaXtv dacpo- 
xspou; xou? uTTOxsitxIvou; xax' toiav ttoxs [xev xoj sxspto xa>v xaxr^yo- 

pOUJXSVtUV aU(X7rX£c(0[X£V TTOXE OS Tl\ EXSpO), OlOV X(0 OlXaiU) TTOXS [XSV 

15 xo d^aOov TTOXS 62 xo xaxov, xal irdXtv xto dor/to ttox^ [xsv xo xaxov 
TTOXS OS xo d'i'a&ov • saxai ydp 7; jjsv sxspa ' xo 6r/aiov dyaftov, xo d'oixov so 
dyaOov', rj os sxspa 'xo Si'xatov xaxov, xo d'oixov xaxov'. ai [xsv ouv 

"(tVOfXSVat £X X<OV 660 SVaVXlWCiSOJV aUjXTcXsXOtXSVCUV Xaxd XOV TXpOSlpTjIXSVOV 

xpoTTov auCu^tat xs xal aujxTxXoxal auxai xs xai xoaauxai. Trpwxv] auC'->"i'ia 

20 Tj i-/ooaa sxdxspov TTspi sxaxspou, vj 'xo 6ixaiov dyaUov saxi, xo d'oixov 

xaxov^ saxi'. 6suxspa ojxoi'w? auxi^ dyouaoi lixTTaXiv sxdxspov ixspl 

sxaxlpou 7; 'xo ot'xaiov xaxov saxi, xo d'oixov dyaDov'. xpi'xrj vj s}(ouaa 35 

xo5 sxspou X(uv uTTOxsi[xsvu)v sv txspsi dfxcpoxspa xax"/j*j'opo6|xsva, v; 'xo 

oi'xaiov dya^^ov saxi, xo 6i'xaiov xaxov saxi' . xsxdpxy) xai auxYj ojxoio)? 

25 xoQ £X£pou x«)V uTiox£i[xsva)v dacpoxspa sv [xspsi xaxr^yopouaa v) 'xo d'6ixov 

dyjMov saxi, xo doixov xaxov saxi'. ttsixttxtj fj iyouaa. Exaxspou xiov 

UTTOX£iu,£vu)V TTapd |X£po? XOV auxov xaxy]Yopo6[xsvov, w; vj 'xo oi'xaiov 

dyaDov saxi, xo d'oixov dyaflov eoxiv'. £xx7] xai auxr] 6[xoi(JU? £/ouaa xov 40 

auxov Exaxcpou xaiv uTTOxsitxsvojv xaxrf,'opouixsvov fj xo ' oi'xaiov xaxov 

30 saxt, xo doixov xaxov saxi'. Txapd 6s xauxa^ ouj( oiov xs d'XXr^v xivd 1 cjixTrXay-T^aeTOd ante Ixot-epuj transposuit D 2 7^ excipit 6 ttote oe yap add. 

P^ 3 ct'jTTj] " in ras. P^, post r^ et supra ras. 4 post ot'xatov add. xai D ^v 

oiD. A 5 sxaxepa coiT. non liquet unde P: Exatjpoi a -q utrobiqueP', corr. P- £v 
ri oe T&5 doixo'j om. B 6 post os prius add. aixoiv A 8 au tu> BD: auxip aAP 

0' auTuJ — Exaxepos (9) iterat A 10 oxe utrobiqueAD: ttoxeB: xoxe aP 11 xaxov — 

dyaSo'v B '1-4 cjixttXe^ojaev B oFov add. P- post Stxcti'ii) add. xai doixuj 

aABD: ora. P 14. 15 ttoxe [xev — dot'xw om. D 16 xaXo'v pro priore dya8ov A 

16. 17 aotxc/v dyaOdv ex oi'xaiov xaxov corr. P^ aut P^ 17 d'oixov — oi'xaiov B 

8i'xaiov corr. ex dotxov et xaxo'v alterum ex dyaSdv P^ aut P^ 18 a'jfxTtXsxo'fXEvai A 

T:po£ipy|(XEvu)v aB 20 yj alterum D: om. aABP 21 aox^ D: xat a'jxrj (a'jxvj B) 

■q AB: xal a-jxTj aP 22 rj alterum BD: om. aAP 23 xo Exspov B d[x!pdx£pa 

h [x^psi A d[j.tpoxep(ov B 24 auxrj aBP 25 xaxr^yopouvxa A 26 post 

dyaSo'v EGxt add. •/) B q B: om. aADP 'iymai A 27 xuJv auxou xaxrjYO- 

po'j[X£va)v A 28 xai aux^, sed post E/ouaa, D: xal aixr] aABP 28. 29 tov auxov 

post 'jroxEtixEvtuv transposuit D ALEXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Arist. p. 112 b27] 183 

OufXTtXoxrjV supsiv cpuXacJSovxa; to tt^v Gotx-XoxTjv ouo ts opour s'/siv 
xal Iz sxaxspct; IvotviKocfsJoc £vc(. xoukuv ovj twv S? ouCu'i'^'^''' <^'- 1^-'' 
ouo at Trpwia'. p'/j^klaai, £v aU sxarepov twv £V7.v-tujv (soinz)d-/.zzrj.\., ou 
TTOiousiv ouo£ij-iav evavxt'tuaiv. ouxe" ^ap i^ 'xo ot/aiov d-jaOov scjxi' x-(j 45 
5 ' TO a§ixov xotxov £(3xiv' £vavxia autjnrXoxrj (aix90X£pa "(ap d^i)r|, xal dp-cpci 
xou auxou Tj&ous* tou yap auxou xo oixaiov d-,'aOov uTroXa[x[5c3cv£iv xal 
xo d'oixov xaxov daizXa yj.p dVfoj), o-jxo TidXiv y] 'xo otxatov xaxov 
Xr/ouaa x"^ 'xo aoixov d-'aUpv' X£-,'o6ar,- TidXiv -jap xal xaL.|xa ojxoiu)? ^J;£u67j 98 
xal (p£uxxa xal xou auxou rjUouc- xoti -(ap auxoS xo x£ oixaiov xaxov 

10 uTroXajxpdvsiv xal xo d'oixov d-jOcilov. ou \id-/exw. o5v dXX/^Xoi? dXXa 
dxoXouiIsi- xd 0£ svavxi'a dXXr/.ojv iaxlv dva'.p£xixd. £i7ru)V 0£ d;x©6x£pa 
i:p£'jxTd £ivai xd 0£'jx£pov zlpr^iiiva xal xoti auxou r^^ooq xal Trpoai>£lc oxi 
C02UXXOV cf £uxx(t3 oux £(3xiv Evavxt'ov, irsl £X£txo £v 'Hi>txoi? xa{> £xdax/jV 5 
r^iliXTjV dp£xr,v £ivai tic xaxia, tj uev £v u7r£ppoX-(j vj 0£ £v £VO£ta, * * * «■ 

15 dXXd xal dXXr^Xaic, 7rpoasi}/;X£ xo idv jitj ■(] xo ^£v xai>' uTr£ppoXr,v 
TO 0£ xax' £vo£iav. Tiu)^ iih ouv £x£r £vavxLa xd xoiauxa dXXrjXoi? 
X£ xal xfj dp£xfj £lvai X£-,'£:ai, xal oxi [xy] 6;xoiujc [x'/joe xaxd xo auxo x-(] 
x£ dp£x-(j xal dXX/^Xoic, £v £X£ivou: £ip-/)xai. vijv os Xl^Et, £7r£l xd ttdoei- 
pr^txiva d[xcp6x£pa ovxa cp£uxxd ou oi' u'n:£pPoXYjV r, £vo£idv £CJXi cp£uxxd lo 

■20 dXX' dirXuJc, oxi [x-/j iaxiv dXXriXot; £vavxia. £6£ic£ o£ xviv 6£ux£pav au^u- 
Yiav [xYi Ivouaav dvavxt'toaiv ouo£v iiTcwv 7:£pl tyj; 7rpa)X/)c, oxi £-i }i£v 
xr^Q TtpwxTj? auxapx£^ f^v xo £ivai auxd? dixa akriiieiq' ouo£'n:ox£ -j-dp oiov 
X£ auvuTxdpxetv xal d[xa dXy)i>T^ £ivai xd evavxta- d[xa jxivxoi <^£uofj Eivat 
ouob x£xa»Xuxai xd Evavxia* ou -/dp oiaipEi ■zrjlr^\)ig x£ xal -i/Euoo; 

25 xd £vavxia uiafTCp yj dvxrfaai?. £TC£1 xoivuv f, o£ux£pa auCu",'ia r^ d[x'fox£pa; 15 
xd? autxTrXoxd? cf£uxxd? eyooaoL dp-'foxEpa? xd; aujxTxXoxd? eyv. '{^£uo£rc, 
oux EGxiv douvaxov irEpl xd Ivavxi'a, oid xouxo irpo; xo ixyj £ivai auxd; 
evavxia? £/prj(Jaxo oei'^ei rq oxi cp£uxxov cfiuxxro oux £5xiv dvavxia aklr^- 
Xot?, dXX' Tj £v jxovoic £v or? T:£pl xauxov xt xo [X£v u7:£ppa'XX£i xo 

30 02 eXXeitcei. Exi EvapYE? T£ £5X1 xal xaOoXou dX-/ji)£? oxi d-^aOov 2 xal om. a 3 Ttptuxov A ^vavxituSEtov D 5 d[xtpoT£pai ';ip iXrfiiii A 6 to ABD: 
TO T£ aP2: om. pi 8 post 6[xotw; add. xocl A 9 cps'jxTd] (j^exxd B 9. 10 aotxov 

ji.^5(»6v — oixottov xaxov D 11 ^axtv om. A 12 oeyxspov] ouo Ta B: osuxEpa couicio 

cf. vs. 3 13 post Itiei add. oe A ev 'H.V/ot?] Eth. Nicom. II 8 p. UOSfll sq. 

14 -rj&ixTjv dpETTjv AD: inv. ord. aBP defectum indicavi; supple at ou [xovov x^ dpsr^ 

^;avTtat efatv 15 7rpoa£9rjX£ (v delevit B-) to aABP: Trpoae^/jxev D i^l XayW-^s^'"^^^ 

•;, sed post 16 £v5£tav, Arist. (post [xv] habent -q Cu) 16 xd Toiauxa add. P^ aut P^ 
17 op.o((«saABP: 6;i.o-j D 18 te om. aP exeivt) Bpr. 20 Trpotspav A 21 ou- 

osvD: ouo£ aBP, post siTtmv A TTcpt — ydp (22) cm. A 22 autd; neglegentius dixit, 
quasi TiEpt twv tt]? TiptoTrjs a'j[X7iXoxdiv antecedeiet cf. p. 184,14 — 18 23 xdvav supra 

scripto T A 24 ou] o5o£ B 25 xdvavxta B xaxdcpaats B post toivuv add. xat A 
oEUTspa om. A 26 xd? au[x7:Xoxds z^^i •I'E'JOEt; D : e/ei post ^/euoeTs habet A, post d|xcf.o- 
T^pasaBP 27oom. B Tdvavxia B 28 tyJ om. D IvavTta aAP: ivavxtov D: com- 

pend. B 29. 30 urspf^aXXeiv— eXXe'i A 30 eti] oti B oTt-dXrjaE? (p. 184,1) om. D 184 A^EXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Arist. p. 112 b 27] 

dyaOto ciux 3511V svccvTiov ouxsti 0£ xa&oXou dXr^&e^ to cpsuxxov <p=uxx(o 20 
[XYj sTvai ivavTiov. xa? 6s xotxaXsnrofxsva? xsasapa? aujj-TrXoxa? svavxuuaiv 
cpr^ai -oiiTv. yj xs "/ap kiyjoaa xa or/ata d-j'ai)a aujiTtXoxv] Ivavxia njji 
xd or/aia xotxd A£",oua"(j, £? div r^v a'j[i.-}vOX(JL)V r^ xpixyj auCu^tot. xou os 
5 ivavxia? sTvai xd? sv xauxai? xal? aoC,o'(iaiz au[ji.irXoxd? osixxtxto '/j/r{^ox 
x(o dz.0 Ivavxi'ou vjOou? xal d-Tro svavxidc s^sto? xauxa? ^I'vssdar ivavxioi 25 
-j'dp xd T^Or^ x£ xo ot'xaiov d-|a06v Xs^tov xal 6 xo otxaiov xaxov. (o 
fj-sxpo) x«iv ivavxitov ■/pa)[jL£vo; sixoxou? copyjofst tzXsiw) svl ivavxia. laxt, 
0£ xal xo x(j xaxd xo "/)Bo; ivavxtooaci xpi'vsiv xd ivavxia Ivoo^ov |x£v xal 

10 oiaXcXxixov, oux dXr^Os? Si* dixo ivavxi'ou '(dp tjOou? xal xo Xe-jeiv xo xe 
oi'xaiov d7ai)ov xal xo [j-otysusiv d^a^ov, dXX' oux ivavxia dXXVjXoi? xo 01- 
xaiov d'j'aBov, xo [xoi)^£'j£iv d^aUov. r^v 6' dv ivavxia, £i r^v xq5 oixauo 7^ 30 
[jioi)(£id ivavxiov Ttspl "|dp X(ov o!jxa>? iyovxouv rpoc d'XXrjXa 6 Xo-(oc. 
dXXd xal 7) x£xdpx-/j au^D'jia i? ivavxicov oox£i ayf/sraDat, y] xo doixov 

15 dyatJov Xiyjuaa x-q xo doixov xaxov Xe^oua-d" dTio ivavxiu>v -jdp xal au- 
xat l^stov. dXXd xal v] TcijXTrxYj xoiauxv], fj xo oixaiov d'j'aUov Xrj'ousa 
xal Tj xo doixov d",'ai}ov ivavxiai -(dp xal auxai xal dro ivavxia>v £?£o>v. 
ojxoito; xal 7] £xx"/j i'x^^ "/) "^^ oixaiov xaxov 'kv(003a xal vj xo doixov xaxov • 35 
xal ^dp auxai xaTc TtpoEip'/jjxivai? ivavxiai. 

20 Asi'Ea? 0£ xauxa? xal £i7ro)V xaO' ixdaxr^v -(^-P ouC^^'i'i^^v xo 

ix£v aipsxov TO 0£ '-peuxxov, xal xo |x£v irtEixou? r]i}ou? xo 0£ 
coauXou, iTxr^vEyxE or^Xov ouv ix xtuv £ip>5[J'£V(uv oxi xu) auxtjii 
TiXEiova ivavxia suixpaivsi •j'i'v£ai)ai, Xafx^avfov xo5xo o)? xoi? 
x£i|X£vois e7r6[X£Vov. 7^v -j'dp dv (3U(iTrXoxrjV iTraiVExr^v r^ dXr^&rj Xd^o)- 

25 [xEv, xaux'fj rdsai at t];£xxal rj (J^euoeT? ivavxiai Icjovxai (at) iv irdaai; 
xat? csoC,'r(ia.iz, xal ou TiXeious EupEOr^sovxai oSaat xmv 060 • xal 6[xoi(o; 40 
r^v dv 'l^sxxYjv 7] t|i£UOTj, xauxifj -irdaai at iv Trdaai? xat; au^u-j'tat? 
iTtaivExal r^ dX"/){)£i? ivavxiai, aixivE? ouo' auxai ttXeiou? si'al xa>v 
060. £3xt 6' ETratvExov tx£v, xoux' i'axiv dX/j^E?, iv x:{j Tcpu)X-(j au- 

30 Cu^ta ~o TO oixatov d^aUov u7roXa|xpdvEiv, ^^exxov oe xo xo oixaiov 
xaxov, (jiiaxE xouxo ivavxiov laxai ixEt'vtj)* dXXd xal iv x'^ SsuxEpcjL 
au[X7rXox'^ , x'^ to d'otxov ukOxei[xevov eyooai^ iv dfxcpoxspat? xai? 45 2 lvavT((03iv D: Ivavxia B: ivav A: om. aP 3 xe excipit 14 dXXa xai y^P s^" 

perscr. B post ydp add. |xtj A 5 oeixtixw; D et, ut videtur, P' (coir. P-') 

7 Tu> rjOei OTi to ofxaia dya&a Xeyi""^ xal 6 xa otxata xaxd A 9 xal to om. AB: 

xal add. P- 10 xe AD: om. aBP 11 xo (ante [xor/eusiv) iterat A post 

dXXrjXoi; add. tw B post to alterum add. yap A 12 0' om. BP' (add. P'^) 

post 7j eras. 2 lit. P 13 IvavTta D 14 ifj alterum om.A 16 dXXd — £?£iov 

(17) om. D 17. 18 otxatov xaxo'v — doixov dyaSov P', corr. P- 17 xal alterum 

om. A xal tertium om. B 18 xa/.o'v alterum] dyaddv evavxtai ydp auxai xal 

duo IvavTt'ujv e^eujv (ex vs. 17 translata) A 20 Tauxa;] xal ayxd; B 23 Xa(xpd- 

v£i P (ei in ras. ?'■*) (uc corr. B 24 av aBP: xal A: om. D post a'jp.7:Xox7]v 

add. C£ A 25 at alterum addidi 27 post av add. 'q a <\>vjofi v) tj^exxi^v B 

28 au-ai D 32 cj^-jyia conicio, at cf. p. 181,28. 183,1 ttj om. B Iv — aufx- 

TiXoxal; (p. 185,1) om. B ALEXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Arist. p. 112b-i7] 185 

(3L)ix7:Xo-/oti?, 'l^cXTTj 7LaA.iv sail ofuixTrXozrj r^ to aoixov a'{C(.bov Xs^o'JCfa* 
zazai clfjoi. xctl ccjty] svavxia x-fl to oixaiov d'(Oix}hv Xz'^ooa-q. ev os 7s TctT? 
xaTaXci-oixsvai;; 660 auCu'Ciai? at (];£XTal aujxizXoxal at auTat stat TaTc 
■/)6rj -posipr^ixsvaic- sv jxsv ^ap x^ STspa auToiv, x"^ -nisjxTrx^, | ^{^sxxt^ esxtv 99 
6 7) xo aotxov d-ai)6v Xe^ouaa, -^xt? r^v xat ev x'^ xsxa'pxTQ ?1>sxxyj atJixuXoxYj, 
£v 0£ '|c xfj £xx-(j Y] XO oi'xaiov xaxov /i-j-ouaa isxiv 7; ']^£xxrj, -^xi^ t] auxrj 
£3X1 xfi £v XT] xptx-(i auCu'i'tof- '}'i>'T^"((- 56o apa ei^lv ivavxiai x-(j xo otxaiov 
a-j'aOov /.£-,o6a-(,, ^ x£ xo otxaiov xaxov Xr^ouaa xat tj xo aoixov a-YaOov. 
aXXa xat ifj '^sxx-iq twv £v x"^ xptVo cjCu'i'ta ouo I'aiovxai evavxiai aujx- 5 

10 TiXoxat', f| x£ £v aux"^ xauxirj yj xo oixaiov ocYaUov liyMda xat fj £v xtq 
x£xaox"(i Y) xo aoixov xaxov Xe^oucia" at -(ap £v xtq 7r£[XT:x"(j x£ xat Exxy) 
c5uCt)7i'a CJixTrXoxat £7raiv£xat ira'Xtv at auxat £tat xat? ouo xat? 7rpo£tprj- 
ix£vai?. oaot'toc xat xtov £v xat; £?rjs xpiGt auOj'j'tat; £7raiv£X(ov x£ xat 
'ii£xxa>v autxTiXoxaJv Exa'3X(j 0£t/&r^aovxat 060 oScfai ouaTiXoxat Evavxtat. 

15 OucJwv xotv'jv £xacJX(j ao\n:\oy,-Q iq ivavxt'tuv ou3(i xat IvavxtcocJtv tie- 10 

pi£7o6a(( ouo £VG(vxio>v aufXTiXoxoiv (at "I'ap Tupoixai ouo auCu^iat eE Evavxtajv 
|X£v TjOav xat auxat', ou txYjv xat Evavxicusiv TTEpiEij^ov), Xau.pavEiv '-pr^at 
oeiv xuiv Evavxt'ojv OTioxEpov av q Trpoc; xyjv Oeoiv -/pvjatfxov. 
Touxo ppa.ye(o<; jxsv xat oia xouxo aaacpu)? Eipvjxaf eaxi. o£ xotouxov eaxt 

20 fA,£v 6 ETTt x&v Evavxtojv xoTTO? Tipo? avaax£UT)v '/[jr^a>.\io;, ouxExi 0£ xat 
Trpo? xaxaT/euYjv xaOoXou* ettI ijlev ^dtp xuiv a[i£S(«v £vavxi«)V xat Tipoc 15 
xaxasxE'jTjV, oxav sirt xtov oExxtxoiv aux«)V 6 Xo*(o? -(iv/^xai, w? 7jOr^ 
irpoEtpr^xai. siret oe ssxi xtva xat £fjL|XE(ja svavxia, £<p' u)V ouxsxi 7) xo'j 
£X£oou avaip£(5is OotxEpov auxojv xaxaaxEuaC£t, aXXot [xovov tj OaxEpou Osai? 

26 Ua'xEpov avatpEi (ei -j'ap Xeuxov, ou [xlXav, ou [xtjv, si [xt; Xeuxov, TjOt; xat 
{xsXav ouvaxai ^otp xai xtov jxExacu xi Etvai), oia xouxo, oj? eittov, 
6 xoTiO? 6 TTpoEtp"/j[x£vo? itoo? otvatJxsuTjv ixaXXov /pv^3t[xo?. aSuvaxov ^ap 20 
auvuT:ap/_£iv xa Evavxia* oxav ouv irpopXvjtxa' xi -q £^ Evavxiwv au^xsi- 
jXEvov (jj ttXeiu) eotxiv svavxia, avaaxsua'Covxa; auxo /prj, xtva iaxt xa 

30 svavxia auxto, Xatx,8a'vEiv xat xouxu)V av (xaXXov ■() ot' sva'p^stav -po; 
xo xsi)7;vai )(p-/]ai|xov, xouxo Tcpo^EtpiCo[x£vou; xat OEixvuvxa? oxt dX7]i)£s 2 auTYj BD: auxrj aAP Stxai'ov] Gto[7.ov B ye om. aA 3 O'jC'jyi'ais] ouCuytoti A 

4 Tip alterum om. A 5 rj xo a'otxov superscr. P^; 7]T0t to "/avc,^ P' 'fjv post 

ODfA-ZiOXTj transposuit A (|^£7.Tyj a'j[j.T:Xo7i/] AD: xijj '^e/.TT^ ou^ittXoxtj aBP 

7 ^^EXTTj A 10 T] (ante to) om. D 11 te om. B 12 au^jyioi] auCuyt'ai A 

060 BD: 8uat aAP post xat; alterum add. ouo, ut videtur, A 14 Ivav- 

Ti'ct B 15. 16 TiapE/ouaT) A 17 xat alterum om. A XaiA^avetv — yj//jat[i.ov 

(18) lemmatiti loco A 17. IS osl ^r^cJt D 19 ouxw ^p'r/iwi A xoiouxo 

T 

aP: TOlou D ■ 22 oevcaTixuJv A y^vcxai a 23 Tiposi'prjxai] p. 174,7 sq. Tiva 

om. B 24 auTuJv om. D 'fuaic B 27 6 Trpoetprjf-i^voj xo'zoj aP [xoiXXov 

o 
DP: [xdvov aAB 29 Istlv] hxi xd A ypr) corr. ex XP'^"'^!^ ^ 30 dvepysiav 

APpr. (corr. P^ 186 ALEXANDRI IN TOPICORUM 117 [Arist. p. 112b27] 

lanv ctvaipsTv to xei'ii-svov toutco svavtiov 6)^ oux aXr^ilec. oiov at 

Xs'jOl Tl? TYjV OlXaiOCUVTjV XaZOV civott. STTsl To6to> EVaVTia OUO, TO Te 25 

TYjv 6tx7.io3uvr^v a'i'aOov slvai xc(l to t7)v aotxtav xaxov, £i cpavsptoTcpov 
Igti to TYjv doixtav xotxov stvai xocxiav ouactv xai votjov 'J'U^^t^; xai 

6 CpOapTlXTjV TOUTO |X£V TTj? SV TToXsi XOlVWVl'ot; ToGtO OS TTOtCir^? a'JVaXAa"(YjC, 

svcxvTiav 0£ xat Tcatpa cpuaiv toi? avi^ptorroic (ot yap avQpouTroi cp'Jisi xoivco- 

VUoQ, £1 OTj TO'JTO OtOt TttUTCt C50(V£pwT£pOV TOtJ TYjV OlXOClOaUVT^V Ot-|'Ctl}oV SlVOtl, 30 
TOUTO (osi) OStcaVTOt's T£ XOll OsVTa? OV SVaVTtOV T(0 TYjV OlX0(loa'JV'/jV X7X0V 

£ivoti avotipaTv ixsivo. em oi '(s twv ct[i.£atov ivavTt'ojv xat xaTaaxsuacfojxEV to 

10 TTpOXSl'iXoVOV, Ocl'caVTSC TO SVOCVTIOV aUToT [XT] O'KdpyOV OVTt OcXTlXtO OtUTO'J 
XOtl)' OTTOTEpOV OtV aZ/fXaiVOIXEVOV TOU EVaVTtOL) 7rpO)^£ip6T£pOV TO'JTO OUVU)- 

}x£i}a osixvuvctt. TOUTO 0£ -^i'voit' av, £t wfx'^OTcpai at svavTioiastc;, £? tov 
yj Tu)v evavTt'fov aufXTrXoxirj, sTsv ajxEcror outuj ','otp xal Tot a/.Xa a|X£(3a 36 
£aTO(i auYx£t}x£va. 6 70: p o£i;7.c, oti [^.r^ egtiv ■?] u",'£ia xotxov, TjOV] oeoei^^ev 

15 OTi Y) u^Eta (Z'/aOov, £i sxTj otfxEcot TO T£ of-jaOov xat TO xaxov OlXOtOJ? 
[oe] T-(j uyEta xat t'^ vocJtp. to? -^oLp xat Trpo? xaTaaxsuTjv ovto? tou tottou 
/pr^atfxou eTtte xat dvatpouvTt xal xaTasxEuctCovTt. osi oe to jxaXXov 
h Toi? xaTrjYopou;x£Vot? opot? C^i^Etv, (oFov) iroTEpov [xa^^Xov xat ceavEpwTEpov 
ura'p/£i r^ otxaioauvifj to dya&ov tj t^ dotxia to xaxov. 6 auTO? Xo^o; 40 

20 xat £av d'XXa tivoc svavTta Xa'PwjxEv, otov yjoovrjv xat Xuirr^v xat ct^aOov 
xat xaxov, xat TauTa cu[X7rX£xa>}x£v. otxot'u); xdv [e-I toutcdv], otc auTO? 
£)(pr^aaTO, Xa'Ptofxav cptXoUs xat £/i)pou? xat eu Ttoierv xat xaxu)? TtotsTv. 

'0 IX£V OUV TOTTO? OUTOC. ETTlC/iTT^^at o' d'v Tl? TToi? TTOtXlV £VTaUl)a 

ttXeioj Evt EvavTt'a Eivai sXapEV dpEaxoixEvd? Tqii ev evt EvavTtov slvat. r^ 45 
25 OTav |X£v dirXouv to'ev tj, dvayx'/j tout(o ev EvavTtov Eivat* OTav oc [xtj 
ctuXouv, O'JOEV xwXuEi TouT(i) xat ttXeioj Eivai EvavTta, ou xaTot TauTov dXXa 
d'XXou xaT' dXXo tojv Xaixpavo|Xovu)v EvavTttuv ovto? ivavTiou Toii svt' xaTot 
TauTov '(Clip douvaTOV TtXot'oj T(j> autto svavTt'a Etvat. | xav Ev oe Tt ov 100 
xkt' dpii}|xov ouvdixEi; £/ov kXeio'j? £xa'3T"(j TU)V £v auTfo 6uvd;xE(ov iyq 

30 Tl SVaVTlOV, OUX ETTEt EV Xa.T' dpllllXOV EtJTl TO Xa|xPav6iXEV0V, Otd TOUTO 

Evi 7:XEtu> Edtai EvavTia. ouOev ^ap xojXuei ev Tt xaT' dpt&aov ov xat 
^'Uj^pov Eivai xat Xeuxov, <ju; tt^v /tova, xat £y(£tv svavTta to te i>Epjxov 1 post ivavTt'ov add. thai A 4. 5 xaxt'av — cpOapxixr^v aBDP: xai to ttjv otxatoa'jvrjv 

dyaOov A 5 auvaXXayvj?] auvaytoYTJ? a 7 tou ex to corn P''' 8 Set addidi 

^vavTiov ov B 9 ixelvo dvotipEtv B 10 oevcTtvcoii A 11. 12 ouvatjxESa A: S'jvctjxeOa B 
12 YsvotTO a 13 d'XXa |X£3a P 11 auyxei'txeva ADP : Setxvuixeva aB tj superscr. P 
15 eJ om. B dr] om. D 16 oe delevi 18 otov addidi 19 OTrap^siv B 

21 a'j(x7tX£xo|X£v AP' (corr. P^) xav scripsi: xat libri im toutcuv delevi 22 Trotstv 

alteram om. B 23 o'jtojs D 24 Ivavxta slvai] xat iwa-nla B ^Xa^o A: siXr/fev B 
£v BD: dv aA: non liquet utrum ex utro correxerit P 25 t] to k'v B ev alterum 

add. P- 27 aXXo xax' aXXo'j li aXXo corr. P"-* ^;avT(ou ovtoc collocat D 

28 elvat evavxta D post elvat add. to oe (yap aB) xupftos TrXet'io toT aO-tiJ evavxfa (elvat 

add. aB) aABP: om. D 2'J xaiv ev ol'jiw exaiTYj B aur^ DP eyjj] £y_£i A 

30 b^'xyxiw xt B 31 xax' dpii};j.6v ev xt D ov] £ivat B 32 xe superscr. B ALEXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Arist. p. I12b27. 113a20] 187 

•/at TO ix£>vC(v d)X' 00 Ota touto svl TrXst'to svavtia ■yivexai, oxi [iyj xaia 5 
TouTov aixcpo), TO T£ Oepfxov xat to [xeXav, evav-ia t-^ )(iovt. xai IttI t^? 
Tfov £yavTt(uv os au[x7rXox9j? TauTO aufiPatvsf m -j'orp otj xaToc xauTov xi5 'fj 
r^oovr; a^aOov sottiv' evavTi'ov saxt to 'tj tjOovyj xaxov' xal *7j Xuttyj 
5 ct'i'a&ov', dyX y; asv TrptuTrj, oti to dvavTiov tou auTOu xaTrj^opyjasv, tj 8k 
Seuxepa, oxt xou svavTtou to auTO* 8uo "^ap xa auYxstfisva, xat exaTspq) 
auTtov loiov Tt S3XIV ivavxtov. ou5' svxauOa ouv auxm xi jxa/oixsvov lo 
Xe^et, lijaTtsp ouOo Iv xoi^ 'HUtxoic, w; £0£i'^aij.£v xat £v xot? £t<j £x£i'va 
L>7roixvr^|xaaiv. 

10 p. I13a20 "Ext £t £(Jxt XI £vavxtov x(p at;[xp£pyjx6xi. 

Ei.' xi;: xivi auixp£|3rjx£vat xi Et'irot, 0£t, cprjat'v, Ecpopav £i xiu C50\i^z- 
P"/)xoxt £3X1 (xt) ivavxtov. ouxo? 6 xotto? 6 auxog scixt x(5 Tipo auxoui £v xiat 
(p£poa£V(», xaxa xr^v AsSiv [xovov auxou otacpipiov, (ju? (rapa) xo £1x0? 'Aptaxo- 
teXou; Siacpopm /,£c£t xov auxov uTCoaiy]|X7]vatx£Vou xottov oto Iv xiatv 6 Ttpo 15 
15 xouxou 7r£pf(]p-/jTat. i'sxi ok 6 xotto? xat auxo; octto xuiv Evavxiwv otva- 
ax£uaaxtxo<;. ir.zl -(ap aouvoxov xivt aaa xa £vavxia o'Kdp'/ziv x£ xat 
au}ip£p-/jx£vat, '^T^st oeiv, av xt? xt aujxp£prjX£vat xtvl X£*j"(j, £7rtpX£7:£tv £t 

X(0 aU[Xp£[5"/jX£Vat X£Y0[X£V10 6(5X1 XI EVaVXtOV xat £l liTtdp'/Sl XOUXO) to 

U7:a'p/£tv xt? (p-/j(5t x6 svavxt'ov auxm. otv -^ap oetX^"^ xouxo uTiap^/ov 
20 auxm, dvEaxsuaajxEvov Esxai xo xtOspiEvov auxto ctj|j.pEpr^xEvat. st -(a'p xt? 20 
X£-|'ot xr)v aotxt'av (ocpEXip-ov sTvat xto l/ovxt, etteI xm ixev u)'i3EXt[j,a) xo 
pXa^Epov ivavxiov, f; oe dotxta voao? ^u/^/? £axtv, av Xa'pcujisv oxt Ttaaa 
voao? pXapepd x(o iyoMzi auxr^v, E/otji-sv otv 0x1 xat tj dStxia* ei oe 
pXa[3£pa', oux (ucpsXtao?* douvaxov Yap apt a xdvavxt'a xtp auTO) 
25 uTcCtpy^Etv. oaoto)?, dv to u'/tatvEtv XE^Ofxevov o£i$a>p.£v voaouv, dvifjpyj- 
xoTES dv EiYjaEV TO uYiaivEtv auxo. dXXd xat ei xyjv tjoovt^v xic d'cxx^hv 25 
I&6X0, 8Et/i>Etarj? oxt xaxov dv(jpr^p.£vov dv Etrj xo d'/aOov auxrjv sivaf 
laxat "/dp d;aa TiEpl auxTjV xdvavxt'a. oia'fspot 6' dv ouxo? 6 xouo? xoui 
TTpo oXt'YOU pTj&Evxo? TOU " ooot? 8s dm-[y.ri Udxspov p-ovov uTrdp^Etv", oxi 1 dXX' — [jieXav (2) cm. B dXX' ob corr. ex dXXd P yhtrai ivavxfa A 2 &£p|x6v 

aAP: Xeuxciv D ^vavTt'ov A 3 a'J[J.pa^/el • ou] arjji.aiv£[ xai B rj cm. D 

4 izTi cm. D 5 to cm. A xo'j cm. D 7 auxoj libri 8 u)s D: cm. aABP 

10 ETC ABD: li'XXo; aP, mrg. D d cm. A d — a'j|i.p£J3rjxo'Tt cm. P xt postea 

add. D 11 £1 Tis — dvav-fov (12) lemmati continual A xi aBP"'^ (xi — '^r^aiv add. 

P^): cm. AD eItie A: eIttev D oeTv A icpopctv] ej opav A 12 iaxi ti 

scrips! : daxiv libri xivt A 13 oiacpspov A rapd addidi 15 TiEpiEiprjXai A 

xal auTo; ante 6 transposuit B: cm. A 17 xt? add. P^ aufxpEprjxEvat xt xtvi D: 

r 
Ttvi ay[j.p£prj7.£vat B 18 post £vavxtov -add. au D iav urdp/Tj B xouxo A, Bpr. 

19 U7idp/Et (ante xt';) aA 19. 20 urtdp'/ov ocjxco postea add. D 21 X^yEt B 

2-/0VTI corr. P- 22 Isxi (j'uyrj? D dv — doixt'a (23) om. B 24 xuJ abxG> xd 

ivcxvT^a B 26 xt? ABD: to aP 27 oxt aP: om. ABD 28 EOxat — xdvavxfa 

om. A xd hayzia. aB 29 zpo oXfyou] c. 12 p. H2a24 [xovov om. B 188 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Arist. p. llSa^O. 24] 

Exervo^ jjLEv r^v ItzI ajxiacov Xs-jOixsvoc, oio r^v xctl xaxacr/iOaatixoc, otj 
[jLOVov avota/£U7.C(Tixoc, ouioc OS i-\ xuiv £;i.ti,£aa>v cvaviicov, oio [xovov satlv 

ava(5X£U7.3TlX0C. 

p. 113824 ["xlXXo;] Yf £i' Tt Toiooxov £i'pr^T7i xaxa XtVOC, OU 0VX0C30 
5 ava^x-zj xavavxi'a U7rap/£iv. 

npo(5xti}"/)a'. x(u itposior^ii-lvoi x6tt(» xal xouxov ovxa xat auxov £7rt 
Xtt»v £votvxi(ov x£ X7t avc(ax£'JC!t(3xixov. £3X1 oh 6 xoTco;* dqioi Ci'i'i^y si' 
XI? xoioDxov xt xoixrj6p7jX£ xivj? ibc uzotpyj^ov aoxftj, qS £7C£X7.i xo a}xa x(o 
u7:ox£ia£vrp -pa"([xaxi xdc Ivavxta uTiap/Etv at -jap ciyj xoiotjxov xo xiUe- 

10 fAEVov uTta'p/Eiv xivi, avaipoix' av xal oeixvuoixo aouvotxov x«u aouvaxov 
eTvoei d\xa xa Evavxta uTzd^jy^v/ xivu auxoc [xsv oiiv TTotpaoEiYixaxi xu»v 35 
tosojv xs/pr^xa'.. £i "(otp xic X£",'oi xag losac £v "/iixiv sTvai «)? sivai xa 
TjfisxEpa £107] xots 10E7?, xouxoj c/.xoXooOei XO ctua [i.£v .axivr^xou; xa? 
tosa? AEyEiv a|xa os xtvoufXEvac, xal aij.a ijlev vo'/jxac aua 6s ou vo/jxac 

15 dXXa aiai^xac. xav>' osov \ikv yj.^ xa? toEac Xsyoucji vor^xa'c x£ xal axi- 
vr^xouc, xauxa auxai? uTrapcEi* xa&' osov oh ev r^txTv auxa? ETvai Xiyjuai, 
xivou[x£vo)vxe 7j[x«>v ou-f/ivr^Urjaovxai xal sxi aiaBr^xal Eaovxar xrjv 'j'ap 40 
ixaaxou [ji-opcpyiy x'^ cI'^ei yvfopiC'^ixsv, ■^xi? £i laxiv tj loia, aia&rjxrj av 
soj. EVEaxi &£ irpoay^pfojjLEyou? xm xotto^) xouxu) dvatpEiv xo xs xo Eyw 

20 ij/euootxai' irpoxactv Eivai* £i ^ap Trpoxasic, afia eaxai dXr^Or^c xe xal 
4'£uor^c, oj? OEixvuxai* aouvaxov oe xouxo* svavxi'a "j-ap xauxa* oux apa 
Tipoxaai? xo ^ b(di tJjEuoojxai' . st "yop eiV^ (3uYX£y_(i)p-/5fi£vov xb sivai Trpoxasiv 
auxr^v, dvatpoix' av xb Tiaaav -poxaaiv r^ dXr^Ov) r^ '}euo7) sivar si "jcap 45 
xotixo, £17) av xal aux/j /) dX-/ji}yjc Tj '{^suotj?. dXX' oixoxspov dv GroxEOfj 

25 sTvai, ETCSxai xal xb Evavxiov aux:^]* dX-/ji}ouc [xev ^dp uttoxeOevxo? Eivai 
Tou ' i'((h (|i£6oo}xai' s-EaUai ooxsi xb ']>£66£ai>at auxov ouxto? ^dp dv 
dXr^i^EiSoi 5|i£'jo£ai>at Xsyojv auxov -J^euooGc oe irdXiv xb dXr^UsuEiv oid j 
-j-dp xouxo auxb ^{^euooix' dv -dXiv Xs-|'(ov aOxbv '];£!j6EaDai, oioxi dXyjOEUEi. 101 1 fjv alterum om. a 1. 2 oil) (xovov ctvas/cuaaTixd; add. P^ aut P^ 2 ouxo? — 

a'XXos (4) om. B post oh eras. 1 — 2 lit. P 4 d'XXo; om. Arist. 7 dva- 

c-/£U(!taTi-/.«)v aBP 8 ti om. D 9 xa] a B xo superscr. B: ante xoi- 

O'JTOV transposiiit D 10. 11 toT aouvaxov elvai AB et omisso elvat D: om. a: ras. 

8 — 10 lit. P 11 xdvavxta aABP 12 Xsyei B 13 post xa; prius add. -/£ 

aBP 14 y.ai om. P 14. 15 [aev vor^xct; dXXa xal (afxa oe a) afabrjxa'c aB: Be 

ata9T)xa's (oe atoi) in ras. P^, ut videtur), post quae deleta sunt dXXa afoSTjxd;, P 
15 XEyouot xds Bsa; A xe om. B 16 auxds iv /yp-iv B auxd A 

18 f/Tts] El Tt; B e{ aB: om. ADP r; ADP: om. aB 1!) xe (quod excipit 

p. 189,1 dXX' o'joe) om. D xo alterum om. aB 20 xe om. B 22 iyui 

corr. ex fap P- y'^P ''^^^- P^ ^^ '^° ^^^- ^^ ^"*^ ^^ *"/ P""'* °'"- 

AB 24 auxT) AD i^ prius om. aBP 25 Etvai prius om. B slvat 

alterum P, postea add. D': om. aAB 27 sajxclv B 28 xooxo auxo 'kuootxo] 

TO auTo 'hvj corr. P^ auxov aP"-': a'Jxov ADP': sauxov B ALEXANDRI IN TOPICORUM II 7 [Aiist. p. 113a24. 33] 189 

rjjX r.'J03 -h '-5a7. 'i7.VT7.3''7. 7./.-/;!)/^c' 7:00773'.^ av ciV/ 7a7 -j-ap c/.Xtj{>7); ts 
y.7'. "i/suo/p, 7A-/)i)r,; |i.£v, OTi cpavraatot xal aur/p -^sooTp os, o-i 'f/jalv 
-a37v aXr/i)7) sivai- touto 6s douvot-ov. dXXa X7.t -(j> to r^av £v Ttavxl 
[jLS[jLT/i}ai Xs^ov-i STTiTat to a[xa elvat t7. sv7vti7. 7/.X7 y.7t toT to ov ev 5 
5 T2 sTvai xal ocTTStpov XsYov-i STTSTai lb ov £v -£ £rv7i xal TzolXd- TO "cap 
a-£toov TO'ji 7:o30'3- to os ttosov a<J\l^^^r^-A6^' ecfxai ouv xat ouaia xal 
•::o3ov. dXXa xal tto to za'vta xivsia&a'. tt&3fjLSV(o s-stai to to auto ajia 
xivsist>at to xal r^pitxsTv auto ^ap to Tca'vta xivEia&at, xai)' o3ov aXr^Os? 
t£ xal pi^aiov aivsi, dxivr^tov eatat, xafK osov os toiv Trdvtwv £3ti', xal 
10 auto xivrjBr^3£ta'.. oid 8s tou si-siv oia yap tr^? Topi tr^v o'J^tvio 

ai3f^-/,a£a)C tTjV SV ix7'3t(0 U.op'fY)V ^VfOpt'Cop-SV lootEs K(OC SiTCSV 

£v -/jtxiv oivat td? i6s7.c- (y; -jdp to Ezditou £iooc xal tY)V [iOpcsrjV. oid 
to'j to-ou touto'j dvatpsOr^aotat xal td toiauta* /sTzt'statat Atojv oti 
t£Dv-/;x£v'- dua "(do toutu) xal to tsilvdvai xal to ^^r^v sTrstat. oaouuc 
15 to6t(o X7.1 to ' oux o3t'.v a'jt/j Tjjxopa . p. 113a33 nd/.iv ot xoltai GuajBop'/j/o; (O EGtt ti £vavtiov. '0 to-oc ooto; toiouto;- i-sl ooxoi to auto twv ivavtitov Eivai osxti- 15 
xov, oi' ttc tiv. au[j.[5o[3r|Xsvat ti 9r,aiv, dcioT axoTrsTv at t(o oufi-Po^Sr^xsvai 
Ao-j'ouEvo) Isti ti svavtiov, xal o'vto? opav £i to u7:ox£ia£Vov OEXtixov lati 

20 xal touto'j. •osxttxo'j u,£v -/dp ovtoc xatas/sud^oit' dv xal to toutou 60- 
xttxov auto £iv7i- ou ur|V y^otj to xal Travtojc auto sv autcu £lvat, ojc 
xal autoc spsT. si os jJir, Et'/j osxtixov toutou, ouo' dv tou auu-ISsl'i/^XEvai 
tiOsjxEvou autu) £iy; Ssxtixov zl ok avj osxttxov, ouo' dv s/ot auto, osi 20 
S£ st:' sxsivojv -/pT,ai}a'. tto to-co Ecp' (Lv a); Guio-^utov tto u-oxeiixe'vio 

25 to stspov Twv svavtt'wv, to? t-(j yiovi to Xsuxov. oFov st tq opy^ to 
uiGo? ETCsaOai tic sTtsv, ev to or^Xov oti V] oo^rp sv xoutto xal to u-iso? 
satai xat' auxov latt os yj op7rj sv to! ftuaoEiosi- ev toutto dpa xal to 
aiGoc s&Eto. s-ol ouv £3tiv svavtiov ttu aiss'. tj cpiXia, satai to Hutxo- 1 TO B: ora. aADP irpotaai; — yctp P^: e'atai- Tiasa y^P XsYOusa oxi (ayj zaact cpav- 
xaaict P' -pota^i; av e'it] post 'kuo/i; (2) transposuit B xe] Isxat A 

2 dXr,&7]; ;jiv aABP: 'ia-M [i-h yotp dXrySr;; D a'kr^ D ante ccrjalv add. oj 
aABP: om. D 3 x6 om. AP' (add. ?'-) 4 xt7> (ante aaa) B xdvavTict 
aAP C) saxai] civ B 7 to (ante ravTa) om. aP 9 cJxtvTiTOJv A 

EGTat] I in ras. P'-^ (ax videtur ex t correctum) 10 0£ om. a ttj; zspt aDP : 

XT]; A: irpo; B 12 post to add. tou A 13 Aiiov] ol A 14 T£9vr;7.£v] eSvtj 

t' 
in ras. P- . xo-jtou A: to-j D V) to'jxw om. B auxTj P' coir. P-' 

IG IvavTt'ov laxt XI B 17 o'jxo? aB-D: 6 AP-': om. P' 18 si ABP: h aD 

21 ct'jxib (post osxxtxov) A xo xal ravTui;] x6 xaxa -ctvta A 22 ouoavro P', 

T 

covr. P- 24 ^x£tvuj A aufi-cpoi A 25 £?] av B 27 bxat — [^T^o; (28) 

om. D 7.7-' aoTov rtP: -/.axa xauxov AB 28 ouv laxiv om. B ivavti'ov jaxlv A 

^vavxi'a B: compend. D r^ om. aP 190 ALEXANDRI IN TOPICORUM 11 7. 8 [Arist. p. 113^33. bl5] 

£iO£? xat TTjC cpiXta;: osxtixov d oov jiyj touzo (sv -/ap T(o £t:ii)uix-/)tiz(» 25 • 
TO cpiAEiv xal 7) cpiXia), oux av ouSs to [xiasiv sv uu Ouaixfo sirj* et 8^ 
-ouTO, avotipoTx' av xo xo [xiaoc sTrsa^at x^ op7^' ^'i-' 7^ ^i P-^^ ^PT^ ^^ 
xtp {)u[xtx(o, xo OS [Xiao; sost'/O/] sv xto lTT'.{>u|xr)xr/.oj. TcaXtv zi xtjv a-,'voiav 
5 iv xoji £TriOL)!i.-/)X'.x(p XI? Xs-coi sTvai, f-oix' av xo xal 7va)32w; sTvai xo 

lTCll>0[Jtr^XtXOV OSXXIXOV £l 0£ XOUXO, xal STTiaXTjUrjC. 31 0£ \iq XoIjXO £3Tt 

[to] ima~r|\lr^(; osxxixov dXXa xo oiavor^xixov, ouo' av a-jvoia? sa] xo im- 30 

DOU-TJX'.XOV OSXXIXOV. XOUXlp XOJ XOTTCp TTpOS/pWIjivOU; £GXl 0£ixv6vai OXt 

[x'/josfxta xwv -/jiiixcLv apexoiv eTiiaxr^txTj. xo -j'ap E7n3xrj;j.r^c Ssxxixov xal 
10 d-j-voias* waxs si aYvotac xo Xo^iaxixov, xal sitisx/jarp xoijxo, aXX' ou x^j 
■iTaOrjXixov, sv u) ai yjDr/al apsxai. osixvuoix' av oia xoO xo-ou xo'jxo-j 
xal oxi 6 Oso? oux ssxi Ctor/? osxxixo?, oxi [xyjos ilavaxo-j- aoxo^wrj "(ap 
aXX' ou Ctu"/j? os^txixo;. r^ oia xo'jxo ou Ssxxtxoc, oxi au|j/fuxov aux(p xo 35 
CtjV a>? x-i^ }(iovt xo Xsuxov. TTpoc [JLSV ouv dvasxsuyjv d-Xo)? 6 xoiro? 
15 ypr^aiiio:. xaxaaxsua'sat 8s otd xouxou xo jj-sv u-a'p/siv xi wy otov xs* 
xo itsvxoi osxxixov auxo sTvai xoS Xs^ofXEVou auxtiJ o~drjye.iv xataaxsudCoix 
dv • St "cdp xou svavxtou xouxto osxxixov, xal xouxou. ouxujc xaxacrxsudCoix 
av 0X1 -fi uXy] ou axspirjai? dXXd osxxixrj axspr^ascuc , sttsI xal xou sloouc, 
laxiv svavxtov x^j axsprjSsi, ^axl osxxixV). dv |j.£v ouv 8£ixvu[jl£vov -^ x6 40 
20 Ivavxiov u7:dp/ov xip uTroxsifj-svu) , dvxtxpu? dv oxi jxtj urdp^^si auxul xo 
x£i(x£Vov uTidp/siv osixvuoixo* 0X1 [xsvxot osxxixov scjxiv auxou, £i'-/j dv 
xax£!3X£uaa[i.£vov. si os osxxixov siVj [jlovov osixvujjlsvov xo uTTOxsifxsvov xou 
ivavxiou x(p uTcdpX-iv auxw XsYopLSvrp, ouvaxai xal u-dp/siv aux(p xouxo- 
St 8i 7£ x(ov d'xsswv sr/j, xal u-dp^^oi dv Trdvxw?. 

25 p. 113iil5 'EtteI OS £isiv at dvxiiJsastc xsxxaosc. axoTStv sx |xsv 

xwv dvxicpdastov dvaTraXiv. *5 

'0 xoTiOc £x xaJv xaxd xd? dvxidsasi; dxoXoui}r^cs(ov. dvxi'xsixai os 2 TO alterura om. P- post ok add. [xyj A 3 toOto— opy;^ in rarg. P^ post av add. 
xott A TO alterum aAP^: om. BD tt^ aB: om. ADP^ d yz -q [aIv opy/j ora. P 

4 (xiaElv A 5 i7:iSu[XT,Ti7.w corr. ex &u[jii7.oj P- tis post 4 d'yvoiav transposuit aP: 

utroque loco habet A liyti B thou Xeyoi D to xal aP : T(ii xai A : xal to B : xal D 
YvoiSei A G tl 0£— 8 Ssxtixov ora. B os alterum om. A 6. 7 ^axt to AD: ttj? aP : 
TO delevi 7.8 oextixov to £-t9'j[XTjTixov aAP 8 tw to'ttw AB: TuiTpoTitoD: om.aP 
ypujfx^vo'j? B 9 rjSixwv om. D 10 Xoyixdv A o-j AD: oiSe aBP 11 Seixvut' 

aP TO'J-O'j ToO Tono'j Dpr. 12 auxo Cwv A (au)ToC(UT) ydp in ras. 9— 10 lit. P- 

post ydp add. d)l' auxo; ydp Cwtj ti; B 13 Sextixov (post Cwrj?) A cV'fot supi'a 
scripto T A 14 post totto? add. 6 B 15 5i' auTOJ aP post to'jto-j add. xal A 
Tivl B 16 a-JTtfi] au-6 V, 17 toutw aBDP-': tojto AP' o'jtw?] oaio a 

19 ioTiv ante o transposuit A: post ivavxiov B: om. aP (sed ras. ante o P) 0£xtixtj 
loTiv B 20 uTiapxT] (post (XT)) aBP : compend. AD auTO B 21 ura'pyov B SexTi- 
xoiiB: OEixxtxov a 22 xaTaax£'jaa[jivov aP 23 a'Jtw to(uto) in ras. P- 24 UTrdp/ot 
(compend. A) av ABD: uTrdp/Etv aP, v add. P- zdvTa A 25 efaiv om. Arist. (post dvTt- 
Sesei; add. C) T^a^aps; B(C) axo-Etv— dvd:iaXiv (2G) om. B [xev ex D 26 xwv om. A 
27 post totto; add. ooxo; D avTixEixai — ou/ ifi'j (p. 191,7) Suidas sub v. dvTix£i>.£va ALKXANDRI IN TOPICORUM II 8 [Arist. p. 113bl5] 191 

TOL dv:ix£t[ji£va ToTpayoi;' r^ yj-rj vj; xaia'-faaii? xotl aTrocpaat? y] w; ~a 
ivavti'a -q to; fjic xat arfpr^ofic t^ (j1>s xa T:po? ti. xotl iaxi xa&' sxaatvjv 
avn'Beaiv oixet'a xt? axoXouBiot, drp^ t^c axoXouBia? uroYpa'cpst ttoj? oiov xs | 
6pfxto|j.£Vou? xotl xaxaaxsuaCsiv xi xal avotaxcuaCsiv. oux e-l Tiaauiv o^ 102 
5 xtov avxt&eastov t; olxoXo68r](Jt? 6}xoia, dkV lid [xev xr^? dvxtcpaasoK avct- 
TTotXiv Y) -j'lvofxsvy] axoXou&yjCf's iyei' oiov ei xo xctXov r^ou, x6 ou)( rjou 
0L> x7Aoy. MJ^t OS Xsxxsov x6 ou xGtXov 00/ fj86* x^ -(ap xaxd'facjsi x(] 
xo xotXov rfih Xs-j'OutJTf) dXTjOsi oua-fl dvxtaxpscpsi r^ xo xaxTj-j'opouij.svov sv » 
xfj x7X7Cid(3£i ctTrrjcpotxixo)? X^jjipdvouaa xctl xaxr^'fopouaa xou ouxco? Xot[i- 

10 ^avoijiivou xo u~ox£tjj.svov £V x(j' xotxacp da£i xal auxo aTrocpaxixu);. x-{] -yap 
Trpo£ipr^u.£v^ xotxa'^dasi £T:£xai xotl 7.vxisxp£''^£i tj xo ou/ "?j6u ou xotXov Xs- 
-j^ouact. 7.XX' ooy) tj xo ou xaXov ou/ TjO'j- oG'xw; -j'ap dv -^v etcI xa auxd 
7j dxoXo6i)r|ai?, ei do ou r^pyt-o y, xaxd'f ctau , aTTo xouxou xal xo dTro- 
cpaxtxw; Xa[jLpavojjL£vov dXX' iaxiv dvxiaxpi'iO'jaa xt]' T:po£iprj[jL£Vd xaxa- lo 

15 cpa'(3£i T, X£"(Ouaa xo ou/ r^ou ou xaXov. xal xaOoXou xo dvxtx£t[jL£vov osi 
XaaQdvovTa? xou £-oij-£Vou, £i £V u-oDISii £iVj, Tj xou xaxr|YOpOL);i,£vou, £i 
£v xaxYj'j'Opr//^ Kpoxa'!j£i, xy;v dxoXoui)iay Xa[j.pdv£iv xal xip dvxix£ifA£Vtp 
xoij T-j-ouu-oVOU auvxa'ciciciv auxo wc dxoXou&ouv, £i uttoUoXixtj fj Tcpoxaaic 
ei't], £t o£ xaxr^YopixiQ, xol xou u-ox£ijj.£Vou. dv x£ "^dp Tj xaxd'^aatc vj 

20 7:po£ip-/i[X£vrj dX-fji)?]; -(j. xal -f) aTco'^ac;'.? ■?) xoiauxrj dXr^t)/;? laxai, xal si i'> 
■?i d'rrocpaat? dXr^Ov^?, dvd-,'X7j xal X7]v dvx£Gxpaa[i-£v-/;v aux'^ xaxd xov zpost- 
pr^fjLsvov xpo-ov xaxdcpaaiv dXr^dri elvar 6;jloi«)?, £dv xic xouxtov '^suotj; "i^, 
xal Tj XoiTTTj. £t "^dp ^Isuooc xo Xe-^eiv xo xaXov Tiou, tjisuoo? xal xo Xs- 
7£iv xo oby r^oh ou xaXov, xal dXr^Uou; ouavj? xr^ '6 d'v&pcoTtoc C"}'^''' 

25 EOxiv' dXTjOvj^ xal ■?; Xsyousa 'xo [xyj Ctpov oux saxiv dvilpcuTro?'* xal 
TrdXiv dXr^^ou? ouar^^ xtjs'o [xtj icjxiv d'vi}p(o-oc, ouos ^Lwxpdxrj? laxt'v' dXrji>Yj? 20 
"(ivExai xal 7) xaxdcpaai? vj Xs^ouaa I'coxpdxr^v d'vijpfo-ov sivai. oxi os dvd- 
TTotXiv 7) dxoXou&yjGi? sirl x^? dvxi^dascu?, Xaix^avsiv cprjd oeTv iz sira- 
-j' CO "j' T( s. £t "(dp 6 dvOptoTTOs C(^f»*^v- xo (XTj Ci^ov OUX dv&pto-o?, xal 

30 tl "fj uTToXr^d'^; 6idi>£(Jic, tj [xt] oidOsai? ou/ u7roXr|'}ic. oid xouxo xal £t xo 3 dxoXo'j&; (post fj?) A 4 xctl prius om. B Suid. Tt] oeT A 5 dv-t'-paastov — 

yi7'0 

dvTtD^asio; D 6[i.ot'(o? aP Suid. 6 X£yo[jL^vT] B ti] rj A 7 Xext^ov oe D 

TO — ifi'j delevit et in mrg. aliquid, quod nunc abscisum est, adscripsit P- obj ifib 

o'j xaXo'v Dpr. (corr. superscr. p a): o'j/ ^job ou xaXtiv o'V/l os Xexteov to ou xaXov ou-/_ 
•^jO'j A 8 dXTjOtt] d/coXou&el B r;] si B 9 post xctt add. rj aP ouTto;] 

ou B 10 xat — p. 192,30. 31 ii dixocpaais cm. P; in ras. 8 lit. signum appinxit P"'', 

in mrg. inf. notavit Xcittei cpuXXov P^ 12 i] AD: om. aB 06 om. A ante 

ov)/ add. TO B 15 oeIv B 1G yj] '/] A eI alteram aD: q AB 17 post h 

add. TT] A TipoTact? A XajU-Pdvetv D: Xafj.pc(vo;j.ev aAB twv dvTtxEtfXEvcov A 

18 auvTciTTEtv aA dxoXou9eI A 19 ti os xaTTjyopix^, tw uTCOxeifxevto (tw toO otto- 

XEtfjievo'j ex aB scripsi) AD: yj (tj B) tuj tou uttoxeiiaevou zi xaTrjyoptXi^ aB 20 -q 

BD: eiVj aA I'aTat] ivq A xal d AD: xdv aB 21 au-oii A 23 xaXov BD: 

xaxov aA 4'^^^'^' alteram AD: om. aB 27 ytvETat] slvat B thai om. aB 

28 i^ BD Arist.: ix A-. h, -'qz a 30 yj prius oin. A 192 ALEXANDRI IN TOPICORUM II 8 [Arist. p. 113^15] 

7£v6[x£vov apxV ^yj-^-> '^ I-''"'l ^'x.'^^ ^PXV ^^ ^s'/ovsv, dXX' ou-/ uj? 6 Ms- 

Xiaao? o)£-o. TO ij-t; 7£v6[i.Evov oux s/si ^J-^yJC^' 'Isuoo; 'j'ap touto* TtoXXa 25 
7dtp a^sv/jxa ovxa dtp'/a? s/^^- '''•^'^ ^^ ""^^^ ajAspk doiaaxaxov, to |j.7] doid- 
axaTOv oux dasos?. 7tv£iai [xev o5v ttots xai sttI Ta auTot -/] dzoXouflyjaic, 

5 tij; IttI Ta>v louov xat sirt tojv oprcjjxaiv st ^dp o d'vi}pu)-o? -(sXaSTixov, 
6 [xTj dvi>p(o7ro; ou "(sXaSTixov xal si x6 Xsuxov /pfojxa otaxpixixov o-j^soj^, 
TO u-Tj Xcuxov /ptojJLa oux Igti oiaxpiTixov o«|i£OiC. dXX' ou xa&oXou vj 
TOwuTTj dvTiGTpo^Tj dXX' £-1 uXtj? Tivo?, fj 0£ iipo£ip-/i;x£V/j xctDoXoo' xcil ^dp 30 
oux £-1 T(ov loi'tov ixov(ov xal Twv 6piC}jL(ov dXXd xal litt tu>v 7£va)V xat 

10 £7:1 TOJV oiacpopwv xal sttI twv oufx^sP/jxoTwv dX-/ji}r^c. xal Igtiv Tj 

TOiaUTY] dvTiaTpO^Tj Yj SUV dvTl&£(3£l Xrj'OtXSV/). xal TOia'JT-/) [X£V -J) £V T-(j 

xaT' dvTrfaciv dvT'.Uiasi dxoXou&ia. 7p-/jao|j.£i}a ok aur?! o'jTtoc xal Tipo; 
dvaax£uy)v xal irpoc xaTaax£uyjv. dva3/£udCovT£C [i£v to xaTacpaxi/ov oid 
TOtj oEiQai, OTi TO aTTO'-faTixov Ttu dro'faTixoj ou/^ uTrdp-/_£i, toSto Ttoirj- 35 

15 aousv £1 "(dp [j-rj touto, ouos to xa-a'^aTixov T(o xaTa'iaTixtu to dvT£- 
OTpaixijivojc Xa[jLpav6[x£vov. £i "(dp [j-y] dX-/;{>£; to to (j//; d-,'av>oy jj-Tj civai 
Tjoovr^v. ouos TO TYjV T|00V7jv d",'ai]ov Eivat rAr^il' oux dXr^ftk oe exsivo* 
al ^dp T(ov dxoXdsTojv Yjooval oux ouaat dyadal YjOovat sioiv oux doa tj 
TjOOVTj d'i'a&ov ESTiv. ouT(o? dvaipTjCJOjxEV Td? dTOfxou; Ypaaadc. si "(dp 

20 TO doiai'psTov xaTd cpusiv djxspEc, to \i.\ d^xsps? oux doiaipsTOv xaTd ouoftv 40 
(oSTS oux dv sTsv dTO[i.oi TiVES -,'pa|X[J.at, etteI \xT{k daspEic- [xova -,dp xd 
ur^jisia d[x£pv ou ydp Etsi a-/;|xsTa ai ^paptixat. si oe xaTaax£udCot|j.£V 
TO xaxa'faxixov, osi'cavxs? xo dTCOcpaxixov tw diro'-paxi/.to u-dp/ov siTjjisv 
dv xal x6 dvxiaxpEcpov aux(5 xaxacpaxixov oeoei/ots?. ei ydp to [xvj C«>^v 

25 oux dvOptoTiO?, 6 d'vf^pw-o; C^uov- xal £t to jxt^ d-j'a&ov my aipETOV, to 
aipsTov dyai^ov xal zl to [xt] (ucpsXiixov oux dYai}6v, to d^aOov a)'^£Xi[xov 45 
to3X£ e-eI aipETov Tj u'l'sid, xal d-j'a&ov, xal etteI dyaUov, xal w'fEXitxov. 

xal £1 TO [XYj OlXElOV OUX SCpETOV, TO SCCSTOV OIXEIOV ECpSTOV 0£ YiJXlV TO 

^Eiov xal oixEiov dpa. (b; oe dTro ttjs dTiocpdciEto; xal dvaax£udC£Tat 
30 xal xaxaaxEudCs'^'^-t '\ xaTd<pa3i?, ouxoo? xal dito irf xaTacpdc5£«); fj dTio- 
csaai? xal xaTaaxsud^Exai xal dva(3x£udC£~ar rj -|'dp | xou sxlpou auxuiv 103 1 Ytvop.£vov aP. ou AD: ouoe aB o om. A 2 £/£t A: l/etv D: e/ov al} 

oj? at icpal ^ , , , , 

3 -iyEVTjTa B czpy/jv A post dotaataxov acM. 7.al a o £7:1 alterum 

om. a 6 D: om. aAB post yeXaaTixov add. -/.olI zi (?) yeXcco-ixov av!}ptD- 

7:0; A (1 6 D: xat zl a A 15 post oJ^eco; add. xat aB 7 xct&oXo'j aA : 

xaDoXix-Vj D: xa8oXtxov B 10 £7tl utruraque om. a 11 /j alterum aBD : iiiiv A 

12 post II add. xal A 13 xaTacxs'jYjv — (ivaa-/.£u-/jv I) 14 tw aTTOcpaTixoi A I): 

Trj? d^io'^axtXTj? ali !•'>. 10 avxtCTpaauivto? aB IC. to alterum om. aB 

IG. 17 f;00V7)v Etvat D 17 TO om. 1) post d?,Ti9£; repetit slvai A 18 dyailat 

oux ouaat A 24 |x>) x6 A 2.; to (xyj BD: [xtj to a A 2G a'tpsTov dyaSov 

AD: inv. ord. aB fj-rj to A 28 ^y^ri to A 26. 29 to SeIov rjuTv aB 

29. 30 xat dvaa/E'jdCsTai xal xaTaaxe-ja'Cexai aB : y.axar/.rjd^exat xat dvar/-£'jd!£X(zt (ul 
vs. §1) AD 31 xat piius om. A Al.KXAXDRI IN TOl'ICOUUM HS [Ari.st. p. \{?,H')] 193 

•/,7.-7.!jXcurj y.r/.\ toO 3-oasvvj iatlv 7tJT(iV 7.7.I r^ 7.v7.3/.iU7j 7:7!?.'.'/ oaouor. 
•/7.1 Tota'JT/; usv v) -oiv '/at' 7.v:tcpatj'v aytixstfjLc'vtov 7.x'jXo'ji)-/)Cii;, z7.l toi- 

7!jr7'. 71 X7-:' 7UT7 7.V7(3X3U7l Tc X7,t '/.OiZ'-J.T/.l'jr^l . oy --^ 7.VT'/i73Sl 05 

TO iTToiiEvov A7;j,[3av£i, wc av ix tr^ cpojvrjs ooca-., 7AX' sxaxipa t(ov Tipo- 

t7Gic(0V ic (OV ■?; 7VT!,'ci73U. (OC 030£UT7l To X7l aUTO? ElTCc SlOt ToGi 7^- •'> 

Xov o'Jv o'ti Trpoc ajj-'^tu r^ xa-a ttjv 7.v-(:97aiv axoXo6}>r( ofic 7.V7'- 

~7XtV YlVO[J.SV"/). 

RkI Oo t(ov £vav-uov Yj [jLsy 7.xoXoui)r^si>; toiauT"/]' ct to iv7VTtov t(ij 

cV7VTt(lJ. X7.1 T(0 ivaVTUt) TO £V7VTtOV Ol/«)C 0£ TOUTO* X«l 770 £771 T7. 

10 7UT7. x7l ocvff'TraAiv, £7:1 [jL£v Twv TrXst'cJTwv £7:1 T7 aura, lau 0£ £CS' 
(ov X7l avd-rAiv . iizi xa auta [i.£v ouv Yt'v£T7i toJv svavTi'ojv •/; axoXou- 

i}"/i3lC. 0T7V o6o OU(j(bv EVaVTttuSctOV Ta ixopia TYj? £T£Oa; £V7VTla)3£0JC 10 

ira^-r/x tou tt^s £T£p7.c £vavTitoS£(oc fiopi'o-.c. oTov 7.v6p£ia xal OEtAia £V7vti7, 

7./Jv7. Xal 7.p£TYj xal xaxt'7, X7l 7X0X0Ul)£r TTj IX£V 7.V0p£t7. Tj 7p£TX, TAi 
\b 0£ OzOdr/., fJTi; £(3t1 T"(^ 7.V0p£l,'7. £V7.VTt7, 7y Xaxt'a' xal T^ U£V 7.V0p£ta TO 
aip£TOV, TT{j 0£ OolXl'a TO '^£UXTOV iv7.VTl7. "j'ap OVTa TO 7tO£TOV T£ X7l 
CiEUXTOV 7X0X0'J(bl £X£tVOlC £X7!T£pOV £ZaT£p(0. tAKVJ £1 TfO aSV X7X(ij TO 
YjO'J 7.X0X0'Jl}£r T(i> 0£ 7!3/p{j) TO 7.Vl7pOV, £7:1 T7. 7UT7. YJ 7.XOXoUl}[7. X7.1 1"> 

£t T(o [i,£y a^Evr^Tcp to acp&apTov tw o£ -(EV/^tio to 'fi>7pT0v, xod oG'tojc 
•20 £7:1 T7. 7UT7. /j axoAouilla* ivavTtV. yotp to ij,£V otyivr^TOV t(o 7£v/)T(i), to os 

7/iv}7.pT0V T(jji '^iJapTOJ, xal 7.;XCpOT£pOU £X£lVOl? (OC -^jYOUflivOi; T7ijiT7 (OC 

£roij.£V7 c/xoAouiIel xal £7:£l T(i) A£ux(o TO oiaxpiTixov, "ciO aiXavt to 
a;'j"f/piTixov ECiTi o£ EvavTia xal to oiaxpiTixov xal to C'j"j'xpiTixov, (ij37:£o -m 
xal TO Xsuxov xal to uiXav. xal ToiauT/] tjiv tj £7:1 Ta auxa xoiv ivavTt'ojv 
•25 7.xoXo'ji)-/jC(i?. ava7:aXtv 03, £t o'jo ousojv £vavTioj3£(yv li./) toT? tvj; etsok^ 

[XSpSSlV d[i90T£pOlC 37:01T0 xa T-?j^ 3T3pa^ 3XaT3p(0 £xa'T5pOV, aXXit TtU fJL£V 
TT|? Stipa? JXSpEl TO £T£pOV, TCallV 0£ TCp T'^? £X£pa^ [i,£p£l, Tj^ £r7:£T0 TO 

fiopi.ov, TO TTjC £T3'pac uopiov axoXou^oi'/f]. oTov u-j'Sia xal voao; svavTi'a, 
X7.1 3'j£cia xal xa/3;t'a TiaXiv Ivavxta xal auxa'* xal i'TTSxai xfj ulv £tj£;t7. 25 
30 v) u-j'sia (Ta; ^ap eucxtojv GYiat'vEt), ouxixt o£ x-^ xa/£?t7., rjx'.? r^v 
ivavTi'a T-{j £U£?i'a, voaoc 37:£Tai, -^'tic t^ uyEia IgtIv £vavx('a, dXXa £a7:aA'.v 1 auKu nA: 7.otwv BDP 2 -xrjv A )) aoTa scripsi: aixoi; libii 4 dXX'J 

dXXot 7.c(l A .") i"- iTjv rj avxt'cpaai; om. D tc superscr. B 5. G of;Xov ouv] 

OTj/.oO-.' I) (I post "i'lAcpoj atld. dvTiarpEcpEi Arist. xa-d xrjv] xar' I) 7 ytvo- 

pivci'j; a 8 ci/.oAouaia A 8. 9 to £v7.v-tov ttw ^/avxao D cf. p. 194,14: tw ^;av. 

Tt(;) TO svavTtov aAliP 9 to evavxt'ov tcu dvav-ttu AB 10 irSi [jiv— ocvct-aXtv (11) 

OfM- 1^ 11 '«'Jta aP 1-2. i;j Tol; r^; k^poc; (haec superscr. P^) (xopiot; 3-/^-^1 

TO! ty); £T£pG(; svavTtwasuj; ,uopia aP lo eTir^Tott om. B IG ydp om. A ts 

om. aBP post -/.nX add. to aP 19 zi om. aB aysw^TO) aP (alteram v 

.supersc. P^) 19 et 20 yswr^Tw aBP (alterum v superscr. P-) 20 d-^o?.o6a-^ai;- 

evctvTt'ov B dyivv/jTov aBP (alterum v superscr. BP^) 23 xott prius om. A 

a-jy/ptTixov v.aX to ot^xpiTixov AB 24 xoti primum om. aP, postea add. I) 25 tt)? 

superscr. P* 26 j^ost [j-spsaiv add. y^ B 2S c<xo?.'-/'j!)£t A 30 7:d; D, idem 

signum in mrg., sed deest adnotatio sOr/.Tixw-/ aA 

Comment. Arist. II '2 Alex, in Top. 23 194 ALKXANDRl IN TOinOOHlIM 118 [Arist. p. Ii:;!'!')] 

TYj vo:?(i) vj /a/cct^.* ~a: a£v ^aci 6 vo3<7jv sv xo!/s;ia siti'v, o'j zac os 'j 
iv y.7./=c''7. (ov voasr* 313'. "j7!jO T'.vcc 7.7.1 'Vj t7.ivovicC /a/3/.T7.'.. avotTta/.'.v 

7, 7.-/0/,0'Ji>-/)3'.C OOxsr -'-'''-^»^^- "''•^■- ^~' ■''•'''• "''■-^? "''•'•■ ''>p^"V '''•'^■' 3'Vj7.1|J.0V17.C SO 
7.7I y.7X''>07'.>J/jVi'7C' r(j aSV -io ■/.77.''7 r, 7.7.y.007!aOV!:7 3'-ijl)7'. OOZil. O'J/.ST'. 
5 05 T(, WpiT/j 7) 3'J07l|J.0Vt7. 7/,)-' 7.V7-7/,'.V TT, 3'J07'|J.''JVt7. V) 7.p3T/; " 6 |J-3V 
",7.p 3'J07!'|J(0V 3C 7.V7'Y7.yjC TTjV 703X7] V 3/31. G 03 TTjV CtpiTTjV r/OiV O'J 

7:7VT»oc 3!j07''|Xfov «oc "Op Ttjj ;j.3V c/.Tr/vd) r/.7V7; 7j r/.-z/yy/ ~yj: to o'.7- 

[J.7pT7!v3tV X7.':7. T7.C 3V3[>",'3l'7C GX/jC -700'J3/p. ttO 03 T3/Vtt7j 007. 7'"jT7p/7|; 
7, t3/V/j rOOC TO X7TOp>l0'JV. 7/./.7 X7i 'j^'d'/diy T'.VfOV 03lT7t. O'JTfOC 3"/3'.V :5'> 

10 00X31 xa; irrl 7.[>3T7jC X7l v.T/j'y.;. /six v. ;j3v tmjv 3V7VT!'(ov 7xo/-0'jiI7| jsic 

T0'.7'jT7'.. X7' OT'. T0'.7'jT7'.. 031V '^7^3'- 017. TTjC 3-7Y(i>Y7jC /,7|JL|37V3'.V. r'oC X^.l 
3~1 T(OV X7T7. T7]V 7.VTl'^73lV. 7! 03 C/.kO TfOV 7XO/vO'jU7^33tOV TO'JTOJV 37:1- 

'/zv/r^j-j.z X7' vsj.z'j.'j/.Z'j'JZz'y vsv. 'y.vj.TAZ'VJ.lz'y |^0'j/,oa3vo'.r 3~ovt7.'. tov too- 

TTOV ToGtOV X7.T7.3X3'J7'!|o'J3'. 'i.3V , 31 7/0A0'jU3l TO 3V7.yT!.0V T(i) 3V7VTUI). JO 

Ij 7.X0/.0'Jil7j33'. X7' T(0 3V7VTUI) TO ivaVTl'oV 7j SkI T7 7 T 7 7, 7.Va-7/vlV 
3t 03 7V73X3'J7'rOia3V. 03t'c7VT3r OT'. TO 3T3pOV T»OV 3V7.VTU0V T(t> 3T3p(l) T(<)V 
£V7VTt'<OV 7.7.t' 0U03V7 TpOTTOV 7X0/.0'J')3r, 0303r/OT3C 7V S'.V^aEV o't'. 0'J03 TO 
3't300V -(i) 3T£0(O. oToV 37:1 7-,'OtilO'J X7t X7XO0 X7.1 />3'JX0'J X7I a3/.7V0C. 
3t S'.V. TTOOXctaSVOV 03i:7.'. OTl T(0 X7/.(M O'JX 7.X0/.0'Ji(3l TO [J,3/,7V. 03'';7.VT3; 

20 OT'. ;J.7]t3 T(i) 7.",'''-''^"} 'XXOAO'jUoT to Ac'J/.OV |J.7(T3 Tir» /,30X(;) TO 7Y7i>0V, 03- +"> 
03'.yOT3C 7.V 3'.'r|a3V OT'. ;J'7(03 T(j) X7./(t) 7.XoXo'ji)0'./j 7.V TO |J.3/,7V. O'JTfuC 
Oit'cOUSV OT'. a/j 33T'.V 7, 7Xp73''a V.T/Jsj. . 03'';7VT3C OT'. ;J.7jT£ T7j 3-|Xp7T3''7. 
7) '^p3T7, |J.7jT3 T7, 7.p3T7, 7] 37Xp7T3'.7 3'7T3T7'.. 37:' uLl'^WJ 03 'i7^3'.V 3V- 
7.VTU0V rjyrj-SJJslV Tr,V 7X0A0'jib.7.V ••!'v33i)7'.. TO 03 U. MO C 3 X7l 37:1 

•25 T(~JV ri)J,ia\ z\-z }.i'(«y^ T^OV 7.p3T(OV X7I -0)V X7/.lfT)V • f'lJC Y^p ^~ '^■'^' '*'-! 
00317? X7I 03'./.''7.C. 0'JT(»: X7.'. 37:1 0'.X7'.03'JV7p X7l 7.'0'.Xt7C X7I 3(0'Jp03'JV7p 
7.7I C/.X0/>73''7C 7.7.1 7:73fT>V TfOV 7.p3Tn)V X7l T»OV 3V7VT''<')V y.'jZ'jXz X7/.'.(0V 37t1 
T7. 7'JT7. 7, 7.X0/,0'jUr,3'.C. 

n7/J.V 37:1 T(T)V X7T7. 3T3pr(3'.V X7l c'^'.V 7VTlX3'.;j.3V("JV 7^ a3V 7.XoXo'J- 

80 0"/j3'.C 37t1 T7. 7'JT7', alX O'J/ ('t>0'7:£p STtI XWV 3V7VTU0V 7:0T3 X7l 7.V7'7:7/,'.V. •'» 
oToV 'XVT''i}33'.C X7i)' iC'-V X7t STSpTjjlV r'/j\.Z VSjX T'J'.pXoT7^C. X7.1 7'.'3i)r,5'.C 
X7.1 7.V7'.3i>rj3''7- 3'' T7] r'/jZ\ 7^ 7r3H7^3'.C 37:3T7'.. TY, T'J'f A0T7,T'. 7, 7.V7'.3i)7^3!'7. •2 tive; xVi] y.7i 01 Ii M c(XO//j'ji}tc( A ante oJOiT/j; ;ukl. ir\ a HI' G post t/,v 

prias las. 4 lit. 1' 7 ('7)t£-/vh) in ras. P' 8 ante uAr,; add. ttj? aBP 

!t OEcToii .\ !l. 10 r/Etv oiDxsT] e^cI Dpr. H' supra Boxci scripsit 'ipxEi P- 

ante ipstTj; add. t?,; A post 0(pETf|; add. te AP 1."> /.c(t prius om. V> 

0!V7r/.£'j7^c[7— 7.aT0t5y.£'JC(j£iv .V 14 post toOtov add. y.at Pi t(ij £vc(v-i'(o to evoiv- 

Tt'ov a I* 15 X7t] o£ .V TO EvotvTiov T(i) EvavTt'o) aP tauTi aI)P ante 

'j-'A-'/Jxi add. TO a, superscr. P'-' Hi post t-ium add. Tpo-n) .V IT otzo/.o-jilsl 

ante xar' transposuit .V 20 i;./jT£ prius superscr. P' ti;T |)rius nm. .V 

22 post OEt'^avte; add. yip 1! '1?) yj alternui BP: om. aAI> 24 r^ civ.o/.ooHtct H: 

Tr^v 7y.o)//j{)rjaiv I) 2.') <o; yip] warep A 2(i. 27 y.oit 3io'.fpo3Jvr,; X7i oixoA^iia; 

,9 
cm. A 27 xctxtiuv (sic) P 28 -ro ccjto R 7xo/.o'j .Y 2H X7i z;(v om. 

in tine versus 1) 30 TauTd aBI' 1)1 'iv-% Bpr. ALKXANDKI IN T0I>I('()RIJM 118 [Aiist. p. 1 ISMo] 195 

-dhv TO |j.£v 'y.wjt'y X7.1 y.o'iry^ zvm oyxv/.v.-r/.'. d'Kkr^hA: ('o; i'cic X7.t 
cfripr^Gtc* to ok Guvisvai y.7.1 dtsuvEisiv ojj-oitoc irot'hv aW.r/.o'c- X7l ec Itte- 

TOtl Tcij d/OUclV TO OUV'SVCd . T(0 y.(0'iX/V sTvOtl 7.7.0)v0Ul)7)5£'. TO ji-Tj CJ'JVlcVa'.. 

TT^'Xiv Totqic xai a-ot;ia, y.o.\ slooc y.cti 3Ti,o/(aic- 3i tt, toccc'. to stoor, r^ lo 
fj aTaqi'a -/; aT£pr^5'.c. dXW. z^l Cioi"/ >ic'i i)av7.T0c c/.vti'xsitcc. xai>' l;tv X7.'. 
aTep-/ja'.v. x7.t oXaDr^^i^ -dXvj x7.1 7.v7i(3i>-/;at7.* xai si T(o C'^^v to 7.i3i}7'vc- 

3l)7U T('> T£l}v7'v7'. TO [J-T) 7l3i)7'vE3i)7'.. y.7TaaX£'ja30|i.£V OUV y.7l 7.V7.3XS'J- 

7'aoa3v r^ Oi'.xv'jvTSc TO sTSpov T(u sTipio i-ousvov (7.xoXoi)i>ry3£'. 77.0 y.7i 

TO AOt-OV T(5 AOl-to), Tj OSIXVUVTSC OTl [J.7) TO £T£pOV T(0 £T£p(0 7.V73X£'J- 

10 7'3oa£v. si: -ap \i.■r^ £Tr£T7i t(o %vti i-ia-r^arj, ouoe t(5 v£xp(o a'Yvoia* 15 

OVTOC •i'7.f> X7t C'~>'''~''^? ~^J d-j'VOElV. ZtX 0£ £~t TWV X7T7. aTSp'/jSlV X7t £;IV 
7.VTlX£ia£Va)V 6p7.V. [Xr^ TiatV 7.VT'.X£lti.£V0lC Ota'iOTSpOlC TO STSpOV £-£T7l TOJV 
£X TTjC £T£p7C 7.VTll)£3£0JC ' £t yj/j TO'JTO, 0'JX£TI T(t) £T£p(0 TO £T£pOV 7.X0- 
XouOr^SE'. WC To3 £T£r>0) TO £T£f>OV. O'J 77.^ TO STEpOV 7'JTO) 7.XX' aji-'iOTEpa 
15 7.X0X0'J>>£1' WC £/£l £-1 Of];£(oc Xttt TU'f XoT'/jTOC X7.1 Zurrf X7.t t>7V7'T0'J- X7t 
-j-ap T-?i 0'L£l X7' --(j TU'iX0T/)Tl V] C<OTj £7:£Taf 010 OIJOSTEOC) llavaTOC. 20 
0[X0ttOC X7.1 G'TtVfO xal £7p-/)70p5£.. d[J.(pOT£pOlC Tj ^(Urp 7.X/,7. X7l -757'.; T7U 
0[tai}-/;3i5l X7[ T7.rc 3T£pry3£3lV 7'JTWV. TOTS O'JV X7.t T()I £T£p(0 TO £TSpOV. 
0T7y T(0 STSpW TO £T£pOV [XOVOV 7.XX7. ;X7i da'^0T£p7 £V/)T7l' 01) 77.p 0UV7.- 

20 T71. in r^ i'cic, to'jtco x7.1 v^ 3T£p/j3tc £7:£3i)ai. 

'0}J.0''7 y, 7X0X0u{>-/j3lC X7.1 STTl Tciv X7T7. TO TTpOC T'. 7.VTlXSl[jivtOV 
ir.\ T7. 7'JT7. 77.p -/] 7.X0X0Ut}t7. X7.T7. TO TTpOC Tt 7.VTtX£lT7'. 7r7Tyjp JXSV 

X7.1 Tsxvov dXXr^Xo'c. to os o.rjyzv^ y.yX 7!p/s3{}ai d/.X-y-ou:' x7l si £7:st7i sr. 
T(o -7T01 TO ri'pystv. X7.1 Toj Tsxvci) TO dpy£3i)7i. 7:7'Xiv dry/oiv X7i dpyo- 

2o aSVOC, X7.'l TO S'J TTOIEIV xai TO s5 -rj.n/ZVr £1 O'jy Ttti ^Zp/Z^VTl £7:£T7l TO 
£U TTOISIV. X7l TOJ 7.p/0(i,£Vm TO £'J Tcda/SV^. Tid'LV^ TO TplTrXctaiOV X7t TO 
~0XX7-/>7'310V, X7.1 TplTTjIXOptOV X7.1 TTO XXo ST'/j [i 6 plO V X7l £7:£T7.t WC 
T(0 T01-A73UO TO ZoXX7-X7'3lOV. oG'to)C TU) TplTr^JJ-OplO) TO TroXXoSTr^JJ-OpiOV. 

aXXd X7.1 £7:i3Tr^u.-/; [xkv -po: i-'ST'/jTOv, 'j-oXr/V.c 0£ 7:po; uttoX-zj-ttov xat £t:£i 30 

30 T-^ £-l3r/^[Xr, Tj 'J-oXy^'j^tC £-ST7'., X7l T(0 S-lSTr^TCO TO OTroXr^TTOV. 6|xot'(o; 

X7.i. oiirXdaiov usv -rrpoc rjai3u. -j-sps/ov 0£ rrpoc u7:£p£/oa£vov • X7l STCsl 1 (ivTixstTcti BD cf. vv. 5, -22: avttxJivTai aAP 2 da'jvctciv aBP: ;j.v] a'jviEvat AD 

3 TO dxoojiv T.G P', corr. P- ant P' -i st rr,— atspTjats (5) om. B 5. 6 v.al aTspTjiiv] 

■;) OTEpr^:;!; A 7 post aia8o!v£aaat add. 7.ai aA 7.8 v.aTaa7.E'JC(aio.aEv — dvc(37.£'jct- 

cu)[j.£v'A 8 TO Exepov — oeixviv-e; (9) om. B 9 Exatpio A 12 e'-oito B 

13 -i;,,T — £-/£i (15) om. B 13. 14 axoXo-jS/jaEt wc tw sx^pw xo EXEpov AD: om. aP 

14 dXXot -A EXEpoc in contextu. yp. dpicpoxEpa in rarg. 1) 17 ante djx'fOXEpot; add. 
Ev B 18 xfj axEp^^aEi B 19 ob — lr.t'sUi. (20) om. B 21 ■/] om. B 
d7.oXo'j9(a A post xwv add. ^XXiov. xujv A to scripsi cf. vs. 21, p. 196. .5. 11: 
xd B, postea add. D: om. aAP 22 xauxd aBP x6 aDP: xd AB post 
-xEv add. ydp AD 23 post d'p/Eiv add. xs ?-, ul videtur ante d'p/EiDai add. 
x6 B 25 7.ai x6 (ante e'j rrda/Eiv) AD : xi.: aBP 26. 27 xai x6 roXXccrXdsiov 
om. BP'. superscr. P'' 27 l-t-z'-n post 28 TtoXXofzXditov tran.sposuit B 28 o'jxdi; 
iterat A " post o'Jxwc add. y.nX A 30 r, om. B 31 alv om. D 

13* 106 Al,KXAM)liI IX TOPICOIU'JI II H. H [Aiist. p. li;V'l.-). 114a26| 

i-stc.i Tfo fj>7:/v7auo to 'j-ipiyw. ko rjjx''as'. to 'jriOS/ojAiVov v.zoAO'jik'.. 

7.t JJ.cV O'JV 7.X0X00l)r,3i'.C /Ct tO'JtfOV tO'.7.0T7.'.. 

A? OS i-iysio/jGctc 7.1 7-' 7'jTf7)V y.7l y.r/'y.'jy.fj'j.'l/j'jj'. v-yX 7V7a/.S'j7- 
Co'jat 'i7V£07'.. 31 ■■7.0 tfo zTijic) tfov 7.v:r/3ijxsvri)v Tj •/.7ir 3c'-v X7l 'jts- ;'••'> 
.') [jr^'jv^. -sol (ov -oo£tp7jX7;j.Ey. /^ y.o). yj.-b. to ttooc t'. to i-tf/t'^ tojv o;j.otoK 

7.Vtr/it'J.iv(«V £-£-71, X7.1 T(0 Xo'.-CU to /.OITTOV, X7I £'. [XTj T(0 cTSrjO) TO 
"i't^jr,'^ , O'joi T(1J AOt-(i) TO fJA~Jr^. TTf/OaxSlulvOO TOO SkI T(T)V £?£HJV X7l 
a;T30rjj£<»V £!0-/ja£VOU OtOptCiJXO'J • OU Y7'p. STtcl JXTj £7r£T7'. T(iJ X0l]X7.Ji)7'. TO 
T31)V7'V7',. O'JOS T(0 r;p-/)",'Of>OTl TO T/jV 7.;j/iOT£pOlC 77,0 TO irTjV. £(-(')'/ 0£ 
10 T7'JT7 i'vST73tV 'i/j:J'. TTOOC TTjV 7.7tO TO'j TtpOC T'. Z-V/t'.rj'r^C'.V 0'jV7.3il7'. 'f£p3- +" 
C>l)ai* 7VTtX£t[X£VfUV y'S'-p X7.T7. TO kOOC T'. 7t jt)"/,1£(0C |X£V 7tat)'/JT(0 £7:iCJT/j|X-/): 

0£ i-iat/jTd} T(o ;x£v rj,la{)r^-m to 3-tciT-/jTov i-t-r/.i. TT, 0£ 7tat>rja3'. ■/, 

i-'.aTr^u/j 0U/3T'.. zi-(ov o£ Ty)v £vC(T7criv O'j 'i>7j3iv 7'jTrjV ctXr^Ur^ £iv7f jxr/js 

•'7.p T(i) 7ccii)-/]Tm TO i~<.azr^-rjy t~z'j\)a>. ao';/torjzladai- tojv -oOv 7.to|x(ov 

1.') 'djwv 7i3i}r;aic ;x3v tax'.v, i-i^Tr^ar, 0' o-j. 31' ';t "/) i-tCiTr^ixTj Twv x7i)oXo'j- 

31 03 7?3UrjT(0V o'vTtOV 7'JTU)V |xr| £3T'.V 37:ijT"/j[X7p O'JX 7V 31/^ 37:t3T"/)T7. 4.'» 

■7:p03T''i)r^3'- 03 OTi ;x7.>J,ov -poc to 3V7VT10V ypy^siuov to sip-zjixsvov -707- 

03171x7. S3TI OS }A';Z>.. OT'. X7.T73/,3'J7'rOlT' 7V TO [XT, 3lv7'. TO 7l3i>rjT0V 

£-t3T-/;T0V 3X ToG >J.y/jZ TT^V 7ra)}/,3lV 3-'.3tr(;x7|V 3tV7t |X7A>,0V, 33T'.V 

20 OtVT'.XS'.'u.SVOV TO) TO 7t3i)7,T0V i-'.3T7,T0V SlVKl. 3/.7lx|':j7V£T0 clC 7.V73XS'J"/;v 

ToO TOTTOO* 3V7VTtOV 77O O'J TO XUptCJC 3V7VTtOV V'JV 7./vA7. TO 7.VT'.X3'.- lO.i 

U3V0V £i~3. ]). 114'i2(; II7/.IV 37:1 T»T)V 3'J3T0l/tOV X7t 37:1 T(yV -T(033('>V. 

'0 'X3V TOkOC 7.7:0 T(OV 3'J3T0r/<0V. ■/p7j3'U.0C 03 X7I O'JTOC X7l TTpOC 
2.') TO X7T73X3'J7!a7l X7I TTOOC TO 7.V7aX3'J737'. , 3c 7/.oXo'ji)''7C X7'. 7'JTO: <t)V 

oixoXo'jDsr 77'p, (oc 7v £(p' svo; ostyij/j twv auaTor/«>v s/ov ti. x7t 37:'. 

T'OV 7/,/.(0V. TtV7 0' 33t1 3'J3T0'.y7 X7I T''v7 7:T(i)33tC. X7I OT'. X7.'. 7'. rTro- 
331? £V ToT: 3!J3T0t'/0tC X7T7pliJ[J.0fJVT7.l (7I USV 77.p 7TTOJ33'.; X7l 363T01/7. 
T7 0£ 3U3T0'.y7 OaX£Tl TTTWSctc), X7l 7'JTOC 'i7.V3p(7)C 017. T(OV 7:7pa03'.7;X7T('JV 
;X) 0307jX('}X3. T7 77.0 O'JTOK 7:7p(0V0U73[13V7 7.-0 TIVOC (OC TO 01/71 OV X7t 
01X710C TTJ 0lX7t03'JV7( a6aT0l/7 OcXX/^/jU T3 X7l 7'JT';^ T(j 0'X7103'JVY|. 
7.'.^' 7,C 7:7p<t>V0a73T7l, X7l 33T'. TO T3 Or/.7lOV X7.1 OlX7tOC 7:p77U,7T7 1 post ■j-z[jt/_m add. xci ]! 2 xc(i in las. 1'-': w. W ."> aOioO A: c.-jtoj 1! x^t] 

accent, in las. P: oti 15 v.'xl oivaa/.s'jaCo'jai su])erscr. P- aiit P' 4 z-.irtw cun. P) 

.') £irjTjxa;j.Ev I) 7.7.1 oin. aP to (ante Tipo;) om. A: ri 1> >> ctp/jasvoy oni. 1) 

-po35ior>ta;j.o\j aP> oO in ras. I'-' !' o'jos scripsi: o'jte libri oi om. A 10 7:06; 

Tt] To-o'j IJ Id. 1 1 xc(T7.tf.£p£at)c(t 1» 11 To] t<i B 12 j-t3-r,Tw coiT. C-\ l7:iar/,a P'- ^ut/je ) u.>/ i) 14 yo'Jv aAP: yip BD l(i c'JToJv ovtoj-. /,T7.J £-(: ij.Ti A -Jl O'j- riua supeiscr. P- aut ?■' 22 el-ev post 21 vOv tians])Ofiuit JJ 

2;! X7i irr'i twv 7:T(ba£t'jv uni. 1 5 24 xctt ooto; om. D 2") /.c.TOCj/.i'JciciaiJ x et t 

coir. 1) -po; -I om. H 27 xt ja-rl .\ 2.s yv.p om. I> 2ii xc(i scrips! cf. 

]). 11)11,28: w; Jiljri 'J7.v£ptuv A o2 -pciyaatc/. cmt. o.\ nap^o^tyacTa 15 ' M.KXAXItRI IN' TOPICORUM II D [Aiist. p. n4»2fi] 107 

T*V7. , TO [jLsv 7.7:0 0'./7'.03'jvy;c -,i-,ovoc to 0£ 0'./.7.toa'jv/jV i'yov. OaO'.'dK 10 
avopst'a, avofysiov. avoosioc auafTotya -a'Xtv aX/.r^Xotc. ovx7 -pa-jixaTw' Tiva" 

TO [JtSV O'JV i'c'.C, 7.'^' YjC 7:7;><0VDa7 "7. Xoi.7r7'. TfOV ol TO akv X7T7. Tr,v 
i'^tV -'SYOVOC TO OS T7,V ;;IV S/OV. 7.7' Xr,0'.T' 7.V a'jaiTOr/7. T7'JT7. 37 

5 -payuaxa ttva ovt7 7.7:0 tivoc z7rj(yvoa73T7'.. 7/A'/^/,ot: te •/7I (o 7t7p(ijv6- 
[A73T7'. . oTov ■,p7u.[j.7T'/-/;. " p7;x;j.7T'.xov . Yp7a;j.7Tr/.oc. '"7Tp',7.r^. taipr/ov. 
t7tptxoc. ao'JCit/"/"]. ao'jj'./ov. ;j.O'j3'.xoc. O'j ;j.ovov 0; T7. X7T7. r7Tp'.XY)v r^ l'> 
txo'jar'.xTjV r] t'.v7 7A/.r,v i';'.v 7:7p(uvo;j.73tj.iv7 ti») x7t s/£''v"/jv ■,'S'j'''-''''^"''^- 

3'J3T0'./a TY, 3:2'., <bc TO •■p7JJ.JX7T'.X0V X7.1 U.0'J3'.X0V. 7.A/,7. X7l 037 X7l)oXoU 

10 6,U0''(JUC X7T7. TYjV XsClV £3/"/JJJ.7't13T71. [x7l] X£",'0|J.3V7 O'JTWC Ttt) TTOlT^TlXa 

ixSlVO'J £iV7l (t) 7:7.pO>V0tjia3T7'. Tj 'i;jX7XTlX7'. X7l T7'JT7 3'J3T0t/7 ix3.''v(0 * 

Xi'j'iTai -,'7p X7'. 'J-j'l£'.V7 X7.1 3'JiXTtX7. T7 U-SV T(jj 7:0r/)T'.X7. 'J'^ZiaC i!V7'. 

r^ i'jsciac. T7. OS toT 'f'jX7XT'X7. TO |j.sv 'r;si7r to os s'j3E!.'7c. x7t ■za/jza o'Jv io 

3'J3T0l/7 TOU rov S 3 T '. 770 t "/) T'. X7. 7^ 'i'jX7XT'.X7. oTc X7.1 7:7p0jv6ij.7a rat- 
io '»JC OS 3'JV"/jl)ojr TOJV TO'.O'jTWV TS X7l O'JTWC 7:7p(0V0;X73;iSV<OV TlSl 3'J3T0l"/r0V 
XsY0[i.SV(OV 0'JT(tJC Xs",S'." O'.O X7l 7:p03Si)r^XS 3'J3T0!."/7. ;XcV OUV T7. TO'.- 
7[>T7 Sl'toOs Xs-,sat)7l. TTTOJSS'.C OS 'f7;3l XsYS3i)7l T7. O'JTWC £3/"/;;J.7.- 
T13USV7 (ijC TO 01X71(0;. 7.V0pS''(0;. ;A0'J3tXtOC" T7'JT7 ",'^r> 7rT('.)3S'.C. TO USV 
TOO Ot'xaiOc'. TO Oo TO'J 'oCVOpsToc'. TO OS TO'J ' ;j.0'j3'.X0r '. ■?! TO USV T/p -'•") 
20 0'./7'.036vryC. TO OS T/p 7.V0pSl7C. TO OS TTp |J.0'J3'.X7p * OK ■;7.p T7 TTapfU- 
V'J[J.7 7.~0 TO'JTWV. O'JTtOC X7.1 T7C 7:T('J3S'.C TO'JTIUV }.i''V.. O'.7'.iSp0'. 7V 
T7. 3uaT0l/7. TfOV 7:Tyj3StOV. OTl 3X3177 aSV 77p7'-'|Jl7.T7 T'.V7 S3TIV , 71 OS 
7:T('J3S'.C OL) 7rp7Y[J.7'T<0V Gr:OXStaSV(iJV Sial 07^X(0T'.X7.1 7.XX7 Tp0770'J 3V3p",S''7C 
7j 0'.7l)333<»j; TIVOC" T017.'JT7. Y^.p X7.1 T7. t7.TplX(0C X7.1 ;j.0'J3tX(0C X7l 'JYlS'.VOjC. 
•J5 XsYSl 03 X7t Tfic 7:TIo331C X7.1 T7. X7t' 7'JT7.C 363T0r/7. 3tV7l T7tC 3;33'.V, 7rc -W 
y.y.l T7. 7:p03'.p7^a£V7 3'J3T0r/7 777ptiJv6|X73T7'. . 7j IJ.3V 7V0pS['(OC 7:T(o3'.; TTj 
7V0p3''7. , 7) OS Or/7!(OC T"(J 01X7l03'JVrj , X7l 7, ;X0'j3'.XU)C TTj U0'j3'.X7, . X7l 
7.1 7XX7'. O'J.OUUC. (iJC 3[v7.t T"^ USV 0lX7t03'JV7j 3'j3T0tya TO 0'.X7'.0V. Oi'x7'.OC. 
OlX7;'ojC. T7j 03 7.V0pS'.'a aVOpSlOV. CfVOpsloC. 7.V0p3t'(0C. 3'j3T0'/7 asv O'JV 
30 7:7VT7 777.3'., 77T(i'j5SlC 03 O'JXSTl OaOtOUC" O'J -jTip <0C TO 0'./.7'.'(0C T/,C 0'.X7'.0- :5"> 
3UV7p 7:TwaiC, 0'JTO>C X7l 7, 0lX7l03'JVry T05 OlX7t(Or. 1 y' k'/ov .\ post, o'/ouoc add. t/j civ5p£icz B. td u - civootct .V itenujue vv. :.'7. I'i) 

avSpeioc, avopEtov D: /.at 6 ctvopcToc I! ."> Tiva post ovtc< ex forr. add. D 6 post 

taxpix/j add. oi A 7 po.st xaxa ai!d. x/jv Al> 7. <s 7^ ;xci'J3ixy)v] /j |j.o'jai7,/j I! 

'.I xTj supor.scr. P- aut 1* ' ante [j.o'jatx6v add. x6 A 10 y-cd delevi post xm add. 

xd .V 12 xal piius 0111. ]! ante 'jyti'-vd add. ixstva A 13 tj Bl): xai a A, sii- 

jierscr. P' aut ?"' IG p.£v om. I» 17 c'icoUe 1) .\nst.: eIwIJev AH: zlw^zi aP 

18 TTxojSEt; om. I) 20 dvopi'ct; .\ ■_'! otacpipci B: otct'J'Epr, A 0' c.'j B 

22 7:p7'y[i.axct om. A 24 /.yl alterum .\1>: om. aBP uo'jatxoj; ante iaxpixw? tiaus- 

posuit a y.a.\ tertium D: om. aABP 2.'> xcti prius om. A xaxa xa'ixa? aP 

2(i xat oni. A /.o(X(ovo,aaaxc<r. 1) 2S wc a<ld. P^ ot'xaio; post 29 Sixaiw; trans- 

posuit B: om. 1> 29 os om. B post dvSpsIo? eras. 1—2 lit. P 30 Ttavxa- 

Traaiv B: -datv A o'j ydp los] (b; ydp D post oixctuo; add. xr, oi/.atco; a 

30. 31 xfj? oixatowvrj? seripsi: x-n otxatoaovTj libri 198 ALRXANT'RI IN TOPICORUM II f) [Arist. p. n4a2fi] 

K7t T(Z tjLEV CfuaTfA'/a XCtt at TTTOJCfeU TOt^UTO!. 6 0£ TOTrriC 01-' 

auTfov 3t C'/;"'>ito TTcpt' Tivoc £1 saTi Ti (zuTco crou[3£[5r^xoc, oiov TO aipexov 
r, £-G(tv£tov r, aA?,o t'.. oTov ayaijov T| cpsuxtov v-j t- toioutov. st:! twv 
a'jcr-or/(uv otuTtp aSioi ;j.ETO(PavTct? osixvuvoc. ~o T/jTOUfJcVov uTua'pyov touTm' 

O 02l•/l^£V-0;J yap £Vt TfOV OfUStOtytOV UTra'p/OVTOC TO'J C-'J'OOfXEVOU 0£0£r,- 

[xivov ixv si/j oTi X7.t TOUToi* -('otp Ev', /.at tore aXXotc. OlOV C'1tOU;j.£V&'J 40 
£t Ti^ oixotioGr6v7| TO £7:aiv£Tov uTta'pys'. , av ost'crj ti? evi t(T>v auaToiyiov 

aUTT) TO £7T71V£T0V y-ap^OV . £C5T7.l X7t TO 7:pOX£t[i.£VOV 0£0£t/(UC" «iJC ",'(7.0 

7v i'y^ov oEiyOi^ Ti Tuiv iv xlfj a'JcsTfj'.yyj.. laxai xai Ta Xon:a lyrj^To.. ofov 
ui 3t TO otxaiov I'aov, xal r; oixaioauv/) laor/jc x7i 6 otx^ioc i'cr^r x7.' to 
otx^t'cuc I'fjojc- xat £1 7.vop£i(oc Tj otxai'toc ecjTl JX7XX0V x7t r^-rov, xal r^ 
7.vop£ia 7V xal -/) oixaiosuv/) to uaXXov xat r^Ttov eyrAsv zi o£ sxEiva « 
[xyj, ouoh -zao-OL. ofiot'to? £i ataUa'vEiDat Ian [xaXXov xal t^ttov, xal y.h\}r^'5l: 
fh £iyj txaXXov xal tjTtov. to oe auTo xal i-\ y)Oovf^c. xal [ei] to otxauo: 
15 o£ a-oUvr^CiXEiv i-aivcTaic £3Tiv a7roi)v7|Cix£'.v. etteI to otxaiov £7:71V£tov 
ETiatvETios OE, OTt fj Tipactc £~atv£Tr^, ouaa [xal] xptai; 7rpoar//.oucta. tol* 106 
E-atv£To5 £7:1 T7)v xpttjiv. ot' r^v d7roi}vr^3xEt, avac^Epotj-EVOu, o6x ettI tov 
77roi)vy;axovT7. oO'tojc OEt'cat Ttc av OTt jjLr] egtiv aoccoc -/.o'jaio;, (ij; 
Ki'(rj'javr £1 Yap ev t/jj t>^^ aocpta? XTr^ciEt ttXo'jtoc. yj ao'ita ttXo'jtoc av 

20 ZVr^' OUX ECJTl 0£' (y3TE OtJOE 30'^OC Xai)' CiO'iO; TTAOUOftO;. £Tt £t 

ao'ioc ~Ao6aioc. to cocpojc -Aou3''(juc laTat. or^Xov oe oTt e-1 to "/vwoi- 5 
[jcoTEpov Tu)v EV T"^ ao3Toi/i'7. xal paov ouva;xEvov OEt/U/jVat r^ u£Taj3a7tc 
ECJTat. T/j ;j.£v -ap ciuGEt -pojTTj 7j £;t^ Twv -ap(uvo;xa3[AEVojv auTV^, xal 
oia TO EXEtv/j TtV7. a-jixpEJiJ/jXEvat xal TO'jTotc 3'j;xj3£[i-/;x.Ev iv o£ Tar^ SEt;£3t 

25 ~pO>T0V ■'tV£T7t TO r^JXtV '^'^ViirAll(ii1Z[jrr>i , y.yy 'J3TEpOV T, T"(^ 'i'J3£!. Xav 
7.V73X£'J7'37t OE Tt [:iO'J/.('JiXEl}a , OtOV OTt TO Ot'xaiOV O'JX E3TIV a36a'iOpOV, 
WC Ol'oVTat TtVEC, OEl'EaVTE; Evl T(OV aU3T0t/O>V fXTj 'j-a'p/OV aUTO, ofov T"/) 10 
OtX7'.036v(, (ctpETTj 77'p, Xal OUOEtXta cloETT] a36u.OOpOC T(i) OU EGTtV apiTTj), 
OEO£t/OT£C av £r/)a£V OTt 0U0£ TO OlXaiOV TOIoOtOV. Et-WV OE UET7. T(OV 

30 aXXfOV TtOV T"^ 0tXai03UV(] auSTOl/WV xal TYJV -T(03tV TYjV OlX7ttOC T(T)V 

£-atvETojv £3E3t>7t, Tztoc TO ETiaivETov Tol otxat'oi^ E'^papJXOSEl , T:p03El>r^XE- 

1 TotctoT'yt I) 'J alterum om. 1] 2 aufx^E^r^xo?] au(x eras. A ;5 ante i'XXo 

add. £1 aBP post ot'XXo xi add. toioutov aB 5 'JTrdppvTo; ARl), Ppr.: uTra'pytiv 

a, Pcorr. ;inte roO add. touto-j D T. post k\i add. touto .\ 7 oet'lct A 

9 TTj om. B 11 zal alterum om. A y) D: ora. aABP 12 /^ AD: om. aBP 

e/ot£v av (av aute xai om.) to yaXXov xat to -^ttov A r/otev] £v conipend. 

add. P- post £x£iva add. |xev B, supersi-r. P-, ut videtur 14 si delevi 

15 os] |;.Ev B 16 xai delevi xoii superscr. P 17 ava'.i£pofA£vo'j dr.oiht,- 

axEt B 18 post ouTioc add. oe B oet;?] A I'l post lotat ras. S lit. I' 

0£ superscr. P- 22 toT; a-jaxoi" A : xw suaxoiyu) P> ouvdijEvov post 0£iyHr;vat 

trausposuit D: 0'jva;x£V(ov B 24 £v] £{ A 25 r^p-Tv corr. P (r, el Tv supra liiieam, 

Tv supra ras.) yvwpifAov xav q x7j cp6a£i uaxipov I) xav] xt 1', sed i in ras. P- 

26 0£ XI superscr. P- 27 auxw, sed post I'js-rAyiow B uita'pytov a ttJJ 
xt A 31 £'^ap;j.o3c'. ill ras. I) ALEXAN'DRI !\ TOPirORUM II [Arist. p. 114a2n. hfi] 190 

7.7:0 TO'j £7:o('. vsTO'j. /.aDa'-sp to orxoti<oc 7.-0 t?^; o'.xaioauvyjC. i-'> 

7) [Xev "I'ttp Otxotrojrjv-/-^ STTCt'.VcTT] OTjU/jCiSTOl' . TO OS O'XaiOV i-7.'.ViT0V . OE 

oi'/aioc i-aivsToc. x7.1 to otxotioic IrraivetoK • «ijc "(dtp to 0'.x7.uu: -twj'.c 
Tr,c ot/7ioap'jv/j;. oO't'uc xal to i-7.'ViT(i)c --CoH'.: to'j i-7.i.v£T0'j. 

1 1. 114i>() l"xor£?v OS ;j.Y) ;j,6vov s::' 7. 'jto'j to'j stor, a svo-j, 7. A /.a 

X a 1 £ T l T 'J £ V 7. V T t U TO £ V 7. V T '. V . w llc.lZ'y.; T"/;y 77:0 Tli>V C>'JjTOi'/(OV £'J7:0pl7V TTOOC £~l"/£l'p/|CilV 7rp03T''l>"/)3'. 

TiT) 7:pO£<.Orj|l.£V(0 TOTtdJ X7'l TOV 77:0 Toiv £V7VTl0jy £X7'3T(t) TtOV a!J!JT0''/(OV. -J 

10 £CJT'. 0£ £VaVT''oV TTJ U,£V 0'.X7'.0CiUV"(j T^ 7.0ixf7, T(i> OS OlX7tOC 6 (XOtXOC, T<[) OS 

.0!X7.tOV TO CZOtXOV. T(tJ Oi 0'X7l'oJC TO OCOtXOJC. OSl O'JV, 'f/Of'., X7l OtTTO T(OV 

£'/7.VTU>JV T<t) 7:pOX£lJXSVO) , OU |->.OVOV 7.TT0 TOJV '^'i'JXUK'/WK T"/]V STtiySlpr^CJlV 

7rotsI'3i)a'.. T/.UTJym'j.z si toj svavTtio to svavTtov, Cr^TOtjjxivo'j ",'7.0 £i 

TO 7/,'>.n0V TjO'J. 6p7.V /p/j £t T(|) £V7VTUt) TO'J 7.Y7.ilO'J (tOUTO 0£ SC»T'. TO 

15 X7X0v) TO ivaVTlOV T(») "/)0£r, 07t£p £3t1 TO /.'JTr/ypOV, £'7:£T7'.* XOtV JXSV •-*•') 

£7:/(T7l. 0SIXT£0V OTl X7.t T(0 7.-,'79(t> TO 7)00 £'7rST7r St OS JXY) iuZZO.l (SSTI "ap 

T'.V7. X7l X7X7. /jOSa). O'jo' 7.V T(U 777U(0 TTv'vTdJC STTOITO TO fjO'j. 7./,},7. X7'. 

^/^Tou'xsvoo ci 7/ o'.xa'osuv/) STT'.'jTrjixr^ . axsTTTSov £1 'r^ 7.dix''7. a'-i'voia* £i 

",'7.0 fO'jTO, X7.X£IV0. X7l £t JXY] TO'JTO, O'JOS SXSIVO. r:77vl.V STTeI T(p 0'.X7'.OJC 

'.'() TO 7.orx(Ji)c £V7VTioy, £'- T/jTOiTO T(o 'jvw.wiz SI TO s 7: 1 Of T"/j jx V '. X u) c xai 
£|X7:£ipojv £7:£Tai, £Tri3X£7:T£oy SI zin 7.01x0; TO 7.7yoo'jyT(or X7l :«» 
77:£''p(oc i7r£T7.'.' £1 ;x£y 'j'7.p TO'jTto. x7X£''v(o" St OS [XYj to'jtc), fo^rrsp 
ooxsi, ouo' 7.y T(i>. oix7uijr ix£ty7 cTtoito. oo/si yotp to 7.oi'xto; Ytyoasyov 
£|x7:£[p(oc (xaX/,oy r, 7.7:£t'poj: -jivsaflar sxouattoc ",'ap X7l £; £7r'[io'j/.yjc 

•J5 7:o/J.axu to aor/.to: -,iyo;x£yoy 7''ysT7'. • t7. os to'.7.'jt7 77:0 £|xT:s'p'.7r. a'.Ttoy 
OS TYJc T0i7UT'/ic OctEscuc, OTi. wc 7zpost'p-/;zsv sy Toic sr:7'yw, 7/ TO sy7yT'.oy 
T(o cvavTUD, 7.ya",'xr( X7l Ttu iy^yTUo to £y7yTt'oy r^ st: £oi)£''7c Yj 7.ya7t7/.iy. 35 

<»; £0£(^£y £V T7tC TWV £V7V'U0V 7.XoXouf)''7.'.C. O'.O X7.1 7.'JT0C 7:p03£l>/(X£y 

OTt O'jTOC 0£ T07roc £ >'p "/] T 7 1 7:p6T£pov £v T71C Twy iyavTtwv 

30 7.X0X0'J»yrja£af to 7'JTO 77.0 ixEl TE £ipr^T7'. X7l 0£0£'.XT7'. X7'. 0'.7. 

'1 post E7:atv£T0"j add. to sttokvetiu; al! •"' [jififzox !• 5 -ry^;] i7:i A ('> srr't oiiiishO 

I'} 
ctOTO^ .\ ciAXd- evotvTiov (7) oin. 1'. .s £u-optav \) : arropiav aAlil' !J v/Azt \\): 

ixofaTiov alii' twv alteiiiiu I): oin. aAl]P aua-roi supra scripto /A 10.11 -J) 

0£- otot/.c/v om. 1! 12 rrjoxEtji-svo) a.VP: 7Tf>0Etprj[X£vu> BD 13 to 'svavT^ov £{ tw ivav- 

Tuo B post yap add. tovj aAR. superscr. P. sed of. vs. 18 et p. 198,6. 205,15. 206,21 

1(! (oEir/.-EOv— 18 '^tj(to'ju£vo'j), initium pa<iinae, add. P-' v. hl — ix^a^w (17) periit 

in P ErExat alternm .\1): otii. al! 17 -/,i\ iirius I) c-f. p. 200,14: cm. aAR 

su|)ia y.n/A ffiiu. scri))tnni (Ik y, TtopvStct 1! to t^o-j 7:c(vt(o; sttoito R: ettoito to ryO-j 

on). P'' xai 0111. P' 111. 2U to oixotiw; xoti to a 20 xiu coiv. ex to I> 

22 ante d-Etpiu; add. to R touto xctxEtvo A to'jto (post ij./)) A 24 /.r/l su- 

perscr. R 2G ev toi; ETravto] c. 8 p. 113'>27s(). 27 dvctyxr;— EvctvTiov om. A 

TO ^;ctvTiov Ti'l EvavTt'w aP, sed cf. p. 200,7. S 28 wOto aP 200 ALEXAXDRI IN TOPICORUM If '.) [Arist. p lU'-G. 16] 

TOUcO'J T^'J tOTTO'J a;lO'JT0t'.. Sl'/J §' WV OtXc'.O'JJXEVOV TO 7.7r0 Toiv SVyVTt'ojV 
T(i) C/TTO TWV GOSTOiyrOV, Z7.t)' OCiOV XOtTa TYjV aUTYjV y./.TjOlV 73 X7.1 TTTWS'V 
TO £V7VT''0V /.^.pOVTSC 0'.' izStVOD "/7.t TO ZpiOX£t;X£VOV OSlXVUUcV. oFoV £1 40 
C'/^TOITO £t TO 0'X7.''(0C £7:7.'.V£T(UC, TO 7.01X(0C X7JJl(j7!vOVT£C V/]Trpoa£V 3t '!/£XTa)C' 

5 £t 0£ jjLVj TO oix7tVoc 7.AA7 TO o''/.aiov, ou TO 7.0''xa>c 7:7/av 7XX7. TO aotxov 

/.■/J'ilOfJLE&a. X7T7. T7.C 7.UT7.C aoa~Or/yj.: T7. £V7.VTt'7 /v7U|37V0VT£C X7i}' d: 
ZlKr^-ZC/.l xal TK 7TpOX£t'[X£V7 -£^1 WV C^^~^5a£V £t -'ar> Tj -TU)3'.? ToO 

£V7VTiou ij-dp/z>. T^ TTTtoSEi TO'ji EvavTtou , xal TY) t:toj(3£'. toO ivaVTlO'J 
'jrap^ei 7) --(oaic toO ev^vtiou. 45 10 )i. 114''lCi 'I'^~'. £7:1 Tlov Y£V£i7£u>y xal 'ii>oj:>a>v xal -oi-/;t'.xo)V xal 

'-pl}7pTlX«T)V. X7.1 7.V7lf(0Li VT'. X7l X 7T7 G X £ U 7! Co 7 T'.. 

EtTTOJV To6c T£ 7.-0 T(OV £V TOIC 7.VTtX£llX£V0lC £-0[J,£VU)V TOTTO'JC X7T7- 
3X£07aTlX0'JC T£ X7l 7.V7aX£'j7aT'.X0L»C X7l TO'JC 77:0 TWV aUCiTOl/OiV 'j-0- 
Oat'xvuai' TtV7. X7I (ZAXYjV £UZ0pt7.V £-l/£l|y"/^a£tuC OaOUOC TaTc KpO£lpr^a£V7.U 
15 EC I 7.X0X0'Jl}t7C X7l KpOC X7T73X£'jr;V X7l TTpOC 7.V73X£'J7;V yp7^3taOV. £3T'. 107 

0£ 7'jTr^ 7.7:6 Tojv Y£V£a£(ov xal ciilopwv X7I 7:7'X'.v 7.7:6 Toiv -oi"/)Tixoiv 
T£ X7l cpi)ap Tix(ov, (ov £X73Toc xafi' auTov 7.V £17) TOTTor. (ov -ap 7. t 

7£V£C»£U ToJV 7. 7 7 i) (~> V . X7l 7UT7. 7.771)7, X7l 7VTt3Tp£'J/7.VTt. £1 aUT7. 
7. 77!) 7. T7. 7lV0IJL£ya, X7l 71 7£V£3£l? 7.771)7!.'. otov £1 -/; 7£V£3tC T7)C 

20 U7S17C (tO'JTO 0£ £3TtV T, 3O>Cfp0VlX7j 0['71T7) 7.77U0V. X7' "/; 07£t7, Y^C 72- 5 
V£3'.C t6 O'JTOJ 6'.7lT7.3i)7t. 7.77()6v X7l 7'JTV^ ' X7l £t 7) 'J7£ta 777.1)07, TTaXlV 
X7.1 TO StWCppOVlXlOC Ol7lTa3l)7.l 7.7aUoV. X7l £7:£l ■/, CZpcTTj 7.77l)6v, Xal 7) 
7£V£3U 7'JTTjC 7.77})0V ' TO'JTO oi £3T' V 7] £X 7:710WV 7.71077] OtOC TOJV sDwv 
TWV -p6c 7.p£T7iV ^SpOVTWV X7I £7:£t 7) T0l7.'JTr^ 7.7«)77j d'((X^W 7£V£3U 

2,j C/pETTjC 0'JG7, X7.t TO 71V0|J.£V0V, 7) 7.p£T7^, 7.771)67. £3Tl OE Tp67:OV Ttvi X7I 
oGtO; 6 TOTCOC 7.7:6 TWV au3T0t'/WV , T:/."/;'; o'tI 3'j3T01/7 IJ.3.V £rpr^T7i OlOV 10 

t6 67£iv6v, L»7'.aivoy, 'J7i£ivwc, o-jxeti ok t6 'J7i7'C£3i)ai ttj G7£t7. 3'j3toi/ov. 

0'JT(OC OEIXV'JOIC 7.V o't'.. £7:£l 7J T:7.[6£''7 7.77i)6v, X7t TO 7:7t6£'J£3f)7'. 7771)67 ' 1 Tou Tci-O'j TO'jTO'j B 2 post aut/jv add. ;jiv AD!*: fmt. post o £t transponeuduin 
3 oe[xv'jo;i.ev B 4 Xcf^ovTec a ') ou] w? B 7 xal] -/.a-a A 9 u-dp^Ei B 

10 post £Tt add. ci a.\BP: om. D Arist. xfzt -otr^Tr/uiv — xaxotoxEuctCovTi (11) oin. B 

11 (pilapTuJv P J"J £v ToT; postea add. D l."> te era. aP xai (ivaax£'jc<3Tr/.0'j; 
superscr. P^ aut P-' to'j;] ou; compend. add. P- 13. 14 ci-ooiixvjct I) l.'j e; 
(supra i^ ras. P) axoXo'j5)i'.«; aADP: s; dxo/.o-j&tat; B otvaaxE-jY' — xctTar/.EUTjv B 

17 0)? (ante ExaOTo;) B IS xal alterum— T'i (19) superscr. P- aut P' 19 at om. A. 

superscr. P- 21 dyctilov xal au-V) om. B aOxi] D: auTTj aP : auTO A stj ras. 

2 lit. P ante v) add. aytTj aP 22 post etceI add. xal aB 23 dyaSo'v] ov periit 
in D Old TWV Eiluiv post 24 dpExrjv transposuit B 23. 24 rwv -pos dp£T>jv coe- 
pdvTOJv eDcuv 1) 24 yEVcCt;] oompend. P', vsai; add. P' 25 tj om. a 

OE abscisum videtui- in I) 26 post Etpr^xai add. ovta aBP 27 Oytat'viov P 

l)0st uyiaivov add. xal 'jyiEivo; xal B. xal -jyiEivos a o-jx sati B post oe add. 

xal a, superscr. P- 2S i^ om. aP AIJIXANDRI FN TOPrCOKUM II [Aiist. p. 11 Iblf^] 2()\ 

•(i'^zv.: yj.rj to'jto -ccocic.-:. /, -;£v33'.v }d-;t<. vjv o'j o-.' wv 7''vEt7.'.. 6X'l ct'jTo 

-0 -,l'y35l)c('.- 3- 77.0 C(77.i]0V to YtVcaUotl '>,S''7.V. 7.71 7, 'J72''7 7.77U0V •/.7I SI T, 
•J7£'''X 7.77i)0V. •/.7I -h 7tVEai)7' •J7317V 7.77l>0V. 70X0; •/.7t SkI 70cTr,; AOVOr. 15 

i-1 0£ Tcov 'iHoowv r/'J/iT'. o;xm'(i)c iyz: (o; i-1 trnv 7sv33£fov, 7},/.7 7V7- 

.") -7AIV Y; 7.X0X0'JtJr^atC- (OV USV 77.r> 7? 'iUop7l TOJV 7.77l)(OV, 7UTa TOJV 

X7zu)V. »ov OS Tj <ii)op7. y.7zov. 7'j-:7. a-'O-Wd. 'jW St a77i>ov Tj 'ii)opa t7;c 
yosou, y.7/ov f, vocroc- 'iilooi 77.0 vo^oo /] aoVipfov olc/.'-y. a7af>ov o'J37* x7'. 
St xaxov 7] 'ii>opa tijc 'J7£t7c, cJ/j'aOov 7; U7£''7- 7, 77.0 7/0X7.5x0; o'.7f:7 

X7.X0V 0'JCi7 'iUap-lXOV 'J7St7C. 7; X7t STTt TO'JtOJV O'J T7. 'ii}7pT'.X7 /pTj 2<> 

10 X7ujiavsiv (-Of/)tixa 77.0 s/.siv7. -sol <«v spsi) 7/./,' aSj-b to 'fOstps- 
3i)at. (ijc OS izt Tfov 7svsjStov x7l '.pilopojy s/si. oO'tojc x7'. s-t twv 

-Ot"/)TtX(OV TS X7t CSiJapTlXWV. (OV aSV 77.P T7. -Ol"/;tlZ7 X7t ou- 
/.7.XTtXa 777.1^7, /7.t a'JTOt 777 ll 7- OtOV S-St T7 'J7St7C -O'./jTtXOt 7771I7. 
X7l Y) G7S''7 7.7'7fy0V. X7t 7V7't:7.XiV. S'sl 7) 'J7St'7 777i)oV. X7l 77 TJjVf^- 
15 Tixdt U7£t7C dyX\}d. WV OS 7s toe (pi)7ptlX7 7771)7!, 7'jt7. t(OVi") 
X7X0iv. X7.1 »0V Zy. '^f>7pttX7. X7Z7', 7'Jt7 777f)7. ' tO 77.0 V0 30'J '^!>7ptlX0V 
777.1)07. STTSt X7Z0V 7, V030C. X7.' tO 'J7St'7C Csi)7pttX0V X7X0V. o't'. d^'J.W'j'/ 

'F,-'.Cr^tr,a7.'. 0' 7V tir szt tfov -otr^ttxwv. si wSTtso 'ov t7. 7:oi/jttX7 • 

20 a770a, X7t 7'Jt7'. O'JtlOC X7l fOV t7. -0t7jtt/.C'. ■/7X7. X7l 7'Jt7 X7X7. X7l 

£-t, £1 7'j-a 7.771)7!. X7.t ta -otr|ttx7. 77af)7!. st 77p to-jto, oo^st x7A(o-: 

OTTO • tOJV 7-0 t7jC ^-07C Xs7S';07t ' tO 017. X7X0'J 7tV0iXSV0V O'JX S3ttV 
777i}0V -/,0'JtOC OS X7l Ot7. -OpVOp05Xt7C X7X0'J OVtOC 'pZ-.r/.l' O'JX 7p7 :!<• 
TTAO-JtOC 7771)0'/. 7; 6 tO-OC SVOOCOC [J.SV SSttV. O'J [i-TiV X7.t dXr^Wf^Z- O'J 
•25 77.P XSXW/.'Jt7'! t'- 777f}0V OV 'JkO X7X0'J 7t'v£Cii}7l, WC '!J7St7 017. X7'JC»SWC 
X71 tO;X7,C X7.XWV o'vttOV. 7j tO'JtO /7I 7Ut^jC O0?St /.S7StV X7t 0'7tp£lV 

sikojv 770 6 0' 7tj~o; A 070c x7t s-1 twv Ttotr^ttxaiv X7t z-\ twv 
cit)7ottxwv, -po3tti)y]ai -oic o'Jtcoc X7t X7t7. Tt sikSV (OV asv 77.0 t7. 

~ t r^ t '. X 7. 7 7 7 l) 7 7j V . X 7 t 7. U t 7 t '0 V 7 7 7 \) <J) V , f 'J V OS t 7 ''.p l) 7 p 1 1 X "y. :'>•'> 
30 d77l)7, aUt7 t(TjV X7XfOV O'jxitt 6s -p03£l)///.£V O'JtS to WV t7. 7'.V0- 
a£V7 7.771)7!. X7t t7 Z0t7^tlX7 tO'JtfOV 777.U7' O'j'tS tO ' «UV t7. -Ot7^ttX7. 
X7X7!. Xal t7. 7tV0U,£V7. 'JTTO tO'JTWy X7X7!.' tOr 77p SC 7.///Jl)cOV [XSV -7VtO>C 1 vuv Xsyst B ot' wv P': 5i' f;; aP., siiperscr. P": ot' '/jv Al> :.' y; priii^ AD: >mii. 

aBP £1 alteram om. A, superscr. P- 4 r/st post w? tiansposnit a: om. P 

5 dxoAO'jHia A (i -/.cc/.ov] -ribv xctxwv 1] -aj alterura om. B 7 ayaDrj A 'i ojc* 
cpftaptf/./] A /p/j AP)lJ: Oct aP 10 post yip add. ei^tv AD ixctvcov B lo i-t 

Tot; A 14 q prius BD: om. a.U' Tj altorum om. i' r^ 'Jycia otyotflov. xai (post 

izd) iiirg. ll 14. 1.5 'jyEia? -oir,Tixa I) 15 aYctDov ;post UYEtot;) H 17 dyGtOov 

prius eoiT. e.\ /.ct/.o^/ B ott] ir.v. D lH i-i'lr^-f^aai — -ctpooata (p. 20o,5) om. in 

lac. P. defoctus signiim superscr. P- 20 fort, iyx^d, {'i:('x\)'k)^ at cf. p. 20'H7. IS 

ante wv add. tl D 21 ante ocOt'). add. T'i A 7.'JTa dyaOd .\I): twv ciyaOiuv aB 

■23 xat om. D TiopvOjSocixtav AB 25 ov om. A ante b-^zia add. /^ D 2B toOto — 
-of/j-ixwv xott (27) om. A 27 irX alterum AD: oin.aB Arist. 28 ojito; xctt AD: 

O'JTO; aB 21) r^v om. Arist. ,'jO ayaDa AD Ari.st. : ttbv ayailwv all •>! post 

alterum rpiof|ue -oir^-zv/A add. TOJto)v D '.VI 'j~h corr. ex dro 15 • 202 ALEXAXDRI IN TOPICORUM 119. 10 [Arist. p. lUhlT.. 25] 

d'hrfikc auvc{",'£TC('., ou ijltjv ttoIvtwc xai to oc/.r^ilsc sE aXr^ihov (xat ^ap X7.' 
ix 'J>auoiov aAr^t)£c), o'jtojc xott to otto ukv d^otOoiv -,'£-('ovoc d-j'Xilov. o'j 
aTjV 7TavT(o: too d'.allo'j xal id Tro'/^nxd dYotild* o6vaTa'. "i'dry xcd Otto ■«» 
xaxou d^O! i)ov - svi-jtloc. sittsv oijv o'jtcdc lijc |i£/&i to6tou tou i~\ twv 

T) •J'£V£(J£«OV XOtl (pilopWV £tp"/j[X£VO'.C OaofojV o'vTOiV TWV TTOf/jTtXftJV T£ X7.1 Cpilafi- 
TlXaiv. £'JpOtC o' dv OtOt'f£pOV TTjC ■'£V£'7£0JC to TZOf/jTlXOV. o't'. Tj -('-'■'-^'^ 

ucv It:' auToD tou Trpd^ixaTO; a^'^oit' dv. oOx stt'; t«ov Tcotrj-'./oiv o(uto'> oTov 

Et to TTjV dp3T7]V -'IVcStJO:'. d"j'al)oV. X7-l "A, dpSTYj d.-jalJOV. X7.1 3! T; dpSTTj 
dyaOov, X7l to 7''v£ai)7'. 7UT7jV d77.l}0V" TTOCMV £l to Oll£lp£3l>7'. T/jV dpcTTiV 46 

10 xaxov. r^ ^psTYj d",'a{>ov, X7.1 £t f, dp£Tyi d-|'7i)ov. X7"; to 7iv£jiJ7' aur/jv 
d'j'abov X7.1 TO (pUEi'p£ai)7.i X7.X0V X7l £1 TO <pi>£''p£aiiai Tr^v V030V d'cai^ov, 

?( VOaoC X7X0V. Ta OE -po oXt"j'0'J £tp"/)}JL£Va T«)y "j'EVEaEOJV 7:7paO£ri'|X7T7 

O'J -j-^VcOic dv ouo£ cpUopd £i£v dX/vd Troi/^Tixv', £'f' tuv [xovov d/."/)i)ic 
£X£ivo TO £1 Td ' TTOt/jTixd d','7i)d. X7.t Td 7'voij.EV7 d^aild. xal £t Ta 108 
15 ci-OwpTixd d*,'7i}d. auTd twv x7.xojv', ou ;j.7]v sti dvdiraXiv xm o'jvasOat 

d77l)d TlVa X7.1 GtTO X7Xa>V ■jlV£ai}7l, (OC G^Eta 'JTTO X7.'J3£tOV X7' T0;j.(OV 

X7i dxpocptojv X7l kAoOtoc Otto 7:opvo[:Joaxt7c. 

|i. 114l'2.') lld/.tV ETTt TOJV OaOMOV, £1 0|J.OIOJC Ey£'.. 

Ou vCiV ;xV/j;j,OV£'J£!, TOTTO'J, £3tI X7l 7'JTOC £; 7X0/.0ui>t7C TYjC £"1 

20 Ttov y.az' dv7Xo"('t7.v twv 7'jx«)v X7i ciij-otoxr^TOc. ofov £-e1 OlXOtWC £/E'. 5 
STrisxr^ixr^ -po; Ta s-toixrjTd xal ooca rrpoc Td 00^73x7. 31 i-iST/jar^ [xta 
Toiy ttXeiovojv, sirj dv 6£txvu[XEVov OTi X7l oo;7- dxoXoutJEi "j'dp* xdv £-• 
TTp oocTj? O'jxu)? £/•((, 3'.7j dv "dXtv xat £irt -r^c £7ri3xr|[xrj; 0£ixv6|XEvoy xo 
a'jxo. ouxtoc Xotptov xtc oti 6[j.otojc e/ei o'];ic irpoc to opdv X7t dxoyj -poc 

2b TO dxOUElV, OEICEI OT'.. EkeI jXV; TO O'ilV E/EIV 70T7pX£C "poc TO Opdv (ost 

-'dp xal cpwxoc xal oiaaxr^jiaxo;), ouoe to dxo/)v e/eiv aoTapxEc -poc to 10 

dxO'JitV O'XOUOC, £'] TO dxOTjV E/ElV OUX a'JT7pX3; ~p6c TO dxo'jEiv, ouo dv 

TO O'l^'.v i'yEtv a'JTapxEc Ei'/j rrpoc to oodv xal £t to ixspov a'jxapxsc, z7l 
t^dxspov E3Tt "I'dp 6 TOTtoc xal xaTaax3'j73T'.xoc xal 7va3X£'j73T'.x6c. xal 1 TcavTioc -/.cti a/VB: Tiav (i. c. TtavTOxe) l> 1. l' xai yoif; xal r/. 'Le'jowv D et omisso 

altero xal A -. za «j/£'jotI)v y^p aH 2 y£Y''-'''"'J?] T^"'"'-'? (si<') I> •"' "«'■' supra scripto 

T T) ~o\) dyaSoij post TroiTjTtxa tiansposuit I> (1 post av add. xal uB 7 |X£v 

1): oin. aB: ras. 1(5 lit. A o-jx scrips! if. |i. 201.1: to; libri 8. it xal zi tj dpe-r; 

dyaHov oin. A !• aurrjv dyailr^v A 10 xal si — xaxov (llj oin. 1> 12 ante /^ 

add. xal aB Dl post dXTyits; add. aVj I) 11 xd tertiuin oin. a !.'» 'ixi scripsi : 

zhi aAB: ott 1) Tiu] TO A 1(1 drJj (ante xaoaetov) ,4 17 j-o D: d-o aAB 

18 E^ post. TtdAiv transposuit. I) If) dxoXou&fe; corr. ox dvaXoyta? B 22 oti 

om. A 2;» £-/Et a xal nrn. a xr,; alternm aD: (itn. A I! 2;'>. 21 to a-JTo 

o£ixv'j[X£vov aB 2-4 Xacltov xt? A, Diorr. : 'Ki^6-Jtti aB. Dpr. r/et Al>: om. aB 

ij'lfic, postca add. D 2(5 xal prius .AD : otn. ali ante ouos add. outoj; I) post 

a'jiapxe; add. ia-zi A 27 dxo/jV £'/£iv A: d» e/e'. a: d. r/ov B: dxouEiv |i 28 syov 

aB EiTj om. 1) post, opav add. oeI -ji^ xal cpioxoc — a'jtapxEc ox vv. 2."). 2Ci .\ 

2!l ETt a ydp aB : 0' \]) xal (post xotto? aB: om. Al) ALEXANDRI IX TOPICORITM II 10 [Arist. p. 114'' 25. 31] •2or> 

iTTci oiJLOuo; i/v. oixoSoaixr, r^^h; oi-/.i'c<v x^l vc<'j--/;7i/.rj -^yoc V7.jv. v. 
auTapxTjs V) TT^? oixo6r>;x'.xr,c Trctpousta Trrjo; -oir^of-v otxtac. autapxr^c av 
sr/j xctt 7) TTjC vauTtr^-'ixTjC Trctoo'jsr'X Ttfjoc vswc x7.tci3x=uTjV si 0£ [xr, 15 
auTctpxr^c r^ tTj^ iisfotc -otpo'JCJ'a zpoc TtoiVjaiv tcov ut:' rzux/jV, our) av r^ 
5 TTjC iripac Tzocpo'jaia otutapx/jC zXr^ -poc tTjV twv -jcs' au-YjV -oir,a'v. 
Toutto 02, '■fr^ar. 031 -/pr,!30oti t«j totti;) xctl i~\ twv dX-/ji}oK ojaouov xa-. 

STtI TtOV OOXO'JVTdjV. Su'- [XSV O'JV T'OV a/vVjOoJ; 0[J.OiaJV 3Ct7.l X7.1 to OS'.XVU- 

jjisvov otX/iiyi;- iri os twv ooxo'jv:«ov otX/jilk usv ou. c5G(ivo;j.svov oi. a-jiixa 
7oGv ou -'ivt-d 0|j.O!'(oc £-'.3Tr,[x-/; ~poc ta i-'.atT^Ta s/st x7.t oo^a -n:poc 20 

10 T(z oosaaxa, ei' 73 vj |j.£v sTriax/jiJ//) aixcxaTreiaxoc £3t'. Tispl toe t-KOzr-^d, r, 
OS o6$a ou -oiocu--/). (z).X' ouos 6[i.ot(o? l/£t o'!/i? Trpo^ x6 6p7v xal 7/f7( 
Trpo? xo aTTXsafkf y, jj-sv 7ap 017. [xsaou xtvoc x7i xouxoo 7:£'ito-i(:;x£vo'j 
avxi?.atxPav£X7'. xoG oixs-'ou aisUr^xoO. y, os 7/^7] ou/ oG'xwc. ooxousa 
ojxoioxr^? laxt xal v; X7xa xo a/jjlJ.'z zr,; UUfo;- 00x31 "(ip o-xotov siva-. 

15 xo }X£V opav xto J^oav xo 03 rovoiv xw iroisiv X7t xo 'j^atvs'.v xoT 'J717..- '-••'» 
vs'.v. 31 OY, xi; dzui)aa>.. k-z\ xo poav kOieTv £3Tt, xal xo op7.v -oi3'.v sivai. 

X7t STTil xo TtOVSiy Tiaa/SlV, Z7.1 xo -O'.Srv ~a3/3tV Sivat, X7'. 3-31 xo l»'i7'.- 
Vi'.V 3V3p','£lV, X7.t xo 'r('l7.lV3lV, 7.710 '^aiVOIXEV/j; 0|X0l0XTjX0C XTjV £i:iy(^£tpYjaiV 
7:0tY;33X7.t. ou -[(Xp XtO TTpOtYtxaXl -?i Xaiv i:pO£lpY^[X£V(OV 6lJ-0'.OXY/C dXW. XY, 
20 /i?3'. !-l-OV(j- 010 X7.t 3-l-oX7'.OC Xvl SOCpiaxlXYj ■/; TTpOC X7. X0'.7UX7. "/pYj3lC 
XOU XOTTOU. 

p. Il4b;il -X0-31V 03 Xat £9' ivOC X7"l £-1 -0/s/.(UV 31 O'XOtUJCSO 

iy tf 3Via"/ou "ap oiacpojvsi. 

K7t OUXOC XO-OC £C 7.XoXoU»h'7;. laXl 0£ XOrOUXOC' 3t 3'i 3V0C £V 

•25 X'.. X7.1 3k1 -oA/.aiv iroXXa X7. xotauxa- 7.xoXout}£r -,ap- '^'''^'■^ -^ "'^^ 

5>Oa3Xc'.V 3V7 (OCfsXsTv 3V7 isXl, X7.1 xo TCOXXOUC 0'.07'3X31V "OZ-XOUC (O'iS- 
KZ~y £3X71' Y, £1 ;XY; XOUXO, 0U0£ xo -pioXOV. Z7/aV £1 xo |XVYj|XOV£U£'.V XIVOC 
'X3X7. XOU '^7.7X7^33117'. 7:£pl 7UX0U , Xai XO TToXXtOV [XVY^aOVcUi'.V ;X3X7. XOU I 7) otxooo(tixr)v (sic) a vmutixyj Dpr. 3 vctoc AD: vr^c-s aH post jx/j add- 
TO A -4 ucp' c<br/]v lit vs. 5 scribenduin videtur cf. p. 7],(i. 104,.') Tipo; — -apo-j- 
ata (5) AL): ouoe.yj sx^pa a: ora. B 5 ante a'jTapxvis add. zi P -p6; Tiotriatv tiov 
utp' auxrjv D 6 o/j. a 7 o[jLOt(o; B 8 dXrjSwc [xiv aP -.paivETat 1) 

9 post 6[xoiu); add. w; ABD cf. vs. 11 xctl] to? a post oo?a add. vm P K) ci>i.£- 

xaTreiairo; B: dfXEtdTriaTo; aDP: d|XEtd;iTU)xos A -epi aBP, corr. D: -p6; A, Dpi. 

II post ouoe add. w; A dccT] P', corr. P-', iteoiijue vs. 13 13 oixiiou ex corr. 
add. D 14 q aB, iu ras. P": zi AD ciixotov ydp AD L") xai to] to U D 

16 0^ ,scrip.si: 5s libri dt^itoset AB 17 xoti STiei to ttoveTv — elvcft om. A 

18 post UYicti'vEtv add. oixoio)? aB "iO. 21 tou tfeou "/p^at; B 22 im om. P 

ante -oaXwv add. tdiv aB £i D: ante i'x,' transposuerunt aBP (P, ceteri Arist. cod. 

etiam ante £7:1 habent si): ora. A 6,aoc(u? — oiacfwvsl (23) om. B 24 6 toro; 

ooto; D 2b tt om. A ante -o'kKia-/ add. tuJv aBP ta om. B, siiperscr. P', 

ut videtur 26 ante u)'.f.£>.£tv add. vm A 27 post tivo? add. roA/.ou; A 28 tr/j 

alteruni om. a A 2f)4 ALEX.WDRI IN TOPICoRrjI II 10 [Arist. p. 114^31. 37] 

'z,a'>-a.Lza<)a.i -z[A tiov -oa/.<ov ^i'vo'-t' av. zotl si zU avi}pio-oc aoy'.xoc, :i5 
xcd &• -oXAot Xo-jixot. x-xl £t to £-ia-aaOai oiavoslsilat scjt'.. x7t to -oXXa 
(xuot £-!.'cit7.ai)o(i -oaXo-. a'lx^. oiotvosisOott ia-a.r zi os do-jvaTov a;j.7. -o),/.7. 
ot^vosiaOat. o'Jo' 7.v to i-!'3t7a07i oi7.vo£TaU7'. sr/;. of. o' ooy i-z-r/.'. 

5 t(ij 7a7 ~rj}Xa i7Tt'(3t7ji>7'. to X7l 0'.7V0£r5l>7l 7'u.7. TToX/.Ct. O/^XoV SX tO'J 

£-''ataa97t aev 7jx7 -0XX7. ouvatov sivat. oi7V0ci(;t)7'. os 7';j.7 ttoaav 7.0'j- 

V7T0V -7.C "OtO O'.7.V00'J|J.SV0C EV Tl Ol7.VOSrt7'.. tO ",«[> 0'.aV03rjl)7t cvi^j- 4» 

■,c'7 X7A o'.icoooc ty)c O'j/YjC- (oc -7.^0 ao'jvatov otaa Xs^stv -o/Aouc Xo'jOur, 
O'jtoi^ X7A o'.avosTjtlai 7;j.7 -oKLa- A070C 77'p tt? r, oiotvoia Tr,c 'i'tJ/V 
iO aut/jC i'f' zrj.'j-r^: A3;o'ja/;c. r, oox 7.v7'-'xr,. si ;j.>| oiov ts tov t:oA/v7. 
aa7 £7ri3t7u.svov koXXoi 7a7 oiavosr3i)7i, ;-i-7;os to s-iat73t)7i oiavosiaUwi 
£tv7i- X7'. 7.utoc 00X31 Xs-,'siv TTpostlsic yotp to svi7/o'j *' 7. p otacitovsT 

ST:r,VS'('X£V OlOV St to i7:i'G(t73y ai 0l7V0st3i)7l, X7l to -rj'ljJj. s-i- 4o 

at73i>ai -oXXi oi7vosiai>7.i- toSto oz oux aX-/jf>sc. -q to ivi7/o'j 

15 77.ry OiaCSCDVSl sT-SV OUX £-'. Ol7(3oX-(j tO'J tOTTOU 7.XX7. OctXVUC S'f' (OV 

•/f/r^cjijAOc torroc ~[jh: 7.V73x.S'j7Jv s'i' tov "jar> cp7i'vst7i jj-sv scp svoc 
o'j-to; s/siv. o'jxsti OS s-i twv -oXXtov o'jvatov touto. st:! to'jtojv 7.-0 

t(OV TtoXXojy 7pyoaSVOl 7.V7axS'ja'c>0a£V to X7l STTI toy SVOC C571V0|J,SV0V, 109 
(OC S/Sl S-1 toO tov S-l3t7'aSV0V 0l7V0Sr3{)7l- tO'JtfO 77.0 O'JtOJC s'/S'V 

20 ooxoijvtt svavtioutai to a); oyv7at>7t tov -0XX7. 3-iat7'|i.£yov a'u.7 X7i 

Ol7VO£iai>7l 71X7 7toXX7> 010 OUOS SXSIVO 7.V ikf^YzZ £lV,. T, X7l [sTtt] £VOC 

£-t3tr,[j,ovoc ovtoc o'Jx 7V7-;x/, x7'i -rj'ljsi'jz. v.r/}. SVOC >j.sX7voc oox 7.V77X/, 

X7l TTOXXO'JC. X7l SVOC Sc707Xt'jXo'J O'JXStl X7i 01 kOXXo'. "/) tOTTOC STT! -J 
t(OV CiUSSl t£ X7i X7t7. 'i'j3lV 07:7.0]/ OVtOJV -pOlOl 7'v. 

•25 p. l]4i>;:')T 'Etl 0£ X7l £X to 'J a7.XXov X7l 7,ttOV. 

To-ouc ■ir707oioo>Giv -r^\)Xv 7.-0 t£ toO ;j,7XXov X7"i 7;ttov X7'i £tt 7-0 

too OaOlOJC X7t7axS'J7atlX06c ts X7l 7.V73/S'J7jt'.X0'JC. SlSl OS 01 tO-Ol TO 

■/pry3iu.ov s/ovTSc sv toic a'ja,3X-/;T0ic- sv tootoic yap x7.' to ;j.7XXov X7i 

TO r.ttOV X7l to 6;jL0t(UC. X7l npWtOV -S ttUV 7.7:0 toO a7.XX0V ts X7l ] -'EvrjiTO 11 2 oi] zi A :'> w-a oic(vo£Ta^c«t BD: iiiv. ord. aAP £rav D 

ante -oXXi. ;ui.l. to A 15, xd D 4 ciV^] ?/ A o to ttoXXo: a.aa A to] toj 

AH TioXXct HfJia omvoEiaaai !• d o'JvotTd A S Aqciv «>« A ;i. ID t7j; 

iu/fii auTYj; A: ofUTTJ; ttj; 0;o/?,; aHDP 11 d;j.c< prius D: om. aAlJI' VI v.-j^n 

D: Oiii. aABP v^P alteniin om. AH 13 post otavoslaftat add. egti H(P) 

14 hvj.'t'rdo'^v. -'jIJ.% \) 1') "/dp oin. D oiafloXfjc A IT dro tootiov dXX' 

dzo Ji lb x'/i 0111. A !!• £7£i ABI): £/.£t aP ojtw; oin. P. 20 d';j.c( 

£ziaTd;j.evov (JTtiaTdaEvov in ras.) D xat poslea add. I> iM d>a D: ■•in. aAHl' 

5v om. 1) £iV; in ras. 1): 7^ B irX delevi •>:) tto/.Xo'j;] o'J; in ras. I) 

o'j/.£Tf. y.di ot -oXXoi aAHP: oj-/, dvdy/.ri /.cd to'Jto-j? -oXXo'J? I> p<'.->t /^ add. zi P> 

24 TE oiu. aP -poiry 1! -'■') o£ I)J': om. aAB Arist. xctl prius 0111. AH 

Arist. ante y/ttov add. to'j A -'Ci te om. AH £Tt puslca ad<l. I): cI'te A 

27 post o£ add. xcti aBP -'I I to jirins om. a tcov i!l)P: toI a A te om. 

I): 7E H ALEX ANDKI IN TOPICDRl'M II 10 [Aiist. p. 114i»37] 205 

rxtov uvr^u/jVi'jS'., shot -f>0(3TtOr^aiv 7.'jtoic /.'"/l too: a-o to-j r(|j.o''o'j. 'f/jj- '" 
0£ Tssaocoas stvat to-jc 7.-0 toO aaXAov. oaotwc 02 xri'. tooc ot-o toO 

r^TTOV TOTTO'JC. wy iz7.(3tOV /7.1 -,00C CtV^ay.S'JYjV 7.7.1 TTpOC -/.7.-:73/.e'JrjV 2iV7' 

■/prj3i[jL''jy. 313' OS 01 T3337f>E;. i'oz i<j-J.. r, ivoc Z30t ivoc 7.7-:7. to ;j.7./.Xov 

;, -t y.7t rjtTov tyjv (j'J7Xf»i3'.v A7a|^7!vovtoc r^ ivoc Tcpt O'jo r, o-jo -£(>'. 

ivor Y, O'JO zsp' O'JO. 7.7."( i'jt'.v. oG -rjoKO'j ;xv/iaov3'jc'., svoc z£pt ivoc, 

«"i)V TOlO'jtOC' it T/jTOVtO -op'' T'.VO>V 3'- TO STSpOV Tcjl STSpd) 'J-7p/2'. . i"'.- 1"» 
0c/0U.2Vt0V 7.U/fOTip(OV TO <).7/./-0V TS 7.7' T^tTOV . C/.^lOl Op7V £1 tdli ;j.7.XXoV 
TO 'J,7.X/.0V 'J-7'p/S'.. ••■■• -v v.- •.•.■• ••:• X7l T(j) auXwC TO 7.T:),»~)C 'J-7'p?cl' 27.y 
10 03 ;XT, 'J-7p-//j T(0 ;j.7./,/.0V TO UGtA/.OV. O'Jo' '7.V T(0 aTTAWC TO 7.-/.WC 

'jZ7o;7'. oTov 31 ^y^TOiTO -oTspov T-(i "/)oovy, TO -i-i-aUov 'j-7'p/3' r, O'j. 

3-31 7.aCiOT3p7 TO a7.X/.0V l/ot, OsT Op5v 31 TY) a7A>.0V YjOOvf, TO ;J,7./,>.0V 
IX-^UOV 'J-7P/3'.- 3'] 77.p Y) a'7././.0V YjOOVY) a7/.A0V 7.7al)0V, 7.7.1 Y, YjOOVY^ 

(zyaUov 7.v siV/ 3t os ;j.y; 3r/; y, a7./-/.ov y,oovyj ty,c y^ttov y/>jVy,c aaX/.ov •-»(» 

IT) 7.77O0V, O'Jo' -XV Yj YjOOVY) 7.7ai^0V SlY,. -7.A'.V l^Y^TO'jaSVO'J 3t TO '7017.31'/ 
7.770V, Cy^TY^T30V £1 TO a7.XXoy 'ZOlZSlv -r/j YjTTOV a7.X/.0V i^T'. 7.7.1 [XStCoV 
y.'-jyJtV' '/}h 'J.iV 03''^Oja3V O'JTOJC 3/OV. OSOS'./OTS? 7.V SIYJixSV 7.7I to 7.017.S'.V 
7.7X0V 07 • £1 0£ OS'.-/ •!£'//; TO a7./.XoV 'y.0'.7.£lV aYj OV }X7.XX0V 7.7.7.0V, O'Jo' 7V 
TYjV '3tp/Y,V TO 'ZO'.y.£Tv £'.Yj 7.7.70V. 007.£t 03 Tl3l TO -Up7.VV£rv ;X7.XXoV '7.0l7.£rv 

20 OV 'XY £?V7'. 77Z0V. TT-xXlV £'] TO |X7/,/.0V 'Z/.7£rv ;X7.).XoV 7.770V. 77l TO 'io 
OtX7£rv TOIO'JTOV 7.7I £t TO ;X7.X/.0V 7r3V£C»f}7l ;X7AXoV 7.7.X0V, 7.71 TO -£V£aij7'- 
77.1 £t TO U.7.XA0V 'ilXor:OV£Tv U.7.XX0V '7.77f>0V, X7.1 TO O'.X0-0V£rv TO'.O'JTOV. 
£[3l 0£ '7.-0 'X3V TO'J |X7.XaOV 7.p"/0;X£V0'. 01 TOTTO'. 7V7aX£'J73T'.X0'. , 7.-0 03 
TO'J YjTTOV X7.T73X£'J73T'.X0i'- £V [X3V 77.p T(j) 03'./itY,V7l JXY, 'J-7p/0V TO 

■20 'X7./.X0V 7.V73X.£U7!i3T7'. 7.7.1 TO 7-XrT)C 7.7.1 TO YjTTOV. 3V 03 ToT fiSf/DYiVa'. TO 

Y.TTOV 'J-7p/0V X7T7ax3'J7'C£T7'. X7l TO 7.-X('jC Xai TO ;X7./.XoV. £'. 03 TY, :W 
TO'J UkOXEUXSVOU £-'.003£'. Y, TO'J 77TY^70p0'J|X£V0'J £-l003'.C 'J-7'p"/£'.. 0'.7 TY^C 

£T:7.7<07rjC /pyj Xa]j.[:J7!vovT7c -i3ToG3i)ai. oiov a7./,Xov y,'^ovy, y^ -3pl T7. 

7'i000l3'.7. 7././.'7. X7.1 Y; TTSpl T7.C [^pwGS'.C T3 X7I 7:033'.;- 00X0'J3'. 77.0 3';V7'. 
:;0 3'.i000'>T307'. . TO 03 3'i0000T£00V 'X7X/,0V TO'.O'JTOV £'. O'JV 70t7'. JXY, 3'.3'. i -zo'i alteruiu om. ?> M -00; aitermn oia. L) •') -£ ou). .\ ante 7j"ov mlil. 

-0 A H -pwTov k 7 Tivo; I) 8 aute /jT-ov adil. to A, superscr. 15 

9 det'eotuiu inclicavi. quem sic supple: iotv asv yip t(i7 ;x'J>./.civ to [x^XXov 'j-'ipyr,, 

za-i D: av aABP 10 t(L alterum corr. ex to D post alterum -y-Aw; a. hi. 

y.c(l A 11 'J-ctp;ai scrips!: 'j-ccp5r, DP: 'j-7p;oi a: 'J-'ipxTj AB i-'-^f,- 

TotTO D 'j-apy£t -o dYCdVjv B r^ o-i om. D 12 opr/v oeI B 

10 f, prius supersci-. P- aut P' 14 aVJ <A'' A ty]: — £[ ^Ifi). primrun 
paginue veisuui. restituit P'' -^ttov a: tiTtovo; .\BDP^ 1.') r^ oin. a 

ante rAlvt add. 6[xoiu); B 17 7.al] oti D l!S -i'v piiiis om. \) cioi/slv 

coiT. e.\ 7.c<-/.ov P. I'J post EiVj add. av A 2;i oi om. aP 24 post /jttov 

add. -/.al B 2.') t<I) — oe (26) om. P. 2fi Jt] h A 27 'jr'ip/o'jai a: 

•j-oip D 28 ante /;Oovr) add. y^ A 29 post i':ir^w.v.'j. iiidnxit v. ojv ajTat a/^ j'.ai 

;j.'2X/,ov otyotftal (translata ex vs. ."'.(l) B r, supersi-r. B te oin. B yj-o 

Blip : TO aA ■J()(J AIJ'IXANDRI IN TOPIGORUM Tl 10 [Arist. p. II4'-;;7. 115«5] 

7( YjSovYj a^aOov st'rj. oocai o' av o tott'jc i'voococ |x7.aAov y^ ctXr^iyrjc: elv?.!* 05 

"oXXcOV ",'7.0 7.1 [XSV Ui:£p[3oA7l TtpOC Tm iXTj 3tV7.l ■7.",'7i)7l /.OX 7.7X7 cSTlV, 

7tjT7. jalvTOt 7-,'7Ha £OTiv. or^v TO 7U|AV7'Cs3i>7t 3o;xijitjOojc c/.^ailov ov 
;') (•::oi-/)-r/.ov ^otp u7£t'7r) -yjv UTrcppoXr// z7xov i'/sr ':7. -j'7.f/ 'j-3p|377.)^ovT7 

7'JU,V7'ct7 'iU70T[X7 Tr,C UY£''7C. X7I "/) [J-EV UKcppoX-}] TOO Tt/.OUTOU OUX 
7.77.1}0V, 0£ -XoUTOr 7.Y7i>0V. 7^ OOX £511 X7X0V TO |X7/vXoV £V T(0 TT/./^OeI 
TOO irXo'JTO'J, £[ WC 0[y-j'7'v(l} '/r/ffi^JXXU TtC aUTtO 7.Y7U(OV 6 TOlOtJTOC 0£ 40 
7.Y7l^0V. aXkh. X7l ct T7. ■,'IJ[XVa'ai7 (OplCT7l T(p U'j'ElV.C 7^ £U£ci'7C £lv7l 

10 '::or/)Tix7', t7. ;j.7j ~m-a Tzoioovxa oo *,'a;xv7(3i7! cCiTiv ou '^d.rj Grro-t-Tii T(j> 

TtOV -j'"M-V7ata>V OpiaiXoT* izl TOUTUJV 770 to a7XK0V iv to} |X7/vX0V CJ(0^£lV 
TYjV 0[X£l'7V CiuaiV. p. llS'To AXXoc' £Voc TTEpi ouo AEyoixivou. 

AcUTEpOV TOTTOV 77:0 TOtJ [XOtXXoV 7:7p70t00iat. TOV £VOC TTEpl O'jo KZyj- 
15 |X£VOV. OC iOTl TO'.OUTO:' £t C'/JToTtO ~£pi TtVO; £v6c TtXeiOCIV U-7[>/£lV 45 
OOXOUVTO: TTOTcpOV UTidpyZl T'.Vt £C 7UT0)V 7j OU. C^yTElV §£1 £1 Oi [X7.XA0V 
7UT0JV OOX£l 'J7t7!p-/£'.V, [XT] UT:d[jyZ>.' X7V [J.£V, tO [X7.XXoV UTtCtp/ElV OOXeI, [XT] 
iJT:7p/7j, OUo' 7.V TtO 7rpOX£ltX£Vqj OT:d[jyr)i' 7.V 03, (O 7^TT0V UK7p/£'.V OOXif, 
(j-d[jyrjy 0£t/i)7]. X7.t T(0 7rpOX£l}X£Vqj 7.V U-7'p/Ol* TO U,£V 77.p W [X7/J,0V 110 

•JO uTzdrryoi 7.v jxt) 'j-dpyy^ ouo' av ol viTTov OTzdryyoi, to o£ w 7jTtov UTrotp/ov 

^J~d[jyjA 7.V X7.1 (O iX7.XX0V. oToV C/]TOUtJ.£VO'J £t T(p TrXoUTOJ uTzdpyzi TO 

d77i)6v, av [xaXXov [j.£v cpatv7^Tai t^ uyEia ur^drjyjjv, ozryjiq ok fj-v] uTra'p/ov 

7] OlOC TO 86v7Sl)7t' TlVl TTpo? XaXOui TY)V U^SiaV ElVai 7^ 017 TO [J.Y] TtOlElV 5 
a770oV TOV £yOVT7 7tJT7/V, OUo' (XV T(0 TtXoUTO) (j-dpyjA' £t 0£ TUJ ■j"J[XV7!- 

25 '^Eadai 7|TT0V ooxo'jvTt TO'j kXootou 7.7al)m sivat uT:ap/ov o£i/i)£r/] (oc 
u-j'Etac ovTt -oiryTixto, xat tw uXouTtp av e'i'/; 6£0£iyix£vov u-doyziv iv yap "2 5o?:iE B 3 dya^a fort, recte H v.cd oiu. B 4 ov om. AB 7 /^ postea, 

lit videtur, add. B y.av.ov] zaXov B -/.ocxov to — dya&ov (9) superscr. ]'-' aut P-': 

jv TtiJ -X-/ji}£t TO (j.oiXXov Iv ^tXo'jto) Tijj w; oi-jydvio" o toioOto; oe dyai)dv P' 8 dyaOuiv 

scripsi: dyaDijJ libri 9 dcXX' ti xat B rd om. a 10 xoiauxa D o'joe (post 

-oioOvxa) B K! aXXos — Xjyojj-Evo'j cm. P XEyojxevou cm. AD 14. 15 Xsyo/xe- 

vo'j P 15 -ctpd (noil compend.) A post ivo? add. dv I) 15. 16 uTidpyetv oo- 

xoovTo;] 'jTtdpyovTOi; D 17 ccjtiuv P-: auioj aBP': aixo AD (6 in ras. D) ooxel 

(post a'jTcov) scripsi : ooxoijv libii xdv — 18 'JTTct'pyrj mrg. D : om. AB ooxeT alterum 

AB: ooxoOv aP: compend. D 18 o'Jo' 7v tiu] dv 5' auTco A dv oe — 19 uvApyoi om. A 

8oxeI u-dpyEiv D 19 post xcd add. Trotr^tixd dyaiJd, v.ctt xd yivoixEva dyct&d, xat d cpBapxtxd 

dyaild auxd xwv xaxwv. ou (translata ex p. 202,14. 15 i. e. ex initio p. 108 ad finem p. 109 
Aldin.) a x6 in xt» rautavit P'-' w] Elvat A 20 uTtdpyot prins ABP': uTidpyEt aP-: 
(jTtdpyr, D uTrdpyov |>nns ADP', ex uTrdpyEiv corr. B: UTtdpyov tj aP- w prius aBP: 
xco Al) xoj x(Ju A w alterum aB, ante ras. 5 lit. P: x6 A: xw D u;:dpyov alterum 
ADI': cixo; 'j7,dpyEtv ex Arist. aB 21 w aBP: xw AD post li add. xfj 'jytEt'a (uyst'a B) 
xal a P. urdpyst alil^: uzdpyoi AD 22 [j.ev om. A 2;! x6 prius om. A 24 auxov 

A. I>pr. 25 dyaDov P', oorr. P'-' 2(1 eIVj dv W tort. uTcdpyov .VLli;\AXI)K'l LN TOl'lCORUM 1[ 10 [Arist. p. ll'.«5. 8] -JOY 

TO'jTotc i'v. TO 7.",'ai)ov. -cp't o'jo /vS-,'3T7.t , TTifil -'oto •r^zhx X7.t 7:},0IJ"0U r^ 
TOO 7'j|xva'C£<J'io!i /-at -aoutoo. -aX'.v si [xiA/.ov a^aDov y; YjOovyj xtj? aXo- 
TTi'^c, ur^ scit'. OS 7.*;7.i)ov r, YjOOWp o/'o' av y) <i.hjT.io. 7Y7i>ov s'l'/j. r, st i<» 

rjtTOV 7) '■Jhj-J.'J. T/p ■ffi'^tTf^Z 7";7.1)0V 00/0'Jj7. 3lV7.'. 7.77.1)0'/ ilT'. , " /.7t /, 

.') rjOOVY) 7."j'7l)0V 7V SlVj. V.lX V. |J,7./J.0V (if/Ov'/jCJlC TSAOC TjOOVY^C O'JtJa |xr^ 

iST'. tiXoC. O'JO 7.V 7j YjOVV) TSAOC 3'.'/;. X7I 31 7.Cl0[X7./(OT£p0t T«7)V (zX^xOiV 

'h/.Ar]vu>v ovtsr \7/.i07'.;j.ov'.o' ;xr] stj'.v 7.c'.o;i.7/0'.. o'jo' 7.v o? 77./,o'. HlX/.'/jVcc 
cisv 7.c''oa7yo'.. x7l 3i jj.7.X/-ov too; 73-j'-/jp7/.oT7; T(ov V3«<)V atucppovstv 

3'JA0",0V. Ot 03 O'J a(ir.ipOVo03'.V. OUO' olv Ol VSOt jUJCSOOVOISV. O'JZSTl 'X3VT0'. i'» 

10 3-'. TrTjv o'j'toc 3"/6vT<ov 7^ (j) t^ttov 'jTidry/v. arj <iTAij'/y/ osixvuGi' t'. r, dj 
|a7./.Xov 'jrAry/zK 'irAri/uv. 

p. l!.').iS II7!/,'. V ooor/ -30I svoc /,3",oa3vwv. 

'() 03 TpilTOr ~'tTJtt 33TtV 7VT33T|>7.ajJ,3V0; TTtOC T(iJ OSUTSpO)' cV 'XSV 
",'7.p T(0 63'JT3p(t) iv TjV TTipt O'JO /.3YO|J.3VOV . 3V 03 T0'JT(O O'JO -£pl 3V0r. 

15 O'JO Y^'p T'.vdjv ooxo'jVTfov ''j7:7!py3LV Tfu 7.'JT(i> . 31 ;x3V TO ;x7.XXov OOXO'JV 

7'JT(i) 'JTr7!p"/3'.V [J.Yj 'J~7p'/0'. , O'JO 7V TO r^TTOV 7'JT(0 'J~7'pyO'.. 31 Oo "0 
■flTTOV OOXO'JV 'JT:7!p"/3'.V 'J-7pyO'. . X7l TiO •X'xXXov '7.V 'J7:7'p/0'. OlOV 31 T(0 2» 

[xavjavsiv ;j,7.X?.ov ooxo'jv to (o'.i3/,iaov toIj "/)030c 'jK7p"/3iv ur, 'j~7p/0'., 

OUO' 7.V TO y)0'J 7'JTfO 'JZ7'p/0'. ■ "?( 31 TO'JTO. X'ZXiTvO. X7l ct f)p7.CL)C 

•20 [X7./.A0V 7.V0p3r0C Tj '.^pOV'.U.OC (OV ;j.r^ 33TtV 'ZVOpclOC, O'jo' 7V CSpOVt'AOC 3'.'/;. 

TT7/v'.V 3'. 37t'.3lxy]C YjTTOV OOXWV UV/SJViZ J^ 'i'.A7!vi)pO>~0C 3lv7.'. 01X7',0C 

iotiv, iir^ av xal '.5tA7!vHpto7:oc. X7l si to aoixslv u.7./.aov cfjjx'^lpov r^ 

X7X0V OV l}.r^ 33Tt 3');j.'f3pOV, O'W 7V Z7A0V £17). '2.') 

[I. 115:111 F,Tl 6'J£rv TTcpl O'JO A3 y [J- £ V OJ V. 

25 oh. T£T7pT0C TOTTOC £3T''v . £t 060 £'.'"/) T7. (JTrapy^OVTa X7.1 O'JO T7. 

OtC 'J~dfjyt'.. (OV TO [J.3V £T3pOV T(t) £T£p(i) |J,7A/.0V f^OXct 'JTraO/S'.V . TO Oi 

1 TO'j-w A 2 -c(/.iv roir. 1'- 2. '■') (/joo)vyj xv]; — r,oo(vrj) in inrg. P' (o ctyoiftov ■/] 

iitrum oraissum sir, an perici'it. 11011 liquet) ."I os om. A vy ei ]>I): vj A: d 

rA aP (superscr. os P) 4 tj cfX'jm'a r?j; YjOvyj; ctya^lov] 7.yc{l}rjv 7^ rjoov/j ttj; dX'jr.rrj 

il 
;ji->j £3X1 ayo(i)civ Ty VjOovt] ouo' civ rj ciX'j ciyaiiov eIVj A .') post zi add. /y aBP 

8 sicv] OlOV (sicj A ysyrjpctxdxE? B, Ppr. (cori'. I") 8. il swfpovtiv s-iXoyov 

BD: inv. ord. aAP !• awcppovstEv aB 12 lemma om. P o-jciv a 

A£yo|j.£/(ov 0111. .\1) W £v] av A xo'jxto os ]) 15 ante xo) add. vi 

aAP 1() ct 'A — 7.V 'jzctpyot (17) cm. I! 17 ooxoijv "jTrcfp^^siv D: ooxouv auxoj 

'jTTccpys'.v A: brA^yziv rjov.o'n aP oiov post IS aavSavstv transposuit A x(i) aBP: 

xo AD 18 ooxci A xo om. I) 'j-(x'pyot BD: brMpyti aAP 20 lov] zi I) 

21 post zh(xi add. zi B 22 [xaAAov in ras. D 23 xaXov prius DP: xaxov aAB 

ov scripsi: zi aB: om. ADP post xaXov altetura lepetit av A 24 lemma om. P 

ousTv aD: O'jotv AB Arist. Xcyo;jiviov om. AD 25 eI'tj om. D •2Ci •jTxao/st BP : 

'jn-xpyot D: 'j-apytuv aA 'j-apyetv oo/et .V 208 ALKXANDRI IN TOPI(H)KUM II 10 [Arist. p. ll.');'!!. 15] 

c'tspov Titi £~£f>(o r,ttov. y.n\ -,'70 £~l to'jtojv, s'" ;x=v to ix7.X//jv oo/ouv 
uTrap/siv ttvl osiyllsr/j ixy] 'n~rj.rj/ri\t 7.U-0), 'j'jo' av to YjTtov ooxotjv 'j-7'p- 

y^Siy T'.vl U~rj.rjyfA O.^JZin • zl oh TO fjTTOV 'J~7'p/0V T(0 OtXEUO U~OX£t- 
;i£V(0 'j-7'p/OV Oi'./fisi/]. -/.7' TO [J.7.)-/vOV 7V 'J7C7!fi/clV OOZO'JV T(ii Ot/SUO SO 
,') U-0/£l|i,EV(O OTTapyOl 7.V 7UT(0. oToV cf r,TTOV Tj rjOOVY] 7Y7il0V 7, 6 TlOVOC 
■/.7Z0V. £3T'. Oi 7.Y7U0V 7j 7,00V7^ . /.a' TTOVOC 7.V £'.'/; X7/0V y.7l £1 
7jtyT0; U7.AA0V 00/£l £/,£'ji)£r>t.OC £iv7l 7^ (XycXo'jfjif/O^ C>OJCpp(OV, |J,7j £aT'. 
0£ 7a(OT0C £/-£'jU£plOC, Otjo' 7.V 6 7.V£X£6{}£pOC £r/j 3((>'^p(J0V. y.7t tl T^TTOV 
6 £7:i£lX7)C 0['x7tOC 7j 6 7.V£7:'.£l/rjC Oc'o'.XOC . £3T!. 0£ £-l£lX7jC Ol'x7!.OC, X7t 
10 7.V£7T'.£tX/)C 7V 701X0C £17^ 

p. ll');i]5 "Eti £x toO oijlouos 6-7!p/£iv 7| oox£rv. :{» 

IlpoaTiB/^si Toic 7.7:0 Toui jjlocXX'jV X7.1 7|TT0v TiTp7.ai tokoic Tolt; 7.7:0 
Tou o'xouoc' X7.t "(ap autoi' sisiv iv toIc ct'j-f/.pijiv £/ouai X7l 00 j'. auijL- 

[BXrjTOrc. Tp£lC 0£ 'fZ/^l X7l TO'JTO'JC £IV7'. TO'JC T07:0UC. 7.VaA'/;0V £yOVT7C 

15 Tou Tpial ToTc uSTipou ijr^\)tXavy 7.7:0 to'j jj-aXXoy xs x7.1 7jTTov Tm 77.0 

TipOJTCU p7^l^£VT'. TrUV 7.7:0 TO'J ;X7.X).0V, Ol' OU 'JT:7'py£lV i'v Tl £Vl £0£!'xV'JTO. 
OTl X7.1 T"^ £7t'T7j£l aUTOtJ 7^ £7:''t731C. OUX £3Tl (ti) dvaXo'j'OV TTpO? TOC 7.7:o »<) 
ToO OfXOlOU. Ocl [iSV 'j'ap [to 6S'.XV6[JL£V0V] £V Totc 7.T:0 TO'J OaOtOU T07:0'.r 
017. TO'J OUOtO'J TO 0[J.010V 6£tXV'JV7.l' OUX £aT'. 0£ TO 0'.7. ToD IJ.7./.A0V 'J7:7p- 

■20 /OVTOC 7, 7jTT0V 03lXV'ja£V0V 017. TO'J OUOUOC U7:7'p/0VT0C 0£r/.V'J|JLSVOV O'J 
",'7.p TO ;X7.aXov Tcl 7.'jT0j 7j "/^TTOV 'J7:7'p/0V X7.1 0[X0''(OC 7'jTO) (judpyO'. rj,y. 
£1' Tl OOV 060 TlOflv OIJLOltOC OOXO'jV 'J7:7p/£IV, £1 T(IJ £T£ptO ixt; 'J7:7p/0l, 
0U0£ TO) £T£pyj 'Judp'/OV £'(3T7t, £1 0£ T(i) £T£p(l> 'JTzdrj-yZl <7.'JTU)V . 'JT:7p/0V 4.'> 
7.V 0£IXV'J01T0 X7.1 TW /,017:(|), 31 -''>'-p OaOlOJC 7) 00:7 X7l 7://j'JT0C 7.*'7.l)7. 

•Jy 60X£l £IV71, ;j.7j £3Tl 0£ 7^ 00;7. 7.Y7l^0V, 0'J0£ 1^ TTAoGtOC 7.V £r/) '7.Y7t>0V 
Yj £1 7."j'7i)0V 7j O0E7. X7l 6 TTAO'JTOr 7."j"Xl)oV OCV 0£IXV'J01T0. X'7.V £1 0U0''(o; 
7:£iaT£0V V0[J.(O T£ X7.1 7:7Tpl, £1 T(0 VO[J,(iJ 0£r 7:£lij£aU7.l, X7.1 T(j) 7:7.Tpt'. 7^ 
O'JO zdklV £vl OlXOtO)? OOXO'JVTOJV 'j-dpyZ'.V, zi ilaTSpOV hlZ^.U/'A. X7l i)7T£pov 111 i^ 'jTi'/p/ov Tivl A ooxouv] ooxcl P, sed zct in ras. J'-' 1. 3 a'jvj-dp/itv aP ■'> post 
'jnapyot add. av (ut vs. 5) ABD uriap/ov e.x o-apyciv oorr. ]! 4 0£r/i)r, A av] fort, aj 
ooxoov 'jTO-pystv D T(f>] ajTio A (J r^ TjOovrj dyaiJov Jj 7 sXs'jOsoo; a S 

OE A EAc'JHspo; aA av£/.=6i)cpo;] Q.Vi%iwj;, B 9 yj — otxaio; 0111. D 10 -iv post 

a'otxo; trausposTiit A: 0111. aBP -xoixo; ex or/.ai'j;, ut videtur. cori'. P' aut P' post 

siVj add. I'tj (sic) a 11 vj ooxslv om. P post oo/sTv add. Tpi/w; aAP, 'j-apystv Tor/w; 

Arist. 12 Ts-paai AD: -riTotpai aP: 0' i'> "O'j;] toI? .V 13 6;j.o(0'.i I! 15 'ja-rspuj; 

A:£-£pot;a t£ 0111. D ante -^xxov add. toj 1) Hi t'oit. 'jnapyov iosixvjcTO aP 

17 Tl dva'Xoyov zpo; xd scripsi: to Trpo? dvdXoyov libri 18 to oEiv.vjfJiEvov delevi post 
Toroi; add. P 1!) 0£ ora. AD oi' a'jtou (ante ;jdAXov) B iM to a'j-6 A /, — xa't 
scripsi: xai — \ libri 'tl 'J7rdp/£iv] u-a'pyst 11 j-dp/oi D: u-dpyci a.VBP-': 'jra'p- 

y£iv P' 23 'j-dpy£t] 'j-dpyoi eonicio cf. vv. 22. 28 et p. 20i).l. 8. H yrrdpyov alteruiu B: 
'J7:dpy£tv aADP 24 £i] o^ A 2(! zi piius AD: iiV^ aBP 27 nntiov 1" (coir. P-) 

TTct'iDcJilai A Ttjj altonim om. 1! 28 ante £vl add. £v aP 'j-dpyciv, £i] uza'p in 
line pag. a 'jTtdpyoi ax\P: uTrdp/Ei Bl> /.al— dv ildTsp'jv 'j-dpyoi (p. 209,1) om. a AI,KXAN'I>1U IN TOl'irORUM IF 10. 11 [Aiist. p. ll.')"!'). 2G] 209 

-xv uTA[jyrA- r, £t [XT, UarSjOov •md[jyrA, o'jo' ocv i)axs,oov ''j-dry/ry.. oTov 
31 oijioito; TTJ S'./atoa'JVTj ■/.at TO cJ-^aHov xctl to w'^iX'.uov urArj/z'., ur, 

UTTofp/S'. 05 '5ttJTT, TO a)Cp3K'.|X0V , OUo' - av TQ a*|'^^^''' ^''^'^''^ UTzd^j/Ol- r, £'] 

Ua'-sfioy. xotl UaTajiov. X7.1 si ojxoi'oj; xui avopsup 'jTra'pysi to ts OaopsTv, 
OTS osT, y.ai TO csopsisDa'., ots oeT, st ;xtj 'j-apX-i o(tl»T(u to cpopsTa&a!. 

OTt QST, OUO' av TO ftotppSlV, ore OSU UTT7'p/0'. 7.'JT(p- r, £'! TOUTO, X7.Z£l'vO. 
Ixi £? OUO OUrjlv UTr7'p'/£lV OOXO'JVTtOV OllOlVu: £X7Tiptp SXOCTipOU, £1 TOJ "> 
£T£0(0 TOJV O'JO TO £T£pOV tu)V O'JO [XTj U7:7py0l , O'jo' OtV T(i> AOlZtU TO 
XO'.TTOV U7r7p"/0r £1 0£ UTTOtp'/Sl TO STEpOV T(U £T£p(p X(OV OaOl'coC Tialv 
10 UTTOtp/ilV OOXOUVTtOV, X7t TO £T£pOV olv T(p £T£p(p UTTa'p/Ol. oToV £t OUOtfOC 

ooxEi T(o 7.vop£to) i}p7auTr,c uTr7'p/£iv x7i Ttp 0£iX(p da'fdhz'.a^ [xr^ urArjyzi 
OS Tio dvooEup UpaauT/jC, ou^s T(p o£i)ap dacpaXsia 7.v 'jTr^'p/or r, st 

TOUTOi 7.a'i7X£t7, X7.X£t'vtp Up736r/)C. X7.1 £1 OIXOl'lOC 7.VOp£ToC T:£pl 'iOpOUC 1» 
X7t l)app'/) OOXcl £Tv7t X7.t aw'^pWV TtSpl -ffirjva; xal >.'J-7.C, SOiTt OE 

1;'> avoosro; r:£pi ci6[:Jou; X7'. ftappr,, xal 6 aw'fpojv 7.v £iV, -£pl y,oov7.c X7.t 
KuTZ'-x;. Y.ai £i ouottoc 6 or/7io; OeoT?: 'fiXos xat 6 otoizo; <)£oT; £/Opoc, 

£1 Oa'xspOV, X7l l)7T£pOV 7, £t [XT] UaXEpOV, OU0£ OotTSpOV. X7l £1 6[X0l'to; 

r, TjOOvr, 7.Y7f)ov X7i 6 ttovoc xotxov, X7X0V 0£ 6 Ttovoc, xal y; r,oovyj 
77«»)ov. 

20p. lla'»2G 'K'l £>'^ "C'^j? 7rpo(Ji)£a£u)c, lav STEpov irpoc sTEpov 15 
7rpoaTEi}£v Toif^ aY^fiov ?, Xsuxov. 

Auo Tono'jc T:7paoidtoaiv £x xr^? aKkoo d'XXm irpoa&EaEw; x7T7(3x£'j7.- 

STIXOUC tXOVOV. laTl 0£ 6 JXEV TtpfUXO; auxviv XOIOUXOC* TtpoaxEUEv XtVl 

TOIOVOE 7UT0 TrOlEl iXTj TtpOTEpOV OV XOIOUXOV, OtUXO TXoXu TrpOXSpOV XOIOUXOV 

25 saxiV. olov £1 7rpOaX£l)£V Xl XlVt O'JX OVXl ^EUXtp Xe'JXOV 7Ux6 TrSTTOlVJXEV, 

aUTO x6 TTOOaXsOEV TToXu TpOXEpOV AEUXOV ECJXr X7l El TrpoaXE{)EV Tl TlVl 1 brAo/zi (post otv) B rj zl] d Se P urctfj/oi alteruiu P: brA^/zi BD: utcwo A 

X . X 

uTTCtpyoi tevtiiuu BP: '^rA^yji 1^= uTiap A 2 uiiapyet BD: uzdp/oi P: Oirap A: om. a . 

ante [j/q add. d aP 3 ur.d^yti oh oj'Jtr] om. aP: ok om. A 4 uTrapyot B: 

'j:iap" D 5 to pritis om. B fi uTrapyoi, ore oei A 'jTta'pyov P', corr. P- 

7 I'ti om. P J7.aT£pou aP: r/.axEpov ABD 8 twv o-jo alterum post uTrapyoi trans- 

posuitl): om. B uTTdfpyoi D: uTTotpysi aABP 9 urctp/otB: unapyov aA P : 'jrotp I) 

u7;7:py£i aABP: u-^p D: urofpyot conicio cf. ad p. 208,23 10 ooxoiv-iov urrap/civ B 

c<v om. A 12 Tco osiXui dacpctXeta av ■jrAry/oi (compend.) I): t, docpaXEta tim ojiXui urrctp- 

yei aABP 13 touto — xdxsTvo A U v.cd ftdpprj om. D I'^dpaT] B: 8dppou; A 

gaxt — XyTTGi; (16) om. B 16 6 altemm om. A 17 tj] -/.at B 18 post dyaiiov 

delevit xaxov Sj 6 -ovo; P 20 post 'hi add. o' Arist. (om. On) r.ooU- 

C£to; A ^Jcv — Xeuv-ov (21) om. B -poc ixspov] lui sxepio I) 21 ttoieT aP 

23 TrpoxeSiv ut in sequentibus iibique B xtvi om. B 2-4 xotov oe xt AB 

auxio (ante r:ot£t) B 2.j xi nm. A, superscr. P-' xivi] vi in ras. 7—8 lit. 1) o'V/.] 

;j.>j A a'jxo om. B 2(i xt siipiTscr. P- 

Cuuuiieiit. Arist. 11 '2 AU-x. in Tup. 14 210 ALEXANDRI IN TOPICORUM IT 11 [Arist. p. 115a2C] 

oux ovTi sutuSet sutoSsv ocuro TrsTror/)y.3 . xal auTo suojos;- xctl st \xr^ 20 
'i'XuxsT TrpocjTsDsv ti '(hr/.h Trs-or/jxsv 'Z'jto, -o/.u -potspov to TrpoaTsftsv 
IsTi "(Xuxa. 6|xouo? xotl av cJ/Tjixa ti af/7]«jiaTt tivi irpo5T£i>sv Tpqwvov otuTo 
roi-^, xctl ottJTO TO TTpoGT^ilsv a/r,pLa Tpqtuvov ectTa'.. xai si t] apsr/j -nipodTe- 
5 Oslaa Tivi STOuoaiov auTov iroisi, X7.1 aur)] toioc-jt-/;. ot^Xov os wc yprj 
£-1 Ttov 's»jav. dW o'j vofiOi Tivt xc(i <jUvOr/.Tfi toiwvos X£-]fopiva>v )rpr^cti)ai 
T(u TOTUdj. 7; 77.0 oi)-fi'''>- "''^^> i'vosxa ou'fi'i^i? oOx o'j'sai? fjOrj irpoaTS&siGra 25 
XiTpav -roisT- ou [XYjv oia to'jto Istiv otuT/j XtTpa- r, yj.p Xkpa. ysA r, 
ou-fj'iot xaTot ouvi}r|Xr,v (xXXtj -j'ouv irap' aXXoi? ou-fj'ta ts xctl XiTpot. \ uvj. 

10 TOUTO •/( OU-fi'ia OU XlTp7, OTl SUVTsXsT Zpk TO XlTpC(V TO oXoV SlVOtl XC<1 

Tot oic :TpocJTi'i}£TC(t, rA hZsY.a ou-fj-iat. ouxsti (os) 7:po; to friapuTspac 
TK? Evosxa ou-f|'i7c -[ivscjOott cjuvTSAouaiv auTar to jxev -(ap [iapu zctp' 
auToiv sTj^ov, TO OS T^ctpuTspov TTOtpot Tou TrpoaTi{>S[i£vou* 010 i-e\ T^j oXov 30 
papuTspov -(tvETai rq x%<; 00771a? 7tpoa!>sa£t, dvrzYXTj xc<l oturrjV papsrctv 
15 sTvai, (i); oEixvuofiv 6 osuTcpo? tottoc. outcos xat HXaTtov s'osik tyjv <{^u/JjV 

CtorV £1 0£ C«>"// "t'"-'/"'/' "''■"^'^ aVSTTlOSXTO? (5v Toij ivaVTlOU £i'-/J, OUTIOC 0' 

av xott a^^avoiToc. svaTotau i:p^?: tov totiov otc -oXXa cpotpfxaxa TcpoaTi- 
Usasva' Tiai ooxst to oXov tto'sTv cftoTr^piov /^ 6r|X/jT7Jpiov, ouosvoc iz auTwv 35 
aovou TOiouTOO ovTor. Tj xat £t:i £tt1 toutojv sst'-V eitteTv oti, si [asv t^ 

20 TCp03Tli}£[i.£V0V tJLOVOV TY^V aiTiaV £/£t. El'vj CtV xai aUTO TOIOUTOV, £t OS £X 

Tr,c -a'vTwv u''c£«oc ts xat xpa'asioc y] ToiauTr^ Tioior/jC a7ro7svvaTai TravTtuv 

£IC aUT"}]V 3UVTSX0UVT(0V. OUOSV ^h XI7OITO TTpOC TOV TOZOV. 6 7ap TOTTOC, 
£1 Tt UTj rjV TOtOUTOV r(j TIVOC ZpOJJlfsaSt TOtOUTOV 7t'vSTai llTj atJV£p7oijiVTO? 
SIC TTiV TOlOUTOT-/)Ta TOU UTTOXSiaSVOU (toGtO 77.0 TTpOaDTTaXOUSlV OST), ■ TO ^0 

•Ji, 7:poaTi{)£usvov acioT xat -ootsoov sTvat toioutov, aXX' oux si Tt sx jxicstu: 

TtVtOV 7t'vSTai TOtOUTOV. xat SXaaTOV TlOV |i.t7VUUSV(0V TOIOUTOV SlVai X£7£f 
700 oIvOC S-l|JLt/f>£lc T<p JxIXtTt Otv6u£Xt TO oXoV STrOt'/jaSV oux civ TOtOUTOV 

r.oh TOuTou. OTl OS jj-r] to TsXsuTaiov -poSTSiliV aiTiov tou toioutov 7S70- 
vsvai TO oXov u-ovov, o^Xov iv. tou. xav touto u-aXXaXavTs; uTTO&uiasv, 

1 TrtTTOtVixe in ras. D post altenim eucooe; add. oaoi'to; B fj.rj om. B 2 yX'jx'j AP' 
(corr. P-) c<'jt6 7:£7:oi'7)X£ I> o^iv A ry/-l^,jA tt apji^-^-t scrips! : axT|aaTtAD: 3yj|- 
|j.a7t aBP: c57/)[j.c<ti tivi ayTjua Tt Paris. ]9~-2 ante Tpiyiovov add. Tt aB 4 -otsi AB 
:> ct'jT/j scrips] : vkq lil.ri C TOt.oos a 7 r;] et A ooyYta AD: ouyxict aBP. itemqne in 
sequentihus 77 srrilmnt AD, 77. aBP ojMt; (scil. Xi-po() scrips!: o^aa libri -poritEScta'/ 
Brandis Scliul. p. -iThi'-'S: TtpoTciIsIaa libri 8 'x'Jrq liliri S. !l o'V/zta 7.c<i r, Xtrp'x ;i 
9 T£ om. D 10 o'j in ras. D:.om. A zpo a 11 -po:;TtK£VTai aA a'l nm. All 

OE addidi 12 Tot;] xoO A 1:5 ccjtcov liiiri izX A o7(.)v Ppr., corr. I" ;iut I'-' 

14 ttj; &'J77ta; ttj D D") ID.ctTwv] Pliacdr. c. ,')4 |). 10.3 ('. D 17 il'/vaTo; 11 

post aio(p,acc/.a add. x'/t a IS ccjto'j A D' toio'jt'/j v.ovo'j 11 xcd jiost ct-£Tv 

transposuit A 22 a'jvT£/.o'jvT(i)v DB': a-oTcXo'jvTwv aAB-'P O'jo' B 2.'1 £t xij 

YjTOt AB TTjC Ttvo; 7:poa»£a£(u; A 24 tc/io'j-o't/,-:c< aP: tccj-:oTr,TC( .VB: 'x'i-^zi^-a. D 

25 7:po3TtH£;j£vov D: -potta^aEvov aABP ooxeti a 2(; X^i-ct BD: XiyETat aAP 

27 w6ixt)d] TOto'jTOv P j-otEi a: i-oiTj P 27. 28 -po toutoj toio'jtov D 28 ;j.), 

0£ B atTtov post 2;) 1J.0VOV transposnit B to'j om. a. supcrscr. B t'jio'jtov in 

ras. D: Tot(i'JTf/j A 28. 29 yi-.ai (sic) B 29 or^Xov om. P Al.KXANI'lU IN TOl'ICOIU'M II 11 [Aii^t. p. 1 1 .•).•• SG] -211 

77,)/) OS T'. trov TSfOC 'jTTO/S'.aSVdiV 7/i3/.0VtiC 'JjTSpOV TTOO ji)(~)JJ.;v, TO 0//<V 4.'> 
O'AO'.OV •j''v3(3f}7'. 

I\.7'l [X3V -OOJtOC T«oy 7.Z0 TTjC Tr[^Ojl>E(33<OC TOTTOJV TO'.O'JTOr. 
OS OcUTSOOC oOtOC* 3'.' t'.Vl TTOOjTsUiv T'. U7.A/vOV TC0'.3l TO'.O'JTOV, V.nX 
;■) (XUTO £a':7'. tOlO'JTOV. OYjXoV OS OT'. V.nX O'JtOC TOTTOC y^f*r,a'.[J.OC SV OIC 
lo-l -Jt iJ.7.A./,0V tS y.7.t TjTTOV £1 -'7.0 TO TTOOSTsflsV ",7.0X31 TlVl -,7JJX'J"pOV 
7'JtO -3Z0ir,X3. 7.7'. 7'JtO Y/.'JX'J 7.V slVj. X7l 31 A3OXOtS,O0V. X7l ToOtO 11'2 
/.3'JXOV, X7l £1 7.lp3T<Ut£['vOV,. /7l,7UT0 aipStOV. X7.1 St [':J7p6-:3pOV, X7.1 7.tJT0 
[:i7.p'J. (iK A3-,0;i.3V STTt TYJ? OUY'/taC. oSta>C OSIXVjO'.t' 7.V SX7.CT0V T(OV 
10 XsVOaSVOJV 7.0l7.C50p(0V T3 X7l TtpO/jYIXSytOV GtTO T(0V VSfOTSptOV 7.'.pST0V TS 

X7l «Y7.i)ov sxaSTOv YJ.rj wj-oiv TtpoatiUsii-svov T"